ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. OČEKÁVANÝ DOPAD ČLÁNKU 122a SMĚRNICE 2006/48/ES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. OČEKÁVANÝ DOPAD ČLÁNKU 122a SMĚRNICE 2006/48/ES"

Transkript

1 CS CS CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2010)262 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU OČEKÁVANÝ DOPAD ČLÁNKU 122a SMĚRNICE 2006/48/ES CS CS

3 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU OČEKÁVANÝ DOPAD ČLÁNKU 122a SMĚRNICE 2006/48/ES 1. Sekuritizace je obchodní model, kdy emitent 1 převádí půjčky a jiná úvěrově riziková aktiva na investory ve formě tranší. Tyto tranše představují pohledávky týkající se sekuritizovaných aktiv různé úrovně (seniority), přičemž úroveň určuje, v jakém pořadí ovlivní ztráty ze sekuritizovaných aktiv investory do různých tranší. Od léta 2007, kdy došlo k velkým neočekávaným ztrátám ze sekuritizací hypotečních úvěrů, jsou trhy se sekuritizovanými aktivy v hluboké krizi, z níž se jen pomalu a částečně zotavují. Jelikož tato krize silně dopadla na finanční systém a hospodářství vůbec, je velmi důležité, aby se právní předpisy zabývaly hlavními příčinami velkých neočekávaných ztrát z určitých sekuritizací. Za hlavní příčinu lze považovat nedostatečně důkladné postupy při upisování úvěrů ze strany emitentů, což bylo umožněno tím, že profesionální investoři 2 do sekuritizačních tranší neprováděli u svých investic hloubkovou kontrolu, a tudíž nevyžadovali od emitentů opravdovou disciplínu. 2. Článek 122a 3 předepisuje pro úvěrové instituce v Evropské unii požadavky, které mají zajistit, aby investovaly pouze do sekuritizací, u nichž provedly hloubkovou kontrolu, a kde původci mají při upisování půjček, které mají být sekuritizovány, motivaci jednat s náležitou péčí. Článek dále ukládá úvěrovým institucím, jednají-li samy jako původci, povinnost zajistit zveřejnění relevantních informací, které investoři při provádění hloubkové kontroly potřebují. V průběhu legislativního procesu prošel článek podstatnou změnou, přičemž nebylo provedeno posouzení dopadu konečné podoby požadavků v něm obsažených, mimo jiné z důvodu složité situace panující na sekuritizačních trzích. Konkrétně byly v průběhu legislativního procesu vyjádřeny obavy ohledně účinnosti jednoho z jeho prvků, a sice požadavku, aby si emitenti u sekuritizace ponechali expozici ( požadavek na ponechání expozice ), a byli tak motivováni být náležitými původci půjček. Tyto obavy vedly k začlenění následujícího ustanovení: Do 31. prosince 2009 Komise vypracuje a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o očekávaném dopadu článku 122a společně s vhodnými návrhy. Komise navrhne tuto zprávu po konzultaci s Evropským výborem orgánů bankovního dohledu. Zpráva se bude zabývat zejména tím, zda minimální požadavky na ponechání expozice podle čl. 122a odst. 1 splňují cíl zajištění lepší rovnováhy mezi zájmy původců nebo sponzorů a investorů a posilují finanční stabilitu a zda by bylo Pro usnadnění se v této zprávě výraz emitent používá pro banky, které vykonávají obě tyto činnosti, ačkoliv přísně vzato jsou skutečné cenné papíry emitovány jednotkou pro speciální účel, a emitent je ve smyslu této směrnice sponzor nebo původce. Retailoví investoři byli vystaveni riziku ze sekuritizačních tranší pouze nepřímo a ve velmi omezeném rozsahu. Pokud nakoupili finanční produkty obsahující sekuritizační tranše, podcenili by rizika z důvodu způsobů prodeje a nedostatečné průhlednosti produktů. Viz příloha, kde je uveden výtah z textu směrnice. CS 2 CS

4 vhodné zvýšit minimální úroveň ponechání expozice vzhledem k mezinárodnímu vývoji Na základě toho tato zpráva přináší posouzení celkového dopadu článku 122a (část 1 zprávy) provedené na vysoké úrovni a následně se zabývá otázkami účinnosti požadavku na ponechání expozice a vhodnosti zvýšení jeho minimální úrovně (část 2). V části 3 zprávy jsou učiněny závěry. Příloha zprávy se zabývá technickými návrhy podanými Evropským výborem orgánů bankovního dohledu (CEBS) ke zlepšení konkrétních aspektů pravidla na ponechání expozice. Komise konstatuje, že tato zpráva má být vypracována před tím, než má být příslušný požadavek směrnice proveden do právních předpisů členských států. Tato zpráva se tudíž zabývá očekávaným dopadem požadavku a očekávanými výhodami zvýšení minimální úrovně ponechání expozice, ale nemůže čerpat z konkrétních zkušeností s aplikací tohoto požadavku. 1. OČEKÁVANÝ CELKOVÝ DOPAD ČLÁNKU 122a 4. Očekávaný dopad článku 122a musí být posuzován s ohledem na situaci, v jaké se nyní trhy se sekuritizačními nástroji nacházejí. Před krizí byla sekuritizace obecně vítána jako stabilizátor finančního systému. Měla hrát klíčovou roli v efektivnějším procesu rozdělování úvěrových zdrojů rozložením úvěrového rizika mezi širší a diverzifikovanější skupinu investorů, a tudíž omezením koncentrace tohoto rizika v rozvahách bank. Bankovní systém a finanční systém jako celek by tak získaly vyšší odolnost, nedocházelo by k masivním úpadkům bank a úvěrový cyklus by měl hladší průběh. Nicméně se ukázalo, že stupeň rozložení rizika nebyl ani zdaleka ideální. Oproti očekávání nakonec sekuritizace často držely ostatní banky, ať už přímo, či nepřímo, aniž by řádně rozuměly riziku, na jehož diverzifikaci se podílely. 5. Sekuritizace také přinesla závažné problémy s nesouladem mezi motivy emitentů a konečných investorů plynoucím ze vztahu příkazce-zprostředkovatel. Jak rizika v rámci řetězce přecházela, začali se ti, kteří měli nejlepší možnost zajistit obezřetné upisování úvěrů a sledovat standardy, více zajímat o maximalizaci příjmů z poplatků. Navíc mnoho investorů na konci řetězce selhalo při provádění hloubkové kontroly a při hodnocení rizik se příliš spoléhalo na úvěrové ratingové agentury. Toto přílišné spoléhání na úvěrový rating do určité míry pocházelo z rostoucí složitosti produktů a náročnosti zajistit vlastní analytické kapacity. Na úrovni ratingových agentur se často ke stanovení ratingu používaly nevhodné metody a chybná vstupní data a investoři, kteří na ně spoléhali, neměli vždy dostatečné analytické kapacity a informace, aby mohli rating vyhotovený agenturou zpochybnit a ohodnotit si investice sami. 6. Globální hrubý objem sekuritizačních emisí závratně vzrostl z téměř nuly na počátku 90. let až k vrcholu v roce 2006, kdy dosáhl téměř 5 bilionů USD. Od té doby objemy prudce klesají. Ve Spojených státech se soukromá (nikoliv vládou financovaná) hypotekární sekuritizace zhroutila téměř úplně. Tento pád byl částečně vyrovnán narůstajícím objemem emisí v Evropě, které jsou však tvořeny téměř výhradně cennými papíry drženými emitenty k použití jako kolaterál k získání 4 Viz čl. 156 devátý pododstavec. CS 3 CS

5 přístupu k likviditním facilitám centrálních bank. Emise cenných papírů bez zástavy nemovitostí se udržela na celkem vysoké úrovni, taktéž podporována facilitami centrálních bank. Na druhé straně i přesto, že se očekává, že se návratnost půjček, které stojí v základu většiny nehypotekárních sekuritizací 5, bude snižovat, profesionální investoři jsou s těmito cennými papíry stále relativně spokojeni. Tato úroveň spokojenosti může být z větší části důsledkem domněnky, že struktury a dynamika výkonnosti jsou lépe pochopeny, a skutečnosti, že jsou to emitenti, kteří nesou svou kůži na trh, tj. ponechávají si část rizika z expozic, které sekuritizují. 7. Na základě těchto skutečností se Komise domnívá, že dopad článku 122a na sekuritizaci bude pozitivní. Článek pomůže lépe sladit motivy emitentů a investorů, a tím oblast sekuritizace ozdravit a znovu obnovit důvěru v tento zdroj financování. V konečném důsledku to může vést k opětovnému navýšení objemů sekuritizací jako zdroje refinancování půjček finančního sektoru reálné ekonomice, avšak zároveň i k prevenci excesů, které se projevily v průběhu krize 6. Článek 122a je postaven na třech pilířích: zaprvé, bankovní investoři musí dodržovat určitý soubor opatření hloubkové kontroly (a orgány dohledu musí toto dodržování kontrolovat). Mezi tato opatření patří i povinnost investora provést stresové testování cenných papírů, které nakupuje, a přezkoumat portfolio podkladových půjček. Zadruhé, bankovní původci jsou povinni zajistit, aby investoři měli k dispozici potřebné informace k provedení hloubkové kontroly. Zatřetí, emitenti cenných papírů si musí ponechat ekonomický podíl na svých sekuritizacích alespoň na úrovni 5 %. Dohromady si tyto tři pilíře kladou za cíl sladit zájmy investorů a původců a zajistit, aby investoři slepě neinvestovali do něčeho, čemu ve skutečnosti nerozumí; investoři dokázali udržet mezi emitenty kázeň; a původci také vystavovali své peníze riziku a nebyli tak motivováni k sekuritizaci špatných úvěrů. 8. Vedle výhod v podobě sladěných motivů, čímž dojde k prevenci vstupování do nadměrného rizika, přinese článek 122a v souvislosti se sekuritizací i zvýšené náklady. Tyto náklady vyplývají z povinnosti emitentů zveřejnit informace, z povinnosti investorů vynaložit zdroje na provedení hloubkové kontroly a konečně i z povinnosti emitentů financovat expozici vůči vlastním sekuritizacím. Komise očekává, že tyto dodatečné náklady budou nejvyšší u těch obchodních modelů, u nichž byly před krizí postupy týkající se zveřejňování informací, hloubkové kontroly a ponechání si rizika nevyhovující. Žádné z těchto dodatečných nákladů však nelze považovat za rovnocenné ztrátám společenského blahobytu. Část z nich představují spíše náklady vzniklé jednomu hospodářskému subjektu, které by jinak nesl jiný hospodářský subjekt. Investováním do svých vlastních sekuritizací emitentovi vznikají pouze náklady související s refinancováním a potenciálními úvěrovými ztrátami, které by jinak nesli investoři do sekuritizace. V důsledku toho, pokud si emitent ponechá expozici, vzniknou mu reálné náklady pouze tehdy, když má obzvláště vysoké náklady na financování z důvodu, že sám drží určitá rizika 5 6 Např. pohledávky z kreditních karet nebo půjčky na pořízení automobilu. Je třeba upozornit na to, že požadavky se budou vztahovat pouze na nové emise a po uplynutí doby odkladu i na předchozí sekuritizace, jež budou naplněny novými půjčkami, které se mají sekuritizovat. CS 4 CS

6 sekuritizace, což může být případ některých nebankovních emitentů sekuritizací. Za těchto okolností může dojít k omezení konkurence mezi věřiteli, což s sebou potenciálně přináší reálné náklady na ponechání si rizika. 9. Je důležité poznamenat, že zveřejňování informací a hloubková kontrola s sebou v obchodním modelu se sekuritizací přinášejí reálné transakční náklady. Zatímco v běžném bankovnictví banka posoudí půjčky, učiní úvěrová rozhodnutí a ponechá si úvěr v rozvaze až do jeho splatnosti, model se sekuritizací zahrnuje alespoň dalšího účastníka, investora, který musí provést dodatečné prověření na základě informací zveřejněných emitentem. Má-li být model sekuritizace aplikován řádným způsobem, jsou tyto náklady nevyhnutelné a směrnice, stanovením minimálního standardu na zveřejňování informací a hloubkovou kontrolu, pouze zvyšuje náklady na sekuritizaci za situace, kdy by tato činnost jinak nebyla prováděna s náležitou přísností. Z tohoto důvodu jsou dodatečné transakční náklady vzniklé emitentům a investorům a náklady vyplývající z dohledu nad dodržováním těchto požadavků vyváženy sociálním přínosem pružnějšího sekuritizačního obchodního modelu. 2. ÚČINNOST MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ PONECHÁNÍ EXPOZICE 10. Komise se v souladu s doporučením CEBS domnívá, že neexistuje jediná úroveň nebo forma 7 ponechání expozice, která by byla optimální pro všechny sekuritizace. Vzhledem k tomu, že cílem toho, aby si emitent ponechal expozici, je sladění jeho zájmů se zájmy investora, klíčovým faktorem pro určení optimální úrovně ponechání expozice je potenciální nesoulad motivů, který se objevuje u dané sekuritizace. Na potenciální nesoulad je třeba nahlížet jako na příležitosti emitenta vybrat si aktiva, kombinovat je v sekuritizaci a nastavit strukturu transakce způsobem, který zvyšuje jeho vlastní zisk na úkor investorů. Rozhodující otázka se týká rozsahu, v jakém investor rozumí poměru rizika a výnosů dané sekuritizace. V extrémní situaci, pokud by potenciální investoři neměli žádné informace o riziku a výnosech sekuritizace a vůbec těmto otázkám nerozuměli, by bylo optimálním řešením, aby si potenciální emitent ponechal všechna rizika a výnosy aktiv pro sebe, tj. vůbec daná aktiva nesekuritizoval. Jinak by mohl být emitent silně motivován investory neznalé skutečného rizika podvést. 11. Pokud by v opačné extrémní situaci emitent neměl vůči investorovi žádnou informační výhodu v otázkách rizika každého jednotlivého podkladového aktiva, nemohl by nastat nesoulad zájmů a ponechání rizika by nebylo nutné. Je zřejmé, že výskyt ani jedné z těchto extrémních situací není u skutečných sekuritizací reálný. Je však jisté, že emitent bude mít vůči investorovi co do přístupu k informacím a možnosti tyto informace vyhodnotit téměř vždy komparativní výhodu. Emitent je často sám původcem úvěrů a může mít i dlouhodobou zkušenost z příslušného tržního segmentu, zatímco investor pouze nahodile nakoupí sekuritizaci příslušných úvěrů s cílem zahrnout ji do diverzifikovaného portfolia. 12. K vyrovnání strukturální komparativní nevýhody investora při přístupu k informacím a schopnosti je vyhodnotit bude za účelem sladění zájmů nutné požadovat ponechání si expozice. Správný objem a forma ponechání expozice však bude záviset na 7 Např. první ztráta nebo různé tranše sekuritizace. CS 5 CS

7 rozsahu této nevýhody. Různé sekuritizace vyvolávají různé informační asymetrie, např. v závislosti na typech podkladových aktiv od úvěrů společnostem, které zveřejňují rozsáhlé finanční informace, na jedné straně spektra až po retailové půjčky nebo složitě strukturované úvěry k financování projektů s omezeným rozsahem veřejně dostupných informací na straně druhé. Z tohoto důvodu mohou různé sekuritizace vyžadovat pro ponechání expozice za účelem sladění zájmů a vyrovnání informační asymetrie různá opatření. Optimální objem a forma ponechání expozice bude v každém konkrétním případě záviset na několika obtížně měřitelných nebo kvalitativních faktorech, a tudíž není možné ve směrnici definovat vzorec ke stanovení optimální úrovně ponechání expozice. 13. V souladu s tím směrnice vyžaduje pouze umírněnou minimální úroveň ponechání expozice a od investorů požaduje, aby jasně vyhodnotili politiku ponechání expozice přijatou emitentem. To naopak znamená, že investoři by měli upustit od koupě sekuritizace v případě, kdy je úroveň ponechání expozice, i přes splnění minimálního požadavku 5 %, z hlediska průhlednosti podkladových rizik nedostatečná. V důsledku toho mohou být skutečné úrovně ponechání expozice vyšší než požadované minimum. 14. Úvaha, že úroveň ponechání expozice by se měla u jednotlivých sekuritizací lišit, je konzistentní s širokou škálou úrovní ponechání expozice, které se vyskytují u aktuálních sekuritizací a pohybují se od téměř nuly až po 100 %, kdy se za podkladová aktiva může plně zaručit emitent. Podrobné informace o úrovních ponechání expozice v závislosti na typu a původu transakce jsou obsaženy ve zprávě CEBS. V souvislosti s dopadem požadavku na ponechání expozice je třeba zmínit, že tam, kde jsou nezávisle na tomto požadavku úrovně ponechání expozice již vyšší než 5 %, není sekuritizace nijak omezena. Nicméně z hlediska politiky je důležité připustit, že existují důkazy o tom, že v euforii před krizí klesly úrovně ponechání expozice u určitých druhů sekuritizací skutečně až na hodnoty, které se z hlediska strukturální informační nevýhody investorů jeví jako neudržitelně nízké 8. V souladu s tím se regulatorní minimální úroveň ponechání expozice jeví jako velmi relevantní regulatorní brzdící mechanismus ke zlepšení odolnosti trhu v obdobích, kdy se tvoří tržní bubliny. Taková regulatorní brzda by však neměla být nastavena příliš přísně. U relativně průhledných sekuritizací, kde je informační nevýhoda investorů malá, může umírněné minimum 5 % skutečně představovat přiměřenou úroveň. Požadavek na vyšší minimální úroveň ponechání expozice by v takových případech pro účastníky trhu znamenal zbytečné regulatorní omezení. Zbytečně vysoká minimální úroveň ponechání expozice by mohla být spojena s reálnými náklady, a to tehdy, když by různí potenciální emitenti sekuritizací museli čelit výrazně odlišným nákladům financování. V takovém případě by vyšší než nutná úroveň ponechání expozice mohla potenciálně vést k tomu, že by určití nebankovní emitenti přestali vnímat sekuritizace jako přitažlivý obchodní model, opustili by tedy trh a tím snížili konkurenci mezi věřiteli. 8 Např. Franke, G., a Krahnen, J. P., (2008) The Future of Securitization, mimeo, nebo zpráva MMF o globální finanční stabilitě z října CS 6 CS

8 3. ZÁVĚRY 15. Pokud jde o celkový dopad, Komise očekává, že článek 122a pomůže lépe sladit motivy emitentů a investorů. Oblast sekuritizace se tak ozdraví a dojde k obnovení důvěry v tento zdroj financování. V konečném důsledku to povede k opětovnému navýšení objemů sekuritizací jako zdroje refinancování půjček finančního sektoru reálné ekonomice, avšak zároveň i k prevenci excesů, které se projevily v průběhu krize. Ohledně konkrétní otázky účinnosti zvolené minimální úrovně ponechání expozice Komise došla k závěru, že stávající umírněná minimální úroveň ponechání expozice ve výši 5 % by měla zůstat zachována, přičemž připouští, že v závislosti na konkrétní sekuritizaci by investoři měli vyžadovat úroveň vyšší. 16. Lze tedy očekávat, že obecný záměr článku 122a splní svůj účel. Na závěr této zprávy Komise poukazuje na několik technických otázek přednesených CEBS, které jsou ve stručnosti uvedeny v příloze této zprávy. Komise se domnívá, že v této souvislosti neexistuje bezprostřední potřeba navrhnout legislativní změny článku 122a. Komise bude nicméně přísněji sledovat mezinárodní vývoj v této oblasti a bere na vědomí, že i v právních řádech mimo EU existuje zájem zavést podobné požadavky jako v článku 122a včetně požadavků na ponechání expozice. Jakmile tento vývoj nabude konkrétní podoby, Komise zajistí, aby byl článek 122a posouzen i z hlediska potenciálně odlišných řešení existujících v jiných právních řádech. CS 7 CS

9 Příloha Technické otázky, na něž poukázal Evropský výbor orgánů bankovního dohledu A) METODY PONECHÁNÍ EXPOZICE 1) CEBS doporučuje úpravu metod ponechání expozice tak, aby bylo možné ponechat si spíše část rizika plynoucího z každé ze sekuritizovaných expozic než expozice u sekuritizačních tranší prodaných investorům. Tuto možnost již v současnosti umožňuje čl. 122a odst. 1 písm. b), nicméně pouze v konkrétním případě sekuritizace revolvingových expozic. V souvislosti s přípravou novely směrnice by bylo užitečné posoudit změnu tohoto článku, která by umožnila širší uplatnění této metody ponechání expozice. B) VÝJIMKY 2) V ustanovení čl. 122a odst. 2 je uvedeno několik výjimek z uplatnění požadavku na ponechání expozice stanoveného tímto článkem. Z působnosti tohoto článku je zejména vyňata sekuritizace, kde jsou sekuritizované expozice pohledávkami nebo podřízenými pohledávkami za i) centrálními vládami nebo centrálními bankami, regionálními či místními správami nebo subjekty veřejného sektoru členských států, ii) institucemi, kterým je podle článků 78 až 83 přidělena riziková váha nejvýše 50 %, nebo iii) mezinárodními bankami s úvěrovým rizikem srovnatelným s centrálními bankami. 3) Směrnice rovněž stanoví, že požadavek na ponechání expozice se neuplatní na: i) transakce založené na jasném, transparentním a dostupném indexu, kdy související referenční subjekty jsou shodné s těmi, které tvoří index subjektů, s nímž se v široké míře obchoduje, nebo se jedná o obchodovatelné cenné papíry jiné než sekuritizační pozice, a ii) syndikované úvěry, nakoupené pohledávky nebo swapy úvěrového selhání, pokud tyto nástroje nejsou použity ke strukturování a/nebo zajištění sekuritizace, která podléhá požadavku na ponechání expozice. 4) Důvodem pro tyto výjimky je skutečnost, že sekuritizace s výše uvedenými podkladovými expozicemi nepředstavují prakticky žádný problém nesouladu motivů, jelikož a) sekuritizovaná aktiva vykazují jen velmi malé riziko nebo b) emitentovi je přiznána jen omezená svoboda sestavit sekuritizaci způsobem, který by byl pro investory nevýhodný, neboť složení sekuritizace je určeno složením indexu. Zmínka o syndikovaných úvěrech, nakupovaných pohledávkách a swapech úvěrového selhání ve skutečnosti nepředstavuje výjimku, ale spíše objasňuje, že tyto typy instrumentů samy o sobě nejsou sekuritizacemi pokud nejsou reálně použity ke strukturování sekuritizace, a tudíž nepodléhají požadavku na ponechání expozice. 5) CEBS konstatuje, že tyto výjimky nevytvářejí možnost obejít požadavek na ponechání expozice v situacích, kdy by se měl uplatnit, ale zároveň dodává, že výjimka odkazující na instituce s přidělenou rizikovou váhou nejvýše 50 % může být považována za problematickou. CEBS se domnívá, že podle článků 78 až 83 směrnice o kapitálových požadavcích jsou rizikové váhy nejvýše 50 % přiděleny expozicím úvěrového rizika u subjektů vysoce hodnocených ratingovými agenturami, a poznamenává, že jak jasně ukázala současná krize, tento úvěrový CS 8 CS

10 rating není zárukou schopnosti subjektu splatit své úvěrové závazky. CEBS rovněž tvrdí, že výjimky týkající se regionálních správ a mezinárodních rozvojových bank by měly být pro nízké riziko selhání těchto institucí zahrnuty u expozic, s nimiž se nakládá jako s expozicemi centrálních vlád a centrálních bank. Komise souhlasí s názorem, že expozice uvedené ve výjimce nejsou z hlediska rizikového profilu ekvivalentní, ačkoliv obecně se domnívá, že všechny uvedené expozice lze považovat za expozice s relativně nízkým úvěrovým rizikem. Je otázkou posouzení, jaký stupeň rizika je u této výjimky přijatelný, ale CEBS tuto otázku hlouběji nerozebíral. Komise se dále domnívá, že obavy související s hodnocením ratingových agentur jako indikátoru rizika jsou v zásadě oprávněné, ale s výjimkou vlastního posouzení úvěrových institucí neexistuje jiný alternativní indikátor rizika, který by bylo možné v právních předpisech uvést. Při bližší úvaze se tedy Komise domnívá, že stávající výjimka by měla být zachována pro nedostatek jasných důkazů, že je stupeň rizika daných expozic nebo hodnocení ratingových agentur jako přibližný indikátor rizikovosti těchto expozic neadekvátní. 6) CEBS se dále domnívá, že by do článku 122a měla být začleněna ještě jedna výjimka, která by zabránila, aby se působnost článku 122a vztahovala na sekuritizace založené na vlastních závazcích instituce včetně krytých dluhopisů, jejichž podkladový kolaterál je v rozvaze emitující instituce. Komise míní, že sekuritizace vlastních závazků banky, zejména pohledávek z krytých dluhopisů, budou obvykle podléhat stávajícím výjimkám pro expozice vůči institucím, pokud však není banka externě hodnocena a nevyznačuje se zvláště nízkou úvěrovou kvalitou 9. Vzhledem k tomu, že stávající výjimka by měla zůstat zachována, Komise nebude uvažovat o navržení této další výjimky. C) DALŠÍ USTANOVENÍ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ 7) Ve své žádosti o doporučení se Komise obrátila na CEBS s otázkou, zda je třeba do textu článku 122a přidat další ustanovení a ochranná opatření proti možnému obcházení požadavku, aby si emitent ponechal expozici. Komise v této souvislosti zdůraznila jednu obavu, a sice schopnost strukturovat transakce zejména prostřednictvím struktury poplatků a prémií tak, že uplatnění požadavku na ponechání expozice bude vyloučeno. CEBS argumentuje, že není možné postihnout všechny faktory, které by mohly snížit účinnost požadavku na ponechání expozice. Tyto obavy by tedy měly být podle názoru CEBS řešeny zavedením povinnosti zveřejnit strukturu poplatků a odměn, což by investorům umožnilo učinit si názor o dopadu na zájmy původce. 8) Komise souhlasí s CEBS, že je v právních předpisech složité vyloučit každý pokus emitenta o omezení účinnosti minimální pětiprocentní úrovně ponechání expozice. Jak již bylo v této zprávě uvedeno, klíčovou roli zde hraje provádění hloubkové kontroly investory, která obsáhne i postupy ponechání expozice v každém jednotlivém případě sekuritizace. Je odpovědností investujících úvěrových institucí, aby při zkoumání mechanismu ponechání expozice i širšího rizikového profilu transakce provedly hloubkovou kontrolu požadovanou v čl. 122a odst. 4 písm. a) a b), která by obsáhla i rizika vyplývající z neobvyklé struktury poplatků. Naopak 9 Výjimka stanovená pro pohledávky za institucemi v souladu s odst. 3 písm. c). CS 9 CS

11 odpovědností orgánů dohledu je zajistit, aby byly tyto činnosti prováděny účinně. Komise věří, že požadavky článku 122a na hloubkovou kontrolu mohou vytvořit dostatečný základ pro zajištění, aby investoři v této souvislosti jednali obezřetně, a orgány dohledu by mohly za tímto účelem vypracovat další pokyny. 9) V jiném kontextu CEBS poznamenává, že článek 122a nespecifikuje přesný mechanismus požadavků na zveřejnění informací, a zejména že současné znění vyžaduje od původců pouze výslovné prohlášení, že splňují požadavek na ponechání expozice. CEBS se obává, že tento požadavek nabádá k širokému výkladu. Doporučuje proto, aby Komise zvážila, zdali je znění ustanovení dostatečně přísné k dosažení daných cílů, zejména při zvážení skutečnosti, že by tento požadavek měl být plněn průběžně. Komise souhlasí s tím, že kompromisní znění, k němuž legislativní proces dospěl, nestanoví povinnost emitenta sekuritizace přímo, ale pouze nepřímo přes investora. Komise v této souvislosti připomíná, že stanovení povinnosti pro investory ujistit se, že emitenti si expozici ponechají, bylo úmyslné, protože emitenti sekuritizací, kteří si hledají cesty do evropských investičních portfolií, nemusí nutně podléhat evropským právním předpisům. S ohledem na tento problém bylo třeba nalézt rovnováhu při hledání znění, které bude účinné i pro sekuritizace provedené mimo EU a zároveň nebude nepřiměřeně zatěžovat evropského investora. Na požadavek je opět nutno pohlížet zejména s ohledem na dodatečnou povinnost investora analyzovat skutečný závazek původce. Komise však souhlasí s tím, že otázka potřeby jasnějších požadavků kladených na emitenta si zaslouží další pozornost, a věří, že na tuto otázku by mohl odpovědět následný mezinárodní vývoj, který by mohl vést k zavedení požadavků na ponechání expozice i v jiných významných právních řádech. Komise se bude touto otázkou i nadále zabývat a sledovat související vývoj mimo EU. D) SKUPINOVÉ STRUKTURY 10) U skupinových struktur CEBS zdůrazňuje, že v absolutním vyjádření zůstává pravidlem zásada uplatnit požadavek na ponechání expozice jak na individuální, tak na konsolidované úrovni, přičemž však patří-li původci nebo sponzoři do stejné skupiny, je možné požadavku na ponechání expozice vyhovět na úrovni konsolidované. Druhá možnost podléhá souboru přísných podmínek. Požadavek na ponechání expozice tudíž není povinný na individuální úrovni v případě, že specializovaný subjekt není přímo původcem sekuritizovaných expozic, ale patří do stejné skupiny jako původci. CEBS poznamenává, že v mezinárodních skupinách, kde odlišné subjekty podléhají odlišným právním řádům, by mohlo potenciálně dojít k regulační arbitráži, ale domnívá se, že připravované prováděcí pokyny CEBS pro sbližování dohledu by měly tento problém vyřešit. 11) CEBS upozorňuje na další problém, kdy by subjekt, který si jménem ostatních subjektů skupiny ponechal podíl na sekuritizaci, mohl být ze skupiny vyloučen, např. prodejem. CEBS zdůrazňuje, že v takovém případě by ostatní subjekty ve skupině musely tuto otázku řešit opětovným získáním expozice v sekuritizaci tak, aby i nadále splňovaly požadavek na ponechání expozice. Jakmile k tomu dojde, lze očekávat, že požadavek na ponechání expozice bude opět plnit svůj účel. CS 10 CS

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 19.2.2013 Úřední věstník Evropské unie C 47/1 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 24. května 2012 k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES. ze dne [ ], CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2006) XXXX Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES ze dne [ ], kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika Příloha č. 16 I. Vymezení pojmů Pro účely této přílohy se rozumí hlavním účastníkem trhu a) centrální vláda nebo centrální banka

Více

Basel III: dopad do českého finančního sektoru

Basel III: dopad do českého finančního sektoru Jak Basel III ovlivní podnikatelskou činnost a řízení bank Basel III: dopad do českého finančního sektoru Vladimír Tomšík Česká národní banka 31. květen 2011 Osnova Cíle Basel III Oblasti, které Basel

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí a obchodování

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více