ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. OČEKÁVANÝ DOPAD ČLÁNKU 122a SMĚRNICE 2006/48/ES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. OČEKÁVANÝ DOPAD ČLÁNKU 122a SMĚRNICE 2006/48/ES"

Transkript

1 CS CS CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2010)262 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU OČEKÁVANÝ DOPAD ČLÁNKU 122a SMĚRNICE 2006/48/ES CS CS

3 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU OČEKÁVANÝ DOPAD ČLÁNKU 122a SMĚRNICE 2006/48/ES 1. Sekuritizace je obchodní model, kdy emitent 1 převádí půjčky a jiná úvěrově riziková aktiva na investory ve formě tranší. Tyto tranše představují pohledávky týkající se sekuritizovaných aktiv různé úrovně (seniority), přičemž úroveň určuje, v jakém pořadí ovlivní ztráty ze sekuritizovaných aktiv investory do různých tranší. Od léta 2007, kdy došlo k velkým neočekávaným ztrátám ze sekuritizací hypotečních úvěrů, jsou trhy se sekuritizovanými aktivy v hluboké krizi, z níž se jen pomalu a částečně zotavují. Jelikož tato krize silně dopadla na finanční systém a hospodářství vůbec, je velmi důležité, aby se právní předpisy zabývaly hlavními příčinami velkých neočekávaných ztrát z určitých sekuritizací. Za hlavní příčinu lze považovat nedostatečně důkladné postupy při upisování úvěrů ze strany emitentů, což bylo umožněno tím, že profesionální investoři 2 do sekuritizačních tranší neprováděli u svých investic hloubkovou kontrolu, a tudíž nevyžadovali od emitentů opravdovou disciplínu. 2. Článek 122a 3 předepisuje pro úvěrové instituce v Evropské unii požadavky, které mají zajistit, aby investovaly pouze do sekuritizací, u nichž provedly hloubkovou kontrolu, a kde původci mají při upisování půjček, které mají být sekuritizovány, motivaci jednat s náležitou péčí. Článek dále ukládá úvěrovým institucím, jednají-li samy jako původci, povinnost zajistit zveřejnění relevantních informací, které investoři při provádění hloubkové kontroly potřebují. V průběhu legislativního procesu prošel článek podstatnou změnou, přičemž nebylo provedeno posouzení dopadu konečné podoby požadavků v něm obsažených, mimo jiné z důvodu složité situace panující na sekuritizačních trzích. Konkrétně byly v průběhu legislativního procesu vyjádřeny obavy ohledně účinnosti jednoho z jeho prvků, a sice požadavku, aby si emitenti u sekuritizace ponechali expozici ( požadavek na ponechání expozice ), a byli tak motivováni být náležitými původci půjček. Tyto obavy vedly k začlenění následujícího ustanovení: Do 31. prosince 2009 Komise vypracuje a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o očekávaném dopadu článku 122a společně s vhodnými návrhy. Komise navrhne tuto zprávu po konzultaci s Evropským výborem orgánů bankovního dohledu. Zpráva se bude zabývat zejména tím, zda minimální požadavky na ponechání expozice podle čl. 122a odst. 1 splňují cíl zajištění lepší rovnováhy mezi zájmy původců nebo sponzorů a investorů a posilují finanční stabilitu a zda by bylo Pro usnadnění se v této zprávě výraz emitent používá pro banky, které vykonávají obě tyto činnosti, ačkoliv přísně vzato jsou skutečné cenné papíry emitovány jednotkou pro speciální účel, a emitent je ve smyslu této směrnice sponzor nebo původce. Retailoví investoři byli vystaveni riziku ze sekuritizačních tranší pouze nepřímo a ve velmi omezeném rozsahu. Pokud nakoupili finanční produkty obsahující sekuritizační tranše, podcenili by rizika z důvodu způsobů prodeje a nedostatečné průhlednosti produktů. Viz příloha, kde je uveden výtah z textu směrnice. CS 2 CS

4 vhodné zvýšit minimální úroveň ponechání expozice vzhledem k mezinárodnímu vývoji Na základě toho tato zpráva přináší posouzení celkového dopadu článku 122a (část 1 zprávy) provedené na vysoké úrovni a následně se zabývá otázkami účinnosti požadavku na ponechání expozice a vhodnosti zvýšení jeho minimální úrovně (část 2). V části 3 zprávy jsou učiněny závěry. Příloha zprávy se zabývá technickými návrhy podanými Evropským výborem orgánů bankovního dohledu (CEBS) ke zlepšení konkrétních aspektů pravidla na ponechání expozice. Komise konstatuje, že tato zpráva má být vypracována před tím, než má být příslušný požadavek směrnice proveden do právních předpisů členských států. Tato zpráva se tudíž zabývá očekávaným dopadem požadavku a očekávanými výhodami zvýšení minimální úrovně ponechání expozice, ale nemůže čerpat z konkrétních zkušeností s aplikací tohoto požadavku. 1. OČEKÁVANÝ CELKOVÝ DOPAD ČLÁNKU 122a 4. Očekávaný dopad článku 122a musí být posuzován s ohledem na situaci, v jaké se nyní trhy se sekuritizačními nástroji nacházejí. Před krizí byla sekuritizace obecně vítána jako stabilizátor finančního systému. Měla hrát klíčovou roli v efektivnějším procesu rozdělování úvěrových zdrojů rozložením úvěrového rizika mezi širší a diverzifikovanější skupinu investorů, a tudíž omezením koncentrace tohoto rizika v rozvahách bank. Bankovní systém a finanční systém jako celek by tak získaly vyšší odolnost, nedocházelo by k masivním úpadkům bank a úvěrový cyklus by měl hladší průběh. Nicméně se ukázalo, že stupeň rozložení rizika nebyl ani zdaleka ideální. Oproti očekávání nakonec sekuritizace často držely ostatní banky, ať už přímo, či nepřímo, aniž by řádně rozuměly riziku, na jehož diverzifikaci se podílely. 5. Sekuritizace také přinesla závažné problémy s nesouladem mezi motivy emitentů a konečných investorů plynoucím ze vztahu příkazce-zprostředkovatel. Jak rizika v rámci řetězce přecházela, začali se ti, kteří měli nejlepší možnost zajistit obezřetné upisování úvěrů a sledovat standardy, více zajímat o maximalizaci příjmů z poplatků. Navíc mnoho investorů na konci řetězce selhalo při provádění hloubkové kontroly a při hodnocení rizik se příliš spoléhalo na úvěrové ratingové agentury. Toto přílišné spoléhání na úvěrový rating do určité míry pocházelo z rostoucí složitosti produktů a náročnosti zajistit vlastní analytické kapacity. Na úrovni ratingových agentur se často ke stanovení ratingu používaly nevhodné metody a chybná vstupní data a investoři, kteří na ně spoléhali, neměli vždy dostatečné analytické kapacity a informace, aby mohli rating vyhotovený agenturou zpochybnit a ohodnotit si investice sami. 6. Globální hrubý objem sekuritizačních emisí závratně vzrostl z téměř nuly na počátku 90. let až k vrcholu v roce 2006, kdy dosáhl téměř 5 bilionů USD. Od té doby objemy prudce klesají. Ve Spojených státech se soukromá (nikoliv vládou financovaná) hypotekární sekuritizace zhroutila téměř úplně. Tento pád byl částečně vyrovnán narůstajícím objemem emisí v Evropě, které jsou však tvořeny téměř výhradně cennými papíry drženými emitenty k použití jako kolaterál k získání 4 Viz čl. 156 devátý pododstavec. CS 3 CS

5 přístupu k likviditním facilitám centrálních bank. Emise cenných papírů bez zástavy nemovitostí se udržela na celkem vysoké úrovni, taktéž podporována facilitami centrálních bank. Na druhé straně i přesto, že se očekává, že se návratnost půjček, které stojí v základu většiny nehypotekárních sekuritizací 5, bude snižovat, profesionální investoři jsou s těmito cennými papíry stále relativně spokojeni. Tato úroveň spokojenosti může být z větší části důsledkem domněnky, že struktury a dynamika výkonnosti jsou lépe pochopeny, a skutečnosti, že jsou to emitenti, kteří nesou svou kůži na trh, tj. ponechávají si část rizika z expozic, které sekuritizují. 7. Na základě těchto skutečností se Komise domnívá, že dopad článku 122a na sekuritizaci bude pozitivní. Článek pomůže lépe sladit motivy emitentů a investorů, a tím oblast sekuritizace ozdravit a znovu obnovit důvěru v tento zdroj financování. V konečném důsledku to může vést k opětovnému navýšení objemů sekuritizací jako zdroje refinancování půjček finančního sektoru reálné ekonomice, avšak zároveň i k prevenci excesů, které se projevily v průběhu krize 6. Článek 122a je postaven na třech pilířích: zaprvé, bankovní investoři musí dodržovat určitý soubor opatření hloubkové kontroly (a orgány dohledu musí toto dodržování kontrolovat). Mezi tato opatření patří i povinnost investora provést stresové testování cenných papírů, které nakupuje, a přezkoumat portfolio podkladových půjček. Zadruhé, bankovní původci jsou povinni zajistit, aby investoři měli k dispozici potřebné informace k provedení hloubkové kontroly. Zatřetí, emitenti cenných papírů si musí ponechat ekonomický podíl na svých sekuritizacích alespoň na úrovni 5 %. Dohromady si tyto tři pilíře kladou za cíl sladit zájmy investorů a původců a zajistit, aby investoři slepě neinvestovali do něčeho, čemu ve skutečnosti nerozumí; investoři dokázali udržet mezi emitenty kázeň; a původci také vystavovali své peníze riziku a nebyli tak motivováni k sekuritizaci špatných úvěrů. 8. Vedle výhod v podobě sladěných motivů, čímž dojde k prevenci vstupování do nadměrného rizika, přinese článek 122a v souvislosti se sekuritizací i zvýšené náklady. Tyto náklady vyplývají z povinnosti emitentů zveřejnit informace, z povinnosti investorů vynaložit zdroje na provedení hloubkové kontroly a konečně i z povinnosti emitentů financovat expozici vůči vlastním sekuritizacím. Komise očekává, že tyto dodatečné náklady budou nejvyšší u těch obchodních modelů, u nichž byly před krizí postupy týkající se zveřejňování informací, hloubkové kontroly a ponechání si rizika nevyhovující. Žádné z těchto dodatečných nákladů však nelze považovat za rovnocenné ztrátám společenského blahobytu. Část z nich představují spíše náklady vzniklé jednomu hospodářskému subjektu, které by jinak nesl jiný hospodářský subjekt. Investováním do svých vlastních sekuritizací emitentovi vznikají pouze náklady související s refinancováním a potenciálními úvěrovými ztrátami, které by jinak nesli investoři do sekuritizace. V důsledku toho, pokud si emitent ponechá expozici, vzniknou mu reálné náklady pouze tehdy, když má obzvláště vysoké náklady na financování z důvodu, že sám drží určitá rizika 5 6 Např. pohledávky z kreditních karet nebo půjčky na pořízení automobilu. Je třeba upozornit na to, že požadavky se budou vztahovat pouze na nové emise a po uplynutí doby odkladu i na předchozí sekuritizace, jež budou naplněny novými půjčkami, které se mají sekuritizovat. CS 4 CS

6 sekuritizace, což může být případ některých nebankovních emitentů sekuritizací. Za těchto okolností může dojít k omezení konkurence mezi věřiteli, což s sebou potenciálně přináší reálné náklady na ponechání si rizika. 9. Je důležité poznamenat, že zveřejňování informací a hloubková kontrola s sebou v obchodním modelu se sekuritizací přinášejí reálné transakční náklady. Zatímco v běžném bankovnictví banka posoudí půjčky, učiní úvěrová rozhodnutí a ponechá si úvěr v rozvaze až do jeho splatnosti, model se sekuritizací zahrnuje alespoň dalšího účastníka, investora, který musí provést dodatečné prověření na základě informací zveřejněných emitentem. Má-li být model sekuritizace aplikován řádným způsobem, jsou tyto náklady nevyhnutelné a směrnice, stanovením minimálního standardu na zveřejňování informací a hloubkovou kontrolu, pouze zvyšuje náklady na sekuritizaci za situace, kdy by tato činnost jinak nebyla prováděna s náležitou přísností. Z tohoto důvodu jsou dodatečné transakční náklady vzniklé emitentům a investorům a náklady vyplývající z dohledu nad dodržováním těchto požadavků vyváženy sociálním přínosem pružnějšího sekuritizačního obchodního modelu. 2. ÚČINNOST MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ PONECHÁNÍ EXPOZICE 10. Komise se v souladu s doporučením CEBS domnívá, že neexistuje jediná úroveň nebo forma 7 ponechání expozice, která by byla optimální pro všechny sekuritizace. Vzhledem k tomu, že cílem toho, aby si emitent ponechal expozici, je sladění jeho zájmů se zájmy investora, klíčovým faktorem pro určení optimální úrovně ponechání expozice je potenciální nesoulad motivů, který se objevuje u dané sekuritizace. Na potenciální nesoulad je třeba nahlížet jako na příležitosti emitenta vybrat si aktiva, kombinovat je v sekuritizaci a nastavit strukturu transakce způsobem, který zvyšuje jeho vlastní zisk na úkor investorů. Rozhodující otázka se týká rozsahu, v jakém investor rozumí poměru rizika a výnosů dané sekuritizace. V extrémní situaci, pokud by potenciální investoři neměli žádné informace o riziku a výnosech sekuritizace a vůbec těmto otázkám nerozuměli, by bylo optimálním řešením, aby si potenciální emitent ponechal všechna rizika a výnosy aktiv pro sebe, tj. vůbec daná aktiva nesekuritizoval. Jinak by mohl být emitent silně motivován investory neznalé skutečného rizika podvést. 11. Pokud by v opačné extrémní situaci emitent neměl vůči investorovi žádnou informační výhodu v otázkách rizika každého jednotlivého podkladového aktiva, nemohl by nastat nesoulad zájmů a ponechání rizika by nebylo nutné. Je zřejmé, že výskyt ani jedné z těchto extrémních situací není u skutečných sekuritizací reálný. Je však jisté, že emitent bude mít vůči investorovi co do přístupu k informacím a možnosti tyto informace vyhodnotit téměř vždy komparativní výhodu. Emitent je často sám původcem úvěrů a může mít i dlouhodobou zkušenost z příslušného tržního segmentu, zatímco investor pouze nahodile nakoupí sekuritizaci příslušných úvěrů s cílem zahrnout ji do diverzifikovaného portfolia. 12. K vyrovnání strukturální komparativní nevýhody investora při přístupu k informacím a schopnosti je vyhodnotit bude za účelem sladění zájmů nutné požadovat ponechání si expozice. Správný objem a forma ponechání expozice však bude záviset na 7 Např. první ztráta nebo různé tranše sekuritizace. CS 5 CS

7 rozsahu této nevýhody. Různé sekuritizace vyvolávají různé informační asymetrie, např. v závislosti na typech podkladových aktiv od úvěrů společnostem, které zveřejňují rozsáhlé finanční informace, na jedné straně spektra až po retailové půjčky nebo složitě strukturované úvěry k financování projektů s omezeným rozsahem veřejně dostupných informací na straně druhé. Z tohoto důvodu mohou různé sekuritizace vyžadovat pro ponechání expozice za účelem sladění zájmů a vyrovnání informační asymetrie různá opatření. Optimální objem a forma ponechání expozice bude v každém konkrétním případě záviset na několika obtížně měřitelných nebo kvalitativních faktorech, a tudíž není možné ve směrnici definovat vzorec ke stanovení optimální úrovně ponechání expozice. 13. V souladu s tím směrnice vyžaduje pouze umírněnou minimální úroveň ponechání expozice a od investorů požaduje, aby jasně vyhodnotili politiku ponechání expozice přijatou emitentem. To naopak znamená, že investoři by měli upustit od koupě sekuritizace v případě, kdy je úroveň ponechání expozice, i přes splnění minimálního požadavku 5 %, z hlediska průhlednosti podkladových rizik nedostatečná. V důsledku toho mohou být skutečné úrovně ponechání expozice vyšší než požadované minimum. 14. Úvaha, že úroveň ponechání expozice by se měla u jednotlivých sekuritizací lišit, je konzistentní s širokou škálou úrovní ponechání expozice, které se vyskytují u aktuálních sekuritizací a pohybují se od téměř nuly až po 100 %, kdy se za podkladová aktiva může plně zaručit emitent. Podrobné informace o úrovních ponechání expozice v závislosti na typu a původu transakce jsou obsaženy ve zprávě CEBS. V souvislosti s dopadem požadavku na ponechání expozice je třeba zmínit, že tam, kde jsou nezávisle na tomto požadavku úrovně ponechání expozice již vyšší než 5 %, není sekuritizace nijak omezena. Nicméně z hlediska politiky je důležité připustit, že existují důkazy o tom, že v euforii před krizí klesly úrovně ponechání expozice u určitých druhů sekuritizací skutečně až na hodnoty, které se z hlediska strukturální informační nevýhody investorů jeví jako neudržitelně nízké 8. V souladu s tím se regulatorní minimální úroveň ponechání expozice jeví jako velmi relevantní regulatorní brzdící mechanismus ke zlepšení odolnosti trhu v obdobích, kdy se tvoří tržní bubliny. Taková regulatorní brzda by však neměla být nastavena příliš přísně. U relativně průhledných sekuritizací, kde je informační nevýhoda investorů malá, může umírněné minimum 5 % skutečně představovat přiměřenou úroveň. Požadavek na vyšší minimální úroveň ponechání expozice by v takových případech pro účastníky trhu znamenal zbytečné regulatorní omezení. Zbytečně vysoká minimální úroveň ponechání expozice by mohla být spojena s reálnými náklady, a to tehdy, když by různí potenciální emitenti sekuritizací museli čelit výrazně odlišným nákladům financování. V takovém případě by vyšší než nutná úroveň ponechání expozice mohla potenciálně vést k tomu, že by určití nebankovní emitenti přestali vnímat sekuritizace jako přitažlivý obchodní model, opustili by tedy trh a tím snížili konkurenci mezi věřiteli. 8 Např. Franke, G., a Krahnen, J. P., (2008) The Future of Securitization, mimeo, nebo zpráva MMF o globální finanční stabilitě z října CS 6 CS

8 3. ZÁVĚRY 15. Pokud jde o celkový dopad, Komise očekává, že článek 122a pomůže lépe sladit motivy emitentů a investorů. Oblast sekuritizace se tak ozdraví a dojde k obnovení důvěry v tento zdroj financování. V konečném důsledku to povede k opětovnému navýšení objemů sekuritizací jako zdroje refinancování půjček finančního sektoru reálné ekonomice, avšak zároveň i k prevenci excesů, které se projevily v průběhu krize. Ohledně konkrétní otázky účinnosti zvolené minimální úrovně ponechání expozice Komise došla k závěru, že stávající umírněná minimální úroveň ponechání expozice ve výši 5 % by měla zůstat zachována, přičemž připouští, že v závislosti na konkrétní sekuritizaci by investoři měli vyžadovat úroveň vyšší. 16. Lze tedy očekávat, že obecný záměr článku 122a splní svůj účel. Na závěr této zprávy Komise poukazuje na několik technických otázek přednesených CEBS, které jsou ve stručnosti uvedeny v příloze této zprávy. Komise se domnívá, že v této souvislosti neexistuje bezprostřední potřeba navrhnout legislativní změny článku 122a. Komise bude nicméně přísněji sledovat mezinárodní vývoj v této oblasti a bere na vědomí, že i v právních řádech mimo EU existuje zájem zavést podobné požadavky jako v článku 122a včetně požadavků na ponechání expozice. Jakmile tento vývoj nabude konkrétní podoby, Komise zajistí, aby byl článek 122a posouzen i z hlediska potenciálně odlišných řešení existujících v jiných právních řádech. CS 7 CS

9 Příloha Technické otázky, na něž poukázal Evropský výbor orgánů bankovního dohledu A) METODY PONECHÁNÍ EXPOZICE 1) CEBS doporučuje úpravu metod ponechání expozice tak, aby bylo možné ponechat si spíše část rizika plynoucího z každé ze sekuritizovaných expozic než expozice u sekuritizačních tranší prodaných investorům. Tuto možnost již v současnosti umožňuje čl. 122a odst. 1 písm. b), nicméně pouze v konkrétním případě sekuritizace revolvingových expozic. V souvislosti s přípravou novely směrnice by bylo užitečné posoudit změnu tohoto článku, která by umožnila širší uplatnění této metody ponechání expozice. B) VÝJIMKY 2) V ustanovení čl. 122a odst. 2 je uvedeno několik výjimek z uplatnění požadavku na ponechání expozice stanoveného tímto článkem. Z působnosti tohoto článku je zejména vyňata sekuritizace, kde jsou sekuritizované expozice pohledávkami nebo podřízenými pohledávkami za i) centrálními vládami nebo centrálními bankami, regionálními či místními správami nebo subjekty veřejného sektoru členských států, ii) institucemi, kterým je podle článků 78 až 83 přidělena riziková váha nejvýše 50 %, nebo iii) mezinárodními bankami s úvěrovým rizikem srovnatelným s centrálními bankami. 3) Směrnice rovněž stanoví, že požadavek na ponechání expozice se neuplatní na: i) transakce založené na jasném, transparentním a dostupném indexu, kdy související referenční subjekty jsou shodné s těmi, které tvoří index subjektů, s nímž se v široké míře obchoduje, nebo se jedná o obchodovatelné cenné papíry jiné než sekuritizační pozice, a ii) syndikované úvěry, nakoupené pohledávky nebo swapy úvěrového selhání, pokud tyto nástroje nejsou použity ke strukturování a/nebo zajištění sekuritizace, která podléhá požadavku na ponechání expozice. 4) Důvodem pro tyto výjimky je skutečnost, že sekuritizace s výše uvedenými podkladovými expozicemi nepředstavují prakticky žádný problém nesouladu motivů, jelikož a) sekuritizovaná aktiva vykazují jen velmi malé riziko nebo b) emitentovi je přiznána jen omezená svoboda sestavit sekuritizaci způsobem, který by byl pro investory nevýhodný, neboť složení sekuritizace je určeno složením indexu. Zmínka o syndikovaných úvěrech, nakupovaných pohledávkách a swapech úvěrového selhání ve skutečnosti nepředstavuje výjimku, ale spíše objasňuje, že tyto typy instrumentů samy o sobě nejsou sekuritizacemi pokud nejsou reálně použity ke strukturování sekuritizace, a tudíž nepodléhají požadavku na ponechání expozice. 5) CEBS konstatuje, že tyto výjimky nevytvářejí možnost obejít požadavek na ponechání expozice v situacích, kdy by se měl uplatnit, ale zároveň dodává, že výjimka odkazující na instituce s přidělenou rizikovou váhou nejvýše 50 % může být považována za problematickou. CEBS se domnívá, že podle článků 78 až 83 směrnice o kapitálových požadavcích jsou rizikové váhy nejvýše 50 % přiděleny expozicím úvěrového rizika u subjektů vysoce hodnocených ratingovými agenturami, a poznamenává, že jak jasně ukázala současná krize, tento úvěrový CS 8 CS

10 rating není zárukou schopnosti subjektu splatit své úvěrové závazky. CEBS rovněž tvrdí, že výjimky týkající se regionálních správ a mezinárodních rozvojových bank by měly být pro nízké riziko selhání těchto institucí zahrnuty u expozic, s nimiž se nakládá jako s expozicemi centrálních vlád a centrálních bank. Komise souhlasí s názorem, že expozice uvedené ve výjimce nejsou z hlediska rizikového profilu ekvivalentní, ačkoliv obecně se domnívá, že všechny uvedené expozice lze považovat za expozice s relativně nízkým úvěrovým rizikem. Je otázkou posouzení, jaký stupeň rizika je u této výjimky přijatelný, ale CEBS tuto otázku hlouběji nerozebíral. Komise se dále domnívá, že obavy související s hodnocením ratingových agentur jako indikátoru rizika jsou v zásadě oprávněné, ale s výjimkou vlastního posouzení úvěrových institucí neexistuje jiný alternativní indikátor rizika, který by bylo možné v právních předpisech uvést. Při bližší úvaze se tedy Komise domnívá, že stávající výjimka by měla být zachována pro nedostatek jasných důkazů, že je stupeň rizika daných expozic nebo hodnocení ratingových agentur jako přibližný indikátor rizikovosti těchto expozic neadekvátní. 6) CEBS se dále domnívá, že by do článku 122a měla být začleněna ještě jedna výjimka, která by zabránila, aby se působnost článku 122a vztahovala na sekuritizace založené na vlastních závazcích instituce včetně krytých dluhopisů, jejichž podkladový kolaterál je v rozvaze emitující instituce. Komise míní, že sekuritizace vlastních závazků banky, zejména pohledávek z krytých dluhopisů, budou obvykle podléhat stávajícím výjimkám pro expozice vůči institucím, pokud však není banka externě hodnocena a nevyznačuje se zvláště nízkou úvěrovou kvalitou 9. Vzhledem k tomu, že stávající výjimka by měla zůstat zachována, Komise nebude uvažovat o navržení této další výjimky. C) DALŠÍ USTANOVENÍ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ 7) Ve své žádosti o doporučení se Komise obrátila na CEBS s otázkou, zda je třeba do textu článku 122a přidat další ustanovení a ochranná opatření proti možnému obcházení požadavku, aby si emitent ponechal expozici. Komise v této souvislosti zdůraznila jednu obavu, a sice schopnost strukturovat transakce zejména prostřednictvím struktury poplatků a prémií tak, že uplatnění požadavku na ponechání expozice bude vyloučeno. CEBS argumentuje, že není možné postihnout všechny faktory, které by mohly snížit účinnost požadavku na ponechání expozice. Tyto obavy by tedy měly být podle názoru CEBS řešeny zavedením povinnosti zveřejnit strukturu poplatků a odměn, což by investorům umožnilo učinit si názor o dopadu na zájmy původce. 8) Komise souhlasí s CEBS, že je v právních předpisech složité vyloučit každý pokus emitenta o omezení účinnosti minimální pětiprocentní úrovně ponechání expozice. Jak již bylo v této zprávě uvedeno, klíčovou roli zde hraje provádění hloubkové kontroly investory, která obsáhne i postupy ponechání expozice v každém jednotlivém případě sekuritizace. Je odpovědností investujících úvěrových institucí, aby při zkoumání mechanismu ponechání expozice i širšího rizikového profilu transakce provedly hloubkovou kontrolu požadovanou v čl. 122a odst. 4 písm. a) a b), která by obsáhla i rizika vyplývající z neobvyklé struktury poplatků. Naopak 9 Výjimka stanovená pro pohledávky za institucemi v souladu s odst. 3 písm. c). CS 9 CS

11 odpovědností orgánů dohledu je zajistit, aby byly tyto činnosti prováděny účinně. Komise věří, že požadavky článku 122a na hloubkovou kontrolu mohou vytvořit dostatečný základ pro zajištění, aby investoři v této souvislosti jednali obezřetně, a orgány dohledu by mohly za tímto účelem vypracovat další pokyny. 9) V jiném kontextu CEBS poznamenává, že článek 122a nespecifikuje přesný mechanismus požadavků na zveřejnění informací, a zejména že současné znění vyžaduje od původců pouze výslovné prohlášení, že splňují požadavek na ponechání expozice. CEBS se obává, že tento požadavek nabádá k širokému výkladu. Doporučuje proto, aby Komise zvážila, zdali je znění ustanovení dostatečně přísné k dosažení daných cílů, zejména při zvážení skutečnosti, že by tento požadavek měl být plněn průběžně. Komise souhlasí s tím, že kompromisní znění, k němuž legislativní proces dospěl, nestanoví povinnost emitenta sekuritizace přímo, ale pouze nepřímo přes investora. Komise v této souvislosti připomíná, že stanovení povinnosti pro investory ujistit se, že emitenti si expozici ponechají, bylo úmyslné, protože emitenti sekuritizací, kteří si hledají cesty do evropských investičních portfolií, nemusí nutně podléhat evropským právním předpisům. S ohledem na tento problém bylo třeba nalézt rovnováhu při hledání znění, které bude účinné i pro sekuritizace provedené mimo EU a zároveň nebude nepřiměřeně zatěžovat evropského investora. Na požadavek je opět nutno pohlížet zejména s ohledem na dodatečnou povinnost investora analyzovat skutečný závazek původce. Komise však souhlasí s tím, že otázka potřeby jasnějších požadavků kladených na emitenta si zaslouží další pozornost, a věří, že na tuto otázku by mohl odpovědět následný mezinárodní vývoj, který by mohl vést k zavedení požadavků na ponechání expozice i v jiných významných právních řádech. Komise se bude touto otázkou i nadále zabývat a sledovat související vývoj mimo EU. D) SKUPINOVÉ STRUKTURY 10) U skupinových struktur CEBS zdůrazňuje, že v absolutním vyjádření zůstává pravidlem zásada uplatnit požadavek na ponechání expozice jak na individuální, tak na konsolidované úrovni, přičemž však patří-li původci nebo sponzoři do stejné skupiny, je možné požadavku na ponechání expozice vyhovět na úrovni konsolidované. Druhá možnost podléhá souboru přísných podmínek. Požadavek na ponechání expozice tudíž není povinný na individuální úrovni v případě, že specializovaný subjekt není přímo původcem sekuritizovaných expozic, ale patří do stejné skupiny jako původci. CEBS poznamenává, že v mezinárodních skupinách, kde odlišné subjekty podléhají odlišným právním řádům, by mohlo potenciálně dojít k regulační arbitráži, ale domnívá se, že připravované prováděcí pokyny CEBS pro sbližování dohledu by měly tento problém vyřešit. 11) CEBS upozorňuje na další problém, kdy by subjekt, který si jménem ostatních subjektů skupiny ponechal podíl na sekuritizaci, mohl být ze skupiny vyloučen, např. prodejem. CEBS zdůrazňuje, že v takovém případě by ostatní subjekty ve skupině musely tuto otázku řešit opětovným získáním expozice v sekuritizaci tak, aby i nadále splňovaly požadavek na ponechání expozice. Jakmile k tomu dojde, lze očekávat, že požadavek na ponechání expozice bude opět plnit svůj účel. CS 10 CS

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 OBECNÉ POKYNY KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ O ZATÍŽENÝCH A NEZATÍŽENÝCH AKTIVECH 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 Obecné pokyny ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech Obecné pokyny orgánu EBA

Více

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 /02 a K 042 / 10 / 02 10. funkční období N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014 EBA/GL/2014/09 22. září 2014 Obecné pokyny k druhům testů, přezkumů nebo výkonů, které mohou vést k podpůrným opatřením podle čl. 32 odst. 4 písm. d) bodu iii) směrnice o ozdravných postupech a řešení

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) L 157/28 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. podle článku 503 nařízení (EU) č. 575/2013 Kapitálové požadavky pro kryté dluhopisy

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. podle článku 503 nařízení (EU) č. 575/2013 Kapitálové požadavky pro kryté dluhopisy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 509 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ podle článku 503 nařízení (EU) č. 575/2013 Kapitálové požadavky pro kryté dluhopisy CS CS ZPRÁVA

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti SKIPCP

Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti SKIPCP Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti Pokyny k měření rizik a výpočtu otevřené pozice pro určité typy strukturovaných ESMA/2012/197 Datum: 23 březen 2012 ESMA/2012/197CZ Obsah I. Působnost

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2011 KOM(2011) 746 v konečném znění 2011/0360 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Způsoby výpočtu hodnoty rizikově vážené expozice v rámci přístupu IRB

Způsoby výpočtu hodnoty rizikově vážené expozice v rámci přístupu IRB Způsoby výpočtu hodnoty rizikově vážené expozice v rámci přístupu IRB 1. Vstupní parametry Příloha č. 12 a) Při výpočtu hodnoty rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko se vstupní parametry, které představují

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy, L 14/30 21.1.2016 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/65 ze dne 18. listopadu 2015 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2015/35) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy, 17.12.2016 L 344/117 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/2299 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2016 COM(2016) 455 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o využívání a přínosech dlouhodobějších refinančních operací a podobných podpůrných opatření v rámci

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Obecné pokyny. k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2. 19.

Obecné pokyny. k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2. 19. 19. června 2014 EBA/GL/2014/04 Obecné pokyny k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 1 Obecné pokyny orgánu EBA k harmonizovaným definicím

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Obecné pokyny a doporučení

Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení k oblasti působnosti nařízení o ratingových agenturách 17. června 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. června 2013 ESMA/2013/720 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES. ze dne [ ], CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2006) XXXX Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES ze dne [ ], kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in)

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) V reakci na zkušenosti s finanční krizí v roce 2008 vydaly mnohé státy právní předpisy, pomocí nichž bude v budoucnu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k prodlení a realizaci zástavy 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník )

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno 10/11/2016 ESMA/2016/1477 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 4 4 Dodržování předpisů a

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Výpočet hodnoty rizikově vážené sekuritizované expozice při používání přístupu IRB

Výpočet hodnoty rizikově vážené sekuritizované expozice při používání přístupu IRB Příloha č. 18 Výpočet hodnoty rizikově vážené sekuritizované expozice při používání přístupu IRB Povinná osoba při výpočtu hodnoty rizikově vážené sekuritizované expozice při používání přístupu IRB postupuje

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více