D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y"

Transkript

1 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012

2 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov pro seniory, Kojetická 1414, Neratovice druh sociální služby domov pro seniory ( 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) forma služby pobytová ( 33 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) sociální služba je poskytována od časový rozsah sociální služba se poskytuje nepřetržitě cílová skupina osob senioři kapacita poskytované služby 87 věková struktura mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) způsob zajištění zdravotní péče prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání druh sociální služby denní stacionář ( 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) forma služby ambulantní ( 33 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) sociální služba je poskytována od časový rozsah pondělí pátek hod. cílová skupina osob osoby se zdravotním postižením osoby s chronickým duševním postižením senioři kapacita poskytované služby 12 věková struktura mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) způsob zajištění zdravotní péče prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

3 Principy poskytování služeb V DKE v pobytové i ambulantní službě jsou poskytovány takové služby, které podporují klienty v zachování sociálních vztahů a vazeb. Klient neztrácí kontakt se svým okolím, není mu nijak bráněno ve styku se svými blízkými. Při práci s klienty vycházejí pracovníci z individuálních potřeb každého jednotlivce. Svou vlastní představu o rozsahu a potřebě služeb zpracovává klient za pomoci odborného pracovníka DKE do osobního plánu. Plán je sestavován tak, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na službě a klient si co nejdéle zachoval svou soběstačnost a samostatnost. DKE zaručuje klientům ochranu jejich práv a důstojnosti. Pracovníci DKE motivují klienty ke zlepšování celkového fyzického i psychického stavu. DKE zajišťuje aktivní, individuální ošetřovatelskou péči podle aktuálního stavu a potřeb klienta, prostřednictvím svých zaměstnanců. Jednání se zájemcem o službu Výsledkem jednání se zájemcem o službu je podepsání smlouvy. Na základě zjištěných individuálních potřeb uživatele, jeho očekávání a stanovených cílů, které jsou v souladu s formou a typem poskytované služby, je přijat do zařízení. Jednání probíhá dle zpracovaných metodických postupů, zájemce získává veškeré potřebné informace včetně výše úhrady, je seznámen s prostředím. Ubytování a strava Uživatelům služby je poskytováno ubytování v obytných buňkách několika typů, za které je podle jednotlivých typů stanovena výše úhrady. Součástí služby je poskytování celodenní stravy, která se skládá ze třech hlavních jídel a dvou vedlejších, mimo vyvážené racionální diety je připravována strava diabetická rozšířena o jedno vedlejší jídlo a strava šetřící. Uživatelům je strava upravována tak, aby odpovídala individuálním potřebám a zdravotnímu omezení. Klienti jsou motivováni k zachování kulturních a společenských návyků, jsou vedeni k využívání společné jídelny s obsluhou. V nepříznivé situaci mají zajištěnu stravu na pokojích. Kontakt se společenským prostředím Hlavní zásadou a principem poskytované služby pobytového zařízení pro seniory je zajištění návaznosti na stávající způsob života a udržení běžného životního rytmu odpovídajícího co nejvíce životu vrstevníků. Klientům, kteří jsou jakýmkoli způsobem limitováni v soběstačnosti, pomáhá služba k udržení kontaktu se společenským prostředím.

4 DKE realizuje princip otevřeného zařízení, podporuje sociální začlenění do běžné komunity. Nejsou preferovány způsoby zajištění veškerých služeb přímo v zařízení, některé služby využívají klienti i mimo DKE. Statistické údaje Pobytová služba celkový počet klientů k : 87 nástup: 30 výstup: 32 průměrný počet klientů: 87,1366 využití obložnosti v %: 100,1570 celkový počet klientů k : 85 ( 15 mužů + 70 žen ) z toho 27 až 65 let: 0 66 až 75 let: 6 76 až 85 let: až 95 let: 47 nad 95 let: 2 průměrný věk klientů: 85,7430 nejstarší klientky - paní Milena Písecká oslavila dne své 99. narozeniny a paní Arnoštka Říhová oslavila dne své 99. narozeniny Úhrady předpis úhrad pobytové služby ,00 Kč z důvodu zákonné podmínky 15% příjmu klienta na kapesné nebylo celkem uhrazeno ,00 Kč předpis úhrad příspěvků na péči ,00 Kč na jednoho klienta připadá průměrně příspěvek na péči ve výši 3.867,75 Kč částka odpovídá průměrnému stupni příspěvku na péči ve výši 1,93 rozdělení klientů podle příspěvku na péči k příspěvek na péči nebyl přiznán: 7 klientů I.stupeň příspěvku na péči: 34 klienti II.stupeň příspěvku na péči: 22 klienti III.stupeň příspěvku na péči: 12 klientů IV. stupeň příspěvku na péči: 10 klientů

5 Ambulantní služba celkový počet klientů k : 1 nástup: 1 výstup: 0 průměrný počet klientů: 1,2486 využití obložnosti v %: 10,4053 celkový počet klientů k : 2 ( 2 ženy ) z toho 66 až 75 let: 1 z toho 76 až 85 let: 1 průměrný věk klientů: 77,7541 Úhrady předpis úhrad za ambulantní služby předpis úhrad příspěvku na péči: ,00 Kč ,00 Kč Celkové příjmy DKE od klientů: z této částky činí státní příspěvek na péči , 00 Kč ,00 Kč

6 HOSPODAŘENÍ v roce 2012 v tis. Kč SCHVÁLENÝ ROZPOČET pobytová služba ČERPÁNÍ ROZPOČTU ambulantní služba celkem 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON užití fondu odměn Zákonné a sociální pojištění Zákonné sociální náklady DANĚ A POPLATKY OSTATNÍ NÁKLADY Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY, A OPRAV. POLOŽKY Odpisy NÁKLADY CELKEM SCHVÁLENÝ ROZPOČET pobytová služba ČERPÁNÍ ROZPOČTU ambulantní služba celkem 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží OSTATNÍ VÝNOSY Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy, dary PROVOZNÍ DOTACE Příspěvek města Státní dotace - grant VÝNOSY CELKEM

7 Dary Na základě Smlouvy o nadačním příspěvku přijal Dům Kněžny Emmy domov pro seniory nadační příspěvek na nákup sportovního vybavení. Bylo zakoupeno příslušenství ke kulečníku. Příspěvek ve výši: 1 600,-Kč Rodinní příslušníci klientky DKE poskytli dva dary na vybavení tkalcovské dílny. Celkem ve výši: ,-Kč Nadace MUDr. Václava Náprstka poskytla dar na školení zaměstnanců Biografický model péče práce s biografií klienta. Celkem ve výši: ,-Kč Rodina bývalé klientky poskytla dar na zakoupení aktivizačních a rehabilitačních pomůcek pro klienty DKE. Celkem ve výši: ,-Kč Celková výše přijatých darů: ,-Kč

8 Občanské sdružení Klub přátel Domu Kněžny Emmy V roce 2012 se občanské sdružení významně podílelo na zajišťování kulturních a společenských programů, podporovalo společenské a aktivizační činnosti klientů v našem domě. Příjmy: Příjmy sdružení tvoří dary, dotace, granty a dobrovolné příspěvky na výrobky obyvatel DKE. Příjmy z darů určené na kulturní a zájmovou činnost OS: ,--Kč nadační příspěvek ve formě zboží v hodnotě 200,-- Kč Příjmy z dobrovolných příspěvků na výrobky zhotovené v dílně ručních prací celkem ,--Kč Výdaje: Výdaje na kulturní a zájmovou činnost klientů DKE jako jsou např. vstupenky na kulturní akce, do divadla, kina, uspořádání hudebních koncertů, výstav a dalších společenských programů v našem domě celkem ,--Kč Nákup materiálu pro dílnu ručních prací a ostatní výdaje OS celkem ,--Kč

9 Profesní struktura organizace Celkový počet pracovníků DKE ve schválené organizační struktuře (příloha výroční zprávy) je 44. Stav pracovníků byl přiměřený a stabilní. Ke změnám docházelo s výskytem dlouhodobých pracovních neschopností, ošetřování člena rodiny a odchody na mateřskou dovolenou. Výpadek pracovníků byl řešen v rámci dohod o provedené práci či pracovní činnosti. Osobnostní předpoklady pracovníka DKE trestní bezúhonnost způsobilost k právním úkonům schopnost komunikace se seniorem schopnost empatie pracovitost svědomitost spolehlivost schopnost práce v týmu emocionální stabilita zdravotní způsobilost chuť vzdělávat se zdravé sebevědomí Kvalifikační předpoklady pracovníků DKE, charakteristika pracovního místa, popis pracovní činnosti 1) pracovník na pozici sestra minimální vzdělání: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitou - Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - znalost práce na PC popis pracovní činnosti: poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, např. vypracování ošetřovatelského plánu, pozorování, hodnocení a zaznamenávání stavu klienta sociální péče a orientační hodnocení fyziologických funkcí, provádění odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí zařazení v organizační struktuře: ošetřovatelský úsek

10 2) pracovník na pozici fyzioterapeut minimální vzdělání: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání - Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - znalost práce na PC popis pracovní činnosti: provádění fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu, vypracování kineziologického rozboru klienta sociální péče, svalového testu a vyšetřování vnitřních systémů, sestavování krátkodobého rehabilitačního plánu léčebné rehabilitace prováděné individuálně i ve skupinách, provádění speciálních technik a procedur fyzikální terapie a hodnocení jejich účinnosti a další výkony zařazení v organizační struktuře: aktivizační úsek 3) pracovník v sociálních službách minimální vzdělání: - ukončené základní vzdělání - akreditovaný kvalifikační kurz (podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) popis pracovní činnosti: provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi, vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty, spolupráce na posilování sociálních s společenských kontaktů klientů sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách), řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem. zařazení v organizační struktuře : aktivizační úsek, ošetřovatelský úsek 4) pracovník na pozici administrativní pracovník

11 minimální vzdělání: - střední vzdělání s maturitou - akreditovaný kvalifikační kurz (podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) - znalost práce na PC popis pracovní činnosti: práce s databázovým systémem nebo tabulkovým procesorem včetně vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem, vedení spisové evidence obsahující údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání a přípravy skartačního řízení podle příslušných předpisů, zajišťování skartačního řízení, úzká spolupráce s úsekem sociální práce zařazení v organizační struktuře: přímo podřízen řediteli a zástupci ředitele 5) pracovník na pozici sociální pracovník minimální vzdělání: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku nebo vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci, soc. pedagogiku nebo sociálně právní činnost nebo vysokoškolské vzdělání + 5let praxe + akreditovaný kurz - znalost práce na PC popis pracovního činnosti: sociálně-právní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči v zařízeních sociální péče, vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu i mimo rámec zařízení sociální péče, zabezpečování základních sociálních agend včetně zajišťování standardní dokumentace, zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování, komplexní zajišťování přímé obslužné péče a základních výchovných a aktivizačních služeb, sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta, vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu i mimo rámec zařízení sociální péče, řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů

12 zařazení v organizační struktuře: úsek sociální práce 6) pracovník na pozici účetní minimální vzdělání: - střední vzdělání s maturitou - znalost účetní agendy - znalost práce na PC popis pracovní činnosti: samostatné vedení účetnictví účetní jednotky včetně řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány, sestavování účetní uzávěrky účetní jednotky, vedení účetních knih, jejich otevírání a uzavírání, úzká spolupráce s úsekem sociální práce zařazení v organizační struktuře: přímo podřízen řediteli a zástupci ředitele j) pracovník na pozici technický pracovník minimální vzdělání: - střední vzdělání s maturitou technického směru - znalost práce na PC - vyhláška č. 50/78 Sb. - řidičský průkaz skupiny B popis pracovní činnosti: sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budovy a jednotlivých částí technologických zařízení; technické zajišťování a organizace údržby a oprav, plánování a provádění pravidelných revizí a prohlídek technické způsobilosti, provádění školení obsluh technických zařízení, zajišťování funkčnosti hardware počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a odstraňování poruch, obsluha referenčního vozidla zařazení v organizační struktuře: technický úsek k) pracovník na pozici domovník minimální vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem (strojní elektro)

13 - vyhláška č. 50/78 Sb. - řidičský průkaz skupiny B popis pracovní činnosti: domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domu a pokojů klientů, obsluha referenčního vozidla zařazení v organizační struktuře: technický úsek l) pracovník na pozici dělník prádelny minimální vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem nebo základní vzdělání - znalost práce na šicím stroji popis pracovní činnosti: obsluha zařízení na praní a odstřeďování prádla, žehlení a skládání ložního prádla na žehlícím stroji, ruční žehlení žehličkou, drobné opravy prádla a oděvů zařazení v organizační struktuře: technický úsek m) pracovník na pozici vedoucí stravovacího úseku (provozář) minimální vzdělání: - střední vzdělání s maturitou - znalost práce na PC popis pracovní činnosti: Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů. zařazení v organizační struktuře: stravovací úsek n) pracovník na pozici kuchař minimální vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem

14 popis pracovní činnosti: příprava celodenní stravy pro klienty a zaměstnance DKE, připravuje celodenní stravu pro klienty v souladu s dietním systémem a ordinacemi ošetřujícího lékaře, odpovídá za správnou technologii při přípravě běžných jídel a jídel dietních včetně diet kombinovaných, odpovídá za plné využití a spotřebování potravin dodaných k přípravě jídel, plně respektuje hygienicko-epidemiologický režim DKE, zná a řídí se zásadami hygienického minima, na svém pracovním úseku odpovídá za pořádek a čistotu včetně osobní hygieny, za používání OOPP, výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků, výroba složitých jídel studené kuchyně. zařazení v organizační struktuře: stravovací úsek o) pracovník na pozici číšník minimální vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem nebo základní vzdělání popis pracovní činnosti: Pomocné a přípravné práce ve stravovacím provozu, zajištění provozu kavárny, obsluha klientů, provádí přípravné, pomocné a úklidové práce při přípravě celodenní stravy pro klienty a zaměstnance DKE, dodržuje hygienicko-epidemiologické zásady stravovacího provozu, spolupracuje při zajišťování kulturních akcí a aktivizačních programů pro klienty, výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků, samostatné přijímání objednávek, stolničení a obsluha hostů, inkaso tržeb zařazení v organizační struktuře: stravovací úsek.

15 Vzdělávací plán organizace Profesní a osobní rozvoj pracovníků DKE Harmonogram vzdělávání vychází z aktuálních potřeb organizace a z individuálních plánů rozvoje jednotlivých pracovníků. Neobsahuje jednotlivé aktivity pracovníků, zaměřuje se na vzdělávání pracovníků zajišťované organizací a pravidelné vzdělávací programy semináře DKE. Osobní aktivity pracovníků jsou zahrnovány do Portfolií rozvoje kompetencí jednotlivých pracovníků. Přehled pracovníků, kteří v průběhu roku studovali: Pracovník název a forma studia Mgr. Jaroslava Vítová - JU v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta, studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotně sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů - doktorské studium Markéta Trejbalová Universita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, studijní obor Sociální práce, magisterské studium Jana Štěpánová Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty, n.o. detašované pracoviště Příbram, studijní obor Ošetřovatelství, bakalářské studium Lucie Zvelebilová DiS. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie bakalářské studium Hana Štefáčková VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií v Plzni, studijní obor Sociální práce Vzdělávací plán organizace na období Vzdělávací program Zákon č,108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č.505/2006 Aktuální právní normy související s oblastí sociálních služeb; pracovně právní předpisy Standardy kvality sociálních služeb Problematika restriktivních opatření Základní lidská práva a svobody BOZP, požární ochrana Komunikace, etická témata Účastníci pracovníci DKE v přímé péči pracovníci DKE v přímé péči pracovníci DKE pracovníci DKE v přímé péči pracovníci DKE v přímé péči pracovníci DKE pracovníci DKE pracovníci DKE

16 Aktuality v oblasti sociálních služeb Podpora pomáhajících profesí, hodnoty Paliativní péče Bazální stimulace Psychobiografický model péče Supervize Podpora pracovníků v udržení odbornosti Rozvoj specifických aktivit jednotlivců či skupin pracovníků Rozvoj pracovních technik pracovníci DKE pracovníci DKE v přímé péči sestry, pracovníci v přímé péči sociální pracovníci, fyzioterapeut sestry, pracovníci v přímé péči sociální pracovníci, fyzioterapeut sestry, pracovníci přímé péče sociální pracovníci, fyzioterapeut pracovníci DKE v přímé péči sestry bazální stimulace, tréninky paměti muzikoterapie, reminiscenční terapie, alternativní komunikace pracovníci aktivizačního úseku Přehled prezentovaných témat v roce 2012 I.Q Je zmatenost pacienta ošetřovatelským problémem; Změny, které přináší novela zákoníku práce; Dokumentace mimořádné události pád klienta; Dutina ústní ošetřovatelská péče; Dlouhodobá péče v ČR; Péče o oči; Změny zrakového vnímání; Sluchové a rovnovážné ústrojí, sluchové postižení; Dlouhodobá péče na úrovnu EU II.Q Péče o genitál ženy; Východiska dlouhodobé péče ; Péče o genitál muže; Zákon o zdravotních službách; Vyhláška o zdravotnické dokumentaci; Kůže a kožní orgány;apss metodika pro indikaci výkonů odbornosti 913 připomínky III.Q Podávání stravy ; skarta karty sociálních systémů; Důchodová reforma; Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let ; Péče o prostředí ; Druhý pilíř důchodového zabezpečení; Národní strategie dobrovolnictví, kvalitní prostředí pro život seniorů

17 IV.Q Hygiena celková koupel; Příprava na stárnutí, péče o seniory; Péče o lůžko immobilního klienta; Zákoník práce aktuální otázky; Polohování zásady a přístupy; Hodnocení 2012 Stanovený plán interního vzdělávání zaměstnanců DKE byl opět v některých bodech víc než naplněn. Seriál prezentací ošetřovatelských postupů z pohledu holistického přístupu ke klientům, zdůraznění nutnosti chápat, že vše co se týká člověka, je třeba vnímat v souvislostech, vycházet z bio-psycho-socio-spirituální jednoty člověka, respektovat všechny roviny lidské existence a jejich vzájemnou provázanost rovinu somatickou, psychickou, sociální i spirituální. Realizace projektu Zavedení psychobiografického modelu péče o seniory v pobytové sociální službě předpokládala systematické vzdělávání všech pracovníků. V první polovině roku bylo nosným tématem téma - Komunikace. Pracovníci v přímé péči absolvovali tři semináře vzdělávací agentura Puls, lektorka PhDr. J. Dvořáková téma Asertivita jako strategie jednání, Komunikace I., Komunikace II. Kurzy se uskutečnily v DKE. Zvolené téma se ukázalo být dobrou přípravou pro další vzdělávání pracovníků. Ve druhé polovině roku bylo nosným tématem téma Biografie klienta. Přijetí způsobu práce s klientem s využitím prvků biografie předpokládalo zapojení do vzdělávání všech pracovníků DKE bez rozdílu profesí. Pracovníci absolvovali tři dvoudenní vzdělávací bloky Erwin Bóhm Institut, certifikovaný lektor PhDr. E. Procházková. Kurz probíhal rovněž v DKE, financován byl z daru Nadace doktora Václava Náprstka. Kurz byl zakončen testem a prezentací zpracované biografie. Lze konstatovat, že nastavený cíl postupovat ve vzdělávání systematicky, tak aby všechny úrovně pracovníků byly vedeny stejným směrem a docházelo tak k doplňování potřebných vědomostí a získávání potřebných dovedností byl nad očekávání splněn. Pozitivum zvoleného způsobu vzdělávání se odrazilo v jednotlivých hodnoceních individuálních vzdělávacích plánech pracovníků.

18 Informace o přijímání klientů do DKE Pravidla pro přijímání klientů do DKE jsou v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pravidla jsou zpracována v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Protože počet zájemců o službu převyšuje možnosti DKE, byl vypracován systém výběru zájemců a to takový, aby se pomoci dostalo těm aktuálně nejpotřebnějším. Posuzování nepříznivé sociální situace tj. posuzování potřeby pomoci - se provádí pomocí sociálního šetření, kdy sociální pracovnice zjišťuje schopnosti zájemce v oblasti péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Posuzuje objektivní sociální podmínky, zjišťuje potřebnost péče druhé osoby, ohroženost sociální izolací a jiné mimořádné okolnosti a spolu se zájemcem jeho schopnosti a potřebu pomoci ohodnocuje body podle nastavených kritérií. Podle počtu získaných bodů jsou zájemci zařazeni do skupiny závislosti (0-soběstačný, 1-lehce závislý, 2-středně závislý a 3- zcela závislý), která udává míru závislosti zájemce na pomoci druhé osoby. Vyhodnocením výsledků sociálního šetření získává DKE přehled o míře potřebnosti pomoci u jednotlivých zájemců. K žádosti o přijetí zájemce o sociální službu v DKE se vyjadřuje pracovní skupina ustanovená ředitelkou DKE, která posuzuje všechny předložené informace a podklady - požadavky zájemce, zdravotní stav zájemce, výsledky sociálního šetření a v neposlední řadě uvolnění vhodného pokoje nebo lůžka. Na základě posouzení těchto podkladů celou pracovní skupinou může být zájemce do DKE přijat. O výsledku výběru je dotyčný zájemce bezodkladně informován. Před nástupem do DKE zájemce podepisuje smlouvu s poskytovatelem sociální služby, skládá kauci ve výši Kč a stává se klientem DKE. Kauce není majetkem DKE, ale je po celou dobu pobytu klienta v DKE uložena na jeho depozitním účtu. Slouží jako jistina pro případ úmyslného poškození zařízení DKE nebo neuhrazení poplatku za ubytování a poskytnuté služby ev. k likvidaci pozůstalosti. Po odchodu klienta z DKE je kauce klientovi vrácena nebo se stává součástí pozůstalostního řízení.

19 POČET ZÁJEMCŮ O UMÍSTĚNÍ V DKE NERATOVICE V ROCE 2012 CELKEM BYLO PODÁNO ŽÁDOSTÍ: 339 Z TOHO JE AKTUÁLNÍCH: 280 ZBÝVÁ DOŠETŘIT: 30 Vysvětlivky: P N OP OZ U Z Prošetřen Nastoupil Odmítnut Poskytovatelem Odmítnut Zájemcem Umřel Zrušena žádost Počty jsou aktuální ke dni

20

21

22

23 Skup - Skupina závislosti Udává míru závislosti zájemce ? na pomoci 2.osoby. 0 Soběstačný 1 Lehce závislý 2 Středně závislý 3 Zcela závislý? Prozatím nelze určit

24

25

26

27

28

29

30

31 Činnost aktivizačního úseku v roce 2012 Aktivizační úsek v roce 2012 plně převzal všechny činnosti týkající se aktivizace seniorů DKE a klientů Denního stacionáře. K základním nabídkám patřila ergoterapie, fyzioterapie, tréninky paměti a aktivizace klientů s výraznou poruchou kognitivních funkcí. V rozšířené nabídce pak možnost účasti na společenských a kulturních akcích, sportovních projektech a výletech a aktivizace na pokoji klienta (na základě individuálního plánu nebo v případě zhoršení stavu klienta tak, že neumožňoval využít základní nabídku). Pracovníci aktivizačního úseku také plně zajišťovali nabídku kadeřnických a pedikérských služeb po stránce organizační. V kompetenci pracovníků byla i výzdoba vnitřních prostor domu během celého roku. Nově personál úseku navrhoval a realizoval úpravy prostředí pokojů několika klientů tak, aby poskytovalo dostatek zrakových stimulů při pohledu z lůžka. Při volbě stimulů se vycházelo z biografie klienta a ze znalostí konceptu Bazální stimulace. Jednalo se především o seniory s výraznou poruchou kognitivních a motorických funkcí pobývající větší část dne na lůžku. Aktivizační úsek se také velkou měrou podílel na propagaci Domu Kněžny Emmy na veřejnosti. Účast na výstavách a soutěžích, kde klienti domu sbírali mnohá ocenění, je jasným důkazem. Stále ve větší míře byli na akce v DKE zváni lidé ze široké veřejnosti. Klienti tak nejsou stranou společnosti a dům naplňuje své poslání. Dílna ručních prací Dílna ručních prací patřila opět k nejvyhledávanějším aktivitám. Příchodem pracovnice z mateřské dovolené se rozšířily a zpestřily aktivity, klientům byly nabídnuty nové techniky, nové materiály a nové nápady na výrobky. Velký ohlas také sklidila výpomoc pracovnice ošetřovatelského úseku, která pracovala s klienty v předvánočním čase. Obohatila repertoár výrobků určených na vánoční jarmark, předvedla ukázky náročnějších technik a v neposlední řadě měla velmi pozitivní vliv na klienty, dokázala je nadchnout pro práci. Možnost vytvořit vlastníma rukama něco krásného a smysluplného nebo se na tom alespoň podílet, posiluje sebevědomí klienta a naplňuje tak jeho cíl být ještě potřebným. Je však třeba konstatovat, že zvyšující se věkový průměr klientů se stále silněji odráží jak na kvalitě, tak na množství výrobků. S tím narůstá potřeba častějších intervencí terapeutky nebo nutnost trvalé spolupráce s klientem na výrobě komponentu nebo celého výrobku. Situace byla řešena spoluprací s dobrovolníky, bohužel poptávka stále převyšuje nabídku a ne každý dobrovolník (studentka na praxi) je schopen aktivně s klientem spolupracovat. V roce

32 2012 jsme, i přes všechny tyto skutečnosti, dokázali zajistit účast našich výrobků na tradičních soutěžích a výstavách. V roce 2013 máme v plánu opět se těchto akcí zúčastnit, ale s ohledem na možnosti klientů bude-li nutné, dáme přednost prestižnějším akcím, tak abychom důstojně reprezentovali náš dům. Upřednostníme kvalitu před kvantitou. Velkým přínosem pro klienty byla opět možnost účastnit se tréninků paměti. Tato aktivita pod vedením certifikované lektorky patřila jednoznačně k nejúspěšnějším. Dokladem byl trvalý zájem klientů, jejichž účast na hodinách trénování paměti se celoročně pohybovala kolem 50 % z celkového počtu 87 klientů. Svůj velký podíl na úspěchu má jistě i osobnost terapeutky, její poctivá příprava na hodiny a pravidelné vzdělávání v oboru. Problémy, se kterými jsme se po celý rok potýkali, byl jednak nedostatečný prostor pro zájemce o pobyt v dílně a jednak častá nepřítomnost jedné z pracovnic ze zdravotních důvodů. Situace, kdy velká část klientů pracuje v prostorech kavárny a vstupní hale, je nevyhovující. V zimních měsících si klienti stěžují na zimu od otevírajících se vstupních dveří. Také pokrytí jednou terapeutkou, která se tak musí věnovat klientům na třech místech, je nedostačující. Problémy se tak přenáší do letošního roku. Rehabilitace Pracovnice rehabilitace pod vedením fyzioterapeuta se již dlouhodobě zaměřují na udržení fyzické kondice klientů. Imobilita klienta nikdy nebyla důvodem k ponechání na lůžku. Aktivizace a integrace se vždy odvíjela s ohledem na přání klienta a ve spolupráci s rodinnými příslušníky. Cílem bylo jednoznačně posílit schopnost soběstačnosti. Standardně probíhala skupinová kondiční cvičení. Individuálně pak nácvik chůze, individuální cvičení a terapie. Na základě indikace lékaře jsme zajišťovali ošetřovatelskou rehabilitaci u klientů po dlouhodobé hospitalizaci. V průběhu roku 2012 jsme organizovali několik sportovních akcí s cílem přilákat co nejvíce klientů k pohybovým aktivitám. I zde se však stále více odrážel zvyšující se věkový průměr klientů. Narostl počet klientů, pro které se mechanický vozík stal nezbytnou pomůckou, nabídka sportovních aktivit se tak musela přizpůsobit této skutečnosti. Na druhou stranu skupina schopných klientů začala upřednostňovat pasivní postoj k tělesným cvičením a fyzioterapeuta vyhledávali až v případě problému. Místnost denní péče V Místnosti denní péče pobývali klienti s poruchou motorických a kognitivních funkcí, jejichž stav nevyžadoval pobyt na lůžku. Trvale o klienty pečovaly dvě pracovnice. Svěřeným klientům dokázaly vytvořit velmi příjemné a zároveň stimulující prostředí. Dopolední režim

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, Na Libuši 999, 391 65 BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více