1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU"

Transkript

1 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU 1 z 6

2 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 2 z 6

3 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje části A až F členěné na jednotlivé položky. Rozsah jednotlivých částí je zpracován podle druhu a významu stavby. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Jméno a adresa stavebníka Název stavby: ZŠ Maltézských rytířů Místo stavby: Školská 349, Kladno, Okres: Kladno Kraj: Středočeský Jméno a adresa stavebníka Stavebník: ZŠ Maltézských rytířů 2 Adresa: Školská 349, Kladno, Jméno, adresa a oprávnění zpracovatele dokumentace Projektant HIP: Energetická Agentura s.r.o., Ing. Petra Studecká, Ph.D. Adresa: Strážovská 343/17, Praha 5 IČO, DIČ: , CZ Osvědčení o autor.: AI v oboru pozemní stavby č ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A ÚZEMÍ 2.1 Stupeň předmět projektu Cílem rekonstrukce je zateplení obvodového pláště vytápěných podlaží, zateplení půdy nad 2.NP a tím snížení nákladů na provoz pomocí opatření definovaných energetickým auditem a práce s tím spojené. Rekonstrukce se týká zateplení obvodových stěn, případně zateplení stropních nebo střešních konstrukcí, podlah a výměnu otvorových výplní na hranici systémové zóny vytápěného prostoru. Rozsah a detailní výpis prováděných prací na jednotlivých pavilonech je podrobně popsáno v technické zprávě. 2.2 Členění stavby na stavební objekty Jedná se o rekonstrukci a zateplení jediné budovy ZŠ Stavební objekty: SO.01 ZŠ 3 z 6

4 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 2.3 Charakteristika území Pozemky, na kterých je areál umístěn, se nacházejí v katastrálním území Kročehlavy Pozemky jsou napojeny na veřejné místní komunikace města Kladna 2.4 Charakteristika pozemku Objekt se nachází na pozemcích parcelní číslo 225/1. Zastavěnost pozemku se danými úpravami nezmění. 2.5 Výpis z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou Staveniště pozemky dotčené stavbou Parcela Výměra (m 2 ) Druh pozemku Ochrana Vlastník Adresa Ostatní plocha - Základní škola Maltézských rytířů Zastavěná plocha a nádvoří Tlustý Zdeněk zahrada - Statutární město Kladno Římskokatolická Zastavěná - farnost u kostela plocha a nádvoří Nanebevzetí Panny Marie Kladno Školská 349, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská 2638, Kladno, Kročehlavy, náměstí Starosty Pavla 44, Kladno, náměstí Starosty Pavla 2, Kladno, Náhled katastrální mapy 2.6 Poloha vůči záplavovému území Pozemky neleží v záplavovém území. 2.7 Vlastnické poměry k pozemku Vlastníkem pozemku a objektů je Základní škola Maltézských rytířů 4 z 6

5 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 3 ÚDAJE O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 3.1 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu a doprava v klidu Napojení na dopravní infrastrukturu se stavebními úpravami nemění. 4 ÚDAJE O DODRŽENÍ PODMÍNEK STAVBY 4.1 Požadavky dotčených orgánů Při zpracovávání projektové dokumentace nebyly známy žádné zvláštní požadavky dotčených orgánů. Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí jsou nedílnou součástí této dokumentace. 4.2 Údaje o splnění obecně technických požadavků na výstavbu Stavební úpravy objektů areálu Základní školy Maltézských rytířů jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na stavby. 4.3 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, úz. rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona Dle zákona č. 183/2006 pro stavební úpravy zateplení obvodového pláště, zateplení půdních prostorů a výměna otvorových výplní je vyžadováno splnění podmínek regulačního plánu, úz. rozhodnutí, a územně plánovací informace. 5 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 5.1 Údaje o ochranných pásmech a chráněných územích Území neleží v žádném ochranném pásmu. Na pozemku se nenachází žádné ochranné pásmo inženýrských sítí. Při provádění zemních prací je mimo jiné nutné postupovat ve smyslu zákona o památkové péči č.20/1987 Sb., ve znění zákona č.242/1992 Sb. o státní památkové péči. Při objevení archeologických nálezů je nutné přerušit zemní práce a kontaktovat příslušný ústav památkové péče. Do doby vyjádření příslušného orgánu památkové péče nelze pokračovat v provádění zemních prací. 6 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY, POSTUP VÝSTAVBY 6.1 Lhůty výstavby Orientační lhůta rekonstrukce objektu s přihlédnutím k rozsahu stavby, použitým materiálům a technologiím je odhadována na 5-7měsíců. Průběh výstavby bude upřesněn dle možnosti čerpání finančních prostředků investorem a klimatických podmínek. 5 z 6

6 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Předpokládané termíny základních etap přípravy a realizace: Žádost o stavební povolení 01/2012 Stav. povolení s nabytím právní moci 02/2012 Předpokládaný termín zahájení a dokončení výstavby: Zahájení stavby 04/2012 Dokončení stavby 10/2012 Předpokládaná doba výstavby 7 měsíce 6.2 Organizace výstavby, zábory veřejných ploch Zdrojem užitkové vody pro potřebu stavby je přednostně uvažována stávající vodovodní přípojka. Zdrojem elektřiny je stávající elektro síť napojená přes stávající vnitřní rozvody. S veškerým odpadem vzniklým při stavební činnosti a následně při užívání stavby bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 sb.. Obsluha staveniště a všechny jeho části budou umístěny na pozemku stavebníka. 6.3 Postup výstavby Výstavba bude obsahovat tyto hlavní etapy: - příprava podkladu pro zateplovací systém, oprava podkladu atd. - demontáž stávajících dveří a oken - montáž nových otvorových výplní - montáž zateplovacího systému - zateplení stropu nad 2.NP 7 STATISTICKÉ ÚDAJE 7.1 Kapacity navrhované stavby Kapacity, zastavěnost, objem rekonstruované stavby se nemění. 6 z 6

7 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 1 z 8

8 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje části A až F členěné na jednotlivé položky. Rozsah jednotlivých částí je zpracován podle druhu a významu stavby. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Jméno a adresa stavebníka Název stavby: ZŠ Maltézských rytířů Místo stavby: Školská 349, Kladno, Okres: Kladno Kraj: Středočeský Jméno a adresa stavebníka Stavebník: ZŠ Maltézských rytířů 2 Adresa: Školská 349, Kladno, Jméno, adresa a oprávnění zpracovatele dokumentace Projektant HIP: Energetická Agentura s.r.o., Ing. Petra Studecká, Ph.D. Adresa: Strážovská 343/17, Praha 5 IČO, DIČ: , CZ Osvědčení o autor.: AI v oboru pozemní stavby č ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí Byl proveden stavebně technický průzkum na stavbě, zaměřený na stav obvodových konstrukcí objektu střecha, fasáda, podlaha na terénu, včetně oken a dveří v obvodových konstrukcích. Zhodnocení stávajícího stavu fasády bylo provedeno vizuálně. Vizuální průzkum byl zaměřen na trhliny, nerovnosti, vlhká a odlupující se místa. Otvorové výplně (okna i dveře) jsou z tepelnětechnického hlediska nevyhovující. Jedná se o dřevěná okna starší konstrukce cca ze 70-80let. Obvodový konstrukce jsou zděné z plných cihle bez tepelné izolace, omítky vámenocementové. 2 z 8

9 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Střešní plášť je nevyhovujícím stavu, objekt má nevytápěnou půdu (podstřešní prostor, strop nad 2.NP není nijak zateplen a je zdrojem velkých tepelných ztrát. Podlahy jsou původní a vzhledem k velkým investičním a hlavně onstrukčním zásahům do budovy nebudou rekonstruovány. 2.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení Členění a barva fasády a nových výplní otvorů je předmětem projektu a bude konzultována s investorem. 2.3 Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb, a řešení vnějších ploch Předmětem této projektové dokumentace není řešení vnějších vazeb. 2.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu Napojení stavby zůstane nezměněno. 2.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu Jedná se pouze o realizaci energeticky úsporných opatření. Řešení technické infrastruktury a dopravy v klidu se nemění. 2.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení účinků stavby na životní prostředí, naopak navržená opatření sníží environmentální zatížení, vzhledem k nižší spotřebě paliva pro výrobu tepla. Detailní výpočet je součástí Energetického auditu. Dle závazných pokynů SFŽP: Rorýs obecný (Apus apus) je dle 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále ZOPK ), a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ministerstva životního prostředí, zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožený. Obdobně všechny druhy netopýrů, které se vyskytují na našem území, jsou dle výše uvedených zákonných předpisů zařazeny mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožený či kriticky ohrožený. Navrženým zateplením nedojde k zásahu do stávajících otvorů stavby v souvislosti se zateplením objektu a výměnou oken. Nedojde k zásahu do ventilačních průduchů, ani k překrývání dilatačních spár mezi jednotlivými bloky budov. Projektová dokumentace řeší zateplení ploché střechy, která nemá žádný podstřešní prostor. V případě, že před zahájením stavebních prací při zateplování/rekonstrukci budovy nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí žadatel neprodleně pozastavit stavební práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a krajiny. 3 z 8

10 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 2.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Stávající řešení zůstane zachováno, jedná se pouze o úpravy obálky budovy. 2.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové dokumentace Byl proveden stavebně technický průzkum na stavbě, zaměřený na stav obvodových konstrukcí objektu střecha, fasáda, podlaha na terénu, včetně oken a dveří v obvodových konstrukcích. Výsledky jsou začleněny do stavební části této dokumentace. Navržená opatření přímo navazují na Energetický audit. 2.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Není požadavek, jedná se pouze o úpravy obálky budovy Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Jedná se pouze o stavbu velkého rozsahu, stavba bude členěna dle jednotlivých pavilonů. Stavební objekty: SO.01 Základní škola 2.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby Navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení vlivu stavby na okolní objekty Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. Dodavatelská firma je povinna své pracovníky proškolit z metodiky BOZP. Pokud stavební úpravy přesáhnou 30 pracovních dní a současně bude na stavbě více než 20 fyzických osob současně, musí být na stavbě přítomen koordinátor BOZP. Povinnost zajistit koordinátora BOZP má dle zák. 309/2006 investor stavby. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: - Zákoník práce, hlava 5 - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb. O evidenci a registraci pracovních úrazů a pracovních nehod a havárií a poruch technických zařízení ve znění vyhlášky č. 274/91 Sb. - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 4 z 8

11 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. ze dne , o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. - Vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. - příslušné hygienické předpisy ministerstva zdravotnictví, které určují hygienické podmínky pro výrobní proces a jejich hodnocení stanovuje například: o hygienické požadavky na pracovní prostředí na stavbách a ZS včetně přípustných koncentrací plynů, par, aerosolů s toxickým účinkem o účinky prachu a jejich maximální koncentrace dle druhů o nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací a způsoby jejich měření a hodnocení. 3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení ani jiné vlivy působící v průběhu stavby a po dobu její životnosti, neměly za následek zřícení nebo jiné destruktivní poškození. Je navržen certifikovaný systém dle ETICS. Při dodržení projektové dokumentace, normových požadavků viz. 268/ a technologických postupů použitých systémů nedojde k deformaci konstrukce ani ke vzniku trhlin a tím ke snížení trvanlivosti stavby. Při dodržení projektové dokumentace, normových požadavků viz. 268/ a technologických postupů použitých systémů vyhoví navržené stavební prvky po dobu předpokládané životnosti stavby požadovanému účelu a odolají všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména a termosferickým a chemickým vlivům, záření a otřesům. Výplně otvorů (okna a dveře) musí být jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s ČSN Zateplení střechy je provedeno z certifikovaných materiálů, které po dobu životnosti splní 268/ Detaily zajištění splnění podmínek mechanické odolnosti a stability jsou patrné ze stavební části dokumentace. Musí být použit certifikovaný systém dle normy ETICS tzn. musí být použito pouze materiál uvedených na certifikátu pro zvolený systém 4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Dle norem ČSN a ČSN jsou definovány požadavky na dodatečné zateplování budov takto: Objekty s požární výškou hp <12m Na dodatečné zateplení výše zmiňovaných objektů s požární výškou hp <12m, nejsou kladeny žádné požadavky. 5 z 8

12 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Objekty s požární výškou: 12m < hp <22m 1) KZS se hodnotí i z požárního hlediska jako ucelený výrobek SYSTÉM a musí splňovat: - reakce na oheň B pro KZS jako celek (izolant armovaná omítka, kotvení ) - tepelný izolant musí být alespoň třídy reakce na oheň E (EPS-f) 2) U nekontaktních zateplovacích systémů musejí mít tyto konstrukce třídu reakce na oheň A1 nebo A2 3) Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamenu po povrchu is = 0 mm / min. 4) Konstrukce dodatečných tepelných zateplení musí být v úrovni založení zateplovacího systému, okenních a jiných otvorů zajištěna tak, aby při zkoušce ISO nedošlo k šíření plamene po vnějším povrchu (15 min, 0,5 m - zkušební vzorek). Vyhovující je pokud (tzn. bez zkoušky): - spodní hrana založení KZS je třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kalciumsilikátové desky opatřené impregnací - systém na trhu dostupný a certifikovaný) nebo KZS je založen pod terénem - nad oknem vytvoření pruhu šířky min. 500 mm z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, vzdáleného max 150 mm nad stávající plochou nadpraží oken, od hrany okna k hraně pruhu min mm. - kolem ostění a nadpraží všech oken provedení takových úprav, aby nedošlo podle zkoušky ISO k výše uvedenému šíření požáru Předchozí úpravy nutné prokázat u oken s hp nad 12m, doporučeny jsou úpravy od nejnižšího podlaží! Objekty s požární výškou hp >22m 1) Nehořlavý tepelný izolant (minerální vlna) po celé ploše 2) Opět platí, že povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamenu po povrchu is = 0 mm / min. 5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby stavba neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Navrženými úpravami se zlepší stav stávajících konstrukcí a vyloučí se tak výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb. Navrženým zateplením objektu a výměnou oken dojde ke zlepšení zvukoizolačních vlastností obvodového pláště. Stavební úpravy přispějí ke zlepšení odolnosti stavby vůči škodlivému působení prostředí, atmosférické a chemické vlivy a záření. Konkrétní řešení - viz 6 z 8

13 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY technická část dokumentace. 6 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Realizací výše uvedených úprav nedochází ke změnám v oblasti této problematiky. 7 OCHRANA PROTI HLUKU Navrženým zateplením objektu a výměnou otvorových výplní dojde ke zlepšení zvukoizolačních vlastností obvodového pláště. 8 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Stavební úpravy budovy jsou navrženy tak, aby spotřeba energie na její vytápění byla co nejnižší. Navržené úpravy zajistí tepelnou pohodu uživatelů, požadované tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí dle ČSN Skladby stávajících a navržených konstrukcí jsou součástí energetického auditu. Úspora energetické náročnosti je doložena energetickým průkazem budovy. 9 ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ Odpady z provádění stavebních prací Zhotovitel stavby bude zodpovědný za údržbu staveniště. Neprodleně odstraní ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány. Zhotovitel bude odstraňovat odpad ze staveniště tak, aby nedocházelo k jeho hromadění na stavbě. Na stavbě je zakázáno skladovat hořlavé látky. Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel všechny nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech cest a komunikací, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standartu srovnatelného s částmi komunikací neovlivněnými stavební činností. Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, tak aby bylo zamezeno úniku odpadu. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad. Odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů přistavených na pozemek objektu. Kontejnery budou zajištěny před znehodnocením nebo úniku odpadů. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy. O nakládání s odpady bude vedena jeho evidence. 7 z 8

14 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Likvidace a recyklace odpadů bude prováděna firmou s certifikátem osvědčující soulad s požadavky normy ISO Výběr certifikované firmy provede dodavatel stavby. Odpady budou dodavatelem předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby Katalog. číslo odpadu dle vyhl. MŽP č.381/2001 Sb. Třídění odpadů Specifikace odpadu Kategorie Množství cihly O 0, zemina a kamení O směsné obaly O 0, obaly obsah. zbytky nebezpečných látek Plastové obaly O 0,3 (t) Způsob naložení s odpadem recyklační zařízení společnosti dle výběru dodavatele recyklační zařízení společnosti dle výběru dodavatele, část bude použita ke zpětným zásypům výkopů budou uloženy na skládku společnosti dle výběru dodavatele O 0,05 budou předány oprávněné osobě železo a ocel O 0,1 sběrna surovin Budou předány oprávněné osobě k recyklaci směsné stavební a demoliční odpady O 0, dřevo 0 0, keramické výrobky O 0, plasty O 0,25 budou uloženy na skládku společnosti dle výběru dodavatele budou uloženy na skládku společnosti dle výběru recyklační zařízení společnosti dle výběru dodavatele Budou předány oprávněné osobě k recyklaci 10 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Pro tento účel nebylo třeba stanovení radonového indexu. Výskyt spodní vody se nepředpokládá. V blízkosti stavby se nenachází žádné ochranné a bezpečnostní pásmo. Stavební úpravy přispějí ke zlepšení odolnosti stavby vůči škodlivému působení prostředí půdní vlhkost, atmosférické a chemické vlivy a záření. as 8 z 8

15

16

17 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A23911_F_SO.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 1 z 6

18 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje části A až F členěné na jednotlivé položky. Rozsah jednotlivých částí je zpracován podle druhu a významu stavby. 1 ÚČEL OBJEKTU Objekt S.O.01 slouží jako ZŠ Dispozičně je objekt členěn následovně dle podlaží: 1.pp kotelna, schodiště, sklady paliva 1.np učebny, kabinety, schodiště, chodby, WC 2.np učebny, kabinety, schodiště, chodby, WC 3.np půda 2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ Dispoziční ani funkční členění objektu nebude nijak měněno, projekt počítá pouze s rekonstrukcí obvodového pláště, výměnou nevyhovujících otvorových výplní a zateplením stropu nad 2.NP. Členění a barva fasády a nových výplní otvorů je předmětem projektu a bude konzultována s investorem. 3 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY Zastavěná plocha objektu se nemění (se zanedbáním nárůstu v důsledku provedení tep. izolace). Hmotové řešení domu ani obestavěný prostor se rekonstrukcí nemění. 4 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 4.1 Výměna otvorových výplní Stávající otvorové výplně budovy jsou dřevěné staré konstrukce a z tepelně technického hlediska už nevyhovují. Budou vyměněna všechna okna v 1.NP a 2.NP a hlavní vstupní dveře do ulice a dvora. Všechny měněné otvorové výplně budou zhotoveny v souladu s ČSN Nová okna a dveře do dvora budou bílá plastová s minimálně 5-ti komorovým profilem a minimálně izolačním dvojsklem s celkovým Uw = 1,2W/m 2 K Hlavní vstupní dveře z ulice budou provedeny jako dřevěné (Euro profil), toto řešení je zvoleno pro větší mechanickou odolnost a subtilnost dřevených profilů, dveře budou mít stejné členění jako stávající. Tyto budou zaskleny izolačním dvojsklem a celkově musí dveře vyhovět Ud = 1,2W/m 2 K. Otvory navržené k výměně a jejich navržené rozměry jsou patrné z výkresové dokumentace, jejich finální rozměry je však potřeba zaměřit při provádění (provede dodavatelská firma). 2 z 6

19 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY V objektu tohoto typu je nezbytné snížit riziko vzniku plísní vhodným systémem větrání. Jako ideální se doporučuje intenzivní krátkodobé větrání několikrát denně. Součástí dodávky bude demontáž stávajících oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, jejich odvoz a likvidace. Součástí dodávky také bude zednické začištění vnitřního ostění, nadpraží a parapetu. U vstupních dveří je nutné zachovat minimální šířku požárního únikového prostoru. 4.2 Zateplení stropu nad 2.NP Strop nad 2.NP bude zateplen pomocí minerální tepelné izolace, která bude položena do dřevěného roštu a zaklopena OSB. Nejprve dojde k odstranění pochozí vrstvy (půdovky) povrch bude zarovnán pomocí vyrovnávacího násypu (např. keramzit jemnosti 1-2mm, do násypu bude položen primární rošt z hranolů 50x100mm a do něj vrstva minerální tepelné izolace s (λmax. 0,04W/m²K) tl.100mm poté bude zhotoven kolmý rošt z hranolů 50x100mm a druhá vrstva izolace tl. 100mm. Celková vrstva izolace 200mm. Rošt bude zaklopen z desek OSB tl. 22mm Zateplení obvodového pláště Obvodový plášť budovy je zděný z plných cihel, tloušťka zdiva 500mm a 700mm. Obvodový plášť bude zateplen od podokapní římsy na úroveň 500mm pod úroveň podlahy 1.NP, budou zatepleny oba štíty. U stěn tl. 700mm (stěny do ulice a zahrady, stěna na půdě) bude použit fasádní EPS 70F v tl. 120mm (λmax. 0,039W/m²K). U stěn tl. 500mm (štítové stěny, stěna na severní fasádě )bude použit fasádní EPS 70F v tl. 140mm (λmax. 0,039W/m²K). Na zateplení ostění a nadpraží budou použity desky tl. 30mm stejných vlastností. Portál hlavních dveří bude zateplen stejným systémem s tl. izolace 100mm. Protože se jedná o obecní stavbu s využitím státní dotace, je nezbytné pro zateplení použít pouze kompletní systém ETICS certifikovaný výrobcem a v souladu s ČSN EN příp. ČSN EN Zateplena bude celá plocha fasády. Systém se skládá z těchto vrstev: - lepící stěrka - fasádní EPS 70F desky tl.120 (140)mm (v ostění tl. 30 mm) - lepící-armovací stěrka min. 2 vrstvy, vč. síťoviny, - probarvená penetrace - konečná povrchová úprava silikátová omítka Venkovní osvětlovací prvky budou demontovány a nahrazeny novými. Fasádní značky a cedule budou demontovány a znovu osazeny na zateplovací systém Úprava soklu Sokl budovy vede do nevytápěného suterénu a tak není požadavek na jeho zateplení. Sokl bude pouze opatřen novou sanační omítkou a opatřen barvou dle PD. 3 z 6

20 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Příprava podkladu Zhodnocení stávajícího stavu podkladu bylo provedeno vizuálně. Vizuální průzkum byl zaměřen na trhliny, nerovnosti, vlhká a odlupující se místa. Stávající omítka je na mnoha místech odloupaná. Proto bude třeba omítku v celé ploše obvodového pláště otlouct a posléze vyspravit vyrovnávací maltou. Všechny nerovnosti do 2 cm budou vyrovnány. Povrch bude opatřen omítkou pro vyrovnání nerovností do 2 cm. Před započetím dalších prací musí být zakresleno předpokládané vedení instalací pod omítkou, aby nedošlo k jeho porušení. Požadavky na maximální hodnotu odchylky rovinnosti podkladu: Způsob spojení ETICS s podkladem Maximální hodnota odchylky rovinnosti Pouze pomocí lepicí hmoty Pomocí lepicí hmoty a hmoždinek 10mm/m 20mm/m P Připevnění izolačních desek Pro zateplení bude použito pouze stabilizovaných desek EPS doporučených výrobcem zateplovacího systému. Desky musí splňovat parametry uvedené v EN Desky budou k podkladu lepeny a zároveň kotveny certifikovanými hmoždinkami. Lepení bude probíhat v souladu s technologickým předpisem výrobce po obvodě + v 6-ti bodech v ploše desky (lepící hmota na min 40% plochy). Kotvení hmoždinkami bude probíhat rovněž dle technologického postupu výrobce systému. Hmoždinka musí být zakotvena v masívní části zdiva. Je třeba dodržet předepsané rozmístění hmoždinek. Hmoždinky jsou navrženy zatloukací (gumovou palicí), opatřeny čepičkou EPS. Hmoždinka musí být min 50 mm v nosném podkladu. Průměr talíře min 50 mm. Min únosnost v tahu musí být 200N. Hmoždinky budou vzhledem k eliminaci tepelných mostů provedeny jako zapuštěné, a to min. 50mm viz detail ve výkresové dokumentaci výkres 21 a 22. Zapuštěná hmoždinka bude opatřena zátkou ze stejného materiálu, jako je zateplovací systém. Toto řešení zároveň umožní použití kratších hmoždinek, které tak budou moci být plastové což povede dalšímu omezení tepelných mostů. Desky musí být kladeny na vazbu. Nesmí být použity přířezy s šířkou menší, než 200 mm. Styky desek nesmí být nikdy situovány v místech rohů otvorů, ale vždy ve vzdálenosti min 200 mm. Po připevnění izolačních desek je nezbytné přezkoušet systém pro zajištění jeho nezbytné funkčnosti. Desky musí být kladeny na doraz a musí být přebroušeny do roviny nejlépe strojně. Otevřené spáry se musí uzavřít výplňovou pěnou (u tl. do 4 mm) nebo proužky stejného izolačního materiálu (u tl. nad 4mm). Po dokončení úpravy povrchu musí být prach a zbytky broušení z povrchu odstraněny. Vlastnosti tepelně izolačních desek: velikost 0,5 x 1,0 m char. hodnota součinitele teplené vodivosti 0,039 W/mK ekvivalent difuze vodní páry µ 40 Stupeň hořlavosti E podle EN z 6

21 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Armování Před armovací vrstvou bude dokončeno oplechování. Armovací hmota se nanese na připravený povrch v tloušťce dle údajů výrobce (2-3,5 mm) ručně nebo strojově. Armovací síťovina se zatlačí do čerstvě nanesené armovací hmoty. Pásy síťoviny musí mít překryt min 10 cm. Rohy otvorů musí být vyztuženy diagonální zesilujícím pásem o min rozměrech 300 x 200 mm. Krytí síťoviny musí být min 1 mm a musí být uložena přibližně ve třetině armovací vrstvy. Armovací hmota nesmí v žádném případě vyplňovat spáry v polystyrenu. Výztužná armovací mřížka Pevnost v tahu při uložení v normálním prostředí min 40 N/mm Protažení při napětí v tahu 1500 N/50 mm max 3,5 % Pevnost v tahu při uložení v alkalickém roztoku min 50 % původní pevnosti Poměr pevnosti k protažení min 1 kn/mm Konečná povrchová úprava Jako konečná povrchová úprava je navržena silikátová omítka. Konečná povrchová úprava se nanáší po proschnutí armovací hmoty. Omítku nezpracovávat při silném větru nebo přímém slunečním ozáření plochy, neboť by to mohlo vést k tvorbě vlasových trhlin v omítce, případně k viditelným napojením. Konečná povrchová úprava soklu: Sokl bude odlišen jinou povrchovou úpravou. Před započetím realizace je nezbytné provést tato posouzení: Posouzení míry přilnavosti lepicí páskou Posouzení podkladu otěrem Posouzení přídržnosti podkladu mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2409 Posouzení vlhkosti podkladu nepřímou metodou Kontrola provádění Všeobecně: Systém kontroly provádění se dokumentuje a obsahuje zejména: - povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření včetně vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření zabraňujícím výskytu nehod a provádějící identifikaci a vedení záznamů o snížené jakosti, - postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu, - postupy podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se součástmi ETICS, - postupy při realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opatření vedoucí k omezení neshod, - postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění požadavků podle ETICS, projektové a/nebo stavební dokumentace Součástí systému kontroly provádění ETICS je Kontrolní a zkušební plán zpracovaný pro konkrétní realizaci. Před zahájením provádění musí být zejména provedena kontrola: 5 z 6

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby Název stavby: Katastrální území: Žďár nad Sázavou

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby Název stavby: Katastrální území: Žďár nad Sázavou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje části

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZATEPLENÍ KD BŘEZÍ. Březí 57, Osová Bítýška

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZATEPLENÍ KD BŘEZÍ. Březí 57, Osová Bítýška A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje části

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva Stavba : Stavebník : Rekonstrukce autobusové zastávky Na pozemku č.st. parc. 198 v k.ú. Mezouň Obec Mezouň Mezouň 72 267 18 Karlštejn Datum: říjen 2008 A.

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

ČÁST A DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST A DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy MS,,,Eliška,, Fáze : Dokumentace pro ohlášení stavby (DSP) Vypracoval : Ing. Libor Macháček Kontroloval (schválil) : Ing. Lubomír Hradil Datum

Více

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ)

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Průvodní zpráva (PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zodpovědný projektant Vypracoval Kreslil Ing. Jaroslav Šlapka Ing. Radim Mach Ing. Radim Mach Místo stavby Meziměstí Úřad Meziměstí

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 Rekonstrukce obvodového pláště Hasičská zbrojnice, Bučovice Sovětská 758, 685 01 Bučovice Realizační dokumentace stavby Stavební část Technická zpráva Obsah: OBSAH:... 1 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Datum: Březen 2014

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Datum: Březen 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vypracoval: Ing. Zdeněk Janýr Datum: Březen 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - strana 1/7 Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, b) místo stavby (adresa, čísla popisná,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY: ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: INVESTOR: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, Nové Hrady, 373 33 OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci Výměna oken ul. Veselá 8, Znojmo Vypracoval: Ing. Dan Malina AC-projekt Znojmo, Dobšická 12 Datum: IV/2016 1 A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002160-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Zateplení objektu obecního úřadu s výměnou

Více

ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové

ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové 1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A./a1 Identifikace stavby : ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové Brno Líšeň, ul. Trnkova 81/1784, PSČ 628 00 A./a2 Odběratel : Statutární město Brno, Dominikánské

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Projektová dokumentace pro územní souhlas A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Projektová dokumentace pro územní souhlas A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace pro územní souhlas A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA SANACE VLHKÉHO ZDIVA V GARÁŽÍCH OBJEKTU OP TÁBOR Zpracoval: Bc. Moudrý Vojtěch Datum: duben 2016 A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna Zak. č. 56/04/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRAMOLNA-ZATEPLENÍ na parcele č. 3/1, st.p.č. 176 katastrální území KRAMOLNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRAMOLNA-ZATEPLENÍ na parcele č. 3/1, st.p.č. 176 katastrální území KRAMOLNA Obsah: Textová část: 1. 1. 1 Technická zpráva Výkresová část: 1. 1. 2 Situace 1 : 1000 1. 1. 3 Stávající stav-půdorysy 1 : 100 1. 1. 4 Stávající stav- řez, pohledy 1 : 100 1. 1. 5 Nový stav-půdorysy 1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Obsah dokumentace: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ DOMU, HRDLOVSKÁ 651, OSEK B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah dokumentace: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ DOMU, HRDLOVSKÁ 651, OSEK B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ

Více

U ŠKOLY 386, POZOŘICE NA ST. PARC. Č. 659 V K.Ú. POZOŘICE

U ŠKOLY 386, POZOŘICE NA ST. PARC. Č. 659 V K.Ú. POZOŘICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY POZOŘICE SPOJENÉ S OPRAVOU HYDROIZOLACE U ŠKOLY 386, POZOŘICE 664 07 NA ST. PARC. Č. 659 V K.Ú. POZOŘICE OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ PODLE 110 odst. 2 písm. b) STAVEBNÍHO ZÁKONA Strana 1 (celkem 6) OBSAH DOKUMENTACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1.URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ

Více

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dr. Martínka 32 Registrační číslo ČKAIT: 1102848 700 30 Ostrava www.vaculikova.cz IČ: 63051940 Tel.: 603 420 581 DIČ: CZ7554175244 E-mail: mirkavaculikova@email.cz PROJEKTOVAL: ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI CHLUMEK 1 NÁZEV STAVBY : ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12. Místo: Hausmannova 3014, k.ú.

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12. Místo: Hausmannova 3014, k.ú. Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12 Místo: Hausmannova 3014, k.ú. Modřany - Praha 4 Investor: MČ Praha 12 Písková 830/25 143 12 Praha 4 - Modřany

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

OBECNÍ ÚŘAD KRAMOLNA-ZATEPLENÍ na parcele č. 48/13, 271, st.p.č. 142 katastrální území KRAMOLNA TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBECNÍ ÚŘAD KRAMOLNA-ZATEPLENÍ na parcele č. 48/13, 271, st.p.č. 142 katastrální území KRAMOLNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: Textová část: 1. 1. 1 Technická zpráva Výkresová část: 1. 1. 2 Situace 1 : 1000 1. 1. 3 Stávající stav-půdorysy, řez, pohledy 1 : 100 1. 1. 4 Nový stav-půdorysy 1 : 100 1. 1. 5 Nový stav-řez, pohledy

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

A Průvodní zpráva. VÝMĚNA OKEN ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov. A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě. Zakázka číslo: 21/14.

A Průvodní zpráva. VÝMĚNA OKEN ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov. A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě. Zakázka číslo: 21/14. A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Zakázka číslo: 21/14 Název stavby: A Průvodní zpráva VÝMĚNA OKEN - ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov Místo stavby: ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov parc. č. 117, kat. úz.

Více

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA 1.1 Stavebník : název stavebníka adresa stavebníka : Obec Rájec : Rájec č. 89, 789 01 Zábřeh 1.2 Název stavby : název stavby :

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 2 2. SEZNAM STUPNÍCH PODKLADŮ: 2 3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 3 4. ÚDAJE O STAVBĚ: 5

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 2 2. SEZNAM STUPNÍCH PODKLADŮ: 2 3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 3 4. ÚDAJE O STAVBĚ: 5 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 2 1.1. ÚDAJE O STAVBĚ: 2 1.1.1. NÁZEV STAVBY: 2 1.1.2. MÍSTO STAVBY: 2 1.2. PŘEDMĚT DOKUMENTACE: 2 1.3. ÚDAJE O ŽADATELI: 2 1.4. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Více

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV TEL.: 0441/433158; FAX: 0441/433158 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.1186 NÁCHOD PLHOV, PŘÍKOPY 1186 DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY AST

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva Poděbrady, květen 2013 Vypracoval : Ondřej Musil Schválil : Ing. Zdeněk Kubánek Výměna oken nemocnice Nymburk, pavilon C 1 Seznam: Strana Průvodní zpráva...3 Souhrnná technická

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53 ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53 ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53 ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VLASTNÍK STAVBY Obec Kaliště BELTON spol. s r. o. IČO: 49623435

Více