1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU"

Transkript

1 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU 1 z 6

2 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 2 z 6

3 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje části A až F členěné na jednotlivé položky. Rozsah jednotlivých částí je zpracován podle druhu a významu stavby. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Jméno a adresa stavebníka Název stavby: ZŠ Maltézských rytířů Místo stavby: Školská 349, Kladno, Okres: Kladno Kraj: Středočeský Jméno a adresa stavebníka Stavebník: ZŠ Maltézských rytířů 2 Adresa: Školská 349, Kladno, Jméno, adresa a oprávnění zpracovatele dokumentace Projektant HIP: Energetická Agentura s.r.o., Ing. Petra Studecká, Ph.D. Adresa: Strážovská 343/17, Praha 5 IČO, DIČ: , CZ Osvědčení o autor.: AI v oboru pozemní stavby č ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A ÚZEMÍ 2.1 Stupeň předmět projektu Cílem rekonstrukce je zateplení obvodového pláště vytápěných podlaží, zateplení půdy nad 2.NP a tím snížení nákladů na provoz pomocí opatření definovaných energetickým auditem a práce s tím spojené. Rekonstrukce se týká zateplení obvodových stěn, případně zateplení stropních nebo střešních konstrukcí, podlah a výměnu otvorových výplní na hranici systémové zóny vytápěného prostoru. Rozsah a detailní výpis prováděných prací na jednotlivých pavilonech je podrobně popsáno v technické zprávě. 2.2 Členění stavby na stavební objekty Jedná se o rekonstrukci a zateplení jediné budovy ZŠ Stavební objekty: SO.01 ZŠ 3 z 6

4 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 2.3 Charakteristika území Pozemky, na kterých je areál umístěn, se nacházejí v katastrálním území Kročehlavy Pozemky jsou napojeny na veřejné místní komunikace města Kladna 2.4 Charakteristika pozemku Objekt se nachází na pozemcích parcelní číslo 225/1. Zastavěnost pozemku se danými úpravami nezmění. 2.5 Výpis z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou Staveniště pozemky dotčené stavbou Parcela Výměra (m 2 ) Druh pozemku Ochrana Vlastník Adresa Ostatní plocha - Základní škola Maltézských rytířů Zastavěná plocha a nádvoří Tlustý Zdeněk zahrada - Statutární město Kladno Římskokatolická Zastavěná - farnost u kostela plocha a nádvoří Nanebevzetí Panny Marie Kladno Školská 349, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská 2638, Kladno, Kročehlavy, náměstí Starosty Pavla 44, Kladno, náměstí Starosty Pavla 2, Kladno, Náhled katastrální mapy 2.6 Poloha vůči záplavovému území Pozemky neleží v záplavovém území. 2.7 Vlastnické poměry k pozemku Vlastníkem pozemku a objektů je Základní škola Maltézských rytířů 4 z 6

5 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 3 ÚDAJE O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 3.1 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu a doprava v klidu Napojení na dopravní infrastrukturu se stavebními úpravami nemění. 4 ÚDAJE O DODRŽENÍ PODMÍNEK STAVBY 4.1 Požadavky dotčených orgánů Při zpracovávání projektové dokumentace nebyly známy žádné zvláštní požadavky dotčených orgánů. Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí jsou nedílnou součástí této dokumentace. 4.2 Údaje o splnění obecně technických požadavků na výstavbu Stavební úpravy objektů areálu Základní školy Maltézských rytířů jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na stavby. 4.3 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, úz. rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona Dle zákona č. 183/2006 pro stavební úpravy zateplení obvodového pláště, zateplení půdních prostorů a výměna otvorových výplní je vyžadováno splnění podmínek regulačního plánu, úz. rozhodnutí, a územně plánovací informace. 5 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 5.1 Údaje o ochranných pásmech a chráněných územích Území neleží v žádném ochranném pásmu. Na pozemku se nenachází žádné ochranné pásmo inženýrských sítí. Při provádění zemních prací je mimo jiné nutné postupovat ve smyslu zákona o památkové péči č.20/1987 Sb., ve znění zákona č.242/1992 Sb. o státní památkové péči. Při objevení archeologických nálezů je nutné přerušit zemní práce a kontaktovat příslušný ústav památkové péče. Do doby vyjádření příslušného orgánu památkové péče nelze pokračovat v provádění zemních prací. 6 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY, POSTUP VÝSTAVBY 6.1 Lhůty výstavby Orientační lhůta rekonstrukce objektu s přihlédnutím k rozsahu stavby, použitým materiálům a technologiím je odhadována na 5-7měsíců. Průběh výstavby bude upřesněn dle možnosti čerpání finančních prostředků investorem a klimatických podmínek. 5 z 6

6 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Předpokládané termíny základních etap přípravy a realizace: Žádost o stavební povolení 01/2012 Stav. povolení s nabytím právní moci 02/2012 Předpokládaný termín zahájení a dokončení výstavby: Zahájení stavby 04/2012 Dokončení stavby 10/2012 Předpokládaná doba výstavby 7 měsíce 6.2 Organizace výstavby, zábory veřejných ploch Zdrojem užitkové vody pro potřebu stavby je přednostně uvažována stávající vodovodní přípojka. Zdrojem elektřiny je stávající elektro síť napojená přes stávající vnitřní rozvody. S veškerým odpadem vzniklým při stavební činnosti a následně při užívání stavby bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 sb.. Obsluha staveniště a všechny jeho části budou umístěny na pozemku stavebníka. 6.3 Postup výstavby Výstavba bude obsahovat tyto hlavní etapy: - příprava podkladu pro zateplovací systém, oprava podkladu atd. - demontáž stávajících dveří a oken - montáž nových otvorových výplní - montáž zateplovacího systému - zateplení stropu nad 2.NP 7 STATISTICKÉ ÚDAJE 7.1 Kapacity navrhované stavby Kapacity, zastavěnost, objem rekonstruované stavby se nemění. 6 z 6

7 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 1 z 8

8 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje části A až F členěné na jednotlivé položky. Rozsah jednotlivých částí je zpracován podle druhu a významu stavby. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Jméno a adresa stavebníka Název stavby: ZŠ Maltézských rytířů Místo stavby: Školská 349, Kladno, Okres: Kladno Kraj: Středočeský Jméno a adresa stavebníka Stavebník: ZŠ Maltézských rytířů 2 Adresa: Školská 349, Kladno, Jméno, adresa a oprávnění zpracovatele dokumentace Projektant HIP: Energetická Agentura s.r.o., Ing. Petra Studecká, Ph.D. Adresa: Strážovská 343/17, Praha 5 IČO, DIČ: , CZ Osvědčení o autor.: AI v oboru pozemní stavby č ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí Byl proveden stavebně technický průzkum na stavbě, zaměřený na stav obvodových konstrukcí objektu střecha, fasáda, podlaha na terénu, včetně oken a dveří v obvodových konstrukcích. Zhodnocení stávajícího stavu fasády bylo provedeno vizuálně. Vizuální průzkum byl zaměřen na trhliny, nerovnosti, vlhká a odlupující se místa. Otvorové výplně (okna i dveře) jsou z tepelnětechnického hlediska nevyhovující. Jedná se o dřevěná okna starší konstrukce cca ze 70-80let. Obvodový konstrukce jsou zděné z plných cihle bez tepelné izolace, omítky vámenocementové. 2 z 8

9 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Střešní plášť je nevyhovujícím stavu, objekt má nevytápěnou půdu (podstřešní prostor, strop nad 2.NP není nijak zateplen a je zdrojem velkých tepelných ztrát. Podlahy jsou původní a vzhledem k velkým investičním a hlavně onstrukčním zásahům do budovy nebudou rekonstruovány. 2.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení Členění a barva fasády a nových výplní otvorů je předmětem projektu a bude konzultována s investorem. 2.3 Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb, a řešení vnějších ploch Předmětem této projektové dokumentace není řešení vnějších vazeb. 2.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu Napojení stavby zůstane nezměněno. 2.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu Jedná se pouze o realizaci energeticky úsporných opatření. Řešení technické infrastruktury a dopravy v klidu se nemění. 2.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení účinků stavby na životní prostředí, naopak navržená opatření sníží environmentální zatížení, vzhledem k nižší spotřebě paliva pro výrobu tepla. Detailní výpočet je součástí Energetického auditu. Dle závazných pokynů SFŽP: Rorýs obecný (Apus apus) je dle 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále ZOPK ), a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ministerstva životního prostředí, zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožený. Obdobně všechny druhy netopýrů, které se vyskytují na našem území, jsou dle výše uvedených zákonných předpisů zařazeny mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožený či kriticky ohrožený. Navrženým zateplením nedojde k zásahu do stávajících otvorů stavby v souvislosti se zateplením objektu a výměnou oken. Nedojde k zásahu do ventilačních průduchů, ani k překrývání dilatačních spár mezi jednotlivými bloky budov. Projektová dokumentace řeší zateplení ploché střechy, která nemá žádný podstřešní prostor. V případě, že před zahájením stavebních prací při zateplování/rekonstrukci budovy nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí žadatel neprodleně pozastavit stavební práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a krajiny. 3 z 8

10 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 2.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Stávající řešení zůstane zachováno, jedná se pouze o úpravy obálky budovy. 2.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové dokumentace Byl proveden stavebně technický průzkum na stavbě, zaměřený na stav obvodových konstrukcí objektu střecha, fasáda, podlaha na terénu, včetně oken a dveří v obvodových konstrukcích. Výsledky jsou začleněny do stavební části této dokumentace. Navržená opatření přímo navazují na Energetický audit. 2.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Není požadavek, jedná se pouze o úpravy obálky budovy Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Jedná se pouze o stavbu velkého rozsahu, stavba bude členěna dle jednotlivých pavilonů. Stavební objekty: SO.01 Základní škola 2.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby Navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení vlivu stavby na okolní objekty Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. Dodavatelská firma je povinna své pracovníky proškolit z metodiky BOZP. Pokud stavební úpravy přesáhnou 30 pracovních dní a současně bude na stavbě více než 20 fyzických osob současně, musí být na stavbě přítomen koordinátor BOZP. Povinnost zajistit koordinátora BOZP má dle zák. 309/2006 investor stavby. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: - Zákoník práce, hlava 5 - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb. O evidenci a registraci pracovních úrazů a pracovních nehod a havárií a poruch technických zařízení ve znění vyhlášky č. 274/91 Sb. - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 4 z 8

11 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. ze dne , o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. - Vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. - příslušné hygienické předpisy ministerstva zdravotnictví, které určují hygienické podmínky pro výrobní proces a jejich hodnocení stanovuje například: o hygienické požadavky na pracovní prostředí na stavbách a ZS včetně přípustných koncentrací plynů, par, aerosolů s toxickým účinkem o účinky prachu a jejich maximální koncentrace dle druhů o nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací a způsoby jejich měření a hodnocení. 3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení ani jiné vlivy působící v průběhu stavby a po dobu její životnosti, neměly za následek zřícení nebo jiné destruktivní poškození. Je navržen certifikovaný systém dle ETICS. Při dodržení projektové dokumentace, normových požadavků viz. 268/ a technologických postupů použitých systémů nedojde k deformaci konstrukce ani ke vzniku trhlin a tím ke snížení trvanlivosti stavby. Při dodržení projektové dokumentace, normových požadavků viz. 268/ a technologických postupů použitých systémů vyhoví navržené stavební prvky po dobu předpokládané životnosti stavby požadovanému účelu a odolají všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména a termosferickým a chemickým vlivům, záření a otřesům. Výplně otvorů (okna a dveře) musí být jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s ČSN Zateplení střechy je provedeno z certifikovaných materiálů, které po dobu životnosti splní 268/ Detaily zajištění splnění podmínek mechanické odolnosti a stability jsou patrné ze stavební části dokumentace. Musí být použit certifikovaný systém dle normy ETICS tzn. musí být použito pouze materiál uvedených na certifikátu pro zvolený systém 4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Dle norem ČSN a ČSN jsou definovány požadavky na dodatečné zateplování budov takto: Objekty s požární výškou hp <12m Na dodatečné zateplení výše zmiňovaných objektů s požární výškou hp <12m, nejsou kladeny žádné požadavky. 5 z 8

12 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Objekty s požární výškou: 12m < hp <22m 1) KZS se hodnotí i z požárního hlediska jako ucelený výrobek SYSTÉM a musí splňovat: - reakce na oheň B pro KZS jako celek (izolant armovaná omítka, kotvení ) - tepelný izolant musí být alespoň třídy reakce na oheň E (EPS-f) 2) U nekontaktních zateplovacích systémů musejí mít tyto konstrukce třídu reakce na oheň A1 nebo A2 3) Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamenu po povrchu is = 0 mm / min. 4) Konstrukce dodatečných tepelných zateplení musí být v úrovni založení zateplovacího systému, okenních a jiných otvorů zajištěna tak, aby při zkoušce ISO nedošlo k šíření plamene po vnějším povrchu (15 min, 0,5 m - zkušební vzorek). Vyhovující je pokud (tzn. bez zkoušky): - spodní hrana založení KZS je třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kalciumsilikátové desky opatřené impregnací - systém na trhu dostupný a certifikovaný) nebo KZS je založen pod terénem - nad oknem vytvoření pruhu šířky min. 500 mm z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, vzdáleného max 150 mm nad stávající plochou nadpraží oken, od hrany okna k hraně pruhu min mm. - kolem ostění a nadpraží všech oken provedení takových úprav, aby nedošlo podle zkoušky ISO k výše uvedenému šíření požáru Předchozí úpravy nutné prokázat u oken s hp nad 12m, doporučeny jsou úpravy od nejnižšího podlaží! Objekty s požární výškou hp >22m 1) Nehořlavý tepelný izolant (minerální vlna) po celé ploše 2) Opět platí, že povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamenu po povrchu is = 0 mm / min. 5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby stavba neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Navrženými úpravami se zlepší stav stávajících konstrukcí a vyloučí se tak výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb. Navrženým zateplením objektu a výměnou oken dojde ke zlepšení zvukoizolačních vlastností obvodového pláště. Stavební úpravy přispějí ke zlepšení odolnosti stavby vůči škodlivému působení prostředí, atmosférické a chemické vlivy a záření. Konkrétní řešení - viz 6 z 8

13 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY technická část dokumentace. 6 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Realizací výše uvedených úprav nedochází ke změnám v oblasti této problematiky. 7 OCHRANA PROTI HLUKU Navrženým zateplením objektu a výměnou otvorových výplní dojde ke zlepšení zvukoizolačních vlastností obvodového pláště. 8 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Stavební úpravy budovy jsou navrženy tak, aby spotřeba energie na její vytápění byla co nejnižší. Navržené úpravy zajistí tepelnou pohodu uživatelů, požadované tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí dle ČSN Skladby stávajících a navržených konstrukcí jsou součástí energetického auditu. Úspora energetické náročnosti je doložena energetickým průkazem budovy. 9 ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ Odpady z provádění stavebních prací Zhotovitel stavby bude zodpovědný za údržbu staveniště. Neprodleně odstraní ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány. Zhotovitel bude odstraňovat odpad ze staveniště tak, aby nedocházelo k jeho hromadění na stavbě. Na stavbě je zakázáno skladovat hořlavé látky. Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel všechny nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech cest a komunikací, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standartu srovnatelného s částmi komunikací neovlivněnými stavební činností. Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, tak aby bylo zamezeno úniku odpadu. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad. Odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů přistavených na pozemek objektu. Kontejnery budou zajištěny před znehodnocením nebo úniku odpadů. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy. O nakládání s odpady bude vedena jeho evidence. 7 z 8

14 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Likvidace a recyklace odpadů bude prováděna firmou s certifikátem osvědčující soulad s požadavky normy ISO Výběr certifikované firmy provede dodavatel stavby. Odpady budou dodavatelem předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby Katalog. číslo odpadu dle vyhl. MŽP č.381/2001 Sb. Třídění odpadů Specifikace odpadu Kategorie Množství cihly O 0, zemina a kamení O směsné obaly O 0, obaly obsah. zbytky nebezpečných látek Plastové obaly O 0,3 (t) Způsob naložení s odpadem recyklační zařízení společnosti dle výběru dodavatele recyklační zařízení společnosti dle výběru dodavatele, část bude použita ke zpětným zásypům výkopů budou uloženy na skládku společnosti dle výběru dodavatele O 0,05 budou předány oprávněné osobě železo a ocel O 0,1 sběrna surovin Budou předány oprávněné osobě k recyklaci směsné stavební a demoliční odpady O 0, dřevo 0 0, keramické výrobky O 0, plasty O 0,25 budou uloženy na skládku společnosti dle výběru dodavatele budou uloženy na skládku společnosti dle výběru recyklační zařízení společnosti dle výběru dodavatele Budou předány oprávněné osobě k recyklaci 10 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Pro tento účel nebylo třeba stanovení radonového indexu. Výskyt spodní vody se nepředpokládá. V blízkosti stavby se nenachází žádné ochranné a bezpečnostní pásmo. Stavební úpravy přispějí ke zlepšení odolnosti stavby vůči škodlivému působení prostředí půdní vlhkost, atmosférické a chemické vlivy a záření. as 8 z 8

15

16

17 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A23911_F_SO.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY 1 z 6

18 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje části A až F členěné na jednotlivé položky. Rozsah jednotlivých částí je zpracován podle druhu a významu stavby. 1 ÚČEL OBJEKTU Objekt S.O.01 slouží jako ZŠ Dispozičně je objekt členěn následovně dle podlaží: 1.pp kotelna, schodiště, sklady paliva 1.np učebny, kabinety, schodiště, chodby, WC 2.np učebny, kabinety, schodiště, chodby, WC 3.np půda 2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ Dispoziční ani funkční členění objektu nebude nijak měněno, projekt počítá pouze s rekonstrukcí obvodového pláště, výměnou nevyhovujících otvorových výplní a zateplením stropu nad 2.NP. Členění a barva fasády a nových výplní otvorů je předmětem projektu a bude konzultována s investorem. 3 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY Zastavěná plocha objektu se nemění (se zanedbáním nárůstu v důsledku provedení tep. izolace). Hmotové řešení domu ani obestavěný prostor se rekonstrukcí nemění. 4 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 4.1 Výměna otvorových výplní Stávající otvorové výplně budovy jsou dřevěné staré konstrukce a z tepelně technického hlediska už nevyhovují. Budou vyměněna všechna okna v 1.NP a 2.NP a hlavní vstupní dveře do ulice a dvora. Všechny měněné otvorové výplně budou zhotoveny v souladu s ČSN Nová okna a dveře do dvora budou bílá plastová s minimálně 5-ti komorovým profilem a minimálně izolačním dvojsklem s celkovým Uw = 1,2W/m 2 K Hlavní vstupní dveře z ulice budou provedeny jako dřevěné (Euro profil), toto řešení je zvoleno pro větší mechanickou odolnost a subtilnost dřevených profilů, dveře budou mít stejné členění jako stávající. Tyto budou zaskleny izolačním dvojsklem a celkově musí dveře vyhovět Ud = 1,2W/m 2 K. Otvory navržené k výměně a jejich navržené rozměry jsou patrné z výkresové dokumentace, jejich finální rozměry je však potřeba zaměřit při provádění (provede dodavatelská firma). 2 z 6

19 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY V objektu tohoto typu je nezbytné snížit riziko vzniku plísní vhodným systémem větrání. Jako ideální se doporučuje intenzivní krátkodobé větrání několikrát denně. Součástí dodávky bude demontáž stávajících oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, jejich odvoz a likvidace. Součástí dodávky také bude zednické začištění vnitřního ostění, nadpraží a parapetu. U vstupních dveří je nutné zachovat minimální šířku požárního únikového prostoru. 4.2 Zateplení stropu nad 2.NP Strop nad 2.NP bude zateplen pomocí minerální tepelné izolace, která bude položena do dřevěného roštu a zaklopena OSB. Nejprve dojde k odstranění pochozí vrstvy (půdovky) povrch bude zarovnán pomocí vyrovnávacího násypu (např. keramzit jemnosti 1-2mm, do násypu bude položen primární rošt z hranolů 50x100mm a do něj vrstva minerální tepelné izolace s (λmax. 0,04W/m²K) tl.100mm poté bude zhotoven kolmý rošt z hranolů 50x100mm a druhá vrstva izolace tl. 100mm. Celková vrstva izolace 200mm. Rošt bude zaklopen z desek OSB tl. 22mm Zateplení obvodového pláště Obvodový plášť budovy je zděný z plných cihel, tloušťka zdiva 500mm a 700mm. Obvodový plášť bude zateplen od podokapní římsy na úroveň 500mm pod úroveň podlahy 1.NP, budou zatepleny oba štíty. U stěn tl. 700mm (stěny do ulice a zahrady, stěna na půdě) bude použit fasádní EPS 70F v tl. 120mm (λmax. 0,039W/m²K). U stěn tl. 500mm (štítové stěny, stěna na severní fasádě )bude použit fasádní EPS 70F v tl. 140mm (λmax. 0,039W/m²K). Na zateplení ostění a nadpraží budou použity desky tl. 30mm stejných vlastností. Portál hlavních dveří bude zateplen stejným systémem s tl. izolace 100mm. Protože se jedná o obecní stavbu s využitím státní dotace, je nezbytné pro zateplení použít pouze kompletní systém ETICS certifikovaný výrobcem a v souladu s ČSN EN příp. ČSN EN Zateplena bude celá plocha fasády. Systém se skládá z těchto vrstev: - lepící stěrka - fasádní EPS 70F desky tl.120 (140)mm (v ostění tl. 30 mm) - lepící-armovací stěrka min. 2 vrstvy, vč. síťoviny, - probarvená penetrace - konečná povrchová úprava silikátová omítka Venkovní osvětlovací prvky budou demontovány a nahrazeny novými. Fasádní značky a cedule budou demontovány a znovu osazeny na zateplovací systém Úprava soklu Sokl budovy vede do nevytápěného suterénu a tak není požadavek na jeho zateplení. Sokl bude pouze opatřen novou sanační omítkou a opatřen barvou dle PD. 3 z 6

20 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Příprava podkladu Zhodnocení stávajícího stavu podkladu bylo provedeno vizuálně. Vizuální průzkum byl zaměřen na trhliny, nerovnosti, vlhká a odlupující se místa. Stávající omítka je na mnoha místech odloupaná. Proto bude třeba omítku v celé ploše obvodového pláště otlouct a posléze vyspravit vyrovnávací maltou. Všechny nerovnosti do 2 cm budou vyrovnány. Povrch bude opatřen omítkou pro vyrovnání nerovností do 2 cm. Před započetím dalších prací musí být zakresleno předpokládané vedení instalací pod omítkou, aby nedošlo k jeho porušení. Požadavky na maximální hodnotu odchylky rovinnosti podkladu: Způsob spojení ETICS s podkladem Maximální hodnota odchylky rovinnosti Pouze pomocí lepicí hmoty Pomocí lepicí hmoty a hmoždinek 10mm/m 20mm/m P Připevnění izolačních desek Pro zateplení bude použito pouze stabilizovaných desek EPS doporučených výrobcem zateplovacího systému. Desky musí splňovat parametry uvedené v EN Desky budou k podkladu lepeny a zároveň kotveny certifikovanými hmoždinkami. Lepení bude probíhat v souladu s technologickým předpisem výrobce po obvodě + v 6-ti bodech v ploše desky (lepící hmota na min 40% plochy). Kotvení hmoždinkami bude probíhat rovněž dle technologického postupu výrobce systému. Hmoždinka musí být zakotvena v masívní části zdiva. Je třeba dodržet předepsané rozmístění hmoždinek. Hmoždinky jsou navrženy zatloukací (gumovou palicí), opatřeny čepičkou EPS. Hmoždinka musí být min 50 mm v nosném podkladu. Průměr talíře min 50 mm. Min únosnost v tahu musí být 200N. Hmoždinky budou vzhledem k eliminaci tepelných mostů provedeny jako zapuštěné, a to min. 50mm viz detail ve výkresové dokumentaci výkres 21 a 22. Zapuštěná hmoždinka bude opatřena zátkou ze stejného materiálu, jako je zateplovací systém. Toto řešení zároveň umožní použití kratších hmoždinek, které tak budou moci být plastové což povede dalšímu omezení tepelných mostů. Desky musí být kladeny na vazbu. Nesmí být použity přířezy s šířkou menší, než 200 mm. Styky desek nesmí být nikdy situovány v místech rohů otvorů, ale vždy ve vzdálenosti min 200 mm. Po připevnění izolačních desek je nezbytné přezkoušet systém pro zajištění jeho nezbytné funkčnosti. Desky musí být kladeny na doraz a musí být přebroušeny do roviny nejlépe strojně. Otevřené spáry se musí uzavřít výplňovou pěnou (u tl. do 4 mm) nebo proužky stejného izolačního materiálu (u tl. nad 4mm). Po dokončení úpravy povrchu musí být prach a zbytky broušení z povrchu odstraněny. Vlastnosti tepelně izolačních desek: velikost 0,5 x 1,0 m char. hodnota součinitele teplené vodivosti 0,039 W/mK ekvivalent difuze vodní páry µ 40 Stupeň hořlavosti E podle EN z 6

21 REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY Armování Před armovací vrstvou bude dokončeno oplechování. Armovací hmota se nanese na připravený povrch v tloušťce dle údajů výrobce (2-3,5 mm) ručně nebo strojově. Armovací síťovina se zatlačí do čerstvě nanesené armovací hmoty. Pásy síťoviny musí mít překryt min 10 cm. Rohy otvorů musí být vyztuženy diagonální zesilujícím pásem o min rozměrech 300 x 200 mm. Krytí síťoviny musí být min 1 mm a musí být uložena přibližně ve třetině armovací vrstvy. Armovací hmota nesmí v žádném případě vyplňovat spáry v polystyrenu. Výztužná armovací mřížka Pevnost v tahu při uložení v normálním prostředí min 40 N/mm Protažení při napětí v tahu 1500 N/50 mm max 3,5 % Pevnost v tahu při uložení v alkalickém roztoku min 50 % původní pevnosti Poměr pevnosti k protažení min 1 kn/mm Konečná povrchová úprava Jako konečná povrchová úprava je navržena silikátová omítka. Konečná povrchová úprava se nanáší po proschnutí armovací hmoty. Omítku nezpracovávat při silném větru nebo přímém slunečním ozáření plochy, neboť by to mohlo vést k tvorbě vlasových trhlin v omítce, případně k viditelným napojením. Konečná povrchová úprava soklu: Sokl bude odlišen jinou povrchovou úpravou. Před započetím realizace je nezbytné provést tato posouzení: Posouzení míry přilnavosti lepicí páskou Posouzení podkladu otěrem Posouzení přídržnosti podkladu mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2409 Posouzení vlhkosti podkladu nepřímou metodou Kontrola provádění Všeobecně: Systém kontroly provádění se dokumentuje a obsahuje zejména: - povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření včetně vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření zabraňujícím výskytu nehod a provádějící identifikaci a vedení záznamů o snížené jakosti, - postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu, - postupy podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se součástmi ETICS, - postupy při realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opatření vedoucí k omezení neshod, - postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění požadavků podle ETICS, projektové a/nebo stavební dokumentace Součástí systému kontroly provádění ETICS je Kontrolní a zkušební plán zpracovaný pro konkrétní realizaci. Před zahájením provádění musí být zejména provedena kontrola: 5 z 6

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více