DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2"

Transkript

1 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, , Ořech 05/2013 A

2 Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 230/2013 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále dle vyhlášky č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb (v platném znění). ( 3 Dokumentace pro provádění stavby, dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a souvisejících předpisů. Rozsah jednotlivých částí je zpracován podle druhu a významu stavby. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby: Okres: Kraj: Jméno a adresa stavebníka Stavebník: Adresa: Budova SK Viktorie Ořech Zbuzanská 180, , Ořech Praha Západ Středočeský SK Viktorie Ořech Zbuzanská 180, , Ořech Jméno, adresa a oprávnění generálního zpracovatele dokumentace Energetická Agentura s.r.o. Adresa: Strážovská 343/17, Praha 5 IČO, DIČ: , CZ Projektant: Ing. Eduard Novák Zodpovědný projektant: Ing. Petra Studecká, Ph.D. Osvědčení o autor.: AI v oboru pozemní stavby č POPIS LOKALITY 2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVBY Řešený objekt se nachází v obci Ořech. Budova slouží členům SK Viktorie i široké veřejnosti ke sportovnímu vyžití a k pořádání různých kulturních akcí jako jsou plesy, koncerty, divadla, apod. SK Viktorie je účastníkem okresních soutěží ve stolním tenisu kde má 5 mužstev dospělých a širokou základu dětí. Tělocvičnu využívá také základní škola k hodinám tělovýchovy a mateřská škola k rozvoji pohybových aktivit dětí. A

3 3 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 3.1 ÚČEL STAVEBNÍCH ÚPRAV Cílem projektu je zrekonstruovat stávající objekt, odstranit stavební poruchy a závady způsobené stářím objektu, dále snížit energetickou náročnost budovy a tím náklady na její provoz a údržbu. 3.2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Tvar budovy se nijak nezmění, rekonstrukce nepočítá s výměnou střešní krytiny. Dále budou provedeny nové klempířské prvky, oplechování parapetů, říms, nové okapové svody a žlaby. Obvodový plášť budovy bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu EPS 100F tl. 120mm. Původní dřevěná okna budou nahrazena novými plastovými moderní konstrukce. Vstupní dveře budou vyměněny. Stropy nad vytápěnými prostory budou zatepleny pomocí foukané tepelné izolace na bázi celulózy (případně minerální tepelné izolace) svrchu stropu. 3.3 VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM Hodnota ±0,000 je stanovena na čistou podlahu prostoru tělocvičny. 3.4 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHN. INFRASTRUKTURU 3.5 DEMOLICE 3.6 ZEMNÍ PRÁCE Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nijak nemění. Přípojky plynu, vody a splaškové kanalizace zůstávají beze změny, nové svody dešťové kanalizace budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci s ohledem na změnu pozice dešťových svodů v důsledku provedení zateplovacího systému. Bude provedena demontáž vchodových dveří a všech původních oken. Bude otlučen keramický obklad římsy soklu. Budou demontovány klempířské prvky (parapety, okapové svody, žlaby, lemování střech ve štítech a ukončení střech u stěn). Bude demontováno svislé vedení hromosvodu, cedule a zařízení na fasádě. Budou demontovány luxferové výplně otvorů. Dále bude demontováno dřevěné palubkové bednění a podbití přesahů střech ve šítech a u okapů. Dále budou demolována zazděná okna pod luxferovými výplněmi na jižní straně a jejich přizdívka z porobetonu tl. 100mm Zemní práce budou spočívat v odkopání povrchu do hl. cca 250mm kolem celé budovy (s výjimkou vstupů) kde bude násladně proveden okapový chodník z betonové dlažby 50x50cm. Odkopání bude provedeno ručně tak aby nedošlo k poškození vedení technických sítí. 3.7 ZALOŽENÍ OBJEKTU Založení objektu se nemění a nebude stavebními úpravami nijak dotčeno. A

4 3.8 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Svislé nosné konstrukce budovy budou zachovány beze změn, dojde pouze k zateplení obvodového pláště a výměně otvorových výplní. Okenní otvory na jižní fasádě jsou na spodní hraně zakryty pozdější přístavbou. Nově budou okna snížena (bude zvýšen parapet dle PD). Zvýšení parapetu bude provedeno nazděním z porobetonových tvárnic, stejné šířky jako je stávající stěna bez zateplení. Na dozděných parapetech bude nad střechou přístavby proveden KZS jako na ostatních stěnách. 3.9 OBVODOVÝ PLÁŠŤ Obvodový plášť budovy bude kontaktně zateplen pomocí EPS 100F polystyrenu s tloušťkou 120mm. Nejprve budou odstraněny nepřídržné části omítky, tyto budou poté vyspraveny sanační omítkou. Dále bude povrch fasády očištěn tlakovou vodou a napenetrován odpovídající penetrací. Na připravený povrch budou dále lepeny desky EPS 100F tl. 120mm (λmax=0,035w/m.k) viz PD. Desky budou lepeny plnoplošně (minimálně 40% plochy desky musí zabírat lepidlo), (NE na buchty ) Všechny mezery kolem profilů i jiné, větší než 5mm, musí být vyplněny PU pěnou. Tepelná izolace bude poté mechanicky kotvena k pokladu pomocí systémových hmoždinek v počtu odpovídajícím poloze budovy a stavu nosného podkladu, kotvy budou zapuštěny do roviny polystyrenových desek minimálně 30mm. Na EPS bude provedena armovací sítí (perlinka) vyztužená vrstva lepicí hmoty. Budou použity minimálně 2 vrstvy lepící hmoty s maximální tl. jedné vrstvy 2mm. Polystyren EPS 100F tl. 120mm bude použit i na zateplení stěn k podstřešnímu prostoru a k půdě (nad jevištěm viz PD Skladba obvodového pláště S01 Obvodová stěna Stávající vnitřní omítka (VPC) tl. 20mm Stěna CP 450mm Stávající ext. omítka VPC (vyspravená) Tepelná izolace EPS 100F (λmax=0,035w/m.k), tl. 120mm Lepící stěrka vyztužená perlinkou (min. 2 vrstvy) Penetrace probarvená pro akrylátové omítky Akrylátová omítka hrubost 1,5mm Příprava podkladu sanace obvodového pláště Před provedením zateplení obvodového pláště je potřeba provést tyto přípravné práce - Demontáž klempířských prvků na fasádě - Demontáž luxferových výplní a ostatních dřevěných otvor. Výplní. - Odstranění nepřídržných omítek a jejich následné vyspravení Celá fasáda bude omyta tlakovou vodou. Pro zajištění připevnění tepelné izolace se vyžaduje, aby byl podklad suchý a zbavený volných nebo A

5 porušených a odlupujících se omítek, betonů, nátěrů, nečistot a prachu. Pevnost v tahu povrchových vrstev musí být min. 0,1MPa. Nepřídržné části omítky na fasádě musí být otlučeny a poté vyspraveny vyrovnávací maltou a opatřené odpovídající penetrací. Zhodnocení stávajícího stavu podkladu bylo provedeno vizuálně. Vizuální průzkum byl zaměřen na trhliny, nerovnosti, vlhká a odlupující se místa. Stávající omítka je na mnoha místech odloupaná. Proto bude třeba omítku v těchto místech otlouct a podklad vyspravit sanační vyrovnávací maltou. Všechny nerovnosti do 1 cm musí být vyrovnány. Povrch bude opatřen omítkou pro vyrovnání nerovností do 1 cm. Střešní římsa (ze které odpadává omítka a někde i keramické vložky) musí být před aplikací zateplovacího systému sanována, omítka kompletně otlučena v obvodu celé budovy a římsa musí být sanována. Před započetím dalších prací musí být zakresleno předpokládané vedení instalací pod omítkou, aby nedošlo k jeho porušení Technologie plošné sanace obvodového pláště Sanace obvodového pláště dodatečným obkladem tepelné izolace zamezí pronikání srážkové vlhkosti a oxidu uhličitého do konstrukce obvodových zdí. Tepelná izolace zmenší vliv tepelných změn na konstrukci pláště a hlavně dojde k výrazným úsporám ve spotřebě energie na vytápění. Návrh tepelné izolace vychází z požadavků ČSN (2011) Připevnění izolačních desek Dům bude zateplen technologií kontaktního pláště s tenkovrstvou probarvenou akrylátovou omítkou. Založení tepelné izolace EPS bude provedeno systémovou zakládací lištou připevněnou vruty a hmoždinkami v počtu min. 3ks na m. Založení tepelné izolace EPS bude provedeno dle PD pod úrovní podlahy 1.NP viz PD. Izolační desky se osazují odspodu ve vodorovném směru na vazby dle PD. Styky jednotlivých desek musí být min. 150mm od rohů otvorů. K obkladu lze použít pouze takové přířezy desek, jejichž nejmenší rozměr je větší než dvojnásobek tloušťky desky (min. 100mm). Tepelná izolace bude přilepena k podkladu plnoplošně (min 40% plochy desky, ne na buchty. Po zaschnutí bude povrch desek přebroušen do roviny. Výjimečně lze připustit výplň větších spár polyuretanovou pěnou. Izolační desky tep. Izolace budou připevněny talířovými hmoždinkami v počtu a délce dle PD) Hmoždinky budou zapuštěny do tepelně izolačních desek (vyfrézováním izolantu) a opařeny krycí zátkou ze stejného izolantu. Armování Armovací hmota (lepící stěrka) se nanese na připravený povrch v tloušťce dle údajů výrobce (jedna vrstva max. 2mm) ručně nebo strojově. Armovací síťovina se zatlačí do čerstvě nanesené armovací hmoty. Pásy síťoviny musí mít překryt min 10 cm. Krytí síťoviny musí být min 1 mm a musí být uložena přibližně ve třetině armovací vrstvy. Armovací hmota nesmí v žádném případě vyplňovat spáry v polystyrenu. Rohy otvorů (ostění, nároží budovy a všechny ostatní rohy musí být vyztuženy systémových rohovým profilem (Al nebo plast) s připevněným pásem armovací tkaniny, nadpraží musí být opatřena systémovým profilem s okapním nosem a pásy armovací tkaniny, parapety musí bát opatřeny systémovým parapetním profilem. Ukončení armovací vrstvy (a omítky) u okenních dveřních profilů bude provedeno pomocí APU lišty. A

6 Konečná povrchová úprava Jako konečná povrchová úprava je navržena akrylátová omítka s hrubostí 1,5mm. Konečná povrchová úprava se nanáší po proschnutí armovací hmoty. Omítku nezpracovávat při silném větru nebo přímém slunečním ozáření plochy, neboť by to mohlo vést k tvorbě vlasových trhlin v omítce, případně k viditelným napojením. Je nutné striktně dodržovat pokyny výrobce pro zpracování a nanášení omítky a ostatních částí zateplovacího systému. Kontrola provádění Všeobecně: Systém kontroly provádění se dokumentuje a obsahuje zejména: - povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření včetně vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření zabraňujícím výskytu nehod a provádějící identifikaci a vedení záznamů o snížené jakosti, - postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu, - postupy podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se součástmi ETICS, - postupy při realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opatření vedoucí k omezení neshod, - postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění požadavků podle ETICS, projektové a/nebo stavební dokumentace Součástí systému kontroly provádění ETICS je Kontrolní a zkušební plán zpracovaný pro konkrétní realizaci. Před zahájením provádění musí být zejména provedena kontrola: - zda součásti a příslušenství ETICS odpovídají specifikaci výrobce - jestli není překročena doba jejich skladovatelnosti - kontrola jejich množství a stavu, může být nahrazena systémem dílčích kontrol potřebných součástí a příslušenství před zahájením každé technologické operace Návrh typu a počtu hmoždinek Dodavatelská firma provede před zahájením prací na zateplení obvodového pláště odtrhové zkoušky zdiva, podle kterých bude navržen počet a druh kotevních hmoždinek Řešení detailů Systémové detaily jsou součástí projektové dokumentace, dále je nutné dodržet technologické předpisy dodavatele uceleného zateplovacího systému Ostění a nadpraží oken Sanace ostění a nadpraží oken bude provedena dle výkresů PD, s tloušťkou tepelné izolace 30-40mm. Hodnota 30-40mm musí být respektována při výrobě a osazování nových oken. Je nutné dbát na to, aby nadpraží bylo ve sklonu 1,5-2% směrem od okenního rámu ostění pak kolmo na rovinu fasády. A

7 Připevňování polystyrénových desek tepelného izolantu k podkladu v místě nadpraží a ostění bude provedeno pouze plnoplošným lepením k podkladu. Ostění a nadpraží oken bude vyztuženo systémovým rohovým profilem. Návaznost kontaktního zateplovacího systému na rám okna bude provedena pomocí speciálního profilu s výztužnou tkaninou APU lištou. Vytmelení spáry mez APU lištou a okenním rámem do výšky cca 200mm od parapetu bude provedeno neutrálním silikonovým exteriérovým tmelem Sokl Řešení izolace soklu viz. PD. Sokl nebude zateplen. Část soklu nad UT bude opatřena tenkovrstvou omítkou na minerální bázi. Omítka bude nanesena na vrstvu lepidla vyztuženého armovací tkaninou viz výše. Omítka bude provedena 50mm pod UT. Kolem budovy bude proveden nový chodník z betonových dlaždic 50x50cm ve sklonu od objektu. V místech kde se neprovádí KZS, ale jen omítka (schodiště, vchod do sklepa) bude minerální mítka provedena do výšky 150nad UT Nároží objektu, spodní hrany říms, vnější hrany ostění a nadpraží Všechna nároží, rohy, ostění, nadpraží musí byt vyztužena systémovým rohovým profilem s nalepenou výztužnou tkaninou šířky min. 100mm Trubkování Veškeré rozvody silnoproudu, slaboproudu a měření a regulace musí být zatrubkovány pomocí ohebných elektroinstalačních trubek. Jedná se zejména o kabely, které je potřebné vézt pod zateplovacím systémem VODOROVNÉ KONSTRUKCE Stropy nad vytápěnými prostory Stropy nad vytápěnými prostory budou zatepleny pomocí tepelné izolace, která bude položena na podhled. Kvůli uložení izolace bude nutné rozebrat část střechy. Jako tepelná izolace bude použita foukaná izolace na bázi celulózy tl. 160mm (λmax=0,041w/m.k). alternativně minerální vlna tl. 160mm (λmax=0,043w/m.k), Strop nad jevištěm bude snesen (demontáž Sololitových desek). Bude proveden nový podhled z OSB desek tl. 20mm, na které bude z vrchní strany položena tepelná izolace tl. 200mm. Jako tepelná izolace bude použita minerální vlna (λmax=0,043w/m.k), (alternativně foukaná izolace na bázi celulózy tl. 200mm (λmax=0,041w/m.k) Střechy Nosná konstrukce střech je provedena z příhradových dřevěných vazníků, jako střešní krytina jsou použity falcované plechy opařené nátěrem. Na hlavní střeše je vlnitý plech. Střešní pláště nebudou v rámci rekonstrukce měněny s výjimkou řešení detailů u napojení na KZS. A

8 3.11 STAVEBNÍ IZOLACE Hydroizolace Střechy Střešní krytina zůstane beze změny Tepelné izolace Fasády Fasády objektů budou zatepleny (viz výše) kontaktním způsobem tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu EPS 100F (λmax=0,035w/m.k) tl. 120mm. Části fasád v návaznosti na střechy budou do výšky min. 250mm od střechy provedeny z nenasákavé tepelné izolace (XPS polystyren tl. 120) z důvodu vyššího namáhání vlhkostí z odstřikující vody při dešti. Provedení viz PD. Podlaha nad 2.NP Stropy nad vytápěným prostorem budou zatepleny minerální tepelnou izolací tl. 160mm (λmax=0,043w/m.k) (200mm nad jevištěm) Alternativně je možno použít tepelnou izolaci foukanou na bázi ceulozy (tl. 160mm (200mm nad jevištěm 200mm (λmax=0,041w/m.k). Veškeré tepelné izolace musí být provedeny v souladu s technologickými předpisy výrobců izolací. Při provádění tepelných izolací musí být zamezeno vzniku tepelných mostů TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY A VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Původní dřevěná okna budou vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem, teplým rámečkem a minimálně 5ti komorovým profilem. Okenní rámy budou provedeny dřevěném dekoru (višeň) z exteriérové strany (bílé z interiéru). Zasklení všech nově měněných oken je navrženo minimálně izolačním dvojsklem s hodnotou součinitele prostupu tepla maximálně Ug,max=1,1W.m ².K ¹. a zároveň hodnota Uw celého okna včetně rámu musí být maximálně 1,2 W.m ².K ¹. Osazení oken bude provedeno před zateplením obvodového pláště. Ostění oken, nadpraží a parapet bude zatepleno tepelnou izolací EPS 100F tl mm. Před vlastní výrobou oken musí být provedeno přesné zaměření na stavbě. Nově osazovaná okna budou na vnitřní straně opatřena parotěsnou uzávěrou připojovací spáry (lepící fólie) a vnitřním plastovým parapetem. Vnější část připojovací spáry bude opatřena difuzně otevřenou folií. Montážní firma provede před předáním díla seřízení oken a kontrolu jejich kompletnosti a funkčnosti. Nová okna budou do stěn osazena dle PD tzn. 70mm od vnějšího líce stávajícího zdiva u stěn tl. 450mm a na líc zdiva u zdí tl. 300mm.Vnitrní ostění a nadpraží bude zednicky začištěno a povrch bude opatřen interiérovou štukovou omítkou. A

9 Okno do vchodu do sklepa O19 bude zvětšeno, otvor bude rozšířen o 100mm, pokud bude stávající překlad nedostatečný bude proveden nový překlad z I100, které bude zasekáno do drážky a zaházeno cementovou maltou. Dodavatel doloží doklad o splnění požadavků ČSN na výplně otvorů Mechanické otevírání oken tělocvičny V hlavním cvičebním prostoru budou nainstalována okna s mechanickým otevíráním (okna O12, O15 viz PD) Okna budou opatřena mechanickým pákovým otvíračem, jehož ovládání bude umístěno tak, aby bylo možno je ovládat z podlahy. Mechanicky bude otívráno vždy jen jedno pole (s výjimkou okna O15b a O12, které májí mechanicky otevíratelná 2 pole). Dále budou v cvičebním prostoru instalována 2 okna s elektrickým ovládáním. Okna budou ovládána vypínačem (umístění ovladače viz přání investora) Dveře Všechny stávající dveře do exteriéru budou vyměněny. Dveře do objektu budou z plastových profilů (viz okna) Zasklení všech nově instalovaných dveří je navrženo minimálně izolačním dvojsklem s hodnotou součinitele prostupu tepla maximálně Ug,max=1,1W.m ².K ¹. a zároveň hodnota Ud celých dveří včetně rámu musí být maximálně 1,4 W.m ².K ¹. Zasklení všech dvěří bude vždy provedeno z neprůhledného skla (s výjimkou hlavních dveří D1, která budou zasklena čirým sklem) Osazení dveří bude provedeno před zateplením obvodového pláště. Ostění dveří a nadpraží bude zatepleno tepelnou izolací EPS 70F tl mm. Před vlastní výrobou dveří musí být provedeno přesné zaměření na stavbě. Boční parapety dveří D2 budou ubourány a dveře D2 budou kvůli prosvětlení provedeny dle PD. Budou osazeny nové dveře D5 do vchodu do sklepa na východní fasádě Kování Kování exteriérových dveří a ostatní související zámečnické výroby budou součástí dodávky otvorových výplní. Dodavatel provede jejich instalaci, seřízení a zajistí jejich servis Vnitřní parapety Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek opatřených MDF hranamy. Parapety budou mít bílou barvu KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY V rámci rekonstrukce je nutné provést výměnu původních klempířských prvků z důvodů jejich koroze, nefunkčnosti a nemožnosti provést zateplení. Stávající oplechování parapetů oken říms a štítových stěn bude demontováno. Nové oplechování bude provedeno po přípravě podkladu (zateplení fasády). Oplechování parapetů a říms bude provedeno z TiZn plechu. Oplechování musí přesahovat líc nové fasády min. o 30mm. Ukončení parapetů u ostění se z důvodu návaznosti na římsy předpokládá provedené klempířsky, z plechu. A

10 Oplechování parapetů K1 bude provedeno až po vytažení výztužné tkaniny a jejím přestěrkování armovací vrstvou na parapetech a ostění oken. Každý okenní otvor bude přeměřen a parapetní plech bude vyroben podle skutečných rozměrů. Návaznost oplechování bude utěsněna expanzní páskou a neutrálním silikonem Nově budou instalovány okapové žlaby a okapové svody z TiZn plechu. Viz PD výkres klempířských výrobků Veškeré oplechování bude provedeno dle ČSN včetně kotvení. Konstrukce budou oplechovány ve sklonu od objektu, spád bude min 3%. Systémové oplechování parapetů bude provedeno dle předpisů výrobce včetně lepení. Rozvinutá šířka klempířských prvků viz. výkres klempířských prvků, rozvinuté šířky pospané v PD je na stavbě nutné přesně ověřit pro každé okno a římsu ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 3.15 HROMOSVOD Větrací mřížky na fasádě budou demontovány a po provedení KZS budou instalovány nové. Všechny mříže na oknech budou demontovány bez náhrady (kromě mříží na oknech O1 u vstupu). Mříže na dveřích D1, D2 a D3 (a oknech O1) budou demontovány a budou prodlouženy tak aby je bylo možné nainstalovat s rámci provádění zateplovacího systému. Všechny zámečnické prvky mříže, držáky na vlajky atd budou repasovány, zkráceny či prodlouženy v důsledku instalace KZS, očištěny a opatřeny novými nátěry (2x základní nátěr na železo, 2x vrchní nátěr) Stávající vedení hromosvodu bude demontováno (rozspojkováno u napojení na uzemnění a u napojení na vedení po střeše), po provedení nové fasády budou instalovány nové svislé svody hromosvodu v původním rozsahu a napojeny na stávající vedení na střeše a na stávající uzemnění. Součástí dodávky musí být revize nového hromosvodu. 4 ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ Odpady z provádění stavebních prací Zhotovitel stavby bude zodpovědný za údržbu staveniště. Neprodleně odstraní ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány. Zhotovitel bude odstraňovat odpad ze staveniště tak, aby nedocházelo k jeho hromadění na stavbě. Na stavbě je zakázáno skladovat hořlavé látky. Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel všechny nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech cest a komunikací, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s částmi komunikací neovlivněnými stavební činností. Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít A

11 ložnou plochu zakrytu, tak aby bylo zamezeno úniku odpadu. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad. Odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů přistavených na pozemek objektu. Kontejnery budou zajištěny před znehodnocením nebo úniku odpadů. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy. O nakládání s odpady bude vedena jeho evidence. Likvidace a recyklace odpadů bude prováděna firmou s certifikátem osvědčující soulad s požadavky normy ISO Výběr certifikované firmy provede dodavatel stavby. Odpady budou dodavatelem předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby 5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Uvažovaná stavba nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Technologie a materiály použité při výstavbě nepůsobí negativně na životní prostředí, nejsou použité výrobky na bázi azbestocementu ani jiné zdraví škodlivé látky. 5.1 VLIV STAVBY A PROVOZU NA ZDRAVÍ OSOB A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S ohledem na zpracování návrhu řešení stavebních úprav základní školy a rámcového vyhodnocení, vyplývající z ekologické přijatelnosti navrhovaného řešení a to jak z hlediska realizace, tak i budoucího provozu areálu lze konstatovat, že řešený záměr je bez podstatných škodlivých kumulovaných vlivů na životní prostředí a způsob využití území není v rozporu s krajinným rázem řešeného území. Nároky na vstupy energií jsou minimalizovány zvolením vchodných materiálů a tloušťek tepelných izolací. 5.2 OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 5.3 OCHRANA PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD V průběhu výstavby nesmí vzhledem k jejímu charakteru docházet ke znečišťování povrchových vod ani ohrožování kvality podzemních vod. A

12 Zhotovitel musí stavbu provádět v souladu se zákonem o ochraně vod. Zhotovitel musí zabezpečit jakékoli nebezpečné látky před únikem do podloží nebo přilehlých vodotečí. 5.4 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM Všeobecné požadavky Problematiku a požadavky na ochrany hluku ze stavební činnosti, které musí dodavatel po dobu výstavby dodržovat, řeší zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 Sb. (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb.(pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 db(a) pro denní dobu 7-21 hodin a 45 db(a) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod. Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov Závěr V nejbližším okolí dotčených staveb (50m) se nachází obytná výstavba (rodinné domy), které by mohly být stavebními pracemi rušeny nebo obtěžovány. V rámci stavby proto musí být prováděná opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 6 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 7 ZÁVĚR Návrh stavebních úprav a přístavby tělocvičny je navržen v souladu s platnou legislativou, zejména s vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Tato dokumentace slouží jako dokumentace pro provádění stavby, případně jako dokumentace pro výběr dodavatele. V Praze 05/2013 Ing. Eduard Novák, Ing. Petra Studecká PhD. A

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní

Více

D.Technická zpráva. Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor. Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118

D.Technická zpráva. Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor. Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118 Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118 D.Technická zpráva Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor Vypracoval : Ing.Mizera Pavel Ing. Luděk Hamr Datum : květen

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

OBSAH: Ateliér P.H.A., spol. s r.o. 05/2013 Strana 2

OBSAH: Ateliér P.H.A., spol. s r.o. 05/2013 Strana 2 OBSAH: 1. Obecné údaje, účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje... 3 1.1 Vstupní údaje, zadání... 3 1.1.1 Podklady...3 1.1.2 Údaje o provedených průzkumech...3 1.2 Informace o objektu, jeho využití

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 ÚVOD 2 3 STAVEBNÍ ČÁST 3 4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 14) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE OBEC BŘEZINA, BŘEZINA 24, 679 05 KŘTINY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 a 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona.

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. VÝZVA k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu 2. kategorie zadávanou v souladu s 6 ZVZ a v souladu se Závaznými

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více