BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ"

Transkript

1 BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Mgr. Michal Němec duben 2010

2 OBSAH Úvod ) Bytový fond hl. m. Prahy ) Srovnání bytového fondu evropských měst Absolutní počet bytů Počet bytů na obyvatel Velikost užitné plochy bytu připadající na osobu Struktura bytového fondu podle typu nemovitosti ) Závěr..14 4) Použité informační zdroje 15 2

3 Úvod Bytové fondy jednotlivých evropských měst vykazují značně odlišné vlastnosti, které zásadním způsobem determinují životní standard domácností v oblasti bydlení. Předkládaná analýza si klade za cíl porovnat vybrané indikátory bytového fondu 40 evropských měst a v jejím rámci následně interpretovat pozici bytového fondu hl. m. Prahy z celkového hlediska a rovněž v dichotomii postsocialistických a západních měst. Indikátory kvantitativní i kvalitativní charakteristiky bytového fondu, které v analýze porovnáváme, jsou: - absolutní počet disponibilních bytů, - relativní počet disponibilních bytů vztažený k počtu obyvatel (počet bytů na obyvatel, popř. počet osob připadajících na 1 byt), - velikost užitné plochy bytu připadající na jednu osobu (v m 2 ), - převažující způsob bydlení podle typu nemovitosti (vyjádřený podílem domácností žijících v bytových a rodinných domech). Zdrojem informací o bytových fondech evropských měst posloužily aktuální údaje z oficiálních webových stránek národních statistických úřadů (popř. oficiální stránky vybraných evropských měst). V případě, že v těchto zdrojích nebyla dostupná data, byly převzaty již méně aktuální údaje z Eurostatu z Urban Audit. Vzhledem k tomu, že podrobné údaje o domech a bytech jsou předmětem oficiálních národních statistických cenzů, které v evropských zemích zpravidla probíhají vždy na začátku jednotlivých desetiletí (viz SLDB v ČR v roce 2011), budou aktuální oficiální údaje dostupné během následujících dvou až tří let. Proto v některých případech využíváme expertní odhady, dílčí oficiální údaje atd. Po vyhodnocení shromážděných informací však můžeme konstatovat, že údaje na dostatečné úrovni reprezentativnosti zachycují jak realitu, tak i základní trendy a vzájemné diference. Analýza využívá v řadě případů data, která jsou součástí informačních souborů, jež Odbor strategické koncepce URM kompletuje právě pro možnost srovnání velkých měst středoevropského (evropského) prostoru. Tyto údaje budou mj. publikovány v komentované podobě za dílčí funkční segmenty (zde např. bytový fond). 3

4 1) Bytový fond hl. m. Prahy Před vlastní komparací uvádíme klíčové údaje vypovídající o aktuálním stavu bytového fondu hl. m. Prahy. Bytový fond v hl. m. Praze v současnosti čítá více než disponibilních bytových jednotek. Podle výstupu z Registru sčítacích obvodů a budov (RSO), který byl pořízen na počátku dubna 2010, je v Praze bytů. Zdrojem klíčových údajů o bytovém fondu hl. m. Prahy (uvedených v tabulce č. 1) jsou publikace Českého statistického úřadu Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2008, Lexikon hl. m. Prahy 2009 a Bytová výstavba v hl. m. Praze v roce 2009 (předběžné výsledky). Tabulka č. 1 Vybrané aktuální údaje o bytovém fondu hl. m. Prahy Indikátor Obecné charakteristiky bytového fondu: Celkový počet disponibilních bytů Hodnota indikátoru Zdroj údaje Platnost údajů ČSÚ ČSÚ (RSO) Počet disponibilních bytů na obyvatel 480 výpočet STR/URM Počet osob připadajících na 1 byt 2,08 výpočet STR/URM Velikost užitné plochy bytu připadající na osobu (v m 2 ) 29,2 ČSÚ 2008 Struktura bytového fondu podle typu nemovitosti: Podíl domácností žijících v bytových domech (v %) 87,1 ČSÚ 2008 Podíl domácností žijících v rodinných domech (v %) 12,6 ČSÚ 2008 Struktura bytového fondu podle právního důvodu k užívání bytu: Podíl domácností žijících v bytě v osobním vlastnictví (v %) 25,5 ČSÚ 2008 Podíl domácností žijících ve vlastním domě (v %) 12,3 ČSÚ 2008 Podíl domácností žijících v nájemním bytě (v %) 38,9 ČSÚ 2008 Podíl domácností žijících v družstevním bytě (v %) 20,9 ČSÚ 2008 Bytová výstavba: Počet zahájených bytů ČSÚ 2009 Počet rozestavěných bytů ČSÚ 2008 Počet dokončených bytů ČSÚ 2009 Zdroj: STR/URM na základě údajů ČSÚ

5 2) Srovnání bytového fondu evropských měst Analýza porovnává vybrané indikátory bytového fondu celkem 40 evropských měst, mezi něž jsme zahrnuli stávajících 27 hlavních měst států Evropské unie a 13 vybraných evropských měst, která lze na základě některých parametrů (počet obyvatel, ekonomický význam města, specifické vazby na Prahu aj.) označit za relevantní vůči Praze. Konkrétní přehled měst (spolu s údajem o počtu obyvatel) uvádíme v přehledu: o Amsterdam ( ) o Athény ( ) o Barcelona ( ) o Berlín ( ) o Birmingham ( ) o Bratislava ( ) o Brusel ( ) o Budapešť ( ) o Bukurešť ( ) o Curych ( ) o Dublin ( ) o Düsseldorf ( ) o Frankfurt n. M. ( ) o Glasgow ( ) o Hamburk ( ) o Helsinky ( ) o Kodaň ( ) o Leeds ( ) o Nikósie ( ) o Lisabon ( ) o Londýn ( ) o Lublaň ( ) o Lucemburk (88 586) o Madrid ( ) o Manchester ( ) o Milán ( ) o Mnichov ( ) o Oslo ( ) o Paříž ( ) o Praha ( ) o Riga ( ) o Řím ( ) o Sofie ( ) o Stockholm ( ) o Tallinn ( ) o Valletta (6 309) o Varšava ( ) o Vídeň ( ) o Vilnius ( ) o Ženeva ( ) Poznámka č. 1: Údaje o počtu obyvatel jsou většinou platné k nebo k V případě Londýna, Manchesteru, Birminghamu, Leedsu a Glasgowa jsou údaje platné k , v případě Barcelony k V případě Dublinu (2006) a Athén (2004) nebylo možné uvést aktuálnější hodnoty. 5

6 2.1 Absolutní počet bytů Evropská velkoměsta, jakými jsou například Londýn, Paříž, Berlín, Madrid nebo Řím, disponují vyšším absolutním počtem bytových jednotek než ostatní evropská města. V rámci Evropy registrujeme největší bytový fond v Londýně, který v roce 2008 čítal téměř 3,3 mil. bytů (včetně neobydlených). 1 Praha, kde počet všech disponibilních bytů na konci roku 2008 dosahoval více než 592 tisíc, se podle tohoto kritéria umístila mezi 40 námi analyzovanými evropskými městy na 14. místě. Tabulka č. 2 udává pořadí prvních patnácti evropských měst podle velikosti bytového fondu. Tabulka č. 2 Pořadí evropských měst podle absolutního počtu bytových jednotek Pořadí Město Údaj z roku Počet bytů 1. Londýn Berlín Madrid Paříž Řím Vídeň Hamburk Budapešť Varšava Barcelona Bukurešť Mnichov Milán Praha Sofie Zdroj: STR/URM (údaje z let 2001 a 2004 převzaty z databáze Urban Audit) Poznámka č. 2: Jak je patrné z tabulky č. 2, jednotlivá data o počtu bytů nejsou dostupná pro všechna města za stejné období. Důvodem je, že pouze údaje o některých městech bylo možné plně aktualizovat. V důsledku neustále zvyšujícího se počtu disponibilních bytů v naprosté většině námi hodnocených evropských měst (a to i při zohlednění zániku části bytového fondu), 1 Musíme mít ale na zřeteli skutečnost, že údaj platí pro území tzv. velkého Londýna, ve kterém žije přibližně 7,5 mil obyvatel. Oproti tomu v případě dalšího evropského velkoměsta Paříže, bereme v úvahu pouze samotné území kompaktního města, nikoliv jeho těsné zázemí, které tvoří území již dalších tří departmánů. Tuto metodiku však přebíráme z databáze Urban Audit, kde je uplatňována. Bližší informace o územním vymezení Londýna a Paříže jsou dostupné na 6

7 musíme vzít do úvahy jistou podhodnocenost počtu disponibilních bytů ve městech s neaktualizovanými údaji (tj. z roku 2004 a především z roku 2001). V těchto městech předpokládáme v závislosti na intenzitě bytové výstavby nárůst počtu bytů do roku 2009 v průměru o 2 3 %. 2.2 Počet bytů na obyvatel Nevýhodou uvedených údajů o absolutním počtu bytů je jejich nepoužitelnost pro objektivní komparaci bytových fondů evropských měst s různou populační velikostí. Abychom mohli porovnat míru fyzické dostupnosti bydlení v kontextu různě velkých měst, vyjádříme absolutní počet bytů v relaci k počtu obyvatel žijících v daném městě. Pro tento účel se nejčastěji používá indikátor počtu bytů na obyvatel. Alternativním, avšak ne již tak často užívaným indikátorem, je počet osob připadajících na jeden byt, který jiným způsobem vyjadřuje totéž. Obecně můžeme konstatovat, že většina evropské populace se v současné době potýká spíše s finanční nedostupností bydlení, než s jeho nedostupností fyzickou, jež byla v průběhu druhé poloviny 20. století v zásadě odstraněna (v zemích tzv. západního bloku) či alespoň zmírněna (v postsocialistických zemích). Důsledky odlišných politik v oblasti bydlení v éře bipolární Evropy můžeme mimo jiné dokumentovat na údajích o počtu bytů na obyvatel. Podle údajů ze studie Residential Markets in Central European Capitals, kterou publikovala v roce 2008 poradenská společnost REAS ve spolupráci s renomovanou realitní společností Jones Lang LaSalle (JLL), připadá v zemích bývalé EU15 průměrně 490 bytů na obyvatel, zatímco v nově přistoupivších zemích EU je hodnota tohoto ukazatele pouze 435 bytů na obyvatel. Tento značný nepoměr poukazuje především na odlišnou hospodářskou vyspělost tzv. západních a postsocialistických evropských zemí. Výše konstatované je evidentní i z námi provedené analýzy. Tabulka č. 3 uvádí pořadí prvních patnácti měst zařazených do našeho průzkumu, která vykazují nejvyšší počet bytů připadajících na obyvatel. Není náhodou, že v první patnáctce není zastoupeno ani jedno postsocialistické město (vyjma Berlína, který spadal do obou tehdejších sfér vlivu). Na prvním místě se počtem bytů na obyvatel umístilo hlavní město Malty Valetta, která jako jediná překročila hranici 600 bytů na obyvatel. V této souvislosti však dodejme, že Valetta má pouze obyvatel a není tedy v žádném případě porovnatelná s ostatními městy, která jsme podrobili naší analýze. Druhé místo obsadila Paříž, která vykázala 597 bytů na obyvatel. 2 Za francouzskou metropolí následují Kodaň (576 bytů na obyvatel), Ženeva (572 bytů na obyvatel) a Helsinky (569 bytů na obyvatel). Zcela příznačné je, že v tabulce č. 3 jsou ve zvýšené míře zastoupena města z německy hovořících zemí (celkem 6 x) a také všechna hlavní města skandinávských zemí, což koresponduje s vysokou hospodářskou úrovní těchto dvou evropských makroregionů. 2 V případě Paříže může být tato hodnota nadsazena z důvodu specifického vymezení města, viz poznámka pod čarou č. 1. 7

8 Tabulka č. 3 Pořadí evropských měst podle počtu bytů na obyvatel Pořadí Město Údaj z roku Počet bytů na obyvatel 1. Valletta ,65 2. Paříž ,68 3. Kodaň ,74 4. Ženeva ,75 5. Helsinky ,85 6. Düsseldorf , Vídeň , Lisabon ,79 9. Berlín , Curych , Mnichov , Stockholm , Frankfurt , Oslo , Amsterdam , Praha ,08 Zdroj: STR/URM Počet osob připadajících na 1 byt Jak je zřejmé z tabulky č. 3, Praha se v konkurenci dalších 40 evropských měst umístila na průměrné 22. pozici s hodnotou 480 bytů na obyvatel, což v přepočtu činí 2,08 osob na jeden byt. Porovnáme-li však Prahu s ostatními postsocialistickými hlavními městy, její pozice vyznívá o mnoho příznivěji. Z postsocialistických hlavních měst pouze Budapešť překračuje průměr původní EU15, který činí 490 bytů na obyvatel (viz graf č. 1). Praha se však hranici průměru EU15 těsně přibližuje, což zároveň potvrzuje také námi vypočtený údaj 480 bytů na obyvatel (k ). Téměř nejnižším počtem bytů na obyvatel disponuje v rámci námi zkoumaných 40 měst Bukurešť, Vilnius a Sofie, které shodně nedosahují ani průměru nově přistoupivších 12 zemí do EU. Počet bytů na obyvatel v těchto městech nepřekračuje hodnotu 435. Musíme však zdůraznit, že fyzická disponibilita bytového fondu se ve většině postsocialistických metropolí v posledních letech rychle zlepšuje, především díky bytové výstavbě, která probíhá s různou intenzitou - ve většině metropolí střední a (jiho-)východní Evropy. 8

9 Graf č. 1 Počet bytů na obyvatel ve vybraných postsocialistických hlavních městech Zdroj: REAS a Jones Lang LaSalle (2008) Poněkud překvapivým zjištěním je, že metropole hospodářsky nejméně rozvinutých zemí EU (Sofie, Bukurešť) se umístily sice na chvostu pořadí analyzovaných měst, ale neumístily se v našem průzkumu na posledních dvou místech. Ta obsadila města, která nepřekročila ani hranici 400 bytů na obyvatel. Jde o kyperskou metropoli Nikósii (385 bytů na obyvatel v roce 2004) a poslední místo obsadilo irské hlavní město Dublin (377 bytů na obyvatel v roce 2006). V případě relativně hospodářsky vyspělého Dublinu je však údaj o nízkém počtu bytů na obyvatel zkreslen dvěma faktory. Prvním faktorem je na evropské poměry poměrně vysoký průměrný počet členů irské domácnosti (způsobený tradičně velmi vysokou porodností v Irsku) a druhým - významnějším - faktorem je vysoký podíl domácností žijících v rodinných domech (65 %), což je ostatně typické pro všechna města na britských ostrovech (viz kapitola 3.4). Rodinný dům vzhledem k větší výměře umožňuje bydlení více generacím, jinak řečeno - je uzpůsoben pro žití více osob i přes nesnížený standard kvality bydlení, který můžeme vyjádřit například ukazatelem velikosti užitné plochy bytu připadající na jednu osobu (viz kapitola 3.3). 2.3 Velikost užitné plochy bytu připadající na osobu Jedním z hlavních indikátorů při posuzování kvality bytového fondu je průměrná velikost užitné plochy bytu vztažená k počtu osob v bytě žijících. Proto 40 analyzovaných evropských měst porovnáváme podle ukazatele průměrné velikosti užitné plochy bytu připadající na jednu osobu (v m 2 ). Obecně platí, že hodnota tohoto ukazatele je ovlivněna (stejně jako ukazatel počtu bytů na obyvatel) především ekonomickou vyspělostí země (regionu, města). Není tedy překvapením, že v rámci Evropy disponují největší průměrnou velikostí užitné plochy 9

10 připadající na jednu osobu města z vyspělých zemí, jako jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Švédsko, Norsko, Dánsko a další. Přistoupíme-li ke konkrétnímu hodnocení evropských měst, můžeme opět zmínit údaje společností REAS a JLL, podle kterých činila v metropolích původních členských zemích EU 15 v roce 2006 průměrná velikost užitné plochy bytu na osobu 36,6 m 2, zatímco v hlavních městech nově přistoupivších dvanácti zemí byla průměrná hodnota tohoto ukazatele pouze 25,5 m 2. Tabulka č. 4 uvádí prvních 15 nejlépe umístěných evropských měst v našem průzkumu, které zaznamenaly nejvyšší hodnoty průměrné velikosti užitné plochy bytu připadající na osobu. Na prvním místě se umístil se značným náskokem Lucemburk, ve kterém podle zdroje Urban Audit (2004) činila průměrná velikost užitné plochy bytu na jednu osobu téměř 63 m 2 (tento údaj je však poněkud diskutabilní, zvláště při porovnání s údajem z téhož zdroje z roku 2001, kdy hodnota tohoto ukazatele činila o více jak 20 m 2 méně, tj. 40,4 m 2 ). Mezi prvními čtyřmi nejlépe hodnocenými evropskými městy se umístily skandinávské metropole Oslo, Kodaň a Stockholm, které shodně vykazují průměrnou velikost obytné plochy bytu připadající na osobu více jak 40 m 2. Bytový fond skandinávských metropolí se opakovaně vyskytuje na předních místech našich tabulek, poukazuje tak na vysokou disponibilitu i kvalitu tamního bytového fondu. Tabulka č. 4 Pořadí evropských měst podle průměrné velikosti užitné plochy bytu připadající na osobu Pořadí Město Údaj z roku Průměrná velikost užitné plochy bytu připadající na osobu (v m 2 ) 1. Lucemburk ,70 2. Oslo ,70 3. Kodaň ,90 4. Stockholm ,00 5. Valletta ,74 6. Curych ,88 7. Düsseldorf ,81 8. Ženeva ,09 9. Berlín , Mnichov , Milán , Vídeň , Frankfurt , Hamburk , Brusel , Praha ,20 10

11 Zdroj: STR/URM (údaje z let 2001 a 2004 převzaty z databáze Urban Audit) Poznámka č. 3: Údaje o průměrné velikosti užitné plochy bytu připadající na 1 osobu se podařilo zjistit pouze u 33 z celkového počtu 40 měst. Města, u kterých údaje zjištěny nebyly, jsou: Birmingham, Dublin, Glasgow, Leeds, Nikósie, Lisabon, Londýn a Manchester. Lze se téměř s jistotou domnívat, že kdyby byly údaje o městech z britských ostrovů k dispozici, Praha by se v pořadí našeho průzkumu propadla až za tato města, tedy přibližně na 30. pozici. Za povšimnutí stojí rovněž skutečnost, že v první patnáctce měst, seřazených podle průměrné velikosti užitné plochy bytu připadající na osobu, se nevyskytuje jediné město, které dříve bylo součástí tzv. zemí východního bloku (nepočítáme-li Berlín, který spadal do obou sfér vlivu). Pro evropská města z bývalých postkomunistických zemí je - i přes postupně zlepšující se situaci - typická relativně malá podlahová plocha bytů přepočtená na počet osob žijících v bytě. Tuto neuspokojivou situaci znázorňuje graf č. 2, který porovnává námi sledovaný indikátor bytového fondu v devíti vybraných postkomunistických hlavních městech (Tallinn, Riga, Vilnius, Varšava, Praha, Bratislava, Budapešť, Bukurešť a Sofie). Jak je při pohledu na graf zřejmé, ani jedno z těchto měst nevykázalo průměrnou velikost užitné plochy bytu připadající na osobu vyšší než 30 m 2, i když Budapešť a Praha již této hranice téměř dosáhly. Hl. m. Praha podle aktuálního údaje ČSÚ (Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2008) vykazuje průměrnou velikost užitné plochy bytu připadající na 1 osobu 29,20 m 2. Na základě dostupných údajů lze tedy konstatovat, že ve srovnání se západoevropskými metropolemi Praha disponuje podprůměrnou velikostí bytů v relaci k počtu osob v bytě žijících, avšak ve srovnání s ostatními postkomunistickými městy si hlavní město České republiky stojí velmi dobře (viz graf č. 2). Graf č. 2 Velikost užitné plochy bytu připadající na 1 osobu ve vybraných postsocialistických hlavních městech (v m 2 ) Zdroj: REAS a Jones Lang LaSalle (2008) 11

12 2.4 Struktura bytového fondu podle typu nemovitosti Jednou z charakteristik, na kterou jsme se zaměřili při porovnávání bytových fondů evropských měst, je převažující typ zástavby podle typu nemovitosti, jenž můžeme vyjádřit mimo jiné podílem počtu domácností žijících v bytových, resp. v rodinných domech. Pořadí námi sledovaných evropských měst, která vykazují nejvyšší podíl domácností žijících v bytových domech, tabulka č. 5. Na prvních dvanácti místech se umístila výhradně města, kde více jak 90 % domácností žije v bytových domech. Nejvíce je zastoupeno bydlení v bytových domech ve velkých italských a španělských městech (Milán, Barcelona, Madrid, Řím). V těchto jihoevropských sídlech je koncentrováno dokonce více než 95 % domácností v bytových domech. V rámci všech 40 hodnocených měst činí průměrný podíl domácností žijících v bytových domech přibližně 76 %. Tuto průměrnou hodnotu Praha překračuje a můžeme konstatovat, že hlavní město České republiky je i přes zjevně sílící poptávku značné části obyvatelstva po individuálním bydlení stále městem s vysokou koncentrací hromadného bydlení, o čemž svědčí i údaj ČSÚ, podle kterého celkem 87,1 % pražských domácností žije v bytových domech. Praha tak v pořadí hodnocených měst zaujímá 15. místo. Tabulka č. 5 Města s nejvyšším podílem domácností žijících v bytových domech Pořadí Město Údaje z roku Podíl domácností žijících v bytovém domě (v %) 1. Milán ,99 2. Barcelona ,41 3. Madrid ,04 4. Řím ,88 5. Paříž ,96 6. Riga ,18 7. Varšava ,67 8. Tallin ,60 9. Vídeň , Ženeva , Lisabon , Curych , Stockholm , Kodaň , Praha ,10 Zdroj: STR/URM (údaje z let 2001 a 2004 převzaty z databáze Urban Audit) 12

13 Naopak nejvyšší podíl domácností žijících v rodinných domech zaznamenávají již tradičně sídla ve Velké Británii a Irsku. V rámci naší analýzy se na prvních třech místech umístila anglická města Leeds, Birmingham a Manchester (viz tabulka č. 6), ve kterých žije více jak 70 % domácností v rodinných domech (v případě Leedsu dokonce více než 80 %). Průměrný podíl domácností žijících v rodinných domech je však ve 40 sledovaných evropských městech několikanásobně nižší než v britských a irských městech a hodnota tohoto podílu činí 20,75 %. V Praze je podíl ještě nižší - pouze 12, 6 %. Tabulka č. 6 Města s nejvyšším podílem domácností žijících v rodinných domech Pořadí Město Údaje z roku Podíl domácností žijících v rodinném domě (v %) 1. Leeds ,40 2. Birmingham ,82 3. Manchester ,75 4. Dublin ,63 5. Nikósie ,10 6. Valletta ,99 7. Londýn ,52 8. Glasgow ,37 9. Lucemburk , Oslo , Brusel , Budapešť , Hamburk , Lublaň , Bukurešť , Praha ,60 Zdroj: STR/URM (údaje z let 2001 a 2004 převzaty z databáze Urban Audit) Poznámka č. 4: Kromě bytových a rodinných domů eviduje oficiální statistika také kategorii ostatní (do této kategorie mohou spadat např. původně nebytové prostory upravené pro účely bydlení, domovy pro seniory, vysokoškolské koleje, internáty aj.). Ve většině evropských měst je však podíl domácností žijících v této atypické kategorii zcela nevýznamný. 13

14 3) Závěr Výsledky analýzy potvrzují přetrvávající značnou disparitu mezi bytovými fondy postsocialistických a západních měst. Jedním ze zásadních závěrů analýzy je, že kvantita bytového fondu, vyjádřená především ukazatelem počtu bytů na obyvatel, a kvalita bytového fondu, vyjádřená průměrnou velikostí užitné plochy bytu připadající na jednu osobu, je v postsocialistických městech výrazně nižší než v ostatních západních evropských městech, a to i přes postupné zkvalitňování bytového fondu v postsocialistických městech a částečné narovnávání poměrů. Shrnutí obecných znaků rezidenčních trhů postsocialistických zemí (měst): 3 - Propast v nabídce bytů oproti západním městům jak v kvantitativním, tak i kvalitativním smyslu, a to i přes strmý nárůst stavební aktivity v posledních letech. - Silná reálná poptávka po bytech a ještě silnější úroveň potenciální poptávky, která je však nerealizována v důsledku finanční nedostupnosti nového bydlení. - Zvyšující se ceny bytů. - V zemích (městech) střední a východní Evropy se však dá postupně očekávat částečné vyrovnávání hodnot indikátorů bytového fondu se západními městy. Pozici pražského bytového fondu mezi 40 hodnocenými evropskými městy můžeme vyjádřit následovně: Ohledně ukazatele počet bytů na obyvatel Praha (stejně tak jako celá Česká republika) vykazuje v rámci původních zemí EU 15 stále podprůměrnou hodnotu. Situace se ale postupně zlepšuje a fyzická disponibilita bydlení je v Praze na dostačující úrovni. Problémem je spíše nevyvážená kvalita bytového fondu a především pak finanční nedostupnost bydlení pro početné cílové skupiny obyvatel, což však již přímo nesouvisí s předmětem této analýzy. 3 Závěry ze studie Residential Markets in Central European Capitals 14

15 5) Použité informační zdroje o REAS; JONES LANG LASALLE Residential Markets in Central European Capitals o ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce o ČSÚ - Lexikon hl. m. Prahy o ČSÚ - Bytová výstavba v hl. m. Praze v roce 2009 (předběžné výsledky) 009_(predbezne_vysledky) o EUROSTAT - databáze Urban Audit o Oficiální internetové stránky národních statistických úřadů, popř. oficiální stránky příslušných evropských měst 15

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY

HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY Výsledky studie The Saffron European City Brand Barometer Zpracovala: Ing. Eva Berdichová Spolupracoval: Ing. Jiří Mejstřík únor 2010 2 OBSAH 1. Úvod... 4 Brand pojem

Více

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Je cestování po Evropské unii snadné? Kdy vyrazit na cestu do zemí EU. Budete schopni: Vysvětlit, proč navštívíte

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice.

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. LOKALITY I hotel Jsem v hotelu. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. řeka Jsem v řece/u řeky. Jdu do řeky/k řece. les Jsem v lese. Jdu do

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Proč je pro vás důležitá stabilita cen? Informační materiál pro studenty

Proč je pro vás důležitá stabilita cen? Informační materiál pro studenty Proč je pro vás důležitá stabilita cen? Informační materiál pro studenty Co si můžete koupit za 10 eur? Třeba si pořídit dva CD singly, nebo si celý měsíc kupovat každý týden váš oblíbený časopis? Přemýšleli

Více

Pražský trh s průmyslovými nemovitostmi (vývojové a alokační tendence, mezinárodní porovnání) prosinec 2011 Útvar rozvoje hl. m.

Pražský trh s průmyslovými nemovitostmi (vývojové a alokační tendence, mezinárodní porovnání) prosinec 2011 Útvar rozvoje hl. m. PRAŽSKÝ TRH S PRŮMYSLOVÝMI NEMOVITOSTMI vývojové a alokační tendence, mezinárodní porovnání Mgr. Michal Němec prosinec 2011 Pražský trh s průmyslovými nemovitostmi (vývojové a alokační tendence, mezinárodní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 Semestrální práce z předmětu Statistika Téma: Vytíženost Letiště Praha a.s. Zpracování: Pechoušková Renata, Mlezivová

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H MountBlanc HRANICÍ JE POHOŘÍ URAL A ŘEKA EMBA ZÁPAD KASPICKÉHO MOŘE ČERNÉ MOŘE STŘEDOZEMNÍ MOŘE ATLANTIK SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN ATLANT.

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Maršálský úřad Dolnoslezského vojvodství Departament regionálního rozvoje Oddělení Evropské teritoriální spolupráce

Maršálský úřad Dolnoslezského vojvodství Departament regionálního rozvoje Oddělení Evropské teritoriální spolupráce Maršálský úřad Dolnoslezského vojvodství Departament regionálního rozvoje Oddělení Evropské teritoriální spolupráce Dolní Slezsko je jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících regiónů Polska. Potenciál regiónu

Více

Zajímavé projekty EOC v Evropě

Zajímavé projekty EOC v Evropě Veřejná doprava ON LINE 3. 11. 2011 veletrh CZECHBUS 2011; Praha Holešovice Zajímavé projekty EOC v Evropě ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Ing. Martin Langr 25 evropských měst Malaga Madrid Barcelona Londýn

Více

Osobní letecká doprava 2001-2002

Osobní letecká doprava 2001-2002 Osobní letecká doprava 2001- Další pokles ve většině členských států, zejména v mezinárodní dopravě, tyto problémy se zvláště týkají tras do Severní Ameriky a v opačném směru Luis de la Fuente Layos Obsah

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

2. POLYCENTRISMUS. 2.2 Funkční městské oblasti. 2.1 Základní informace o projektu

2. POLYCENTRISMUS. 2.2 Funkční městské oblasti. 2.1 Základní informace o projektu 2. POLYCENTRISMUS 2.1 Základní informace o projektu Vedoucím partnerem projektu ESPON 1.1.1 Role, specifická situace a potenciál městských oblastí jako uzlů polycentrického rozvoje (The role, specifi c

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Cíl vytvořit finančně dostupné sociální bydlení pro seniory ve stávajících

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických ukazatelů. Mgr. Michal Němec

Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických ukazatelů. Mgr. Michal Němec Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických ukazatelů Mgr. Michal Němec červen 2014 Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká 9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká Kvalita bytového fondu je ukazatelem, který vypovídá jak o samotné kvalitě bydlení (fyzická stránka), tak o způsobu či stylu bydlení obyvatelstva (sociální

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 RNDr. Petr Dědič ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/29 OBSAH Metodické poznámky odlišnost SLDB 2011 od SLDB 2001 srovnatelnost

Více

Představení EKOSPOL a.s.

Představení EKOSPOL a.s. REALITNÍ STATISTIKY: jediný objektivní nástroj mapování trhu RNDr. Evžen Korec, CSc. Představení EKOSPOL a.s. přední česká developerská společnost prodej bytů prodej parcel k výstavbě rodinných domů 18

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Nejefektivnější banky ve východní Evropě jsou v Bulharsku a ČR

Nejefektivnější banky ve východní Evropě jsou v Bulharsku a ČR Tisková zpráva Efektivita východoevropského bankovnictví Praha, 10. března 2008 Nejefektivnější banky ve východní Evropě jsou v Bulharsku a ČR Takový je výsledek nejnovější studie vypracované společností

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

Movitý majetek přehled ukončených nabídkových řízení

Movitý majetek přehled ukončených nabídkových řízení 075-0001457 Dieselagregat iveco aifo* Jemen Sanaá Political Area,Safia Janoobia,St.No.16 458 217,00 nabídkové řízení ukončeno celkem 458 217,00 012-0018907 Škoda Superb SRN Berlín ZÚ Berlín 805 753,06

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČŠBH České školy (nejen) bez hranic v zahraničí v roce 2013

V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČŠBH České školy (nejen) bez hranic v zahraničí v roce 2013 V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČŠBH České školy (nejen) bez hranic v zahraničí v roce 2013 Praha, Konírna Toskánského paláce, MZV ČR 5. 8. 2013 Lucie Slavíková Boucher, předsedkyně občanského sdružení ČŠBH

Více

Benchmarking jako EBL metoda aneb jak uspět v BIX

Benchmarking jako EBL metoda aneb jak uspět v BIX Benchmarking jako EBL metoda aneb jak uspět v BIX Zkušenosti z KUK Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu MU Asociace knihoven vysokých škol České republiky Brno, VUT, 20. 2. 2014 Evidence-based

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

POTENCIÁL TRHU PRÁCE V ČR A JEHO BUDOUCNOST

POTENCIÁL TRHU PRÁCE V ČR A JEHO BUDOUCNOST POTENCIÁL TRHU PRÁCE V ČR A JEHO BUDOUCNOST Ondřej Nývlt, Ivana Vitoulová Abstrakt Článek poukazuje na potenciál trhu práce v České republice. Ukazuje možné rezervy, kdy některé skupiny obyvatel velmi

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Praha se umístila na 4. místě

Praha se umístila na 4. místě 1 Local Public Transport 2010 EuroTest (FIA) Test městské hromadné dopravy probíhal ve 23 metropolích Evropy V každé metropoli vyhodnocovány 4 kritéria: Časová náročnost (Traveltime) 35 % Návaznost a kvalita

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání

Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání Terezie Vachová, GfK Czech (s využitím podkladů GfK Roper Public Affairs & Media North America) 28. března 2012 GfK 2012 Title of presentation

Více

SROVNÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI EVROPSKÝCH REGIONŮ PODLE NUTS A KONSTRUKCE POROVNATELNOSTI HL. M. PRAHY A DALŠÍCH MĚST EU

SROVNÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI EVROPSKÝCH REGIONŮ PODLE NUTS A KONSTRUKCE POROVNATELNOSTI HL. M. PRAHY A DALŠÍCH MĚST EU SROVNÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI EVROPSKÝCH REGIONŮ PODLE NUTS A KONSTRUKCE POROVNATELNOSTI HL. M. PRAHY A DALŠÍCH MĚST EU Ing. Jiří Mejstřík září 2011 Obsah: Úvod 1. Srovnání podle NUTS 2 2. Srovnání podle

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Služby a realitní kanceláře včeské republice. v České republice

Služby a realitní kanceláře včeské republice. v České republice včeské republice 15. září 2009 Praha, Hotel Jurys Inn Ing. Jaroslav Novotný včeské republice Činnost RK je podnikáním, které směřuje k vytváření zisku Nesmí to však být jediný a hlavní smysl činnosti realitní

Více