BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ"

Transkript

1 BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Mgr. Michal Němec duben 2010

2 OBSAH Úvod ) Bytový fond hl. m. Prahy ) Srovnání bytového fondu evropských měst Absolutní počet bytů Počet bytů na obyvatel Velikost užitné plochy bytu připadající na osobu Struktura bytového fondu podle typu nemovitosti ) Závěr..14 4) Použité informační zdroje 15 2

3 Úvod Bytové fondy jednotlivých evropských měst vykazují značně odlišné vlastnosti, které zásadním způsobem determinují životní standard domácností v oblasti bydlení. Předkládaná analýza si klade za cíl porovnat vybrané indikátory bytového fondu 40 evropských měst a v jejím rámci následně interpretovat pozici bytového fondu hl. m. Prahy z celkového hlediska a rovněž v dichotomii postsocialistických a západních měst. Indikátory kvantitativní i kvalitativní charakteristiky bytového fondu, které v analýze porovnáváme, jsou: - absolutní počet disponibilních bytů, - relativní počet disponibilních bytů vztažený k počtu obyvatel (počet bytů na obyvatel, popř. počet osob připadajících na 1 byt), - velikost užitné plochy bytu připadající na jednu osobu (v m 2 ), - převažující způsob bydlení podle typu nemovitosti (vyjádřený podílem domácností žijících v bytových a rodinných domech). Zdrojem informací o bytových fondech evropských měst posloužily aktuální údaje z oficiálních webových stránek národních statistických úřadů (popř. oficiální stránky vybraných evropských měst). V případě, že v těchto zdrojích nebyla dostupná data, byly převzaty již méně aktuální údaje z Eurostatu z Urban Audit. Vzhledem k tomu, že podrobné údaje o domech a bytech jsou předmětem oficiálních národních statistických cenzů, které v evropských zemích zpravidla probíhají vždy na začátku jednotlivých desetiletí (viz SLDB v ČR v roce 2011), budou aktuální oficiální údaje dostupné během následujících dvou až tří let. Proto v některých případech využíváme expertní odhady, dílčí oficiální údaje atd. Po vyhodnocení shromážděných informací však můžeme konstatovat, že údaje na dostatečné úrovni reprezentativnosti zachycují jak realitu, tak i základní trendy a vzájemné diference. Analýza využívá v řadě případů data, která jsou součástí informačních souborů, jež Odbor strategické koncepce URM kompletuje právě pro možnost srovnání velkých měst středoevropského (evropského) prostoru. Tyto údaje budou mj. publikovány v komentované podobě za dílčí funkční segmenty (zde např. bytový fond). 3

4 1) Bytový fond hl. m. Prahy Před vlastní komparací uvádíme klíčové údaje vypovídající o aktuálním stavu bytového fondu hl. m. Prahy. Bytový fond v hl. m. Praze v současnosti čítá více než disponibilních bytových jednotek. Podle výstupu z Registru sčítacích obvodů a budov (RSO), který byl pořízen na počátku dubna 2010, je v Praze bytů. Zdrojem klíčových údajů o bytovém fondu hl. m. Prahy (uvedených v tabulce č. 1) jsou publikace Českého statistického úřadu Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2008, Lexikon hl. m. Prahy 2009 a Bytová výstavba v hl. m. Praze v roce 2009 (předběžné výsledky). Tabulka č. 1 Vybrané aktuální údaje o bytovém fondu hl. m. Prahy Indikátor Obecné charakteristiky bytového fondu: Celkový počet disponibilních bytů Hodnota indikátoru Zdroj údaje Platnost údajů ČSÚ ČSÚ (RSO) Počet disponibilních bytů na obyvatel 480 výpočet STR/URM Počet osob připadajících na 1 byt 2,08 výpočet STR/URM Velikost užitné plochy bytu připadající na osobu (v m 2 ) 29,2 ČSÚ 2008 Struktura bytového fondu podle typu nemovitosti: Podíl domácností žijících v bytových domech (v %) 87,1 ČSÚ 2008 Podíl domácností žijících v rodinných domech (v %) 12,6 ČSÚ 2008 Struktura bytového fondu podle právního důvodu k užívání bytu: Podíl domácností žijících v bytě v osobním vlastnictví (v %) 25,5 ČSÚ 2008 Podíl domácností žijících ve vlastním domě (v %) 12,3 ČSÚ 2008 Podíl domácností žijících v nájemním bytě (v %) 38,9 ČSÚ 2008 Podíl domácností žijících v družstevním bytě (v %) 20,9 ČSÚ 2008 Bytová výstavba: Počet zahájených bytů ČSÚ 2009 Počet rozestavěných bytů ČSÚ 2008 Počet dokončených bytů ČSÚ 2009 Zdroj: STR/URM na základě údajů ČSÚ

5 2) Srovnání bytového fondu evropských měst Analýza porovnává vybrané indikátory bytového fondu celkem 40 evropských měst, mezi něž jsme zahrnuli stávajících 27 hlavních měst států Evropské unie a 13 vybraných evropských měst, která lze na základě některých parametrů (počet obyvatel, ekonomický význam města, specifické vazby na Prahu aj.) označit za relevantní vůči Praze. Konkrétní přehled měst (spolu s údajem o počtu obyvatel) uvádíme v přehledu: o Amsterdam ( ) o Athény ( ) o Barcelona ( ) o Berlín ( ) o Birmingham ( ) o Bratislava ( ) o Brusel ( ) o Budapešť ( ) o Bukurešť ( ) o Curych ( ) o Dublin ( ) o Düsseldorf ( ) o Frankfurt n. M. ( ) o Glasgow ( ) o Hamburk ( ) o Helsinky ( ) o Kodaň ( ) o Leeds ( ) o Nikósie ( ) o Lisabon ( ) o Londýn ( ) o Lublaň ( ) o Lucemburk (88 586) o Madrid ( ) o Manchester ( ) o Milán ( ) o Mnichov ( ) o Oslo ( ) o Paříž ( ) o Praha ( ) o Riga ( ) o Řím ( ) o Sofie ( ) o Stockholm ( ) o Tallinn ( ) o Valletta (6 309) o Varšava ( ) o Vídeň ( ) o Vilnius ( ) o Ženeva ( ) Poznámka č. 1: Údaje o počtu obyvatel jsou většinou platné k nebo k V případě Londýna, Manchesteru, Birminghamu, Leedsu a Glasgowa jsou údaje platné k , v případě Barcelony k V případě Dublinu (2006) a Athén (2004) nebylo možné uvést aktuálnější hodnoty. 5

6 2.1 Absolutní počet bytů Evropská velkoměsta, jakými jsou například Londýn, Paříž, Berlín, Madrid nebo Řím, disponují vyšším absolutním počtem bytových jednotek než ostatní evropská města. V rámci Evropy registrujeme největší bytový fond v Londýně, který v roce 2008 čítal téměř 3,3 mil. bytů (včetně neobydlených). 1 Praha, kde počet všech disponibilních bytů na konci roku 2008 dosahoval více než 592 tisíc, se podle tohoto kritéria umístila mezi 40 námi analyzovanými evropskými městy na 14. místě. Tabulka č. 2 udává pořadí prvních patnácti evropských měst podle velikosti bytového fondu. Tabulka č. 2 Pořadí evropských měst podle absolutního počtu bytových jednotek Pořadí Město Údaj z roku Počet bytů 1. Londýn Berlín Madrid Paříž Řím Vídeň Hamburk Budapešť Varšava Barcelona Bukurešť Mnichov Milán Praha Sofie Zdroj: STR/URM (údaje z let 2001 a 2004 převzaty z databáze Urban Audit) Poznámka č. 2: Jak je patrné z tabulky č. 2, jednotlivá data o počtu bytů nejsou dostupná pro všechna města za stejné období. Důvodem je, že pouze údaje o některých městech bylo možné plně aktualizovat. V důsledku neustále zvyšujícího se počtu disponibilních bytů v naprosté většině námi hodnocených evropských měst (a to i při zohlednění zániku části bytového fondu), 1 Musíme mít ale na zřeteli skutečnost, že údaj platí pro území tzv. velkého Londýna, ve kterém žije přibližně 7,5 mil obyvatel. Oproti tomu v případě dalšího evropského velkoměsta Paříže, bereme v úvahu pouze samotné území kompaktního města, nikoliv jeho těsné zázemí, které tvoří území již dalších tří departmánů. Tuto metodiku však přebíráme z databáze Urban Audit, kde je uplatňována. Bližší informace o územním vymezení Londýna a Paříže jsou dostupné na 6

7 musíme vzít do úvahy jistou podhodnocenost počtu disponibilních bytů ve městech s neaktualizovanými údaji (tj. z roku 2004 a především z roku 2001). V těchto městech předpokládáme v závislosti na intenzitě bytové výstavby nárůst počtu bytů do roku 2009 v průměru o 2 3 %. 2.2 Počet bytů na obyvatel Nevýhodou uvedených údajů o absolutním počtu bytů je jejich nepoužitelnost pro objektivní komparaci bytových fondů evropských měst s různou populační velikostí. Abychom mohli porovnat míru fyzické dostupnosti bydlení v kontextu různě velkých měst, vyjádříme absolutní počet bytů v relaci k počtu obyvatel žijících v daném městě. Pro tento účel se nejčastěji používá indikátor počtu bytů na obyvatel. Alternativním, avšak ne již tak často užívaným indikátorem, je počet osob připadajících na jeden byt, který jiným způsobem vyjadřuje totéž. Obecně můžeme konstatovat, že většina evropské populace se v současné době potýká spíše s finanční nedostupností bydlení, než s jeho nedostupností fyzickou, jež byla v průběhu druhé poloviny 20. století v zásadě odstraněna (v zemích tzv. západního bloku) či alespoň zmírněna (v postsocialistických zemích). Důsledky odlišných politik v oblasti bydlení v éře bipolární Evropy můžeme mimo jiné dokumentovat na údajích o počtu bytů na obyvatel. Podle údajů ze studie Residential Markets in Central European Capitals, kterou publikovala v roce 2008 poradenská společnost REAS ve spolupráci s renomovanou realitní společností Jones Lang LaSalle (JLL), připadá v zemích bývalé EU15 průměrně 490 bytů na obyvatel, zatímco v nově přistoupivších zemích EU je hodnota tohoto ukazatele pouze 435 bytů na obyvatel. Tento značný nepoměr poukazuje především na odlišnou hospodářskou vyspělost tzv. západních a postsocialistických evropských zemí. Výše konstatované je evidentní i z námi provedené analýzy. Tabulka č. 3 uvádí pořadí prvních patnácti měst zařazených do našeho průzkumu, která vykazují nejvyšší počet bytů připadajících na obyvatel. Není náhodou, že v první patnáctce není zastoupeno ani jedno postsocialistické město (vyjma Berlína, který spadal do obou tehdejších sfér vlivu). Na prvním místě se počtem bytů na obyvatel umístilo hlavní město Malty Valetta, která jako jediná překročila hranici 600 bytů na obyvatel. V této souvislosti však dodejme, že Valetta má pouze obyvatel a není tedy v žádném případě porovnatelná s ostatními městy, která jsme podrobili naší analýze. Druhé místo obsadila Paříž, která vykázala 597 bytů na obyvatel. 2 Za francouzskou metropolí následují Kodaň (576 bytů na obyvatel), Ženeva (572 bytů na obyvatel) a Helsinky (569 bytů na obyvatel). Zcela příznačné je, že v tabulce č. 3 jsou ve zvýšené míře zastoupena města z německy hovořících zemí (celkem 6 x) a také všechna hlavní města skandinávských zemí, což koresponduje s vysokou hospodářskou úrovní těchto dvou evropských makroregionů. 2 V případě Paříže může být tato hodnota nadsazena z důvodu specifického vymezení města, viz poznámka pod čarou č. 1. 7

8 Tabulka č. 3 Pořadí evropských měst podle počtu bytů na obyvatel Pořadí Město Údaj z roku Počet bytů na obyvatel 1. Valletta ,65 2. Paříž ,68 3. Kodaň ,74 4. Ženeva ,75 5. Helsinky ,85 6. Düsseldorf , Vídeň , Lisabon ,79 9. Berlín , Curych , Mnichov , Stockholm , Frankfurt , Oslo , Amsterdam , Praha ,08 Zdroj: STR/URM Počet osob připadajících na 1 byt Jak je zřejmé z tabulky č. 3, Praha se v konkurenci dalších 40 evropských měst umístila na průměrné 22. pozici s hodnotou 480 bytů na obyvatel, což v přepočtu činí 2,08 osob na jeden byt. Porovnáme-li však Prahu s ostatními postsocialistickými hlavními městy, její pozice vyznívá o mnoho příznivěji. Z postsocialistických hlavních měst pouze Budapešť překračuje průměr původní EU15, který činí 490 bytů na obyvatel (viz graf č. 1). Praha se však hranici průměru EU15 těsně přibližuje, což zároveň potvrzuje také námi vypočtený údaj 480 bytů na obyvatel (k ). Téměř nejnižším počtem bytů na obyvatel disponuje v rámci námi zkoumaných 40 měst Bukurešť, Vilnius a Sofie, které shodně nedosahují ani průměru nově přistoupivších 12 zemí do EU. Počet bytů na obyvatel v těchto městech nepřekračuje hodnotu 435. Musíme však zdůraznit, že fyzická disponibilita bytového fondu se ve většině postsocialistických metropolí v posledních letech rychle zlepšuje, především díky bytové výstavbě, která probíhá s různou intenzitou - ve většině metropolí střední a (jiho-)východní Evropy. 8

9 Graf č. 1 Počet bytů na obyvatel ve vybraných postsocialistických hlavních městech Zdroj: REAS a Jones Lang LaSalle (2008) Poněkud překvapivým zjištěním je, že metropole hospodářsky nejméně rozvinutých zemí EU (Sofie, Bukurešť) se umístily sice na chvostu pořadí analyzovaných měst, ale neumístily se v našem průzkumu na posledních dvou místech. Ta obsadila města, která nepřekročila ani hranici 400 bytů na obyvatel. Jde o kyperskou metropoli Nikósii (385 bytů na obyvatel v roce 2004) a poslední místo obsadilo irské hlavní město Dublin (377 bytů na obyvatel v roce 2006). V případě relativně hospodářsky vyspělého Dublinu je však údaj o nízkém počtu bytů na obyvatel zkreslen dvěma faktory. Prvním faktorem je na evropské poměry poměrně vysoký průměrný počet členů irské domácnosti (způsobený tradičně velmi vysokou porodností v Irsku) a druhým - významnějším - faktorem je vysoký podíl domácností žijících v rodinných domech (65 %), což je ostatně typické pro všechna města na britských ostrovech (viz kapitola 3.4). Rodinný dům vzhledem k větší výměře umožňuje bydlení více generacím, jinak řečeno - je uzpůsoben pro žití více osob i přes nesnížený standard kvality bydlení, který můžeme vyjádřit například ukazatelem velikosti užitné plochy bytu připadající na jednu osobu (viz kapitola 3.3). 2.3 Velikost užitné plochy bytu připadající na osobu Jedním z hlavních indikátorů při posuzování kvality bytového fondu je průměrná velikost užitné plochy bytu vztažená k počtu osob v bytě žijících. Proto 40 analyzovaných evropských měst porovnáváme podle ukazatele průměrné velikosti užitné plochy bytu připadající na jednu osobu (v m 2 ). Obecně platí, že hodnota tohoto ukazatele je ovlivněna (stejně jako ukazatel počtu bytů na obyvatel) především ekonomickou vyspělostí země (regionu, města). Není tedy překvapením, že v rámci Evropy disponují největší průměrnou velikostí užitné plochy 9

10 připadající na jednu osobu města z vyspělých zemí, jako jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Švédsko, Norsko, Dánsko a další. Přistoupíme-li ke konkrétnímu hodnocení evropských měst, můžeme opět zmínit údaje společností REAS a JLL, podle kterých činila v metropolích původních členských zemích EU 15 v roce 2006 průměrná velikost užitné plochy bytu na osobu 36,6 m 2, zatímco v hlavních městech nově přistoupivších dvanácti zemí byla průměrná hodnota tohoto ukazatele pouze 25,5 m 2. Tabulka č. 4 uvádí prvních 15 nejlépe umístěných evropských měst v našem průzkumu, které zaznamenaly nejvyšší hodnoty průměrné velikosti užitné plochy bytu připadající na osobu. Na prvním místě se umístil se značným náskokem Lucemburk, ve kterém podle zdroje Urban Audit (2004) činila průměrná velikost užitné plochy bytu na jednu osobu téměř 63 m 2 (tento údaj je však poněkud diskutabilní, zvláště při porovnání s údajem z téhož zdroje z roku 2001, kdy hodnota tohoto ukazatele činila o více jak 20 m 2 méně, tj. 40,4 m 2 ). Mezi prvními čtyřmi nejlépe hodnocenými evropskými městy se umístily skandinávské metropole Oslo, Kodaň a Stockholm, které shodně vykazují průměrnou velikost obytné plochy bytu připadající na osobu více jak 40 m 2. Bytový fond skandinávských metropolí se opakovaně vyskytuje na předních místech našich tabulek, poukazuje tak na vysokou disponibilitu i kvalitu tamního bytového fondu. Tabulka č. 4 Pořadí evropských měst podle průměrné velikosti užitné plochy bytu připadající na osobu Pořadí Město Údaj z roku Průměrná velikost užitné plochy bytu připadající na osobu (v m 2 ) 1. Lucemburk ,70 2. Oslo ,70 3. Kodaň ,90 4. Stockholm ,00 5. Valletta ,74 6. Curych ,88 7. Düsseldorf ,81 8. Ženeva ,09 9. Berlín , Mnichov , Milán , Vídeň , Frankfurt , Hamburk , Brusel , Praha ,20 10

11 Zdroj: STR/URM (údaje z let 2001 a 2004 převzaty z databáze Urban Audit) Poznámka č. 3: Údaje o průměrné velikosti užitné plochy bytu připadající na 1 osobu se podařilo zjistit pouze u 33 z celkového počtu 40 měst. Města, u kterých údaje zjištěny nebyly, jsou: Birmingham, Dublin, Glasgow, Leeds, Nikósie, Lisabon, Londýn a Manchester. Lze se téměř s jistotou domnívat, že kdyby byly údaje o městech z britských ostrovů k dispozici, Praha by se v pořadí našeho průzkumu propadla až za tato města, tedy přibližně na 30. pozici. Za povšimnutí stojí rovněž skutečnost, že v první patnáctce měst, seřazených podle průměrné velikosti užitné plochy bytu připadající na osobu, se nevyskytuje jediné město, které dříve bylo součástí tzv. zemí východního bloku (nepočítáme-li Berlín, který spadal do obou sfér vlivu). Pro evropská města z bývalých postkomunistických zemí je - i přes postupně zlepšující se situaci - typická relativně malá podlahová plocha bytů přepočtená na počet osob žijících v bytě. Tuto neuspokojivou situaci znázorňuje graf č. 2, který porovnává námi sledovaný indikátor bytového fondu v devíti vybraných postkomunistických hlavních městech (Tallinn, Riga, Vilnius, Varšava, Praha, Bratislava, Budapešť, Bukurešť a Sofie). Jak je při pohledu na graf zřejmé, ani jedno z těchto měst nevykázalo průměrnou velikost užitné plochy bytu připadající na osobu vyšší než 30 m 2, i když Budapešť a Praha již této hranice téměř dosáhly. Hl. m. Praha podle aktuálního údaje ČSÚ (Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2008) vykazuje průměrnou velikost užitné plochy bytu připadající na 1 osobu 29,20 m 2. Na základě dostupných údajů lze tedy konstatovat, že ve srovnání se západoevropskými metropolemi Praha disponuje podprůměrnou velikostí bytů v relaci k počtu osob v bytě žijících, avšak ve srovnání s ostatními postkomunistickými městy si hlavní město České republiky stojí velmi dobře (viz graf č. 2). Graf č. 2 Velikost užitné plochy bytu připadající na 1 osobu ve vybraných postsocialistických hlavních městech (v m 2 ) Zdroj: REAS a Jones Lang LaSalle (2008) 11

12 2.4 Struktura bytového fondu podle typu nemovitosti Jednou z charakteristik, na kterou jsme se zaměřili při porovnávání bytových fondů evropských měst, je převažující typ zástavby podle typu nemovitosti, jenž můžeme vyjádřit mimo jiné podílem počtu domácností žijících v bytových, resp. v rodinných domech. Pořadí námi sledovaných evropských měst, která vykazují nejvyšší podíl domácností žijících v bytových domech, tabulka č. 5. Na prvních dvanácti místech se umístila výhradně města, kde více jak 90 % domácností žije v bytových domech. Nejvíce je zastoupeno bydlení v bytových domech ve velkých italských a španělských městech (Milán, Barcelona, Madrid, Řím). V těchto jihoevropských sídlech je koncentrováno dokonce více než 95 % domácností v bytových domech. V rámci všech 40 hodnocených měst činí průměrný podíl domácností žijících v bytových domech přibližně 76 %. Tuto průměrnou hodnotu Praha překračuje a můžeme konstatovat, že hlavní město České republiky je i přes zjevně sílící poptávku značné části obyvatelstva po individuálním bydlení stále městem s vysokou koncentrací hromadného bydlení, o čemž svědčí i údaj ČSÚ, podle kterého celkem 87,1 % pražských domácností žije v bytových domech. Praha tak v pořadí hodnocených měst zaujímá 15. místo. Tabulka č. 5 Města s nejvyšším podílem domácností žijících v bytových domech Pořadí Město Údaje z roku Podíl domácností žijících v bytovém domě (v %) 1. Milán ,99 2. Barcelona ,41 3. Madrid ,04 4. Řím ,88 5. Paříž ,96 6. Riga ,18 7. Varšava ,67 8. Tallin ,60 9. Vídeň , Ženeva , Lisabon , Curych , Stockholm , Kodaň , Praha ,10 Zdroj: STR/URM (údaje z let 2001 a 2004 převzaty z databáze Urban Audit) 12

13 Naopak nejvyšší podíl domácností žijících v rodinných domech zaznamenávají již tradičně sídla ve Velké Británii a Irsku. V rámci naší analýzy se na prvních třech místech umístila anglická města Leeds, Birmingham a Manchester (viz tabulka č. 6), ve kterých žije více jak 70 % domácností v rodinných domech (v případě Leedsu dokonce více než 80 %). Průměrný podíl domácností žijících v rodinných domech je však ve 40 sledovaných evropských městech několikanásobně nižší než v britských a irských městech a hodnota tohoto podílu činí 20,75 %. V Praze je podíl ještě nižší - pouze 12, 6 %. Tabulka č. 6 Města s nejvyšším podílem domácností žijících v rodinných domech Pořadí Město Údaje z roku Podíl domácností žijících v rodinném domě (v %) 1. Leeds ,40 2. Birmingham ,82 3. Manchester ,75 4. Dublin ,63 5. Nikósie ,10 6. Valletta ,99 7. Londýn ,52 8. Glasgow ,37 9. Lucemburk , Oslo , Brusel , Budapešť , Hamburk , Lublaň , Bukurešť , Praha ,60 Zdroj: STR/URM (údaje z let 2001 a 2004 převzaty z databáze Urban Audit) Poznámka č. 4: Kromě bytových a rodinných domů eviduje oficiální statistika také kategorii ostatní (do této kategorie mohou spadat např. původně nebytové prostory upravené pro účely bydlení, domovy pro seniory, vysokoškolské koleje, internáty aj.). Ve většině evropských měst je však podíl domácností žijících v této atypické kategorii zcela nevýznamný. 13

14 3) Závěr Výsledky analýzy potvrzují přetrvávající značnou disparitu mezi bytovými fondy postsocialistických a západních měst. Jedním ze zásadních závěrů analýzy je, že kvantita bytového fondu, vyjádřená především ukazatelem počtu bytů na obyvatel, a kvalita bytového fondu, vyjádřená průměrnou velikostí užitné plochy bytu připadající na jednu osobu, je v postsocialistických městech výrazně nižší než v ostatních západních evropských městech, a to i přes postupné zkvalitňování bytového fondu v postsocialistických městech a částečné narovnávání poměrů. Shrnutí obecných znaků rezidenčních trhů postsocialistických zemí (měst): 3 - Propast v nabídce bytů oproti západním městům jak v kvantitativním, tak i kvalitativním smyslu, a to i přes strmý nárůst stavební aktivity v posledních letech. - Silná reálná poptávka po bytech a ještě silnější úroveň potenciální poptávky, která je však nerealizována v důsledku finanční nedostupnosti nového bydlení. - Zvyšující se ceny bytů. - V zemích (městech) střední a východní Evropy se však dá postupně očekávat částečné vyrovnávání hodnot indikátorů bytového fondu se západními městy. Pozici pražského bytového fondu mezi 40 hodnocenými evropskými městy můžeme vyjádřit následovně: Ohledně ukazatele počet bytů na obyvatel Praha (stejně tak jako celá Česká republika) vykazuje v rámci původních zemí EU 15 stále podprůměrnou hodnotu. Situace se ale postupně zlepšuje a fyzická disponibilita bydlení je v Praze na dostačující úrovni. Problémem je spíše nevyvážená kvalita bytového fondu a především pak finanční nedostupnost bydlení pro početné cílové skupiny obyvatel, což však již přímo nesouvisí s předmětem této analýzy. 3 Závěry ze studie Residential Markets in Central European Capitals 14

15 5) Použité informační zdroje o REAS; JONES LANG LASALLE Residential Markets in Central European Capitals o ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce o ČSÚ - Lexikon hl. m. Prahy o ČSÚ - Bytová výstavba v hl. m. Praze v roce 2009 (předběžné výsledky) 009_(predbezne_vysledky) o EUROSTAT - databáze Urban Audit o Oficiální internetové stránky národních statistických úřadů, popř. oficiální stránky příslušných evropských měst 15

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Hustota osídlení ve vybraných evropských městech (Podklad pro VII. zasedání VÚRM ZHMP)

Hustota osídlení ve vybraných evropských městech (Podklad pro VII. zasedání VÚRM ZHMP) Hustota osídlení ve vybraných evropských městech (Podklad pro VII. zasedání VÚRM ZHMP) Zpracoval: STR URM, září 2011 Porovnávaná města Praha 1 257 158 obyvatel Budapešť 1 712 210 obyvatel Varšava 1 720

Více

Porovnání vývoje cen taxi,phm, MHD

Porovnání vývoje cen taxi,phm, MHD Kč Kč Porovnání vývoje cen taxislužby, PHM a MHD Praha Nárust v % Rok Cena taxy/km ceny PHM Ceny MHD taxi PHM MHD 1993 10 15 4 1994 12 15,65 6 1997 17 18 10 2000 22 20,5 12 2004 25 21,3 18 2007 28 28,1

Více

ATRAKTIVITA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VELKÝCH MĚST EVROPY

ATRAKTIVITA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VELKÝCH MĚST EVROPY ATRAKTIVITA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VELKÝCH MĚST EVROPY (dle Cushman & Wakefield European Cities Monitor 2011 ) Ing. Jiří Mejstřík červen 2012 ATRAKTIVITA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VELKÝCH MĚST EVROPY

Více

ATRAKTIVITA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VELKÝCH MĚST EVROPY

ATRAKTIVITA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VELKÝCH MĚST EVROPY ATRAKTIVITA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VELKÝCH MĚST EVROPY (dle Cushman & Wakefield European Cities Monitor 2011 ) Ing. Jiří Mejstřík červen 2012 Obsah: Úvod 1. Shrnutí 2. Používané faktory hodnocení a

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Je cestování po Evropské unii snadné? Kdy vyrazit na cestu do zemí EU. Budete schopni: Vysvětlit, proč navštívíte

Více

HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY

HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY Výsledky studie The Saffron European City Brand Barometer Zpracovala: Ing. Eva Berdichová Spolupracoval: Ing. Jiří Mejstřík únor 2010 2 OBSAH 1. Úvod... 4 Brand pojem

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Dílčí cíl 006 (FAST) Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody PŘÍLOHY Příl. 1. Mezinárodní letové svobody Pro zajištění letecké dopravy jsou uzavírány tzv. letecké dohody. Tyto dohody mezi sebou uzavírají jednotlivé státy (popř. skupina států tj. unie států jednajících

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

Metodika měření finanční dostupnosti bydlení

Metodika měření finanční dostupnosti bydlení Metodika měření finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Indikátory: Míra zatížení podíl výdajů na bydlení na celkových čistých příjmech domácností Price-to-income ratio poměr průměrných (mediánových)

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Kupní síla Španělů přibližně odpovídá evropskému průměru

Kupní síla Španělů přibližně odpovídá evropskému průměru Tisková zpráva 17. prosinec 2015 Andrea Winklerová Marketing Communications T +420 737 263 113 andrea.winkerova@gfk.com Kupní síla Čechů dosahuje přibližně poloviny evropského průměru GfK Purchasing Power

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚST A JEJICH EKONOMICKÁ NÁROČNOST

PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚST A JEJICH EKONOMICKÁ NÁROČNOST PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚST A JEJICH EKONOMICKÁ NÁROČNOST Bc. Tereza Malířová CÍL PRÁCE Cílem práce je na základě popsaných prostorových struktur vyhodnotit jejich finanční náročnost, v přepočtu na jednoho

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice.

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. LOKALITY I hotel Jsem v hotelu. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. řeka Jsem v řece/u řeky. Jdu do řeky/k řece. les Jsem v lese. Jdu do

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

EVROPSKÁ MĚSTA A JEJICH BRAND

EVROPSKÁ MĚSTA A JEJICH BRAND EVROPSKÁ MĚSTA A JEJICH BRAND Ing. Eva Berdichová leden 2011 Úvod 3 1. City brand 3 2. Identifikace použitého informačního zdroje 3 3. Měření brandu 4 4. Realizace průzkumu 5 4.1 Průměrné dosažené pořadí

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Investice do komerčních nemovitostí v ČR

Investice do komerčních nemovitostí v ČR Investice do komerčních nemovitostí v ČR KNIGHT FRANK ZDENKA KLAPALOVÁ, MRICS 1 OBSAH 1. Objem investičních transakcí v ČR 2005 2014 2. Objem investičních transakcí v Evropě 2007 2014 3. Investiční transakce

Více

Představení EKOSPOL a.s.

Představení EKOSPOL a.s. REALITNÍ STATISTIKY: jediný objektivní nástroj mapování trhu RNDr. Evžen Korec, CSc. Představení EKOSPOL a.s. přední česká developerská společnost prodej bytů prodej parcel k výstavbě rodinných domů 18

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Trigema spouští projekt uveřejňování statistik o rezidenčním trhu

Trigema spouští projekt uveřejňování statistik o rezidenčním trhu Trigema spouští projekt uveřejňování statistik o rezidenčním trhu Praha, 13. leden 2011 Na jaře roku 2010 jsme konstatovali, že českému realitnímu trhu chybí přesná data o rezidenčním trhu. Zjištění, které

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí,

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 15.9.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní

Více

III. Sociální stratifikace rodin respondentů ve věku 25-44 let a jejich dětí do 15 let

III. Sociální stratifikace rodin respondentů ve věku 25-44 let a jejich dětí do 15 let III. Sociální stratifikace respondentů ve věku 25-44 let a jejich dětí do 15 let Propojení údajů ze standardní části výběrového šetření o velikosti y, ekonomické aktivitě respondentů a jejich postavení

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Zavazadla: Rozměry a hmotnost - British Airways

Zavazadla: Rozměry a hmotnost - British Airways Poslední aktualizace: 14.10.2015 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Zavazadla: Rozměry a hmotnost Co si můžete vzít do letadla? Jak sbalit příruční zavazadlo do letadla?

Více

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H MountBlanc HRANICÍ JE POHOŘÍ URAL A ŘEKA EMBA ZÁPAD KASPICKÉHO MOŘE ČERNÉ MOŘE STŘEDOZEMNÍ MOŘE ATLANTIK SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN ATLANT.

Více

ZÁVISLOST NÁJEMNÉHO NA OBVYKLÉ CENĚ BYTU V OBDOBÍ 2002 2006

ZÁVISLOST NÁJEMNÉHO NA OBVYKLÉ CENĚ BYTU V OBDOBÍ 2002 2006 ZÁVISLOST NÁJEMNÉHO NA OBVYKLÉ CENĚ BYTU V OBDOBÍ 6 Barbora Dokládalová 1 Abstrakt Cílem této studie bylo zjistit tzv. pohyb závislosti nájemného [Kč/m /rok] na obvyklé ceně bytu [Kč/m ] v letech, 4, 6

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 Semestrální práce z předmětu Statistika Téma: Vytíženost Letiště Praha a.s. Zpracování: Pechoušková Renata, Mlezivová

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Proč je pro vás důležitá stabilita cen? Informační materiál pro studenty

Proč je pro vás důležitá stabilita cen? Informační materiál pro studenty Proč je pro vás důležitá stabilita cen? Informační materiál pro studenty Co si můžete koupit za 10 eur? Třeba si pořídit dva CD singly, nebo si celý měsíc kupovat každý týden váš oblíbený časopis? Přemýšleli

Více

A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Hustota zalidnění podle obcí 47 - Index

Více

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Zdravotní politika města byly shromážděny podklady a data pro zpracování Zdravotního

Více

Pražský trh s průmyslovými nemovitostmi (vývojové a alokační tendence, mezinárodní porovnání) prosinec 2011 Útvar rozvoje hl. m.

Pražský trh s průmyslovými nemovitostmi (vývojové a alokační tendence, mezinárodní porovnání) prosinec 2011 Útvar rozvoje hl. m. PRAŽSKÝ TRH S PRŮMYSLOVÝMI NEMOVITOSTMI vývojové a alokační tendence, mezinárodní porovnání Mgr. Michal Němec prosinec 2011 Pražský trh s průmyslovými nemovitostmi (vývojové a alokační tendence, mezinárodní

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Koncepce bydlení ČR do roku 2020

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Konference Využití Evropských strukturálních a investičních fondů pro podporu sociálního bydlení v ČR Praha, 11.-12.2013 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Koncepce byla

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Z dlouhodobého pohledu se počet domů sloužících k bydlení zvyšoval

Více

Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu

Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu Jan Hraba, Vladimír Hulík (MŠMT, oddělení analytické) Klára Hulíková Tesárková (PřF UK, katedra demografie a geodemografie)

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických ukazatelů. Mgr. Michal Němec

Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických ukazatelů. Mgr. Michal Němec Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických ukazatelů Mgr. Michal Němec červen 2014 Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a bytového fondu

Více