PATOFYZIOLOGIE BOLESTI VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATOFYZIOLOGIE BOLESTI VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ"

Transkript

1 PATOFYZIOLOGIE I VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ R. ROKYTA KLÍÈOVÁ SLOVA bolest stáří měření bolesti patofyziologické změny klinické změny léčba KEY WORDS pain elder age pain measurement pathophysiological changes clinical changes therapy SOUHRN Existují věkové rozdíly jak v experimentální, tak v akutní a chronické bolesti. Charakteristikami bolesti ve stáří je zvýšení prahu bolesti, nižší tolerance bolestivých podnětů a poškozená schopnost diskriminovat mezi nadprahovými bolestivými podněty. Víme také, že starší pacienti mají menší schopnost reagovat na akutní bolest, zejména je nižší percepce pooperační bolesti. Intenzita vnímání chronické bolesti vrcholí ve středním věku, později klesá; přesto mnoho starých lidí vnímá chronickou bolest velmi intenzivně. Při vnímání bolesti ve stáří hrají velikou roli kognitivní komponenty. Rozdíl spočívá i v tom, že starší lidé reagují mnohem hůře na somatické bolesti, což u nich může zastírat některé patologické fenomény. V následujícím článku se pokusíme rozebrat některé patofyziologické problémy bolestí ve stáří včetně léčebných výstupů. ABSTRACT There exist age differences both in experimental and in acute and chronic pain. The features of pain in elder age are the pain threshold increase, lower tolerance of painful stimuli and damaged ability of discrimination between the painful stimuli. It is also known that elder patients have lower ability to react to the acute pain, especially there is a lower perception of postoperation pain. The intensity of chronic pain perception culminates in middle age, later it decreases; nevertheless many elder people perceive chronic pain very intensively. The cognitive components play an important role in pain perception in elder age. The difference lies in the fact that elder people react much worse to somatic pain which may conceal some pathological phenomena in some of them. In the following article we will attempt to analyse some pathophysiological problems of the pain in elder age including the therapeutical outputs. EXPERIMENTÁLNÍ MÌØENÍ I V současné době máme poměrně dobrou představu o bolesti, o její percepci, o jejím vedení různými nervy do míchy i jejím zpracování na míšní úrovni, dalším vedení spinotalamickými drahami do talamu a konečně talamokortikálními drahami do mozkové kůry. V tomto smyslu odkazuji na své předchozí přehledné články [20 23]. Co se týče bolesti ve stáří, naše zkušenosti jsou mnohem méně experimentálně doloženy. Jsou prostudovány zejména klinicky. Bolest ve stáří je vážným problémem, protože se zvětšuje procento populace starších lidí ve všech vyspělých státech, a to ve věku nad 80 let. To je šedivění populace a je na celém světě [6]. MÌØENÍ I Jak měřit bolest? U člověka měříme bolest většinou komplikovaně. Nejužívanější jsou metody psychologické (různé dotazníky). Ty mají ovšem svoje metodické nevýhody. Intenzita měření bolesti nejčastější metodou vizuální (zrakovou) analogovou škálou (VAS) je použitelná ve stáří zejména u osob s kognitivními poruchami, jinak není ve stáří přesná. Mnohem lepší je měření dotazníkem McGill MPQ [15] nebo jeho krátkou formou SF MPQ Melzack [16]. Validita je ale vždy závislá na tom, kdo měření provádí. Sami se snažíme o evaluaci bolesti měřením některých biochemických faktorů. Biochemické změny jsou u zvířat [23] i u pacientů [13,14]. Dalšími měřeními, která lze velmi dobře experimentálně provádět, jsou měření elektrofyziologická a používání funkčních zobrazovacích metod. Zobrazovací metody přinesly velký pokrok v evaluaci bolesti, ale jsou v rutinní praxi zatím málo používaná. EXPERIMENTÁLNÍ Je rozdíl v prahu bolesti práh bolesti je nejnižší hodnota, při které osoba sdělí, že cítí podnět bolestivě [17]. Ze všech studií u lidí vyplývá, že práh bolesti s věkem roste speciálně pro termickou bolest. Záleží vždy na tom, jaká bolest se měří, zda jde o působení radiačního či kontaktního tepla, elektrického proudu, kožní stimulaci [7]. U všech těchto případů se práh bolesti zvyšuje s věkem, zatímco při stimulaci zubní pulpy či štípnutí nejsou žádné věkové rozdíly 22 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2004

2 při použití povrchové nervové komprese. Tou se blokují A δ vlákna [12]. U mladých pacientů se práh bolesti zvyšoval, zatímco u starších lidí ne. Předpokládá se, že starší lidé používají k vedení bolesti pouze C vlákna (velmi pomalá vlákna, která vedou rychlostí 0,5 3,5 m/sec). U starších lidí je poškozeno vedení A δ vlákny. To může způsobit i zhoršenou prezentaci viscerální bolesti u starší populace [18]. ZMÌNA PRAHU IVÉ TOLERANCE Bolestivá tolerance podle definice [17] je nejnižší úroveň stimulace, kdy subjekt požádá, aby byla stimulace zastavena. ZMÌNA NA REAKCE NA NADPRAHOVÉ IVÉ PODNÌTY U starších lidí je nadprahová bolestivá stimulace méně intenzivní a méně nepříjemná než u mladších subjektů [9]. S věkem se zvyšuje práh, ale snižuje se tolerance. Mechanizmy popsaných změn mohou být buď periferní nebo centrální. Periferní efekty jsou způsobeny změnou senzitivity receptorů na A δ vláknech, centrální jsou lokalizovány na spinální a supraspinální úrovni. Velkou roli hraje serotonin. U starších zvířat byly naměřeny nižší hladiny serotoninu v míše. Alterující metabolizmus serotoninu může snížovat přenos signálů z viscerálních orgánů u starších zvířat i lidí. Podáme-li laboratorním potkanům serotonin intravenózně, vznikne bolest a komplexní kardiovaskulární změny. Změní se také pasivní avoidance. U starších krys se zvýšila senzitivita na bolestivou stimulaci po intravenózním podání serotoninu. Tailwithdrawel vytažení ocasu bylo obtížnější. Můžeme spekulovat o snížení transmise signálu z viscerálních orgánů u některých starších pacientů. Podobný význam může mít i NO u starších pacientů. NO umožňuje v CNS signalizaci informace o bolestivé stimulaci a vyvolává centrální senzitizaci. Na míšní úrovni způsobuje NO antinocicepční efekt cestou κ a δ opioidních receptorů. Při bolestivém dráždění se mění průtok krve talamem (např. při srdeční ischemii) [2]. Kognitivní funkce mají signifikantní vliv na zkušenost s bolestí u starších pacientů. Stárnutí ovlivňuje descendentní inhibiční bolestivé dráhy (především opioidní), které regulují centrální senzitizaci. Analgetické odpovědi způsobené opioidy a dalšími systémy na bolestivé stimuly jsou alterovány se zvyšujícím se věkem. Zvláště starší zvířata mají zvýšenou senzitivitu na deprivace spánku Strach Bezmocnost úzkost Obr. 1. Circulus vitiosus způsobený chronickou bolestí a faktory které jej ovlivňují. hormonálně mediovaný neopioidní analgetický mechanizmus. Klinické bolesti epidemiologické studie ukazují, že prevalence bolestivých stížností (především bolesti hlavy a zad) má vrchol ve středním věku a pak klesá. U starších osob je prevalence bolesti pro všechny klouby a může být buď perzistentní nebo rekurentní, zejména u muskuloskeletální bolesti a fibromyalgie, ale není to jednoznačné. Ukázalo se také, že starší lidé mají v % případů nějaký bolestivý problém [5,24] a většina starších osob vypovídá o moderované intermitetní bolesti [4]. Většina starších osob si stěžuje na bolest a není jasné, zda jsou tyto stížnosti zcela oprávněné nebo ne. Záleží samozřejmě na frekvenci, trvání, intenzitě a kvalitě bolesti. Akutní bolesti jsou vztahovány k poškození tkání nebo infekčním procesům. Zdá se, že patologické podmínky, které jsou bolestivé u mladých osob, se mohou ve stáří manifestovat jako behaviorální změny konfuze, neklid, agrese, anorexie a únava. Objevuje se dramatické zvýšení prahu bolesti v incidenci a prevalenci asymptomatických atypických myokardiálních infarktů, duodenálních vředů [25], akutní intraabdominální infekce [10], apendicitidy a pankreatitidy. Nikotin prokazatelně zvyšuje práh bolesti, a proto se u celoživotních kuřáků hůře manifestují bolestivé projevy akutního infarktu myokardu. Podobný efekt má i dlouhodobý abúzus alkoholu. Tyto změny jsou jasné a nebezpečné. Starší lidé jsou mnohem citlivější k vedlejším účinkům NSAID, a proto by se s nimi mělo zacházet opatrně; dávky léků by se měly snížit o 25 0 % ve srovnání s mladšími pacienty. Samozřejmě vždy je také bariéra strachu z opioidní adikce, která je ale ve stáří vcelku zbytečná. CIRCULUS VITIOSUS ZPÙSOBENÝ CHRONICKOU Í A FAKTORY, KTERÉ JEJ OVLIVÒUJÍ CIRCULUS VITIOSUS CAUSED BY CHRONIC PAIN AND THE FACTORS INFLUENCING IT REAKCE NA NADPRAHOVÉ IVÉ PODNÌTY ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

3 CHRONICKÁ TERAPIE BOJ S Í CHRONICKÁ Podle definice Melzacka a Walla přetrvává po veškerém možném léčení, které bylo použito. Dlouhotrvající bolest nemá žádnou užitečnou funkci. Existuje přesvědčení, že ve stáří musíme trpět bolestí, přetrvává totiž dojem, že bolest je součástí stáří a že je tedy nezbytná. Proto je i horší tolerance na léčbu, protože lidé věří tomu, že se jim bolest musí ve stáří zhoršovat. BOJ S Í (COPING) Starší osoby používají více pasivní způsob boje s bolestí a strategie, jakými jsou modlitba nebo naděje. Tyto rozdíly však nejsou tak obrovské a nemají velkou klinickou signifikanci [8]. Afektivní dimenze chronické bolesti se projevuje především ve vztahu bolesti a anxiety (úzkosti). U starších pacientů trpících chronickou bolestí může být anxieta signifikantní problém, který vyžaduje léčení stejně jako léčení bolesti. Existuje circulus vitiosus (obr. 1). Stejně intimní je vztah mezi bolestí a depresí [26]. Bolest a deprese mají stejné NK1 (neurokininové) receptory, které jsou lokalizovány jak centrálně, tak periferně. Proto můžeme antidepresiva používat i k léčení bolesti a analgetika i k léčení deprese. Mezi bolestí a depresí ve stáří existuje vysoká komorbidita [11]. Samozřejmě velmi důležitý je vztah mezi bolestí a demencí. Bolestivé stížnosti mohou být první známkou demence. Při sledování změn u starých lidí vedle psychologického testování je dnes nejvýznamnější testování zobrazovacími metodami a eventuálně kombinace EEG a zobrazovacích metod. Nedávno byly objeveny neurotransmitery na receptorové úrovni. Některé endogenní kanabioidní látky, dále nociceptin a nocistatin by mohly ve stáří změnit svůj účinek. Co víme určitě: ve stáří jsou poškozena A δ vlákna, je změněný metabolizmus serotoninu a zvyšuje se odpověď starších osob na neopioidní analgetické působky na spinální úrovni. Je snížená odpověď na NO. Je i snížené centrální zpracování bolestivých stimulů u starších zvířat, které ale není jednoznačně prokázané u lidí. Patofyziologické změny mají důsledky i v managementu bolesti ve stáří. Můžeme konstatovat, že velmi rozsáhlá proporce starších pacientů není adekvátně léčena: % má špatnou léčbu a % vůbec žádnou léčbu. Velmi výrazné je to zejména u pacientů s demencí. Víme ze zkušenosti, že adekvátní léčba bolesti neprobíhá ve všech státech úplně dobře, a i v našem státě podle české Společnosti pro studium a léčbu bolesti až % pacientů nemá adekvátní terapii bolesti. TERAPIE Farmakoterapie. Americká geriatrická společnost vydala praktické pokyny k léčení bolesti ve stáří [1]. Víme, že je různá reakce na opioidy i na NSAID, je adverzivní reakce na opioidy v daleko nižších dávkách, existuje mnoho vedlejších účinků, což není v dospělosti. Psychologická intervence má několik forem, nejdůležitější je kognitivně behaviorální terapie. Fyzikální terapie je velmi účinná ve starším věku. Je to např. transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS), masáže, aplikace tepla a chladu; bolesti ve stáří může zlepšovat pravidelné cvičení přiměřené věku. Ve stáří se nemusíme bát ani neurochirurgických zákroků. Víme, že neuromodulace i stimulace míšní mohou být prováděny i ve stáří. V každém případě je důležité, aby léčba bolestí byla komplexní a multidisciplinární. Smith podle Bejvančického [3] udává, že při podávání opioidů ve stáří je větší riziko nežádoucích účinků (2krát častěji než u mladých), je adverzivní efekt při podávání více léků, při užívání 6 léků je až 14krát vyšší riziko. Analgetický účinek morfia je ve stáří menší a více je to vyjádřeno u žen, zejména při jednorázovém podání. PCA dávka morfinu za 24 hodin = 100 věk. Zásadně by se ale morfin podávat měl, neupírejte starým prospěch z léčby bolesti! Zajímavé je, že např. v Německu až 40 % starých nemocných dostává opioidy ke zklidnění. U starších lidí se doporučuje podávat poloviční dávky preparátů. Musíme být velmi opatrní i při rotaci opioidů, která se nevylučuje, ale musíme dbát na to, aby nevznikaly komplikace, jako je nauzea, zvracení a neuropsychická postižení. U starších lidí musíme dávat pozor na kumulativní účinek látek souvisejících se stárnutím ledvin. U pacienta staršího 65 let mají ledviny zhoršené morfologické a funkční charakteristiky. Identifikace bolesti u starších pacientů se někdy projeví zhoršením kognitivních funkcí. Starší lidé s chronickou bolestí mají velmi silnou afektivní komponentu a její intenzita ovlivňuje kvalitu života starých pacientů. Chronická bolest je rozšířena mezi staršími osobami a je léčebně podceněna a významně zhoršuje kvalitu života pacientů. Závěrem opakuji, že u starších a starých lidí je zvýšený práh bolesti, nižší tolerance a snížená schopnost diskriminovat mezi 24 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2004

4 nadprahovými podněty bolestivých stimulací. Starší lidé mají na rozdíl od mladších pacientů daleko menší schopnost rozeznat akutní patologické změny viscerálního původu, např. intraabdominální infekce. Intenzita chronické bolest klesá ve stáří, ale samozřejmě i starší lidé si stěžují na chronickou bolest. Jde více o změnu kvality a ne o změnu intenzity chronické bolesti s věkem. Zdá se, že afektivní a kognitivní komponenty nejsou věkově závislé, ale jsou si naopak velmi podobné u mladších i starších pacientů a vyžadují stejné psychologické léčení. Emocionální distress, speciálně deprese, která se objevuje u starších pacientů, se nesnižuje s věkem, ale samozřejmě závisí na tom, jakým způsobem bolestivé projevy měříme. Doporučuje se MPQ anebo za SF MPQ a ne VAS. Obecně lze konstatovat, že chronická bolest ve stáří je podceněna a často nedostatečně léčena. LITERATURA 1. AGS Panel on Chronic Pain in Older Persons: The management of chronic pain in older persons. Journal of the American Geriatrics Society 1998; 46: Anbar M, Gratt RM. The role of nitric oxide in the physiopathology of pain. J Pain Symptom Manag 1997; 14: Bejvančický Š. Opioidy v léčbě namaioligní a neuropatické bolesti. Vídeň , Satelitní sympozium EFIC kongresu v Praze. Bolest 2004; l: Cook AJ, Thomas MR. Pain and the use health services among the elderly. Journal of Aging and Health 1994; 6: Ferrell BA, Ferrell BR, Osterweil D. Pain in the nursing home. Journal of the American Geriatrics Society 1990; 38: Ferrell BA. Overview of aging and pain. In: Ferrell BR, Ferrell BA (eds). Pain in the elderly. Seattle, IASP 1996: Gagliese L, Melzack R. Age differences in nociception and pain behaviours in the rat. Neurosci Behavioral Rev 2000; Gagliese L, Katz J, Melzack R. Pain in the elderly, In: Textbook of Pain (4th edition). Wall PD, Melzack R (eds). Churchill, Livingstone, 1999: Gibson SJ, Katz B, Corran TM, Farrell MJ, Helme RD. Pain in older persons. Disability and Rehabilitation 1994; 16: Gooper GS, Shlaes DM, Salata RA. Intraabdominal infection: differences in presentation and outcome between younger patients and the elderly. Clinical Infectious Diseases 1994; 19: Hamm RJ, Kinesly JS. Environnentally included analgesia: An age related decline in an endogenous opioid system J Gerontol 1985; 40: Chakour MC, Gibson SJ, Bradbeer M, Helme RD. The effect of age on A delta and C fibre thermal pain perception. Pain 1996; 64: Křikava K, Kalla K, Yamamotová A, Rokyta R. Bolest jako příčina biochemických změn u onemocnění žlučníku. Bolest 2004; 1: Křikava K, Kala K, Yamamotová A, Rokyta R. Blood serum changes in patients with pain during bone fractures and acute pancreatitis. Neuroendocrinology Letters 2004: in press. 15. Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: Major properties and scoring methods. Pain 1975; 1: Melzack R. The short form McGill Pail Questionnaire. Pain 1987; 30: Melzack R, Wall PD. The challenge of pain. London: Penguin Books, Moore A, Clinch A. Underlying Mechanisms of Impaired Visceral Pain Perception in Older People. JAGS 2004; 52: Rokyta R, Holeček V, Pekárková I, Krejčová J, Racek J, Trefil L, Yamamotová A. Free radicals after LITERATURA PROF. MUDR. RICHARD ROKYTA, DRSC. V roce 1961 absolvoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. Titul kandidáta lékařských věd získal v roce 1969 na FVL UK Praha a v roce 1983 habilitoval na UK Praha v oboru patologická fyziologie. V roce 1991 získal doktorát věd a ve stejném roce obhájil profesuru. V letech působil jako odborný asistent Ústavu patologické fyziologie LF UK Plzeň a v letech jako vedoucí katedry Fyziologie a patologické fyziologie Lékařské fakulty hygienické UK Praha. V současné době pracuje jako přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha. Věnuje se problematice neurofyziologie, talamokortikálních vztahů a patofyziologie bolesti. Je členem redakčních rad: Physiological Research (IF), Neuroendocrinology letters (IF), Československá fyziologie, Psychiatrie, Veterinární lékař, šéfredaktor časopisu Bolest. Je autorem 402 publikací, z toho přes 80 v časopisech s IF, přes 300 vědeckých přednášek doma i v zahraničí, autor a spoluautor 5 monografií, 15 skript, 6 překladů knih a mnoha populárních článků. Získal čestné členství České fyziologické společnosti, je nositele čestných medailí a cen, oceněný Charvátovou cenou. Zlatá medaile ČLS J.E.P. V minulosti proděkan 3. LF UK a člen Akademického senátu UK, v současnosti působí jako člen 3 výborů Společností J.E. Purkyně, člen mnoha mezinárodních společností, prezident a generální sekretář 5 mezinárodních kongresů a sekretář Societé de Physiologie. ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

5 painful stimulation are influenced by antioxidants and analgesics Neuroendocrinology Letters 2003; 5 (24): Rokyta R. Bolest, morfologické a fyziologické základy. Remedia 1995; 1 2: Rokyta R. Bolest a její patofyziologie. Psychiatrie Rokyta R. Fyziologie a patofyziologie bolesti a její možné praktické výstupy. Praktický lékař 2000; 80 (7): Rokyta R. Patofyziologie bolesti. Postgraduální medicína 2003; 5: 51 54, 24. Roy R, Thomas M. A survey of chronic pain in an elderly population. Canadian Family Physician 1986; 32: Scapa E. Horowitz M, Waron M, Eshchar J. Duodenal ulcer in the elderly. Journal of Clinical Gastroenterology 1989; 11: Turk DC, Okifuji A, Scharff L. Chronic pain and depression:role of perceived impact and perceived control in different age cohorts. Pain 1995; 61: Článek byl podpořen MSMT VZ: 13/98: a CNS LN 00B122. do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PROF. MUDR. RICHARD ROKYTA, DRSC. UNIVERZITA KARLOVA, 3. LÉKAØSKÁ FAKULTA, ÚSTAV NORMÁLNÍ, PATOLOGICKÉ A KLINICKÉ FYZIOLOGIE, 3RD CONGRESS OF THE EUROEPAN UNION GERIATRIC MEDICINE SOCIETY (3. KONGRES SPOLEÈNOSTI GERIATRICKÉ MEDICÍNY EU) ZÁØÍ 2004, VÍDEÒ REGISTRACE: ON LINE ABSTRAKTA DO NA VÝŠE UVEDENÉ ADRESE. PRO ÈESKÉ ÚÈASTNÍKY KONGRESOVÝ POPLATEK SNÍ EN NA 175 EUR

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Kvantitativní testování termického a vibračního prahu. Lenka Mlčáková

Kvantitativní testování termického a vibračního prahu. Lenka Mlčáková Kvantitativní testování termického a vibračního prahu Lenka Mlčáková Základní anatomie senzitivního Přímá senzitivní dráha : 1. Receptory systému 2. První periferní senzitivní neurony (v gangliích zadních

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

OBOROVÁ RADA. Neurovědy

OBOROVÁ RADA. Neurovědy OBOROVÁ RADA Neurovědy předseda: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, 120 00 Praha 2 e-mail: karel.sonka@lf1.cuni.cz místopředseda Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Obecná psychologie. Zimní semestr 2007. Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha. lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky.

Obecná psychologie. Zimní semestr 2007. Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha. lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky. Obecná psychologie Zimní semestr 2007 Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky.info Teaching high school students to use heuristics while reading historical

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Farmakoterapie bolesti Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Zdroje: Doporučené postupy pro farmakoterapii

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Potřeba být bez bolesti - nejčastější potřeba - subjektivní proţitek - Definice: je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným nebo potenciálním tkáňovým poškozením nebo

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

OSTEOPATICKÁ MEDICÍNA

OSTEOPATICKÁ MEDICÍNA U příležitosti plánovaného otevření Školy osteopatické medicíny v České republice pořádá Evropský Osteopatický Institut ve spolupráci s Centrem komplexní péče ROSETA PRVNÍ MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ KONGRES V

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ D. HRNÈIARIKOVÁ, B. JURAŠKOVÁ, P. KLEMERA, Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA antropometrické vyšetření obvod paže kožní řasa nad tricepsem dynamometrie

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání léků, fyzická bolest

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání léků, fyzická bolest Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 7. 36 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání léků, fyzická bolest European Health Interview

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Fantomová bolest. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Fantomová bolest. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/062/036 Fantomová bolest Autor:

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Jaký je jejich smysl? Atestace mají prokázat, že byly splněny výchovněvzdělávací cíle stanovené oborovým Vzdělávacím programem

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Úvod Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní

Více

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu Vážení kolegové a obchodní partneři, Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti si vás

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči...

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí

Více