PATOFYZIOLOGIE BOLESTI VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATOFYZIOLOGIE BOLESTI VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ"

Transkript

1 PATOFYZIOLOGIE I VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ R. ROKYTA KLÍÈOVÁ SLOVA bolest stáří měření bolesti patofyziologické změny klinické změny léčba KEY WORDS pain elder age pain measurement pathophysiological changes clinical changes therapy SOUHRN Existují věkové rozdíly jak v experimentální, tak v akutní a chronické bolesti. Charakteristikami bolesti ve stáří je zvýšení prahu bolesti, nižší tolerance bolestivých podnětů a poškozená schopnost diskriminovat mezi nadprahovými bolestivými podněty. Víme také, že starší pacienti mají menší schopnost reagovat na akutní bolest, zejména je nižší percepce pooperační bolesti. Intenzita vnímání chronické bolesti vrcholí ve středním věku, později klesá; přesto mnoho starých lidí vnímá chronickou bolest velmi intenzivně. Při vnímání bolesti ve stáří hrají velikou roli kognitivní komponenty. Rozdíl spočívá i v tom, že starší lidé reagují mnohem hůře na somatické bolesti, což u nich může zastírat některé patologické fenomény. V následujícím článku se pokusíme rozebrat některé patofyziologické problémy bolestí ve stáří včetně léčebných výstupů. ABSTRACT There exist age differences both in experimental and in acute and chronic pain. The features of pain in elder age are the pain threshold increase, lower tolerance of painful stimuli and damaged ability of discrimination between the painful stimuli. It is also known that elder patients have lower ability to react to the acute pain, especially there is a lower perception of postoperation pain. The intensity of chronic pain perception culminates in middle age, later it decreases; nevertheless many elder people perceive chronic pain very intensively. The cognitive components play an important role in pain perception in elder age. The difference lies in the fact that elder people react much worse to somatic pain which may conceal some pathological phenomena in some of them. In the following article we will attempt to analyse some pathophysiological problems of the pain in elder age including the therapeutical outputs. EXPERIMENTÁLNÍ MÌØENÍ I V současné době máme poměrně dobrou představu o bolesti, o její percepci, o jejím vedení různými nervy do míchy i jejím zpracování na míšní úrovni, dalším vedení spinotalamickými drahami do talamu a konečně talamokortikálními drahami do mozkové kůry. V tomto smyslu odkazuji na své předchozí přehledné články [20 23]. Co se týče bolesti ve stáří, naše zkušenosti jsou mnohem méně experimentálně doloženy. Jsou prostudovány zejména klinicky. Bolest ve stáří je vážným problémem, protože se zvětšuje procento populace starších lidí ve všech vyspělých státech, a to ve věku nad 80 let. To je šedivění populace a je na celém světě [6]. MÌØENÍ I Jak měřit bolest? U člověka měříme bolest většinou komplikovaně. Nejužívanější jsou metody psychologické (různé dotazníky). Ty mají ovšem svoje metodické nevýhody. Intenzita měření bolesti nejčastější metodou vizuální (zrakovou) analogovou škálou (VAS) je použitelná ve stáří zejména u osob s kognitivními poruchami, jinak není ve stáří přesná. Mnohem lepší je měření dotazníkem McGill MPQ [15] nebo jeho krátkou formou SF MPQ Melzack [16]. Validita je ale vždy závislá na tom, kdo měření provádí. Sami se snažíme o evaluaci bolesti měřením některých biochemických faktorů. Biochemické změny jsou u zvířat [23] i u pacientů [13,14]. Dalšími měřeními, která lze velmi dobře experimentálně provádět, jsou měření elektrofyziologická a používání funkčních zobrazovacích metod. Zobrazovací metody přinesly velký pokrok v evaluaci bolesti, ale jsou v rutinní praxi zatím málo používaná. EXPERIMENTÁLNÍ Je rozdíl v prahu bolesti práh bolesti je nejnižší hodnota, při které osoba sdělí, že cítí podnět bolestivě [17]. Ze všech studií u lidí vyplývá, že práh bolesti s věkem roste speciálně pro termickou bolest. Záleží vždy na tom, jaká bolest se měří, zda jde o působení radiačního či kontaktního tepla, elektrického proudu, kožní stimulaci [7]. U všech těchto případů se práh bolesti zvyšuje s věkem, zatímco při stimulaci zubní pulpy či štípnutí nejsou žádné věkové rozdíly 22 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2004

2 při použití povrchové nervové komprese. Tou se blokují A δ vlákna [12]. U mladých pacientů se práh bolesti zvyšoval, zatímco u starších lidí ne. Předpokládá se, že starší lidé používají k vedení bolesti pouze C vlákna (velmi pomalá vlákna, která vedou rychlostí 0,5 3,5 m/sec). U starších lidí je poškozeno vedení A δ vlákny. To může způsobit i zhoršenou prezentaci viscerální bolesti u starší populace [18]. ZMÌNA PRAHU IVÉ TOLERANCE Bolestivá tolerance podle definice [17] je nejnižší úroveň stimulace, kdy subjekt požádá, aby byla stimulace zastavena. ZMÌNA NA REAKCE NA NADPRAHOVÉ IVÉ PODNÌTY U starších lidí je nadprahová bolestivá stimulace méně intenzivní a méně nepříjemná než u mladších subjektů [9]. S věkem se zvyšuje práh, ale snižuje se tolerance. Mechanizmy popsaných změn mohou být buď periferní nebo centrální. Periferní efekty jsou způsobeny změnou senzitivity receptorů na A δ vláknech, centrální jsou lokalizovány na spinální a supraspinální úrovni. Velkou roli hraje serotonin. U starších zvířat byly naměřeny nižší hladiny serotoninu v míše. Alterující metabolizmus serotoninu může snížovat přenos signálů z viscerálních orgánů u starších zvířat i lidí. Podáme-li laboratorním potkanům serotonin intravenózně, vznikne bolest a komplexní kardiovaskulární změny. Změní se také pasivní avoidance. U starších krys se zvýšila senzitivita na bolestivou stimulaci po intravenózním podání serotoninu. Tailwithdrawel vytažení ocasu bylo obtížnější. Můžeme spekulovat o snížení transmise signálu z viscerálních orgánů u některých starších pacientů. Podobný význam může mít i NO u starších pacientů. NO umožňuje v CNS signalizaci informace o bolestivé stimulaci a vyvolává centrální senzitizaci. Na míšní úrovni způsobuje NO antinocicepční efekt cestou κ a δ opioidních receptorů. Při bolestivém dráždění se mění průtok krve talamem (např. při srdeční ischemii) [2]. Kognitivní funkce mají signifikantní vliv na zkušenost s bolestí u starších pacientů. Stárnutí ovlivňuje descendentní inhibiční bolestivé dráhy (především opioidní), které regulují centrální senzitizaci. Analgetické odpovědi způsobené opioidy a dalšími systémy na bolestivé stimuly jsou alterovány se zvyšujícím se věkem. Zvláště starší zvířata mají zvýšenou senzitivitu na deprivace spánku Strach Bezmocnost úzkost Obr. 1. Circulus vitiosus způsobený chronickou bolestí a faktory které jej ovlivňují. hormonálně mediovaný neopioidní analgetický mechanizmus. Klinické bolesti epidemiologické studie ukazují, že prevalence bolestivých stížností (především bolesti hlavy a zad) má vrchol ve středním věku a pak klesá. U starších osob je prevalence bolesti pro všechny klouby a může být buď perzistentní nebo rekurentní, zejména u muskuloskeletální bolesti a fibromyalgie, ale není to jednoznačné. Ukázalo se také, že starší lidé mají v % případů nějaký bolestivý problém [5,24] a většina starších osob vypovídá o moderované intermitetní bolesti [4]. Většina starších osob si stěžuje na bolest a není jasné, zda jsou tyto stížnosti zcela oprávněné nebo ne. Záleží samozřejmě na frekvenci, trvání, intenzitě a kvalitě bolesti. Akutní bolesti jsou vztahovány k poškození tkání nebo infekčním procesům. Zdá se, že patologické podmínky, které jsou bolestivé u mladých osob, se mohou ve stáří manifestovat jako behaviorální změny konfuze, neklid, agrese, anorexie a únava. Objevuje se dramatické zvýšení prahu bolesti v incidenci a prevalenci asymptomatických atypických myokardiálních infarktů, duodenálních vředů [25], akutní intraabdominální infekce [10], apendicitidy a pankreatitidy. Nikotin prokazatelně zvyšuje práh bolesti, a proto se u celoživotních kuřáků hůře manifestují bolestivé projevy akutního infarktu myokardu. Podobný efekt má i dlouhodobý abúzus alkoholu. Tyto změny jsou jasné a nebezpečné. Starší lidé jsou mnohem citlivější k vedlejším účinkům NSAID, a proto by se s nimi mělo zacházet opatrně; dávky léků by se měly snížit o 25 0 % ve srovnání s mladšími pacienty. Samozřejmě vždy je také bariéra strachu z opioidní adikce, která je ale ve stáří vcelku zbytečná. CIRCULUS VITIOSUS ZPÙSOBENÝ CHRONICKOU Í A FAKTORY, KTERÉ JEJ OVLIVÒUJÍ CIRCULUS VITIOSUS CAUSED BY CHRONIC PAIN AND THE FACTORS INFLUENCING IT REAKCE NA NADPRAHOVÉ IVÉ PODNÌTY ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

3 CHRONICKÁ TERAPIE BOJ S Í CHRONICKÁ Podle definice Melzacka a Walla přetrvává po veškerém možném léčení, které bylo použito. Dlouhotrvající bolest nemá žádnou užitečnou funkci. Existuje přesvědčení, že ve stáří musíme trpět bolestí, přetrvává totiž dojem, že bolest je součástí stáří a že je tedy nezbytná. Proto je i horší tolerance na léčbu, protože lidé věří tomu, že se jim bolest musí ve stáří zhoršovat. BOJ S Í (COPING) Starší osoby používají více pasivní způsob boje s bolestí a strategie, jakými jsou modlitba nebo naděje. Tyto rozdíly však nejsou tak obrovské a nemají velkou klinickou signifikanci [8]. Afektivní dimenze chronické bolesti se projevuje především ve vztahu bolesti a anxiety (úzkosti). U starších pacientů trpících chronickou bolestí může být anxieta signifikantní problém, který vyžaduje léčení stejně jako léčení bolesti. Existuje circulus vitiosus (obr. 1). Stejně intimní je vztah mezi bolestí a depresí [26]. Bolest a deprese mají stejné NK1 (neurokininové) receptory, které jsou lokalizovány jak centrálně, tak periferně. Proto můžeme antidepresiva používat i k léčení bolesti a analgetika i k léčení deprese. Mezi bolestí a depresí ve stáří existuje vysoká komorbidita [11]. Samozřejmě velmi důležitý je vztah mezi bolestí a demencí. Bolestivé stížnosti mohou být první známkou demence. Při sledování změn u starých lidí vedle psychologického testování je dnes nejvýznamnější testování zobrazovacími metodami a eventuálně kombinace EEG a zobrazovacích metod. Nedávno byly objeveny neurotransmitery na receptorové úrovni. Některé endogenní kanabioidní látky, dále nociceptin a nocistatin by mohly ve stáří změnit svůj účinek. Co víme určitě: ve stáří jsou poškozena A δ vlákna, je změněný metabolizmus serotoninu a zvyšuje se odpověď starších osob na neopioidní analgetické působky na spinální úrovni. Je snížená odpověď na NO. Je i snížené centrální zpracování bolestivých stimulů u starších zvířat, které ale není jednoznačně prokázané u lidí. Patofyziologické změny mají důsledky i v managementu bolesti ve stáří. Můžeme konstatovat, že velmi rozsáhlá proporce starších pacientů není adekvátně léčena: % má špatnou léčbu a % vůbec žádnou léčbu. Velmi výrazné je to zejména u pacientů s demencí. Víme ze zkušenosti, že adekvátní léčba bolesti neprobíhá ve všech státech úplně dobře, a i v našem státě podle české Společnosti pro studium a léčbu bolesti až % pacientů nemá adekvátní terapii bolesti. TERAPIE Farmakoterapie. Americká geriatrická společnost vydala praktické pokyny k léčení bolesti ve stáří [1]. Víme, že je různá reakce na opioidy i na NSAID, je adverzivní reakce na opioidy v daleko nižších dávkách, existuje mnoho vedlejších účinků, což není v dospělosti. Psychologická intervence má několik forem, nejdůležitější je kognitivně behaviorální terapie. Fyzikální terapie je velmi účinná ve starším věku. Je to např. transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS), masáže, aplikace tepla a chladu; bolesti ve stáří může zlepšovat pravidelné cvičení přiměřené věku. Ve stáří se nemusíme bát ani neurochirurgických zákroků. Víme, že neuromodulace i stimulace míšní mohou být prováděny i ve stáří. V každém případě je důležité, aby léčba bolestí byla komplexní a multidisciplinární. Smith podle Bejvančického [3] udává, že při podávání opioidů ve stáří je větší riziko nežádoucích účinků (2krát častěji než u mladých), je adverzivní efekt při podávání více léků, při užívání 6 léků je až 14krát vyšší riziko. Analgetický účinek morfia je ve stáří menší a více je to vyjádřeno u žen, zejména při jednorázovém podání. PCA dávka morfinu za 24 hodin = 100 věk. Zásadně by se ale morfin podávat měl, neupírejte starým prospěch z léčby bolesti! Zajímavé je, že např. v Německu až 40 % starých nemocných dostává opioidy ke zklidnění. U starších lidí se doporučuje podávat poloviční dávky preparátů. Musíme být velmi opatrní i při rotaci opioidů, která se nevylučuje, ale musíme dbát na to, aby nevznikaly komplikace, jako je nauzea, zvracení a neuropsychická postižení. U starších lidí musíme dávat pozor na kumulativní účinek látek souvisejících se stárnutím ledvin. U pacienta staršího 65 let mají ledviny zhoršené morfologické a funkční charakteristiky. Identifikace bolesti u starších pacientů se někdy projeví zhoršením kognitivních funkcí. Starší lidé s chronickou bolestí mají velmi silnou afektivní komponentu a její intenzita ovlivňuje kvalitu života starých pacientů. Chronická bolest je rozšířena mezi staršími osobami a je léčebně podceněna a významně zhoršuje kvalitu života pacientů. Závěrem opakuji, že u starších a starých lidí je zvýšený práh bolesti, nižší tolerance a snížená schopnost diskriminovat mezi 24 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2004

4 nadprahovými podněty bolestivých stimulací. Starší lidé mají na rozdíl od mladších pacientů daleko menší schopnost rozeznat akutní patologické změny viscerálního původu, např. intraabdominální infekce. Intenzita chronické bolest klesá ve stáří, ale samozřejmě i starší lidé si stěžují na chronickou bolest. Jde více o změnu kvality a ne o změnu intenzity chronické bolesti s věkem. Zdá se, že afektivní a kognitivní komponenty nejsou věkově závislé, ale jsou si naopak velmi podobné u mladších i starších pacientů a vyžadují stejné psychologické léčení. Emocionální distress, speciálně deprese, která se objevuje u starších pacientů, se nesnižuje s věkem, ale samozřejmě závisí na tom, jakým způsobem bolestivé projevy měříme. Doporučuje se MPQ anebo za SF MPQ a ne VAS. Obecně lze konstatovat, že chronická bolest ve stáří je podceněna a často nedostatečně léčena. LITERATURA 1. AGS Panel on Chronic Pain in Older Persons: The management of chronic pain in older persons. Journal of the American Geriatrics Society 1998; 46: Anbar M, Gratt RM. The role of nitric oxide in the physiopathology of pain. J Pain Symptom Manag 1997; 14: Bejvančický Š. Opioidy v léčbě namaioligní a neuropatické bolesti. Vídeň , Satelitní sympozium EFIC kongresu v Praze. Bolest 2004; l: Cook AJ, Thomas MR. Pain and the use health services among the elderly. Journal of Aging and Health 1994; 6: Ferrell BA, Ferrell BR, Osterweil D. Pain in the nursing home. Journal of the American Geriatrics Society 1990; 38: Ferrell BA. Overview of aging and pain. In: Ferrell BR, Ferrell BA (eds). Pain in the elderly. Seattle, IASP 1996: Gagliese L, Melzack R. Age differences in nociception and pain behaviours in the rat. Neurosci Behavioral Rev 2000; Gagliese L, Katz J, Melzack R. Pain in the elderly, In: Textbook of Pain (4th edition). Wall PD, Melzack R (eds). Churchill, Livingstone, 1999: Gibson SJ, Katz B, Corran TM, Farrell MJ, Helme RD. Pain in older persons. Disability and Rehabilitation 1994; 16: Gooper GS, Shlaes DM, Salata RA. Intraabdominal infection: differences in presentation and outcome between younger patients and the elderly. Clinical Infectious Diseases 1994; 19: Hamm RJ, Kinesly JS. Environnentally included analgesia: An age related decline in an endogenous opioid system J Gerontol 1985; 40: Chakour MC, Gibson SJ, Bradbeer M, Helme RD. The effect of age on A delta and C fibre thermal pain perception. Pain 1996; 64: Křikava K, Kalla K, Yamamotová A, Rokyta R. Bolest jako příčina biochemických změn u onemocnění žlučníku. Bolest 2004; 1: Křikava K, Kala K, Yamamotová A, Rokyta R. Blood serum changes in patients with pain during bone fractures and acute pancreatitis. Neuroendocrinology Letters 2004: in press. 15. Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: Major properties and scoring methods. Pain 1975; 1: Melzack R. The short form McGill Pail Questionnaire. Pain 1987; 30: Melzack R, Wall PD. The challenge of pain. London: Penguin Books, Moore A, Clinch A. Underlying Mechanisms of Impaired Visceral Pain Perception in Older People. JAGS 2004; 52: Rokyta R, Holeček V, Pekárková I, Krejčová J, Racek J, Trefil L, Yamamotová A. Free radicals after LITERATURA PROF. MUDR. RICHARD ROKYTA, DRSC. V roce 1961 absolvoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. Titul kandidáta lékařských věd získal v roce 1969 na FVL UK Praha a v roce 1983 habilitoval na UK Praha v oboru patologická fyziologie. V roce 1991 získal doktorát věd a ve stejném roce obhájil profesuru. V letech působil jako odborný asistent Ústavu patologické fyziologie LF UK Plzeň a v letech jako vedoucí katedry Fyziologie a patologické fyziologie Lékařské fakulty hygienické UK Praha. V současné době pracuje jako přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha. Věnuje se problematice neurofyziologie, talamokortikálních vztahů a patofyziologie bolesti. Je členem redakčních rad: Physiological Research (IF), Neuroendocrinology letters (IF), Československá fyziologie, Psychiatrie, Veterinární lékař, šéfredaktor časopisu Bolest. Je autorem 402 publikací, z toho přes 80 v časopisech s IF, přes 300 vědeckých přednášek doma i v zahraničí, autor a spoluautor 5 monografií, 15 skript, 6 překladů knih a mnoha populárních článků. Získal čestné členství České fyziologické společnosti, je nositele čestných medailí a cen, oceněný Charvátovou cenou. Zlatá medaile ČLS J.E.P. V minulosti proděkan 3. LF UK a člen Akademického senátu UK, v současnosti působí jako člen 3 výborů Společností J.E. Purkyně, člen mnoha mezinárodních společností, prezident a generální sekretář 5 mezinárodních kongresů a sekretář Societé de Physiologie. ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

5 painful stimulation are influenced by antioxidants and analgesics Neuroendocrinology Letters 2003; 5 (24): Rokyta R. Bolest, morfologické a fyziologické základy. Remedia 1995; 1 2: Rokyta R. Bolest a její patofyziologie. Psychiatrie Rokyta R. Fyziologie a patofyziologie bolesti a její možné praktické výstupy. Praktický lékař 2000; 80 (7): Rokyta R. Patofyziologie bolesti. Postgraduální medicína 2003; 5: 51 54, 24. Roy R, Thomas M. A survey of chronic pain in an elderly population. Canadian Family Physician 1986; 32: Scapa E. Horowitz M, Waron M, Eshchar J. Duodenal ulcer in the elderly. Journal of Clinical Gastroenterology 1989; 11: Turk DC, Okifuji A, Scharff L. Chronic pain and depression:role of perceived impact and perceived control in different age cohorts. Pain 1995; 61: Článek byl podpořen MSMT VZ: 13/98: a CNS LN 00B122. do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PROF. MUDR. RICHARD ROKYTA, DRSC. UNIVERZITA KARLOVA, 3. LÉKAØSKÁ FAKULTA, ÚSTAV NORMÁLNÍ, PATOLOGICKÉ A KLINICKÉ FYZIOLOGIE, 3RD CONGRESS OF THE EUROEPAN UNION GERIATRIC MEDICINE SOCIETY (3. KONGRES SPOLEÈNOSTI GERIATRICKÉ MEDICÍNY EU) ZÁØÍ 2004, VÍDEÒ REGISTRACE: ON LINE ABSTRAKTA DO NA VÝŠE UVEDENÉ ADRESE. PRO ÈESKÉ ÚÈASTNÍKY KONGRESOVÝ POPLATEK SNÍ EN NA 175 EUR

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové LÉČBA SCHIZOFRENIE JE POHYBLIVÝ CÍL prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Farmakoterapie schizofrenie zasahovala v průběhu uplynulých 60 let různé cíle. Původně

Více

Depersonalizace a derealizace současné nálezy

Depersonalizace a derealizace současné nálezy PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK Depersonalizace a derealizace současné nálezy Depersonalisation and Derealisation Contemporary Findings Souhrn Jedinec se při depersonalizaci a derealizaci cítí oddělen od vlastních prožitků

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života #

Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života # Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života # Miloš Paleček Kvalita pracovního života je neodmyslitelnou součástí celkové kvality života. Vždyť většina lidí se třetinu svého aktivního života věnuje

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod Z pomedzia neurológie 37 Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod Mgr. Lucie Augustini 1, MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. 2 1 Rehabilitační oddělení NsP Nový Jičín 2 Klinika anesteziologie,

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr. Iva

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ

Více

Jak překonat tabákovou epidemii

Jak překonat tabákovou epidemii Jak překonat tabákovou epidemii Mezinárodní doporučení pro odvykání kouření v primární péči IPCRG (International Primary Care Respiratory Group) OBSAH: 1. Úvod 2 2. Vytvoření praxe podporující odvykání

Více

INHIBITORY CHOLINESTERÁZ V LÉČBĚ DEMENCE JEJICH BEZPEČNOST A MOŽNÁ ÚSKALÍ

INHIBITORY CHOLINESTERÁZ V LÉČBĚ DEMENCE JEJICH BEZPEČNOST A MOŽNÁ ÚSKALÍ INHIBITORY CHOLINESTERÁZ V LÉČBĚ DEMENCE JEJICH BEZPEČNOST A MOŽNÁ ÚSKALÍ doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci Autoři podávají

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích*

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* DANA HAMPLOVÁ** Sociologický ústav AV ČR, Praha Satisfaction with Life, Happiness, and Family Status in Twenty-one European Countries

Více

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů.

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů. PRESKRIPČNÍ ZVYKLOSTI LÉČBY BOLESTI V PRVNÍ LINII Skoupá J. 1, Gajdošík J. 2, Grešová I. 3, Černá V. 1 1 Pharma Projects, s.r.o., 2 Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, 3 Health Promotion, s.r.o.

Více