PATOFYZIOLOGIE BOLESTI VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATOFYZIOLOGIE BOLESTI VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ"

Transkript

1 PATOFYZIOLOGIE I VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ R. ROKYTA KLÍÈOVÁ SLOVA bolest stáří měření bolesti patofyziologické změny klinické změny léčba KEY WORDS pain elder age pain measurement pathophysiological changes clinical changes therapy SOUHRN Existují věkové rozdíly jak v experimentální, tak v akutní a chronické bolesti. Charakteristikami bolesti ve stáří je zvýšení prahu bolesti, nižší tolerance bolestivých podnětů a poškozená schopnost diskriminovat mezi nadprahovými bolestivými podněty. Víme také, že starší pacienti mají menší schopnost reagovat na akutní bolest, zejména je nižší percepce pooperační bolesti. Intenzita vnímání chronické bolesti vrcholí ve středním věku, později klesá; přesto mnoho starých lidí vnímá chronickou bolest velmi intenzivně. Při vnímání bolesti ve stáří hrají velikou roli kognitivní komponenty. Rozdíl spočívá i v tom, že starší lidé reagují mnohem hůře na somatické bolesti, což u nich může zastírat některé patologické fenomény. V následujícím článku se pokusíme rozebrat některé patofyziologické problémy bolestí ve stáří včetně léčebných výstupů. ABSTRACT There exist age differences both in experimental and in acute and chronic pain. The features of pain in elder age are the pain threshold increase, lower tolerance of painful stimuli and damaged ability of discrimination between the painful stimuli. It is also known that elder patients have lower ability to react to the acute pain, especially there is a lower perception of postoperation pain. The intensity of chronic pain perception culminates in middle age, later it decreases; nevertheless many elder people perceive chronic pain very intensively. The cognitive components play an important role in pain perception in elder age. The difference lies in the fact that elder people react much worse to somatic pain which may conceal some pathological phenomena in some of them. In the following article we will attempt to analyse some pathophysiological problems of the pain in elder age including the therapeutical outputs. EXPERIMENTÁLNÍ MÌØENÍ I V současné době máme poměrně dobrou představu o bolesti, o její percepci, o jejím vedení různými nervy do míchy i jejím zpracování na míšní úrovni, dalším vedení spinotalamickými drahami do talamu a konečně talamokortikálními drahami do mozkové kůry. V tomto smyslu odkazuji na své předchozí přehledné články [20 23]. Co se týče bolesti ve stáří, naše zkušenosti jsou mnohem méně experimentálně doloženy. Jsou prostudovány zejména klinicky. Bolest ve stáří je vážným problémem, protože se zvětšuje procento populace starších lidí ve všech vyspělých státech, a to ve věku nad 80 let. To je šedivění populace a je na celém světě [6]. MÌØENÍ I Jak měřit bolest? U člověka měříme bolest většinou komplikovaně. Nejužívanější jsou metody psychologické (různé dotazníky). Ty mají ovšem svoje metodické nevýhody. Intenzita měření bolesti nejčastější metodou vizuální (zrakovou) analogovou škálou (VAS) je použitelná ve stáří zejména u osob s kognitivními poruchami, jinak není ve stáří přesná. Mnohem lepší je měření dotazníkem McGill MPQ [15] nebo jeho krátkou formou SF MPQ Melzack [16]. Validita je ale vždy závislá na tom, kdo měření provádí. Sami se snažíme o evaluaci bolesti měřením některých biochemických faktorů. Biochemické změny jsou u zvířat [23] i u pacientů [13,14]. Dalšími měřeními, která lze velmi dobře experimentálně provádět, jsou měření elektrofyziologická a používání funkčních zobrazovacích metod. Zobrazovací metody přinesly velký pokrok v evaluaci bolesti, ale jsou v rutinní praxi zatím málo používaná. EXPERIMENTÁLNÍ Je rozdíl v prahu bolesti práh bolesti je nejnižší hodnota, při které osoba sdělí, že cítí podnět bolestivě [17]. Ze všech studií u lidí vyplývá, že práh bolesti s věkem roste speciálně pro termickou bolest. Záleží vždy na tom, jaká bolest se měří, zda jde o působení radiačního či kontaktního tepla, elektrického proudu, kožní stimulaci [7]. U všech těchto případů se práh bolesti zvyšuje s věkem, zatímco při stimulaci zubní pulpy či štípnutí nejsou žádné věkové rozdíly 22 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2004

2 při použití povrchové nervové komprese. Tou se blokují A δ vlákna [12]. U mladých pacientů se práh bolesti zvyšoval, zatímco u starších lidí ne. Předpokládá se, že starší lidé používají k vedení bolesti pouze C vlákna (velmi pomalá vlákna, která vedou rychlostí 0,5 3,5 m/sec). U starších lidí je poškozeno vedení A δ vlákny. To může způsobit i zhoršenou prezentaci viscerální bolesti u starší populace [18]. ZMÌNA PRAHU IVÉ TOLERANCE Bolestivá tolerance podle definice [17] je nejnižší úroveň stimulace, kdy subjekt požádá, aby byla stimulace zastavena. ZMÌNA NA REAKCE NA NADPRAHOVÉ IVÉ PODNÌTY U starších lidí je nadprahová bolestivá stimulace méně intenzivní a méně nepříjemná než u mladších subjektů [9]. S věkem se zvyšuje práh, ale snižuje se tolerance. Mechanizmy popsaných změn mohou být buď periferní nebo centrální. Periferní efekty jsou způsobeny změnou senzitivity receptorů na A δ vláknech, centrální jsou lokalizovány na spinální a supraspinální úrovni. Velkou roli hraje serotonin. U starších zvířat byly naměřeny nižší hladiny serotoninu v míše. Alterující metabolizmus serotoninu může snížovat přenos signálů z viscerálních orgánů u starších zvířat i lidí. Podáme-li laboratorním potkanům serotonin intravenózně, vznikne bolest a komplexní kardiovaskulární změny. Změní se také pasivní avoidance. U starších krys se zvýšila senzitivita na bolestivou stimulaci po intravenózním podání serotoninu. Tailwithdrawel vytažení ocasu bylo obtížnější. Můžeme spekulovat o snížení transmise signálu z viscerálních orgánů u některých starších pacientů. Podobný význam může mít i NO u starších pacientů. NO umožňuje v CNS signalizaci informace o bolestivé stimulaci a vyvolává centrální senzitizaci. Na míšní úrovni způsobuje NO antinocicepční efekt cestou κ a δ opioidních receptorů. Při bolestivém dráždění se mění průtok krve talamem (např. při srdeční ischemii) [2]. Kognitivní funkce mají signifikantní vliv na zkušenost s bolestí u starších pacientů. Stárnutí ovlivňuje descendentní inhibiční bolestivé dráhy (především opioidní), které regulují centrální senzitizaci. Analgetické odpovědi způsobené opioidy a dalšími systémy na bolestivé stimuly jsou alterovány se zvyšujícím se věkem. Zvláště starší zvířata mají zvýšenou senzitivitu na deprivace spánku Strach Bezmocnost úzkost Obr. 1. Circulus vitiosus způsobený chronickou bolestí a faktory které jej ovlivňují. hormonálně mediovaný neopioidní analgetický mechanizmus. Klinické bolesti epidemiologické studie ukazují, že prevalence bolestivých stížností (především bolesti hlavy a zad) má vrchol ve středním věku a pak klesá. U starších osob je prevalence bolesti pro všechny klouby a může být buď perzistentní nebo rekurentní, zejména u muskuloskeletální bolesti a fibromyalgie, ale není to jednoznačné. Ukázalo se také, že starší lidé mají v % případů nějaký bolestivý problém [5,24] a většina starších osob vypovídá o moderované intermitetní bolesti [4]. Většina starších osob si stěžuje na bolest a není jasné, zda jsou tyto stížnosti zcela oprávněné nebo ne. Záleží samozřejmě na frekvenci, trvání, intenzitě a kvalitě bolesti. Akutní bolesti jsou vztahovány k poškození tkání nebo infekčním procesům. Zdá se, že patologické podmínky, které jsou bolestivé u mladých osob, se mohou ve stáří manifestovat jako behaviorální změny konfuze, neklid, agrese, anorexie a únava. Objevuje se dramatické zvýšení prahu bolesti v incidenci a prevalenci asymptomatických atypických myokardiálních infarktů, duodenálních vředů [25], akutní intraabdominální infekce [10], apendicitidy a pankreatitidy. Nikotin prokazatelně zvyšuje práh bolesti, a proto se u celoživotních kuřáků hůře manifestují bolestivé projevy akutního infarktu myokardu. Podobný efekt má i dlouhodobý abúzus alkoholu. Tyto změny jsou jasné a nebezpečné. Starší lidé jsou mnohem citlivější k vedlejším účinkům NSAID, a proto by se s nimi mělo zacházet opatrně; dávky léků by se měly snížit o 25 0 % ve srovnání s mladšími pacienty. Samozřejmě vždy je také bariéra strachu z opioidní adikce, která je ale ve stáří vcelku zbytečná. CIRCULUS VITIOSUS ZPÙSOBENÝ CHRONICKOU Í A FAKTORY, KTERÉ JEJ OVLIVÒUJÍ CIRCULUS VITIOSUS CAUSED BY CHRONIC PAIN AND THE FACTORS INFLUENCING IT REAKCE NA NADPRAHOVÉ IVÉ PODNÌTY ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

3 CHRONICKÁ TERAPIE BOJ S Í CHRONICKÁ Podle definice Melzacka a Walla přetrvává po veškerém možném léčení, které bylo použito. Dlouhotrvající bolest nemá žádnou užitečnou funkci. Existuje přesvědčení, že ve stáří musíme trpět bolestí, přetrvává totiž dojem, že bolest je součástí stáří a že je tedy nezbytná. Proto je i horší tolerance na léčbu, protože lidé věří tomu, že se jim bolest musí ve stáří zhoršovat. BOJ S Í (COPING) Starší osoby používají více pasivní způsob boje s bolestí a strategie, jakými jsou modlitba nebo naděje. Tyto rozdíly však nejsou tak obrovské a nemají velkou klinickou signifikanci [8]. Afektivní dimenze chronické bolesti se projevuje především ve vztahu bolesti a anxiety (úzkosti). U starších pacientů trpících chronickou bolestí může být anxieta signifikantní problém, který vyžaduje léčení stejně jako léčení bolesti. Existuje circulus vitiosus (obr. 1). Stejně intimní je vztah mezi bolestí a depresí [26]. Bolest a deprese mají stejné NK1 (neurokininové) receptory, které jsou lokalizovány jak centrálně, tak periferně. Proto můžeme antidepresiva používat i k léčení bolesti a analgetika i k léčení deprese. Mezi bolestí a depresí ve stáří existuje vysoká komorbidita [11]. Samozřejmě velmi důležitý je vztah mezi bolestí a demencí. Bolestivé stížnosti mohou být první známkou demence. Při sledování změn u starých lidí vedle psychologického testování je dnes nejvýznamnější testování zobrazovacími metodami a eventuálně kombinace EEG a zobrazovacích metod. Nedávno byly objeveny neurotransmitery na receptorové úrovni. Některé endogenní kanabioidní látky, dále nociceptin a nocistatin by mohly ve stáří změnit svůj účinek. Co víme určitě: ve stáří jsou poškozena A δ vlákna, je změněný metabolizmus serotoninu a zvyšuje se odpověď starších osob na neopioidní analgetické působky na spinální úrovni. Je snížená odpověď na NO. Je i snížené centrální zpracování bolestivých stimulů u starších zvířat, které ale není jednoznačně prokázané u lidí. Patofyziologické změny mají důsledky i v managementu bolesti ve stáří. Můžeme konstatovat, že velmi rozsáhlá proporce starších pacientů není adekvátně léčena: % má špatnou léčbu a % vůbec žádnou léčbu. Velmi výrazné je to zejména u pacientů s demencí. Víme ze zkušenosti, že adekvátní léčba bolesti neprobíhá ve všech státech úplně dobře, a i v našem státě podle české Společnosti pro studium a léčbu bolesti až % pacientů nemá adekvátní terapii bolesti. TERAPIE Farmakoterapie. Americká geriatrická společnost vydala praktické pokyny k léčení bolesti ve stáří [1]. Víme, že je různá reakce na opioidy i na NSAID, je adverzivní reakce na opioidy v daleko nižších dávkách, existuje mnoho vedlejších účinků, což není v dospělosti. Psychologická intervence má několik forem, nejdůležitější je kognitivně behaviorální terapie. Fyzikální terapie je velmi účinná ve starším věku. Je to např. transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS), masáže, aplikace tepla a chladu; bolesti ve stáří může zlepšovat pravidelné cvičení přiměřené věku. Ve stáří se nemusíme bát ani neurochirurgických zákroků. Víme, že neuromodulace i stimulace míšní mohou být prováděny i ve stáří. V každém případě je důležité, aby léčba bolestí byla komplexní a multidisciplinární. Smith podle Bejvančického [3] udává, že při podávání opioidů ve stáří je větší riziko nežádoucích účinků (2krát častěji než u mladých), je adverzivní efekt při podávání více léků, při užívání 6 léků je až 14krát vyšší riziko. Analgetický účinek morfia je ve stáří menší a více je to vyjádřeno u žen, zejména při jednorázovém podání. PCA dávka morfinu za 24 hodin = 100 věk. Zásadně by se ale morfin podávat měl, neupírejte starým prospěch z léčby bolesti! Zajímavé je, že např. v Německu až 40 % starých nemocných dostává opioidy ke zklidnění. U starších lidí se doporučuje podávat poloviční dávky preparátů. Musíme být velmi opatrní i při rotaci opioidů, která se nevylučuje, ale musíme dbát na to, aby nevznikaly komplikace, jako je nauzea, zvracení a neuropsychická postižení. U starších lidí musíme dávat pozor na kumulativní účinek látek souvisejících se stárnutím ledvin. U pacienta staršího 65 let mají ledviny zhoršené morfologické a funkční charakteristiky. Identifikace bolesti u starších pacientů se někdy projeví zhoršením kognitivních funkcí. Starší lidé s chronickou bolestí mají velmi silnou afektivní komponentu a její intenzita ovlivňuje kvalitu života starých pacientů. Chronická bolest je rozšířena mezi staršími osobami a je léčebně podceněna a významně zhoršuje kvalitu života pacientů. Závěrem opakuji, že u starších a starých lidí je zvýšený práh bolesti, nižší tolerance a snížená schopnost diskriminovat mezi 24 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2004

4 nadprahovými podněty bolestivých stimulací. Starší lidé mají na rozdíl od mladších pacientů daleko menší schopnost rozeznat akutní patologické změny viscerálního původu, např. intraabdominální infekce. Intenzita chronické bolest klesá ve stáří, ale samozřejmě i starší lidé si stěžují na chronickou bolest. Jde více o změnu kvality a ne o změnu intenzity chronické bolesti s věkem. Zdá se, že afektivní a kognitivní komponenty nejsou věkově závislé, ale jsou si naopak velmi podobné u mladších i starších pacientů a vyžadují stejné psychologické léčení. Emocionální distress, speciálně deprese, která se objevuje u starších pacientů, se nesnižuje s věkem, ale samozřejmě závisí na tom, jakým způsobem bolestivé projevy měříme. Doporučuje se MPQ anebo za SF MPQ a ne VAS. Obecně lze konstatovat, že chronická bolest ve stáří je podceněna a často nedostatečně léčena. LITERATURA 1. AGS Panel on Chronic Pain in Older Persons: The management of chronic pain in older persons. Journal of the American Geriatrics Society 1998; 46: Anbar M, Gratt RM. The role of nitric oxide in the physiopathology of pain. J Pain Symptom Manag 1997; 14: Bejvančický Š. Opioidy v léčbě namaioligní a neuropatické bolesti. Vídeň , Satelitní sympozium EFIC kongresu v Praze. Bolest 2004; l: Cook AJ, Thomas MR. Pain and the use health services among the elderly. Journal of Aging and Health 1994; 6: Ferrell BA, Ferrell BR, Osterweil D. Pain in the nursing home. Journal of the American Geriatrics Society 1990; 38: Ferrell BA. Overview of aging and pain. In: Ferrell BR, Ferrell BA (eds). Pain in the elderly. Seattle, IASP 1996: Gagliese L, Melzack R. Age differences in nociception and pain behaviours in the rat. Neurosci Behavioral Rev 2000; Gagliese L, Katz J, Melzack R. Pain in the elderly, In: Textbook of Pain (4th edition). Wall PD, Melzack R (eds). Churchill, Livingstone, 1999: Gibson SJ, Katz B, Corran TM, Farrell MJ, Helme RD. Pain in older persons. Disability and Rehabilitation 1994; 16: Gooper GS, Shlaes DM, Salata RA. Intraabdominal infection: differences in presentation and outcome between younger patients and the elderly. Clinical Infectious Diseases 1994; 19: Hamm RJ, Kinesly JS. Environnentally included analgesia: An age related decline in an endogenous opioid system J Gerontol 1985; 40: Chakour MC, Gibson SJ, Bradbeer M, Helme RD. The effect of age on A delta and C fibre thermal pain perception. Pain 1996; 64: Křikava K, Kalla K, Yamamotová A, Rokyta R. Bolest jako příčina biochemických změn u onemocnění žlučníku. Bolest 2004; 1: Křikava K, Kala K, Yamamotová A, Rokyta R. Blood serum changes in patients with pain during bone fractures and acute pancreatitis. Neuroendocrinology Letters 2004: in press. 15. Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: Major properties and scoring methods. Pain 1975; 1: Melzack R. The short form McGill Pail Questionnaire. Pain 1987; 30: Melzack R, Wall PD. The challenge of pain. London: Penguin Books, Moore A, Clinch A. Underlying Mechanisms of Impaired Visceral Pain Perception in Older People. JAGS 2004; 52: Rokyta R, Holeček V, Pekárková I, Krejčová J, Racek J, Trefil L, Yamamotová A. Free radicals after LITERATURA PROF. MUDR. RICHARD ROKYTA, DRSC. V roce 1961 absolvoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. Titul kandidáta lékařských věd získal v roce 1969 na FVL UK Praha a v roce 1983 habilitoval na UK Praha v oboru patologická fyziologie. V roce 1991 získal doktorát věd a ve stejném roce obhájil profesuru. V letech působil jako odborný asistent Ústavu patologické fyziologie LF UK Plzeň a v letech jako vedoucí katedry Fyziologie a patologické fyziologie Lékařské fakulty hygienické UK Praha. V současné době pracuje jako přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha. Věnuje se problematice neurofyziologie, talamokortikálních vztahů a patofyziologie bolesti. Je členem redakčních rad: Physiological Research (IF), Neuroendocrinology letters (IF), Československá fyziologie, Psychiatrie, Veterinární lékař, šéfredaktor časopisu Bolest. Je autorem 402 publikací, z toho přes 80 v časopisech s IF, přes 300 vědeckých přednášek doma i v zahraničí, autor a spoluautor 5 monografií, 15 skript, 6 překladů knih a mnoha populárních článků. Získal čestné členství České fyziologické společnosti, je nositele čestných medailí a cen, oceněný Charvátovou cenou. Zlatá medaile ČLS J.E.P. V minulosti proděkan 3. LF UK a člen Akademického senátu UK, v současnosti působí jako člen 3 výborů Společností J.E. Purkyně, člen mnoha mezinárodních společností, prezident a generální sekretář 5 mezinárodních kongresů a sekretář Societé de Physiologie. ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

5 painful stimulation are influenced by antioxidants and analgesics Neuroendocrinology Letters 2003; 5 (24): Rokyta R. Bolest, morfologické a fyziologické základy. Remedia 1995; 1 2: Rokyta R. Bolest a její patofyziologie. Psychiatrie Rokyta R. Fyziologie a patofyziologie bolesti a její možné praktické výstupy. Praktický lékař 2000; 80 (7): Rokyta R. Patofyziologie bolesti. Postgraduální medicína 2003; 5: 51 54, 24. Roy R, Thomas M. A survey of chronic pain in an elderly population. Canadian Family Physician 1986; 32: Scapa E. Horowitz M, Waron M, Eshchar J. Duodenal ulcer in the elderly. Journal of Clinical Gastroenterology 1989; 11: Turk DC, Okifuji A, Scharff L. Chronic pain and depression:role of perceived impact and perceived control in different age cohorts. Pain 1995; 61: Článek byl podpořen MSMT VZ: 13/98: a CNS LN 00B122. do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PROF. MUDR. RICHARD ROKYTA, DRSC. UNIVERZITA KARLOVA, 3. LÉKAØSKÁ FAKULTA, ÚSTAV NORMÁLNÍ, PATOLOGICKÉ A KLINICKÉ FYZIOLOGIE, 3RD CONGRESS OF THE EUROEPAN UNION GERIATRIC MEDICINE SOCIETY (3. KONGRES SPOLEÈNOSTI GERIATRICKÉ MEDICÍNY EU) ZÁØÍ 2004, VÍDEÒ REGISTRACE: ON LINE ABSTRAKTA DO NA VÝŠE UVEDENÉ ADRESE. PRO ÈESKÉ ÚÈASTNÍKY KONGRESOVÝ POPLATEK SNÍ EN NA 175 EUR

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s. Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.; Třebíč II. brněnský den klinické farmacie, 11. února 2016 Obsah

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Opioidy v léčbě neuropatické bolesti Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Specifika neuropatické bolesti (NB) NB bývá obecně na léčbu velmi rezistentní. Projevy NB jsou velmi pestré,

Více

Doporučené postupy ČSARIM pro léčbu akutní pooperační bolesti. J. Málek

Doporučené postupy ČSARIM pro léčbu akutní pooperační bolesti. J. Málek Doporučené postupy ČSARIM pro léčbu akutní pooperační bolesti J. Málek Význam léčby pooperační bolesti (LPB) Bolest je pátá vitální funkce (vědomí, dýchání, oběh, metabolismus, bolest) - American Pain

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 Motto Prof.MUDr.Vladimir A. Pavlov, DrSc: Mesodiencefalická modulace je jediná metoda

Více

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem III. Celostátní královehradecký kongres perioperačních sester 24. - 25. 9. 2014 Mgr. Petra Kourková Nemocnice Jihlava, ARO - anestezie

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Jak (vy)budovat Acute Pain Service

Jak (vy)budovat Acute Pain Service Jak (vy)budovat Acute Pain Service Marek Hakl Centrum pro léčbu bolesti ARK LF MU a FN u sv. Anny v Brně Acute Pain Servis (APS) Projekt bezbolestné nemocnice Součást nemocničních standardů pro schválení

Více

NEFARMAKOLOGICKÉ PŘÍSTUPY OVLIVNĚNÍ BOLESTI NOVOROZENCE

NEFARMAKOLOGICKÉ PŘÍSTUPY OVLIVNĚNÍ BOLESTI NOVOROZENCE NEFARMAKOLOGICKÉ PŘÍSTUPY OVLIVNĚNÍ BOLESTI NOVOROZENCE to make neonatal (intensive) care more humane Jan Malý Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové DOPORUČENÍ AAP 2006 zavedení rutinních postupů vedoucích

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Bolest jako 5. vitální funkce

Bolest jako 5. vitální funkce Bolest jako 5. vitální funkce J. Fendrychová NCO NZO Brno Bolest jako 5. vitální funkce Fráze byla poprvé použita americkou společností pro bolest (American Pain Society, 1996), aby se mezi zdrav. profesionály

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Novodobá historie léčby bolesti (LB) J.Bonica (1917( ) - Tacoma (Washington) první Pain clinic založení IASP (International Association

Novodobá historie léčby bolesti (LB) J.Bonica (1917( ) - Tacoma (Washington) první Pain clinic založení IASP (International Association Organizace léčby bolesti v ČR, nové algeziologické metody Jiří Kozák Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN v Motole Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP Novodobá historie léčby bolesti

Více

Kvantitativní testování termického a vibračního prahu. Lenka Mlčáková

Kvantitativní testování termického a vibračního prahu. Lenka Mlčáková Kvantitativní testování termického a vibračního prahu Lenka Mlčáková Základní anatomie senzitivního Přímá senzitivní dráha : 1. Receptory systému 2. První periferní senzitivní neurony (v gangliích zadních

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH PACIENTŮ

DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH PACIENTŮ Helena Ondrášková Iveta Zimová Petra Minarčíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Neuromodulace v léčběl. bolesti. MUDr. Marek Hakl, PhD. Centrum pro léčbu l. bolesti ARK FN u sv. Anny v Brně, LF MU Brno

Neuromodulace v léčběl. bolesti. MUDr. Marek Hakl, PhD. Centrum pro léčbu l. bolesti ARK FN u sv. Anny v Brně, LF MU Brno Neuromodulace v léčběl bolesti MUDr. Marek Hakl, PhD. Centrum pro léčbu l bolesti ARK FN u sv. Anny v Brně, LF MU Brno Neuromodulace Mezi neuromodulaceřad adíme léčebnl ebné metody, které jsou založeny

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod Téma: FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE V LÉKAŘSKÉ PRAXI ODBORNÝM GARANTEM LÉKAŘSKÉHO SYMPOZIA: Prof.

Více

Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek

Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Furosemid Furosemid působí blokádou

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Cílová skupina

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Cílová skupina Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s bolestí. Žák prostřednictvím kazuistiky, řízených otázek a tajenky pracuje s pojmy, vztahující se k akutní a chronické bolesti.

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 3 9 Prof. MUDr. Richard

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Nové možnosti léčby bolesti pohybového aparátu MUDr. Bohumil Skála Ph.D.

Nové možnosti léčby bolesti pohybového aparátu MUDr. Bohumil Skála Ph.D. Nové možnosti léčby bolesti pohybového aparátu MUDr. Bohumil Skála Ph.D. Všeobecný praktický lékař, ordinace Lanškroun Odborný asistent Ústavu sociálního lékařství LF UK Hradec Králové Člen výboru SVL

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků?

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? Omezení spotřeb léků v ČR v roce 2006 Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. Zpracováno na základě údajů SÚKL získaných z programu AISLP verze

Více

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Seznam příloh Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Příloha č. 1 DOTAZNÍK PRO PACIENTY S PRIMÁRNÍM GLAUKOMEM, LÉČENÝCH

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha výsledky prvního roku práce Kopecký, Rusinová, Čepelíková, Kadlecová, Kusová, Strížová, Matějková, Červenková paliativni.pece@vfn.cz Konziliární tým Edukační

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

NÁZORY NA EDUKACI V ALGEZIOLOGII A NA PROBLÉMY V LÉÈBÌ PACIENTÙ S ALGICKÝMI SYNDROMY V OBORU REHABILITAÈNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

NÁZORY NA EDUKACI V ALGEZIOLOGII A NA PROBLÉMY V LÉÈBÌ PACIENTÙ S ALGICKÝMI SYNDROMY V OBORU REHABILITAÈNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA NÁZORY NA EDUKACI V ALGEZIOLOGII A NA PROBLÉMY V LÉÈBÌ PACIENTÙ S ALGICKÝMI SYNDROMY V OBORU REHABILITAÈNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA OPINIONS ON EDUCATION IN ALGESIOLOGY AND PROBLEMS IN PAIN MANAGEMENT OF PATIENTS

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Aleš Kubát VN Olomouc Trochu historie George Engel (1977) Potřeba nového medicínského modelu: výzva pro biomedicínu - zohledňovat nejen

Více

ŠROTOVÁ I. VLČKOVÁ E. ADAMOVÁ B. KINCOVÁ S. BEDNAŘÍK J.

ŠROTOVÁ I. VLČKOVÁ E. ADAMOVÁ B. KINCOVÁ S. BEDNAŘÍK J. NEUROPATICKÁ KOMP PONENTA U CHRONICKÝCH BOLEST TÍ V BEDERNÍ PÁTEŘI ŠROTOVÁ I. VLČKOVÁ E. ADAMOVÁ B. KINCOVÁ S. BEDNAŘÍK J. NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF MU A FN BRNO CEITEC - STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Období 05/2013 05/2015 Celkem 8 setkání 2x + vedoucí MSC ( 29.1.2014, 12.12.2014) Hlavní

Více

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere?

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? PhDr. Martin Loučka International Observatory on End-of-Life Care Faculty of Health and Medicine, Lancaster University, UK 19.9.2013, V. československá

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v geriatrii Specifika chorob v geriatrii Charakteristika chorob ve vyšším věku

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Očkování chronicky nemocných

Očkování chronicky nemocných Očkování chronicky nemocných Jan Smetana Roman Chlíbek Renáta Šošovičková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Komu je očkování určeno (pomineme význam plošné vakcinace) 2 1. Osoby se zvýšeným

Více

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18 Obsah Úvod 10 1 Historie anesteziologie 11 1.1 Horace Wells a oxid dusný 11 1.2 Mortonův úspěch 12 1.3 Historie místní anestezie 13 1.4 Začátky anestezie v Českých zemích 14 1.5 Vznik samostatného oboru

Více

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Náhlá zástava výměny krevních plynů při funkčnímoběhu 230 ml kyslíku

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

SCHÙZE VÝBORU SSLB 20. 10. 2004

SCHÙZE VÝBORU SSLB 20. 10. 2004 SCHÙZE VÝBORU SSLB 20. 10. 2004 Kódy diagnóz pro algeziologii MUDr. Vondráèková odeslala èlenùm výboru e-mailem. Soudní znalci v oboru léèby bolesti a paliativní medicíny je tøeba registrace na krajském

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více