MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

2 RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

3 V souladu s dlouhodobou strategií prevence rizikového chování je vypracován školním metodikem prevence sociálně patologických jevů tento Minimální preventivní program, který bude realizován na SPŠ stavební Valašské Meziříčí ve školním roce MPP navazuje na programy z předchozích let. Zaměřuje se především na primární prevenci rizikového chování a jeho dvěma základními pilíři jsou nespecifická prevence, tedy aktivity, jež nejsou přímo cíleny na prevenci rizikového chování, ovšem prvky prevence obsahují (sportovní aktivity, adaptační pobytové aktivity, volnočasové aktivity apod.), a specifická prevence, tj. aktivity cíleně zaměřené na konkrétní rizikové jevy (např. interaktivní programy, besedy, videopořady, přednášky apod.). Primární prevence je zaměřena na omezení možnosti vzniku a rozvinutí různých forem RCH - spočívá v předávání informací o nebezpečí návykových látek a ochraně před omamnými a psychotropními látkami a jedy - vymezuje formy a projevy rizikového chování - rozvíjí sociální dovedností (efektivně komunikovat, pozitivně se prosazovat, obhajovat vlastní názor, řešit problémy, posilovat sebevědomí, bránit se manipulaci, pozitivně přistupovat ke svému zdraví, životu ve společnosti) Sekundární prevence je zaměřena na včasné podchycení žáků s počátečními projevy RCH - spolupráce s TU, VP, rodiči - kooperace s odborníky, institucemi - diagnostika příčin a závažnosti aktuálního stavu - zahájení adekvátního terapeutického procesu

4 HLAVNÍ CÍLE PREVENCE Obecné cíle prevence rizikového chování prevence užívání návykových látek, OPL a vzniku závislosti na těchto látkách prevence zneužívání alkoholu, tabákových výrobků, drog, léků, anabolik prevence patologického hráčství, počítačové závislosti prevence záškoláctví optimalizace zdravého školního klimatu vztahy, prostředí racionální využívání volného času prevence infekčních nemocí prevence poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie) prevence mimořádných událostí ve škole prevence negativních vztahů v užší i širší sociální skupině, prevence šikany prevence kyberšikany prevence asociálního chování, útočné netolerance, agresivity prevence rasismu, xenofobie, antisemitismu, nacionalismu prevence netolerance vůči menšinám prevence vtažení do nezákonných sekt a hnutí prevence agresivního chování, vandalismu, delikvence a kriminality prevence rizikového sexuálního chování prevence syndromu týraných a zneužívaných dětí prevence komerčního sexuálního zneužívání prevence diváckého násilí prevence agresivní reklamy, manipulace Průběžně sledovat výskyt výchovných problémů žáků a tříd. Operativně tyto problémy řešit, zapojit pedagogy, žáky, studentský parlament, rodiče. Vytvářet vhodné podmínky pro realizaci plánu strategie prevence RCH vedení školy, vedoucí domova mládeže. Spolupracovat s odbornými pracovníky a institucemi. Modifikovat program prevence podle aktuálních potřeb žáků, rodičů, pedagogů.

5 Specifické cíle prevence rizikového chování 1) intenzivní působení na žáky, kteří užívají tabákové výrobky odůvodněnost cíle: velmi závažné zdravotní a kosmetické důsledky kouření, snížení produktivity práce (čas strávený při cigaretě), ekonomická zátěž rodinného rozpočtu, porušování zákonů a předpisů (prodej cigaret mladším 18 let, porušování zákazu kouření), bezohlednost vůči nekuřákům, znečišťování prostředí - ve vyspělých zemích společenská neúnosnost kouření na veřejnosti, větší riziko začít kouřit např. konopné drogy, pervitin aj. 2) posilování vytváření vhodných sociálních vazeb, přátelských vztahů mezi spolužáky, prevence projevů šikany, kyberšikany a podobných patologických forem chováním odůvodněnost cíle: vliv vrstevnické skupiny v období adolescence je výrazný ve směru pozitivním i negativním 3) podpora racionálního využívání volného času žáků, výchova k zdravému životnímu stylu odůvodněnost cíle: všestranný rozvoj osobnosti mladého člověka je nejefektivnější ochrannou před jeho ohrožením rizikovým chováním 4) pozornější sledování absencí žáků, výraznější spolupráce s třídními učiteli, rodiči odůvodněnost cíle: velké riziko záškoláctví, s ním souvisejícího rizikového chování a jeho transferu do školního prostředí

6 Cíle pro pedagogické pracovníky: - být pozitivní v přístupu k žákům smysluplné učení, přiměřenost - vyučovat za aktivní účasti žáků - spolupráce, motivující hodnocení, spravedlnost - sebevzdělávat se v oblasti prevence sociálně patologických jevů a RCH - předávat informace o zdravém životním stylu a SPJ žákům, rodičům - předávat si zkušenosti v oblasti prevence SPJ a RCH - důsledně trvat na dodržování školního řádu Cíle pro třídní učitele: - být sociálním manažerem třídy jako sociální skupiny - mít pravidelný kontakt se třídou - pomáhat řešit školní i osobní problémy žáků - podporovat vícedenní pobytové aktivity vzájemné poznávání účastníků, důvěra, podchycení nežádoucích projevů chování, zvládání náročných fyzických a psychických zátěží, vzájemná pomoc Cíle pro žáky: - umět posoudit rizika, která sociálně patologické jevy a rizikové chování přinášejí, jejich vliv na zdraví, budoucí zaměstnání i úroveň vzdělání - mít zodpovědný přístup k životu, zdraví, vlastní morálce a osobním hodnotám - chápat význam vlastního zodpovědného chování vůči rodičům a společnosti - dokázat nalézt pomoc sobě i druhým - umět si vytvořit vlastní postoje, nenechat se negativně manipulovat druhými - znát právní důsledky svého jednání Cíle pro studentský parlament: - spolupodílet se na prevenci SPJ a RCH - zapojovat se do akcí pořádaných v rámci realizace strategie prevence a MPP, vyjadřovat se k nim, dávat podněty a prezentovat návrhy jako zástupci tříd - setkávat se se školním metodikem prevence a výchovnými poradkyněmi, vedením školy a spolupracovat s nimi v dané oblasti

7 Podpůrná realizace programu pedagogickými pracovníky: - rozvoj etického a právního vědomí a občanských postojů - spolupráce vyučujících konkrétních předmětů, ŠMP, VP, TU, vedení školy - spolupráce s rodiči, školním parlamentem a radou školy - zvýšená vnímavost na negativní jevy při dohledu nad žáky - uvědomění si rizika těchto jevů na exkurzích, kurzech, sportovních a kulturních aktivitách - poskytovaní informací žákům a rodičům o možnostech konzultací se ŠMP a VP, kteří jim mohou doporučit kontakty na odbornou pomoc - vytváření pozitivní motivace ke studiu a úspěšným studijním výsledkům - prezentace školy, jejich výsledků a úspěchů studentů v soutěžích - formování vztahu žáků k prostředí školy společná péče o třídy a výzdobu školy - vedení žáků k zájmu o studovaný obor, exkurze, kulturu, sport - podporovat komunikaci mezi žáky, pedagogy a rodiči - efektivně začleňovat prožitkové a interaktivní aktivity do výuky - posilovat pozitivní sebehodnocení žáků a jejich dobré vztahy - umožnit prezentovat práci školního parlamentu a rady školy - podporovat a spolupodílet se na realizaci preventivních programů

8 POPIS SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY Žáky naší školy jsou chlapci a děvčata (početně převažují chlapci) ve věkové kategorii let, zpravidla absolventi základních škol. Několik žáků přestupuje každoročně z příbuzných učebních oborů středních škol, studijních oborů středních odborných škol nebo studijních oborů víceletých gymnázií. Žáci jsou z rozdílně sociálně i ekonomicky situovaných rodin. Převažují žáci z bližšího okolí Valašského Meziříčí, kteří se dopravují do školy, a žáci místní. Žáci ze vzdálenějších obcí a měst jsou ubytováni na domově mládeže, který je součástí areálu budov školy, nebo do školy dojíždějí, což jim zabírá dost času. Škola se nachází v klidném prostředí nedaleko centra města, část budov je v centru. Valašské Meziříčí je město s několika středními školami - naši žáci se setkávají s žáky jiných škol a svými bývalými spolužáky ve městě a v dopravních prostředcích při cestě do školy a ze školy, při společné zábavě, sportu apod.

9 KOOPERUJÍCÍ SKUPINA - PERSONÁLNÍ ZDROJE ředitelka školy - odpovědná za plnění MPP, jeho podporu a kontrolu Ing. Jindra Mikuláštíková tel školní metodik prevence odpovědný za tvorbu, koordinaci, realizaci a evaluaci MPP školy, spolupráci s třídními učiteli, VP, vedením školy, rodiči Mgr. Čeněk Polách tel výchovné poradkyně spolupráce s ŠMP, třídními učiteli, vedením školy, rodiči PaedDr. Drahomíra Hegarová, Ing. Iva Halaštová tel , tel třídní učitelé mapování aktuální situace ve třídách, spoluúčast na realizaci MPP, komunikace s rodiči vyučující jednotlivých předmětů začlenění preventivních témat do výuky vedoucí vychovatel Domova mládeže SPŠS součinnost v rámci strategie prevence Jiří Peters, tel

10 REALIZACE PROGRAMU VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU 1. Při vyučování předmětům: občanská nauka český jazyk a literatura dějepis chemie ekologie tělesná výchova výpočetní technika ICT architektura a urbanismus ekonomika 2. Přednášky, besedy, filmy, semináře, vzdělávací kurzy 3. Výchovná práce domova mládeže 4. Adaptační kurz žáků 1. ročníků 5. Podle možností při vhodných situacích: v rámci ostatních vyučovacích předmětů na vícedenních kurzech (adaptační, lyžařský, sportovní, turistický aj.) při odborných exkurzích a zájezdech při sportovních dnech školy na třídních schůzkách, dnech otevřených dveří při dalších školních a mimoškolních činnostech

11 REALIZACE STRATEGIE PREVENCE PŘI VYUČOVÁNÍ PŘEDMĚTUM Občanská nauka formování a rozvíjení schopnosti obhájit vlastní postoje, efektivně komunikovat, asertivně jednat, pozitivně se prosazovat, poskytnout pomoc druhým rozvíjení schopnosti odolávat negativnímu nátlaku vrstevníků výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně výchova ke zdravému životnímu stylu, racionálnímu využívání volného času formování pozitivní seberealizace a životní perspektivy, zvyšování vlastní odolnosti vůči sebedestruktivnímu jednání proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, interakce pochopení role rodičů a rodiny pro prevenci SPJ postavení rodiny ve společnosti komunikativní formy ve vztazích mezi lidmi zásady kolektivní spolupráce řešení konfliktů a zátěžových situací, odolnost proti stresu sociálně právní minimum význam a cíle reklamy, psychologie reklamy kulturní kontext užívání a zneužívání drog postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventnímu chování a kriminalitě mládeže, xenofobii, šikanování, rasismu a jiným sociálně patologickým jevům rozvíjení znalostí zákonných norem formování pozitivní sebedůvěry, sebepoznání, sebekontroly Český jazyk a literatura formování schopnosti vyjádřit své pocity různými způsoby (slohová práce, báseň, drama) formy komunikace a zvyšování sociální kompetence literatura s náměty z oblasti problematiky drog, kriminality, šikanování, rasismu, xenofobie a jiných projevů sociálně patologických jevů arizikového chování

12 Dějepis kulturní a historický kontext užívání a zneužívání drog užívání drog v minulosti k různým účelům (prehistorie až současnost) proces socializace jedince xenofobie, rasismus a jejich historické aspekty postoj společnosti v různých historických obdobích a lokalitách k drogám, zločinu, xenofobii, rasismu aj. Chemie informace o specifických drogách, jejich zneužívání, biologické účinky drog, rizika a možná nebezpečí chemické aspekty drog možné důsledky experimentování s drogami dodržování zásad bezpečnosti a ochrana zdraví při práci s těkavými chemickými látkami Ekologie přírodní a syntetické drogy, rozdílnost léčiv a zneužívání drog biologické účinky drog, zdravotní rizika, první pomoc při intoxikaci

13 MINIMÁLNÍPREVENTIVNÍ PROGRAM Tělesná výchova racionální využívání volného času sport výchova ke zdravému životnímu stylu sportovní vzory minulosti a současnosti správná životospráva, zdravý vývoj výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně fyziologie, biologické účinky drog nebezpečí látek zneužívaných při sportovní činnosti znalost poskytnutí pomoci druhým, význam kolektivu zdravotnická první pomoc, včetně pomoci při intoxikaci ICT počítačová kriminalita www stránky zabývající se prevencí RCH včetně rizik kyberšikany a sociálních sítí Architektura, Architektura a urbanismus pojetí a smysl životního prostředí v urbanismu a územním plánování plochy, prostor a objekty pro sport, zábavu, relaxaci, odpočinek, rekreaci apod. Ekonomika registrace daní a negativní jevy ( černá ekonomika ) mezinárodní obchodní vztahy, zapojení černé ekonomiky do mezinárodních vztahů sociálně právní minimum ekonomická gramotnost

14 SPOLUPRÁCE S RODIČI Úvodní shromáždění pedagogů a vedení školy s rodiči žáků budoucích 1. ročníků Termíny třídních schůzek: Dny otevřených dveří: KONZULTACE PRO ŽÁKY A RODIČE Mgr. Čeněk Polách tel školní metodik prevence středa h (nebo dle dohody)

15 SPOLUPRÁCE S DOMOVEM MLÁDEŽE PŘI SPŠS Součinnost v rámci preventivní práce mezi školou a DM průběžná ve šk roce: vzájemná informovanost, účast na poradách, spolupráce mezi vychovateli a třídními učiteli, školním metodikem prevence, výchovnou poradkyní, rodiči Zájmová činnost žáků: sportovní zaměření literárně - hudební zaměření výtvarné zaměření- malování výtvarné zaměření keramika, panenky ( Adoptuj svou panenku projekt UNICEF) sportovní zaměření kick-box (PČR) Spolupráce se Střediskem volného času a nízkoprahovým zařízením ve Valašském Meziříčí Spolupráce s Městskou policií Valašské Meziříčí a Policií ČR Spolupráce s Domovem mládeže Integrované střední školy Valašské Meziříčí a s DM Střední školy pro sluchově postiženou mládež Valašské Meziříčí

16 Hlavní akce DM v tomto školním roce: září: říjen: listopad: návštěva nízkoprahového zařízení Zastávka VM návštěva Klubu deskových her Vrtule turnaj v odbíjené (mezi místními DM) utkání v sálové kopané mezi DM SŠ a ŠPSP VM Mikulášský turnaj o putovní trofej mezi DM VM prosinec: Vánoční hudební večer s vystoupením školní kapely plavání krytý bazén VM leden: únor: březen: duben: květen: červen: turnaj v košíkové mezi DM VM jednodenní lyžování ve sportovním areálu Soláň nebo Kohútka šachový turnaj mezi středními školami VM, RpR hokejové utkání mezi jednotlivými ročníky na zimním stadionu třídenní expedice Pustevny turnaj v nohejbalu a volejbalu běžecký maraton středoškolské mládeže soutěž ve stolním tenise DM SPŠS DM VM účast a pomoc na meziříčském Dni Země společná akce všech DM ve VM Rej čarodějnic víkend sledování a dokumentace hvězdné oblohy v lokalitě Pusteven sjíždění řeky Bečvy na raftu Náchodská Prima sezona

17 SPOLUPRÁCE S RODIČI Úvodní shromáždění pedagogů a vedení školy s rodiči žáků budoucích 1. ročníků Termíny třídních schůzek: Dny otevřených dveří: 8. a KONZULTACE PRO ŽÁKY A RODIČE Mgr. Čeněk Polách tel školní metodik prevence středa h (nebo dle dohody)

18 PLÁNOVANÉ AKCE VE ŠK. ROCE Týden zdraví ve Valašském Meziříčí s interaktivním vzdělávacím programem prevence HIV/AIDS (plánováno ve spolupráci MěÚ VM a SVČ Domeček)- 1. ročníky Květinový den Fair-tradeová snídaně Bílá pastelka Den pro Světlušku Den bez aut TÉMATICKY ZAMĚŘENÉ PŘEDNÁŠKY, BESEDY A VIDEOFILMY Prevence rizikovéko chování na škole Chování žáků na veřejnosti Mezi nimi HIV/AIDS Drogy problém všech Alkohol a cigarety jsou také drogy Sport a návykové látky Nemoc a zdraví Sexualita, antikoncepce Šikana Kyberšikana Sekty a hnutí Satanismus Riziko úrazů, dopravní nehody Kriminalita mládeže Vztahy v třídním kolektivu Drogy a právo Krizové situace Multikulturní vztahy O Sexu od A do Z Prevence HIV/AIDS Štěstí přeje připraveným krizové situace Nejlepší droga je sport

19 VYUŽITÍ PROGRAMOVÉ NABÍDKY MOST Klubovna pro volnočasové aktivity Valašské Meziříčí Mgr. V aneta Zvoníčková Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí Městská policie Valašské Meziříčí Kurz sebeobrany Alkohol a kouření tabákových výrobků Bezpečnost v dopravě Trestná činnost nezletilých a mladistvých

20 PROJEKTY Výměnné studijní pobyty zahraniční stáže (žáci, učitelé) FILMOVÁ PROJEKCE Kino Svět VM + BESEDY filmová představení dle průběžné nabídky a objednávky (zajišťuje PK humanitních předmětů) Zatím v organizaci šk.roku: : Diashow Hawai roč. Kino Svět Valašské Meziříčí Festival outdoorových filmů 1.-3.roč. - - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ divadelní představení dle nabídky a objednávky hromadná nebo výběrová formou zájezdu pro zájemce (zajišťuje PK HP) CELOŠKOLNÍ SPORTOVNÍ DNY Vánoční turnaj ve volejbale (Ž-Ž, Ž-U, U-U) Lyžařský výcvikový kurz Cyklistický závod Stavařská Sportovně turistický kurz Sportovní den a další sportovní soutěže a utkání košíková, volejbal, kopaná ad. (průběžně organizuje PK TV) MÍČOVÉ HRY V TĚLOCVIČNĚ + POSILOVNA během velké přestávky (PK TV) STOLNÍ FOTBÁLEK (u velkétělocvičny) o přestávkách a v době mimo vyučování

21 VZDĚLÁVÁNÍ PP V OBLASTI PREVENCE Školní metodik prevence a výchovná poradkyně ŠMP a VP absolvovali zákonem stanovené specializační studium a pravidelně se zúčastňují dalšího vzdělávání dle nabídky. Řadu let se minimálně dvakrát ročně zúčastňují porad a aktivů v Pedagogicko-psychologické poradně ve Valašském Meziříčí, kde se školí, předávají si zkušenosti a informace. Intenzivně spolupracují s Poradenským centrem při Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí vzdělávání, konzultace, diagnostika apod. Ostatní pedagogičtí pracovníci využívají nabídky DVPP přednášky, semináře, dílny, kurzy mají možnost konzultovat speciální problematiku se ŠMP a VP KRAJSKÁ KONFERENCE K PRIMÁRNÍ PREVENCI RCH každoroční účast ŠMP a VP letošní téma: Jiná prevence Střední zdravotnická škola Kroměříž

22 SPOLUPRÁCE S ŘÍDÍCÍMI A METODICKÝMI ORGÁNY okresní metodička prevence Bc. Zdeňka Martinková martinkova.prevence seznam.cz zdenka.martinkova ppporzl.cz KPPP Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí, Vodní ul. 872 konzultace pro VM čtvrtek mobil: tel krajská školská koordinátorka prevence PhDr. Jarmila Peterková tel Krajský úřad Zlínského kraje Minimální preventivní program vypracoval: Mgr. Čeněk Polách školní metodik prevence Schválila: Ing. Jindra Mikuláštíková ředitelka školy

23

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mgr. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program 2012/2013

Minimální preventivní program 2012/2013 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Žamberk 564 01 Minimální preventivní program 2012/2013 Školní metodik prevence: Mgr. Vendula Hebrová 1. Minimální preventivní program východiska Metodické doporučení k

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2006-2007 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr.

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program 2014-2015

Minimální preventivní program 2014-2015 Minimální preventivní program 2014-2015 Základní údaje Adresa školy: ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk Minimální preventivní program (MPP) je preventivním programem školy pro jeden školní

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 Bc. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k o

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 v rámci Minimálního preventivního programu v oblasti rizikového chování Motto: Společně za zdravým způsobem života ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,příspěvková

Více

Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka Strana 1 / 5

Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka Strana 1 / 5 M i n i m á l n í p r e v e n t i v n í p r o g r a m 2 0 0 9 / 2 0 1 0 - u k á z k a Charakteristika školy, podmínky pro realizaci MPP Základní škola praktická má 9 postupných ročníků, které navštěvuje

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více