Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci"

Transkript

1 ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci

2 s. 2 z 38

3 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu hledání, touhy po poznání; zkráceně vystihuje zásadu být moderní, průkopnický. Naše sdružení chce svojí prací plně dostát významu tohoto pojmu

4 s. 4 z 38

5 s. 5 z 38 Úvod Rozhodl/a ses pracovat v Pionýru. Buď vítán/a mezi námi. Vážíme si tvého odhodlání, protože žádná dětská organizace se nemůže obejít bez nadšených, obětavých a cílevědomě pracujících dospělých. Naše cíle jsou vysoké. Vychovávat spolu se školou, rodinou a celou veřejností děti v době, která je dobou spěchu, techniky a hluku. Není naším úkolem přebírat roli jakéhokoli partnera, ale přáli bychom si je nezastupitelně doplňovat. Naším cílem je rozvíjet dovednosti a schopnosti, které děti mají. Naučit je, jak poznávat názory druhých a přemýšlet o nich, jak se ovládat a samozřejmě umět se zastat lidí, kteří jsou bezbranní a slabší. Dát dětem příležitost, aby mohly objevovat krásu a tajemství přírody. Chceme z nich vychovat lidi čestné, statečné, vnímavé, iniciativní. Vidíš, že naše konečné cíle jsou nemalé. Mnohé z nich si děti do své paměti nevštípí během několika dnů či týdnů, protože jim to nedovoluje jejich rozumová vyspělost ani životní zkušenosti. Musíme respektovat potřeby dítěte. Je zapotřebí velké trpělivosti a shovívavosti, když se nesoustředí nebo vyrušují. Hry musíme připravovat takové, které budou protkány zajímavými informacemi z oblasti vědy, hudby, sportu, brannosti, atd., upoutat jejich pozornost barvitým vyprávěním a samozřejmě jít příkladem. Začátky jsou vždy těžké, a tak abychom ti je usnadnili, je připravená tato publikace, která ti pomůže získat základní informace o Pionýru, jeho Ideálech a činnosti, ale také o zásadách bezpečnosti či první pomoci. Také se bez obav můžeš obrátit na nás, zkušenější členy Pionýra. Určitě ti poradíme. Na závěr bychom ti chtěli popřát hodně úspěchů v budoucí práci. Přijdou různá zklamání, na ta se musíš připravit, ale přijdou i radosti. A když kolem sebe uvidíš rozesmáté či napjaté obličeje dětí, které ti věří a váží si tě, uvědomíš si, že tvoje práce má smysl. S přáním zdaru! autoři

6 s. 6 z 38

7 s. 7 z Poslání Pionýra Žádné společenství nevniká náhodně, každá lidská pospolitost, partou počínaje a nadnárodní společností konče, vzniká proto, že v určitém okamžiku a místě jsou lidé, kteří tento svazek potřebují, a proto ho vytvářejí. Je-li někde více vodních ploch, vznikne tam pravděpodobně organizace rybářů. Sice individuální záliba, ale protože je společná, přiměje jednotlivce, aby se spojili, protože jim to usnadní prosazení určitého společného zájmu. Nástroje k tomu budou volit různé, podle povahy řešených jevů, ale budou spolupracovat. Jistě jde o velmi zjednodušený příklad, ale každá lidská organizace si určuje již při svém vzniku alespoň základní cíle, kvůli nimž byla založena a cesty, jimiž k nim bude směřovat. Sdružení Pionýr tvoří děti, které mají mnoho různých očekávání: chtějí se něco zajímavého naučit, hledají kamarády, touží po romantice, dobrodružství, po společně prožité legraci či se nějak odlišit od ostatních. Současně ji představují dospělí, kteří v práci v Pionýru nalézají radost, uspokojení, pocit splněné povinnosti, uspokojení z naplnění potřeby předat dále vlastní zkušenosti a podobně. Shodli se na obecných pravidlech a principech, zaznamenaných v oficiálních dokumentech Pionýra i neméně významných zásadách bytí základních kolektivů klubů, oddílů a pionýrských skupin. Přesvědčili se, že společně je jim lépe Cíle a základní prostředky Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a Listině práv a svobod a podílí se na naplňování jejich zásad. Podporuje českou státnost a vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám. Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských, kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež. Svoji činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím práce dobrovolných pracovníků. citace ze Statutu Pionýra Jde o velmi zhuštěná, stručná, a tudíž o poněkud stroze vyjádřená základní východiska celého sdružení. Přes zdánlivou velebnost až důstojnost výše napsaných slov a ovšem i možnou formálnost není složité si představit i zcela uskutečnitelné věci, například: vedení k určitému životnímu režimu, k péči o tělesnou kulturu, k samostatnosti v životě, při pobytu v přírodě, schopnosti poskytnout první pomoc atd., poznávání přírody a její ochrany, novinek ve vědě a technice, poznávání konkrétních pracovních postupů ; zdokonalování návyků mravního chování, využívání všech možností výchovy v kolektivu a vyrovnávání osobnosti jednotlivce s vazbou ke kolektivu, reagování i na nepříjemné dotazy dětí;

8 s. 8 z 38 navštěvování a poznávání historie v místě, ve městě, v kraji, neopomíjení veřejně prospěšné práce; poznávání zcela jednoduchých (rukodělných) činností či uměleckých děl i poznávání různých způsobů tvorby ; tedy zcela praktické činnosti. Použité výrazy mohou opravdu někdy svádět i k formalismu, ale to jen tehdy, když si za nimi nepředstavíme nic konkrétního a vnímáme je pouze jako klišé. Uveďme si příklady: Demokracie členem Pionýra se může stát každé dítě i dospělý občan bez rozdílu sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti a náboženského vyznání. Zdůrazňujeme podíl dětí na rozhodování a řízení svého kolektivu, stejně jako zásadu, že problémy řešíme jednáním. Nezávislost Pionýr je nezávislý na politických stranách, hnutích a ideologiích. S žádnou politickou stranou není svázán, se všemi se však snaží v součinnosti řešit problémy, které ovlivňují postavení a záležitosti dětí. Dobrovolnost Pionýr je dobrovolné sdružení dětí, mládeže a dospělých, vychází z dobrovolné činnosti svých členů. Otevřenost Pionýr hájí zájmy a potřeby dětí a mládeže, podporuje tvorbu a naplňování řady rozmanitých programů právě s ohledem na potřeby všech dětí a mládeže. Zabývá se i osvětovou či charitativní činností a je otevřen i pro nečleny, kteří se mohou účastnit jeho činnosti. Pionýr není uzavřen či zahleděn sám do sebe spolupracuje s organizacemi dětí a mládeže u nás i za hranicemi. Samostatnost kolektivy v Pionýru samostatně rozhodují o konkrétním obsahu činnosti, normách života a své vnitřní organizaci. Kolektivy si určují svoji konkrétní strukturu, obsah a systém činnosti, vlastní znak, název, slib a další jednotící prvky. A čerpají přitom z obecných připravených nabídkových programů Pionýra. Různorodost Pionýr umožňuje svým členům uspokojovat své zájmy a potřeby prostřednictvím různorodých kolektivů (smíšené chlapecké dívčí, věkově prostupné stejnorodé, všestranně zájmově zaměřené, oddíly kluby sekce apod.), mnoha postupů i způsobů činnosti. Kolektivy se mohou na základě svého rozhodnutí sdružovat ve vyšší trvalé či dočasné celky. Rozmanitost Pionýr své poslání spatřuje ve vytvoření podmínek pro uspokojování zájmů svých členů prostřednictvím rozmanité činnosti (sportovní, turistické, kulturní, umělecké, technické, mezinárodní, přírodovědné atd.). Díky této rozmanité nabídce Pionýr umožňuje svým členům zdokonalovat svoje vědomosti a dovednosti. Vnímáme-li ony ušlechtilé pojmy prakticky, přijdeme na to, že oficiální dokumenty Pionýra jsou zcela uskutečnitelným návodem na jednání.

9 s. 9 z 38 IDEÁLY PIONÝRA Příkladem jsou třeba Ideály Pionýra. A opět je možné říci: samotný pojem ideál budí pocit vznešenosti. Přesto si za úředními pojmy lze představit zcela reálné události či kroky SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ VĚTNÉ VYJÁDŘENÍ VYSTIŽENÍ, MÍNĚNÍ Poznání Pravda Přátelství Pomoc Překonání Příroda Paměť JEDNOTÍCÍ PRVKY Pionýr je pracovitý, učí se. Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo. Pionýr je přítelem všech dětí. Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním. Pionýr je čestný a spravedlivý. Pionýr chrání přírodu a život na Zemi. Pionýr má rád svou zem. - poznej sám sebe; - objevuj krásu a dobro; - osvoj si vědění, znalosti a dovednosti; - konej a hraj čestně; - chraň pravdu a dané slovo; - buď upřímný a spravedlivý; - poznávej názory druhých a přemýšlej o nich; - chraň přátelství, dopřej sluchu druhým; - buď ohleduplný a kamarádský; - pomáhej nezištně a z přesvědčení; - chraň a pomáhej bezbranným a slabším; - zastaň se utlačovaných; - rozvíjej solidaritu ze strádajícími a trpícími dětmi všech kontinentů; - překonej sám sebe, své špatné vlastnosti a návyky; - nauč se ovládat sám sebe, buď tělesně zdatný; - buď statečný ve slovech i činech, překonávej překážky; - objevuj krásu a tajemství přírody; - chraň přírodu a život na Zemi; - uč se žít v souladu s přírodou; - pamatuj osudů a odkazu svého národa; - chraň památky minulosti; - poznávej dějiny lidstva; Každý by měl také vědět, že v Pionýru existují sjednocující znamení, která se užívají. Bližší popis i naznačení využití je v následující tabulce (viz následující strana), zde jen krátké shrnutí: Základní: PIONÝR název, který používají všichni členové a všechny jednotky organizační výstavby jako základní jednotící prvek. Jeho užívání se závazné pro všechny členy a organizační jednotky Pionýra.

10 s. 10 z 38

11 s. 11 z 38 Další: ZNAK; LOGO; MASKOT; POZDRAV; SOUČÁSTI ODĚVU (šátky, košile, trička, apod.); ZNAČENÍ (nášivky, odznaky a domovenky, apod.). O jejich užívání rozhoduje příslušný kolektiv či orgán Pionýra. PRÁVA A POVINNOSTI Organizace může být organizací, jen když všichni vědí, že existují základní pravidla, která se musejí dodržovat. Mezi ta skutečně hlavní a výchozí nesporně patří práva a povinnosti člena: PRÁVA PIONÝRA - používat jednotící prvky Pionýra; - hmotně podporovat sdružení; - vystoupit ze sdružení; - účastnit se činnosti. POVINNOSTI PIONÝRA - uskutečňovat ideály a cíle sdružení; - hájit čest sdružení; - registrovat se; - naplňovat Program Pionýra; - platit členské příspěvky. JAK PŘES TOHLE VŠECHNO NA DĚTI aneb všechno jsou to pěkná slovíčka, ale za nimi je potřebné vidět určitého kluka či dívku A tak, i když tato kapitola nebude vzhledem k nedostatku prostoru nijak rozsáhlá, neznamená to ovšem, že si ji není třeba přečíst, a že je méně důležitá než ostatní. Snaží se přiblížit některé základní postoje k dětem, na které by se opravdu nemělo zapomenout. Blíže a více je možné se dozvědět v dalších formách přípravy. Být vzorem a zároveň kamarádem Vedoucí, instruktor, kuchař, zdravotník či zásobovač na táboře, zkrátka každý starší člověk, ať chce nebo ne, vědomě či nevědomě, je vždy vzorem pro své svěřence, pro děti. Na tom není nic neobvyklého, právě naopak. Takový člověk, byť si to mnohdy neuvědomuje, má velký vliv a často nedoceněnou moc nad výchovou a chováním dítěte. Děti jsou někdy až neskutečně učenlivé. Zvláště rychle se učí tomu, co by zrovna umět či vědět nemusely. Každý dospělý by si měl uvědomit, že je neustále pod lupou svých malých pozorovatelů, kteří jej zkoumají a berou si z něj jeho přednosti, ale i neduhy. Pochopitelně zvlášť patrné je to v rodinách. Dítě se naučí stejnému způsobu chování a jednání, používá stejná slova, která denně doma slyší od svých rodičů. Ti se pak někdy hrozně diví, když jejich potomek řekne sprosté slovo a to především v nevhodnou chvíli. Všichni jsme určitě od rodičů slyšeli: Kde to to dítě vzalo? nebo také Po kom to dítě je? No, na to je vcelku jednoduchá odpověď. Tak právě tohoto by si měl být vědom každý dospělý, který je ve styku s dětmi. Zkrátka: Dobré vychování je nade vše. a to platí úplně pro všechny.

12 s. 12 z 38 Chovat se slušně, ale neznamená být vůči dětem strohý, přehnaně autoritářský, mít k nim odstup. Takový člověk by u dětí nepochodil a určitě by nepřátelskost ze strany dětí i brzy poznal. Každý člověk pracující s dětmi by měl mít určité vlastnosti jako: trpělivost, citlivost, obětavost, schopnost vcítit se, vnímat prožitky druhého, důvěryhodnost, vlídnost a také alespoň malinkatou hravou dětskou dušičku. Na co nikdy nezapomínat? Pro někoho, hlavně pro začátečníky, je mnohdy těžké skloubit dohromady, jak být autoritou, vzorem a kamarádem. Tohle se člověk nenaučí z knížek a pouček, ale jen v praxi. Je těžké říkat, kdy se chovat víc tak a kdy víc onak. Vždy to záleží na dané situaci a na tom, jak já, jako dospělý zareaguji. Ale určité úkony, typy chování a reakce by měly být pro dobrý vzor osvědčené a vždy platné: plnění slibů pokud se něco slíbí, je třeba to také splnit. Určitě každého naštve, pokud má něco slíbeno a nedostane to. Také to znamená neslibovat nic, co nelze splnit. Stává-li se někomu často, že zapomene, co komu řekl a přislíbil, tak ať si to píše. Na tom není nic ostudného. Právě naopak, děti si pak takového člověka váží, vědí, že je na něj spolehnutí, obrací se na něj a berou jej jako fér člověka. pravdomluvnost že malá lež neuškodí? Někdy to pravda je, ale každý si musí dávat pozor, aby se z malých lží nevyklubala jedna velká. Rovné jednání je základem každého vztahu. A hlavně, člověk, který si neustále něco vymýšlí, se brzy chytí do vlastní klícky a vše vyjde najevo. Pořekadlo: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, nevzniklo jen tak náhodou. Pravda někdy bolí, a tak by měla být podána vhodnou formou a ne na člověka dítě, hned spustit, mohlo by se stát, že se dítě odradí a už nebude mít k člověku dobrý vztah. Někdy se může stát, že člověk šlápne vedle, že řekne něco, co není pravda, že dítěti ukřivdí. V tomto případě by se měl umět omluvit, i když je to pro dospělého mnohdy velmi nepříjemné. spravedlnost pro všechny samozřejmě se stává, že některé dítě je víc sympatické, je víc oblíbené než jiné. Avšak na paměti by všichni měli mít, že jsou zde i ostatní děti. Vyskytne-li se nějaký problém, je nutné vyslechnout nejprve všechny strany a až poté vynášet soudy, aby se náhodou nestalo, že někomu ublížíme. Také se stává, že i mezi samotnými děti se vyvine jistá hierarchie, někdo je šéfík a jiný je terč posměchu. Dobrý vedoucí tohle vycítí a včas tomu udělá konec, nějaká nadřazenost se zkrátka netoleruje. I když je toho ještě mnohem víc, co by starší měli dodržovat - být rozhodní, mluvit stručně, jasně, umět od dětí získávat náměty a využívat je, nepovyšovat se nad ně a podobně. Není na světě stejných dětí Člověk musí mít stále na paměti, že každé dítě je jiné, z jiného těsta, proto by se měl snažit je co nejvíce poznat. Mají rozličné koníčky a záliby, různé vlastnosti a schopnosti. A tak by se požadavky měly individuálně upravovat, aby odpovídaly právě na ono jedno dítě nebo se k tomu alespoň přiblížily. Jedná se o tzv. individuální a věkové zvláštnosti. Věkové zvláštnosti vyplývají z vývoje dítěte od narození do dospělosti a projdou si jimi všechny děti. Obvykle se dělí podle

13 s. 13 z 38 období: kojenecké, batolecí, předškolní starší školní věk. Individuální vlastnosti vycházejí z nervové soustavy, z vrozených anatomickofyziologických rozdílností organismu. Právě individuální vlastnosti jsou odlišné u každého dítěte, řadíme sem: zájmy, rozumové schopnosti, vůli, pozornost, citovou stránku, fantazii, vlohy, paměť atd. Musíme také rozlišovat individuální vlastnosti chlapců a dívek. O individuálních zvláštnostech se může mluvit vždy jen v souvislosti se zvláštnostmi věkovými, protože spolu úzce souvisí. Je téměř jisté, že osmiletá holka nebude mít stejné záliby, ani povahu a schopnosti jako patnáctiletý kluk. Dostanou-li stejný úkol, tak jeden to zvládne hravě a pro druhého to bude něco nepřekonatelného. Dítě, které bude neustále prohrávat, bude zklamané a může se stát, že pak zcela rezignuje a veškerou snahu hodí za hlavu. To může každý pozorovat i sám na sobě, když člověku něco nejde, tak to prostě nedělá. Málokdo má vůli opakovaně překonávat neúspěch. Jenže dospělý si vše již dokáže nějak zdůvodnit, obhájit, dítě to neumí, a pak je to pro něj opravdu a bolestné. Přiměřenost požadavků Začátečníci (často i vedoucí), i když to mnohdy myslí dobře, mají na děti nepřiměřené požadavky, které mohou vést až k poškození zdraví dětí (úpal, teplota, vyčerpanost...), ale horší je, že může být poškozena i jejich psychika (neustálý strach, pokoření, bezmocnost...). V podstatě veškerá spolupráce s dětmi záleží na jejich věku, možnostech, schopnostech, povaze, ale v mnohém je to hlavně na dospělém, na tom, jak s dětmi jedná, jak se k nim chová, jak dítě povzbudí, co po něm požaduje, zda je umí pochválit. Vše se dá shrnout asi takto: chovej se tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě. Dospělý člověk, který si vybíjí své komplexy na dětech, snaží se ukázat, že on je lepší, upřednostňuje své vlastní potřeby nad potřebami ostatních, není dospělou osobností. Jen člověk, který tohle hodí za hlavu, se stane skutečně vyzrálou, dospělou osobností, kamarádem a vhodným vzorem. Spolupodíl dětí Když už je řeč o spolupráci mezi dospělým a dítětem, je také třeba zdůraznit, že nejen starší a dospělí mají vlastní názory, představy, programy a nápady. Samozřejmě je mají i děti a tak by se na to nemělo zapomínat! Vždyť přeci činnost v oddíle či tábor je pro děti, ne pro dospělé a hlavně děti mají mít krásné vzpomínky. Zapojit je do realizace programu, hry, přípravy plánu, Vše může být maličko zdlouhavější, než kdybychom si to zorganizovali sami, ale pro děti to bude jistě zábavné a určitě tuto práci díky své fantazii i o něco obohatí. Zároveň to bude i poučné, protože se děti naučí pracovat jak samostatně tak spolupracovat v kolektivu 1. Vždy je nezbytné mít na paměti, že dobrý vedoucí jenom nevelí, ale vede učí děti přiměřeně zasahovat do dění, organizování a života oddílu. 1 To je zvlášť podstatné dnes, kdy příliš je často zdůrazňován individualismus. Vedle toho je ovšem poptávka po týmové spolupráci, která se nikde neučí. Oddíl je pro získání těchto dovedností jedinečným prostředím.

14 s. 14 z Uspořádání Jak už jsme uvedli jakékoli dobré myšlenky však zůstanou jen v podobě představ, nebudou-li existovat pravidla či normy, kde budou jednak zapsány a jednak budou i základním návodem na přístupy k řešení problémů a zajištění běžného chodu sdružení. OBSAH ČINNOSTI Už byla řeč o Programu Pionýra, což je základní dokument, pro jehož stručnou charakteristiku je možné uvést: Kdo jsme, oč usilujeme a kam směřujeme. Program Pionýra vytváří však jen základní rámec pro obsah činnosti. Velká odpovědnost je v Pionýru přenesena zejména na vedoucí oddílů, kteří jsou v součinnosti s dětmi hlavními tvůrci dění v oddílech či klubech. Proto jsou v Pionýru připraveny různé nabídkové programy činnosti, výchovné projekty, soutěže a akce, kterých je možné se účastnit či z jejich podkladů čerpat při sestavování vlastních plánů činnosti. Nabídka by měla pomoci instruktorům a vedoucím v jejich práci, inspirovat je. Programy jsou rozděleny podle zaměření, například: Výpravy za poznáním - všestranné; Robinsonův ostrov turisticko-tábornické; Modrá planeta ochrana přírody, přírodověda; Olympijské kruhy sportovní; Apollónovy hry kulturně-umělecké. Ke každému programu se váží postupové otevřené soutěže: Pionýrská stezka, Tábornická stezka, Pionýrský Sedmikvítek a další. Vedle toho jsou k využití připraveny i konkrétní výchovné projekty. Ty jsou zase přizpůsobeny například různým věkovým kategoriím projekt Malíčci se Zápisníkem zvířátek je určen nejmladším dětem, jiné, například Roman či Pionýrské stupně pro starší pionýry, Robinsonův ostrov zase oddílům, které se zaměřují na turistiku a tábornictví. Tyto projekty nabízejí vlastně podněty do plánů práce na činnost během celého roku...). Pro individuální rozvoj jsou připraveny odznaky odborností. Zde uvádíme pouze výchozí přehled k celé oblasti obsahu činnosti. Pro lepší orientaci v dané problematice byla vydána řada publikací a materiály pro děti (Zápisník zvířátek, Zápisník cestovatele...), hry (Tábornická pexesa) a samozřejmě soutěžní řády a pravidla vážící se k jednotlivým soutěžím (Pravidla tradičních rekreačních sportů). Bližší informace najdeš na webových stránkách na Ústředí Pionýra v ČR a nebo u svého vedoucího PS. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Dále existuje dokument Statut Pionýra, o kterém už také byla řeč. Ten zase vymezuje možnosti členství, pojmenovává organizační postupy, popisuje funkční organizační strukturu, vymezuje základní odpovědnost (i ekonomickou) a podobně. Bez stanovení obecných oprávnění a závazků, výkonné a co nejúčelnější organizační výstavby a podobně, zkrátka bez soustavy, která umožňuje uskutečnění programových myšlenek, či hovoří o podpoře neboli vytváření podmínek pro jejich provádění, by slova zůstala jen prázdnými pojmy. Struktura organizace v Pionýru je schematicky naznačena na následující straně.

15 s. 15 z 38

16 Pionýr P IONÝRSKÉ MINIMUM s. 16 z 38 Pionýrský oddíl Pionýrský oddíl (dále jen oddíl) je základní organizační jednotkou sdružení. Jeho účelem je zajišťovat pravidelnou, systematickou, celoroční výchovnou činnost kolektivu dětí a mládeže. Za pravidelnou je považována práce uskutečňovaná v průběhu školního roku nejméně jednou za měsíc. Na organizování, zajištění a řízení činnosti oddílu se mohou podílet instruktoři nebo zástupci vedoucího oddílu. Při vykonávání těchto činností jsou podřízeni vedoucímu oddílu. Instruktory oddílu a zástupce vedoucího oddílu do funkce jmenuje a odvolává výkonný orgán zakladatele na návrh vedoucího oddílu. Na řízení činnosti oddílu se podílejí jeho členové, zejména při rozhodování o programu činnosti, přípravě jednotlivých akcí, stanovení vnitřní organizační struktury oddílu, přijímání nových členů, udělování vyznamenání, odměn, ocenění a trestů. Pionýrská skupina (PS) Pionýrská skupina je organizační jednotkou sdružení. Jejím účelem je řídit a organizačně, informačně a ekonomicky zajišťovat jak činnosti oddílů a klubů, které registrovala, tak společnou činnost členů pionýrské skupiny, která může být orientována i na neorganizované děti a mládež. Členy pionýrské skupiny jsou členové sdružení, kteří jsou u této pionýrské skupiny registrováni. Pionýrská skupina je tvořena nejméně 15 členy ve věku do 26 let a současně nejméně dvěma členy staršími 18 let s kvalifikací stanovenou vnitřní směrnicí sdružení, z nichž jeden je vedoucím pionýrské skupiny a jeden hospodářem pionýrské skupiny. Má řadu orgánů, například:, radu pionýrské skupiny, která je tvořena všemi vedoucími oddílů, zástupci vedoucích oddílů a instruktory a dále členy volených orgánů pionýrské skupiny těm všem náleží hlas rozhodující2. Řídí činnost pionýrské skupiny; volí a odvolává vedoucího pionýrské skupiny, hospodáře pionýrské skupiny, revizora pionýrské skupiny, volí a odvolává další členy vedení PS či vedení pionýrské skupiny, schvaluje roční rozpočet, účetní závěrku a jiné. V čele PS je vedoucí pionýrské skupiny, který je statutárním orgánem pionýrské skupiny,tzn. že je oprávněn za pionýrskou skupinu jednat ve všech věcech. S ním úzce spolupracují: hospodář PS ten zajišťuje zejména vedení hospodářské a účetní agendy pionýrské skupiny; eviduje, opatruje a spravuje majetek pionýrské skupiny; a dále revizor PS a delegát pionýrské skupiny člen územně příslušné krajské rady Pionýra; zastupuje pionýrpionýrskou skupinu v krajské radě Pionýra; je povinen podílet se na její činnosti a přitom hájit a prosazovat oprávněné zájmy pionýrské skupiny. 2 Jednání Rady pionýrské skupiny se mohou zúčastnit i další členové PS, ovšem pouze s hlasem poradním. Současně se však musí připomenout, že instruktoři, tj. ti mladší 18 roků, kteří pracují u oddílů, byť nedosáhli plnoletosti hlas rozhodují na jednání Rady PS mají.

17 s. 17 z 38 Pionýrské centrum (PC) Pionýrské centrum (dále jen centrum) je zvláštní organizační jednotkou sdružení. Jeho účelem je řídit a organizačně, informačně a ekonomicky zajišťovat jak činnosti oddílů a klubů, které registrovalo, tak společnou činnost členů sdružení centrem registrovaných, která může být orientována i na neorganizované děti a mládež, pokud tak zakladatelé určí. Krajská organizace Pionýra (KOP) Krajská organizace Pionýra je organizační jednotkou sdružení, která působí na území příslušného kraje. Jejím účelem je řídící, organizační, informační a ekonomické zajištění činnosti pionýrských skupin, pionýrských center a oddílů, které registrovala a jejich společné činnosti, včetně činností orientovaných na neorganizované děti a mládež. Má tyto orgány: výroční zasedání krajské organizace Pionýra, které je nejvyšším orgánem, schází se nejméně jedenkrát za tři roky a tvoří je zástupci všech pionýrských skupin, pionýrských center a oddílů, které registrovala. Dále krajskou radu Pionýra tvořenou zástupci organizačních jednotek. Ti se schází nejméně dvakrát ročně. Krajská rada Pionýra zejména řídí činnost krajské organizace Pionýra mezi jednáními výročních zasedání a činnost svého výkonného výboru KRP. V čele je předseda krajské rady Pionýra, který je statutárním orgánem krajské organizace Pionýra, tzn., že je oprávněn za ni jednat ve všech věcech. Předseda obstarává chod organizace v běžných záležitostech. Má kolem sebe další spolupracovníky, například hospodáře ekonoma krajské rady Pionýra, který je členem výkonného výboru krajské rady Pionýra, další členy VV KRP a revizní komisi krajské rady Pionýra, kterou řídí předseda revizní komise KRP. Celostátní úroveň Sdružení Pionýr má tyto orgány: Výroční zasedání Pionýra; je nejvyšším orgánem sdružení Pionýr a je svoláváno předsedou České rady Pionýra na návrh ČRP zpravidla jednou za tři roky. Účastní se ho zástupci všech pionýrských skupin, pionýrských center. Rozhoduje o změnách Statutu a programu sdružení, hodnotí a plánuje činnost sdružení, volí a odvolává předsedu a místopředsedy České rady Pionýra. Česká rada Pionýra (ČRP) je tvořena členy delegáty KOP a rozhoduje mimo jiné o vnitřních směrnicích sdružení, rozpočtu a závažných ekonomických otázkách, zejména určení výše odvodu členského příspěvku, zřízení, udělování a odnímání vyznamenání atd. Předseda Pionýra, který je statutárním orgánem sdružení Pionýr, tzn. že je oprávněn za organizaci jednat ve všech záležitostech; může být do funkce zvolen nejvýše ve dvou funkčních obdobích po sobě jdoucích. Ten bezprostředně spolupracuje se dvěma místopředsedy Pionýra, kteří ho mohou zastupovat na základě jeho písemného pověření, ekonomem Pionýra a dalšími členy Výkonného výboru České rady Pionýra (VV ČRP), jež je výkonným orgánem České rady Pionýra, uskutečňuje usnesení Výročního zasedání Pionýra a České rady Pionýra, řídí činnost sdružení Pionýr mezi jednáními České rady Pionýra. Samostatným orgánem je rovněž Revizní komise Pionýra, v čele s předsedou Revizní komise Pionýra. Další vrcholnou institucí je Nejvyšší rozhodčí komise, která řeší zásadní spory.

18 s. 18 z Hra jako základní výchovný prostředek ÚVOD Moudré babičky říkávaly: Když si dítě nehraje, je asi nemocné. To je zhuštěné vyjádření významu hry v životě dítěte. Dítě při hře napodobuje své okolí vidí-li, že se doma jeho rodiče hádají, samo se hádá při hře na tatínka a na maminku; stane-li se svědkem dopravní nehody, hraje si se svými autíčky na dopravní nehody; je-li často bito, samo bije mladší a slabší děti; běží-li v televizi a v kinech filmy o Indiánech, hraje si na Indiány (pokud do jeho hry rušivě nezasahují dospělí svým schvalováním nebo zakazováním). Příkladů napodobení ve hře lze uvést bezpočet. Nejmasovější a nejvýmluvnější jsou mnohé televizní pořady, či dnes stále se rozšiřující hry na osobních počítačích. V řadě z nich je pouze zobrazen život, často nic nemravného a nevkusného. Některé filmy (detektivky, dramata, dokumenty) ukazují sice život jaký je, ale se všemi absurdnostmi, krutostmi a nesmyslnostmi jako jsou války, vraždy, mučení, ponižování. Dětský divák však sleduje jenom sled událostí (děj) ví přesně, jakým způsobem srazil hrdina nepřítele, pozoruje smrtelné křeče vojáka ve válečném filmu, fandí sympatickému herci, ať dělá v rámci scénáře cokoliv. Stačí jen chvíli pozorovat dětskou hru a poznáme spoustu věcí: Zda se děti sešly náhodou nebo zda jde o začínající partu; Kdo a proč je jejich přirozeným vůdcem; Kdo by jím chtěl být a nemůže i proč nemůže (je slabší, méně výbojný, méně bystrý, ale věčně oponuje, protestuje, vytváří zvláštní podskupiny) Kdo má smysl pro fair play a kdo chce vyhrát i za cenu podvodu; Kteří členové skupiny jsou si bližší, kteří se naopak nemají rádi atd. Využíváním her v pionýrské činnosti učíme děti poctivosti, ukázněnosti, smyslu pro kamarádství, pro společnost, ohleduplnosti k mladším. Hry odnaučují sobectví a rozvíjejí i fyzickou zdatnost. Komenský připomíná, že navíc dávají hráčům možnost samostatného rozhodování ve chvílích, kdy jim nemá kdo poradit a tím vzít za rozhodnutí zodpovědnost. Aby hry mohly splnit tyto úkoly musí být zajímavé, zaměstnávat všechny členy kolektivu, splnit nezbytné požadavky na pohyb a myšlení, musí umožnit vítězství, musí být přiměřené věku dětí a jejich schopnostem, jejich délka musí být taková, aby udržela hráče v napětí. Rádi bychom se s tebou podělili o určité zkušenosti z oblasti zpracování her. Při organizování her platí heslo: Buď vždy připraven. dvojnásob. Pokud s tebou nebude spolupracovat počasí a ani děti, bylo by dobré mít nachystané náhradní hry. Máš-li ve výběru hry jasno, nezapomeň si promyslet věty, kterými dětem vysvětlíš pravidla. Nesmyslné koktání děti nezaujme, nebudou se soustředit a především je nepochopí, tím pádem veškeré úsilí spojené s chystáním her přijde vniveč, nehledě na rozmrzelé a zklamané děti. Pokud jsi byl úspěšný a děti pochopily pravidla, dalším složitým úkolem je správné rozdělení povinností. To znamená nevyzdvihovat své oblíbence při každé příležitosti. Ostatním by to přišlo líto a ztratili by o hru zájem. Při členění hráčů do skupin si samozřejmě kapitánové vybírají ty nejschopnější a nejoblíbenější. Proto v porovnání sil se pravděpodobně jedno mužstvo ocitne v nevýhodě. Bude tedy lepší, když vše zvážíš podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nezapomeň

19 s. 19 z 38 také spravedlivě rozhodovat o průběhu hry, pokud je nutná přítomnost soudce. Úspěchem a následně zdařilým opakováním může být také správný výběr doby, kdy skončit. Pokud hra nemá v pravidlech stanovenou délku, končíme ji ve chvíli, kdy pozorujeme na dětech únavu. Každou hru musíme dokončit a vyhlásit vítěze, jinak děti ztratí o činnost zájem a příště pak budeme jen obtížně vymýšlet motivaci další hry, která by je upoutala. Pro lepší přehled jsme se pokusili zásady pro organizaci a řízení her shrnout: 1. Motivace ke hře. 2. Vysvětlení pravidel (smysl a podstata hry). 3. Vymezení prostoru (místo srazu po hře). 4. Stanovení doby hry (délky trvání), způsob zahájení a ukončení. 5. Rozdělení hráčů. 6. Stanovení rozhodčích a vedoucích. 7. Zdůraznění bezpečnosti a šetření přírody, zařízení, majetku a podobně. 8. Po ukončení hry zhodnotit průběh, vyhlásit výsledky (případně před odměny). Ve hrách často soutěží družiny o nestejném počtu členů. Je lépe, když některé dítě bude v méně početné družině hrát dvakrát, než když je přeřadíme do jiné družiny, jiného kolektivu, abychom vyrovnali počty. Dítě je členem družiny, dává svoje síly, schopnosti a dovednosti ve prospěch kolektivu a přeřazení vyvolává nepříjemné pocity a nakonec i spory mezi dětmi o podílu na vítězství nebo prohře. Také vylučování dětí v déle trvajících hrách není vhodné a je lépe je nahradit trestnými body, systémem zástav a podobně. I po důkladné přípravě se může stát, že se hra dětem nelíbila. Určitě to není podnět k tomu, aby ses rozhodl už nikdy neexperimentovat. I chybami se člověk učí. Tedy vzhůru do toho! To, co se děti naučí hrou, si budou dlouho pamatovat. Hra je jednou z nejvýznamnějších metod pionýrské činnosti, jejím smyslem je výchova k práci a odpovědnosti. Ve škole se chlapci a děvčata málokdy učí formou hry, ale na pionýrské schůzce nebo jiné akci to musí být pravidlem. Her je obrovské množství, proto se třídí. Variant členění je pochopitelně mnoho, například podle počtu hráčů, podle potřeby pomůcek (hry s míčem, s kuličkami, s mincemi ), podle věkových kategorií, podle výchovného poslání (rozvíjející smyslové vnímání, paměťové, naukové...). Nám pro začátek postačí rozdělení podle prostředí, kde si hrajeme, které se nejčastěji uvádí takto: A. Hry v klubovně (místnosti) B. Hry v tělocvičně C. Hry na ulici D. Hry na hřišti E. Hry v přírodě F. Hry ve vodě

20 s. 20 z 38 Paměť je šálivá, a proto stojí za to si hry zapisovat, pro začátek postačí do zápisníku, později se oplatí vytvořit si kartotéku. Od začátku je však potřebné zavést si určitý systém. PŘÍKLADY A. HRY V KLUBOVNĚ (MÍSTNOSTI) 1) Smyslové hry Která je sladší: Každý hráč má slámku. Na stole jsou připraveny láhve. V jedné je čistá pitná voda, v každé další je vždy o jednu kostku cukru víc. Láhve mají čísla neodpovídající množství cukru. Každý hráč ochutná ze všech láhví slámkou, a pak zapíše pořadí od nejsladší k bezchuťové. Podle věku dětí použijeme 3 5 lahví. Vítězí, kdo určí správné pořadí. Mince: Každý hráč dostane sáček s 10 mincemi. Během 1 minuty je má roztřídit na hromádky podle hodnot. Zdatnější mohou ještě spočítat celkovou hodnotu. Za každou správně roztříděnou hodnotu je 1 bod. 2) Písňové hry Kdo dřív: Vedoucí napíše známou píseň bez prvního verše na lístky. Na každý lístek jeden verš. Sbalené lístky rozdá dětem a na povel je nechá rozbalit. Vítězí ten, kdo začne zpívat píseň, kterou poznal podle svého verše. Kdo vydrží: Soutěží dvě družiny. Každá dostane téma (např. voda koně, květiny města, jména dívčí chlapecká ) Skupiny zpívají střídavě jednu nebo dvě sloky (podle dohody). Vítězí ta skupina, která zná více písní, obsahující dané téma. 3) Taneční hry Kolem židlí: Uprostřed místnosti vytvoříme kruh ze židlí. Je jich o jednu méně než tančících párů. Podle hudby tančí páry kolem židlí. Při přerušení melodie se tanečnice rychle snaží sednout na volnou židli. Na kterou židle nezůstane, je vyřazena i s partnerem. Vedoucí odstraní jednu židli a hra pokračuje až zůstane vítězný pár. Na sochy: Dvojice tančí podle hudby, když vedoucí přeruší hudbu, musí tančící strnout 10 sekund jako sochy. Vedoucí vyřadí dvojice, které se pohnuly a hudba pokračuje. Vítězí dvojice, která vydrží v kole nejdéle. 4) Hry s tužkou Rýmovaná: Každá skupina dostane dlouhý pruh papíru. První člen napíše verš. Jeho poslední slovo napíše na nový řádek a přeloží papír tak, aby bylo vidět jen poslední slovo. Pak pokračuje stejným způsobem další hráč, až se všichni vystřídají. První verš může připravit vedoucí, který také stanoví téma (např. jak jsme tábořili, jak jsem vařil první oběd, příhoda z výletu ). Vítězí skupina, která je dříve hotova. Skupiny si navzájem vymění svá díla a vedoucí oddílu je postupně všem přečtou. Slepý počtář: Hráči si zaváží oči. Vedoucí řekne řadu číslic (např ). Hráči mají minutu na to, aby napsali pod sebe co nejvíce kombinací těchto číslic tak, aby byly čitelné. Úkol mají ztížen tím, že musí psát kombinace se zavázanýma očima. Vítězí ten, kdo jich napíše nejvíc.

21 s. 21 z 38 5) Štafety S jídelní miskou: Každá skupina má jídelní misku plnou vody. Každý z hráčů má postupně přeběhnout s miskou k metě. Vrátit se zpět a předat misku dalšímu. Až se všichni vystřídají, přeměří vedoucí vzdálenost hladiny od okraje misky. Vítězí skupina, která vylila nejméně vody. Míč mezi koleny: Každá družina má míč. Hráč k metě skáče snožmo s míčem mezi koleny (nebo mezi kotníky). Po dosažení mety podá míč dalšímu a vrací se na své místo. Vypadne-li míč, vrací se hráč do výchozího místa a pokračuje znovu. Vítězí rychlejší skupina. 6) Hry s využitím znalostí Literární: Vedoucí má připraveny lístky s písmeny abecedy. Zamíchá je, jeden vytáhne a ukáže soutěžícím skupinám. Skupiny mají střídavě říkat na dané písmeno názvy knih. Která skupina vydrží nejdéle, získá bod. Čísla: Na lístcích jsou napsány číslice (např. od 1 do 30). Vedoucí je zamíchá a jeden lístek vytáhne. Odpovídá ten, kdo se první přihlásí. Kdo zná datum, název knihy atd., které začínají vylosovanou číslicí, přihlásí se. Za správnou odpověď získává bod. Byla-li odpověď nesprávná, odpovídá ten, kdo se hlásil další. (číslice 3 Tři zlaté vlasy děda Vševěda) 7) Odhady Minuta: Hráč má zavázané oči a dostane stopky. Sám si je pustí a podle svého odhadu je za minutu zastaví. Vítězí ten, jehož odhad je nejpřesnější. Jak je daleko: Hráči stojí v řadě a vedoucí určuje předměty, které jsou před nimi. Hráči zapisují vzdálenosti v dohodnutých jednotkách (cm, dm). Nakonec se vzdálenosti přeměří a za odchylku o každý cm (dm) je 1 trestný bod. 8) Drobné hry Mravenci: Na povel vyběhnou hráči do nejbližšího okolí. Kdo se během určené doby vrátí s největším počtem mravenců na stéble trávy, vítězí. Kdo zůstane: Vedoucí vyznačí na zemi kruh o poloměru od 1 do 3 metrů. Uvnitř stojí volně rozptýlené skupiny. Na povel se snaží jedna druhou vytlačit z kruhu. Vítězí skupina, které zůstane aspoň jeden hráč v kruhu. Obměny: soupeře lze z kruhu dostat přetahováním nebo vynášením. B. HRY V TĚLOCVIČNĚ Opičí dráha: V prostoru tělocvičny se rozestaví různé tělocvičné nářadí (kůň, koza, lavička, švédská bedna atd.) Úkolem dětí je překonat tyto překážky v co nejkratší době. Vítězí ten, kdo má nejlepší čas a splnil všechny zadané úkoly. (skok přes kozu, šplh na laně ) Všichni proti všem: Všechny děti se rozprchnou po území, které je určeno ke hře. Vedoucí mezi ně hodí míč. Ten, kdo první získá míč, má právo bít do kohokoli, kdo je poblíž. Pokud však míč nezasáhne cíl a spadne na zem, ten, kdo míč zvedne, střílí po protihráčích. Tento proces se opakuje do té doby, dokud nezůstane pouze jeden hráč - vítěz.

22 s. 22 z 38 C. HRY NA ULICI Výměna předmětů: Každý soutěžící dostane určitý předmět ( např. špendlík, zápalku, neplatnou jízdenku). Jeho úkolem je chodit v daném místě (ulice, čtvrť, město) a pokusit se vyměnit tento předmět za hodnotnější a tento proces se opakuje, dokud neuplyne doba shánění. (např. 20 min). Vítězem je ten, kdo získal nejhodnotnější předmět. Najdi uprchlíka: V této hře si děti hrají na detektivy. Od vedoucího dostanou popis člověka kterého mají najít. Postava se musí nacházet na daném území a děti by ji neměly znát (není tedy vhodné, aby hledaly osobu ze svého okolí). Pokud ji najdou, uprchlík si zapíše jméno dítěte, nebo mu nenápadně předá věc papírek s číslem, která dokazuje, že byl dopaden. Po uplynutí času se soutěžící setkají na smluveném místě s vedoucím a předají mu papírky. První tři nejrychlejší detektivové vyhrávají. D. HRY NA HŘIŠTI Hřištěm může být i louka, zatravněný prostor, břeh řeky, prostě rovná bezpečná plocha, která svými rozměry vyhovuje zvolené hře. Podsekávaná: Hráči vytvoří velký kruh, rozestoupí se na upažení vpravo nebo vlevo. Ve středu utvořeného kruhu leží menší gumový míč. Jeden z hráčů stojí uprostřed kruhu. Drží provaz ( provaz musí být aspoň o půl metru delší, než je poloměr kruhu), na jehož volném konci je připravená zátěž (např. pytlík s pískem). Krouží provazem pod nohama hráčů, kteří uhýbají tím, že nadskočí. Kdo je provazem zachycen, snaží se co nejrychleji z provazu vyprostit a běží do středu kruhu pro míč. Mezitím se ostatní rozběhnou všemi směry ve vyznačeném prostoru. Zachycený se snaží zasáhnout některého hráče míčem. Zasažený jde na místo středního. Pokud se zachycený nestrefí je sám středním. Královské křeslo: Jeden člen skupiny je králem. Ostatní se rozdělí na dvojice, uchopí se za ruce a utvoří stoličku. Král si na ni sedne. Dvojice s ním oběhne metu a vrátí se zpět. Král přesedne na další stoličku a vše se opakuje. Vítězí skupina, jejíž král absolvoval na všech křeslech celou dráhu. E. HRY V PŘÍRODĚ 1) Hry na pochodu Přines: Během pochodu v nepravidelných intervalech volá vedoucí určité pojmy (např. smrková šiška, suchá větvička, dubový list ) a pionýři se snaží co nejrychleji jmenovaný předmět najít a přinést. První tři získají postupně 3, 2 nebo 1 bod. Vyhrává kdo získá nejvyšší počet bodů. Stopaři: V nepřehledném lese jde vedoucí před oddílem a ostatní se plíží za ním. Občas se vedoucí zastaví a ohlédne se. Koho uvidí, dostane trestný bod. Kdo má tři trestné body, je vyřazen. Po určité době, např. po 15 minutách, vedoucí zapíská. Všichni opustí svůj úkryt a co nejrychleji běží k vedoucímu. Kdo doběhne první, vítězí.

23 Pionýr P IONÝRSKÉ MINIMUM s. 23 z 38 2) Hry na táboře nebo na tábořišti při výletech a výpravách Kdo uteče, vyhraje: Na táborovém náměstí jsou tři zajatci, kteří se mají pokusit o útěk. Jsou hlídáni dvojicemi strážců umístěných ve stanech vzdálených od sebe po 10 metrech. Každý strážce má 1 míček a nesmí se pohybovat z místa. Podaří-li se zajatcům do 15 minut utéct z obležení, aniž jsou sami zasaženi míčkem, vítězí. Orientace: Vedoucí ukáže na mapě bod. Pionýr má během tří minut mapu zorientovat a najít daný bod v terénu. Při splnění úkolu se boduje za každých 5 sekund pod 3 minuty +1bod, za každých 5 sekund nad 3 minuty 1 bod. 3) Noční hry Najdi cestu: Vedoucí odvede po večerce oddíl asi 200 m od tábora a pouští družiny po dvou minutách zpět. Akci opakuje a vzdálenost zvyšuje na m. Hru ukončí smluveným signálem. Skupina, která zabloudila, dává o sobě vědět smluveným signálem, zůstane na místě, na kterém zjistila, že neví, kudy dál a čeká, až ji záchranáři najdou. Přepalovaní provázku: Dvojice rozdělají oheň maximálně dvěma zápalkami a roztopí jej tak, aby se co nejrychleji přepálil papírový motouz ve výši až 1 m nad zemí. 4) Hry na sněhu Terče: Vedoucí vyznačí přímou dráhu svahem po spádnici a kolem ní umístí v několikametrových vzdálenostech terče. Každý jezdec na saních má stejný počet sněhových koulí a jeho úkolem je strefit se za plné jízdy do terčů. Počet zásahů stanoví pořadí. 5) Hry na ledě Zvoneček: Hraje skupina. Jeden z hráčů má zvoneček a snaží se ostatním ujet. Když se mu to nedaří, předá zvoneček nejbližšímu hráči, který se stává pronásledovaným. Vítězí držitel zvonečku, který uniká pronásledovatelům aspoň dvě minuty. Sbíraná: Na úseku dlouhém 30 metrů, poskládá vedoucí 5 10 předmětů. Hráči postupně jedou trasou, sbírají předměty a vezou je do cíle. Vítězí ten, kdo nejrychleji přiveze všechny předměty. F. HRY VE VODĚ Hřištěm bude vodní plocha. Hry jsou určeny neplavcům. Dbáme na zajištění bezpečnosti. Mořští koně: Ve vodě po prsa vytvoří dvojice hráčů jezdce a koně. Jezdci sedí koním na ramennou. Dva jezdci se postaví čelem k sobě a snaží se svého soupeře shodit do vody. Vítězí ten, kdo zůstane na koni. Možno provádět také jako vylučovací závod. Zvítězí dvojice, jejíž jezdec zvítězil ve všech soubojích. Rytíři: Na očištěnou kládu se posadí dva rytíři. Každý má v rukou tyč dlouhou jako smetáková hůl. Na jejím konci je uvázaná hadrová koule. Vzájemně se snaží pomocí tohoto náčiní shodit z klády do vody. Hra je zajímavější, hraje-li se na tekoucí vodě. Musí být tolik vody, aby jezdci nedosáhli nohama na dno. Vítězí, kdo se udrží na kládě.

24 Pionýr P IONÝRSKÉ MINIMUM s. 24 z 38 I hrát si se člověk učí, stejně tak se každý organizátor učí hry tvořit či připravovat. Každému se nezřídka přihodí, že přes pečlivou přípravu, s níž si dal takovou práci, hra nezaujme. Zklamání bývá ještě větší u často osvědčených her, které ovšem zrovna v tu chvíli či tomuto kolektivu nesednou. Příčin neúspěchu však může být mnoho, ale zde chceme zdůraznit jeden, na který se občas zapomíná, a činí tak nezřídka v zápalu hry i vedoucí smysl hry musíme vnímat ve hře samé ne jen v konečném výsledku Co tím myslíme? Například fotbal se nemusí hrát jen kvůli vítězství, ale i pro radost ze hry, pohybu, Při takovémto chápání hry a (opakovanému) vysvětlování dětem učíme i snášet prohry, protože nelze jen vyhrávat. A už vůbec se nesmí vyhrávat za každou cenu! Poznámka na závěr: Pedagogové, psychologové i náhodní diváci dětských her se náhle s úžasem přesvědčují o tom že dětské hry jsou dnes plné nepochopitelné krutosti, ran, zbraní, malých supermánků, kterým je navíc mnohdy z domova vše dovoleno a kteří si zjednávají odmalička právo a pravdu i úctu tvrdou ranou pěstí. Divíme se, proč na sebe děti při svých hrách tak rády míří zbraněmi, včetně nabitých vzduchovek a malorážek, jak to, že dochází k úrazům, a jen málokdy si uvědomujeme, kde to všechno mohlo mít počátek...

25 s. 25 z Bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi 2.1. Obecně a v určitých činnostech Bezpečnost dětí je první požadavek, který na naši práci kladou rodiče. Sebepoutavější a sebezajímavější činnost ztrácí smysl, jestliže při ní dojde ke zranění nebo úrazu. Vedoucí nebo instruktor ztrácí důvěru rodičů i dětí, nedokáže-li zajistit dostatečnou míru bezpečnosti. Nedostatečný dohled, přecenění sil dětí i svých vlastních, nepozornost, nedodržování dopravních předpisů, nedbalost vedoucích aj. bohužel i v pionýrské činnosti již zavinilo několik vážných úrazů. Než napravovat úrazy nehody (někdy to ani dost dobře nejde), je lepší jim předcházet. Slovo prevence pochází z latiny a znamená soubor všech opatření. Obecně lze tedy říci, že jde o předcházení čemusi neblahému, škodlivému, ochrana před něčím. Často také ani my, dospělí, mnohá rizika vůbec nedoceňujeme, mnohdy nás některé z možných rizik ani nenapadne. Opatrnost při práci pionýrských kolektivů není proto jen jedním z požadavků na vedoucí a instruktory, ale vlastně na všechny, kteří s dětmi přicházejí do kontaktu je to jejich základní povinnost! Při každém druhu činnosti musíme počítat se všemi možnostmi nebezpečí, které nesmíme v žádném případě podcenit! Při přípravě každé akce uvážíme, co všechno by se mohlo stát a jak tomu dokážeme zabránit. Ale i při sebelepší snaze může dojít k porušení zásad bezpečnosti a vzniknou tak škody. Nejčastěji bývají porušovány zásady při plaveckém výcviku, při vodních sportech, při přesunech kolektivů a při rozdělávání ohně, při práci s nástroji. Před každou akcí, které se zúčastní buď celý oddíl nebo družina, je vedoucí povinen upozornit děti na možná nebezpečí, která by mohla při činnosti nastat, a určit podle potřeby podmínky přesunu kolektivu, stanovit pravidla pro bezpečné plnění úkolů, jako např. přecházení frekventovaných míst, nastupování do vlaku atd. Hovoříme-li tedy o bezpečnosti práce, máme na mysli určitá pravidla či zásady, které by měly v co největší možné míře vyloučit nebo omezit ohrožení života či zdraví osob, majetku, přírody a životního prostředí. Přesuny oddílu: chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe a to v případě, že neohrozí nebo neomezí silniční povoz; vozovku přecházíme kolmo ke směru silničního provozu rychle a s přesvědčením, že lze bezpečně přejít; organizovaná skupina (pochodující útvar) smí jít nejvýše ve dvojstupech a musí být doprovázena osobou starší 15 let způsobilou řádně dohlížet ; vozovky může být použito jen tehdy, nemůže-li útvar jít po chodníku nebo po levé krajnici vozovky; za snížené viditelnosti musí být útvar vpředu po obou stranách označen bílým neoslňujícím světlem, vzadu po obou stranách červeným světlem; vedoucí pochodujícího útvaru má právo zastavovat vozidla při přecházení vozovky.

26 s. 26 z 38 Vodáctví výcviku se mohou zúčastnit pouze plavci; posádka lodí musí mít plovoucí vesty; zákaz výcviku při nebezpečném stavu vody; Rozdělávání ohně jiskry nesmějí ohrožovat stany, nesmějí odletovat na zápalný povrch půdy; v blízkosti ohniště je nežádoucí výskyt slámy, suchého listí a trávy, jehličí, lesní kultury; v blízkosti ohniště musí být zdroj vody; oheň po jeho využití musí být dokonale uhašen; je nutné zajistit dobrou podložku a ohraničení ohniště (volně na skále, na písku, na kamení, v zemi a v případě, že je to nemožné, ohraničit ohniště kameny, poleny apod.). Při práci s nástroji nástroje přenášíme nejlépe v koženém krytu; nožem řežeme vždycky od sebe, nikdy nesmíme řezat směrem k ruce, která drží dřevo, zkušení a zruční řemeslníci řežou směrem k sobě, rukou obrácenou dlaní vzhůru; nástroj musí být vždy ostrý, proto jej nikdy nepoužíváme k jiný účelům, než ke kterým je určen; nůž, sekerku apod. nedáváme nikdy do ohně. Plavecký výcvik vyznačit prostor pro plavce a neplavce; na velkých vodních plochách při vnějším okraji je nutná loďka s pracovníkem, který musí mít k dispozici záchranný pás s 10 m pevného provazu; do vody děti vstupují ve skupinách nejvýše po deseti a pod vedením dospělého pracovníka, který je celou dobu s dětmi ve vodě a udržuje skupinku pohromadě Pojištění Přes veškerou opatrnost se občas přihodí nějaká nepříjemná událost, například dojde k úrazu. Proto je potřebné vědět, že existují různé formy pojištění, které mohou řešení následků ze vzniklého problému ulehčit. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Nejvýznamnějším pojistným zajištěním naší činnosti je pojistná smlouva uzavřená mezi Českou radou dětí a mládeže 3 a Generali Pojišťovnou a.s. 4 Je to Smlouva na úrazové pojištění pro členy pojistníka a další osoby. Rozsah pojištění: Pojišťovna je povinna zaplatit škodu vzniklou úrazem a to zejména: při veškerých akcích a schůzkách; při přípravě a při aktivní účasti na kulturních akcích; při tělovýchově; 3 Pionýr je členskou organizací České rady dětí a mládeže 4 Aktuální stav pro r. 2006

27 s. 27 z 38 při turistických a rekreačních akcích v ČR a v zahraničí; při krátkodobých brigádách organizovaných pojistníkem, pokud nevznikne nárok na plnění pojistné události podle zákona o pracovních úrazech; při společných cestách pořádaných pojistníkem z místa bydliště nebo pracoviště pojištěných osob do místa činností uvedených v předešlých bodech a zpět; při výkonu funkce jednotlivých funkcionářů organizace. Pojištěné osoby Pojištěnými osobami jsou nejen členové sdružení, ale také osoby, které se připravují na vstup do sdružení a účastní se akcí pořádanými těmito sdruženími. Dále jsou pojištěny osoby, které doprovázejí účastníky akcí (např. organizátoři, funkcionáři, vedoucí oddílů, hospodářští pracovníci) a nečlenové, kteří se aktivně účastní akcí. Hlášení pojistných událostí Pojistnou událost za pojištěného oznámí pojistiteli příslušné pojištěné sdružení na tiskopisu pojistitele Oznámení o úrazu. Na něm příslušné pojištěné sdružení potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěnou osobou, že k úrazu došlo při činnosti, na kterou se vztahuje pojištění podle této Smlouvy. Tiskopisy musí být řádně a pravdivě vyplněny, opatřeny razítkem pojištěného sdružení a podpisem dvou statutárních zástupců přímo pojištěným sdružením pověřených. Bez předložení těchto dokumentů pojistitel neposkytne pojistné plnění. Pojistná událost musí být řádně doložena lékařským potvrzením. Uzná-li pojistitel nárok na pojistné plnění a stanoví jeho výši, je pojistné plnění splatné do 15 dnů ode dne, kdy bylo ukončeno šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti plnit. Uzná-li pojistitel nárok na pojistné plnění co do důvodu a šetření není skončeno v zákonné lhůtě, je pojistitel povinen na žádost osoby oprávněné k přijetí pojistného plnění poskytnout přiměřenou zálohu. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Další významnou pojišťovací dohodou je rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu (opět mezi ČRDM a Generali Pojišťovnou a.s.). Smlouva obsahuje: pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti; pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání (odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli). Předmětem pojištění: Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému na životě, zdraví, poškozením, zničením věci nebo ztrátou věci krádeží vloupáním nebo loupeží, za jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na životě, zdraví a jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na věci jejím poškozením, zničením, ztrátou věci krádeží nebo loupeží.

28 Pionýr P IONÝRSKÉ MINIMUM s. 28 z 38 Pojištěným se rozumí: vedoucí kolektivu dětí a/nebo mládeže ČRDM a/nebo členské organizace ČRDM; dobrovolník; ČRDM a/nebo členské organizace ČRDM. Tento typ pojištění není zajišťován celkově, ale musí si ho každý zajistit přes pionýrskou skupinu a uhradit pojistnou částku. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Třetí smlouvou uzavřenou mezi ČRDM a Generali Pojišťovnou a.s. je Pojistná smlouva pro cestovní pojištění pro členy jednotlivých sdružení pojistníka a další oprávněné osoby. Rozsah pojištění: léčebných výloh v zahraničí; osobních věcí a zavazadel; odpovědnosti za škodu. I toto pojištění není zajišťováno celkově, ale musí si ho každý zajistit přes zastoupení pojišťovny a uhradit pojistnou částku. Bližší podrobnosti a novinky týkající se pojištění znají vedoucí pionýrských skupin.

29 s. 29 z První pomoc a základy hygieny 3.1. Obecné zásady první pomoci I když dodržujeme všechny zásady bezpečnosti, nelze nikdy vyloučit úraz. Každá osoba, která se stane svědkem úrazu, je povinna poskytnout první pomoc podle svých znalostí. První pomocí rozumíme soubor jednoduchých opatření, které mají zajistit u osoby s náhlou poruchou zdraví (úraz, srdeční příhoda, mdloba apod.) zajistit zachování života a zamezit dalšímu zhoršování zdravotního stavu, tj. překlenout časový interval mezi vznikem úrazu a předáním postiženého odbornému ošetření. V zásadě rozlišujeme: technická PP odstranění příčiny (vypnutí el. proudu, vyproštění zraněného z auta, vytažení tonoucího z vody) laická PP poskytuje osoba, svědek na místě nehody bez pomůcek odborná PP poskytuje školený personál záchranné jednotky (RZP) Dle statistik je první pomoc na místě úrazu poskytována jen ve 30 % případů. Takto řada lidí zbytečně umírá na místě vzniku úrazu či náhlé poruchy zdraví jen proto, že jim není poskytnuta pomoc. Obecnou zásadou je, poskytujeme první pomoc i cizí osobě tak, jako by šlo o osobu nám nejbližší. Při náhlé poruše zdraví: zjišťujeme stav postiženého, poté dle stavu a vážnosti poranění voláme RZP tel: 155, poté zajišťujeme postiženého tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho stavu, tj. poskytujeme první pomoc. Po předání postiženého odbornému ošetření následně informujeme rodiče, Policii ČR aj. podle situace První pomoc u osob s náhlou poruchou zdraví Základní životní funkce oživování Pro přežití jedince při náhlé poruše zdraví je nejdůležitější zajistit dostatečné prokrvení mozku. Nervový systém je nejcitlivější na nedostatek kyslíku. Při poruše prokrvení mozku, která trvá déle než 4 minuty, dochází k rozvoji nezvratných změn vedoucích ke smrti mozku (= smrt jedince). Proto každá náhlá příhoda, která vede k poruše funkce krevního oběhu nebo dýchání (zajištění dopravy okysličené krve do mozku) způsobuje poruchu funkce mozku porucha vědomí) až jeho smrt. Základní životní funkce jsou: Vědomí člověk při vědomí má otevřené oči, reaguje na oslovení nebo bolestivý podnět. Bezvědomí je projevem poruchy funkce mozku. Dýchání klidově dospělý člověk dýchá přibližně x za minutu. Sledujeme výdechový proud (ucho před ústy) a pohyb hrudníku Tep je projevem funkce srdce, tj. že krev proudí tepnami od srdce do těla. Zjišťujeme pohmatem 2 3 prsty na krkavice nebo v třísle. U každé osoby s náhlou poruchou zdrav. Stavu nejprve kontrolujeme životní funkce, poté přistupujeme k ošetření dalších poranění. Porucha oběhu (úraz elektrickým proudem, srdeční příhoda) vede rychle ke ztrátě vědomí a zástavě dechu. Stejně tak porucha dýchání (tonutí, vdechnutí cizího tělesa) vede podle závažnosti různě rychle k poruše vědomí eventuálně i k zástavě dechu. Při obnovování životních funkcí postupujeme vždy stejně podle pravidla ABC (hovoříme o resuscitaci = oživování)

Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR

Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR Zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi a základy zdravovědy. Zná základní dokumentaci kolektivu. Má rozšířené

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Komparativní studie Studie srovnává přístupy švýcarského a českého systému práce s dětmi a možnostmi využívání volného času. Příručka slouží

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková Současná rodina a výchova dětí předškolního věku Zita Sojková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na současnou rodinu a výchovu dětí předškolního věku. V teoretické části vysvětluje

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více