Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy"

Transkript

1 Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy Diplomová práce Bc. Sandra Khazri Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Social marketing in tourism in the Beskydy region Bc. Sandra Khazri The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Bc. Sandra Khazri

4 Tímto bych chtěla poděkovat vedoucí mé diplomové práce doc. Ing. Marii Dohnalové, CSc. za odborné vedení, připomínky, podání cenných rad a především za trpělivost. Dále bych chtěla poděkovat paní Janě Arendášové, majitelce cestovní agentury Jana Arendášová, Janě Dohnalové, sekretářce ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, panu Mgr. Tomáši Grossovi, tiskovému mluvčímu města Rožnova pod Radhoštěm, Mgr. Markovi Vašatovi, zprostředkovateli zaměstnání na Úřadu práce v Rožnově pod Radhoštěm, CA Safiro a CK Jokratour v Rožnově pod Radhoštěm za poskytnuté potřebné informace k mé diplomové práci. Bc. Sandra Khazri

5 Abstrakt Khazri Sandra. Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s r. o. Praha 2013, 73 stran Obsahem této práce je sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy. Nejprve jsem si vybrala region, který budu zpracovávat. Informuji o základních pojmech a informacích o regionu Beskydy. Zaměřím se na zaměstnanost z pohledu sociálního marketingu. Zjistím nezaměstnanost a zaměstnanost v regionu Beskydy v posledních šesti letech. Informuji o pracovních příležitostech v tomto regionu. Věnuji se tomu, zda najdou uplatnění v zaměstnání všechny věkové skupiny. Uvedu zde nově vytvořené pracovní příležitosti. Analyzuji nabídku cestovních kanceláří a cestovních agentur a vyhodnotím, na jaké cílové skupiny se zaměřují. Jestli jsou to všechny cílové skupiny nebo pro některou z nich není vytvořena nabídka. Použiji metodu sběru dat, analýzu dokumentů a kvantitativní metodu dotazování. Dále zjištění statistických údajů. Zahrnu zde i marketingový mix z pohledu komunikování a distribuce. Navrhnu SWOT analýzu pro turistickou oblast Beskydy Valašsko. Na závěr identifikuji cíle turistické oblasti, její vize a poslání směrem k sociálnímu marketingu. Klíčová slova CA, cílové skupiny, CK, CR, region Beskydy, sociální marketing, turistické informační centrum. Abstract Khazri Sandra. Social marketing in tourism in the Beskydy region. Master s Dissertation. The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague Pages This work focuses on social marketing in tourism in the region of Beskydy. First, I chose a region to process. I inform about the basic concepts and information about the area Beskydy. I focus on employment from the perspective of social marketing. I want to learn about employment and unemployment in the region of Beskydy in the last six years and to give information about job opportunities in this region. I deal with the fact wheather all age groups are able to find a job there. I will mention the newly created jobs. Analyzing an

6 offer of travel agencies and tour operators and evaluate on what target groups they focus. If all target groups are included. Acquisition method is used in document analysis and quantitative method of questioning. Further findings of statistical data. I include also a marketing mix in terms of communication and distribution. I will suggest SWOT analysis for tourist region Beskydy - Wallachia. Finally I identify the aims of the target area, its vision and mission towards social marketing. Keywords Beskydy region, social marketing, target groups, tour operators, tourism, tourist information centre, travel agencies

7 Obsah Úvod Uvedení do problematiky Účastníci cestovního ruchu Význam cestovního ruchu Zvláštnosti služeb cestovního ruchu Cestovní ruch podle motivace účastníka Cestovní ruch podle způsobu realizace Marketing Marketing neziskových organizací Sociální marketing Informace o regionu Beskydy Zaměstnanost a nezaměstnanost ve Zlínském a Moravskoslezském kraji Subjekty cestovního ruchu v regionu Beskydy Analýza nabídky produktů cestovních kanceláří a cestovních agentur v regionu Beskydy Profesní organizace cestovního ruchu organizace cestovního ruchu, agentury cestovního ruchu Společné znaky sociálního marketingu Definice cílových skupin Zaměření na cílové skupiny Pracovní příležitosti v subjektech cestovního ruchu Nově vytvořené pracovní příležitosti ve vybraných subjektech CR v Beskydech Komunikování a distribuce směrem k cílovým skupinám SWOT analýza turistické oblasti Beskydy Valašsko Cíle turistické oblasti Beskydy Valašsko Vize a poslání... 62

8 3. Návrh na zlepšení situace v regionu Beskydy z hlediska sociálního marketingu Závěr... 68

9 Seznam ilustrací, tabulek a grafů: Seznam obrázků: Obr. č. 1 Mapa Beskyd Obr. č. 2 Mapa turistických oblastí Beskyd Obr. č. 3 Půvabná krajina Beskyd Obr. č. 4 Město Rožnov pod Radhoštěm Obr. č. 5 Valašské muzeum v přírodě Dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm Obr. č. 6 Hotel Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm Obr. č. 7 Znak Valašského království Obr. č. 8 Logo organizace cestovního ruchu Lašské brány Beskyd Obr. č. 9 - Turistická vizitka organizace cestovního ruchu Relaxu v podhůří Beskyd ve Štramberku Obr. č Logo destinačního managementu turistické oblasti Beskydy - Valašsko Seznam tabulek: Tab. č. 1 Průměrná míra nezaměstnanosti v % ve Zlínském a v Moravskoslezském kraji Tab. č. 2 Zaměstnanost a míra zaměstnanosti ve Zlínském a Moravskoslezském kraji Tab. č. 3 -Vzdělanostní struktura zaměstnané populace v 1. pololetí 2011 v krajském členění v % Tab. č. 4 Počet osob pracujících v cestovním ruchu v ČR, rozdělení podle odvětví za rok 2005 a 2006 Tab. č. 5 SWOT analýza turistické oblasti Beskydy Valašsko Seznam grafů: Graf č. 1 Míra registrované nezaměstnanosti ve Zlínském kraji Graf č. 2 Cizinci ve Zlínském kraji v letech Graf č. 3 Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k podle krajů Graf č. 4 Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy

10 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek: Seznam zkratek: a. s. akciová společnost A. T. I. C. Asociace turistických informačních center CA cestovní agentura CK cestovní kancelář CR cestovní ruch ČD české dráhy ČR Česká republika HDP hrubý domácí produkt CHKO chráněná krajinná oblast ILO Mezinárodní organizace práce KLACR klastr cestovního ruchu OP operační program PR public relations (vztahy s veřejností) s. r. o. a spol. s r. o. společnost s ručením omezeným SWOT analýza silných (strengths) a slabých (weaknesses) stránek, příležitostí (opportunities) a ohrožení (threats) TIC Turistické informační centrum TO turistická oblast VŠ vysoká škola

11 Úvod Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy. Při volbě tématu jsem nejprve zvolila region, o kterém budu svou diplomovou práci vypracovávat. Hlavním důvodem, který mě k tomu vedl, bylo mé dlouholeté žití v tomto regionu a dostatek informací o něm. Uvádím základní pojmy a důležité informace o regionu Beskydy. Z hlediska tématu diplomové práce zužuji sociální marketing na problematiku zaměstnanosti. Hlavním cílem je identifikovat, jak se v rámci sociálního marketingu vytvářejí podmínky pro zaměstnávání, zaměřuji se na nezaměstnanost a zaměstnanost v regionu Beskydy v posledních šesti letech. Dílčím cílem bylo zjistit možnosti uplatnění nezaměstnaných v oblasti cestovního ruchu. Budu se věnovat tomu, v jakých subjektech cestovního ruchu v regionu Beskydy lze najít vhodnou pracovní pozici. Jestli mají větší šanci uplatnit se absolventi a mladší lidé než střední věková skupina a osoby se zdravotním postižením. Dalším cílem je informovat o nově vytvořených pracovních příležitostech ve vybraných subjektech cestovního ruchu a vypsat pracovní pozice, jaké dané subjekty nabízejí. Dále analyzuji nabídku cestovních kanceláří a cestovních agentur, zmapuji, na jaké cílové skupiny se zaměřují a jakými společnými znaky disponují. Vyhodnotím, zda se cestovní kanceláře a cestovní agentury zabývají všemi cílovými skupinami nebo pro nějakou není vytvořena tak bohatá nabídka služeb. Nutné je zde zahrnout také marketingový mix. Abych věděla, co se bude nabízet, kde se budou produkty nabízet, jakou formou a za jakou cenu. Součástí diplomové práce je SWOT analýza, abych zjistila klíčové silné a slabé stránky, příležitostí a hrozby pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy - Valašsko. SWOT analýza může být podkladem pro sociální marketing vztahující se na problematiku zaměstnanosti. Na závěr navrhuji cíle turistické oblasti, její vize a poslání. Je nutné vědět, kam se chce region Beskydy dostat a co chce zlepšit. Cíle, vize i poslání formuluji ke vztahu k sociálnímu marketingu s přihlédnutím k důležitosti vytváření nových pracovních míst a k nabídce služeb určené cílovým skupinám. 11

12 Hypotézy: Hypotéza č. 1 - V regionu Beskydy jsou cestovní kanceláře a cestovní agentury nejméně zaměřeny na cílovou skupinu rodinu s dětmi Hypotéza č. 2 Nezaměstnanost v regionu Beskydy je vyšší než celostátní průměr Hypotéza č. 3 Nabídka pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu v regionu Beskydy převyšuje poptávku Hypotéza č. 4 Cestovní agentury mají formu neziskových organizací (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení aj.) 12

13 Použitá metodologie: V diplomové práci používám z metod sběru dat analýzu dokumentů a kvalitativní metodu dotazování. Metodami zpracovávám informace z hlediska cestovního ruchu v regionu Beskydy. Dále se věnuji na základě statistických údajů zaměstnanosti a nezaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu v tomto regionu. Dotazuji se paní Jany Arendášové, majitelky cestovní agentury Jana Arendášová se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, paní Jany Dohnalové, sekretářky ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, pana Mgr. Tomáše Grosse, tiskového mluvčího města Rožnova pod Radhoštěm, který sídlí na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm na odboru zahraniční spolupráce, cestovní ruch a Sdružení Mikroregion Rožnovsko, dále pana Mgr. Marka Vašata, zprostředkovatele zaměstnání z Úřadu práce v Rožnově pod Radhoštěm, paní Aleny Salawowé, majitelky cestovní agentury Safiro a pana Ing. Josefa Kramoliše, majitele cestovní kanceláře Jokratour také se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. 13

14 1. Uvedení do problematiky Pojem cestovní ruch: = CR je sociálně-ekonomický jev, definovat ho je velmi obtížné - sociální znamená, že subjektem je člověk, skupina lidí nebo větší či menší společnost - je výrazem jednání člověka, jeho určitých potřeb, zájmů, úmyslů a jejich uspokojování - je součástí životního stylu obyvatelstva ekonomicky vyspělých zemí - zároveň je cestovní ruch jevem ekonomickým, je součástí obecné kategorie ekonomika (hospodářství), a to jak na úrovni makroekonomické, tak mikroekonomické" 1 - je to součet činností, které jsou zaměřeny na uspokojení potřeb souvisejících s cestou a pobytem osob mimo místo trvalého bydliště po dobu kratší než 1 rok za účelem využití volného času poznání, zotavení, kulturní a společenské vyžití, společenský kontakt, pracovní cesty, lázeňské léčení apod. 1.1 Účastníci cestovního ruchu,,turista v mezinárodním CR: je osoba, která v jiné zemi alespoň jednou přenocuje, avšak nepobývá zde déle než jeden rok. Turista v domácím CR: je osoba, která v zemi svého trvalého bydliště cestuje do jiného místa, zde alespoň jednou přenocuje, ale nepobývá zde déle než šest měsíců. Výletník v mezinárodním CR: je osoba, která cestuje do jiné země na dobu kratší než 24 hodin a nepřenocuje zde. Výletník v domácím CR: je osoba, která v zemi svého trvalého bydliště cestuje do jiného místa na dobu kratší než 24 hodin a nepřenocuje zde" 2. 1 ATTL, Pavel a Karel NEJDL. Turismus 1. 1.vydání. Praha 8: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004, 7s. ISBN DROBNÁ, DANIELA a EVA MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch: Pro střední školy a pro veřejnost. 1. vydání. Praha 1: FORTUNA, 2004, 15s. ISBN

15 1.2 Význam cestovního ruchu 1.) Společenský význam: zahraniční turistika nám dává možnost nejen poznání, ale i posílení pochopení jiných národů, kultur a společenství = mírové vztahy. Přináší takový odpočinek, který má podstatný význam pro zachování zdraví a pro obnovu pracovní síly, naučný význam nové dovednosti a znalosti, např. cizí jazyky aj. Cestovní ruch napomáhá k zachování kulturních a přírodních památek, tradic atd. 2.) Ekonomický význam: kromě výnosů, které plynou přímo z ubytovacích, stravovacích a rekreačních služeb nám rostou díky cestovnímu ruchu také příjmy ze všech ostatních druhů služeb, z prodeje potravin a jiných průmyslových výrobků, rozvoj CR vyvolává nutnost výstavby dopravních cest a dalších staveb % přispívá CR na HDP, vytváří pracovní místa. 1.3 Zvláštnosti služeb cestovního ruchu a) poskytnutí služby a její spotřeba jsou prostorově vázány na určitý rekreační prostor (např. poskytování lázeňských služeb je vázáno na výskyt přírodního léčivého zdroje a určuje charakter potřeby lázeňských služeb) b) charakterem CR jsou převážně služby osobní = musí je vykonávat člověk c) služby CR jsou ve svém provedení mnohotvárné a vystupují jako komplex různých, zpravidla vzájemně podmíněných služeb (např. uspokojování potřeby dopravit se do rekreačního střediska)ʺ3 - komplementarita služeb CR = služby cestovního ruchu jsou vzájemně provázány - zastupitelnost služeb CR = nahrazujeme jednu službu jinou službou (např. místo autobusu pojedeme vlakem) d) rozsah služeb podmiňuje jejich včasné zabezpečení hlavně u krátkodobých hromadných akcí dodržet termín, splnit požadavky 3 ORIEŠKA, Ján. Technika služeb cestovního ruchu. 1. vydání. Praha 1: Idea servis, 1999, 6-7s. ISBN

16 e) účastník CR zpravidla vystupuje ze své anonymity (např. při ubytování v ubytovacím zařízení nebo při nákupu zájezdu) 1.4 Cestovní ruch podle motivace účastníka Motivace v CR vytváří souhrn vnitřních i vnějších podnětů vedoucích k účasti na cestovním ruchu. Podle tohoto kritéria rozlišujeme:,,- rekreační CR jde o odpočinkovou formu cestovního ruchu, kde je hlavním motivem reprodukce fyzických a duševních sil člověka - kulturně-poznávací CR zaměřuje se především na poznávání kulturně-historických památek (hradů, zámků, lidové architektury), kulturních zařízení (muzeí, galerií), kulturních akcí (divadelních představení, festivalů, folklorních akcí), kulturní krajiny (parků, zahrad) - sportovně turistický CR zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé pobyty se sportovní náplní s cílem udržet a posílit kondici člověka." 4,,Člení se na: - pěší turistiku - cykloturistiku - vodní turistiku - horskou turistiku - zdravotně orientovaný CR hlavním důvodem jsou cesty do lázní nebo rekreačních center za účelem zlepšení zdravotního stavu pomocí léčebných procedur (koupelí, léčivých pramenů, masáží, relaxačních programů apod.), ale i z důvodu pobytu v příznivém prostředí (u moře, na horách, v lesích) 4 DROBNÁ, DANIELA a EVA MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch: Pro střední školy a pro veřejnost. 1. vydání. Praha 1: FORTUNA, 2004, ISBN

17 - přírodní CR účast na této formě je motivována pobytem a poznáváním přírody, zejména nenarušených, výjimečných a atraktivních přírodních míst a krajiny (návštěva přírodních rezervací, národních parků, míst vzdálených od civilizace pralesů, pouští, arktických oblastí). Zvláštním typem této formy je ekoturismus, což je pobyt v přírodě (např. v chráněných krajinných oblastech, národních parcích)." 5 - venkovský CR jedná se o vícedenní pobyty s rekreačními aktivitami na venkově (např. pěší turistika, pozorování přírody, vyjížďka na kole nebo na koni). Venkovský cestovní ruch může zaujímat další formy jako např. agroturismus, při kterém účastníci bydlí na venkově na rodinných farmách a poznávají zdejší způsob života spolu s kontaktem s přírodou. Další formou může být ekoagroturismus jde tedy o pobyty na rodinných farmách s alternativním zemědělstvím a zároveň i konzumace a ochutnávka jídel ze zdrojů vypěstovaných a upravovaných přímo na farmě. Pro Českou republiku je typickou formou venkovského cestovního ruchu chataření a chalupaření. - vzdělávací CR je zaměřen na získávání znalostí a dovedností (něco se naučit či poznat),,- kongresový CR motivem k účasti je zájem odborníků v určitém oboru setkat se se svými kolegy, získávat nové informace a vyměňovat si zkušenosti na kongresech, konferencích, přednáškách apod. - cestovní ruch se společenskými motivy jeho hlavním motivem je navázání kontaktů s lidmi, získání přátel a poznání života určité skupiny lidí (návštěvy známých, pobyty v rodinách, účast na společenských akcích apod." Cestovní ruch podle způsobu realizace,,podle způsobu realizace můžeme cestovní ruch členit následovně: 1.) z hlediska území, na kterém probíhá, rozlišujeme: - domácí cestovní ruch - zahrnuje cesty domácího obyvatelstva na území jejich státu - zahraniční cestovní ruch - účastníci vždy překračují hranice svého státu 5 DROBNÁ, DANIELA a EVA MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch: Pro střední školy a pro veřejnost. 1. vydání. Praha 1: FORTUNA, 2004, 17s. ISBN DROBNÁ, DANIELA a EVA MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch: Pro střední školy a pro veřejnost. 1. vydání. Praha 1: FORTUNA, 2004, 18s. ISBN

18 - výjezdový cestovní ruch (pasivní cestovní ruch, outgoing ) občané dané země vyjíždí do zahraničí - příjezdový cestovní ruch (aktivní cestovní ruch, incoming) zahraniční návštěvníci přijíždí do dané země - tranzitní cestovní ruch představuje průjezdy zahraničních účastníků cestovního ruchu přes území určitého státu, aby dosáhli cíle své cesty v jiném státu" 7,,2.) podle délky pobytu rozlišujeme: - krátkodobý cestovní ruch představuje dobu pobytu zpravidla do tří přenocování - dlouhodobý cestovní ruch jedná se o více než tři přenocování, ale ne více než 6 měsíců v domácím cestovním ruchu a ne více než 1 rok v zahraničním cestovním ruchu 3.) podle vlivu na platební bilanci státu, můžeme sledovat: - aktivní cestovní ruch příjezdy zahraničních návštěvníků znamenají příliv devizových prostředků do platební bilance státu (zahraniční návštěvníci v dané zemi spotřebovávají zboží a služby, což je určitou formou exportu) - pasivní cestovní ruch obyvatelé určité země odčerpávají devizové prostředky dané země za účelem nákupu zboží a služeb v jiné zemi (mění si tuzemskou měnu na zahraniční). Tento jev je podobný dovozu." 8 4.) podle způsobu zabezpečení cest a pobytu rozlišujeme: - organizovaný cestovní ruch cestovní kancelář či jiný podnikatelský subjekt zařizuje cestu i program. Účastník cestovního ruchu si kupuje předem připravený souhrn služeb, tj, zájezd. - neorganizovaný cestovní ruch všechny služby a program si zajišťuje účastník sám nebo částečně využívá služeb zprostředkovatelů (např. letenek, výměny valut) 7 DROBNÁ, DANIELA a EVA MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch: Pro střední školy a pro veřejnost. 1. vydání. Praha 1: FORTUNA, 2004, ISBN DROBNÁ, DANIELA a EVA MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch: Pro střední školy a pro veřejnost. 1. vydání. Praha 1: FORTUNA, 2004, 19. ISBN

19 ,,5.) podle příslušnosti účastníků ve skupině můžeme rozlišit: - individuální cestovní ruch účastník cestuje sám nebo se členy své rodiny - skupinový cestovní ruch cestuje skupina účastníků, kteří se znají, tvoří zpravidla kolektiv z jednoho podniku, školy, zájmového sdružení) 6.) podle způsobu financování je uplatňováno hledisko, z jakých zdrojů jsou hrazeny výdaje spojené s cestováním a pobytem: - komerční (volný) cestovní ruch veškeré výdaje hradí účastník z vlastních zdrojů - sociální (vázaný) cestovní ruch účast na cestovním ruchu je vázána na splnění určitých podmínek (např. mít doporučení lékaře). Část výdajů na cestování a pobyt jsou hrazeny z příspěvků příslušné organizace (např. zdravotní pojišťovnou, odborovou organizací, podnikovými sociálními fondy). Může se jednat o podnikovou rekreaci, dětské tábory, léčebné pobyty apod.ʺ9 7.) podle dopadu na životní prostředí: - měkký cestovní ruch velmi málo narušuje přirozené prostředí v navštíveném místě a snaží se využít, co nejvíce místních zdrojů (původní obydlí, tradiční způsob života) - tvrdý cestovní ruch vytváří velké změny v původním životním prostředí, nebere ohled na místní tradice a maximálně využívá všechny zdroje daného místa,,cestovní ruch se člení i na další odvětví, např: z hlediska věku účastníků, z hlediska použitého dopravního prostředku, podle ročního období, podle způsobu ubytování, podle převažujícího místa pobytu apod." 10 9 DROBNÁ, DANIELA a EVA MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch: Pro střední školy a pro veřejnost. 1. vydání. Praha 1: FORTUNA, 2004, 19s. ISBN DROBNÁ, DANIELA a EVA MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch: Pro střední školy a pro veřejnost. 1. vydání. Praha 1: FORTUNA, 2004, 20s. ISBN

20 1.5 Marketing,,Historie marketingu: formy používání marketingu se projevily v USA v letech 1900 až 1910.ʺ11 V této době se vytvořily na trhu přebytky určitých druhů zboží, proto se výrobci snažili nějak tuto situaci vyřešit.,,nebylo už možné zastávat staré přístupy, že vyrobené zboží ve stávajícím množství a za stávající ceny se musí vždy prodat. U některého zboží to tak nebylo. Průkopníkem nového přístupu k trhu a úspěšného uplatnění na trhu byl Henry Ford v oblasti automobilového průmyslu.ʺ12 Zastával nové myšlení v podobě netradičních pohledů na vzniklé problémy na trhu.,,marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. Marketing je také jednou z činností vykonávaných organizacemi a souhrn procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené. Zájmové skupiny představují spotřebitelé, kupci, prodejci, investoři, firmy, residenti a podle Solomona a kol. i občané států, kde jsou zboží i služby vyráběny či prodávány. 13 Marketing znamená, že uspokojujeme všechny, kdo se marketingového procesu účastní. Také uvedl do souladu zcela opačné cíle hlavních účastníků trhu.,,cíle zákazníků co nejlépe uspokojit individuální nebo skupinové potřeby při co nejhospodárnějším vynaložení finančních prostředků. Cíle podnikatelů dosáhnout co největšího zisku. 14 Marketing je proces rozvoje, stanovení cen, distribuce a propagace zboží nebo služby, které uspokojí potřeby. Marketing tedy spojuje výzkum trhu, vývoj nových produktů, distribuci, reklamu, propagaci, zlepšování produktu, a tak dále KUNČAR, Slavomil. Marketing pro všechny: Marketing spolehlivá cesta k úspěšnému podnikání. Český Těšín: SLAKUN, 1993, ISBN KUNČAR, Slavomil. Marketing pro všechny: Marketing spolehlivá cesta k úspěšnému podnikání. Český Těšín: SLAKUN, 1993, ISBN JAKUBÍKOVÁ, DAGMAR. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, 44 s. ISBN VYSEKALOVÁ, Jitka a kol. Základy marketingu: pro střední školy. Praha 1: FORTUNA, ISBN MACKENZIE, Ian. Management and marketing. USA: Thomson, ISBN

21 Sociologie používá marketing jako nástroj ke zkoumání chování a jednání skupin a jednotlivců, které vycházejí i z jejich sociálního složení a kupní síly.,,dále k rozmístění prodejní sítě, výběru distribuční sítě, školení prodejců, výběru propagačních prostředků a další." 16 V marketingu existuje 5 marketingových koncepcí výrobní, výrobková, prodejní, marketingová a společenského marketingu, která se dělí na část sociálně ekonomickou a část sociálně - etickou.,,marketingová koncepce je založena na primárním zjištění potřeb zákazníka marketingovým průzkumem (marketingovou studií)." Marketing neziskových organizací Tento pojem jsem zde zavedla, jelikož sociální marketing je spojen s neziskovými organizacemi. Chtěla bych proto zjistit, jestli jsou cestovní kanceláře a cestovní agentury v regionu neziskovými organizacemi (obecně prospěšnými společnostmi, občanskými sdruženími apod.,,non-profit marketing je součástí non-business marketingu, který se člení na dva okruhy, a to: 1.) Marketing neziskových organizací 2.) Sociální marketing Hlavním cílem non-business marketingu je získání odpovídající odezvy osloveného trhu. Odezva může být formou výměny hodnot, finanční podpory, darů atd. 18,,Neziskové organizace jsou vymezeny jako organizace nevytvářející zisk k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele, mohou zisk vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejich cílů KUNČAR, Slavomil. Marketing pro všechny: Marketing spolehlivá cesta k úspěšnému podnikání. Český Těšín: SLAKUN, 1993, 93 s. ISBN ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing: na rozhraní dvou tisíciletí. Praha: RADIX, 2001, 8 s. ISBN JAKUBÍKOVÁ, DAGMAR. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, 76 s. ISBN JAKUBÍKOVÁ, DAGMAR. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, 76 s. ISBN

22 ,,Základním impulsem pro založení neziskové organizace je snaha řešit konkrétní problémy nebo jim předcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti. 20 Jako u soukromých komerčních firem není hlavním ukazatelem finanční zisk, ale umění naplnit poslání organizace.,,neziskové organizace lze klasifikovat různými způsoby např.: - podle zakladatele - podle kritéria globálního charakteru poslání - podle kritéria právně organizační formy - podle kritéria způsobu financování" 21,,Oblasti působení nestátních neziskových organizací: - kultura, ochrana památek, umění - výzkum a vzdělávání - zdravotní péče a sociální služby - ochrana životního prostředí, ekologická výchova - ochrana lidských práv - komunitní rozvoj - práce s dětmi a mládeží - rekreace, sport a tělovýchova - ostatní (např. podpora neziskového sektoru, jeho PR, informační služby, podpora dárcovství a dobrovolnictví)" JAKUBÍKOVÁ, DAGMAR. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, 76 s. ISBN JAKUBÍKOVÁ, DAGMAR. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, 76 s. ISBN

23 ,,Kromě nestátních neziskových organizací zahrnuje neziskový sektor: - příspěvkové organizace - rozpočtové organizace - odbory - politické strany a hnutí - zájmová sdružení právnických osob - družstva (pokud jsou zřizována k jiným účelům než k podnikání) - nepodnikatelské obchodní společnosti (např. společnosti s ručením omezeným, pokud jsou zřízeny k jiným účelům než k podnikání) - případně i právnické osoby zřizované samostatnými zákony (např. Česká akademie věd, Česká televize, Český rozhlas)" Sociální marketing,,sociální marketing neboli marketing v oblasti sociálních služeb obsahuje takové marketingové iniciativy, které jsou určené k vlivu na všeobecné zlepšování společnosti. Hlavním posláním sociální služby je umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci zůstat rovnocennými členy společnosti a využívat jejich přirozených zdrojů, žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném sociálním prostředí. 24 Sociální marketing má v odborné literatuře řadu definic.,,bačuvčík o něm mluví jako o socio-marketingu (termín je převzatý z německého jazyka) a píše: Socio-marketing se soustřeďuje na rozšiřování nebo změny společenských postojů, zatímco komerční a nekomerční marketing se zabývá více zájmy jednotlivých organizací. Pan Kotler k tomu 22 JAKUBÍKOVÁ, DAGMAR. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, 77 s. ISBN JAKUBÍKOVÁ, DAGMAR. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, 77 s. ISBN JAKUBÍKOVÁ, DAGMAR. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, ISBN

24 dodává, že sociální marketing je navrhování, implementace a kontrola programů, jejichž cílem je zvýšit míru přijímání sociálních ideí, problémů nebo praxe v cílové skupině." 25 Dále Bačuvčík uvádí,,,že sociální marketing znamená využití principů a technik marketingu k ovlivnění členů cílového publika tak, aby dobrovolně přijali, odmítli, pozměnili nebo opustili určité chování ve prospěch jednotlivců, skupin nebo společnosti jako celku." 26 Sociální marketing je jevem globálním, který vznikl už o mnoho let dříve. Indie začala vytvářet kampaně na plánování rodiny už v 50. letech 20. století.,,v sedmdesátých letech 20. století začalo Švédsko s kampaněmi společenského marketingu. Usilovalo o to, aby se stalo zemí nekuřáků a abstinentů." 27 V této době prováděla také australská vláda kampaně na jízdu v automobilech s bezpečnostními pásy.,,v 80. letech začaly tento termín využívat a zájem o společenský marketing propagovat Světová banka, Světová zdravotnická organizace a Centra pro kontrolu a prevenci chorob." 28 Cíle sociálního marketingu: Sociální marketingové kampaně mohou sledovat cíle z pohledu nejrůznějších rovin.,,podle Kotlera si mohou sociální marketingové kampaně dát za cíl dosáhnout vnímání, zorganizovat jednorázovou akci (očkování proti chřipce) nebo změnit chování, hodnoty a postoje." 29 Oblasti realizace sociálních marketingových kampaní: Sociální marketing se týká oblastí, které se zabývají také komerčním marketingem. 25 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1.vydání. Zlín: VeRBuM, 2011, 27 s. ISBN BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1.vydání. Zlín: VeRBuM, 2011, 27 s. ISBN KOTLER Philip, KELLER Kevin Lane. Marketing Management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007, ISBN KOTLER Philip, KELLER Kevin Lane. Marketing Management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007, ISBN BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1.vydání. Zlín: VeRBuM, 2011, 27 s. ISBN

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura cestovního ruchu. Divadelní 8, Nový Jičín. www.beskydy-valassko.cz info@beskydy-valassko.cz +420 608 815 585

BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura cestovního ruchu. Divadelní 8, Nový Jičín. www.beskydy-valassko.cz info@beskydy-valassko.cz +420 608 815 585 BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura cestovního ruchu Divadelní 8, Nový Jičín www.beskydy-valassko.cz info@beskydy-valassko.cz +420 608 815 585 Beskydy-Valašsko racr. Vznikla v roce 1998, jako sdružení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA /typy, definice, základní pojmy/ CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch: definice Typy, Cestovní definice, ruch:

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY Turecko Bulharsko Skiathos Skopelos Thassos Rhodos Kréta Kos Mallorca Chorvatsko Černá Hora Česká republika Slovensko Lázně a wellness on-line rezervace www.kovotour.cz

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Udržitelný rozvoj venkova 2. Problémy rozvoje venkova 3. Marketing v cestovním ruchu 4. Marketingový mix venkovského cestovního ruchu

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

rýmařovsko kouzlo přírody a historie

rýmařovsko kouzlo přírody a historie rýmařovsko kouzlo přírody a historie prezentace komplexní marketingové studie Tato studie je financována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci opatření Společného regionálního operačního programu

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. Management informačních služeb v CR. Informace a zdroje informací. Turistická

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více