Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy Němcové 16, Přerov IČ IZO ZŠ Telefon/fax / Internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Právní subjektivita Od Zápis do školského rejstříku Název zřizovatele Statutární město Přerov Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel Zástupce ředitele Ekonomka Školská rada Členové za rodiče za zřizovatele za pracovníky školy Hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny) Mgr. Ilona Bočinská Mgr. Helena Kašpárková Jindřiška Odložilíková Zřízena pí. Haraštová, p. Lacko Mgr. Ponížil, p. Šidlo pí. Potůčková, pí. Kašpárková Činnost základní školy Činnost školní družiny Součásti školy Základní škola (kapacita) 570 Školní družina (kapacita) 125

3 Charakteristika školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 je zřízena jako právnická osoba s názvem Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 se sídlem Přerov I Město, Boženy Němcové 16. Jejím zřizovatelem je Statutární město Přerov se sídlem Přerov I Město, Bratrská 34. Je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola zřizuje pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. Totéž platí i pro žáky s vývojovou poruchou učení. Integrovaní žáci mají individuální vzdělávací plán. Počet žáků: přípravný ročník 27 (stav k ; z toho 14 žáků ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska vzdělávání podle 38) Počet tříd: Školní družina: 10 + speciální třída + 2 přípravné třídy 1 oddělení s vlastní hernou Počet žáků zapsaných v ŠD: 30 Počet žáků přípravné třídy: Počet integrovaných žáků v běžných třídách: 9 (k ), 12 (k ) Počet integrovaných žáků ve speciální třídě: 8 (k ), 9 (k ) Odborné učebny: 5 Další vybavení: Stravování: Dvě tělocvičny, venkovní hřiště, posilovna, sauna, keramická dílna, třída pro speciálně pedagogickou práci, žákovská a učitelská knihovna zajišťuje školní jídelna Kratochvílova ul. Doplňková činnost: Poskytování prostor, případně vybavení zájmovým organizacím pro děti a mládež; volné kapacity jsou poskytovány i dalším složkám Zařazení do programu: Ovoce do škol, Jeden svět na školách, EU peníze do škol, Naši nebo cizí

4 Materiálně technický stav školy: Škola je vybavena výškově stavitelnými lavicemi ve všech třídách a učebnách, šatny jsou zabezpečeny uzamykatelnými skříňkami, třídy jsou v souladu s hygienickými požadavky vymalovány. Materiálně technický stav budovy školy se i nadále postupně zhoršuje (sklepní prostory, okna, topení, rozvody vody do přístavby, aj.); chybí výraznější investice do průběžné údržby i do náročných rozsáhlých oprav (okna, zateplení, sklep). Dále bude nutná oprava nevyhovujícího pískového venkovního hřiště a prostor atria. V tomto období byly zrekonstruovány prostory hygienického zázemí v šatnách u tělocvičen nové sprchy, umyvadla, obklady, větrací zařízení. Pojištění žáků a souvisejícího provozu: Česká pojišťovna a.s. Činnost nad rámec školy zajišťuje pedagogickou praxi studentů středních, vysokých škol, vyšších odborných škol na škole působí 3 pedagogičtí asistenti pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a 1 asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním škola organizuje pro žáky lyžařský kurz, plavecký výcvik, ozdravný pobyt, školu v přírodě, exkurze, výlety, kulturní akce dle celoročního plánu a dle finančních možností rodičů škola nabízí nadstandardní služby speciálního pedagoga (od ), školního psychologa (od ) a sociálního pedagoga (od ) Podrobnější přehled akcí viz Organizace školního roku.

5 2. Učební plán ŠVP ZV Škola pro všechny Ročník Ročník Minimum roč. Český jazyk Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět - prvouka ČaJS - Přírodověda 1 2 ČaJS - Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty Hudební výchova ICT Týdenní dotace povinných předmětů

6 Poznámky k učebnímu plánu na školní rok 2013/2014 Přehled disponibilních hodin: 1. stupeň Český jazyk a literatura Matematika Člověk a jeho svět Dotace pro Český jazyk a literaturu posílena o 8 hodin výrazné posílení rozvoje komunikačních schopností dětí, zaměření na dokonale zvládnutou dovednost techniky čtení a porozumění textu, což je základní podmínka pro učení všech dalších předmětů, dotace pro Matematiku posílena o 4 hodiny nutnost posílení rozvoje logického myšlení, zvládnutí učiva v rozsahu národní hodnotící zkoušky (pokud tato zkouška bude zrušena, kritériem se stanou výsledky a srovnávací testy pro nižší gymnázia), dotace pro Člověk a jeho svět posílena o 2 hodiny posílení environmentálního a vlasteneckého cítění. 2. stupeň Český jazyk a literatura Matematika Člověk a společnost ICT Člověk a svět práce Dotace pro Český jazyk a literaturu posílena o 1 hodinu, dotace pro Matematiku posílena o 1 hodinu, dotace pro Informační a komunikační technologie posílena o 3 hodiny, dotace pro oblast Člověk a společnost posílena o 1 hodinu, dotace pro oblast Člověk a příroda posílena o 1 hodinu, dotace pro Člověk a svět práce posílena o 3 hodiny, dotace pro Člověk a zdraví posílena o 2 hodiny, na volitelné předměty využito 6 hodin.

7 Přehled volitelných předmětů: 6 třída 0 7. třída Výtvarný seminář Cvičení z českého jazyka 8. třída Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky 9. třída Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky

8 Úprava školního vzdělávacího programu Škola pro všechny S účinností od došlo v souladu s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j.: MSMT-2647/ k úpravě školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. Na 1. stupni: Došlo k následujícím úpravám: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace vyučovací předmět anglický jazyk Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace vyučovací předmět matematika Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vyučovací předměty prvouka, přírodověda, vlastivěda Na 2. stupni: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace vyučovací předmět anglický jazyk; vyučovací předmět další cizí jazyk (dříve jako doplňující vyučovací předmět, nyní povinný vyučovací předmět) Vzdělávací oblast Člověk a společnost vyučovací předměty dějepis, výchova k občanství Vzdělávací oblast Člověk a příroda vyučovací předměty přírodopis, zeměpis Vzdělávací oblast Člověk a zdraví vyučovací předměty tělesná výchova, výchova ke zdraví

9 3. Personální zabezpečení činnosti školy V průběhu školního roku 2013/2014 došlo k těmto personálním změnám: nástup sociální pedagožky nástup asistentky pedagoga pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nástup učitelky do přípravné třídy nástup učitele 1. stupně do 4. třídy rozdělení 1. třídy z důvodu vysokého počtu žáků, do 1. A nastupuje bývalá třídní učitelka 4. třídy ukončení pracovního poměru ve zkušební době učitel 4. třídy odchod učitelky přípravného ročníku do starobního důchodu nástup učitelky 1. stupně do 4. třídy, speciální pedagožka ukončení pracovního poměru dohodou speciální pedagožka, třídní učitelka speciální třídy nástup speciální pedagožky, třídní učitelky speciální třídy nástup učitelky do přípravné třídy nástup uklizečky ukončení pracovního poměru dohodou učitelka přípravné třídy nástup učitelky do přípravné třídy ukončení pracovního poměru na dobu určitou učitelka přípravné třídy ukončení pracovního poměru na dobu určitou učitelka 2. stupně ukončení pracovního poměru dohodou učitelka 1. stupně ukončení pracovního poměru dohodou učitelka 2. stupně ukončení pracovního poměru na dobu určitou speciální pedagožka, třídní učitelka speciální třídy ukončení pracovního poměru na dobu určitou sociální pedagožka

10 Pracovníci celkem asistenti pedagoga Z toho mužů 2 žen 26 Pedagogičtí pracovníci celkem Z toho učitelů 18 aprobovanost 66,66% Vychovatelky 1 Asistenti 4 Speciální pedagog 1 Školní psycholog 1 Sociální pedagog 1 Nepedagogičtí pracovníci 5 Z toho administrativa 2 (1,70 úvazku) Dělnické profese 3 (2,10 úvazku) Přepočtené úvazky 3,80 Věkové složení učitelského sboru Do 30-ti let 3 16,66 % Do 40-ti let 7 38,88 % Do 50-ti let % Nad 50 let %

11 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce Termín zápisu: Počet zapsaných: 35 Dodatečně zapsaných: 3 Přestupy z jiných škol: 1 Počet odkladů: 3 Konečný počet žáků v 1. třídě: 32 Počet žáků do přípravné třídy: 15

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků podle tříd Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 1. A Mgr. Zuzana Součková 1. B Mgr. et Mgr. Marcela Balážová 1. ročník Mgr. Ivana Líbalová MP Mgr. Jolana Joachymstálová 2. ročník Eva Životková MP Mgr. Jolana Joachymstálová 3. ročník Mgr. Marika Možnarová MP Mgr. Jolana Joachymstálová 4. ročník Pavla Maňáková MP Mgr. Jolana Joachymstálová 5. ročník Ivana Javorská MP Mgr. Jolana Joachymstálová 6. ročník Mgr. Jitka Potůčková MP Mgr. Jolana Joachymstálová 7. ročník Mgr. Martina Shaw

13 8. ročník Mgr. Martina Shaw MP Mgr. Jolana Joachymstálová 9. ročník stupeň stupeň celkem Počty žáků podle oboru Všichni žáci školy byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. Žáci v přípravné třídě byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, příloha Škola hrou. Žáci ve speciální třídě byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, příloha LMP. Čtrnáct žáků bylo vzděláváno podle 38 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon).

14 Přehled prospěchu školy 1. pololetí Předmět Počty známek N U Počet klas. žáků Průměr Chv Chování ČjaL Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis Vl Vlastivěda VO Výchova k občanství VZ Výchova ke zdraví Z Zeměpis M Matematika Př Přírodověda ČaJS Člověk a jeho svět Pr Přírodopis Fy Fyzika Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova ČaSP Člověk a svět práce Tv Tělesná výchova ICT Informační a komunikační technologie Ch Chemie CvČj Cvičení z českého jazyka CvM Cvičení z matematiky Vs Výtvarný seminář Anh Angličtina hrou SpK Sportovní kroužek Kerz Keramika VAH Vaření a hospodaření Vvz Výtvarný kroužek DH Deskové hry SaPH Společenské a počítačové hry

15 Celkový průměrný prospěch 1,965 Stupeň Prospěl s vyznamenáním 61 hodnocení Prospěl 84 prospěchu Neprospěl 22 Nehodnocen 10 Zameškané hodiny Zameškané hodiny Celkem Na žáka Omluvených Neomluvených

16 Přehled prospěchu školy 2. pololetí Předmět Počty známek N U Počet klas. žáků Průměr Chv Chování ČjaL Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis Vl Vlastivěda VO Výchova k občanství VZ Výchova ke zdraví Z Zeměpis M Matematika Př Přírodověda ČaJS Člověk a jeho svět Pr Přírodopis Fy Fyzika Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova ČaSP Člověk a svět práce Tv Tělesná výchova ICT Informační a komunikační technologie Ch Chemie CvČj Cvičení z českého jazyka CvM Cvičení z matematiky Vs Výtvarný seminář Anh Angličtina hrou SpK Sportovní kroužek Kerz Keramika Hisz Mladý historik VAH Vaření a hospodaření Vvz Výtvarný kroužek DH Deskové hry

17 SaPH Společenské a počítačové hry Celkový průměrný prospěch 1,945 Stupeň hodnocení prospěchu Prospěl s vyznamenáním 47 Prospěl 109 Neprospěl 17 Nehodnocen 0 Zameškané hodiny Zameškané hodiny Celkem Na žáka Omluvených Neomluvených

18 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí Z toho hodnocení Třída Žáků třídní učitel V P 5 N Snížená známka Ch Průměrný prospěch Omluvená absence na žáka Neomluvená absence na žáka 1. A Mgr. Součková Zuzana 1. B Mgr. et Mgr. Balážová Marcela 1. ročník Mgr. Líbalová Ivana (3+0) Životková Eva Mgr. Možnarová Marika (1+0) Maňáková Pavla (5+0) Javorská Ivana (3+0) Mgr. Potůčková Jitka (4+1) Mgr. Shaw Martina (0+1) Mgr. Shaw Martina MP (1+3) Mgr. Joachymstálová Jolana Celkem (17+5) Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 neprospěl N nehodnocen

19 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí Z toho hodnocení Třída Žáků třídní učitel V P 5 N Snížená známka Ch Průměrný prospěch Omluvená absence na žáka Neomluvená absence na žáka 1. A (1+0) Mgr. Součková Zuzana 1. B Mgr. et Mgr. Balážová Marcela 1. ročník (1+0) Mgr. Líbalová Ivana (4+0) Životková Eva (3+0) Mgr. Možnarová Marika (2+1) Maňáková Pavla (1+3) Javorská Ivana (1+1) Mgr. Potůčková Jitka (0+3) Mgr. Shaw Martina Mgr. Shaw Martina MP (2+3) Mgr. Joachymstálová Jolana Celkem (14+11) Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 neprospěl N nehodnocen

20 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 jsme kromě využití preventivních témat v jednotlivých ročnících 1. a 2. stupně podle ŠVP, do kterého se zapojili všichni učitelé a vychovatelé, kladli velký důraz na dobré vztahy ve třídách. Třídní učitelé ve spolupráci se školním psychologem pracovali na zdravém školním klimatu a na důvěře mezi učitelem a žákem pomocí komunitního kruhu vedeného u žáků na 1. stupni vždy jednou týdně a u žáků na 2. stupni dle potřeby. Speciální pedagog, sociální pedagog a psycholog pracovali s žáky, kteří mají poruchy chování, projevy agresivity, neuznávají autoritu a mají časté konflikty se spolužáky i učiteli. Kromě individuálních konzultací, krizové intervence pracovali s problémovými dětmi formou skupinové terapie. I v tomto školním roce se Školní poradenské pracoviště intenzivně zaměřilo na vysokou omluvenou i neomluvenou absenci. Sociální pedagog docházel do rodin a upozorňoval rodiče na pravidla omlouvání. Na konci školního roku bylo zřejmé, že absence žáků je srovnatelná s loňským školním rokem, kdy jsme se tímto problémem začali zabývat. V průběhu školního roku se 167 žáků zapojilo do volnočasových aktivit pod vedením učitelů i mimoškolních pracovníků. Na škole fungovalo 12 kroužků a jejich pravidelná činnost probíhala od října 2013 do května Seznam kroužků viz. příloha. Žáci ve volném čase mezi vyučováním mohli využívat k uvolnění napětí a odpočinku místnost vybavenou křesly, kobercem a několika počítači. V závislosti na počasí mohli také využívat o přestávce k pohybovým aktivitám buď hřiště školy, nebo tělocvičnu. Díky těmto aktivitám se nám se daří snižovat napětí a agresivní projevy žáků během přestávek i ve vyučování. Přesto se u žáků objevily projevy rizikového chování jako například rasismus, sympatie a soudržnost s dětskými gangy, šikana, kouření tabákových výrobků a experimentování s měkkými drogami (marihuana). Při zjištění těchto jevů velmi pružně reagoval krizový tým a ve spolupráci s odborníky se snažil toto chování minimalizovat, nebo alespoň dostat pod kontrolu. Žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy se zúčastnili také těchto akcí podporující prevenci rizikového chování: Září

21 Proběhl celoškolní projekt Jsme kamarádi, máme se rádi zaměřený na vztahy v třídním kolektivu a třídní pravidla. Žáci měli možnost se zúčastnit akce 60 let profesionální požární ochrany okresu Přerov, kde si mohli prohlédnout hasičskou techniku a shlédnout ukázky zásahové činnosti hasičů Žáci 8. a 9. třídy v rámci akce Den pro duševní zdraví absolvovali přednášky na téma Poruchy příjmu potravy, Závislosti Třídní učitelky 1. A a 3. třídy se zúčastnily pokračování interaktivního programu Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ - Budování třídní komunity a komunitní setkávání V rámci projektu ESF Kompetentní třídní učitel základní školy měli pedagogičtí pracovníci školy možnost zúčastnit se semináře Profesionální komunikace v náročných situacích Říjen Sociální pedagožka se zúčastnila školení v oblasti sociálně - právní ochrany dětí Rodinné právo a jeho změny dle nového občanského zákoníku Třídní učitelky 1. A a 3. třídy se zúčastnily pokračování interaktivního programu Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ - Metody spolupráce a vytváření vztahové pohody ve výuce Ředitelka školy absolvovala seminář Židovské obce dnes a jejich vztah k antisemitismu a rasismu Školní psycholožka absolvovala úvodní seminář k projektu Unplagged Výchovná poradkyně se zúčastnila setkání výchovných poradců Na druhém stupni proběhl projektový den Ochrana člověka, v němž byli žáci seznámeni se základními postupy a první pomocí při dopravních nehodách, požárech a povodních Proběhl projekt Halloween, vyvrcholením projektu je školní akce Z pohádky do pohádky tvořivé dílny pro žáky 1. stupně s aktivní účastí žáků 2. stupně Listopad Ředitelka školy se zúčastnila setkání výchovných poradců Školní psycholožka a třídní učitelka 6. třídy se zúčastnily semináře Obtížné rozhovory V rámci projektu ESF Kompetentní třídní učitel základní školy měli pedagogičtí pracovníci školy možnost zúčastnit se semináře Syndrom vyhoření, Etiketa v prostředí třídy a školy Sociální pedagožka se zúčastnila druhé části školení v oblasti sociálně - právní ochrany dětí Rodinné právo a jeho změny dle nového občanského zákoníku Školní psycholožka se zúčastnila seminářů Komunitní kruh na 1. stupni ZŠ, Dětská kresba nejpřirozenější cesta do dětské duše Třídní učitelky 1. A a 3. třídy se zúčastnily pokračování interaktivního programu Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ - Jak začlenit do kolektivu dítě, které nezapadá a ruší

22 Proběhla celoškolní integrovaná tematická výuka Finanční Žáci měli možnost zúčastnit se exkurze do SK Sigma Olomouc prohlédli si stadion, seznámili se s prvoligovými hráči a vyzkoušeli si s nimi zkrácený trénink V 6. třídě proběhlo testování na úvod projektu 1. LF UK Praha Unplugged Prosinec Leden Ředitelka školy se zúčastnila Mezinárodní konference k vývoji situace a doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání a závěrečná konference projektu Naši nebo cizí? Třídní učitelky 1. A a 3. třídy se zúčastnily pokračování interaktivního programu Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ - Jak začlenit do kolektivu dítě, které nezapadá a ruší Žáci 9. třídy pořádali pro žáky 1. stupně a přípravné třídy mikulášskou nadílku Ve 3. třídě proběhla beseda Povídejme si o toleranci Žáci 4. ročníku se zúčastnili interaktivního programu Kyberšikana Žáci II. stupně organizovali dílničky pro I. stupeň výrobky s vánoční tematikou Proběhlo Zpívání vánočních koled celá škola zpívá vánoční koledy Malý školní vánoční koncert Ředitelka školy se zúčastnila schůzky Komunitní plánování sociálních služeb Žáci ročníku se zúčastnili zimní části dopravní výchovy (instruktážní programy BESIP, MŠMT program chodec) Žáci měli možnost navštívit trénink tenisového reprezentačního týmu na DAVIS CUP prohlédli si ČEZ ARÉNU, seznámili se s reprezentací českého tenisu, absolvovali komentovaný trénink, autogramiádu a focení Únor Školní psycholožka absolvovala seminář k projektu Unplagged Žáci ročníku se zúčastnili zimní část dopravní výchovy (instruktážní programy BESIP, MŠMT program cyklista, hasič, zdravověda) Žáci 8. třídy absolvovali přednášku kurátorek OSPOD Přerov rizika trestné činnosti, trestní odpovědnost, ústavní výchova Březen Ředitelka školy, sociální pedagožka učitelka 1. stupně se zúčastnily konference k projektu "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR" a konference "Možnosti a výzvy vzdělávání o menšinách v roce 2014" Školní psycholožka absolvovala školení metodiků prevence Pedagogické pracovnice školy měly možnost se zúčastnit pedagogického semináře památníku Terezín Jak vyučovat o holocaustu Projektový den Učíme se sami zaměřený na vztahy mezi dětmi jednotlivých tříd a podpora kariéry Beseda Tonda obal na cestách

23 Žáci 2. třídy se zúčastnili preventivní přednášky MP na téma Bezpečné chování (Úvod o městské policii, nouzová telefonní čísla, správné přecházení silnice, kontakt s cizími lidmi) Žáci 4. ročníku se zúčastnili preventivní přednášky MP na téma Bezpečná jízda na kole (Bezpečné přecházení, dopravní značky týkající se cyklisty, správná jízda na silnici a na stezce) Žáci 6. třídy se zúčastnili preventivní přednášky MP na téma Situace na ulici (Kdy a jak přivolat hasiče, kouření cigaret a požívání alkoholu mládeží, nalezená věc, povinnost držitelů domácích zvířat, chodec a cyklista) Žáci 2. stupně se zúčastnili přednášky Josefa Klímy Zločin kolem nás Duben V dubnu proběhly komunitní kruhy učitelů SWOT analýza současné situace Třídní učitelka 6. třídy se zúčastnila konference Fórum zdraví ve vzdělávání 2014 Pedagogické pracovnice školy měly možnost se zúčastnit pedagogického semináře památníku Terezín Jak vyučovat o holocaustu Zástupkyně ředitelky školy absolvovala seminář Komunikací k minimalizaci agresivity ve třídě Konal se projekt Romský den, v jehož rámci proběhly výchovný koncert Radka Bangy, Školní romská slavnost Žáci 2. stupně organizovali velikonoční dílny pro 1. stupeň, výrobky s velikonoční tematikou Květen Třídní učitelka 1. A absolvovala supervizní setkání vzdělávacího programu Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ Školní psycholožka absolvovala e-konferenci: E-bezpečí Školní psycholožka a sociální pedagožka se zúčastnily semináře Metodický pokyn MŠMT individuální výchovný program Žáci ročníku se zúčastnili preventivní přednášky MP na téma Co vědět v 15 letech (Oprávnění strážníka MP (prokázání totožnosti), příběhy z praxe, trestní odpovědnost mladistvých, postihy za přestupky a trestné činy, znalostní test - chodec a cyklista) Pro děti z přípravného ročníku proběhl preventivní projekt Zdravá výživa Škola v přírodě pro žáky 2. stupně Ozdravný pobyt pro žáky 5. třídy Žáci 3. ročníku se zúčastnili letní části dopravní výchovy - praktické výuky na dopravním hřišti jízda na kole a koloběžce Školní výlety Červen Proběhl komunitní kruh učitelů Školní psycholožka absolvovala školení metodiků prevence

24 Sociální pedagožka se zúčastnila semináře Sociální práce v SPOD a standardy kvality Den dětí Žáci 1., 2., 4. ročníku se zúčastnili letní části dopravní výchovy - praktické výuky na dopravním hřišti jízda na kole a koloběžce Ozdravný pobyt pro žáky ročníku Sportovní den Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí + cvičné opuštění školní budovy Na preventivní aktivity se zaměřovala i vychovatelka školní družiny. Ve školní družině probíhaly celoroční akce, např. Máme rádi ovoce, Pokojové květiny, Povídání u čaje, Sportovci, Chvilka s pohádkou, Veselá notička, Šikovné ruce ; i akce krátkodobé většinou jednodenní např. Halloween BUBU šou, Miss ŠD (na tuto akci byli přizváni i rodiče), vánoční posezení u stromečku, maškarní ples, výlet na Lagunu, dětský den a výlet do Kozlovic. Při preventivních aktivitách zaměřených na užívání návykových látek jsme se museli zaměřit na primární i sekundární prevenci, vzhledem k tomu, že žáky školy jsou děti většinou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V tomto školním roce byl počet neomluvených hodin našich žáků stále vysoký a stále se ještě projevuje skryté záškoláctví. Po jednání s vedením školy bylo dohodnuto, že budeme pokračovat v již zavedených opatřeních, díky kterým se pokusíme i v příštím školním roce záškoláctví stále omezovat. Díky práci sociálního pedagoga se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s kurátorkami pro mládež a dalšími neziskovými organizacemi, které pracují s dětmi se sociokulturně znevýhodněného prostředí (Armáda spásy, Člověk v tísni). Spolupracovali jsme také s Městskou policií a Policií ČR. Všechny podněty plynoucí z hodnocení preventivních aktivit a ze situace na škole budou zakomponovány do Minimálně preventivního programu školního roku 2014/20145 V Přerově Vypracovala: Mgr. Martin Shaw

25 Vyhodnocení ročního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO byl plněn na základě: metodického pokynu MŠMT ČR č.j / (Věstník 2/2002, Praha ), který vyplývá ze zákona č. 123/1998 Sb. O právu na informace o životním prostředí a z Unesení vlády ČR ze dne č o Státním programu EVVO v ČR koncepce EVVO Olomouckého kraje zpracované dne na dobu 15 let, zhotovené Sdružením pro ekologickou výchovu Sluňákov, Horka nad Moravou místní koncepce EVVO pro město Přerov na období zpracované odborem životního prostředí Městského úřadu Přerov, která vychází z Listiny základních práv a svobod usnesení ČNR č. 2/1993 Sb. zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí zákona č.123/1998 Sb. o právu na informace o ŽP usnesení vlády ČR ze dne 235/2004 o státní politice ŽP na období (závazné pro všechny resorty) Environmentální výchova byla zaměřena na chápání a hodnocení různých situací, uvažování o důsledcích vlastních jednání. Také na porozumění nutnosti řešení ekologických, ekonomických a sociálních problémů společnosti. Výuka probíhala podle osnov Ekologického přírodopisu učební texty byly doplňovány: tematickými exkurzemi se zaměřením na les, rybník, naučné stezky, např. Teplice nad Bečvou, Hranice na Moravě, Žebračka, Vyškov, Praha, Předmostí zařazováním krátkodobých a dlouhodobých projektů zařazováním besed s odborníky např. mykology, V letošním školním roce se uskutečnily tyto přírodovědné a ekologické akce: Výstava hub Netopýr ORNIS Přerov Důl Landek - Ostrava Po stopách lovců mamutů Prohlídka parku Michalov s průvodcem Přírodovědná vycházka podzimní příroda, stromy, sběr kaštanů a žaludů Ve městě to žije 7 biotopů města, chování zvířat, změny v chování, ohrožení, ochrana

26 krátkodobé projekty: Vánoce oživování zvyků se vztahem k přírodě Vítání svátků jara SZŠ Přerov zvířecí mimika MDD červen, využití naučné stezky Přerovským luhem Exkurze do ZOO Školní výlety Javořické jeskyně, Michalov, Laguna, Vlastivědné muzeum v Olomouci Den zdraví zdravá výživa Den pro duševní zdraví poruchy příjmu, závislosti Ochrana člověka vzdělávací a S Přerov, Bios Přerov Tonda obal na cestách dlouhodobé projekty Ovoce do škol dodávky čerstvého ovoce a zeleniny, dle Nařízení vlády ČR č. 478/2009 Sb., Nařízení komise (ES) č. 288/2009 ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Rady (ES) č. 13/2009 ve znění pozdějších předpisů Den Země třídíme odpad, problémy znečišťování atmosféry Země sběrové aktivity Sběr starého papíru Sběr použitých baterií a monočlánků Třídění odpadu ve škole a v domácnostech zdravá výživa, zdravý způsob života Podpora stravovacích návyků ve školní jídelně Témata zdravé výživy byly zařazeny v ČaSP, výchově ke zdraví, TV Témata o protidrogové prevenci byly zařazeny do hodin výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, rodinné výchovy Ovoce do škol V péči o prostředí ve škole a okolí jsme se zaměřili na květinovou výzdobu ve třídách a na chodbách, na udržování pořádku ve škole a okolí. Akce a projekty, které se nám nepodařily uskutečnit ať z organizačních, či jiných důvodů, budou zařazeny do dalších školních roků. V Přerově Vypracovala Mgr. Jitka Potůčková

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zřizovatel : Město Kraslice Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více