KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU"

Transkript

1 Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní pokladny...9 Seznam vkladů/výběrů provozních pokladen...10 Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen...10 Tiskové sestavy... 11

2 2 Kasa KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Modul Kasa slouží k rychlému prodeji s on-line odpisem zásob ze skladu a možností registrovat platby i pomocí jiných platidel než pomocí hotovosti. Platidlem se rozumí libovolný ekvivalent peněz v podobě např. šeků, platebních karet (platidlo typu pohledávka), případně stravenek, aj. (platidlo typu cenina). Provozní pokladnou se nazývá každé samostatné místo prodeje zboží (např. prodejní pokladny v obchodě). Modul Kasa používá pro tyto účely standardního aparátu skladových dokladù - prodejek a za provozní pokladnu (prodejní místo) je považována každá číselná řada určená pro prodejky. Modul dále umožňuje evidenci vkladù a výběrů z provozních pokladen, tj. běžných provozních dotací či výběrù hotovosti nebo platidel z prodejních míst. Vlastní zaúčtování plateb prodaného zboží a případných vkladù a výběrù peněz a platidel z provozních pokladen probíhá v of-line režimu pomocí samostatných funkcí. Součástí modulu jsou informace o zůstatcích platidel a informace o uzávěrkách jednotlivých provozních pokladen, včetně jejich výstupních sestav. Modul slučuje funkčnost off-line softwarových registračních pokladen (např. PC KASA), obecné funkce registračních pokladen a funkce skladové Prodejky v Money S3. CO JE POTŘEBA NASTAVIT, NEŽ ZAČNETE PRODÁVAT Než začnete používat k on-line prodeji ze skladu modul Kasa, doporučujeme nejprve nastavit: Číslování dokladů Doporučujeme pro provozní pokladny nastavit samostatnou Číselnou řadu pro prodejky (prefix této číselné řady se zobrazuje v dokladech jako číslo provozní pokladny). Uživatelské nastavení Pro urychlení vaší práce doporučujeme nastavit Uživatelské nastavení v záložce Sklady. Přístupová práva Nastavení jednotlivým pracovníkům přístupová práva do modulu Kasa.

3 Kasa 3 SEZNAM NEPENĚŽNÍCH PLATIDEL Seznam nepeněžních platidel je určen pro provozní pokladny a práci s nimi. V tomto seznamu si nadefinujete všechna platidla - ekvivalenty peněz, jako jsou např. šeky, karty, stravenky atd. Pokud budete přijímat na prodejních místech i zahraniční měny, je nutné si je pro účely plateb prodejek nadefinovat rovněž jako platidla. POZNÁMKA: Zaplacení zboží pomocí cizí měny na prodejním místě je vnímáno jako platba peněžním ekvivalentem a z tohoto důvodu není tato platba chápána jako cizoměnná. Propojení na aparát cizích měn nastává až při zaúčtování plateb funkcí Zaúčtování prodejek. UPOZORNĚNÍ: Pokud použijete jako platidlo cizí měnu, musíte v typu pokladního příjmového dokladu, který zadáváte v oddíle Tržby na kartě platidla uvést Pokladnu, která je určena pro tuto cizí měnu, aby se správně zaúčtovala nominální částka v této cizí měně a její odpovídající ekvivalent v měně domácí. Jednotlivá tlačítka v seznamu mají tento význam: Opravit - vyvolá kartu platidla pod kurzorem. Přidat - vyvolá novou kartu platidla. Vyjmout - zruší kartu platidla ze seznamu. Karta platidla obsahuje tyto údaje: Popis - bližší popis platidla. Kód - kódové označení platidla. Množství - tímto údajem zadáváte množství platidla, vůči kterému se přepočítává kurz, resp. nominální částka platidla v domácí měně v záložce Období. V další části karty naleznete dvě záložky: Záložka Období V této záložce nastavujete tlačítkem Přidat datum a aktuální kurz pro dané platidlo. Kurz vyjadřuje nominální částku platidla v domácí měně. Seznam kurzů platidla se chová stejně jako zadávání pevných kurzů pro cizí měny, tj. pokud se nebude kurz platidla měnit, stačí zadat pouze kurz počátečního období platnosti platidla.

4 4 Kasa Záložka Zaúčtování platidel Vystavitel platidla - tlačítkem se třemi tečkami se vám otevře Seznam adresáře pro výběr adresy. Zadaná adresa se bude používat pro doklady, které zaúčtovávají platby těmito platidly (pokladní doklady resp. pohledávky). Variabilní symbol - zde zadáte variabilní symbol, který byl určen vystavitelem platidla (např. u platebních karet se jedná o variabilní symbol, pod kterým jsou evidovány kreditní pohyby z těchto plateb na vašem bankovním účtu). Typ platidla - roletová nabídka obsahující ceniny nebo pohledávky. Podle typu platidla se při zaúčtování prodejek vytváří příslušné doklady, a to buď Příjmové pokladní doklady pro platby ceninami, nebo Pohledávky pro platby pohledávkovými platidly. V části Tržby nastavujete : Typ dokladu pro zaúčtování nepeněžních plateb - tlačítkem se třemi tečkami vybíráte typ účetního dokladu ze Seznamu typů účetních dokladů. Výběr se odlišuje podle typu platidla, pro ceniny se nabízí typ pokladna příjem, pro pohledávky typ pohledávka. UPOZORNĚNÍ: Zadané typy dokladů musí obsahovat všechny potřebné údaje pro zaúčtování, zejména Pokladna resp. Hradit na, Předkontace, Členění DPH, Číselná řada, bez kterých nemůže být zaúčtování plateb provedeno. Bližší informace naleznete v kapitole Zaúčtování prodejek. V části Doklady provozních pokladen nastavujete: Typ dokladu pro zaúčtování vkladů/ výběrů provozních pokladen - tlačítkem se třemi tečkami se otevře Seznam typů účetních dokladů. Pro platidla typu cenina se vytváří Pokladní doklady (příjmové/výdajové), pro platidla typu pohledávky Interní doklady. Bližší informace naleznete v části Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen. VYSTAVENÍ PRODEJKY Volba slouží k přímému prodeji zboží ze skladu. Využijete ji tehdy, když prodáváte přímo ze skladu a do účetnictví zaúčtováváte pouze tržby. Zaúčtovávání tržeb z prodejek do účetnictví se provádí v menu Zaúčtování prodejek, kde naleznete seznam všech zaúčtovaných i nezaúčtovaných prodejek ze skladu. V horní části karty Skladová prodejka jsou tři záložky: V záložce Popis dokladu naleznete: Doklad č. - jestliže jste v Uživatelském nastavení zvolili některou z možností automatického doplňování číselné řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko. Číslo je vymazáno a na místě tlačítka. se zobrazí tlačítko. Poklepáním vyvoláte Seznam číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze Seznamu volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu. Popis - pokud kolonku nevypíšete, program dosadí popis první vložené položky.

5 Kasa 5 Data - jsou doplněna programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datumu dosadíte toto datum do dokladu. Adresy odběratele, konečného příjemce a fakturační můžete do prodejky zadat buď přímo, nebo výběrem z Adresáře. Pokud adresu přímo vypíšete, prodejka si ji pamatuje ale nemůžete ji opakovaně použít někdy při budoucím vystavování dokladu pro stejného odběratele. Jestliže adresu vyberete z Adresáře, program navíc automaticky dosazuje příslušné adresní slevy podle nastavení v Adresní kartě. U prodejky je skladový pohyb realizován vždy v prodejních cenách. Zakázka, Středisko a Činnost - vybírejte ze seznamů poklepáním na ikonu se třemi tečkami vedle příslušného pole. Záložka Rozpis cen V záložce se můžete podívat na ceny vypočítané z položek prodejky ještě před případným zaokrouhlením ceny za doklad. Pokud pracujete se slevou za doklad, zde vidíte jak se projeví. Záložka Texty Můžete napsat texty, které chcete tisknout do dokladu. POZNÁMKA: Vystavování prodejek může výrazně urychlit přednastavení Typu dokladu, jehož automatické doplnění do prodejky zadáváte v Uživatelském nastavení - doklad se pak otevře již z velké části vyplněný. Pod záložkami zobrazuje program informace o celkové nákupní ceně zásoby na prodejce, včetně zohlednění slev a zaokrouhlení. V dolní části karty pak najdete seznam skladových položek, zařazených do prodejky. Záložka Intrastat V záložce doplňujete z roletové nabídky Povahu transakce, Druh dopravy a Dodací podmínky. Povahu transakce můžete zadat pro celý doklad, nebo jednotlivě přímo v Kartě položky prodejky v záložce Intrastat. UPOZORNĚNÍ: Tato záložka se zobrazí pokud máte zapnutý přepínač Vést Intrastat v Nastavení účetního roku. Funkční tlačítka: Typ dokladu - vybíráte z vámi vytvořeného Seznamu typů skladových dokladů. UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelském nastavení nadefinovat Pro nový doklad použít typ. Přidat - nabídne přidání položky do dokladu a to z těchto seznamů: - Zásobu - otevře Seznam skladových zásob, ze kterého lze vybrat jakoukoliv zásobu. - Poptávku přijatou, Nabídku vystavenou, Objednávku přijatou - těmito volbami otevřete vždy tentýž seznam se třemi záložkami. - Manuální rezervaci - otevře Seznam rezervací a objednávek pro skladové zásoby, ze kterého lze vybrat položky. POZNÁMKA: Po dosazení první položky, která nese adresu odběratele, jsou všechny seznamy omezeny pouze na položky vztahující se k tomuto odběrateli. Opravit - otevře položku pod kurzorem a nabídne ji k editaci. Vyjmout - vyjme označenou položku ze seznamu. Platidla - tlačítko se zobrazí pouze máte-li zakoupen modul Kasa. Po potvrzení se zobrazí karta Zaplaceno. Na této kartě zadáváte případné platby pomocí nepeněžních ekvivalentů - platidel. - Celkem - celková částka prodejky. - Zaplaceno - celková částka zaplacená zákazníkem v domácí měně. - Vrátit - částka k vrácení. Ve spodní části můžete editovat v poli hotově v Kč výši částky zaplacenou zákazníkem v domácí měně. Automaticky se přiřazuje celková částka prodejky. V dalších polích vybíráte

6 6 Kasa typ případných dalších nepeněžních plateb ze Seznamu nepeněžních platidel a zadáváte počet kusů (!!! pozor, nikoliv částku v domácí měně) platidel, kterými byla provedena platba. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky zbylá částka v hotovosti. skladových pohybů. Funkční tlačítka mají tento význam: Přidat - vložení nového skladového dokladu (prodejky, příjemky, výdejky, převodky, dodacího listu nebo dokladu o výrobě). Následná práce je shodná s volbou Vystavení skladového dokladu. Opravit - vyvolá kartu pod kurzorem. Stejný význam má poklepání tlačítka myši na vybraném dokladu. Vyjmout - slouží ke zrušení skladového dokladu. Zrušením skladových pohybů současně dojde i k aktualizaci dodávek a počtu měrných jednotek na skladových kartách. Uzamčení - touto volbou můžete doklady zamykat tak, že je možné je pouze prohlížet, nikoliv však měnit. POZNÁMKA: V Uživatelském nastavení pro prodejky si můžete nastavit automatické zobrazování karty Zaplaceno při ukládání prodejky. UPOZORNĚNÍ: V Uživatelském nastavení můžete zatrhnout požadavek Po vystavení automaticky vytisknout. V případě, že toto políčko nezatrhnete, je doklad pouze uložen (a případně i zaúčtován podle Typu účetnictví a Metody účtování skladů - viz. Nastavení účetního roku) a vytisknout si jej můžete dodatečně ze Seznamu skladových dokladů. SEZNAM PRODEJEK Tento seznam obsahuje všechny skladové doklady - Prodejky, Příjemky, Výdejky, Převodky, Výrobky a Dodací listy. Poklepáním myší na kterémkoliv dokladu v seznamu vyvoláte kartu tohoto dokladu a můžete jej opravovat nebo tisknout. Práce je obdobná jako při vytváření nových Filtr - slouží k omezení množiny vypisovaných dokladů. Po stisku tlačítka se objeví roletová nabídka. Volbou Další filtry se dostanete do seznamu, kde můžete nadefinovat řadu filtrů, které budete při práci používat. Tyto filtry se pak rozbalují v roletové nabídce filtrů. Dále zde naleznete nabídku Nastavení aktuálního filtru, která otevře kartu filtru, který jste použili naposledy. Tento filtr si můžete upravit podle momentální potřeby, aniž by se změnilo uložené nastavení. Volbou Všechny záznamy vypnete právě nastavený filtr a Seznam skladových dokladů je zobrazen v plném znění.

7 Kasa 7 Akce - výpis všech provedených akcí s dokladem, na kterém máte nastavený kurzor. Součet - součet cen všech nebo označených dokladů. XML přenosy - podrobnosti v Příloze č.6. Tisk - umožňuje volitelně vytisknout buď doklad, seznam dokladů nebo seznam dokladů včetně pořizovacích cen a zaúčtování. Zaúčtování - vyvolá účetní (peněžní) deník se všemi zápisy, vztaženými k dokladu na kterém máte kurzor. Pro opravy a rušení skladových pohybů platí následující omezení: Při opravách jakýchkoliv příjmů nebo výdajů si program u položek s výrobními čísly kontroluje, zda s tímto výrobním číslem nebyl následně proveden jakýkoliv Skladový pohyb. Pokud ano, oprava není povolena. Posloupnost se neuvažuje podle data, ale podle pořadí, v jakém byly doklady pořízeny. Při opravách výdajových položek nelze opravovat přímo počet měrných jednotek, ale počet měrných jednotek z konkrétní Dodávky. Při zvyšování počtu měrných jednotek jste proto omezení počtem měrných jednotek, které zbývají z dané dodávky. Je však možné přidat další měrné jednotky z jiné dodávky. Při opravách příjmových položek můžete počet měrných jednotek dodatečně snížit pouze tak, aby zůstatek stačil na vykrytí následně provedených výdajů z této dodávky. ZAÚČTOVÁNÍ PRODEJEK Tato volba slouží k rychlému automatickému zaúčtování vystavených Skladových prodejek. Seznam obsahuje všechny vystavené prodejky rozdělené do dvou záložek - Nezaúčtované a Zaúčtované. Položky do tohoto seznamu program vkládá automaticky při vytvoření Prodejky a ze seznamu se odstraní pouze tehdy, když smažete zdrojový doklad (Prodejku) v Seznamu skladových dokladů. Zaúčtování prodejek provedete takto: Přepněte se do záložky Nezaúčtované, označte si zde prodejky, které chcete zaúčtovat a poklepejte na tlačítko Zaúčtovat. Program vám nabídne k výběru Způsob zaúčtování prodejky, poté sečte ceny z označených skladových prodejek a vygeneruje Příjmový pokladní doklad. Příjmový pokladní doklad stačí pouze zkontrolovat a tlačítkem OK uložit. Po uložení pokladního dokladu jsou vybrané skladové prodejky automaticky přesunuty do záložky Zaúčtované. Změna stavu - pomocí tohoto tlačítka je možné měnit příznak zaúčtování u vybraných skladových prodejek (přesouvat prodejky mezi záložkami). Tato změna stavu sama nevytvoří ani nesmaže pokladní doklad. Zdroj - tlačítko je funkční pouze v záložce Zaúčtované a vyvolá příslušný Příjmový pokladní doklad. Karta Zaúčtování prodejek obsahuje: Typ pokladního dokladu pro zaúčtování tržby - zadejte Typ pro příjmový pokladní doklad s vyplněnými údaji pro zaúčtování. Pokud typ nezadáte, použije se přednastavení z konfigurace Uživatelského nastavení, případně si program informace vyžádá, nebo je budete muset doplnit ručně přímo na pokladním dokladu.

8 8 Kasa v typech dokladů pro zaúčtování tržeb na Kartě platidla. POZNÁMKA: Doporučujeme volit některý podrozvahový příp. technický účet. Po správném zaúčtování jeho saldo musí být nulové. Způsob zaúčtování prodejky - volíte, zda si přejete zaúčtovat tržby souhrnným Pokladním dokladem, nebo použít rozúčtování podle jednotlivých položek prodejek, případně skupin položek. Pokud máte aktivní modul Kasa, karta Zaúčtování prodejek je rozšířena o další proměnné, které jsou potřeba pro zaúčtování. Účtovat o platbách peněžních ekvivalentů - touto volbou aktivujete zaúčtování plateb nepeněžními ekvivalenty - platidly. Pokud jsou některé platby prodejek provedené pomocí peněžních ekvivalentů (platidel), částky těchto nepeněžních plateb se odúčtují souhrnně jako záporný Příjmový pokladní doklad. Tento doklad musí být nedaňový, zadejte proto pro odúčtování Členění DPH, které je bez vlivu na DPH. Protiúčet (jen PÚ) bude použit jako převodový meziúčet pro přeúčtování částek těchto plateb. Ostatní údaje se převezmou z typu pokladního dokladu pro příjem. Následně se platby platidel zaúčtují pro každé platidlo zvlášť jako (nedaňové) příjmové pokladní doklady (platidlo je typu cenina a má určenou vlastní ceninovou pokladnu), nebo jako pohledávka (platidlo je typu pohledávka). Typy dokladů pro zaúčtování platidel se nastavují v Seznamu platidel. Členění DPH pro odúčtování plateb platidel výběr ze Seznamu členění DPH. Protiúčet pro odúčtování plateb platidel výběr z Účtové osnovy. UPOZORNĚNÍ: Zadaný protiúčet se musí shodovat s Dal účtem předkontací, které nastavujete VKLAD DO PROVOZNÍ POKLADNY Volba slouží k přímému vkladu do provozní pokladny. Karta Příjmového dokladu provozní pokladny obsahuje: Doklad č. - jestliže jste v Uživatelském nastavení zvolili některou z možností automatického doplňování číselné řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko. Číslo je vymazáno a na místě tlačítka. se zobrazí tlačítko. Poklepáním vyvoláte Seznam číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze Seznamu volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu. Popis - doplníte popis dokladu. Datum vystavení - je doplněno programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem

9 Kasa 9 pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datumu dosadíte toto datum do dokladu. Poznámka - doplníte libovolnou poznámku. Plátce - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam zaměstnanců pro výběr. Provozní pokl. - needitovatelné pole, automaticky se doplní prefix použité číselné řady, kterým je toto prodejní místo identifikováno. Zakázka, Středisko a Činnost - vybírejte ze seznamů poklepáním na ikonu se třemi tečkami vedle příslušného pole. V části Zaplaceno v poli Hotově v Kč zadáváte částku dokladu v domácí měně. V dalších polích vybíráte typ případných dalších nepeněžních platidel ze Seznamu platidel a zadáváte počet kusů (!!! pozor, nikoliv částku v domácí měně) platidel, které vstupují do dokladu. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky jejich částka v domácí měně. POZNÁMKA: Vystavování dokladů může výrazně urychlit přednastavení Typu dokladu, jehož automatické doplnění do prodejky zadáváte v Uživatelském nastavení - doklad se pak otevře již z velké části vyplněný. Funkční tlačítka: Typ dokladu - vybíráte z vámi vytvořeného Seznamu typů skladových dokladů. UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelském nastavení pro provozní pokladny nadefinovat Pro nový doklad použít typ. VÝBĚR Z PROVOZNÍ POKLADNY Volba slouží k přímému výběru z provozní pokladny. Karta Výdajového dokladu provozní pokladny obsahuje: OBR Doklad č. - jestliže jste v Uživatelském nastavení zvolili některou z možností automatického doplňování číselné řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko. Číslo je vymazáno a na místě tlačítka. se zobrazí tlačítko. Poklepáním vyvoláte Seznam číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze Seznamu volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu. Popis - doplníte popis dokladu. Datum vystavení - je doplněno programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datumu dosadíte toto datum do dokladu. Poznámka - doplníte libovolnou poznámku. Příjemce - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam zaměstnanců pro výběr. Provozní pokl. - needitovatelné pole, automaticky se doplní prefix použité číselné řady, kterým je toto prodejní místo identifikováno. Zakázka, Středisko a Činnost - vybírejte ze seznamů poklepáním na ikonu se třemi tečkami vedle příslušného pole. V části Zaplaceno v poli Hotově v Kč zadáváte částku dokladu v domácí měně. V dalších polích

10 10 Kasa vybíráte typ případných dalších nepeněžních platidel ze Seznamu platidel a zadáváte počet kusů (!!! pozor, nikoliv částku v domácí měně) platidel, které vstupují do dokladu. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky jejich částka v domácí měně. POZNÁMKA: Vystavování dokladů může výrazně urychlit přednastavení Typu dokladu, jehož automatické doplnění do prodejky zadáváte v Uživatelském nastavení - doklad se pak otevře již z velké části vyplněný. Funkční tlačítka: Typ dokladu - vybíráte z vámi vytvořeného Seznamu typů skladových dokladů. UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelském nastavení pro provozní pokladny nadefinovat Pro nový doklad použít typ. SEZNAM VKLADŮ/VÝBĚRŮ PRO- VOZNÍCH POKLADEN Seznam vkladů/výběrů z provozních pokladen obsahuje všechny doklady pořízené v modulu Kasa volbou Vklad do provozní pokladny nebo Výběr z provozní pokladny. doklad pod kurzorem a můžete jej opravovat. Provedené změny uložíte stiskem tlačítka OK. Nový vklad - přidání karty nového příjmu. Nový výběr - přidání karty nového výdaje. Kopírovat - kopírování dokladu pod kurzorem. Výhodná možnost pro rychlé pořizování nových karet podobných nebo opakujících se typů. Program automaticky nabídne kopírovanou kartu pod novým číslem. Vy pouze změníte některé údaje podle vašich potřeb a doklad uložíte. Smazat - vymazání dokladu. Uzamčení - označené doklady můžete zamykat, doklad je následně možné jen prohlížet. Filtr - filtr slouží k omezení množiny zobrazovaných dokladů, je tedy vhodný např. pro vyhledávání určité skupiny dokladů při opravách a dohledávání chyb. Tisk - slouží k tisku dokladů. ZAÚČTOVÁNÍ VKLADŮ/VÝBĚRŮ PROVOZNÍCH POKLADEN Tato volba slouží k rychlému automatickému zaúčtování Vkladů/výběrů provozních pokladen. Seznam obsahuje všechny vystavené doklady rozdělené do dvou záložek - Nezaúčtované a Zaúčtované. Jedná se o vnitropodnikové doklady, kterými dotujete (vklady), nebo vybíráte (výběry) jednotlivá prodejní místa - provozní pokladny. Příkladem může být vklad hotovosti do provozní pokladny či akutní výběr hotovosti z tržeb ještě před jejich zaúčtováním při uzávěrce. Význam tlačítek: Opravit - slouží k opravám již pořízených dokladů. Stiskem tlačítka vyvoláte kartu pro

11 Kasa 11 Položky do tohoto seznamu program vkládá automaticky při vytvoření Vkladu/výběru provozní pokladny. Zaúčtování prodejek provedete takto: Přepněte se do záložky Nezaúčtované, označte si zde prodejky, které chcete zaúčtovat a poklepejte na tlačítko Zaúčtovat. Program vám zobrazí okno Zaúčtování dokladů provozních pokladen, kde nastavujete: (pohledávky) s položkami dle dokladů provozních pokladen. Podle agregovaných položek - pro každé použité platidlo se vytvoří Pokladní (ceniny) nebo Interní doklad (pohledávky) s položkami, které budou agregovány přes položky dokladů provozních pokladen se stejnou Činností, Zakázkou nebo Střediskem. Stiskem tlačítka Zaúčtovat program vygeneruje Pokladní nebo Interní doklad, který stačí pouze zkontrolovat a tlačítkem OK uložit. Po uložení dokladu jsou vybrané doklady provozní pokladny automaticky přesunuty do záložky Zaúčtované. Změna stavu - pomocí tohoto tlačítka je možné měnit příznak zaúčtování u vybraných dokladů provozní pokladny (přesouvat doklady mezi záložkami). Tato změna stavu sama nevytvoří ani nesmaže Pokladní či Interní doklad. TISKOVÉ SESTAVY Tiskové sestavy z modulu Kasa vám umožňují získat aktuální přehledy o stavu provozní pokladny a jejích uzávěrkách. Po potvrzení volby program nabídne kartu Uzávěrky. Typ pokladního dokladu pro vklady - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam typů účetních dokladů pro výběr. Typ pokladního dokladu pro výběry - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam typů účetních dokladů pro výběr. V další části volíte Způsob zaúčtování: Podle platidel - pro každé použité platidlo se vytvoří Pokladní doklad (je-li nastaveno v Seznamu nepeněžních platidel jako cenina) nebo Interní doklad (je-li nastaveno v Seznamu nepeněžních platidel jako pohledávka). Podle položek - pro každé použité platidlo se vytvoří Pokladní (ceniny) nebo Interní doklad V levé horní části si vybíráte sestavu, kterou požadujete vytisknout. Výběr sestavy je obdobný např. výběru adresářů - poklepáním na knížku otevřete seznam sestav vybrané kategorie. Ve

12 12 Kasa spodní části karty je filtr, který nabízí možnosti výběru pro právě zvolenou sestavu. Sestavy si vybíráte ze stromové struktury. V ní jsou tiskové sestavy rozděleny do dvou okruhů: Finanční sestavy Prodeje - přehled tržeb v domácí měně, včetně rozpisu DPH. Platidla - přehled částek inkasovaných v jednotlivých platidlech a v hotovosti. Pokladníci - přehled tržeb podle jednotlivých pokladních. Zákazníci - přehled tržeb podle zákazníků, pokud není na dokladu uvedena adresa, sčítají se tržby pod společného anonymního zákazníka. Hodinová zpráva - přehled tržeb a počtu dokladů v jednotlivých hodinách prodeje. Slevy/Přirážky - přehled poskytnutých slev. Uváděné údaje mají tento význam: Doklady SLEVA skutečnost částka zlevněných dokladů, Doklady SLEVA bez slevy částka zlevněných dokladů, pokud by nebyla uplatněna sleva, PLÁN CELKEM bez slevy celková částka, pokud by nebyly uplatněny žádné slevy. Skladové sestavy Zásoby - přehled prodaných zásob podle skladových karet, včetně údajů o stavu zásob před a po prodeji. Skupiny - přehled prodeje tříděný dle skladových skupin. Sklady - přehled prodeje tříděný dle skladů ze kterých bylo zboží prodáno. Ve spodní části pak lze zadat kritéria pro filtr sestavy. V případě, že máte nastaveny veškeré parametry, doklad vytisknete kliknutím na tlačítko Tisk.