KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU"

Transkript

1 Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní pokladny...9 Seznam vkladů/výběrů provozních pokladen...10 Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen...10 Tiskové sestavy... 11

2 2 Kasa KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Modul Kasa slouží k rychlému prodeji s on-line odpisem zásob ze skladu a možností registrovat platby i pomocí jiných platidel než pomocí hotovosti. Platidlem se rozumí libovolný ekvivalent peněz v podobě např. šeků, platebních karet (platidlo typu pohledávka), případně stravenek, aj. (platidlo typu cenina). Provozní pokladnou se nazývá každé samostatné místo prodeje zboží (např. prodejní pokladny v obchodě). Modul Kasa používá pro tyto účely standardního aparátu skladových dokladù - prodejek a za provozní pokladnu (prodejní místo) je považována každá číselná řada určená pro prodejky. Modul dále umožňuje evidenci vkladù a výběrů z provozních pokladen, tj. běžných provozních dotací či výběrù hotovosti nebo platidel z prodejních míst. Vlastní zaúčtování plateb prodaného zboží a případných vkladù a výběrù peněz a platidel z provozních pokladen probíhá v of-line režimu pomocí samostatných funkcí. Součástí modulu jsou informace o zůstatcích platidel a informace o uzávěrkách jednotlivých provozních pokladen, včetně jejich výstupních sestav. Modul slučuje funkčnost off-line softwarových registračních pokladen (např. PC KASA), obecné funkce registračních pokladen a funkce skladové Prodejky v Money S3. CO JE POTŘEBA NASTAVIT, NEŽ ZAČNETE PRODÁVAT Než začnete používat k on-line prodeji ze skladu modul Kasa, doporučujeme nejprve nastavit: Číslování dokladů Doporučujeme pro provozní pokladny nastavit samostatnou Číselnou řadu pro prodejky (prefix této číselné řady se zobrazuje v dokladech jako číslo provozní pokladny). Uživatelské nastavení Pro urychlení vaší práce doporučujeme nastavit Uživatelské nastavení v záložce Sklady. Přístupová práva Nastavení jednotlivým pracovníkům přístupová práva do modulu Kasa.

3 Kasa 3 SEZNAM NEPENĚŽNÍCH PLATIDEL Seznam nepeněžních platidel je určen pro provozní pokladny a práci s nimi. V tomto seznamu si nadefinujete všechna platidla - ekvivalenty peněz, jako jsou např. šeky, karty, stravenky atd. Pokud budete přijímat na prodejních místech i zahraniční měny, je nutné si je pro účely plateb prodejek nadefinovat rovněž jako platidla. POZNÁMKA: Zaplacení zboží pomocí cizí měny na prodejním místě je vnímáno jako platba peněžním ekvivalentem a z tohoto důvodu není tato platba chápána jako cizoměnná. Propojení na aparát cizích měn nastává až při zaúčtování plateb funkcí Zaúčtování prodejek. UPOZORNĚNÍ: Pokud použijete jako platidlo cizí měnu, musíte v typu pokladního příjmového dokladu, který zadáváte v oddíle Tržby na kartě platidla uvést Pokladnu, která je určena pro tuto cizí měnu, aby se správně zaúčtovala nominální částka v této cizí měně a její odpovídající ekvivalent v měně domácí. Jednotlivá tlačítka v seznamu mají tento význam: Opravit - vyvolá kartu platidla pod kurzorem. Přidat - vyvolá novou kartu platidla. Vyjmout - zruší kartu platidla ze seznamu. Karta platidla obsahuje tyto údaje: Popis - bližší popis platidla. Kód - kódové označení platidla. Množství - tímto údajem zadáváte množství platidla, vůči kterému se přepočítává kurz, resp. nominální částka platidla v domácí měně v záložce Období. V další části karty naleznete dvě záložky: Záložka Období V této záložce nastavujete tlačítkem Přidat datum a aktuální kurz pro dané platidlo. Kurz vyjadřuje nominální částku platidla v domácí měně. Seznam kurzů platidla se chová stejně jako zadávání pevných kurzů pro cizí měny, tj. pokud se nebude kurz platidla měnit, stačí zadat pouze kurz počátečního období platnosti platidla.

4 4 Kasa Záložka Zaúčtování platidel Vystavitel platidla - tlačítkem se třemi tečkami se vám otevře Seznam adresáře pro výběr adresy. Zadaná adresa se bude používat pro doklady, které zaúčtovávají platby těmito platidly (pokladní doklady resp. pohledávky). Variabilní symbol - zde zadáte variabilní symbol, který byl určen vystavitelem platidla (např. u platebních karet se jedná o variabilní symbol, pod kterým jsou evidovány kreditní pohyby z těchto plateb na vašem bankovním účtu). Typ platidla - roletová nabídka obsahující ceniny nebo pohledávky. Podle typu platidla se při zaúčtování prodejek vytváří příslušné doklady, a to buď Příjmové pokladní doklady pro platby ceninami, nebo Pohledávky pro platby pohledávkovými platidly. V části Tržby nastavujete : Typ dokladu pro zaúčtování nepeněžních plateb - tlačítkem se třemi tečkami vybíráte typ účetního dokladu ze Seznamu typů účetních dokladů. Výběr se odlišuje podle typu platidla, pro ceniny se nabízí typ pokladna příjem, pro pohledávky typ pohledávka. UPOZORNĚNÍ: Zadané typy dokladů musí obsahovat všechny potřebné údaje pro zaúčtování, zejména Pokladna resp. Hradit na, Předkontace, Členění DPH, Číselná řada, bez kterých nemůže být zaúčtování plateb provedeno. Bližší informace naleznete v kapitole Zaúčtování prodejek. V části Doklady provozních pokladen nastavujete: Typ dokladu pro zaúčtování vkladů/ výběrů provozních pokladen - tlačítkem se třemi tečkami se otevře Seznam typů účetních dokladů. Pro platidla typu cenina se vytváří Pokladní doklady (příjmové/výdajové), pro platidla typu pohledávky Interní doklady. Bližší informace naleznete v části Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen. VYSTAVENÍ PRODEJKY Volba slouží k přímému prodeji zboží ze skladu. Využijete ji tehdy, když prodáváte přímo ze skladu a do účetnictví zaúčtováváte pouze tržby. Zaúčtovávání tržeb z prodejek do účetnictví se provádí v menu Zaúčtování prodejek, kde naleznete seznam všech zaúčtovaných i nezaúčtovaných prodejek ze skladu. V horní části karty Skladová prodejka jsou tři záložky: V záložce Popis dokladu naleznete: Doklad č. - jestliže jste v Uživatelském nastavení zvolili některou z možností automatického doplňování číselné řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko. Číslo je vymazáno a na místě tlačítka. se zobrazí tlačítko. Poklepáním vyvoláte Seznam číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze Seznamu volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu. Popis - pokud kolonku nevypíšete, program dosadí popis první vložené položky.

5 Kasa 5 Data - jsou doplněna programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datumu dosadíte toto datum do dokladu. Adresy odběratele, konečného příjemce a fakturační můžete do prodejky zadat buď přímo, nebo výběrem z Adresáře. Pokud adresu přímo vypíšete, prodejka si ji pamatuje ale nemůžete ji opakovaně použít někdy při budoucím vystavování dokladu pro stejného odběratele. Jestliže adresu vyberete z Adresáře, program navíc automaticky dosazuje příslušné adresní slevy podle nastavení v Adresní kartě. U prodejky je skladový pohyb realizován vždy v prodejních cenách. Zakázka, Středisko a Činnost - vybírejte ze seznamů poklepáním na ikonu se třemi tečkami vedle příslušného pole. Záložka Rozpis cen V záložce se můžete podívat na ceny vypočítané z položek prodejky ještě před případným zaokrouhlením ceny za doklad. Pokud pracujete se slevou za doklad, zde vidíte jak se projeví. Záložka Texty Můžete napsat texty, které chcete tisknout do dokladu. POZNÁMKA: Vystavování prodejek může výrazně urychlit přednastavení Typu dokladu, jehož automatické doplnění do prodejky zadáváte v Uživatelském nastavení - doklad se pak otevře již z velké části vyplněný. Pod záložkami zobrazuje program informace o celkové nákupní ceně zásoby na prodejce, včetně zohlednění slev a zaokrouhlení. V dolní části karty pak najdete seznam skladových položek, zařazených do prodejky. Záložka Intrastat V záložce doplňujete z roletové nabídky Povahu transakce, Druh dopravy a Dodací podmínky. Povahu transakce můžete zadat pro celý doklad, nebo jednotlivě přímo v Kartě položky prodejky v záložce Intrastat. UPOZORNĚNÍ: Tato záložka se zobrazí pokud máte zapnutý přepínač Vést Intrastat v Nastavení účetního roku. Funkční tlačítka: Typ dokladu - vybíráte z vámi vytvořeného Seznamu typů skladových dokladů. UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelském nastavení nadefinovat Pro nový doklad použít typ. Přidat - nabídne přidání položky do dokladu a to z těchto seznamů: - Zásobu - otevře Seznam skladových zásob, ze kterého lze vybrat jakoukoliv zásobu. - Poptávku přijatou, Nabídku vystavenou, Objednávku přijatou - těmito volbami otevřete vždy tentýž seznam se třemi záložkami. - Manuální rezervaci - otevře Seznam rezervací a objednávek pro skladové zásoby, ze kterého lze vybrat položky. POZNÁMKA: Po dosazení první položky, která nese adresu odběratele, jsou všechny seznamy omezeny pouze na položky vztahující se k tomuto odběrateli. Opravit - otevře položku pod kurzorem a nabídne ji k editaci. Vyjmout - vyjme označenou položku ze seznamu. Platidla - tlačítko se zobrazí pouze máte-li zakoupen modul Kasa. Po potvrzení se zobrazí karta Zaplaceno. Na této kartě zadáváte případné platby pomocí nepeněžních ekvivalentů - platidel. - Celkem - celková částka prodejky. - Zaplaceno - celková částka zaplacená zákazníkem v domácí měně. - Vrátit - částka k vrácení. Ve spodní části můžete editovat v poli hotově v Kč výši částky zaplacenou zákazníkem v domácí měně. Automaticky se přiřazuje celková částka prodejky. V dalších polích vybíráte

6 6 Kasa typ případných dalších nepeněžních plateb ze Seznamu nepeněžních platidel a zadáváte počet kusů (!!! pozor, nikoliv částku v domácí měně) platidel, kterými byla provedena platba. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky zbylá částka v hotovosti. skladových pohybů. Funkční tlačítka mají tento význam: Přidat - vložení nového skladového dokladu (prodejky, příjemky, výdejky, převodky, dodacího listu nebo dokladu o výrobě). Následná práce je shodná s volbou Vystavení skladového dokladu. Opravit - vyvolá kartu pod kurzorem. Stejný význam má poklepání tlačítka myši na vybraném dokladu. Vyjmout - slouží ke zrušení skladového dokladu. Zrušením skladových pohybů současně dojde i k aktualizaci dodávek a počtu měrných jednotek na skladových kartách. Uzamčení - touto volbou můžete doklady zamykat tak, že je možné je pouze prohlížet, nikoliv však měnit. POZNÁMKA: V Uživatelském nastavení pro prodejky si můžete nastavit automatické zobrazování karty Zaplaceno při ukládání prodejky. UPOZORNĚNÍ: V Uživatelském nastavení můžete zatrhnout požadavek Po vystavení automaticky vytisknout. V případě, že toto políčko nezatrhnete, je doklad pouze uložen (a případně i zaúčtován podle Typu účetnictví a Metody účtování skladů - viz. Nastavení účetního roku) a vytisknout si jej můžete dodatečně ze Seznamu skladových dokladů. SEZNAM PRODEJEK Tento seznam obsahuje všechny skladové doklady - Prodejky, Příjemky, Výdejky, Převodky, Výrobky a Dodací listy. Poklepáním myší na kterémkoliv dokladu v seznamu vyvoláte kartu tohoto dokladu a můžete jej opravovat nebo tisknout. Práce je obdobná jako při vytváření nových Filtr - slouží k omezení množiny vypisovaných dokladů. Po stisku tlačítka se objeví roletová nabídka. Volbou Další filtry se dostanete do seznamu, kde můžete nadefinovat řadu filtrů, které budete při práci používat. Tyto filtry se pak rozbalují v roletové nabídce filtrů. Dále zde naleznete nabídku Nastavení aktuálního filtru, která otevře kartu filtru, který jste použili naposledy. Tento filtr si můžete upravit podle momentální potřeby, aniž by se změnilo uložené nastavení. Volbou Všechny záznamy vypnete právě nastavený filtr a Seznam skladových dokladů je zobrazen v plném znění.

7 Kasa 7 Akce - výpis všech provedených akcí s dokladem, na kterém máte nastavený kurzor. Součet - součet cen všech nebo označených dokladů. XML přenosy - podrobnosti v Příloze č.6. Tisk - umožňuje volitelně vytisknout buď doklad, seznam dokladů nebo seznam dokladů včetně pořizovacích cen a zaúčtování. Zaúčtování - vyvolá účetní (peněžní) deník se všemi zápisy, vztaženými k dokladu na kterém máte kurzor. Pro opravy a rušení skladových pohybů platí následující omezení: Při opravách jakýchkoliv příjmů nebo výdajů si program u položek s výrobními čísly kontroluje, zda s tímto výrobním číslem nebyl následně proveden jakýkoliv Skladový pohyb. Pokud ano, oprava není povolena. Posloupnost se neuvažuje podle data, ale podle pořadí, v jakém byly doklady pořízeny. Při opravách výdajových položek nelze opravovat přímo počet měrných jednotek, ale počet měrných jednotek z konkrétní Dodávky. Při zvyšování počtu měrných jednotek jste proto omezení počtem měrných jednotek, které zbývají z dané dodávky. Je však možné přidat další měrné jednotky z jiné dodávky. Při opravách příjmových položek můžete počet měrných jednotek dodatečně snížit pouze tak, aby zůstatek stačil na vykrytí následně provedených výdajů z této dodávky. ZAÚČTOVÁNÍ PRODEJEK Tato volba slouží k rychlému automatickému zaúčtování vystavených Skladových prodejek. Seznam obsahuje všechny vystavené prodejky rozdělené do dvou záložek - Nezaúčtované a Zaúčtované. Položky do tohoto seznamu program vkládá automaticky při vytvoření Prodejky a ze seznamu se odstraní pouze tehdy, když smažete zdrojový doklad (Prodejku) v Seznamu skladových dokladů. Zaúčtování prodejek provedete takto: Přepněte se do záložky Nezaúčtované, označte si zde prodejky, které chcete zaúčtovat a poklepejte na tlačítko Zaúčtovat. Program vám nabídne k výběru Způsob zaúčtování prodejky, poté sečte ceny z označených skladových prodejek a vygeneruje Příjmový pokladní doklad. Příjmový pokladní doklad stačí pouze zkontrolovat a tlačítkem OK uložit. Po uložení pokladního dokladu jsou vybrané skladové prodejky automaticky přesunuty do záložky Zaúčtované. Změna stavu - pomocí tohoto tlačítka je možné měnit příznak zaúčtování u vybraných skladových prodejek (přesouvat prodejky mezi záložkami). Tato změna stavu sama nevytvoří ani nesmaže pokladní doklad. Zdroj - tlačítko je funkční pouze v záložce Zaúčtované a vyvolá příslušný Příjmový pokladní doklad. Karta Zaúčtování prodejek obsahuje: Typ pokladního dokladu pro zaúčtování tržby - zadejte Typ pro příjmový pokladní doklad s vyplněnými údaji pro zaúčtování. Pokud typ nezadáte, použije se přednastavení z konfigurace Uživatelského nastavení, případně si program informace vyžádá, nebo je budete muset doplnit ručně přímo na pokladním dokladu.

8 8 Kasa v typech dokladů pro zaúčtování tržeb na Kartě platidla. POZNÁMKA: Doporučujeme volit některý podrozvahový příp. technický účet. Po správném zaúčtování jeho saldo musí být nulové. Způsob zaúčtování prodejky - volíte, zda si přejete zaúčtovat tržby souhrnným Pokladním dokladem, nebo použít rozúčtování podle jednotlivých položek prodejek, případně skupin položek. Pokud máte aktivní modul Kasa, karta Zaúčtování prodejek je rozšířena o další proměnné, které jsou potřeba pro zaúčtování. Účtovat o platbách peněžních ekvivalentů - touto volbou aktivujete zaúčtování plateb nepeněžními ekvivalenty - platidly. Pokud jsou některé platby prodejek provedené pomocí peněžních ekvivalentů (platidel), částky těchto nepeněžních plateb se odúčtují souhrnně jako záporný Příjmový pokladní doklad. Tento doklad musí být nedaňový, zadejte proto pro odúčtování Členění DPH, které je bez vlivu na DPH. Protiúčet (jen PÚ) bude použit jako převodový meziúčet pro přeúčtování částek těchto plateb. Ostatní údaje se převezmou z typu pokladního dokladu pro příjem. Následně se platby platidel zaúčtují pro každé platidlo zvlášť jako (nedaňové) příjmové pokladní doklady (platidlo je typu cenina a má určenou vlastní ceninovou pokladnu), nebo jako pohledávka (platidlo je typu pohledávka). Typy dokladů pro zaúčtování platidel se nastavují v Seznamu platidel. Členění DPH pro odúčtování plateb platidel výběr ze Seznamu členění DPH. Protiúčet pro odúčtování plateb platidel výběr z Účtové osnovy. UPOZORNĚNÍ: Zadaný protiúčet se musí shodovat s Dal účtem předkontací, které nastavujete VKLAD DO PROVOZNÍ POKLADNY Volba slouží k přímému vkladu do provozní pokladny. Karta Příjmového dokladu provozní pokladny obsahuje: Doklad č. - jestliže jste v Uživatelském nastavení zvolili některou z možností automatického doplňování číselné řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko. Číslo je vymazáno a na místě tlačítka. se zobrazí tlačítko. Poklepáním vyvoláte Seznam číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze Seznamu volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu. Popis - doplníte popis dokladu. Datum vystavení - je doplněno programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem

9 Kasa 9 pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datumu dosadíte toto datum do dokladu. Poznámka - doplníte libovolnou poznámku. Plátce - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam zaměstnanců pro výběr. Provozní pokl. - needitovatelné pole, automaticky se doplní prefix použité číselné řady, kterým je toto prodejní místo identifikováno. Zakázka, Středisko a Činnost - vybírejte ze seznamů poklepáním na ikonu se třemi tečkami vedle příslušného pole. V části Zaplaceno v poli Hotově v Kč zadáváte částku dokladu v domácí měně. V dalších polích vybíráte typ případných dalších nepeněžních platidel ze Seznamu platidel a zadáváte počet kusů (!!! pozor, nikoliv částku v domácí měně) platidel, které vstupují do dokladu. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky jejich částka v domácí měně. POZNÁMKA: Vystavování dokladů může výrazně urychlit přednastavení Typu dokladu, jehož automatické doplnění do prodejky zadáváte v Uživatelském nastavení - doklad se pak otevře již z velké části vyplněný. Funkční tlačítka: Typ dokladu - vybíráte z vámi vytvořeného Seznamu typů skladových dokladů. UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelském nastavení pro provozní pokladny nadefinovat Pro nový doklad použít typ. VÝBĚR Z PROVOZNÍ POKLADNY Volba slouží k přímému výběru z provozní pokladny. Karta Výdajového dokladu provozní pokladny obsahuje: OBR Doklad č. - jestliže jste v Uživatelském nastavení zvolili některou z možností automatického doplňování číselné řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko. Číslo je vymazáno a na místě tlačítka. se zobrazí tlačítko. Poklepáním vyvoláte Seznam číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze Seznamu volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu. Popis - doplníte popis dokladu. Datum vystavení - je doplněno programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datumu dosadíte toto datum do dokladu. Poznámka - doplníte libovolnou poznámku. Příjemce - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam zaměstnanců pro výběr. Provozní pokl. - needitovatelné pole, automaticky se doplní prefix použité číselné řady, kterým je toto prodejní místo identifikováno. Zakázka, Středisko a Činnost - vybírejte ze seznamů poklepáním na ikonu se třemi tečkami vedle příslušného pole. V části Zaplaceno v poli Hotově v Kč zadáváte částku dokladu v domácí měně. V dalších polích

10 10 Kasa vybíráte typ případných dalších nepeněžních platidel ze Seznamu platidel a zadáváte počet kusů (!!! pozor, nikoliv částku v domácí měně) platidel, které vstupují do dokladu. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky jejich částka v domácí měně. POZNÁMKA: Vystavování dokladů může výrazně urychlit přednastavení Typu dokladu, jehož automatické doplnění do prodejky zadáváte v Uživatelském nastavení - doklad se pak otevře již z velké části vyplněný. Funkční tlačítka: Typ dokladu - vybíráte z vámi vytvořeného Seznamu typů skladových dokladů. UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelském nastavení pro provozní pokladny nadefinovat Pro nový doklad použít typ. SEZNAM VKLADŮ/VÝBĚRŮ PRO- VOZNÍCH POKLADEN Seznam vkladů/výběrů z provozních pokladen obsahuje všechny doklady pořízené v modulu Kasa volbou Vklad do provozní pokladny nebo Výběr z provozní pokladny. doklad pod kurzorem a můžete jej opravovat. Provedené změny uložíte stiskem tlačítka OK. Nový vklad - přidání karty nového příjmu. Nový výběr - přidání karty nového výdaje. Kopírovat - kopírování dokladu pod kurzorem. Výhodná možnost pro rychlé pořizování nových karet podobných nebo opakujících se typů. Program automaticky nabídne kopírovanou kartu pod novým číslem. Vy pouze změníte některé údaje podle vašich potřeb a doklad uložíte. Smazat - vymazání dokladu. Uzamčení - označené doklady můžete zamykat, doklad je následně možné jen prohlížet. Filtr - filtr slouží k omezení množiny zobrazovaných dokladů, je tedy vhodný např. pro vyhledávání určité skupiny dokladů při opravách a dohledávání chyb. Tisk - slouží k tisku dokladů. ZAÚČTOVÁNÍ VKLADŮ/VÝBĚRŮ PROVOZNÍCH POKLADEN Tato volba slouží k rychlému automatickému zaúčtování Vkladů/výběrů provozních pokladen. Seznam obsahuje všechny vystavené doklady rozdělené do dvou záložek - Nezaúčtované a Zaúčtované. Jedná se o vnitropodnikové doklady, kterými dotujete (vklady), nebo vybíráte (výběry) jednotlivá prodejní místa - provozní pokladny. Příkladem může být vklad hotovosti do provozní pokladny či akutní výběr hotovosti z tržeb ještě před jejich zaúčtováním při uzávěrce. Význam tlačítek: Opravit - slouží k opravám již pořízených dokladů. Stiskem tlačítka vyvoláte kartu pro

11 Kasa 11 Položky do tohoto seznamu program vkládá automaticky při vytvoření Vkladu/výběru provozní pokladny. Zaúčtování prodejek provedete takto: Přepněte se do záložky Nezaúčtované, označte si zde prodejky, které chcete zaúčtovat a poklepejte na tlačítko Zaúčtovat. Program vám zobrazí okno Zaúčtování dokladů provozních pokladen, kde nastavujete: (pohledávky) s položkami dle dokladů provozních pokladen. Podle agregovaných položek - pro každé použité platidlo se vytvoří Pokladní (ceniny) nebo Interní doklad (pohledávky) s položkami, které budou agregovány přes položky dokladů provozních pokladen se stejnou Činností, Zakázkou nebo Střediskem. Stiskem tlačítka Zaúčtovat program vygeneruje Pokladní nebo Interní doklad, který stačí pouze zkontrolovat a tlačítkem OK uložit. Po uložení dokladu jsou vybrané doklady provozní pokladny automaticky přesunuty do záložky Zaúčtované. Změna stavu - pomocí tohoto tlačítka je možné měnit příznak zaúčtování u vybraných dokladů provozní pokladny (přesouvat doklady mezi záložkami). Tato změna stavu sama nevytvoří ani nesmaže Pokladní či Interní doklad. TISKOVÉ SESTAVY Tiskové sestavy z modulu Kasa vám umožňují získat aktuální přehledy o stavu provozní pokladny a jejích uzávěrkách. Po potvrzení volby program nabídne kartu Uzávěrky. Typ pokladního dokladu pro vklady - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam typů účetních dokladů pro výběr. Typ pokladního dokladu pro výběry - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam typů účetních dokladů pro výběr. V další části volíte Způsob zaúčtování: Podle platidel - pro každé použité platidlo se vytvoří Pokladní doklad (je-li nastaveno v Seznamu nepeněžních platidel jako cenina) nebo Interní doklad (je-li nastaveno v Seznamu nepeněžních platidel jako pohledávka). Podle položek - pro každé použité platidlo se vytvoří Pokladní (ceniny) nebo Interní doklad V levé horní části si vybíráte sestavu, kterou požadujete vytisknout. Výběr sestavy je obdobný např. výběru adresářů - poklepáním na knížku otevřete seznam sestav vybrané kategorie. Ve

12 12 Kasa spodní části karty je filtr, který nabízí možnosti výběru pro právě zvolenou sestavu. Sestavy si vybíráte ze stromové struktury. V ní jsou tiskové sestavy rozděleny do dvou okruhů: Finanční sestavy Prodeje - přehled tržeb v domácí měně, včetně rozpisu DPH. Platidla - přehled částek inkasovaných v jednotlivých platidlech a v hotovosti. Pokladníci - přehled tržeb podle jednotlivých pokladních. Zákazníci - přehled tržeb podle zákazníků, pokud není na dokladu uvedena adresa, sčítají se tržby pod společného anonymního zákazníka. Hodinová zpráva - přehled tržeb a počtu dokladů v jednotlivých hodinách prodeje. Slevy/Přirážky - přehled poskytnutých slev. Uváděné údaje mají tento význam: Doklady SLEVA skutečnost částka zlevněných dokladů, Doklady SLEVA bez slevy částka zlevněných dokladů, pokud by nebyla uplatněna sleva, PLÁN CELKEM bez slevy celková částka, pokud by nebyly uplatněny žádné slevy. Skladové sestavy Zásoby - přehled prodaných zásob podle skladových karet, včetně údajů o stavu zásob před a po prodeji. Skupiny - přehled prodeje tříděný dle skladových skupin. Sklady - přehled prodeje tříděný dle skladů ze kterých bylo zboží prodáno. Ve spodní části pak lze zadat kritéria pro filtr sestavy. V případě, že máte nastaveny veškeré parametry, doklad vytisknete kliknutím na tlačítko Tisk.

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Money S3 - Servis 1. Obsah

Money S3 - Servis 1. Obsah Modul Servis Money S3 - Servis 1 Obsah Instalace modulu Servis...2 Modul Servis...3 Přínos pro uživatele...3 Nastavení Agendy...4 Nastavení Účetního roku...5 Nastavení Číselné řady...6 Nastavení Typů dokladů...6

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz NÁHLED Účtujeme v Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ 1 Zálohové faktury a jejich vyúčtování Zálohové faktury se proti fakturám normálním liší v několika aspektech. O zálohových fakturách a proforma fakturách

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Modul Servis účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I S... 1 Instalace modulu Servis... 1 On-line...1 Off-line...1 M S... 3 Přínos pro uživatele... 3 Omezení...3 Nastavení agendy... 4 Nastavení

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny... 2 Počáteční stav skladu...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Factoring manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Modul Kniha jízd. www.money.cz

Modul Kniha jízd. www.money.cz Modul Kniha jízd www.money.cz 2 Money S5 Kniha jízd Obsah a funkce modulu Kniha jízd Modul Kniha jízd tvoří v menu Money S5 samostatný uzel, ve kterém jsou umístěné funkčně provázané základní seznamy určené

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I Ú / Ú... 1 Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší...1 On-line...1 Off-line...1 Ú / Ú...3 Modul Účetní

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Invoicing Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2009 WR Invoicing Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací fakturačního modulu WR

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient... 2 Účetní centrála / Účetní klient... 5 Modul Účetní centrála šetří práci a čas účetních a jejich

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Účetní předkontace pokladního dokladu...17

Účetní předkontace pokladního dokladu...17 Ú v o d... 3 Schéma modulu... 4 Základní pojmy... 6 Pokladní doklad...6 Identifikace pokladního dokladu...6 Daňový doklad...6 Účetní předkontace pokladního dokladu...6 Pokladní deník...7 Integrace dat

Více

JAK VYSTAVOVAT FAKTURY V SYSTÉMU DOKLAD24

JAK VYSTAVOVAT FAKTURY V SYSTÉMU DOKLAD24 JAK VYSTAVOVAT FAKTURY V SYSTÉMU DOKLAD24 VYTVOŘENÍ NOVÉHO ÚČTU Vytvořit si nový účet v Doklad24 je snadné. Po kliknutí v hlavním menu na Vytvořit účet se zobrazí políčka se základními informacemi o firmě

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Pokladna a příjmové nebo výdajové pokladní doklady jsou vždy finanční prostředky, které firma přijím{ nebo vyd{v{ v hotovosti.

Pokladna a příjmové nebo výdajové pokladní doklady jsou vždy finanční prostředky, které firma přijím{ nebo vyd{v{ v hotovosti. POKLADNA V této č{sti agendy se zaměříte na postupy při pořizov{ní nových účetních dokladů. Také slouží pro tisk pokladních dokladů, pokladní knihy a poskytují informace o zůstatcích na jednotlivých pokladn{ch.

Více

Snadné podvojné účetnictví UCTO20

Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Ver.: 5.xx Milan Hradecký 1 Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Účetní závěrka. Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky. www.money.cz

Účetní závěrka. Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky. www.money.cz Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky www.money.cz 2 Money S5 Účetní závěrka Účetní závěrka Účetní závěrku musí podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, sestavovat

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více