KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU"

Transkript

1 Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní pokladny...9 Seznam vkladů/výběrů provozních pokladen...10 Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen...10 Tiskové sestavy... 11

2 2 Kasa KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Modul Kasa slouží k rychlému prodeji s on-line odpisem zásob ze skladu a možností registrovat platby i pomocí jiných platidel než pomocí hotovosti. Platidlem se rozumí libovolný ekvivalent peněz v podobě např. šeků, platebních karet (platidlo typu pohledávka), případně stravenek, aj. (platidlo typu cenina). Provozní pokladnou se nazývá každé samostatné místo prodeje zboží (např. prodejní pokladny v obchodě). Modul Kasa používá pro tyto účely standardního aparátu skladových dokladù - prodejek a za provozní pokladnu (prodejní místo) je považována každá číselná řada určená pro prodejky. Modul dále umožňuje evidenci vkladù a výběrů z provozních pokladen, tj. běžných provozních dotací či výběrù hotovosti nebo platidel z prodejních míst. Vlastní zaúčtování plateb prodaného zboží a případných vkladù a výběrù peněz a platidel z provozních pokladen probíhá v of-line režimu pomocí samostatných funkcí. Součástí modulu jsou informace o zůstatcích platidel a informace o uzávěrkách jednotlivých provozních pokladen, včetně jejich výstupních sestav. Modul slučuje funkčnost off-line softwarových registračních pokladen (např. PC KASA), obecné funkce registračních pokladen a funkce skladové Prodejky v Money S3. CO JE POTŘEBA NASTAVIT, NEŽ ZAČNETE PRODÁVAT Než začnete používat k on-line prodeji ze skladu modul Kasa, doporučujeme nejprve nastavit: Číslování dokladů Doporučujeme pro provozní pokladny nastavit samostatnou Číselnou řadu pro prodejky (prefix této číselné řady se zobrazuje v dokladech jako číslo provozní pokladny). Uživatelské nastavení Pro urychlení vaší práce doporučujeme nastavit Uživatelské nastavení v záložce Sklady. Přístupová práva Nastavení jednotlivým pracovníkům přístupová práva do modulu Kasa.

3 Kasa 3 SEZNAM NEPENĚŽNÍCH PLATIDEL Seznam nepeněžních platidel je určen pro provozní pokladny a práci s nimi. V tomto seznamu si nadefinujete všechna platidla - ekvivalenty peněz, jako jsou např. šeky, karty, stravenky atd. Pokud budete přijímat na prodejních místech i zahraniční měny, je nutné si je pro účely plateb prodejek nadefinovat rovněž jako platidla. POZNÁMKA: Zaplacení zboží pomocí cizí měny na prodejním místě je vnímáno jako platba peněžním ekvivalentem a z tohoto důvodu není tato platba chápána jako cizoměnná. Propojení na aparát cizích měn nastává až při zaúčtování plateb funkcí Zaúčtování prodejek. UPOZORNĚNÍ: Pokud použijete jako platidlo cizí měnu, musíte v typu pokladního příjmového dokladu, který zadáváte v oddíle Tržby na kartě platidla uvést Pokladnu, která je určena pro tuto cizí měnu, aby se správně zaúčtovala nominální částka v této cizí měně a její odpovídající ekvivalent v měně domácí. Jednotlivá tlačítka v seznamu mají tento význam: Opravit - vyvolá kartu platidla pod kurzorem. Přidat - vyvolá novou kartu platidla. Vyjmout - zruší kartu platidla ze seznamu. Karta platidla obsahuje tyto údaje: Popis - bližší popis platidla. Kód - kódové označení platidla. Množství - tímto údajem zadáváte množství platidla, vůči kterému se přepočítává kurz, resp. nominální částka platidla v domácí měně v záložce Období. V další části karty naleznete dvě záložky: Záložka Období V této záložce nastavujete tlačítkem Přidat datum a aktuální kurz pro dané platidlo. Kurz vyjadřuje nominální částku platidla v domácí měně. Seznam kurzů platidla se chová stejně jako zadávání pevných kurzů pro cizí měny, tj. pokud se nebude kurz platidla měnit, stačí zadat pouze kurz počátečního období platnosti platidla.

4 4 Kasa Záložka Zaúčtování platidel Vystavitel platidla - tlačítkem se třemi tečkami se vám otevře Seznam adresáře pro výběr adresy. Zadaná adresa se bude používat pro doklady, které zaúčtovávají platby těmito platidly (pokladní doklady resp. pohledávky). Variabilní symbol - zde zadáte variabilní symbol, který byl určen vystavitelem platidla (např. u platebních karet se jedná o variabilní symbol, pod kterým jsou evidovány kreditní pohyby z těchto plateb na vašem bankovním účtu). Typ platidla - roletová nabídka obsahující ceniny nebo pohledávky. Podle typu platidla se při zaúčtování prodejek vytváří příslušné doklady, a to buď Příjmové pokladní doklady pro platby ceninami, nebo Pohledávky pro platby pohledávkovými platidly. V části Tržby nastavujete : Typ dokladu pro zaúčtování nepeněžních plateb - tlačítkem se třemi tečkami vybíráte typ účetního dokladu ze Seznamu typů účetních dokladů. Výběr se odlišuje podle typu platidla, pro ceniny se nabízí typ pokladna příjem, pro pohledávky typ pohledávka. UPOZORNĚNÍ: Zadané typy dokladů musí obsahovat všechny potřebné údaje pro zaúčtování, zejména Pokladna resp. Hradit na, Předkontace, Členění DPH, Číselná řada, bez kterých nemůže být zaúčtování plateb provedeno. Bližší informace naleznete v kapitole Zaúčtování prodejek. V části Doklady provozních pokladen nastavujete: Typ dokladu pro zaúčtování vkladů/ výběrů provozních pokladen - tlačítkem se třemi tečkami se otevře Seznam typů účetních dokladů. Pro platidla typu cenina se vytváří Pokladní doklady (příjmové/výdajové), pro platidla typu pohledávky Interní doklady. Bližší informace naleznete v části Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen. VYSTAVENÍ PRODEJKY Volba slouží k přímému prodeji zboží ze skladu. Využijete ji tehdy, když prodáváte přímo ze skladu a do účetnictví zaúčtováváte pouze tržby. Zaúčtovávání tržeb z prodejek do účetnictví se provádí v menu Zaúčtování prodejek, kde naleznete seznam všech zaúčtovaných i nezaúčtovaných prodejek ze skladu. V horní části karty Skladová prodejka jsou tři záložky: V záložce Popis dokladu naleznete: Doklad č. - jestliže jste v Uživatelském nastavení zvolili některou z možností automatického doplňování číselné řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko. Číslo je vymazáno a na místě tlačítka. se zobrazí tlačítko. Poklepáním vyvoláte Seznam číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze Seznamu volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu. Popis - pokud kolonku nevypíšete, program dosadí popis první vložené položky.

5 Kasa 5 Data - jsou doplněna programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datumu dosadíte toto datum do dokladu. Adresy odběratele, konečného příjemce a fakturační můžete do prodejky zadat buď přímo, nebo výběrem z Adresáře. Pokud adresu přímo vypíšete, prodejka si ji pamatuje ale nemůžete ji opakovaně použít někdy při budoucím vystavování dokladu pro stejného odběratele. Jestliže adresu vyberete z Adresáře, program navíc automaticky dosazuje příslušné adresní slevy podle nastavení v Adresní kartě. U prodejky je skladový pohyb realizován vždy v prodejních cenách. Zakázka, Středisko a Činnost - vybírejte ze seznamů poklepáním na ikonu se třemi tečkami vedle příslušného pole. Záložka Rozpis cen V záložce se můžete podívat na ceny vypočítané z položek prodejky ještě před případným zaokrouhlením ceny za doklad. Pokud pracujete se slevou za doklad, zde vidíte jak se projeví. Záložka Texty Můžete napsat texty, které chcete tisknout do dokladu. POZNÁMKA: Vystavování prodejek může výrazně urychlit přednastavení Typu dokladu, jehož automatické doplnění do prodejky zadáváte v Uživatelském nastavení - doklad se pak otevře již z velké části vyplněný. Pod záložkami zobrazuje program informace o celkové nákupní ceně zásoby na prodejce, včetně zohlednění slev a zaokrouhlení. V dolní části karty pak najdete seznam skladových položek, zařazených do prodejky. Záložka Intrastat V záložce doplňujete z roletové nabídky Povahu transakce, Druh dopravy a Dodací podmínky. Povahu transakce můžete zadat pro celý doklad, nebo jednotlivě přímo v Kartě položky prodejky v záložce Intrastat. UPOZORNĚNÍ: Tato záložka se zobrazí pokud máte zapnutý přepínač Vést Intrastat v Nastavení účetního roku. Funkční tlačítka: Typ dokladu - vybíráte z vámi vytvořeného Seznamu typů skladových dokladů. UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelském nastavení nadefinovat Pro nový doklad použít typ. Přidat - nabídne přidání položky do dokladu a to z těchto seznamů: - Zásobu - otevře Seznam skladových zásob, ze kterého lze vybrat jakoukoliv zásobu. - Poptávku přijatou, Nabídku vystavenou, Objednávku přijatou - těmito volbami otevřete vždy tentýž seznam se třemi záložkami. - Manuální rezervaci - otevře Seznam rezervací a objednávek pro skladové zásoby, ze kterého lze vybrat položky. POZNÁMKA: Po dosazení první položky, která nese adresu odběratele, jsou všechny seznamy omezeny pouze na položky vztahující se k tomuto odběrateli. Opravit - otevře položku pod kurzorem a nabídne ji k editaci. Vyjmout - vyjme označenou položku ze seznamu. Platidla - tlačítko se zobrazí pouze máte-li zakoupen modul Kasa. Po potvrzení se zobrazí karta Zaplaceno. Na této kartě zadáváte případné platby pomocí nepeněžních ekvivalentů - platidel. - Celkem - celková částka prodejky. - Zaplaceno - celková částka zaplacená zákazníkem v domácí měně. - Vrátit - částka k vrácení. Ve spodní části můžete editovat v poli hotově v Kč výši částky zaplacenou zákazníkem v domácí měně. Automaticky se přiřazuje celková částka prodejky. V dalších polích vybíráte

6 6 Kasa typ případných dalších nepeněžních plateb ze Seznamu nepeněžních platidel a zadáváte počet kusů (!!! pozor, nikoliv částku v domácí měně) platidel, kterými byla provedena platba. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky zbylá částka v hotovosti. skladových pohybů. Funkční tlačítka mají tento význam: Přidat - vložení nového skladového dokladu (prodejky, příjemky, výdejky, převodky, dodacího listu nebo dokladu o výrobě). Následná práce je shodná s volbou Vystavení skladového dokladu. Opravit - vyvolá kartu pod kurzorem. Stejný význam má poklepání tlačítka myši na vybraném dokladu. Vyjmout - slouží ke zrušení skladového dokladu. Zrušením skladových pohybů současně dojde i k aktualizaci dodávek a počtu měrných jednotek na skladových kartách. Uzamčení - touto volbou můžete doklady zamykat tak, že je možné je pouze prohlížet, nikoliv však měnit. POZNÁMKA: V Uživatelském nastavení pro prodejky si můžete nastavit automatické zobrazování karty Zaplaceno při ukládání prodejky. UPOZORNĚNÍ: V Uživatelském nastavení můžete zatrhnout požadavek Po vystavení automaticky vytisknout. V případě, že toto políčko nezatrhnete, je doklad pouze uložen (a případně i zaúčtován podle Typu účetnictví a Metody účtování skladů - viz. Nastavení účetního roku) a vytisknout si jej můžete dodatečně ze Seznamu skladových dokladů. SEZNAM PRODEJEK Tento seznam obsahuje všechny skladové doklady - Prodejky, Příjemky, Výdejky, Převodky, Výrobky a Dodací listy. Poklepáním myší na kterémkoliv dokladu v seznamu vyvoláte kartu tohoto dokladu a můžete jej opravovat nebo tisknout. Práce je obdobná jako při vytváření nových Filtr - slouží k omezení množiny vypisovaných dokladů. Po stisku tlačítka se objeví roletová nabídka. Volbou Další filtry se dostanete do seznamu, kde můžete nadefinovat řadu filtrů, které budete při práci používat. Tyto filtry se pak rozbalují v roletové nabídce filtrů. Dále zde naleznete nabídku Nastavení aktuálního filtru, která otevře kartu filtru, který jste použili naposledy. Tento filtr si můžete upravit podle momentální potřeby, aniž by se změnilo uložené nastavení. Volbou Všechny záznamy vypnete právě nastavený filtr a Seznam skladových dokladů je zobrazen v plném znění.

7 Kasa 7 Akce - výpis všech provedených akcí s dokladem, na kterém máte nastavený kurzor. Součet - součet cen všech nebo označených dokladů. XML přenosy - podrobnosti v Příloze č.6. Tisk - umožňuje volitelně vytisknout buď doklad, seznam dokladů nebo seznam dokladů včetně pořizovacích cen a zaúčtování. Zaúčtování - vyvolá účetní (peněžní) deník se všemi zápisy, vztaženými k dokladu na kterém máte kurzor. Pro opravy a rušení skladových pohybů platí následující omezení: Při opravách jakýchkoliv příjmů nebo výdajů si program u položek s výrobními čísly kontroluje, zda s tímto výrobním číslem nebyl následně proveden jakýkoliv Skladový pohyb. Pokud ano, oprava není povolena. Posloupnost se neuvažuje podle data, ale podle pořadí, v jakém byly doklady pořízeny. Při opravách výdajových položek nelze opravovat přímo počet měrných jednotek, ale počet měrných jednotek z konkrétní Dodávky. Při zvyšování počtu měrných jednotek jste proto omezení počtem měrných jednotek, které zbývají z dané dodávky. Je však možné přidat další měrné jednotky z jiné dodávky. Při opravách příjmových položek můžete počet měrných jednotek dodatečně snížit pouze tak, aby zůstatek stačil na vykrytí následně provedených výdajů z této dodávky. ZAÚČTOVÁNÍ PRODEJEK Tato volba slouží k rychlému automatickému zaúčtování vystavených Skladových prodejek. Seznam obsahuje všechny vystavené prodejky rozdělené do dvou záložek - Nezaúčtované a Zaúčtované. Položky do tohoto seznamu program vkládá automaticky při vytvoření Prodejky a ze seznamu se odstraní pouze tehdy, když smažete zdrojový doklad (Prodejku) v Seznamu skladových dokladů. Zaúčtování prodejek provedete takto: Přepněte se do záložky Nezaúčtované, označte si zde prodejky, které chcete zaúčtovat a poklepejte na tlačítko Zaúčtovat. Program vám nabídne k výběru Způsob zaúčtování prodejky, poté sečte ceny z označených skladových prodejek a vygeneruje Příjmový pokladní doklad. Příjmový pokladní doklad stačí pouze zkontrolovat a tlačítkem OK uložit. Po uložení pokladního dokladu jsou vybrané skladové prodejky automaticky přesunuty do záložky Zaúčtované. Změna stavu - pomocí tohoto tlačítka je možné měnit příznak zaúčtování u vybraných skladových prodejek (přesouvat prodejky mezi záložkami). Tato změna stavu sama nevytvoří ani nesmaže pokladní doklad. Zdroj - tlačítko je funkční pouze v záložce Zaúčtované a vyvolá příslušný Příjmový pokladní doklad. Karta Zaúčtování prodejek obsahuje: Typ pokladního dokladu pro zaúčtování tržby - zadejte Typ pro příjmový pokladní doklad s vyplněnými údaji pro zaúčtování. Pokud typ nezadáte, použije se přednastavení z konfigurace Uživatelského nastavení, případně si program informace vyžádá, nebo je budete muset doplnit ručně přímo na pokladním dokladu.

8 8 Kasa v typech dokladů pro zaúčtování tržeb na Kartě platidla. POZNÁMKA: Doporučujeme volit některý podrozvahový příp. technický účet. Po správném zaúčtování jeho saldo musí být nulové. Způsob zaúčtování prodejky - volíte, zda si přejete zaúčtovat tržby souhrnným Pokladním dokladem, nebo použít rozúčtování podle jednotlivých položek prodejek, případně skupin položek. Pokud máte aktivní modul Kasa, karta Zaúčtování prodejek je rozšířena o další proměnné, které jsou potřeba pro zaúčtování. Účtovat o platbách peněžních ekvivalentů - touto volbou aktivujete zaúčtování plateb nepeněžními ekvivalenty - platidly. Pokud jsou některé platby prodejek provedené pomocí peněžních ekvivalentů (platidel), částky těchto nepeněžních plateb se odúčtují souhrnně jako záporný Příjmový pokladní doklad. Tento doklad musí být nedaňový, zadejte proto pro odúčtování Členění DPH, které je bez vlivu na DPH. Protiúčet (jen PÚ) bude použit jako převodový meziúčet pro přeúčtování částek těchto plateb. Ostatní údaje se převezmou z typu pokladního dokladu pro příjem. Následně se platby platidel zaúčtují pro každé platidlo zvlášť jako (nedaňové) příjmové pokladní doklady (platidlo je typu cenina a má určenou vlastní ceninovou pokladnu), nebo jako pohledávka (platidlo je typu pohledávka). Typy dokladů pro zaúčtování platidel se nastavují v Seznamu platidel. Členění DPH pro odúčtování plateb platidel výběr ze Seznamu členění DPH. Protiúčet pro odúčtování plateb platidel výběr z Účtové osnovy. UPOZORNĚNÍ: Zadaný protiúčet se musí shodovat s Dal účtem předkontací, které nastavujete VKLAD DO PROVOZNÍ POKLADNY Volba slouží k přímému vkladu do provozní pokladny. Karta Příjmového dokladu provozní pokladny obsahuje: Doklad č. - jestliže jste v Uživatelském nastavení zvolili některou z možností automatického doplňování číselné řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko. Číslo je vymazáno a na místě tlačítka. se zobrazí tlačítko. Poklepáním vyvoláte Seznam číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze Seznamu volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu. Popis - doplníte popis dokladu. Datum vystavení - je doplněno programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem

9 Kasa 9 pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datumu dosadíte toto datum do dokladu. Poznámka - doplníte libovolnou poznámku. Plátce - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam zaměstnanců pro výběr. Provozní pokl. - needitovatelné pole, automaticky se doplní prefix použité číselné řady, kterým je toto prodejní místo identifikováno. Zakázka, Středisko a Činnost - vybírejte ze seznamů poklepáním na ikonu se třemi tečkami vedle příslušného pole. V části Zaplaceno v poli Hotově v Kč zadáváte částku dokladu v domácí měně. V dalších polích vybíráte typ případných dalších nepeněžních platidel ze Seznamu platidel a zadáváte počet kusů (!!! pozor, nikoliv částku v domácí měně) platidel, které vstupují do dokladu. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky jejich částka v domácí měně. POZNÁMKA: Vystavování dokladů může výrazně urychlit přednastavení Typu dokladu, jehož automatické doplnění do prodejky zadáváte v Uživatelském nastavení - doklad se pak otevře již z velké části vyplněný. Funkční tlačítka: Typ dokladu - vybíráte z vámi vytvořeného Seznamu typů skladových dokladů. UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelském nastavení pro provozní pokladny nadefinovat Pro nový doklad použít typ. VÝBĚR Z PROVOZNÍ POKLADNY Volba slouží k přímému výběru z provozní pokladny. Karta Výdajového dokladu provozní pokladny obsahuje: OBR Doklad č. - jestliže jste v Uživatelském nastavení zvolili některou z možností automatického doplňování číselné řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko. Číslo je vymazáno a na místě tlačítka. se zobrazí tlačítko. Poklepáním vyvoláte Seznam číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze Seznamu volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu. Popis - doplníte popis dokladu. Datum vystavení - je doplněno programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datumu dosadíte toto datum do dokladu. Poznámka - doplníte libovolnou poznámku. Příjemce - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam zaměstnanců pro výběr. Provozní pokl. - needitovatelné pole, automaticky se doplní prefix použité číselné řady, kterým je toto prodejní místo identifikováno. Zakázka, Středisko a Činnost - vybírejte ze seznamů poklepáním na ikonu se třemi tečkami vedle příslušného pole. V části Zaplaceno v poli Hotově v Kč zadáváte částku dokladu v domácí měně. V dalších polích

10 10 Kasa vybíráte typ případných dalších nepeněžních platidel ze Seznamu platidel a zadáváte počet kusů (!!! pozor, nikoliv částku v domácí měně) platidel, které vstupují do dokladu. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky jejich částka v domácí měně. POZNÁMKA: Vystavování dokladů může výrazně urychlit přednastavení Typu dokladu, jehož automatické doplnění do prodejky zadáváte v Uživatelském nastavení - doklad se pak otevře již z velké části vyplněný. Funkční tlačítka: Typ dokladu - vybíráte z vámi vytvořeného Seznamu typů skladových dokladů. UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelském nastavení pro provozní pokladny nadefinovat Pro nový doklad použít typ. SEZNAM VKLADŮ/VÝBĚRŮ PRO- VOZNÍCH POKLADEN Seznam vkladů/výběrů z provozních pokladen obsahuje všechny doklady pořízené v modulu Kasa volbou Vklad do provozní pokladny nebo Výběr z provozní pokladny. doklad pod kurzorem a můžete jej opravovat. Provedené změny uložíte stiskem tlačítka OK. Nový vklad - přidání karty nového příjmu. Nový výběr - přidání karty nového výdaje. Kopírovat - kopírování dokladu pod kurzorem. Výhodná možnost pro rychlé pořizování nových karet podobných nebo opakujících se typů. Program automaticky nabídne kopírovanou kartu pod novým číslem. Vy pouze změníte některé údaje podle vašich potřeb a doklad uložíte. Smazat - vymazání dokladu. Uzamčení - označené doklady můžete zamykat, doklad je následně možné jen prohlížet. Filtr - filtr slouží k omezení množiny zobrazovaných dokladů, je tedy vhodný např. pro vyhledávání určité skupiny dokladů při opravách a dohledávání chyb. Tisk - slouží k tisku dokladů. ZAÚČTOVÁNÍ VKLADŮ/VÝBĚRŮ PROVOZNÍCH POKLADEN Tato volba slouží k rychlému automatickému zaúčtování Vkladů/výběrů provozních pokladen. Seznam obsahuje všechny vystavené doklady rozdělené do dvou záložek - Nezaúčtované a Zaúčtované. Jedná se o vnitropodnikové doklady, kterými dotujete (vklady), nebo vybíráte (výběry) jednotlivá prodejní místa - provozní pokladny. Příkladem může být vklad hotovosti do provozní pokladny či akutní výběr hotovosti z tržeb ještě před jejich zaúčtováním při uzávěrce. Význam tlačítek: Opravit - slouží k opravám již pořízených dokladů. Stiskem tlačítka vyvoláte kartu pro

11 Kasa 11 Položky do tohoto seznamu program vkládá automaticky při vytvoření Vkladu/výběru provozní pokladny. Zaúčtování prodejek provedete takto: Přepněte se do záložky Nezaúčtované, označte si zde prodejky, které chcete zaúčtovat a poklepejte na tlačítko Zaúčtovat. Program vám zobrazí okno Zaúčtování dokladů provozních pokladen, kde nastavujete: (pohledávky) s položkami dle dokladů provozních pokladen. Podle agregovaných položek - pro každé použité platidlo se vytvoří Pokladní (ceniny) nebo Interní doklad (pohledávky) s položkami, které budou agregovány přes položky dokladů provozních pokladen se stejnou Činností, Zakázkou nebo Střediskem. Stiskem tlačítka Zaúčtovat program vygeneruje Pokladní nebo Interní doklad, který stačí pouze zkontrolovat a tlačítkem OK uložit. Po uložení dokladu jsou vybrané doklady provozní pokladny automaticky přesunuty do záložky Zaúčtované. Změna stavu - pomocí tohoto tlačítka je možné měnit příznak zaúčtování u vybraných dokladů provozní pokladny (přesouvat doklady mezi záložkami). Tato změna stavu sama nevytvoří ani nesmaže Pokladní či Interní doklad. TISKOVÉ SESTAVY Tiskové sestavy z modulu Kasa vám umožňují získat aktuální přehledy o stavu provozní pokladny a jejích uzávěrkách. Po potvrzení volby program nabídne kartu Uzávěrky. Typ pokladního dokladu pro vklady - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam typů účetních dokladů pro výběr. Typ pokladního dokladu pro výběry - tlačítkem se třemi tečkami otevřete Seznam typů účetních dokladů pro výběr. V další části volíte Způsob zaúčtování: Podle platidel - pro každé použité platidlo se vytvoří Pokladní doklad (je-li nastaveno v Seznamu nepeněžních platidel jako cenina) nebo Interní doklad (je-li nastaveno v Seznamu nepeněžních platidel jako pohledávka). Podle položek - pro každé použité platidlo se vytvoří Pokladní (ceniny) nebo Interní doklad V levé horní části si vybíráte sestavu, kterou požadujete vytisknout. Výběr sestavy je obdobný např. výběru adresářů - poklepáním na knížku otevřete seznam sestav vybrané kategorie. Ve

12 12 Kasa spodní části karty je filtr, který nabízí možnosti výběru pro právě zvolenou sestavu. Sestavy si vybíráte ze stromové struktury. V ní jsou tiskové sestavy rozděleny do dvou okruhů: Finanční sestavy Prodeje - přehled tržeb v domácí měně, včetně rozpisu DPH. Platidla - přehled částek inkasovaných v jednotlivých platidlech a v hotovosti. Pokladníci - přehled tržeb podle jednotlivých pokladních. Zákazníci - přehled tržeb podle zákazníků, pokud není na dokladu uvedena adresa, sčítají se tržby pod společného anonymního zákazníka. Hodinová zpráva - přehled tržeb a počtu dokladů v jednotlivých hodinách prodeje. Slevy/Přirážky - přehled poskytnutých slev. Uváděné údaje mají tento význam: Doklady SLEVA skutečnost částka zlevněných dokladů, Doklady SLEVA bez slevy částka zlevněných dokladů, pokud by nebyla uplatněna sleva, PLÁN CELKEM bez slevy celková částka, pokud by nebyly uplatněny žádné slevy. Skladové sestavy Zásoby - přehled prodaných zásob podle skladových karet, včetně údajů o stavu zásob před a po prodeji. Skupiny - přehled prodeje tříděný dle skladových skupin. Sklady - přehled prodeje tříděný dle skladů ze kterých bylo zboží prodáno. Ve spodní části pak lze zadat kritéria pro filtr sestavy. V případě, že máte nastaveny veškeré parametry, doklad vytisknete kliknutím na tlačítko Tisk.

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) Úvod Elektronická evidence tržeb (EET) Podle zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. (ZoET) byla do Money doplněna funkčnost evidování tržeb. V navigátoru přibyl nový modul EET, který obsahuje dva uzly: Účtenky

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Evidence nákupu a prodeje cestovních služeb, použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností Vykazování DPH ve zvláštním režimu

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Modul Pokladny EURO účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P E... 1 Instalace modulu Pokladny Euro verze 17.000 a vyšší... 1 On-line...1 Off-line...1 START verze...2 Nastavení pokladní komponenty

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Sklady Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost s ručením

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz NÁHLED Účtujeme v Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ 1 Zálohové faktury a jejich vyúčtování Zálohové faktury se proti fakturám normálním liší v několika aspektech. O zálohových fakturách a proforma fakturách

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura Skladové hospodářství - inventura Manuál popisuje postup inventury v modulu Skladové hospodářství, které je součástí modulu Autoservis. 1.1 Kontrola

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Účetní centrála / Účetní klient...

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 (PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2017) Str. 1 Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2016 a přechodem

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET OBSAH 1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)... 1 1.1. Nastavení EET... 1 1.2. Číselník Formy úhrad... 3 1.3. EET v agendě Kasa... 3 1.4. EET ve vystavených fakturách... 4 1.5. EET v pokladním dokladu...

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Factoring manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios.

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios. INVENTARIZACE ÚČTŮ Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. Dokladovou inventuru

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Money S3 - Servis 1. Obsah

Money S3 - Servis 1. Obsah Modul Servis Money S3 - Servis 1 Obsah Instalace modulu Servis...2 Modul Servis...3 Přínos pro uživatele...3 Nastavení Agendy...4 Nastavení Účetního roku...5 Nastavení Číselné řady...6 Nastavení Typů dokladů...6

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k 27.2.2017 Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou

Více

Propojení Money S3 a idokladu

Propojení Money S3 a idokladu Propojení Money S3 a idokladu 2 Money S3 - idoklad Propojení aplikace idoklad s Money S3 Propojení obou aplikací je jednoduché a intuitivní. Po registraci idokladu na adrese www.idoklad.cz stačí v Money

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17 I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚČETNÍ METODIKA...II-2 Příjem zboží...ii-2 Výdej zboží...ii-2 Kontroly...II-3 Opravy...II-3 Speciality práce velkoskladu...ii-3 Výdej pod stav...ii-4 Výdej

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Propojení aplikace idoklad s Money S3

Propojení aplikace idoklad s Money S3 Propojení aplikace idoklad s Money S3 účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P D M S3... 1 Nastavení komunikace... 1 Záložka Konfigurace...1 Záložka Adresář...2 Záložka Ceník/Sklad...2 Export

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Modul Servis účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I S... 1 Instalace modulu Servis... 1 On-line...1 Off-line...1 M S... 3 Přínos pro uživatele... 3 Omezení...3 Nastavení agendy... 4 Nastavení

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Prodejna ZetClub. Uživatelská příručka

Prodejna ZetClub. Uživatelská příručka Prodejna ZetClub Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008-2012 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Prodejna je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Pokladna a příjmové nebo výdajové pokladní doklady jsou vždy finanční prostředky, které firma přijím{ nebo vyd{v{ v hotovosti.

Pokladna a příjmové nebo výdajové pokladní doklady jsou vždy finanční prostředky, které firma přijím{ nebo vyd{v{ v hotovosti. POKLADNA V této č{sti agendy se zaměříte na postupy při pořizov{ní nových účetních dokladů. Také slouží pro tisk pokladních dokladů, pokladní knihy a poskytují informace o zůstatcích na jednotlivých pokladn{ch.

Více

Modul Periodická a hromadná fakturace

Modul Periodická a hromadná fakturace Modul Periodická a hromadná fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Základní práce s doklady v systému Signys

Základní práce s doklady v systému Signys Základní práce s doklady v systému Signys 24.5.2016 Copyright Tresoft s.r.o. Tento manuál slouží pouze pro rychlou orientaci v základních dokladech demoverze systému Signys Kompletní manuály jsou v elektronické

Více

Evoneet návod k použití

Evoneet návod k použití Evoneet návod k použití Děkujeme, že jste si nainstalovali aplikaci Evoneet. Aplikaci můžete používat prvních 30 dní v plné verzi, poté se sama přepne na vámi zakoupenou verzi nebo verzi Lite, která je

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více