BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ"

Transkript

1 Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN BLŠANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Září 2014

2 Zadavatel : Městský úřad Blšany Pořizovatel dokumentace: Městský úřad Podbořany stavební úřad Zpracovatel: Autorský tým: Ing. arch. Pavel Krolák Zázvorkova Praha 5 IČO: , Číslo autorizace ČKA Ing. arch. Pavel Krolák, autorizovaný architekt Ing. arch. Radana Jarolímová Ing. Eva Řezníčková Speciální profese: Ing. Jan Šteflíček, autorizovaný pro ÚSES, zahradní tvorbu Ing. František Medek, CSc., autorizovaný pro technickou infrastrukturu Ing. Stanislav Janoš, autorizovaný pro dopravní stavby Září

3 SEZNAM VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE Přílohy územního plánu čís. Název měřítko 1 Výkres základního členění území 1: Hlavní výkres 1: Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: Koncepce veřejné infrastruktury hmotové systémy 1: Koncepce veřejné infrastruktury energetické systémy 1:5000 Přílohy odůvodnění územního plánu čís. Název měřítko 1 Koordinační výkres 1: Širší vztahy 1: Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 1:5000 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÁST I. 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE OCHRANA A ROZVOJ CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDLENÍ ZELENĚ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL A ZASTAVĚNÝCH LOKALIT URBANISTICKÁ KONCEPCE ZASTAVITELNÉ PLOCHY (MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ) ZASTAVITELNÉ PLOCHY (V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ) ZÁSADY PRO PLOCHY PŘESTAVBY ZÁSADY PRO ZELEŇ V SÍDLE KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY (VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, KULTURA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, OCHRANA OBYVATELSTVA) DALŠÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ (OBCHODNÍ PRODEJ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SLUŽBY, VĚDA, VÝZKUM, POZEMKY SOUVISEJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY,VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY NÁVRH ÚSES PROSTUPNOST KRAJINY VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

4 5.5 VYMEZENÍ PLOCH PRO OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM VYMEZENÍ PLOCH PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČ.STANOVENÍ ZÁKAZU STAVEB DLE 18 ODST.5 SZ), POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JEJICH PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT KORIDORY VPS DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, VPO, ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT (W + V) : VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVŮ KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ DLE 5 ODST1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO (P) NÁLEŽITOSTI Z HLEDISKA ZÁPISU NA LISTY VLASTNICTVÍ (K ZAPSÁNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA STÁTU, KRAJE, OBCE K UVEDENÝM POZEMKŮM DO LISTU VLASTNICTVÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADĚ) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE 50 ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - viz samostatná příloha grafické části ČÁST II. 1. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHYČ.9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ VYMEZENÍ ETAPIZACE VYMEZENÍ URBANISTICKY NEBO ARCHITEKTONICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT VYMEZENÍ URBANISTICKY A ARCHITEKTONICKY HODNOTNÝCH SOUBORŮ ZÁSTAVBY

5 ODŮVODNĚNÍ 1. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ VYHODNOCENÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ DLE 53 ODST. 1) ZÁK. 183/2006 SB VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ŠIRŠÍ VZTAHY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY NÁSLEDUJÍCÍMI VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (K NÁVRHU KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - viz samostatná příloha 5

6 ÚZEMNÍ PLÁN Textová část 6

7 ČÁST I. 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vymezení zastavěného území je provedeno ke dni a je upřesněno v grafické části Výkrese základního členění území- č.1, Hlavním výkrese- č.2, a informativně zobrazeno ve výkresech dalších. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Rozvoj města Blšany bude založen na těchto rozvojových potenciálech: 1) podpora rozvoje bydlení přednostně v rámci zastavěných území v prolukách a zadních pozemcích v návaznosti na stávající zástavbu, při respektování urbanistické struktury historické zástavby, která bude revitalizována především obnovou náměstí, veřejných prostranství a přechodu zástavby do krajiny, 2) podpora rozvoje cest. ruchu a podnikání za účelem turistiky v přírodě, sportovních a relaxačních aktivit s využitím polohy města a rekreačních lokalit a sportovišť, 3) zamezení aktivit omezujících splnění předcházejících cílů 1) a 2) při současném respektování urbanistické struktury sídel (připustit pouze pozitivní koncepční rozvoj) - vymezení ploch pro podnikání, posílení ploch občanské a technické vybavenosti, posílení kompaktnosti náměstí města a návsí místních částí 4) posílení prostupnosti krajiny, posílení turistických a cyklistických tras, zvláště v údolních částech s přechodem z místních částí do vyšších partií vrchoviny při současném respektování a rozvíjení prvků ochrany přírody a krajiny 5) vyřešení závad dopravní infrastruktury v celém správním území na silnicích I. třídy i hlavních místních komunikacích, při zajištění bezkolizního křížení se stávajícími komunikacemi, vodními toky a jejich ochrannými pásmy, územním systémem ekologické stability a navrženými turistickými a cyklistickými trasami 6) zabezpečení dostatečného množství parkovacích a odstavných míst (též pro návštěvníky města) spolu s upravením příjezdů do všech lokalit a s rozvíjením pobytové funkce hlavních veřejných prostranství (shromažďovací prostory pro kulturní a společenské akce) 7) nepodporování zastavování dočasnými stavbami - u stávajících staveb tohoto typu provést komplexní rekonstrukci, jinak plochy využít pro novou výstavbu trvalého charakteru s odpovídajícím vzhledem nebo je asanovat 8) plochy nevyužívaných komunikací v rámci obce, případně zanedbaných ploch veřejných využít pro předzahrádky přiléhajících domů s možností odprodeje 9) zástavba na plochách bydlení v OP hřbitova bude umožněna s podmínkou nevyužívání podzemních zdrojů jako pitné vody a neumisťování oken pobytových místností směrem ke hřbitovu 2.2 OCHRANA A ROZVOJ CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ Rozvoj obce vychází z hlavních cílů Strategie rozvoje Ústeckého Kraje: 7

8 v návaznosti na strategický rámec udržitelného rozvoje ČR v prioritní ose 3 a 4 dosáhnout vyváženého environmentálního, ekonomického a sociálního rozvoje při respektování podmínek ochrany životního prostředí tak, aby region obstál v porovnání s ostatními regiony v ČR i v zahraničí, v rámci osy 1,2 a 4 Územní plán na základě nich vytyčuje přesněji tyto hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot: Omezení znečišťování ovzduší z mobilních i stacionárních zdrojů Rozšíření zelených veřejných ploch Zklidnění a omezení dopravy v obytných zónách Využívání obnovitelných zdrojů, tak aby nedocházelo k ničení celkového rázu krajiny Zlepšení retenčních schopností krajiny a snižování rizik povodní Regulace rozptýlené bytové a komerční zástavby mimo zastavěné území obcí a mimo dosah systémů hromadné dopravy osob a nákladů Snižování energetické náročnosti budov, podpora energetických úspor ve veřejném sektoru i při individuální výstavbě či rekonstrukci bydlení Zlepšováním infrastruktury a zajištěním veřejných služeb vytvářet podmínky pro udržení stability osídlení Podpora výstavby nového nebo transformace současného bytového fondu na byty s nízkými provozními náklady Revitalizace brownfields, center a zajištění ploch pro relaxaci a volný čas MIMO TYTO CÍLE STANOVUJE OCHRANU, ROZVOJ TĚCHTO SPECIFICKÝCH HODNOT Revitalizace náměstí a parkových veřejných prostranství všech místních částí, doplnění ozelenění obvodu i intravilánu místních částí. Revitalizace a rozvoj fary Blšany na objekt muzea Zlatého potoka a centra Siřemi na muzeum Franze Kafky Rozvoj koupaliště na Blšanském rybníku umístěním pláží se sportovním vybavením, objektů hygienického zázemí a využití okolních ubytovacích kapacit při současné ochraně původního hospodářského využití rybníku Obnova niv vodotečí a vlhkých luk v celém správním území Ochrana jedinečnosti samot v krajině včetně vojenských bunkrů před dalším zastavováním jejich okolí při současné ochraně přírodních hodnot v jejich blízkosti Rozvoj rekreační oblasti celého Blšanska včetně zajištění prostupnosti okolního území, díky obnovení účelových cest v krajině s vedením nových turistických tras ZACHOVÁNÍ URBANISTICKÉ STRUKTURY OBCE Územní plán určuje: 1) Zachovat hospodářské dvory a domkářská stavení ve všech místních částech, jejichž ráz bude dále zachován zastavováním novými budovami pouze historizujícího vzhledu. Stávající moderní budovy při jejich rekonstrukci upravovat obdobně. 2) Při využití proluk nebo stávajících (stabilizovaných) ploch zachovávat strukturu zástavby (tj.uliční čáru, stavební čáru, orientaci os k veřejnému prostranství), charakter a architektonický výraz dle okolní historické zástavby. 3) Bytovou výstavbu spolu s rodinnou výstavbou z poválečného rozvoje obce doplnit o střechy s možností vestavby podkroví, stávající podkroví upravovat pro nové bytové jednotky. 4) Zahrádkářské osady zachovat, ale komplexně regenerovat na pobytovou funkci. 8

9 5) Nepodporovat zastavování dočasnými stavbami. Stávající objekty tohoto typu asanovat nebo komplexně regenerovat. 6) Asanovat nevyužívané budovy po zemědělské výrobě a ponechané modernizovat a přestavět do podoby hospodářských dvorů. Netýká se zemědělských staveb vesnické památkové zóny Soběchleby ani staveb navazujících na VPZ Soběchleby zemědělské stavby zde budou nadále dokládat vývoj zemědělské resp. chmelařské produkce a dotvářet charakter VPZ. 7) Nové výrobní areály rozčlenit na menší celky se zástavbou, která bude skryta v ochranné zeleni. 8) Zachovat propojení všech místních částí do krajiny obnovou a doplněním komunikací. 9) Zachovat napojení sídel na nadřazenou silniční síť ve stávajícím rozsahu a při budování přeložky silnice I/27 doplnit silnice o chybějící ochrannou zeleň, účelové komunikace pro přístup k pozemkům a o napojení (přeložku) silnice II/221 na přeložku silnice I/ DOKOMPONOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Územní plán stanovuje: 10) Revitalizovat Náměstí, přilehlé veřejné budovy, volné pozemky a okolí bývalých mlýnů u Blšanky na základě architektonické studie. 11) V rozvojových plochách nad 2ha navazujících na plochy zeleně realizovat rozsah veřejné zeleně dle zákresu s přihlédnutím k požadavkům vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území. 12) Nejen v plochách s vyznačenými důležitými pěšími propojeními realizovat pěší komunikace v souběhu s místními komunikacemi nebo jako součást obytných ulic OCHRANA VÝZNAMNÝCH SOUČÁSTÍ OBRAZU KRAJINY Územní plán stanovuje: 13) Zachovat významné panoramatické pohledy na město, jeho místní části nejen z terénních hran nad údolím Blšanky a Černockého potoka, ale i z plánovaného obchvatu 14) Chránit celé území na základě vyhlášeného Přírodního parku Džbán 15) Chránit celé území na základě navrženého řešení využití ploch nejen v zastavěném území a zastavitelných plochách, ale důsledně i v územích nezastavěných 16) Nezasahovat negativně do evropsky významné lokality, přírodních památek a jejich ochranného pásma, lokalit výskytu zvláště chráněných druhů. 17) Nevyužívat plochy vysoké a nízké zeleně a cesty (ostatní pozemky, ttp) v krajině přímo pro zemědělskou produkci a umožnit tak přirozenou obnovu remízů, podobně nezakládat meliorace a umělá koryta vodotečí a spíše je omezovat pro obnovení přirozeného stavu lesozemědělské krajiny OCHRANA PŘED NEKONCEPČNÍM ROZVOJEM OBCE Územní plán určuje: 18) Nebudou překročeny hodnoty maximálního nárůstu obyvatel o 300 trvale ubytovaných osob (o 32% více než dnes celkem 1250 obyv.) na jejichž kapacitu jsou navrženy rozvojové plochy 9

10 19) Bude dodržena realizace návrhu územního plánu s více jak polovinou nových rozvojových kapacit v místní části Blšany, přímo v rozvojových lokalitách tvořících proluku v zástavbě na levém břehu Blšanky 20) Vzhledem ke složité konfiguraci obce nedovolit otevírání rozvojových ploch bez vybudování veškerých potřebných sítí veřejné infrastruktury (včetně velikostně odpovídajících retenčních nádrží) předpoklad je až 20 let, během kterých by mohl být návrh územního plánu zrealizován. 21) Rozvoj zástavby na zastavitelných plochách mimo zastavěné území realizovat od hranic zastavěného území k budoucím hranicím nezastavěného území. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDLENÍ ZELENĚ 3.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL A ZASTAVĚNÝCH LOKALIT ZSJ (díl ZSJ) katastrální území Sídlo označení pro potřeby územního plánu Blšany BL V Kolíbkách Stachov u Blšan Soběchleby u Podbořan ST SO Dílčí lokality / prostorově odloučená zastavěná území U Splavu Na Cihelně Na Halandě Žižkův příkop Za Cihelnou U Kapličky Za Potokem Za Hruškou Liběšovice LI Na Pláni K Libořicím Za Parkem U Studánek Palouky Čárka Liběšovický les Siřem SI Kohoutek Čižná Malá Černoc MČ U Běsna Na Martě Na Kobyle U Křížku Na Alentě Dusový kopec Pravý Alend Přesnější vymezení urbanistických jednotek a lokalit je obsaženo ve výkrese základního členění číslo 1. 10

11 3.2 URBANISTICKÁ KONCEPCE ZÁSADY ROZVOJE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A FUNKČNÍHO VYUŽITÍ SÍDEL Územní plán města počítá s maximálním nárůstem obyvatel přibližně do 1250 trvale ubytovaných osob a s celkem 150-ti lůžky hromadného ubytování. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Urbanistická struktura sídla bude citlivě dokomponována v rámci stávajícího zastavěného území a pomocí nové zástavby na okrajích rozšířena do ucelených kompaktních sídelních jednotek v zemědělské krajině. 1) Osídlení v územním obvodu města Blšany se bude rozvíjet především v rámci místních sídel, s ohledem na nutnost přednostního využití proluk a úprav stávající zástavby. V případě umístění zástavby v záplavovém území mimo aktivní zónu bude zvýšena niveleta obytných částí nad úroveň Q100 (odpovídá úrovni přístupů na pozemky a umístění stávajících silnic I. a III. třídy) a případné oplocení zahrad bude bez podezdívek tak, aby nedošlo k vytvoření překážek bránících odtoku vod. Návrhy konkrétních řešení dalších projektových fází posoudí Povodí Ohře. 2) V rámci vesnické památkové zóny Soběchleby bude respektováno prostorové a funkční uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická skladba včetně využití s ohledem na kapacitní a technické možnosti staveb a to i v nejbližším okolí vesnické památkové zóny. Veškeré úpravy venkovních prostorů a ploch jednotlivých staveb budou směřovat k estetickému, funkčnímu, technickému zhodnocení a zachování jejich kulturních hodnot. 3) Pro další územní rozvoj budou především využity nezastavěné plochy zastavěného území a zastavitelné plochy přímo navazující na zastavěné území (s ohledem na ochranná pásma veřejné infrastruktury a ochranu přírody a krajiny). 4) Stanovuje se ochrana historické zástavby v místní části Blšany, Stachov, Soběchleby, Malá Černoc, Siřem a Liběšovice s rozlehlými statky, církevním zázemím a náměstím / návsemi, zařazením mezi stavby, na které se odvolává kapitola 4., v textu II. části územního plánu. 5) Mimo vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy se nepřipustí vznik nových prostorově oddělených sídelních jednotek ani rozšiřování stávajícího stavebního využití kromě účelových zařízení pro obhospodařování krajiny, omezeného využití ploch pro související technické vybavení, zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, opatření a staveb pro turistiku a rekreaci. OBYTNÁ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ 6) Bydlení bude rozvíjeno ve vlastních sídlech a bude umožněno v omezeném rozsahu v lokalitách přímo navazujících na zastavěné území sídel ve vymezených rozvojových plochách. 7) V Blšanech se počítá s využitím pro ubytování a rekreaci. Jsou pro ně vymezeny především plochy smíšené a sportovní ve stávajícím zastavěném území sídla a v lokalitě Na Halandě. 8) S menšími ubytovacími kapacitami (privát) se počítá v celém správním obvodu města. 11

12 OBČANSKÉ VYBAVENÍ, SPORTOVNÍ PLOCHY A ZAŘÍZENÍ VOLNÉHO ČASU 9) Zřizování občanského vybavení sloužícího občanům v rozsahu odpovídajícím možnostem rozvoje města a místních částí se umožní v rámci zařízení se smíšeným využitím a plochách sportovních nad rámec stávajících ploch občanského vybavení. 10) Umisťování obchodu a služeb sloužících místním občanům je možné zejména v rámci ploch smíšených, eventuálně v prvním nadzemním podlaží obytných domů v Blšanech. 11) Umístění nových ploch sportu je rozděleno na plochy sportovních zařízení, sloužící k rekreaci nejen místním občanům v blízkosti Blšan a na plochy hřišť v rámci veřejných prostranství v celém sídle (nepřevažující využití na pozemcích ostatních sídelní zeleně). VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH V řešeném území se mimo regulativy funkčního využití uvedené v části 6. uplatní též další regulativy týkající se podmiňujících staveb infrastruktury. Plochy a veřejná infrastruktura jsou realizovatelné nezávisle na časovém horizontu (předpoklad je do roku 2030), pouze se závislostí na podmiňujících VPS. (K výstavbě pro rodinné a bytové domy v rozvojových plochách nebude možné vyžadovat investice na financování technické a dopravní infrastruktury pro tyto pozemky.) Rozvoj v území je však provázán na budování technické infrastruktury jako podmiňujících investic. Pro jednotlivé plochy jsou uvedeny doporučené charakteristiky využití upřesňující regulativy funkčního využití. 3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY (MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ) Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v zastavitelných plochách (tabulky podrobněji specifikují využití funkčních ploch s důrazem na nutné vybudování podmiňujících VPS před samotnou výstavbou na ploše) označ. lokality plocha rozdílného využití pořadové číslo plochy upřesněná charakteristika hlavního využití a stanovení podmínek pro využití ploch podmiňující veřejně prospěšné stavby Bl OS Z1 Plocha pro sport a rekreaci s podmínkou T 42 zástavby mimo záplavové území Q100 BI.2 Z2 Plocha pro bydlení s podmínkou zvýšení T 16 nivelety nad Q100 SO.3 Z3 Plocha pro smíšené bydlení s T 16, T 46 podmínkou zvýšení nivelety nad Q100 BI.2 Z6 Plocha pro bydlení v OP lesa s T 16 podmínkou zvýšení nivelety nad Q100 Z7 Plocha pro bydlení T 16 Z8 Plocha pro bydlení s podmínkou zvýšení T 16, T 46 nivelety nad Q100 T* Z10 Plocha pro ČOV s podmínkou zvýšení nivelety přístupů do objektu nad Q100 T 12, T 13, T 31, T 18, T 45, D 02 BI.2 Z11 Plocha pro bydlení T 17, T 45 VP.1 Z12 Plocha pro výrobu T 17, T 30, T 40 12

13 označ. lokality plocha rozdílného využití pořadové číslo plochy upřesněná charakteristika hlavního využití a stanovení podmínek pro využití ploch OS Z14 Plocha pro sport a rekreaci BI.2 Z28 Plocha pro bydlení SO.3 Z29 Plocha pro smíšené bydlení v OP lesa VZ Z30 Plocha pro zemědělskou výrobu v OP L. Li BI.2 Z6 Plocha pro bydlení T 77 Z7 T 76 T* Z8 Plocha pro ČOV T 75 BI.2 Z9 Plocha pro bydlení T 78 St BI.2 Z1 Plocha pro bydlení podmiňující veřejně prospěšné stavby Si T* Z1 Plocha pro ČOV T 33 VZ Z2 Plocha pro zemědělskou výrobu T 38, T 43 So T* Z4 Plocha pro ČOV T 21, K 67 BI.2 Z6 Plocha pro bydlení T 25 MČ BI.2 Z1 Plocha pro bydlení T 80, T 84 T* Z3 Plocha pro ČOV T 79 BI.2 Z4 Plocha pro bydlení T ZASTAVITELNÉ PLOCHY (V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ) Vymezení zastavěného území je provedeno v grafické části - Hlavním výkrese- č. 2 a dalších Zastavitelné plochy v zastavěném území se nacházejí v těchto lokalitách: Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v zastavitelných plochách označ. lokality plocha rozdílného využití pořadové číslo plochy upřesněná charakteristika hlavního využití a stanovení podmínek pro využití ploch podmiňující veřejně prospěšné stavby Bl BI.1 Z16 Plocha pro bydlení T 14, D 01, T 41 Li BI.2 Z10 Plocha pro bydlení Z11 T 77 Si BI.2 Z5 Plocha pro bydlení T 36 So BI.2 Z2 Plocha pro bydlení v OP hřbitova T 22 Z5 Plocha pro bydlení T 25 MČ R Z6 Plocha pro bydlení T 80 R Z8 Plocha pro individuální rekreaci T 80 BI.2 Z9 Plocha pro bydlení T 83 SO.3 Z11 Plocha pro smíšené bydlení T 82 BI.2 Z14 Plocha pro bydlení T 82 Z15 T 82 Z16 T ZÁSADY PRO PLOCHY PŘESTAVBY Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v přestavbovém území 13

14 označ. lokality plocha rozdílného využití pořadové číslo plochy upřesněná charakteristika hlavního využití a stanovení podmínek pro využití ploch 14 podmiňující veřejně prospěšné stavby Bl BI.2 P17 Plocha pro bydlení T 16 P18 Plocha pro bydlení s podmínkou zvýšení T 16 nivelety nad Q100 P19 A 74, T 14 P20 Plocha pro bydlení T 14 Li BI.2 P4 Plocha pro bydlení P12 T 78 Si BI.2 P3 P4 Plocha pro bydlení Plocha pro bydlení T 34 T 36 So OS P7 Plocha pro sport T 23 BI.2 P8 Plocha pro bydlení T 23 R P9 Plocha pro individuální rekreaci D 03, T 24 SO.3 P11 Plocha pro smíšené bydlení T 26 MČ BI.2 P7 Plocha pro bydlení T 80 SO.3 P10 Plocha pro smíšené bydlení T 83 BI.2 P12 Plocha pro bydlení T 85 R P13 Plocha pro individuální rekreaci T 86 12) V ploše sportovního vybavení P7 v Soběchlebech bude v nezastavěné části pozemku zachován travní porost, tj. realizována budou pouze travnatá hřiště. Stavba bude mít obdélníkový půdorys s poměrem stran 1:5 13) Územní plán předpokládá možnost asanace pozemků opuštěných a nevyužívaných objektů, především budov po bývalé zemědělské výrobě, mimo vesnickou památkovou zónu Soběchleby a mimo staveb navazujících na VPZ. 14) V případě realizace asanace se bude postupovat následovně: - dojde k asanaci dočasných objektů spolu s pozůstatky zařízení staveniště - nová zástavba bude realizována dle komplexního projektu pro celou funkční plochu - nové využití pro výrobu nepřesáhne svými negativními vlivy hranice areálu např. jako zázemí agroturistického zařízení 3.6 ZÁSADY PRO ZELEŇ V SÍDLE Poloveřejná zeleň (předzahrádky) 15) Územní plán umožňuje podmíněnou záměnu těchto pozemků (plochy ZP a VP mezi obytnými plochami a komunikacemi) v případě přičlenění k přiléhajícím domům a jejich soukromé využití. Veřejná zeleň (ZP, Z*) označ. lokality 16) Stanovuje se maximální podíl zpevněných ploch v plochách parkové zeleně do 15%. 17) Plánují se následující nové parkové plochy : plocha rozdílného využití pořadové číslo plochy upřesněná charakteristika hlavního využití So ZP K10 Park P 49 Li Z* K13 Zeleň přírodního charakteru v sídle související veřejně prospěšné stavby

15 Veřejná prostranství (P*) 18) Mezi veřejná prostranství jsou zařazeny plochy v následujících lokalitách: Náves ve Stachově, Malé Černoci, Soběchlebech, Siřemi, Liběšovicích a v Čárce Náměstí a hlavní komunikace v Blšanech (urbanisticky hodnotné soubory zástavby) Ostatní místní a účelové komunikace všech tříd (viz kapitola doprava). 19) Stanovuje se maximální podíl zeleně v plochách veřejných prostranství do 50%. 20) V nových lokalitách pro výstavbu budou povinně vznikat veřejná prostranství, jejichž součástí budou pozemky vymezené jako veřejná zeleň. Minimální velikost na 2 ha zastavitelných ploch je 1000m2 veřejných prostranství bez obslužných komunikací. 21) Nové místní a nadřazené komunikace budou mít vymezen zelený pás, aby byla umožněna výsadba stromů (příp. keřů). Do tohoto zeleného pásu nesmí být uloženy inženýrské sítě. 22) Při ukládání nových či rekonstruovaných inženýrských sítí při stávajících místních komunikacích musí být vytvořen pás pro umístění zeleně, do stávajících ploch pro veřejnou zeleň nesmí být sítěmi negativně zasahováno. Zahrady (ZX) 23) Plánují se změny kultur na zahrady v místech přechodu zástavby do krajiny. 24) Úpravy zahrad budou mít charakter obytný, rekreační. 25) V místech, kde nevytváří plocha zahrad (zahrádek, vysoké zeleně) mezi plochami zastavěnými či zastavitelnými a plochami zemědělskými postupný přechod zástavby do krajiny, bude v rámci ploch určených pro zástavbu povinně vznikat zelený pás, který bude v celé šíři tvořen trvalým travním porostem, keřovými bloky a stromovými skupinami. označ. lokality 26) Plánují se následující nové plochy zahrad: plocha rozdílného využití pořadové číslo plochy BL ZS Z3a Z6a Z7a Z8a LI ZS Z5 Z6a Z7a upřesněná charakteristika hlavního využití Zeleň soukromá zahrada Zeleň soukromá zahrada SI ZS Z5a Zeleň soukromá zahrada SO ZS Z2a Zeleň soukromá zahrada Z9a MČ ZS Z1a Z1b Z2 Z4a Z16a Zeleň soukromá zahrada související veřejně prospěšné stavby 15

16 Zahradní osady (RZ) 27) Nepřipouští se rozšiřování tohoto druhu rekreace mimo plochy vymezené ÚP a předepisuje se postupná regenerace stávajících ploch z drobného domácího hospodářství na plochy rekreační pobytové. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ DOPRAVA Územní plán Blšany uvažuje se silniční sítí a místními komunikacemi (dále MK) jako stabilizovanými, umožňuje však jejich rekonstrukci. Plochy silnic s rozlišením dle tříd jsou součástí ploch dopravní infrastruktury silniční. Plochy účelových a místních komunikací (všech tříd bez rozlišení) jsou součástí ploch veřejných prostranství. DOPRAVA V POHYBU V místech nových komunikací je potřeba zajistit uliční prostor o šířce alespoň 8m v zástavbě rodinných domů a 12m v zástavbě bytových domů, který by umožnil bezkolizní umístění sítí technické infrastruktury. SILNICE I.TŘÍDY: 1) Řešení územního plánu respektuje koridor stávající silnice I/27. Koridor je vymezen v min. šíři OP komunikace 2x50m. Předpokládá se provedení mimoúrovňového křížení s regionálními biokoridory vedoucími kolem Blšan, turistickými a cyklistickými trasami. SILNICE II.A III.TŘÍDY: 1) Řešení územního plánu umožňuje po realizaci obchvatu Blšan úpravu hlavní komunikace ve městě v celém průběhu tak, aby došlo k maximálnímu snížení negativních účinků dopravy na obytnou zástavbu a její obyvatele. 2) Provedení přeložky silnice I/27 mimo správní území Blšan blíže ku Podbořanům musí být na základě priorit PÚR kompenzováno tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek pro rozvoj města Blšany. Požaduje se využít koridor přeložky I/27 z varianty PGP u Blšan v části od II/221 ku Podbořanům pro napojení této silnice na přeložku I/27 ve schválené variantě Lucida. Pro tento účel je vymezena rozvojová plocha pro přeložku silnice II/221. MÍSTNÍ KOMUNIKACE 3) Skelet místních komunikací bude postupně doplňován (rozvojové lokality) a stavebně a technicky vylepšován (stávající komunikace). Budou upřednostňovány dopravně zklidněné komunikace. 4) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu jsou vymezeny tyto nové místní komunikace: nová komunikace pro obsluhu rozvojové plochy bydlení v Blšanech na západě (VP Z71) nová komunikace pro obsluhu rozvojových ploch nerušící výroby v Blšanech (průmyslové zóny) na jih 16

17 nová komunikace v místě stávajícího účelového příjezdu k zemědělskému areálu Blšany východ pro obsluhu nových rozvojových ploch pokračuje k rozvojové ploše pro ČOV (VP Z72) nová komunikace pro obsluhu stávajících a nových ploch rekreace v Soběchlebech jako pokračování ulice z křižovatky u mostu 5) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu budou provedeny tyto úpravy na skeletu místních komunikací: úprava napojení komunikace k bytovkám v malé Černoci na stávající silnici II.třídy novou křižovatkou a její šířková úprava dle normových parametrů (vjezd do obytné zóny) úprava ukončení komunikace nad přítokem Černockého potoka v Malé Černoci normovým obratištěm a její šířková úprava včetně výhyben dle normových parametrů změna účelové komunikace vycházející od domů na západě Siřemi směrem k chmelnicím u Liběšovic na místní komunikaci pro obsluhu rozvojové lokality bydlení změna účelové komunikace vycházející z bývalé návsi v Čárce na místní komunikaci a úprava křižovatky pro obsluhu stávající a nové rozvojové lokality bydlení změna účelové komunikace vycházející od návsi v Liběšovicích na místní komunikaci směřující pod zemědělský areál včetně úpravy křižovatky pro obsluhu stávající a nové rozvojové lokality bydlení úprava stávající komunikace před farou a kostelem v Blšanech a celého dnes zpevněného náměstí dle historických vzorů změna účelové komunikace na místní komunikaci kolem školy v Blšanech pro obsluhu stávajících ploch sportu (VP Z70) 6) V souvislosti s úpravami parkování ve městě územní plán plánuje úpravu šířky vozovek na skeletu místních komunikací. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 7) V územním plánu je vyznačen stávající skelet základních funkčních účelových komunikací v krajině spolu s návrhy na nutné doplnění některými komunikacemi v obci, sloužících převážně soukromým účelům 8) V souvislosti s úpravami využití krajiny územní plán předepisuje obnovu zaniklých účelových komunikací (lesních a polních cest) a přebírá nové úseky účelových komunikací ze schválených pozemkových úprav (dále PÚ). 9) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu jsou vymezeny tyto nové účelové komunikace: vedení pěší komunikace z Blšan k jižní hranici katastrálního území (VP Z41a) vedení pěší komunikace v zeleni od zemědělského areálu ve Stachově podél chmelnice na jihu k lesní cestě, bude řešeno KPÚ vedení pěší komunikace v zeleni podél Blšanky včetně jejího přemostění v severním cípu katastrálního území Blšan pro spojení se Siřemí vedení účelové komunikace v zeleni na východě katastrálního území Liběšovice ke hranici Siřemi pro napojení nové komunikace z PÚ vedení účelové komunikace v zeleni na východě katastrálního území Liběšovice k Libořicím (VP Z18a) 17

18 nová pěší komunikace s přemostěním potoka pro obsluhu stávajících ploch zemědělské výroby v Soběchlebech a pro napojení turistické trasy (kolem bývalé cihelny) 10) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu budou provedeny tyto úpravy na skeletu účelových komunikací: mimoúrovňové vedení cyklistické stezky k překonání přeložky silnice II.třídy napojení na přeložku silnice I/27 v trase stávající silnice II. třídy směrem ku Podbořanům obnova vedení účelové komunikace kolem zemědělského areálu a bývalé cihelny v Soběchlebech s napojením skrz chmelnici na jihu ke hranici katastrálního území obnova vedení pěší komunikace ze Soběchleb do obce Želeč skrz lokalitu Za Hruškou přes vrch Čižná obnova vedení účelové komunikace z Liběšovic do místní části Čárka skrz lokalitu Palouky DOPRAVA V KLIDU 11) Plochy pro garážování vozidel trvalých obyvatel nebudou dále rozšiřovány. Další potřebná stání budou vymezena v uličním profilu anebo vestavováním do objektů na pozemcích domů, citlivě k daným terénním podmínkám dle předpokladu úpravy místních komunikací na komunikace zklidněné obytné. 12) Všechny nové rozvojové plochy pro trvalé bydlení i pro sport a rekreaci musí povinně splňovat požadavky platných předpisů na odstavování a parkování vozidel. 13) Pro rozvojové lokality bydlení, areály výroby, služeb a maloobchodu a pro stavební rozvoj v zastavěném území budou potřebná odstavná parkovací stání řešena v rámci navrhovaných stavebních pozemků. Výjimečně lze připustit parkování v uličním prostoru, který na to musí být přizpůsoben. 14) Pro návštěvníky budou vymezena nová veřejná parkoviště v rámci úprav veřejných prostranství (do 50míst) HROMADNÁ DOPRAVA Územní plán neplánuje úpravy místní hromadné dopravy a dopravních zařízení. Navrhuje se zachovat obsluhu místních částí hromadnou dopravou včetně zachování zastávek TURISTICKÉ PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE Jedná se o cesty, stezky a pěšiny, po kterých vedou trasy a jejich propojení pro pěší, cyklistické, lyžařské a další rekreační využití. V místech těchto komunikací jsou vymezeny koridory upřesněné dle způsobu využití a s případnými podmínkami v šířce 2m na obě strany od osy. PĚŠÍ TURISTICKÉ TRASY 15) Územní plán vytváří podmínky pro vybudování pěšího propojení podél stávající silnice I/27 z Blšan do Očihova a Kryr (napojení na žlutou turistickou značku) 16) Dále územní plán vytváří podmínky pro vybudování pěšího propojení mezi novým přemostěním Blšanky (Siřemí), Stachovem a vrchem Hůrka (napojení na novou cestu z Blšan), s pokračováním po jižní hranici správního území do Malé Černoci s odbočkou do Soběchleb a po severní straně správního území zpět do Siřemi a na vrch V Křovinách nad Liběšovicemi a plánuje tudy vést naučnou stezku za historií chmelařství na Zlatém potoce. 17) Vytváří se podmínky pro vybudování pěšího propojení mezi Liběšovicemi a Libořicemi. 18) Při úpravách všechny trasy doplnit o doprovodnou zeleň a případně upravit pro cykloturisty. 18

19 CYKLOTRASY 19) Plánuje se koridor cyklotrasy od Velké Černoci přes Černocký vrch do Libořic a přes Liběšovice, Siřem, Soběchleby a Stachov do Blšan po silnicích III. třídy, místních a účelových komunikacích, s propojením po stávající silnici II. třídy do Podbořan. 20) Připouští se koridor cyklotrasy v souběhu s případnou novou naučnou stezkou DOPRAVNÍ VYBAVENOST V územním plánu se další dopravní vybavenost nepředpokládá. 4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V územním plánu se technická infrastruktura řeší v koridorech v šíři dle jednotlivých druhů. Některé z těchto koridorů nejsou zobrazitelné graficky, proto je pro jejich označení zvoleno vedení prostřednictvím směrových os HMOTOVÉ SYSTÉMY Koridory hmotových systémů mají šíři 2m od osy na obě strany. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 1) V územním plánu bude plně přebírán stávající funkční vodárenský systém a využíván pro zásobování nových lokalit, které jsou v dosahu tlakových možností stávající soustavy (všechny místní části vyjma lokality Čárka a dalších odloučených lokalit v krajině). 2) Plánuje se zřízení čerpacích stanic vodovodních soustav v místních částech, kde z důvodu nízkých stavů řídících vodojemů a vyšších odběrů bude docházet k poklesu tlaku s výsledkem nefunkčnosti vodovodu v odběrných místech. 3) V rámci místních částí budou při rekonstrukci vodovodní sítě osazeny hydranty vyjma obcí Stachov a Soběchleby. V případě klesající vydatnosti vodních zdrojů budou stávající prameniště zkapacitněna. 4) Nezásobené místní části (Čárka) a prostorově odloučené lokality budou nadále vybaveny lokálním zásobováním pitnou a užitkovou vodou z vlastních zdrojů (domovních studní). Pro tyto lokality, kde není vodojem vůbec zastoupen, musí být udržovány funkční přístupové cesty k vodním nádržím v blízkosti (rybník na návsi v Čárce, ve Stachově, v Soběchlebech, za Blšany) jejichž zachování je podmínkou ÚP. KANALIZACE 5) Všechny nové lokality pro bydlení budou vybaveny oddílnou splaškovou kanalizací, jejíž nové části mohou být zaústěny do stávající trubní jednotné sítě, pokud je v místní části na tuto kanalizaci napojena ČOV (předpokládá se protažení kanalizačního sběrače a vybudování nového oddělovače). Jinak musí být zajištěno lokální zneškodňování v domovní ČOV nebo jí ekvivalentní technologii čištění odpadních vod (především v obcích Liběšovice, Siřem, Soběchleby), které jsou v souladu s příslušnou legislativou. Nové rozvojové plochy s počtem nad 4RD (pouze v Blšanech) a také nově budovaná veřejná prostranství (vyjma parků) budou také vybaveny oddílnou dešťovou kanalizací. 6) V územním plánu je předpokládáno vybudování oddílné kanalizace v sídlech při potřebné rekonstrukci stávající sítě pro všechny zastavěné plochy. V místních částech s centrální vodovodní sítí (vyjma Stachova a Čárky) s částí splaškovou napojenou na nové ČOV a se stávající či novou kanalizací využívanou pro odvod atmosférických srážek. 7) Zpevněné plochy a povrchy hlavních komunikací budou nadále odvodněny samostatnými větvemi pro odvod atmosférických srážek, zaústěny budou přímo do místních vodotečí. Parkovací plochy a veřejná prostranství budou vybaveny 19

20 samostatnými lapači olejů a benzínu. 8) Územní plán předpokládá nová krytá technologická zařízení ČOV monoblokového typu, s maximální kapacitou: 1000 E.O. v Blšanech 500 E.O. v Malé Černoci 300 E.O. v Siřemi 250 E.O. v Soběchlebech 200 E.O. v Liběšovicích (150 E.O. případně i ve Stachově, není však navržena) Čerstvé biologické kaly budou z čistících zařízení místních částí sváženy do kalového hospodářství při ČOV Podbořany nebo kompostovány. 9) Ostatní výše nezmíněné místní části a prostorově odloučené lokality budou nadále vybaveny lokálním zneškodňováním splaškových a dešťových vod (bezodtokové jímky vyvážené do ČOV, ale lépe nové domovní ČOV vyjma Liběšovic, Siřemi a Soběchleb ) VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 10) Plánuje se pravidelné čištění koryt vodotečí a rybničních nádrží a částečné zatrubnění náhonu v Blšanech pod náměstím se plánuje otevřít a uvolnit odtok původním korytem při současné možnosti vytvoření retenční nádrže na plochách dnešních luk ENERGETICKÉ SYSTÉMY Koridory energetických systémů mají šířky dle způsobu vedení u plynovodu STL 2m od osy, u kabelového vedení elektro 22kV 2m od osy a u vzdušného vedení elektro 22kV 7m od osy na obě strany. ELEKTRICKÁ ENERGIE 11) Územní plán využívá část zbylých kapacit výkonu stávajících trafostanic 22/0,4 kv pro zajištění odběrů pro navržené nové lokality v celém řešeném území, plánuje jejich posílení v rámci stávajících trafostanic, příp. výměnu za moderní v případě, že jejich kapacita nestačí. 12) Pro odběry v nové lokalitě v jižní části Blšan u průmyslové zóny je naplánována nová kompaktní trafostanice TSN. Připojena je v místě nadzemního vn vedení 22 kv vedoucího z východu kolem intravilánu města. Pro odběry v nové lokalitě v severní části Blšan je plánována nová kompaktní trafostanice TSN. Připojena je jako koncová TS samostatným vn vedením 22 kv do soustavy nadzemního vedení vedoucího přes stávající silnici I/27. 13) Pro odběry v obnovené lokalitě výroby v jižní části Soběchleb je plánována nová kompaktní trafostanice TSN. Připojena je jako koncová TS samostatným vn vedením 22 kv do soustavy nadzemního vedení vedoucího jižně od intravilánu sídla. 14) Pro odběry v nové lokalitě výroby ve východní části Siřemi je plánována nová kompaktní trafostanice TSN. Připojena je jako koncová TS samostatným kabelovým vedením 22 kv do TS na konci soustavy nadzemního vedení vedoucího do sídla. 15) Pro odběry v nové lokalitě v severní část Malé Černoci je plánována nová kompaktní trafostanice TSN. Připojena je jako koncová TS samostatným kabelovým vedením 22 kv do TS na konci soustavy nadzemního vedení vedoucího do sídla na západě a zokruhováním na vn vedení vedoucí východně od sídla. 16) Připojení nových lokalit na spotřební síť rozvodu nn 0,4 kv bude realizováno jednak 20

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE klient - objednatel: Obec Teplička (okres Karlovy Vary)

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Oldřichov v Hájích Část díla: Návrh textová část Pořizovatel: Obec Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Zhotovitel:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Označení správního orgánu, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo Města VERNEŘICE Záznam o účinnosti ÚP Verneřice Datum nabytí

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE ÚP Omlenice vydalo: Zastupitelstvo obce Omlenice Číslo usnesení zastupitelstva obce: Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru FRYMBURK

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru FRYMBURK Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru FRYMBURK Textová část VÝROKU změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Frymburk příloha č. 1 opatření obecné povahy č. 1/2012 vydaného zastupitelstvem Městyse

Více