ZÁKON. č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON. č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí"

Transkript

1 ZÁKON č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí Sbírka zákonů č. 132 / Částka Úvodní ustanovení Každá obec vede kroniku obce (dále jen kronika ), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. 2 Vedení a uložení kroniky (1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou. (2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice. (3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu. 3 Zápis do kroniky Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.

2 4 Nahlížení do kroniky a využití kroniky Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. doplní nebo jinak změní. 5 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních. 2. Vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních. 6 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.

3 Materiálně technická stránka vedení kronik Níže uvedené požadavky se mohou zdát nepřiměřené, zvláště pokud kroniku vede nebo hodlá vést malá organizace či jednotlivec. Na druhou stranu bychom měli mít na paměti, že kroniku vedeme nejen pro sebe, ale zejména pro budoucí generace. Kronika by tedy měla mít formu zaručující dlouhodobé uchování v řádech desetiletí a staletí, měla by být přehledná a krásná. Papír: Bílý, nelinkovaný, dokumentní nebo alespoň dřevoprostý papír. Až do zavedení strojové výroby v 18. století nebyl s papírem problém. Dnes už si musíme vybírat. Běžný kancelářský papír má nevhodné složení, což snižuje jeho trvanlivost a časem způsobí degradaci materiálu. Českým výrobcem papíru s dlouhodobou životností je například papírna ve Štětí. Listy: V jednom svazku obvykle 150, max. 250 stránek. Rozměry: Zpravidla cm. Vazba: Celokožená nebo polokožená, na deskách nápis: Kronika, název organizace, okres, číslo svazku. Kronika psaná na stroji nebo na počítači se váže vždy po dokončení svazku a tak, aby byl ukončen roční zápis. Pouzdro: Chránící před prachem, znečištěním a otěrem. Většinou kartonové, potažené plátnem.

4 Psací prostředky, tisk z počítače: - Ideální je ručně psaná kronika. Nedoporučujeme však používat barevné inkousty, fixy a propisovací tužky, dokumentní inkoust dnes bohužel postrádá dřívější kvalitu. Na trhu se naštěstí nedávno objevily speciální jemné popisovače (linery), které jsou nekyselé, světlostálé a vodě odolné (například typ Centropen 2631). - Pokud chcete používat psací stroj, pište pouze na jednu stranu listu a dokumentní páskou. - Tisk z počítače je jednoduchou, rychlou, moderní a tou nejhorší možnou variantou. Dlouhodobá životnost tisku je totiž v kombinaci s běžným papírem velmi nízká. Neobstojí žádný běžně dostupný druh tisku ani typ tiskárny. Grafická úprava stránky: - Názvy hlavních kapitol psát přes celou šířku stránky. - Věcná hesla umožňující rychlou orientaci psát na levý / pravý okraj stránky. - Významná hesla v textu je možno podtrhávat. Číslování stránek: Očíslovat v horním rohu na každé straně (ručně nebo na počítači). Nepoužívat číslovačky s razítkovou barvou. Úprava stránek: Horní okraj 3,5 cm, dolní okraj 4 cm, okraj po straně listu 4,5 cm, okraj u hřbetu 2,5 cm. Zálohovací média: Pokud už kroniku vedete na počítači, zálohujte vždy nejméně na dvou médiích. Platí zásada, že zálohuji tak, jak hodně si vážím své práce. Velmi nespolehlivé diskety jsou už dnes bezpředmětné, ale v žádném případě se nenechte ukolébat ani reklamními slogany o životnosti CD či DVD. Je bohužel prokázáno, že do dvou let na nich nemusíte mít nic. Text tedy pro jistotu vytiskněte vždy, jakmile je hotov. A mezi námi: I kdyby vám médium vydrželo dvacet nebo padesát let, použitý software bude už tak zastaralý, že ho s velkou pravděpodobností na žádném počítači neotevřete.

5 Nepsané záznamy: Většině kronikářů a čtenářů kronik se to nebude líbit, ale nedá se nic dělat. Nepoužívejte techniky, které poškozují papír a vazbu knihy: vlepování fotografií, novinových výstřižkú či jiných dokumentů, výzdoba prováděná nevhodnými prostředky (fixy apod.). Je to sice hezké, mít hned u zápisu o akci fotografie, ale pokud si nevyrobíte speciální lepidlo, zaděláváte budoucím generacím na problém. S větším množstvím vlepených dokumentů se také špatně vyrovnává vazba. Fotografie jsou jedny z nejdůležitějších a nejzajímavějších příloh, proto si zaslouží ještě tento dovětek: Ty nejdůležitější fotografie nechte vyvolat klasickou cestou. Netiskněte je na tiskárnách a nespoléhejte na to, že je máte v počítači nebo na zálohovacích médiích. Vyvolané fotografie ukládejte do fotoalb a nezapomeňte k nim uvést dataci a přesný popis obsahu. (Že je na fotografii Pepa coby účastník loňského cvičení hasičů, víte vy, Pepa a pár vašich známých, ale za pár (desítek) let...???) Uložení kroniky: Před předáním do péče archivu ukládat na bezpečném místě s vhodným klimatem (ideálně C, 50-60% vlhkosti a především bez teplotních výkyvů). Kronika obce (města) je součástí agendy obecního úřadu a nesmí přejít do soukromých rukou.

6 Obsah kroniky všeobecně Kronikář by měl mít stále na paměti, že jeho dílo budou číst lidé i za několik desítek let a staletí. To co nám připadá samozřejmé, může být jednou nesrozumitelné a z jiných zdrojů informací nedostupné. Každý svazek kroniky jakékoli organizace by měl obsahovat tyto údaje: - Název organizace. - Adresa sídla. - Adresa internetových stránek (pokud existují). - Základní informace o organizaci - kdy a proč vznikla, jaký je její účel, jakými pravidly se řídí. Jednou za rok by se v kronice měly objevit tyto informace: - Jména a názvy funkcí vedoucích organizace. - Počty zaměstnanců, členů, klientů organizace. - Základní organizační struktura organizace. - Rozpočet a jeho struktura (příjmy, výdaje), nejvýznamnější položky a jejich čerpání. - Jméno kronikáře a datace pořízení zápisu. Nový kronikář by se měl vždy představit (stručný životopis).

7 Ať se pořizuje záznam jednou za rok, nebo častěji, nemělo by chybět následující: - Změny v umístění organizace, organizační struktuře, úředních hodinách, místech a datech schůzek apod. - Změny právního rámce fungování organizace. - Změny ve správních obvodech a kompetencích organizace. - Postřehy k vývoji v oblasti života, v níž organizace působí. - Popis akcí pořádaných organizací. - Významná spolupráce s jinými subjekty. - Návštěvy významných osobností. - Ocenění udělovaná organizací nebo organizaci. - Mimořádné události. - Prezentace organizace: publikace, zpravodaje, propagační materiály, internet, články v tisku, televize, rozhlas. Kroniky a ochrana osobních údajů: - Při psaní a publikování kroniky je třeba mít na paměti ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Stáhněte si příslušné vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů z 11. května 2007, značka SKO- 2958/07/HEJ: Vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů *.jpg (1,46 MB) Viz též: Obsah obecní kroniky

8 Obsah obecní kroniky 1. Záznamy na titulním listě - Provést vždy při zakládání nového svazku nebo pokud chybí ve stávajícím svazku. - Kronika, obec, okres, díl, časový rozsah vedení, - Razítko obce, podpis starosty, počet stran kroniky. 2. Úvod - Vždy při zakládání nového svazku. - Usnesení zastupitelstva o založení kroniky, - Údaje o tom, zda byly vedeny předchozí svazky, zda se dochovaly nebo byly ztraceny, zničeny, popř. jejich aktuální místo uložení, - Výčet osob pověřených péčí o kroniku: kronikář, členové letopisecké komise, spolupracovníci, starosta. 3. Stručný životopis kronikáře, popř. jeho spolupracovníků - Vždy při zakládání nového svazku nebo při změně kronikáře. - Jméno, datum jmenování kronikářem, datum, kdy začíná psát kroniku, - Stručný životopis: datum a místo narození, vzdělání, povolání. - Rozhodnutí obecního úřadu o jmenování/ odvolání kronikáře, způsob převzetí kroniky kronikářem, počet dokumentačních příloh v době převzetí kroniky.

9 4. Popis obce - vyhotovit, pokud popis v kronice chybí a vždy při zakládání nového svazku. - poloha obce: okres, nejbližší město, okolní obce, vzdálenost od nich, komunikační spoje, pošta, telefon, hranice katastru, - rozloha obce: polí, luk, pastvin, lesů, sadů, potoků, řek, rybníků, - přírodní poměry: rostlinstvo, zvířena, chráněné a významné přírodní útvary, - vzhled obce: počet domů, druhy staveb, stáří nejstarších budov, význačné budovy, stavební a kulturní památky, zemědělské a průmyslové objekty, názvy částí obce, jména ulic a náměstí, místní názvy, které jsou někdy předávány jen ústním podáním, - obyvatelstvo: počet obyvatel, přehled podle zaměstnání, vzdělání, národností, stáří, pohlaví, - politický a veřejný život obce: správa obce, obecní / městský úřad, obecní zastupitelstvo, komise, politické strany, spolky a sdružení občanů, tělovýchovné, sportovní a kulturní organizace a kluby a jiné významné aktivity, - hospodářské poměry: zemědělství, výměra pěstovaných plodin, lesů a luk, počet občanů pracujících v zemědělství, zelinářství, ovocnářství, vinařství, chmelařství, v lesním hospodářství apod., průmyslová a řemeslná výroba, obchod, peněžní ústavy vč. počtu zaměstnaných apod., - zdravotní a sociální zařízení: zdravotní středisko, soukromé ordinace, rehabilitační péče, poradny, jesle, mateřské školy, školní družiny, jídelny, domy s pečovatelskou službou aj., - kultura a školství: druhy škol, počty žáků, učitelů, počty dojíždějících za vzděláním mimo obec, další možnosti vzdělávání (např. v soukromých školách a kurzech), rekvalifikační kurzy apod. Kulturní a osvětová zařízení - knihovna, kulturní dům, osvětová beseda, kino, muzeum, galerie, památník, archiv, kulturní zájezdy pro občany, lidová tvořivost občanů obce, lidové zvyky v obci, významní rodáci činní v kulturním životě apod. - tělovýchova a sport: tělovýchovné organizace a sportovní kluby, počty členů, tělovýchovná a sportovní zařízení, sportovní činnost mládeže, významné sportovní úspěchy občanů obce, významné sportovní akce tradičně pořádané v obci.

10 5. Zápisy z období do r a po r pokud v kronice obce (města) zcela chybí, je třeba zpětné zápisy postupně zpracovávat a poté doplnit do stávajícího nebo do samostatného svazku (tzv. retrospektivní zápis). Pro schvalování retrospektivního zápisu platí stejná pravidla jako pro současné roční zápisy a měl by být podepsán kronikářem, předsedou letopisecké komise, popř. starostou. Opravy zápisů: - Oprava krátkého rozsahu se provádí přeškrtnutím původního záznamu a nadepsáním nového textu. - Opravy většího rozsahu se napíší na konec záznamů běžného roku a učiní se o tom odkazy u původního zápisu i u zápisu opravného. Pro schvalování oprav platí stejná pravidla jako pro současné roční zápisy a měly by být podepsány kronikářem, předsedou letopisecké komise, popř. starostou. 6. Současné roční zápisy Postup: - V průběhu roku události, data a údaje zaznamenávat do diáře. - Postupně zpracovávat záznamy v diáři do formy záznamů v příručním sešitu, kartotéce nebo v počítači. - Na základě výše uvedeného zpracovat koncept celoročního zápisu do kroniky, jenž bude předložen letopisecké komisi k posouzení. Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách, mravním svědomím současníků a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení. (Doc. F. Roubík)

11 Členění zápisů do kapitol a hesel: A. Politický a veřejný život - události ve světě a v ČR, které se dotýkaly života obce / města, - struktura orgánů státní správy a činnosti samosprávy (volby, volební programy, složení orgánů, změny ve složení a pravomocích), - činnost obecního / městského úřadu (slučování a rozlučování obcí, činnost obecního zastupitelstva, rady, komisí, veřejné schůze, činnost poslanců, zaměstnanci obecního úřadu, umístění obecního úřadu, úřední hodiny), - hospodaření obce (rozpočet příjmů a výdajů obce, skutečnost, zhodnocení hospodaření, hlavní směry obecních investic, dotace), - činnost politických stran, - výročí obce, spolků a jiných organizací, významné návštěvy v obci. B. Obyvatelstvo - sociální a demografický vývoj: statistika obyvatel k 1. lednu - počet obyvatel (dále podle pohlaví, věku, zaměstnání, počet narozených, sňatků a úmrtí, stěhování z obce a do obce, nezaměstnanost, příčiny poklesu či vzrůstu těchto ukazatelů, - péče o obyvatelstvo (sociální zabezpečení, pracovní příležitosti, výročí občanů, zdravotnictví, péče o důchodce a zdravotně postižené, Český červený kříž, pohřby, hřbitovy aj.), - neštěstí (dopravní nehody, požáry, povodně, zločinnost, vraždy).

12 C. Hospodářský život - zřízené, existující a zrušené podniky, výrobní programy a jejich změny, - zemědělství (úroda, péče o půdu), - průmysl, podnikání, - obchod a služby (vč. cestovního ruchu a peněžnictví), - zásobování obce, ceny potravin a jiného zboží v obci. D. Úpravy obce, doprava, spoje, změny životního prostředí - výstavba a údržba: obecní, soukromá, družstevní (obytné budovy, provozovny, komunikace, vodní nádrže, vodovody, kanalizace, regulace vodních toků, zakládání hřišť, koupališť, úprava prostranství a sadů atd.), - změny v pojmenování ulic, prostranství, organizací, škol, - ochrana životního prostředí, - změny v dopravě (místní, vlaky, autobusy), soukromé dopravní prostředky v obci, - pošta (umístění, úřední hodiny, odběr časopisů, novin), veřejné telefonní stanice, místní rozhlas, - památková péče (ochrana památek, lidových staveb a jejich využití). E. Školství, kultura a sport - činnost školských zařízení, personální obsazení škol, žáci a jejich úspěšnost na vyšším stupni škol a ve školních soutěžích, mimoškolní činnost žáků a pedagogů, - kulturní činnost (činnost kulturních, společenských a sportovních organizací, knihovny, filmová a divadelní představení, besedy, přednášky, výstavy, plesy, sportovní akce aj.). F. Průběh roku, počasí, klimatické změny G. Každodenní život obyvatel obce (města), různé

13 Přílohy kroniky A. Fotografická dokumentace - Fotografické reportáže: Kdo, Co, Kdy, Kde, Proč, Jak. Zachytit celky, polocelky a pak detaily. - Fotografie číslovat pořadovými čísly a rokem pořízení a popisovat je na zvláštním listu papíru nebo tužkou na zadní stranu. - Fotografie statických objektů (architektura, přírodní útvary apod.): snímky pořizovat pokud možno v létě (v zimě pro dokumentaci počasí, na jaře a na podzim pokud objekt v létě zakrývá vegetace). - Uložení fotografií: v temnu, chladnu a suchu (ideálně 2-18 C, 20-50% vlhkosti) v kartonových krabicích (pokud možno z odkyselené lepenky). B. Pohlednice, grafické listy C. Plakáty, pozvánky, letáky, drobné tisky, mapy, plány apod. - Ukládat tak, aby nebyly poškozeny (mapy a plakáty větších rozměrů do mapovnic apod.). D. Noviny, novinové výstřižky - Vkládat do průhledných desek. E. Filmová dokumentace (včetně videodokumentace) - Popsat: námět filmu, datum pořízení, osoby, které film realizovaly (režisér, kameraman ad.), technické parametry (šíře - 16 mm, 8 super, 8 normál atd.; délka, barevnost, rychlost snímání, údaje o zvuku - němý, zvuk optický, magnetický, zvuk na magnetické pásce apod.). - Uložit jako fotografickou dokumentaci nebo předat odborníkům.

14 F. Zvuková dokumentace - Popsat: námět, datum pořízení, osoby zúčastněné na pořízení, technické parametry (typ média - magnetofonové cívky, magnetofonové kazety, gramofonové desky; délka záznamu, stopy na cívkách - záznam dvojstopý, čtyřstopý; rychlost nahrávání; zvuk - mono, stereo), - neukládat ke zdrojům magnetického pole. G. Písemná dokumentace, včetně písemných svědectví místních pamětníků Do písemné dokumentace příloh kroniky zásadně nepatří materiály archivní povahy, které pocházejí z činnosti obecních a městských úřadů, místních organizací a institucí, které si sice kronikář mohl pro svoji práci vypůjčit, ale tyto materiály jsou součást spisového materiálu a s ním by měly být uloženy a archivovány podle obecných pravidel. H. Různé další dokumenty o životě v obci Trojrozměrné předměty vztahující se k životu obce (upomínkové předměty, medaile, vlajky, odznaky, archeologické nálezy atd.) předat do muzea a učinit o tom záznam na příslušném místě kroniky (včetně přírůstkového čísla). Obecné zásady Uvádět vždy : - zdroj dokumentu, popř. datum a způsob jeho získání, - datum vzniku nebo dataci zachycené skutečnosti, - popis zachycené skutečnosti (místo, objekt, osoby, událost). Přílohy tvoří nedílnou součást kroniky: - evidovat všechny přílohy (např. řada F pro fotografie, T pro tiskovou dokumentaci, V pro výstřižkovou dokumentaci atd.), číslovat pořadovými čísly a rokem vzniku nebo pořízení. - uložit na bezpečném místě.

15 Kroniky a jejich přílohy jsou často využívány na besedách, přednáškách, výstavách, jsou předkládány různým oficiálním i přátelským návštěvám obce. Při jejich využívání by kronikáři i představitelé obcí měli mít na zřeteli, že jde mnohdy o nenahraditelný materiál, jehož případné poškození je nenapravitelné. Rozbití gramofonové desky, skleněného negativu, poškození papírového materiálu při dlouhodobějším vystavení účinkům světla a řada dalších nebezpečí, kterým jsou tyto mnohdy velmi vzácné materiály vystaveny, by měly vést jak k zamyšlení směřujícímu ke zlepšení jejich ochrany a uložení, tak i ke zpřísněnému režimu při jejich využívání. Pro častější používání by si v obci měli opatřit kopii.

16 Zdroje informací pro kronikáře 1. Státní okresní archiv - archivní fondy: archiv obce, místní (městský) národní výbor, škola, farní a vikariátní úřad, peněžní ústav, zájmové organizace (cechy, spolky, družstva a jiné organizace), okresní úřad a okresní národní výbor, okresní zastupitelstvo, berní správa, sbírky (map, fotografií, plakátů, osobních dokumentů aj.), osobní a rodinné fondy ad. - archivní knihovna (regionální dějiny, obecné dějiny, pomocné vědy historické). 2. Jiné archivy (Státní ústřední archiv, Státní oblastní archiv v Zámrsku, státní okresní archivy sousedních okresů): Ústřední úřady a jejich odborné organizace a zařízení Německá okupační správa a organizace Justiční správa Vojenství Spoje, doprava, sdělovací prostředky Ústřední orgány majitelů velkostatků Velkostatky Státní lesy a statky Podniky Zdravotnická a sociální zařízení Nemocenské, úrazové, penzijní pojišťovny a léčebné fondy a ústavy Politické a odborové organizace Kulturní a vědecké ústavy a zařízení Dobročinné ústavy a nadace

17 3. Okresní muzeum, městská muzea - fondy - knihovna 4. Městské a místní knihovny 5. Památkové ústavy 6. Stavební, matriční, městské a obecní úřady 7. Soukromé osoby Možnosti aktivit kronikáře a prezentace historie obce - Dokumentace současnosti - Záchrana materiálů - Besedy - Výstavy - Publikace - Audio/Video - Digitalizace - Internet - Diplomové práce - Soupisové akce - Znaky a prapory obcí atd.

18 Použitá literatura - Cironis, Petros: Disciplína pro písmáky. In: Správa 96, č. 22, s Cironis, Petros: Kroniky a kronikáři (Vydáno k semináři kronikářů). Státní okresní archiv Rokycany, 2002, 47 s. - Informace Státního okresního archivu Semily. In: Zpravodaj Okresního úřadu Semily 3/95, s Kazimour, Josef: Návod k vedení pamětních knih. Praha, 1933, 41 s. - Kolektiv: Příručka pro kronikáře. Orbis Praha, 1956, 59 s. - Kouba, Jaromír: Na pomoc začínajícím kronikářům. Praha Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Blanická 4, Praha 2 v edici REGIS Kronikářství v nových politických podmínkách. In: Instrukce pro městské a obecní úřady v okrese Semily 5/91,s Pajerová, Jitka - Beneš, Jan: Vše, co potřebujete znát o městské (obecní) kronice. In: Správa 95, č. 26, s Pubal, Václav: Kroniky a kronikáři. Národní muzeum Praha, 1985, 211 s. - Zpravodaj kronikářů. Informační list kronikářů okresu Pardubice. Pardubice, prosinec Vydalo Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chrudimi. - Citované právní předpisy.

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Žádost a přílohy p českých žadatelů 19. 3. 2009, Liberec Konzultace Doporučujeme konzultovat

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5.

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5. Vzorový skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Heslo Skartační znak/lhůta VŠEOBECNÉ Dokumenty

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV 151468/VS 2014 k jednotnému vedení evidence

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev

Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev 37/2003 Sb. znění účinné od.. 20 37 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. ledna 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev Vláda nařizuje k provedení zákona č. 28/2 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více