ZÁKON. č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON. č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí"

Transkript

1 ZÁKON č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí Sbírka zákonů č. 132 / Částka Úvodní ustanovení Každá obec vede kroniku obce (dále jen kronika ), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. 2 Vedení a uložení kroniky (1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou. (2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice. (3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu. 3 Zápis do kroniky Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.

2 4 Nahlížení do kroniky a využití kroniky Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. doplní nebo jinak změní. 5 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních. 2. Vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních. 6 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.

3 Materiálně technická stránka vedení kronik Níže uvedené požadavky se mohou zdát nepřiměřené, zvláště pokud kroniku vede nebo hodlá vést malá organizace či jednotlivec. Na druhou stranu bychom měli mít na paměti, že kroniku vedeme nejen pro sebe, ale zejména pro budoucí generace. Kronika by tedy měla mít formu zaručující dlouhodobé uchování v řádech desetiletí a staletí, měla by být přehledná a krásná. Papír: Bílý, nelinkovaný, dokumentní nebo alespoň dřevoprostý papír. Až do zavedení strojové výroby v 18. století nebyl s papírem problém. Dnes už si musíme vybírat. Běžný kancelářský papír má nevhodné složení, což snižuje jeho trvanlivost a časem způsobí degradaci materiálu. Českým výrobcem papíru s dlouhodobou životností je například papírna ve Štětí. Listy: V jednom svazku obvykle 150, max. 250 stránek. Rozměry: Zpravidla cm. Vazba: Celokožená nebo polokožená, na deskách nápis: Kronika, název organizace, okres, číslo svazku. Kronika psaná na stroji nebo na počítači se váže vždy po dokončení svazku a tak, aby byl ukončen roční zápis. Pouzdro: Chránící před prachem, znečištěním a otěrem. Většinou kartonové, potažené plátnem.

4 Psací prostředky, tisk z počítače: - Ideální je ručně psaná kronika. Nedoporučujeme však používat barevné inkousty, fixy a propisovací tužky, dokumentní inkoust dnes bohužel postrádá dřívější kvalitu. Na trhu se naštěstí nedávno objevily speciální jemné popisovače (linery), které jsou nekyselé, světlostálé a vodě odolné (například typ Centropen 2631). - Pokud chcete používat psací stroj, pište pouze na jednu stranu listu a dokumentní páskou. - Tisk z počítače je jednoduchou, rychlou, moderní a tou nejhorší možnou variantou. Dlouhodobá životnost tisku je totiž v kombinaci s běžným papírem velmi nízká. Neobstojí žádný běžně dostupný druh tisku ani typ tiskárny. Grafická úprava stránky: - Názvy hlavních kapitol psát přes celou šířku stránky. - Věcná hesla umožňující rychlou orientaci psát na levý / pravý okraj stránky. - Významná hesla v textu je možno podtrhávat. Číslování stránek: Očíslovat v horním rohu na každé straně (ručně nebo na počítači). Nepoužívat číslovačky s razítkovou barvou. Úprava stránek: Horní okraj 3,5 cm, dolní okraj 4 cm, okraj po straně listu 4,5 cm, okraj u hřbetu 2,5 cm. Zálohovací média: Pokud už kroniku vedete na počítači, zálohujte vždy nejméně na dvou médiích. Platí zásada, že zálohuji tak, jak hodně si vážím své práce. Velmi nespolehlivé diskety jsou už dnes bezpředmětné, ale v žádném případě se nenechte ukolébat ani reklamními slogany o životnosti CD či DVD. Je bohužel prokázáno, že do dvou let na nich nemusíte mít nic. Text tedy pro jistotu vytiskněte vždy, jakmile je hotov. A mezi námi: I kdyby vám médium vydrželo dvacet nebo padesát let, použitý software bude už tak zastaralý, že ho s velkou pravděpodobností na žádném počítači neotevřete.

5 Nepsané záznamy: Většině kronikářů a čtenářů kronik se to nebude líbit, ale nedá se nic dělat. Nepoužívejte techniky, které poškozují papír a vazbu knihy: vlepování fotografií, novinových výstřižkú či jiných dokumentů, výzdoba prováděná nevhodnými prostředky (fixy apod.). Je to sice hezké, mít hned u zápisu o akci fotografie, ale pokud si nevyrobíte speciální lepidlo, zaděláváte budoucím generacím na problém. S větším množstvím vlepených dokumentů se také špatně vyrovnává vazba. Fotografie jsou jedny z nejdůležitějších a nejzajímavějších příloh, proto si zaslouží ještě tento dovětek: Ty nejdůležitější fotografie nechte vyvolat klasickou cestou. Netiskněte je na tiskárnách a nespoléhejte na to, že je máte v počítači nebo na zálohovacích médiích. Vyvolané fotografie ukládejte do fotoalb a nezapomeňte k nim uvést dataci a přesný popis obsahu. (Že je na fotografii Pepa coby účastník loňského cvičení hasičů, víte vy, Pepa a pár vašich známých, ale za pár (desítek) let...???) Uložení kroniky: Před předáním do péče archivu ukládat na bezpečném místě s vhodným klimatem (ideálně C, 50-60% vlhkosti a především bez teplotních výkyvů). Kronika obce (města) je součástí agendy obecního úřadu a nesmí přejít do soukromých rukou.

6 Obsah kroniky všeobecně Kronikář by měl mít stále na paměti, že jeho dílo budou číst lidé i za několik desítek let a staletí. To co nám připadá samozřejmé, může být jednou nesrozumitelné a z jiných zdrojů informací nedostupné. Každý svazek kroniky jakékoli organizace by měl obsahovat tyto údaje: - Název organizace. - Adresa sídla. - Adresa internetových stránek (pokud existují). - Základní informace o organizaci - kdy a proč vznikla, jaký je její účel, jakými pravidly se řídí. Jednou za rok by se v kronice měly objevit tyto informace: - Jména a názvy funkcí vedoucích organizace. - Počty zaměstnanců, členů, klientů organizace. - Základní organizační struktura organizace. - Rozpočet a jeho struktura (příjmy, výdaje), nejvýznamnější položky a jejich čerpání. - Jméno kronikáře a datace pořízení zápisu. Nový kronikář by se měl vždy představit (stručný životopis).

7 Ať se pořizuje záznam jednou za rok, nebo častěji, nemělo by chybět následující: - Změny v umístění organizace, organizační struktuře, úředních hodinách, místech a datech schůzek apod. - Změny právního rámce fungování organizace. - Změny ve správních obvodech a kompetencích organizace. - Postřehy k vývoji v oblasti života, v níž organizace působí. - Popis akcí pořádaných organizací. - Významná spolupráce s jinými subjekty. - Návštěvy významných osobností. - Ocenění udělovaná organizací nebo organizaci. - Mimořádné události. - Prezentace organizace: publikace, zpravodaje, propagační materiály, internet, články v tisku, televize, rozhlas. Kroniky a ochrana osobních údajů: - Při psaní a publikování kroniky je třeba mít na paměti ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Stáhněte si příslušné vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů z 11. května 2007, značka SKO- 2958/07/HEJ: Vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů *.jpg (1,46 MB) Viz též: Obsah obecní kroniky

8 Obsah obecní kroniky 1. Záznamy na titulním listě - Provést vždy při zakládání nového svazku nebo pokud chybí ve stávajícím svazku. - Kronika, obec, okres, díl, časový rozsah vedení, - Razítko obce, podpis starosty, počet stran kroniky. 2. Úvod - Vždy při zakládání nového svazku. - Usnesení zastupitelstva o založení kroniky, - Údaje o tom, zda byly vedeny předchozí svazky, zda se dochovaly nebo byly ztraceny, zničeny, popř. jejich aktuální místo uložení, - Výčet osob pověřených péčí o kroniku: kronikář, členové letopisecké komise, spolupracovníci, starosta. 3. Stručný životopis kronikáře, popř. jeho spolupracovníků - Vždy při zakládání nového svazku nebo při změně kronikáře. - Jméno, datum jmenování kronikářem, datum, kdy začíná psát kroniku, - Stručný životopis: datum a místo narození, vzdělání, povolání. - Rozhodnutí obecního úřadu o jmenování/ odvolání kronikáře, způsob převzetí kroniky kronikářem, počet dokumentačních příloh v době převzetí kroniky.

9 4. Popis obce - vyhotovit, pokud popis v kronice chybí a vždy při zakládání nového svazku. - poloha obce: okres, nejbližší město, okolní obce, vzdálenost od nich, komunikační spoje, pošta, telefon, hranice katastru, - rozloha obce: polí, luk, pastvin, lesů, sadů, potoků, řek, rybníků, - přírodní poměry: rostlinstvo, zvířena, chráněné a významné přírodní útvary, - vzhled obce: počet domů, druhy staveb, stáří nejstarších budov, význačné budovy, stavební a kulturní památky, zemědělské a průmyslové objekty, názvy částí obce, jména ulic a náměstí, místní názvy, které jsou někdy předávány jen ústním podáním, - obyvatelstvo: počet obyvatel, přehled podle zaměstnání, vzdělání, národností, stáří, pohlaví, - politický a veřejný život obce: správa obce, obecní / městský úřad, obecní zastupitelstvo, komise, politické strany, spolky a sdružení občanů, tělovýchovné, sportovní a kulturní organizace a kluby a jiné významné aktivity, - hospodářské poměry: zemědělství, výměra pěstovaných plodin, lesů a luk, počet občanů pracujících v zemědělství, zelinářství, ovocnářství, vinařství, chmelařství, v lesním hospodářství apod., průmyslová a řemeslná výroba, obchod, peněžní ústavy vč. počtu zaměstnaných apod., - zdravotní a sociální zařízení: zdravotní středisko, soukromé ordinace, rehabilitační péče, poradny, jesle, mateřské školy, školní družiny, jídelny, domy s pečovatelskou službou aj., - kultura a školství: druhy škol, počty žáků, učitelů, počty dojíždějících za vzděláním mimo obec, další možnosti vzdělávání (např. v soukromých školách a kurzech), rekvalifikační kurzy apod. Kulturní a osvětová zařízení - knihovna, kulturní dům, osvětová beseda, kino, muzeum, galerie, památník, archiv, kulturní zájezdy pro občany, lidová tvořivost občanů obce, lidové zvyky v obci, významní rodáci činní v kulturním životě apod. - tělovýchova a sport: tělovýchovné organizace a sportovní kluby, počty členů, tělovýchovná a sportovní zařízení, sportovní činnost mládeže, významné sportovní úspěchy občanů obce, významné sportovní akce tradičně pořádané v obci.

10 5. Zápisy z období do r a po r pokud v kronice obce (města) zcela chybí, je třeba zpětné zápisy postupně zpracovávat a poté doplnit do stávajícího nebo do samostatného svazku (tzv. retrospektivní zápis). Pro schvalování retrospektivního zápisu platí stejná pravidla jako pro současné roční zápisy a měl by být podepsán kronikářem, předsedou letopisecké komise, popř. starostou. Opravy zápisů: - Oprava krátkého rozsahu se provádí přeškrtnutím původního záznamu a nadepsáním nového textu. - Opravy většího rozsahu se napíší na konec záznamů běžného roku a učiní se o tom odkazy u původního zápisu i u zápisu opravného. Pro schvalování oprav platí stejná pravidla jako pro současné roční zápisy a měly by být podepsány kronikářem, předsedou letopisecké komise, popř. starostou. 6. Současné roční zápisy Postup: - V průběhu roku události, data a údaje zaznamenávat do diáře. - Postupně zpracovávat záznamy v diáři do formy záznamů v příručním sešitu, kartotéce nebo v počítači. - Na základě výše uvedeného zpracovat koncept celoročního zápisu do kroniky, jenž bude předložen letopisecké komisi k posouzení. Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách, mravním svědomím současníků a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení. (Doc. F. Roubík)

11 Členění zápisů do kapitol a hesel: A. Politický a veřejný život - události ve světě a v ČR, které se dotýkaly života obce / města, - struktura orgánů státní správy a činnosti samosprávy (volby, volební programy, složení orgánů, změny ve složení a pravomocích), - činnost obecního / městského úřadu (slučování a rozlučování obcí, činnost obecního zastupitelstva, rady, komisí, veřejné schůze, činnost poslanců, zaměstnanci obecního úřadu, umístění obecního úřadu, úřední hodiny), - hospodaření obce (rozpočet příjmů a výdajů obce, skutečnost, zhodnocení hospodaření, hlavní směry obecních investic, dotace), - činnost politických stran, - výročí obce, spolků a jiných organizací, významné návštěvy v obci. B. Obyvatelstvo - sociální a demografický vývoj: statistika obyvatel k 1. lednu - počet obyvatel (dále podle pohlaví, věku, zaměstnání, počet narozených, sňatků a úmrtí, stěhování z obce a do obce, nezaměstnanost, příčiny poklesu či vzrůstu těchto ukazatelů, - péče o obyvatelstvo (sociální zabezpečení, pracovní příležitosti, výročí občanů, zdravotnictví, péče o důchodce a zdravotně postižené, Český červený kříž, pohřby, hřbitovy aj.), - neštěstí (dopravní nehody, požáry, povodně, zločinnost, vraždy).

12 C. Hospodářský život - zřízené, existující a zrušené podniky, výrobní programy a jejich změny, - zemědělství (úroda, péče o půdu), - průmysl, podnikání, - obchod a služby (vč. cestovního ruchu a peněžnictví), - zásobování obce, ceny potravin a jiného zboží v obci. D. Úpravy obce, doprava, spoje, změny životního prostředí - výstavba a údržba: obecní, soukromá, družstevní (obytné budovy, provozovny, komunikace, vodní nádrže, vodovody, kanalizace, regulace vodních toků, zakládání hřišť, koupališť, úprava prostranství a sadů atd.), - změny v pojmenování ulic, prostranství, organizací, škol, - ochrana životního prostředí, - změny v dopravě (místní, vlaky, autobusy), soukromé dopravní prostředky v obci, - pošta (umístění, úřední hodiny, odběr časopisů, novin), veřejné telefonní stanice, místní rozhlas, - památková péče (ochrana památek, lidových staveb a jejich využití). E. Školství, kultura a sport - činnost školských zařízení, personální obsazení škol, žáci a jejich úspěšnost na vyšším stupni škol a ve školních soutěžích, mimoškolní činnost žáků a pedagogů, - kulturní činnost (činnost kulturních, společenských a sportovních organizací, knihovny, filmová a divadelní představení, besedy, přednášky, výstavy, plesy, sportovní akce aj.). F. Průběh roku, počasí, klimatické změny G. Každodenní život obyvatel obce (města), různé

13 Přílohy kroniky A. Fotografická dokumentace - Fotografické reportáže: Kdo, Co, Kdy, Kde, Proč, Jak. Zachytit celky, polocelky a pak detaily. - Fotografie číslovat pořadovými čísly a rokem pořízení a popisovat je na zvláštním listu papíru nebo tužkou na zadní stranu. - Fotografie statických objektů (architektura, přírodní útvary apod.): snímky pořizovat pokud možno v létě (v zimě pro dokumentaci počasí, na jaře a na podzim pokud objekt v létě zakrývá vegetace). - Uložení fotografií: v temnu, chladnu a suchu (ideálně 2-18 C, 20-50% vlhkosti) v kartonových krabicích (pokud možno z odkyselené lepenky). B. Pohlednice, grafické listy C. Plakáty, pozvánky, letáky, drobné tisky, mapy, plány apod. - Ukládat tak, aby nebyly poškozeny (mapy a plakáty větších rozměrů do mapovnic apod.). D. Noviny, novinové výstřižky - Vkládat do průhledných desek. E. Filmová dokumentace (včetně videodokumentace) - Popsat: námět filmu, datum pořízení, osoby, které film realizovaly (režisér, kameraman ad.), technické parametry (šíře - 16 mm, 8 super, 8 normál atd.; délka, barevnost, rychlost snímání, údaje o zvuku - němý, zvuk optický, magnetický, zvuk na magnetické pásce apod.). - Uložit jako fotografickou dokumentaci nebo předat odborníkům.

14 F. Zvuková dokumentace - Popsat: námět, datum pořízení, osoby zúčastněné na pořízení, technické parametry (typ média - magnetofonové cívky, magnetofonové kazety, gramofonové desky; délka záznamu, stopy na cívkách - záznam dvojstopý, čtyřstopý; rychlost nahrávání; zvuk - mono, stereo), - neukládat ke zdrojům magnetického pole. G. Písemná dokumentace, včetně písemných svědectví místních pamětníků Do písemné dokumentace příloh kroniky zásadně nepatří materiály archivní povahy, které pocházejí z činnosti obecních a městských úřadů, místních organizací a institucí, které si sice kronikář mohl pro svoji práci vypůjčit, ale tyto materiály jsou součást spisového materiálu a s ním by měly být uloženy a archivovány podle obecných pravidel. H. Různé další dokumenty o životě v obci Trojrozměrné předměty vztahující se k životu obce (upomínkové předměty, medaile, vlajky, odznaky, archeologické nálezy atd.) předat do muzea a učinit o tom záznam na příslušném místě kroniky (včetně přírůstkového čísla). Obecné zásady Uvádět vždy : - zdroj dokumentu, popř. datum a způsob jeho získání, - datum vzniku nebo dataci zachycené skutečnosti, - popis zachycené skutečnosti (místo, objekt, osoby, událost). Přílohy tvoří nedílnou součást kroniky: - evidovat všechny přílohy (např. řada F pro fotografie, T pro tiskovou dokumentaci, V pro výstřižkovou dokumentaci atd.), číslovat pořadovými čísly a rokem vzniku nebo pořízení. - uložit na bezpečném místě.

15 Kroniky a jejich přílohy jsou často využívány na besedách, přednáškách, výstavách, jsou předkládány různým oficiálním i přátelským návštěvám obce. Při jejich využívání by kronikáři i představitelé obcí měli mít na zřeteli, že jde mnohdy o nenahraditelný materiál, jehož případné poškození je nenapravitelné. Rozbití gramofonové desky, skleněného negativu, poškození papírového materiálu při dlouhodobějším vystavení účinkům světla a řada dalších nebezpečí, kterým jsou tyto mnohdy velmi vzácné materiály vystaveny, by měly vést jak k zamyšlení směřujícímu ke zlepšení jejich ochrany a uložení, tak i ke zpřísněnému režimu při jejich využívání. Pro častější používání by si v obci měli opatřit kopii.

16 Zdroje informací pro kronikáře 1. Státní okresní archiv - archivní fondy: archiv obce, místní (městský) národní výbor, škola, farní a vikariátní úřad, peněžní ústav, zájmové organizace (cechy, spolky, družstva a jiné organizace), okresní úřad a okresní národní výbor, okresní zastupitelstvo, berní správa, sbírky (map, fotografií, plakátů, osobních dokumentů aj.), osobní a rodinné fondy ad. - archivní knihovna (regionální dějiny, obecné dějiny, pomocné vědy historické). 2. Jiné archivy (Státní ústřední archiv, Státní oblastní archiv v Zámrsku, státní okresní archivy sousedních okresů): Ústřední úřady a jejich odborné organizace a zařízení Německá okupační správa a organizace Justiční správa Vojenství Spoje, doprava, sdělovací prostředky Ústřední orgány majitelů velkostatků Velkostatky Státní lesy a statky Podniky Zdravotnická a sociální zařízení Nemocenské, úrazové, penzijní pojišťovny a léčebné fondy a ústavy Politické a odborové organizace Kulturní a vědecké ústavy a zařízení Dobročinné ústavy a nadace

17 3. Okresní muzeum, městská muzea - fondy - knihovna 4. Městské a místní knihovny 5. Památkové ústavy 6. Stavební, matriční, městské a obecní úřady 7. Soukromé osoby Možnosti aktivit kronikáře a prezentace historie obce - Dokumentace současnosti - Záchrana materiálů - Besedy - Výstavy - Publikace - Audio/Video - Digitalizace - Internet - Diplomové práce - Soupisové akce - Znaky a prapory obcí atd.

18 Použitá literatura - Cironis, Petros: Disciplína pro písmáky. In: Správa 96, č. 22, s Cironis, Petros: Kroniky a kronikáři (Vydáno k semináři kronikářů). Státní okresní archiv Rokycany, 2002, 47 s. - Informace Státního okresního archivu Semily. In: Zpravodaj Okresního úřadu Semily 3/95, s Kazimour, Josef: Návod k vedení pamětních knih. Praha, 1933, 41 s. - Kolektiv: Příručka pro kronikáře. Orbis Praha, 1956, 59 s. - Kouba, Jaromír: Na pomoc začínajícím kronikářům. Praha Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Blanická 4, Praha 2 v edici REGIS Kronikářství v nových politických podmínkách. In: Instrukce pro městské a obecní úřady v okrese Semily 5/91,s Pajerová, Jitka - Beneš, Jan: Vše, co potřebujete znát o městské (obecní) kronice. In: Správa 95, č. 26, s Pubal, Václav: Kroniky a kronikáři. Národní muzeum Praha, 1985, 211 s. - Zpravodaj kronikářů. Informační list kronikářů okresu Pardubice. Pardubice, prosinec Vydalo Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chrudimi. - Citované právní předpisy.

NOVÉ TRENDY PŘI PSANÍ KRONIK DOKUMENTACE KE KRONICE

NOVÉ TRENDY PŘI PSANÍ KRONIK DOKUMENTACE KE KRONICE NOVÉ TRENDY PŘI PSANÍ KRONIK DOKUMENTACE KE KRONICE Mgr. Marta Kondrová Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ZÁKON O KRONIKÁCH OBCÍ V současné době platí Zákon č. 132 ze dne 14. března 2006 o kronikách

Více

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Předkové nám my potomkům nikdo sobě! Kronika je nepostradatelným pramenem k historii obce! Vedení

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

OBECNÍ KRONIKA. JUDr. Petr SAMČÍK Zveřejněno ve Veřejné správě č. 31

OBECNÍ KRONIKA. JUDr. Petr SAMČÍK Zveřejněno ve Veřejné správě č. 31 OBECNÍ KRONIKA JUDr. Petr SAMČÍK Zveřejněno ve Veřejné správě č. 31 Zachycování významných událostí, týkajících se příslušné obce a jejího bezprostředního okolí písemnou formou, má v naších zemích dlouhou

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 326/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 326/2014 č.j.: 326/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 301 ze dne 07.05.2014 Kronika městské části -technické zpracování a konečný vzhled díla Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Doporučení k vypracování dokumentace restaurování

Doporučení k vypracování dokumentace restaurování Doporučení k vypracování dokumentace restaurování (stručný popis náplně) Ve shodě s Benátskou chartou, musí být restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl provázeno dokonalou dokumentací v podobě

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště. ze dne 28. 3. 2006. č. 03/06

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště. ze dne 28. 3. 2006. č. 03/06 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště ze dne 28. 3. 2006 č. 03/06 (cíl, dílčí cíl a opatření Programu rozvoje kraje Vysočina

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č. 8/430/2005 ze dne 3. 11. 2005 schvaluje tyto Zásady poskytování dotací

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro STATUT NADACE HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Název a sídlo nadace 1. Název nadace: Nadace Jakoubka ze Stříbra 2. Sídlo Nadace Jakoubka ze

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne 1. 7. 2012, kterým se stanoví Sazebník služeb poskytovaných Státním oblastním archivem v Praze V souladu s vyhláškou č. 213/2012 Sb., kterou

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

o požadavcích na schvalování účetních závěrek

o požadavcích na schvalování účetních závěrek Město Štramberk Městský úřad Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Platnost: od 1. 10. 2013 Schválil: Rada města, usnesením č. 58/1059

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

OBEC SVOR. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SVOR

OBEC SVOR. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SVOR OBEC SVOR Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SVOR Zastupitelstvo obce Svor se na svém zasedání dne 23.5.2013, usnesením č.4.7/2013 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a bod

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou I. Všeobecná ustanovení Tyto zásady stanoví postup při poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního

Více

Náklady na reprezentaci školy

Náklady na reprezentaci školy XIV. Náklady na reprezentaci školy 1 Základní údaje o směrnici Název Název vyjadřuje samu podstatu a účel této směrnice. Určité výdaje, u kterých mohou vznikat pochybnosti, zda nejde o dary, je možné čerpat

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více