ZÁKON. č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON. č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí"

Transkript

1 ZÁKON č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí Sbírka zákonů č. 132 / Částka Úvodní ustanovení Každá obec vede kroniku obce (dále jen kronika ), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. 2 Vedení a uložení kroniky (1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou. (2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice. (3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu. 3 Zápis do kroniky Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.

2 4 Nahlížení do kroniky a využití kroniky Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. doplní nebo jinak změní. 5 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních. 2. Vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních. 6 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.

3 Materiálně technická stránka vedení kronik Níže uvedené požadavky se mohou zdát nepřiměřené, zvláště pokud kroniku vede nebo hodlá vést malá organizace či jednotlivec. Na druhou stranu bychom měli mít na paměti, že kroniku vedeme nejen pro sebe, ale zejména pro budoucí generace. Kronika by tedy měla mít formu zaručující dlouhodobé uchování v řádech desetiletí a staletí, měla by být přehledná a krásná. Papír: Bílý, nelinkovaný, dokumentní nebo alespoň dřevoprostý papír. Až do zavedení strojové výroby v 18. století nebyl s papírem problém. Dnes už si musíme vybírat. Běžný kancelářský papír má nevhodné složení, což snižuje jeho trvanlivost a časem způsobí degradaci materiálu. Českým výrobcem papíru s dlouhodobou životností je například papírna ve Štětí. Listy: V jednom svazku obvykle 150, max. 250 stránek. Rozměry: Zpravidla cm. Vazba: Celokožená nebo polokožená, na deskách nápis: Kronika, název organizace, okres, číslo svazku. Kronika psaná na stroji nebo na počítači se váže vždy po dokončení svazku a tak, aby byl ukončen roční zápis. Pouzdro: Chránící před prachem, znečištěním a otěrem. Většinou kartonové, potažené plátnem.

4 Psací prostředky, tisk z počítače: - Ideální je ručně psaná kronika. Nedoporučujeme však používat barevné inkousty, fixy a propisovací tužky, dokumentní inkoust dnes bohužel postrádá dřívější kvalitu. Na trhu se naštěstí nedávno objevily speciální jemné popisovače (linery), které jsou nekyselé, světlostálé a vodě odolné (například typ Centropen 2631). - Pokud chcete používat psací stroj, pište pouze na jednu stranu listu a dokumentní páskou. - Tisk z počítače je jednoduchou, rychlou, moderní a tou nejhorší možnou variantou. Dlouhodobá životnost tisku je totiž v kombinaci s běžným papírem velmi nízká. Neobstojí žádný běžně dostupný druh tisku ani typ tiskárny. Grafická úprava stránky: - Názvy hlavních kapitol psát přes celou šířku stránky. - Věcná hesla umožňující rychlou orientaci psát na levý / pravý okraj stránky. - Významná hesla v textu je možno podtrhávat. Číslování stránek: Očíslovat v horním rohu na každé straně (ručně nebo na počítači). Nepoužívat číslovačky s razítkovou barvou. Úprava stránek: Horní okraj 3,5 cm, dolní okraj 4 cm, okraj po straně listu 4,5 cm, okraj u hřbetu 2,5 cm. Zálohovací média: Pokud už kroniku vedete na počítači, zálohujte vždy nejméně na dvou médiích. Platí zásada, že zálohuji tak, jak hodně si vážím své práce. Velmi nespolehlivé diskety jsou už dnes bezpředmětné, ale v žádném případě se nenechte ukolébat ani reklamními slogany o životnosti CD či DVD. Je bohužel prokázáno, že do dvou let na nich nemusíte mít nic. Text tedy pro jistotu vytiskněte vždy, jakmile je hotov. A mezi námi: I kdyby vám médium vydrželo dvacet nebo padesát let, použitý software bude už tak zastaralý, že ho s velkou pravděpodobností na žádném počítači neotevřete.

5 Nepsané záznamy: Většině kronikářů a čtenářů kronik se to nebude líbit, ale nedá se nic dělat. Nepoužívejte techniky, které poškozují papír a vazbu knihy: vlepování fotografií, novinových výstřižkú či jiných dokumentů, výzdoba prováděná nevhodnými prostředky (fixy apod.). Je to sice hezké, mít hned u zápisu o akci fotografie, ale pokud si nevyrobíte speciální lepidlo, zaděláváte budoucím generacím na problém. S větším množstvím vlepených dokumentů se také špatně vyrovnává vazba. Fotografie jsou jedny z nejdůležitějších a nejzajímavějších příloh, proto si zaslouží ještě tento dovětek: Ty nejdůležitější fotografie nechte vyvolat klasickou cestou. Netiskněte je na tiskárnách a nespoléhejte na to, že je máte v počítači nebo na zálohovacích médiích. Vyvolané fotografie ukládejte do fotoalb a nezapomeňte k nim uvést dataci a přesný popis obsahu. (Že je na fotografii Pepa coby účastník loňského cvičení hasičů, víte vy, Pepa a pár vašich známých, ale za pár (desítek) let...???) Uložení kroniky: Před předáním do péče archivu ukládat na bezpečném místě s vhodným klimatem (ideálně C, 50-60% vlhkosti a především bez teplotních výkyvů). Kronika obce (města) je součástí agendy obecního úřadu a nesmí přejít do soukromých rukou.

6 Obsah kroniky všeobecně Kronikář by měl mít stále na paměti, že jeho dílo budou číst lidé i za několik desítek let a staletí. To co nám připadá samozřejmé, může být jednou nesrozumitelné a z jiných zdrojů informací nedostupné. Každý svazek kroniky jakékoli organizace by měl obsahovat tyto údaje: - Název organizace. - Adresa sídla. - Adresa internetových stránek (pokud existují). - Základní informace o organizaci - kdy a proč vznikla, jaký je její účel, jakými pravidly se řídí. Jednou za rok by se v kronice měly objevit tyto informace: - Jména a názvy funkcí vedoucích organizace. - Počty zaměstnanců, členů, klientů organizace. - Základní organizační struktura organizace. - Rozpočet a jeho struktura (příjmy, výdaje), nejvýznamnější položky a jejich čerpání. - Jméno kronikáře a datace pořízení zápisu. Nový kronikář by se měl vždy představit (stručný životopis).

7 Ať se pořizuje záznam jednou za rok, nebo častěji, nemělo by chybět následující: - Změny v umístění organizace, organizační struktuře, úředních hodinách, místech a datech schůzek apod. - Změny právního rámce fungování organizace. - Změny ve správních obvodech a kompetencích organizace. - Postřehy k vývoji v oblasti života, v níž organizace působí. - Popis akcí pořádaných organizací. - Významná spolupráce s jinými subjekty. - Návštěvy významných osobností. - Ocenění udělovaná organizací nebo organizaci. - Mimořádné události. - Prezentace organizace: publikace, zpravodaje, propagační materiály, internet, články v tisku, televize, rozhlas. Kroniky a ochrana osobních údajů: - Při psaní a publikování kroniky je třeba mít na paměti ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Stáhněte si příslušné vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů z 11. května 2007, značka SKO- 2958/07/HEJ: Vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů *.jpg (1,46 MB) Viz též: Obsah obecní kroniky

8 Obsah obecní kroniky 1. Záznamy na titulním listě - Provést vždy při zakládání nového svazku nebo pokud chybí ve stávajícím svazku. - Kronika, obec, okres, díl, časový rozsah vedení, - Razítko obce, podpis starosty, počet stran kroniky. 2. Úvod - Vždy při zakládání nového svazku. - Usnesení zastupitelstva o založení kroniky, - Údaje o tom, zda byly vedeny předchozí svazky, zda se dochovaly nebo byly ztraceny, zničeny, popř. jejich aktuální místo uložení, - Výčet osob pověřených péčí o kroniku: kronikář, členové letopisecké komise, spolupracovníci, starosta. 3. Stručný životopis kronikáře, popř. jeho spolupracovníků - Vždy při zakládání nového svazku nebo při změně kronikáře. - Jméno, datum jmenování kronikářem, datum, kdy začíná psát kroniku, - Stručný životopis: datum a místo narození, vzdělání, povolání. - Rozhodnutí obecního úřadu o jmenování/ odvolání kronikáře, způsob převzetí kroniky kronikářem, počet dokumentačních příloh v době převzetí kroniky.

9 4. Popis obce - vyhotovit, pokud popis v kronice chybí a vždy při zakládání nového svazku. - poloha obce: okres, nejbližší město, okolní obce, vzdálenost od nich, komunikační spoje, pošta, telefon, hranice katastru, - rozloha obce: polí, luk, pastvin, lesů, sadů, potoků, řek, rybníků, - přírodní poměry: rostlinstvo, zvířena, chráněné a významné přírodní útvary, - vzhled obce: počet domů, druhy staveb, stáří nejstarších budov, význačné budovy, stavební a kulturní památky, zemědělské a průmyslové objekty, názvy částí obce, jména ulic a náměstí, místní názvy, které jsou někdy předávány jen ústním podáním, - obyvatelstvo: počet obyvatel, přehled podle zaměstnání, vzdělání, národností, stáří, pohlaví, - politický a veřejný život obce: správa obce, obecní / městský úřad, obecní zastupitelstvo, komise, politické strany, spolky a sdružení občanů, tělovýchovné, sportovní a kulturní organizace a kluby a jiné významné aktivity, - hospodářské poměry: zemědělství, výměra pěstovaných plodin, lesů a luk, počet občanů pracujících v zemědělství, zelinářství, ovocnářství, vinařství, chmelařství, v lesním hospodářství apod., průmyslová a řemeslná výroba, obchod, peněžní ústavy vč. počtu zaměstnaných apod., - zdravotní a sociální zařízení: zdravotní středisko, soukromé ordinace, rehabilitační péče, poradny, jesle, mateřské školy, školní družiny, jídelny, domy s pečovatelskou službou aj., - kultura a školství: druhy škol, počty žáků, učitelů, počty dojíždějících za vzděláním mimo obec, další možnosti vzdělávání (např. v soukromých školách a kurzech), rekvalifikační kurzy apod. Kulturní a osvětová zařízení - knihovna, kulturní dům, osvětová beseda, kino, muzeum, galerie, památník, archiv, kulturní zájezdy pro občany, lidová tvořivost občanů obce, lidové zvyky v obci, významní rodáci činní v kulturním životě apod. - tělovýchova a sport: tělovýchovné organizace a sportovní kluby, počty členů, tělovýchovná a sportovní zařízení, sportovní činnost mládeže, významné sportovní úspěchy občanů obce, významné sportovní akce tradičně pořádané v obci.

10 5. Zápisy z období do r a po r pokud v kronice obce (města) zcela chybí, je třeba zpětné zápisy postupně zpracovávat a poté doplnit do stávajícího nebo do samostatného svazku (tzv. retrospektivní zápis). Pro schvalování retrospektivního zápisu platí stejná pravidla jako pro současné roční zápisy a měl by být podepsán kronikářem, předsedou letopisecké komise, popř. starostou. Opravy zápisů: - Oprava krátkého rozsahu se provádí přeškrtnutím původního záznamu a nadepsáním nového textu. - Opravy většího rozsahu se napíší na konec záznamů běžného roku a učiní se o tom odkazy u původního zápisu i u zápisu opravného. Pro schvalování oprav platí stejná pravidla jako pro současné roční zápisy a měly by být podepsány kronikářem, předsedou letopisecké komise, popř. starostou. 6. Současné roční zápisy Postup: - V průběhu roku události, data a údaje zaznamenávat do diáře. - Postupně zpracovávat záznamy v diáři do formy záznamů v příručním sešitu, kartotéce nebo v počítači. - Na základě výše uvedeného zpracovat koncept celoročního zápisu do kroniky, jenž bude předložen letopisecké komisi k posouzení. Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách, mravním svědomím současníků a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení. (Doc. F. Roubík)

11 Členění zápisů do kapitol a hesel: A. Politický a veřejný život - události ve světě a v ČR, které se dotýkaly života obce / města, - struktura orgánů státní správy a činnosti samosprávy (volby, volební programy, složení orgánů, změny ve složení a pravomocích), - činnost obecního / městského úřadu (slučování a rozlučování obcí, činnost obecního zastupitelstva, rady, komisí, veřejné schůze, činnost poslanců, zaměstnanci obecního úřadu, umístění obecního úřadu, úřední hodiny), - hospodaření obce (rozpočet příjmů a výdajů obce, skutečnost, zhodnocení hospodaření, hlavní směry obecních investic, dotace), - činnost politických stran, - výročí obce, spolků a jiných organizací, významné návštěvy v obci. B. Obyvatelstvo - sociální a demografický vývoj: statistika obyvatel k 1. lednu - počet obyvatel (dále podle pohlaví, věku, zaměstnání, počet narozených, sňatků a úmrtí, stěhování z obce a do obce, nezaměstnanost, příčiny poklesu či vzrůstu těchto ukazatelů, - péče o obyvatelstvo (sociální zabezpečení, pracovní příležitosti, výročí občanů, zdravotnictví, péče o důchodce a zdravotně postižené, Český červený kříž, pohřby, hřbitovy aj.), - neštěstí (dopravní nehody, požáry, povodně, zločinnost, vraždy).

12 C. Hospodářský život - zřízené, existující a zrušené podniky, výrobní programy a jejich změny, - zemědělství (úroda, péče o půdu), - průmysl, podnikání, - obchod a služby (vč. cestovního ruchu a peněžnictví), - zásobování obce, ceny potravin a jiného zboží v obci. D. Úpravy obce, doprava, spoje, změny životního prostředí - výstavba a údržba: obecní, soukromá, družstevní (obytné budovy, provozovny, komunikace, vodní nádrže, vodovody, kanalizace, regulace vodních toků, zakládání hřišť, koupališť, úprava prostranství a sadů atd.), - změny v pojmenování ulic, prostranství, organizací, škol, - ochrana životního prostředí, - změny v dopravě (místní, vlaky, autobusy), soukromé dopravní prostředky v obci, - pošta (umístění, úřední hodiny, odběr časopisů, novin), veřejné telefonní stanice, místní rozhlas, - památková péče (ochrana památek, lidových staveb a jejich využití). E. Školství, kultura a sport - činnost školských zařízení, personální obsazení škol, žáci a jejich úspěšnost na vyšším stupni škol a ve školních soutěžích, mimoškolní činnost žáků a pedagogů, - kulturní činnost (činnost kulturních, společenských a sportovních organizací, knihovny, filmová a divadelní představení, besedy, přednášky, výstavy, plesy, sportovní akce aj.). F. Průběh roku, počasí, klimatické změny G. Každodenní život obyvatel obce (města), různé

13 Přílohy kroniky A. Fotografická dokumentace - Fotografické reportáže: Kdo, Co, Kdy, Kde, Proč, Jak. Zachytit celky, polocelky a pak detaily. - Fotografie číslovat pořadovými čísly a rokem pořízení a popisovat je na zvláštním listu papíru nebo tužkou na zadní stranu. - Fotografie statických objektů (architektura, přírodní útvary apod.): snímky pořizovat pokud možno v létě (v zimě pro dokumentaci počasí, na jaře a na podzim pokud objekt v létě zakrývá vegetace). - Uložení fotografií: v temnu, chladnu a suchu (ideálně 2-18 C, 20-50% vlhkosti) v kartonových krabicích (pokud možno z odkyselené lepenky). B. Pohlednice, grafické listy C. Plakáty, pozvánky, letáky, drobné tisky, mapy, plány apod. - Ukládat tak, aby nebyly poškozeny (mapy a plakáty větších rozměrů do mapovnic apod.). D. Noviny, novinové výstřižky - Vkládat do průhledných desek. E. Filmová dokumentace (včetně videodokumentace) - Popsat: námět filmu, datum pořízení, osoby, které film realizovaly (režisér, kameraman ad.), technické parametry (šíře - 16 mm, 8 super, 8 normál atd.; délka, barevnost, rychlost snímání, údaje o zvuku - němý, zvuk optický, magnetický, zvuk na magnetické pásce apod.). - Uložit jako fotografickou dokumentaci nebo předat odborníkům.

14 F. Zvuková dokumentace - Popsat: námět, datum pořízení, osoby zúčastněné na pořízení, technické parametry (typ média - magnetofonové cívky, magnetofonové kazety, gramofonové desky; délka záznamu, stopy na cívkách - záznam dvojstopý, čtyřstopý; rychlost nahrávání; zvuk - mono, stereo), - neukládat ke zdrojům magnetického pole. G. Písemná dokumentace, včetně písemných svědectví místních pamětníků Do písemné dokumentace příloh kroniky zásadně nepatří materiály archivní povahy, které pocházejí z činnosti obecních a městských úřadů, místních organizací a institucí, které si sice kronikář mohl pro svoji práci vypůjčit, ale tyto materiály jsou součást spisového materiálu a s ním by měly být uloženy a archivovány podle obecných pravidel. H. Různé další dokumenty o životě v obci Trojrozměrné předměty vztahující se k životu obce (upomínkové předměty, medaile, vlajky, odznaky, archeologické nálezy atd.) předat do muzea a učinit o tom záznam na příslušném místě kroniky (včetně přírůstkového čísla). Obecné zásady Uvádět vždy : - zdroj dokumentu, popř. datum a způsob jeho získání, - datum vzniku nebo dataci zachycené skutečnosti, - popis zachycené skutečnosti (místo, objekt, osoby, událost). Přílohy tvoří nedílnou součást kroniky: - evidovat všechny přílohy (např. řada F pro fotografie, T pro tiskovou dokumentaci, V pro výstřižkovou dokumentaci atd.), číslovat pořadovými čísly a rokem vzniku nebo pořízení. - uložit na bezpečném místě.

15 Kroniky a jejich přílohy jsou často využívány na besedách, přednáškách, výstavách, jsou předkládány různým oficiálním i přátelským návštěvám obce. Při jejich využívání by kronikáři i představitelé obcí měli mít na zřeteli, že jde mnohdy o nenahraditelný materiál, jehož případné poškození je nenapravitelné. Rozbití gramofonové desky, skleněného negativu, poškození papírového materiálu při dlouhodobějším vystavení účinkům světla a řada dalších nebezpečí, kterým jsou tyto mnohdy velmi vzácné materiály vystaveny, by měly vést jak k zamyšlení směřujícímu ke zlepšení jejich ochrany a uložení, tak i ke zpřísněnému režimu při jejich využívání. Pro častější používání by si v obci měli opatřit kopii.

16 Zdroje informací pro kronikáře 1. Státní okresní archiv - archivní fondy: archiv obce, místní (městský) národní výbor, škola, farní a vikariátní úřad, peněžní ústav, zájmové organizace (cechy, spolky, družstva a jiné organizace), okresní úřad a okresní národní výbor, okresní zastupitelstvo, berní správa, sbírky (map, fotografií, plakátů, osobních dokumentů aj.), osobní a rodinné fondy ad. - archivní knihovna (regionální dějiny, obecné dějiny, pomocné vědy historické). 2. Jiné archivy (Státní ústřední archiv, Státní oblastní archiv v Zámrsku, státní okresní archivy sousedních okresů): Ústřední úřady a jejich odborné organizace a zařízení Německá okupační správa a organizace Justiční správa Vojenství Spoje, doprava, sdělovací prostředky Ústřední orgány majitelů velkostatků Velkostatky Státní lesy a statky Podniky Zdravotnická a sociální zařízení Nemocenské, úrazové, penzijní pojišťovny a léčebné fondy a ústavy Politické a odborové organizace Kulturní a vědecké ústavy a zařízení Dobročinné ústavy a nadace

17 3. Okresní muzeum, městská muzea - fondy - knihovna 4. Městské a místní knihovny 5. Památkové ústavy 6. Stavební, matriční, městské a obecní úřady 7. Soukromé osoby Možnosti aktivit kronikáře a prezentace historie obce - Dokumentace současnosti - Záchrana materiálů - Besedy - Výstavy - Publikace - Audio/Video - Digitalizace - Internet - Diplomové práce - Soupisové akce - Znaky a prapory obcí atd.

18 Použitá literatura - Cironis, Petros: Disciplína pro písmáky. In: Správa 96, č. 22, s Cironis, Petros: Kroniky a kronikáři (Vydáno k semináři kronikářů). Státní okresní archiv Rokycany, 2002, 47 s. - Informace Státního okresního archivu Semily. In: Zpravodaj Okresního úřadu Semily 3/95, s Kazimour, Josef: Návod k vedení pamětních knih. Praha, 1933, 41 s. - Kolektiv: Příručka pro kronikáře. Orbis Praha, 1956, 59 s. - Kouba, Jaromír: Na pomoc začínajícím kronikářům. Praha Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Blanická 4, Praha 2 v edici REGIS Kronikářství v nových politických podmínkách. In: Instrukce pro městské a obecní úřady v okrese Semily 5/91,s Pajerová, Jitka - Beneš, Jan: Vše, co potřebujete znát o městské (obecní) kronice. In: Správa 95, č. 26, s Pubal, Václav: Kroniky a kronikáři. Národní muzeum Praha, 1985, 211 s. - Zpravodaj kronikářů. Informační list kronikářů okresu Pardubice. Pardubice, prosinec Vydalo Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chrudimi. - Citované právní předpisy.

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Kronika města Chrudim za rok 2007

Kronika města Chrudim za rok 2007 Kronika města Chrudim za rok 2007 OBSAH ÚVOD 11 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 16 Zastupitelstvo města 16 Rada města 16 Výbory zastupitelstva města 17 Komise rady města 17 Osadní výbory 22 Městský architekt 22 Působnost

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů VYHLÁŠKA č. 645/2004 Sb. ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 192/2009 Sb. (účinnost od 1. 7. 2009)

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více