NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG"

Transkript

1 NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

2 Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Cílová rovinka pro projekty v pohraničí V evropském dotačním Programu Cíl 3/Ziel 3 bylo schváleno 12 nových projektů Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3 doporučil na zasedání v Teplicích dne 4. prosince 2012 ke schválení dalších 12 přeshraničních projektů se zaměřením na vzdělávání, cestovní ruch a životní prostředí. V rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty s celkovými náklady přibližně 8 milionů EUR, které získají příspěvek Evropské unie cca 6,8 milionů EUR. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo k realizaci schváleno již 203 projektů. Z čerstvě schválených projektů budou šest koordinovat saští Lead partneři a šest projektů povede český Lead partner. Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech projektových žádostí splnění nejméně dvou z následujících čtyř forem spolupráce: společné plánování, společná realizace, společný personál, společné financování. Nadřazeným cílem podpory je vytvořit a realizovat v česko-saském dotačním území přeshraniční hospodářské, sociální a ekologické aktivity pomocí společných strategií pro udržitelný územní rozvoj. V prioritní ose Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území Monitorovací výbor doporučil ke schválení dotaci třem projektům. V oblasti Podpory školských projektů mohou města Markneukirchen a Luby realizovat projekt Partnerské školy potřebují prostory pro setkávání. Cílem projektu je rekonstrukce staré tělocvičny na gymnáziu v Markneukirchen a přebudování na česko-německé centrum umění. Pro společné školní a mimoškolní aktivity se základní školou v Lubech zde budou vytvořeny dvě učebny a galerie. Protože jsou obě školy zaměřeny na hudbu a umění, budou nově vzniklé prostory využity ke společné výuce, výstavám, zkouškám a koncertům. Toto školní a kulturní centrum bude sloužit celému regionu. Projekt bude podpořený Evropskou unií příspěvkem ve výši cca EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). V prioritní ose Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Monitorovací výbor doporučil ke schválení dotaci pěti projektům. V aktivitě Investiční opatření do infrastruktury cestovního ruchu se bude Technická univerzita ve Freibergu, město Abertamy a hornický spolek Himmelfahrt Fundgrube Freiberg/Sachsen společně podílet na projektu Rozšíření naučné stezky Reiche Zeche a zpřístupnění štoly Kryštof v důlním komplexu Mauritius v Abertamech/Hřebečné návštěvníkům. Ve Freibergu bude rozšířena existující naučná stezka k historii hornictví a prohlídková komora, v níž bude předvedena technika dobývání, zatímco v Abertamech je třeba historickou štolu nejdříve zpřístupnit a poté připravit k prohlídkám pro veřejnost. Evropská unie přispěje na projekt částkou zhruba EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). V prioritní ose Zlepšení situace přírody a životního prostředí odsouhlasil Monitorovací výbor odporu čtyřem projektům. V aktivitě Plánování, management a realizace opatření v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu včetně území NATURA 2000 dostal zelenou projekt Krajinné struktury v českosaském pohraničí. Projektovými partnery jsou sdružení Čmelák Společnost přátel přírody v Liberci a nadace Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal v Ostritz. Tento projekt má pozitivně působit proti znehodnocování krajiny a snižování biodiverzity v pohraničí. Na ochranu volného prostranství v krajině a obnovu krajinných celků se provedou revitalizační opatření jako například osázení původními dřevinami a regionálními ovocnými stromy. Projekt bude doprovázet obsáhlá publicita. Evropská unie poskytne projektu EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Protože jsou prostředky programu již téměř navázány, může Monitorovací výbor v budoucnu doporučit ke schválení již pouze náhradní projekty. Pro schválení náhradních projektů stanovil Monitorovací výbor kritéria, která jsou zveřejněna na internetové stránce programu Více informací k náhradním projektům Vám poskytne Saská rozvojová banka -dotační banka- v Drážďanech/Společný technický sekretariát (Sächsische Aufbaubank -Förderbank- (SAB/Gemeinsames Technisches Sekretariat). Podrobné informace k postupu získání dotace a kontakty jsou k nalezení na webových stránkách: Dotazy k přeshraniční spolupráci a požadavky na termín konzultace je možné zaslat na e- -mailovou adresu: INFOPRESS - evidenční číslo MK ČR E Vychází čtvrtletně číslo 4/2012 dáno do tisku dne Vydává: Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge IČ Most Sídlo: Divadlo rozmanitostí v Mostě, Topolová 1278/8, Most, tel./fax: , e mail: Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří e. V. Geschäftsstelle: Am St. Niclas Schacht 13, Freiberg, Tel.: , Fax: , E mail: erzgebirge.de, erzgebirge.de Tisk: / Druck: Druck und Verlagsgesellschaft Marienberg mbh Neprodejné / Unverkäuflich

3 Endspurt für Projekte in der Grenzregion ZIEL 3 CÍL 3 12 weitere sächsisch-tschechische Vorhaben im EU-Förderprogramm Ziel 3/Cíl 3 bestätigt Am 4. Dezember 2012 hat der binationale Begleitausschuss des Ziel 3/Cíl 3-Programms in Teplice insgesamt 12 grenzübergreifende Vorhaben in den Bereichen Bildung, Soziales, Tourismus und Umwelt bestätigt. Mit rund 6,8 Millionen Euro EU-Mitteln kann damit im Rahmen des Ziel 3/Cíl 3-Programms ein Gesamtvolumen von cca. 8,0 Millionen Euro umgesetzt werden. Seit Beginn der Antragstellung im August 2008 konnten sich nunmehr 203 Projekte qualifizieren. Die im Ziel 3/Cíl 3-Programm zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von rund 195 Millionen. Euro für die laufende Förderperiode sind damit fast vollständig gebunden. Von den neu bestätigten Projekten werden 6 unter sächsischer und 6 unter tschechischer Federführung realisiert. Die sächsisch-tschechischen Projekte müssen mindestens zwei der vier Kriterien, gemeinsame Planung, gemeinsame Durchführung, gemeinsame Finanzierung und gemeinsames Personal, erfüllen, um eine Förderung aus dem Ziel 3/Cíl 3 - Programm zu erhalten. Das übergeordnete Ziel der Förderung besteht darin, für das sächsisch-tschechische Fördergebiet grenzübergreifende wirtschaftliche, soziale und ökologische Aktivitäten durch gemeinsame Strategien für eine nachhaltige territoriale Entwicklung zu gestalten und umzusetzen. Im Programmschwerpunkt Entwicklungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Fördergebiet stimmte der Begleitausschuss der Förderung von drei Projekten zu. Im Bereich Förderung schulischer Projekte können die Stadtverwaltung Markneukirchen und die Stadt Luby das Projekt Partnerschulen brauchen Begegnungsräume realisieren. Ziel des Projektes ist der Umbau und die energetische Sanierung der alten Schulturnhalle des Gymnasiums Markneukirchen zu einer deutsch-tschechischen Kunstwerkstatt, in der zwei Klassenräume und eine Galerie für gemeinsame schulische und außerschulische Projekte mit der Grundschule Luby entstehen. Da beide Schulen ein künstlerisch-musisches Profil haben, sollen die neuen Räumlichkeiten für gemeinsamen Unterricht, Ausstellungen, Proben und Konzerte genutzt werden. So kann ein grenzübergreifendes Schul- und Kulturzentrum mit Ausstrahlung auf die gesamte Region entstehen. Das Vorhaben wird von der Europäischen Union mit einem Zuschuss in Höhe von rund Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Im Programmschwerpunkt Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus wurde der Förderung von fünf Projekten zugestimmt. Im Bereich Investive Maßnahmen im Bereich der touristischen Infrastruktur werden die TU Bergakademie Freiberg, die Stadt Abertamy und Förderverein Himmelfahrt Fundgrube Freiberg/Sachsen e. V. das Vorhaben Erweiterung des Lehrpfades Reiche Zeche und Ausbau des Christof-Stollens für Besucher im Bergbaukomplex Mauritius in Abertamy/ Abertham OT Hřebečná/Hengstererben umsetzen. In Freiberg kann damit der bestehende Lehrpfad zur Geschichte des Bergbaus um Schaukammern zur Demonstration von Technik erweitert und um eine eigene Abbaustätte für Besucher erweitert werden, während in Abertamy die historische Grube Mauritius für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Europäische Union unterstützt das Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von rund Euro aus dem EFRE. Im Programmschwerpunkt Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt stimmte der Begleitausschuss der Förderung von vier Projekten zu. Im Bereich Förderung von Maßnahmen im Bereich Klima-, Wald-, Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich Natura 2000 haben der Verein Čmelák Společnost přátel přírody in Liberec und die Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal in Ostritz grünes Licht für das Projekt Landschaftsstrukturen im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet erhalten. Mit diesem Vorhaben soll der Entwertung der Landschaft und der Reduzierung der Biodiversität im Grenzgebiet entgegengewirkt werden. Zum Schutz der freien Landschaft und zur Erneuerung der Landschaftsstrukturen werden Revitalisierungsmaßnahmen wie die Pflanzung ursprünglicher Gehölzarten und regionaler Obstbaumsorten durchgeführt und von umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Das Vorhaben wird von der Europäischen Union mit einem Zuschuss in Höhe von rund Euro aus dem EFRE gefördert. Durch die fortgeschrittene Mittelauslastung des Programms werden künftig nur noch Vorratsprojekte durch den Begleitausschuss bestätigt werden können. Für die Bewilligung von Vorratsprojekte hat der Begleitausschuss Eckpunkte festgelegt, die auf der programmeigenen Internetseite abrufbar sind (http://www. ziel3-cil3.eu/de/aktuelles/index.html). Die Antrags- und Bewilligungsstellen stehen den Kooperationspartnern für die Beratung von Vorratsprojekten zur Verfügung. Antrags- und Bewilligungsstelle für Projekte außerhalb des Kleinprojektefonds ist die Sächsische Aufbaubank Förderbank (SAB). Ausführliche Informationen zum Antragsverfahren und zu Kontaktdetails erhalten alle Interessierten auf der Website von Ziel 3/Cíl 3 unter Anfragen zu Fördermöglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie zu Beratungsterminen können an gerichtet werden. Weitere Auskünfte erteilt die SAB unter: Gemeinsames Technisches Sekretariat: Tel oder Pressestelle Beate Bartsch: Tel , 3

4 FOND MALÝCH PROJEKTŮ KLEINPROJEKTEFONDS Der Lokale Lenkungsausschuss der Euroregion Erzgebirge bewilligte in Most weitere Projekte Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil v Mostě další projekty Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Insgesamt wurden 10 Projekte für den Kleinprojektefonds Ziel 3 zur Bewertung bei der Tagung des gemeinsamen Lokalen Lenkungsausschusses der Euroregion Erzgebirge am in Most vorgelegt. Aufgrund der guten Vorbereitung und der Konsultationen in den Geschäftsstellen auf hoher fachlicher Ebene in beiden Teilen der Euroregion wurden alle Projekte bewilligt. Der Kleinprojektefonds, über den die Euroregion Erzgebirge verfügt und den sie verwaltet, ist selbst ein Projekt aus dem Ziel-3-Programm und unterstützt die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Sachsen und der Tschechischen Republik bis Ende Über die Fördermittelverteilung entscheidet ein gemeinsamer sächsischtschechischer Lenkungsausschuss, der mit insgesamt 16 stimmberechtigten Mitgliedern Beschlüsse fasst. Die Projekte wurden wieder in den Fachgruppen der Euroregion detailliert vor bewertet. Die fachlichen Standpunkte lieferten den Lenkungsausschussmitgliedern sehr gute Anhaltspunkte und die Einschätzungen der Arbeitsgruppen wurden ausnahmslos akzeptiert. Der nächste Lokale Lenkungsausschuss findet am in Freiberg statt. Die Anträge sollten bis Mitte Januar 2012 eingereicht werden. Der Kleinprojektefonds nähert sich zwar langsam seinem Ende, aber bislang stehen noch ausreichend Mittel zur Verfügung. Celkem 10 projektů ve Fondu malých projektů v programu Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo předloženo k hodnocení na zasedání společného Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří dne v Mostě. Vzhledem k dobré přípravě a vysoce odborným konzultacím v jednatelstvích na obou stranách euroregionu byly všechny projekty schváleny. Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v programu Cíl 3 a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do konce roku O přidělení dotace rozhoduje česko saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů. Projekty byly opět detailně projednávány v odborných komisích euroregionu, jejich profesionální stanoviska byla pro členy Lokálního řídícího výboru velmi dobrým vodítkem a názory komisí byly plně akceptovány. Další jednání Lokálního řídícího výboru se uskuteční ve Freibergu, žádosti je třeba podat do poloviny ledna Fond malých projektů se sice chýlí pomalu ke konci, ale dosud je k dispozici ještě relativně dost peněz. 4

5 RADA EUROREGIONU RAT DER EUROREGION Rada Euroregionu Krušnohoří v Třebívlicích Ratssitzung der Euroregion Krušnohoří in Třebívlice Bei seiner Oktoberberatung machte sich der Rat ausführlich mit der Arbeit der Geschäftsstelle bekannt sowie mit den Ergebnissen des Lokalen Lenkungsausschusses. Bei diesem Ausschuss in Freiberg wurden 11 Projekte genehmigt, zwei wurden zurückgestellt. Die Projektmanagerinnen machten dann den Rat mit neuen vorgelegten Projekten bekannt. Insgesamt wurden 10 Projekte vorgelegt, die in den Arbeitsgruppen, deren Stellungnahmen für die Entscheidung wieder sehr wichtig waren, vorher besprochen wurden. Der Rat nahm in der Sitzung weitere Mitglieder auf. Das sind Hora Svaté Kateřiny und die Brauerei Žatec. Ein breite Diskussion fand bezüglich der Vorbereitung des neuen Programms statt, wobei der Rat die Bereitschaft der Mitarbeiter des Ministeriums für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik, die im September die Vorbereitung des Programms in unserer Euroregion vorgestellt hatten, hoch eingeschätzt. Na svém říjnovém jednání se rada Starostka Třebenic Martina Patrovská a starostka Libochovic Jana Holá. 26. října 2012 podrobně seznámila s prací jednatelství a s výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru. Na zasedání ve Freibergu 19. září bylo schváleno 11 projektů, dva projekty byly odloženy. Projektové manažerky Martina Ďurdíková a Elke Kateřiny, Libochovice a Žatecký pivovar. Dlou- Rada přijala nové členy jsou to Hora Svaté Zepak poté seznámily radu s předloženými há diskuse proběhla ohledně přípravy nového projekty pro zasedání Lokálního řídícího výboru v Mostě. Celkem je předloženo obětavost pracovníků Ministerstva pro místní programu. Rada v této souvislosti ocenila 10 projektů; budou projednány v odborných rozvoj ČR, kteří v září ochotně představili postup přípravy programu v našem komisích a stanoviska komisí budou opět pro rozhodování podstatná. euroregionu. Ke svému pravidelnému zasedání se sešla Rada Euroregionu Krušnohoří 30. listopadu 2012 v příjemném prostředí hotelu Benedikt v Mostě, který je také jedním ze členů euroregionu. Členové rady se seznámili s přípravou Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů a se stavem přípravy nového programu na podporu přeshraniční spolupráce po roce 2014, ale také diskutovali o předložených velkých projektech do Monitorovacího výboru pro jeho jednání v Teplicích. O členství v Euroregionu Krušnohoří požádalo město Třebenice, které bylo přijato. O členství projevila zájem televize TVCZ. Nová regio nální televize bude vysílat pro Ústecký kraj z vysílače Buková hora v multiplexu 3 a s naším euroregionem hodlá úzce spolupracovat. Zu seiner regelmäßigen Sitzung traf sich der Rat der Euroregion Krušnohoří am 30. November im angenehmen Ambiente des Rada Euroregionu Krušnohoří v Mostě Rat der Euroregion Krušnohoří in Most Hotels Benedikt, das auch ein Mitglied der Euroregion ist. Die Mitglieder des Rates machten sich mit der Vorbereitung des Lenkungsausschusses des Kleinprojektfonds bekannt, sowie mit der Vorbereitung des neuen Programms für die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nach Diskutiert wurde auch über die Großprojekte für die Sitzung des Begleit- PF 2013 EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE ausschusses am in Teplice. Als neues Mitglied wurde die Stadt Trebenice aufgenommen. Der Fernsehsender TVCZ bekundete Interesse an einer Mitgliedschaft in der Euroregion.Der neue regionale Fernsehsender wird für den Bezirk Ústecký kraj aus dem Funkhaus Buková hora in Multiplex 3 senden und möchte mit unserer Euroregion eng zusammenarbeiten. 5

6 KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP Společné zasedání rozhodovacího grémia Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Gemeinsame Sitzung der Mitgliederversammlung und des Rates der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří Das gemeinsame Entscheidungsgremium der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří traf sich am in Hora Svaté Kateřiny. Seine Mitglieder machten sich mit der Umsetzung des Kleinprojektefonds bekannt, den die Euroregion gemeinsam verwaltet, sowie mit den im Begleitausschuss des Programms Ziel 3 genehmigten Großprojekten. Für die erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehen beide Seiten der Euroregion die Bewahrung des Kleinprojektefonds. Bei der gemeinsamen Tagung wurde diesmal der Preis der Euroregion Erzgebirge an die Bürgermeisterin von Vejprty Jitka Gavdunová und den Bürgermeister von Bärenstein Bernd Schlegel verliehen. Beide Bürgermeister engagieren sich in einem sehr hohen Maß für die Zusammenarbeit und das Zusammenleben der Menschen beider Kommunen. Mit Projekten aus dem EU-Programm Ziel 3, die beide Bürgermeister einreichten und in die Tat umsetzten und umsetzen, wird dieses Engagement finanziell unterstützt. Aber auch außerhalb von Förderungen nutzen sie jede Möglichkeit, um ihre Grenzkommunen für die Bürger attraktiv zu machen und eine Miteinander über die Grenze hinweg zu fördern. V Hoře Svaté Kateřiny se sešlo společné rozhodovací grémium Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Její členové se seznámili s realizací Fondu malých projektů, který euroregion společně spravuje, a také s přijatými velkými projekty v Monitorovacím výboru programu Cíl 3. Pro úspěšnou přes hraniční spolupráci spatřují obě strany euroregionu zachování Fondu malých projektů. Na společném zasedání byly tentokrát uděleny dvě Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshra- niční spolupráci. Obdrželi ji starostové dvou sousedních měst, Jitka Gavdunová, starostka Vejprt a starosta Bärensteinu Bernd Schlegel. Oba se velkou měrou zasloužili o spolupráci a soužití obyvatel sousedících měst. Pomocí projektů v programu Cíl 3, které oba starostové podali a prosadili jejich realizaci, byly tyto snahy podpořeny i finančně. Ale i bez dotací využívají oba každou příležitost, aby tyto obce, sousedící přímo na hranici, zatraktivňovali a soustavně podporovali přeshraniční soužití svých občanů. 16 hraničních regionů se poprvé představilo v Lipsku 16 Grenzregionen präsentieren sich erstmals gemeinsam in Leipzig Na veletrhu Euregia v Lipsku se poprvé setkalo 16 německých euroregionů hraničících se sousedními státy ve společném stánku. Zástupci německých členských regionů Pracovního společenství evropských hraničních regionů (AGEG) si také současně zvolili nového mluvčího, který pochází z Euroregionu Sønderjylland-Schleswig. Tematická fóra, která se zde zabývala vytvořením Fondu malých projektů, Evropským svazem pro teritoriální spolupráci a transevropskými sítěmi, navštívilo více než 150 účastníků. Obzvláště důležitý byl pro euroregiony workshop o budoucnosti Fondu malých projektů v novém programovém období. Auf der Messe Euregia in Leipzig traten erstmals 16 Grenzregionen mit einer Grenze zu deutschen Nachbarstaaten gemeinsam mit einem Stand auf. Die Vertreter der deutschen Mitgliedsregionen der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) wählten gleichzeitig einen neuen Sprecher, der aus der Region Sønderjylland-Schleswig kommt. Die thematischen Foren, die sich mit der Ausgestaltung des Kleinprojektefonds, dem Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit ETZ und Transeuropäischen Netzen beschäftigen, wurden von mehr als 150 Teilnehmern besucht. Besonders wichtig für die Euroregionen war der Workshop zur Zukunft des Kleinprojektefonds in der neuen Förderperiode. 6

7 Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří zu Gast beim neu gewählten Bezirkshauptmann von Ústí, Oldřich Bubeníček Euroregion Krušnohoří hostem nově zvoleného Společně s krajem / Gemeinsam mit dem Bezirk hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Was in den letzten Monaten vergeblich schien, ist gleich nach den Bezirkswahlen im Bezirk Ústecký kraj gelungen. Am 18. Dezember 2012 trafen sich in der Stadt Ústí nad Labem die beiden Vorsitzenden der sächsischen und tschechischen Seite der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří - Landrat Volker Uhlig aus dem Landkreis Mittelsachsen und Hana Jeníčková, die stellvertretende Bürgermeisterin von Most - mit dem Hauptmann Oldřich Bubeníček. Sie wurden von den Geschäftsführern der Euroregion, Beate Ebenhöh und František Bína begleitet. Die Beteiligten vereinbarten eine Vertiefung der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit sowie weitere Möglichkeiten gemeinsamer Projekte im Bereich Wirtschaftsförderung, Wissenschaft und universitärer Forschung. Aber auch die Kernaufgaben der Euroregion, wie zum Beispiel die Tätigkeit der Arbeitsgruppen, wurden erörtert. Konkrete Projektvorhaben werden beim nächsten Treffen, das Anfang des neuen Jahres in Freiberg stattfinden wird und an dem sich dann bereits die betroffen Fachleute beteiligen werden, beraten. DRÁŽĎANY: Prostřednictvím dvouletého projektu PromiSa Promovieren in Sachsen International dotuje státní ministerstvo pro vědu a umění spolupráci graduované výzkumné akademie (GraFA) Technické univerzitě Bergakademie Freiberg s její partnerskou univerzitou v Ústí nad Labem. V tomto projektu se jedná a transnacionální podporu vzdělávacího konceptu v oblasti vztahu hospodářství a vědy. V průběhu realizace projektu by měly být získány další evropské univerzity jako partneři pro budoucí spolupráci. Úkolem je vyvinout inovační impulsy, cíleně je zaměřit na vědecké pracovnice a pracovníky z domova i zahraničí a připoutat je k regionu. Tím by měla být posílena hospodářská a vědecká základna Saska. Současně představuje tento projekt příspěvek k mezinárodní orientaci saského vysokoškolského systému a k intenzifikaci transferu vědy a technologií. Projekt získal dotaci EUR z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků Svobodného státu Sasko. Ve smyslu duální podpory má být vědecká činnost již od počátku spojena s praxí v ně To co se v posledních měsících již zdálo nemožné, se podařilo hned čtyři týdny po volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje. V Ústí nad Labem se setkali předsedové české a saské části Euroregionu Krušnohoří JUDr. Hana Jeníčková a Volker Uhlig a jednatelé obou částí Euroregionu Mgr. František Bína a Beate Ebenhöh s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Projednali KALEIDOISKOP KALEIDOSKOP prohloubení dosavadní úspěšné spolupráce a další možnosti společných projektů v oblasti rozvoje hospodářství, vědy a univerzitního výzkumu. Zmíněny byly ale i každodenní klíčové úkoly, například činnost pracovních komisí euroregionu. Konkrétní společné projektové záměry přijdou na řadu na příštím setkání začátkem nového roku ve Freibergu, kterého se již zúčastní i příslušní odborníci. Ministerstvo vědy dotuje vysokoškolský projekt Wissenschaftsministerium fördert Hochschulprojekt kterém saském podniku, popřípadě v některém podniku v partnerském regionu Severních Čech. Projekt má také přispět ke zvýšení povědomí o saských malých a středních podnicích a mít na větším zřeteli mezinárodně podporované cílové skupiny kvalifikovaných pracovníků. (DTPA/MT) FREIBERG/ DRESDEN: Mit PromiSa Promovieren in Sachsen International fördert das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst ein zweijähriges Projekt an der Graduierten und Forschungsakademie (GraFA) der TU Bergakademie Freiberg in Zusammenarbeit mit der Partneruniversität Ústí nad Labem in der Tschechischen Republik. Bei dem Projekt handelt es sich um ein transnationales promotionsbegleitendes wirtschaftsnahes Bildungskonzept.im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Im Projektverlauf sollen weitere europäische Universitäten als Partner für die künftige Zusammenarbeit gewonnen werden. Aufgabe ist es, innovative Ansätze zu entwickeln, um Nachwuchswissenschaftlerinnen und wissenschaftler aus dem In und Ausland gezielt anzuwerben und an die Region zu binden. Damit soll der Wirtschafts und Wissenschaftsstandort Sachsen gestärkt werden. Zugleich leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zu einer internationalen Ausrichtung des sächsischen Hochschulsystems und einer Intensivierung des Wissens und Technologietransfers. Das Projekt wird mit Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Freistaates Sachsen unterstützt. Im Sinne einer Dualen Promotion soll die wissenschaftliche Tätigkeit frühzeitig mit der Praxis in einem sächsischen Unternehmen bzw. einem Unternehmen der Partnerregion Nordböhmen verflochten werden.. Das Projekt soll zudem einen Beitrag zur Sensibilisierung sächsischer Klein und Mittelständischer Unternehmen leisten, international Promovierende als Fachkräftezielgruppe stärker wahrzunehmen. 7

8 KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP Výroční konference pracovního společenství evropských hraničních regionů (AGEG) proběhla v roce 2012 v Berlíně Jahreskonferenz der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) tagte 2012 in Berlin Přeshraniční mobilita na trhu práce zkušenosti, problémy, výzvy to bylo téma letošní výroční konference AGEG. Více než 200 delegátů a odborníků přijelo do Berlína, kde si na zahajovacím jednání mohli vyslechnout referáty o aktuálním vývoji evropské kohezní politiky, výzvách v hraničních regionech a speciálně o bariérách na trhu práce. Přednášeli zde například generální ředitel Evropské komise GD Regio Walter Deffaa a Markus Pieper z výboru regionálního rozvoje Evropského parlamentu. Představily se zde například Region Sønderjylland- Schleswig, Oberrheinkonferenz, Euregio Maas-Rhein a rovněž Velký region, které společně vytvořily kooperační přeshraniční síť, ve které od roku 2009 pracují na odstranění překážek mobility. Tím vznikla opravdová evropská přidaná hodnota. Kromě jednání se konala řada workshopů, a byla to i byla spolupráce kandidátských měst, která se ucházejí o tituly hlavní města kultury. Regiony s německou účastí se scházely rovněž na pracovních setkáních, aby se shodly na nadcházejícím pracovním programu. Jako mluvčí zde byl zvolen Peter Hansen, aby koordinoval 16 těchto hraničních regionů a jejich společné úkoly. Přednášeli opět například generální ředitel Evropské komise GD Regio Walter Deffaa a Markus Pieper z výboru regionálního rozvoje Evropského parlamentu. V sobotu dne se ve sportovní hale v Meziboří uskutečnil v pořadí již XIII. ročník mezinárodního volejbalového turnaje O obecní palici starosty města Meziboří. Stal se tak další naplněnou aktivitou projektu Přátelství v každém věku partnerských měst Meziboří a Sayda. Zahájil ho starosta Meziboří Ing. Petr Červenka, který vysoce ocenil příspěvek EU a Euroregionu Krušnohoří. Turnaje se se zúčastnilo celkem 7 družstev a družstvo ze Saydy se umístilo na pátém místě. Grenzübergreifende Arbeitssmarktmobilität Erfahrungen, Probleme, Herausforderungen war das Thema der diesjährigen Jahreskonferenz der AGEG in Berlin. Über 200 Delegierte und Fachleute kamen nach Berlin, wo neben aktuellen Entwicklungen der europäischen Kohäsionspolitik Herausforderungen in Grenzregionen und speziell Barrieren auf dem Arbeitsmarkt diskutiert wurden. Es referierten z.b. der Generaldirektor der Europäischen Kommission, GD Regio, Walter Deffaa und Markus Pieper vom Ausschuss für Regionalentwicklung des Europäischen Parlaments. Hier konnte die Region Sønderjylland- Schleswig gemeinsam mit der Oberrheinkon- Sayda v Meziboří - Sayda in Meziboří ferenz, der Euregio, der Euregio Maas-Rhein sowie der Großregion das Kooperationsprojekt Grenznetz vorstellen, in dem seit 2009 gemeinsam an Mobilitätsbarrieren gearbeitet wird und somit ein echter europäischer Mehrwert entstanden ist. Neben der Tagung fanden mehrere Workshops u.a. auch zur Kooperation von Kandidaten statt, die sich als Kulturhauptstädte beworben haben. Die Regionen mit deutscher Beteiligung fanden sich ebenfalls zu einem Arbeitstreffen zusammen, um das kommende Arbeitsprogramm abzustimmen. Hier wurde Peter Hansen als Sprecher gewählt, um die 16 Grenzregionen und deren gemeinsame Aufgaben zu koordinieren. Am Samstag den fand in der Sporthalle von Meziboří bereits der XIII. Jahrgang des internationalen Turniers des Gemeindeschlegels des Bürgermeisters von Meziboří statt. Damit wurde eine weitere Aktivität des Projektes Freundschaft in jedem Alter der Partnerstädte Sayda und Meziboří erfüllt. Das Turnier wurde vom Bürgermeister von Meziboří Herrn Ing. Petr Červenka eröffnet, der den Beitrag der EU und der Euroregion Erzgebirge hoch einschätzte. An dem Turnier beteiligten sich insgesamt 7 Mannschaften. Die Mannschaft von Sayda kam auf den fünften Platz. 8

9 PRACOVNÍ KOMISE ARBEITSGRUPPEN Komise pro kulturu mládež a školy v Marienbergu Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur in Marienberg Ve volnočasovém zařízení Balldauf Villa v Marienbergu se 6. listopadu 2012 sešla komise pro kulturu, mládež a školy, která je jednou z nejaktivnějších komisí euroregionu. Živě se zajímala o realizaci Fondu malých projektů, který euroregion spravuje, i o přípravu nového programu po roce Předseda komise, Dr. Václav Hofmann, opětovně zvolený krajský zastupitel, informoval za velkého zájmu o výsledcích krajských voleb. Jako obvykle i na tomto zasedání měla komise nejvíce projektů k hodnocení. Po podrobném projednání doporučila Lokálnímu řídícímu výboru 7 projektů k přijetí. Komise připravuje Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci a doporučuje společnému grémiu euroregionu kandidáty této Ceny. Obě strany vedení euroregionu návrhy komise schválily a formálně o nich rozhodnou na společném jednání v Hoře Svaté Kateřiny. Navrženi byli starostové sousedních obcí, Jitka Gavdunová z Vejprt a Bernd Schlegel z Bärensteinu. Komise také podrobně připravila tradiční adventní koncert Euroregionu Krušnohoří Uskutečnil se tentokrát v chomutovském divadle a organizuje ho aktivní členka komise, Bc. Věra Flašková, jednatelka společnosti Kultura a sport Chomutov spolu s Martinou Ďurdíkovou z jednatelství euroregionu. Z komise odchází do důchodu její dlouholetý člen Steffen Meyer z Annabergu, ze sdružení Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen a členové komise se s ním jen neradi rozloučili. Působil v ní od jejího vzniku v roce Komise se na závěr shodla také na svých tradičních projektových záměrech a na termínech svého jednání v příštím roce. Dne se na svém pravidelném jednání sešla tato důležitá komise v sídle Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH v Annabergu. Pod vedením předsedy německé části komise Mathiase Lißkeho se zde seznámila se stavem realizace programu Cíl 3 a s realizací Fondu malých projektů. Ocenila postoj Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jehož zástupci právě z podnětu této komise seznámili 13. září všechny odborné komise euroregionu s přípravou nového programu Podrobně členové komise diskutovali o interaktivní mapě euroregionu a o problematice přenosu geodat. Snad k jejich snadnějšímu předávání přispěje realizovaný velký projekt Cross-data s dotací EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRE) v rámci Programu Cíl 3. Velký zájem všech přítomných vyvolal velký projekt Krušnohorská magistrála, který představil Ing. Pavel Hajšman z Ústeckého kraje. Komise sama doprovázela projekt Perspektivní hraniční region, spočívající v exkurzích českých a německých učňů a v podrobné dotazníkové akci. Vyhodnocení tohoto zajímavého projektu představili jeho nositelé, zástupci Krušnohorského okresního úřadu a Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH. Výstupy dotazníku odrážejí postoje učňů na obou stranách a je z nich patrné, že není oprávněná obava, že by čeští učni odcházeli masově do sousedního Saska. Vztahy obou sledovaných skupin jsou normální, bez národnostní podjatosti, svou sousední zemi ale znají většinou jen z nákupů a tankování. Komunikace mezi nimi probíhá většinou po internetu, zájem o řeč souseda je malá a zřejmě se někdy v budoucnu budou snad dorozumívat angličtinou. In der Freizeiteinrichtung Baldauf Villa in Marienberg traf sich am 6. November die Arbeitsgruppe für Kultur und Jugend, eine der aktivsten Arbeitsgruppen der Euroregion. Sie hat sich rege für die Umsetzung des von der Euroregion verwalteten Kleinprojektefonds eingesetzt, sowie für die Vorbereitung des neuen Programms nach Herr Dr. Václav Hofmann, wieder gewählter Bezirksabgeordneter, informierte zu den Ergebnissen der Bezirkswahl. Wie üblich hatte die Arbeitsgruppe auch in dieser Beratung die meisten Kleinprojekte zur Bewertung. Nach ausführlichen Beratung empfahl sie dem Lokalen Lenkungsausschuss 7 Projekte zur Genehmigung. Die Arbeitsgruppe hat auch die Aufgabe, nach der Ausschreibung, die Preisträger für den Preis der Euroregion für ausgezeichnete, grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu ermitteln und dem gemeinsamen Gremium der Euroregion vorzuschlagen.. Beide Seiten der Euroregion bewilligten übrigens diese Vorschläge der Arbeitsgruppe und entscheiden formal zur gemeinsamen Tagung am in Hora Svaté Kateřiny. Vorgeschlagen wurden die Bürgermeister der Nachbargemeinden Vejprty, Jitka Gavdunová und Bärenstein, Bernd Schlegel. Weiterhin war die Arbeitsgruppe für die Vorbereitung des traditionellen Adventsingens der Euroregion am 1. Dezember 2012 verantwortlich, das in diesem Jahr im Chomutover Theater veranstaltet wurde. Die Organisation lag bei dem aktiven Mitglied der Arbeitsgruppe Frau Bc. Věra Flašková, der Geschäftsführerin der Gesellschaft Kultur und Sport Chomutov. Der Direktor der Kunstschule Chomutov Herr Karel Žižka und Martina Ďurdíková, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der Euroregion unterstützen sie dabei. Die Arbeitsgruppe verabschiedete während dieser Beratung ihr langjähriges Mitglied Steffen Meyer aus Annaberg, einem der Vertreter des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen, in den Vorruhestand Die Mitglieder der Arbeitsgruppe verabschiedeten ihn nicht gern, denn er arbeitete seit der Gründung der Arbeitsgruppe 1992 mit. Am Ende der Beratung wurden die traditionellen Projektvorhaben der Arbeitsgruppe und die Termine für das kommende Jahr vereinbart. Komise pro hospodářství a turistiku Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus Diese wichtige Arbeitsgruppe trat am zu ihrer regelmäßigen Beratung am Sitz der Gesellschaft Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH in Annaberg zusammen. Unter Leitung des Vorsitzenden der deutschen Seite der Arbeitsgruppe, Herrn Matthias Lißke, machte sie sich mit dem Stande der Umsetzung des Programms Ziel 3 sowie mit dem Kleinprojektefonds vertraut. Die Teilnehmer begrüßten die Position des tschechischen Ministeriums für regionale Entwicklung, weil deren Vertreter, durch die Initiative dieser Arbeitsgruppe, alle Facharbeitsgruppen der Euroregion mit der Vorbereitung der neuen Förderperiode bekannt machten. Ausführlich wurde über die interaktive Karte der Euroregion und die bei der Erarbeitung entstandenen Probleme mit der Übertragung der Geodaten diskutiert. Vielleicht kann das Großprojekt Cross-Data, das mit EUR aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung gefördert wurde, zu einfacheren Übertragung solcher Daten beitragen. Viel Interesse erweckte das Großprojekt Erzgebirgische Magistrale, das Herr Hajšman vom Bezirk Ústecký kraj vorstellte. Die Arbeitsgruppe selbst begleitete das Projekt Perspektive Grenzraum. Es besteht in der Befragung tschechischer und deutscher Lehrlinge zu verschiedensten, grenzüberschreitenden Themen. Die Auswertung des interessanten Projektes stellten die Projektträger, Vertreter des Erzgebirgskreises und der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, vor. Die Ergebnisse des Fragebogens spiegeln die Standpunkte der Auszubildenden beiderseits der Grenze wider. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Befürchtungen, dass tschechische Lehrlinge massenhaft nach Sachsen abwandern, unbegründet ist. Die Beziehungen der Jugendlichen untereinander sind normal, ohne nationale Befangenheit. Ihr Nachbarland kennen die meisten aber nur vom Einkaufen und Tanken. Die Kommunikation entwickelt sich oft durch das Internet, wobei das Interesse für die Sprache des Nachbars gering ist. Vielleicht wird man sich in der Zukunft englisch verständigen. 9

10 PRACOVNÍ KOMISE ARBEITSGRUPPEN Krizový management ve Freibergu Arbeitsgruppe Brandschutz/Katastrophenschutz und Rettungswesen V úvodu se komise pro krizový management na svém jednání ve Freibergu rozloučila s předsedou německé části komise Christianem Brendlerem, který přechází na jiné pracoviště. Novým předsedou byl zvolen Steffen Kräher z okresního úřadu Střední Sasko ve Freibergu. Komise velmi kladně hodnotila soutěž mladých hasičů na Benediktu v Mostě a vyjádřila pochvalu všem organizátorům, především Vladimíře Chramostové a Miroslavu Řehákovi. Dále se komise seznámila s projektovým záměrem pokračování krizového portálu, který připravuje se saskými partnery Ústecký kraj. V Drážďanech se konal přípravný workshop s vyhodnocením dosavadního portálu. Německá strana seznámila přítomné s postupem přípravy státní smlouvy o přeshraniční spolupráci záchranářů. Podrobně byl připraven konkrétní postup realizace jazykového tréninku hasičů, který komise iniciovala na základě poznatků z předchozího projektu. Uskuteční se tentokrát na začátku příštího roku na Lesné, pod vedením Antonína Herzána. Kurzu se zúčastní deset českých a deset německých hasičů, kteří si budou vzájemně osvojovat praktické znalosti. Členové komise se zúčastní zahajovacího workshopu v lednu 2013 a uskuteční se tu i příští jednání této důležité komise. Am Anfang der Beratung am in Freiberg wurde ihr bisheriger Vorsitzender Christian Brendler von der Arbeitsgruppe verabschiedet, weil er in eine andere Dienstelle wechselt. Die Arbeitsgruppe würdigte die Verdienste und die gute Zusammenarbeit mit Herrn Brendler. Der neue Vorsitzende ist Herr Steffen Kräher aus dem Landkreis Mittelsachsen. Die Arbeitsgruppe schätzte im Verlauf ihrer Beratung den Wettbewerb der Jugendfeuerwehren, vor allem die Arbeit von Frau Vladimíra Chramostová und Miroslav Řehák, die während der gesamten Zeit den Wettbewerb begleiteten. Beraten wurde zum Projektvorhaben Fortsetzung des Krisenportals, das der Bezirk Ústecký kraj mit seinen sächsischen Partnern vorbereitet. Es wurde informiert, dass in Dresden am dazu ein Vorbereitungsworkshop mit Auswertung des bisherigen Portals stattfand. Die deutsche Seite informierte die Teilnehmer über den näher rückenden Abschluss des Staatsvertrags zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Rettungskräfte. In der Beratung wurde ausführlich die Umsetzung des Sprach trainings der Feuerwehren vorbereitet, das die Arbeitsgruppe aufgrund der Kenntnisse aus dem vergangenen Projekt nun fortsetzt. Der Kurs findet Anfang des nächsten Jahres in Lesná, unter Leitung von Herrn Antonín Herzán statt. Es werden sich 10 tschechische und 10 deutsche Feuerwehrleute beteiligen, die sich gegenseitig mit ihren praktischen Kenntnissen vertraut machen werden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe beteiligen sich an der Eröffnung des Workshops im Januar, und werden dort gleichzeitig ihre nächste Beratung durchführen. 10

11 PRACOVNÍ KOMISE ARBEITSGRUPPEN Komise životního prostředí v Pillnitz - Arbeitsgruppe Umwelt in Pillnitz Jednání komise pro životní prostředí a regionální plán se tentokrát uskutečnilo na pozvání Saského úřadu pro zemědělství, životní prostředí a geologii v Drážďanech Pillnitz. Mnoha německým i českým turistům je toto místo známé svým zámkem a nádhernými zahradami. Hostitelé představili na jednání komise strukturu svého úřadu, vývoj znečištění ovzduší v Sasku a realizaci úspěšného projektu v programu Cíl 3, který spočívá v měření ultrajemných částic prachu. Informace o podstatném snižování znečištění ovzduší byly všemi účastníky pozitivně přijaty. Komise se živě zajímala o realizaci programu Cíl 3 a o přípravě nového programu po roce V oblasti životního prostředí je plánována celá řada projektů, zajímavá byla informace o hlubší spolupráci ekologických center. Komisi doplnil po odchodu Ing. Moravce vedoucí odboru ŽP Litvínov Mgr. Jaroslav Portyš. Na závěr se všichni seznámili při podrobné prohlídce s moderní technikou a moderními metodami práce ve zdejších rozlehlých sklenících. Die Beratung der Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung fand auf Einladung des AG Vorsitzenden, Herrn Udo Kolbe und des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Pillnitz statt. Vielen deutschen und tschechischen Touristen ist der Ort Pillnitz mit seinem Schloss und mit seinen herrlichen Gärten bekannt. Die Gastgeber stellten bei der Beratung die Struktur ihres Amtes vor, sowie die Entwicklung der Luftverunreinigung in Sachsen sowie die erfolgreiche Umsetzung des Ziel 3- Projektes zur Messung von Feinstaub.Von allen wurden die Informationen über die große Reduzierung der Luftverschmutzung sehr positiv aufgenommen. Die Arbeitsgruppe interessierte sich sehr für die Umsetzung des Programms Ziel 3 und für die Vorbereitung des neuen Programms nach Im Bereich Umwelt wurde eine Reihe von Projekten vorbereitet. Im tschechischen Teil der Arbeitsgruppe gab es eine personelle Veränderung nach dem Austritt von Herrn Ing. Moravec. Seine Stelle nimmt künftig der Leiter der Abteilung Umwelt der Stadt Litvinov Herrn Mgr. Jaroslav Portyš ein. Am Ende wurden die modernen Treibhäuser besichtigt, in denen zum Gartenbau der Zukunft geforscht wird. 11

12 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ERFOLGREICHE PROJEKTE 19. Adventní koncert pěveckých sborů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge V sobotu, 1. prosince proběhl v chomutovském divadle již 19. Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří. Celý koncert se uskutečnil za podpory Fondu malých projektů programu Cíl 3. Pořadatelem letošního koncertu byla Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov. Celý koncert byl pečlivě připravován několik měsíců dopředu, aby jeho vyznění dostálo již zmiňované dlouholeté tradici. A tak se v sobotu 1. prosince 2012 sjelo do Městského divadla v Chomutově sedm pěveckých sborů reprezentujících obě strany hranice a jeden jazzový orchestr. Na začátku přivítal všechny zúčastněné zpěváky, muzikanty a hosty koncertu Základní umělecké školy její ředitel pan Karel Žižka. Jako první tedy vystoupil jazzový orchestr Tequila band. Po kratičkém úklidu velkého nástrojového obsazení z pódia pokračoval Duchcovský pěvecký sbor. Po tomto vystoupení byl další čas vyhrazen hostům z Německa. Jako první vystoupil Smíšený sbor Hudební školy Freiberg. Dalším účinkujícím byl Lidový sbor Stollberg. Posledním vystupujícím z Německa byl Pěvecký sbor Schawarzenberg. Následujícími účinkujícími byli nejmladší žáčci Základní umělecké školy Postoloprty, vystupující ve sboru Blecha. V podobném, současném repertoáru zahřály diváky i následující Jeptišky. Oba dětské sbory, z Postoloprt a dívek z Chomutova, sklidily velkolepý aplaus diváků. Na závěr večera vystoupil Ženský komorní sbor Jirkov. Sbor má více jak čtyřicetiletou tradici a uspořádal již mnohačetná vystoupení jak pro diváky v Německu, tak pro diváky české. Poté se všechny zúčastněné sbory sešly ke společné skladbě Adeste, fidéles na pódiu, který dirigovala sbormistryně Ženského komorního sboru Jirkov Magda Martincová. Přestože koncert probíhal více jak dvě hodiny, bylo vidět ve tvářích diváků a především účinkujících, že se jim koncert líbil a že z něj měli všichni výborný pocit. 12 Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

13 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ERFOLGREICHE PROJEKTE 19. Adventssingen der Chöre der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří Am Samstag den 1. Dezember fand im Chomutover Theater bereits zum 19. Mal das Adventssingen der Euroregion statt. Die Veranstaltung konnte Dank der Förderung aus dem Kleinprojektefonds des Programms Ziel 3. verwirklicht werden. Der Veranstalter war die Kunstschule T. G. Masaryk in Chomutov. Das Advenstsingen wurde einige Monate gut vorbereitet, um seine Ausstrahlung und die langjährige Tradition zu bewahren. Und so trafen sich im Stadttheater Chomutov sieben Chöre und ein Jazzorchester, um beide Seiten der Grenze zu präsentieren. Begrüßt wurden alle beteiligten Sänger, Musikanten und Gäste des Konzertes vom Direktor der Kunstschule Herrn Karel Žižka Zunächst trat die Jazzband Tequila auf, danach der Chor aus Duchcov, der im September 2003 gegründet wurde. Nach diesen Auftritten kamen die Gäste aus Deutschland an die Reihe. Als erster der gemischte Chor der Musikschule Freiberg, gefolgt vom Volkschor Stollberg und dem Chor Schwarzenberg. Weitere Mitwirkende waren die jüngsten Schüler der Kunstschule Postoloprty des Ensembles Blecha (Flöhe). Mit einem ähnlich modernen Repertoire wurden die Zuschauer auch vom Mädchenchor Jeptišky erfreut. Beide Kinderchöre, aus Postoloptry sowie aus Chomutov, ernteten großen Applaus. Zum Schluss trat der Frauenchor Jirkov auf. Dieser Chor hat eine 40- jährige Tradition und tritt in der Tschechischen Republik auch in Deutschland auf. Am großen Finale beteiligten sich alle Chöre mit Adeste, fidéles, das von der Chorleiterin des Frauenchores Jirkov Frau Martincová dirigiert wurde. Auch wenn das Adventssingen mehr als zwei Stunden dauerte, war aus den Gesichtern der Gäste und der Teilnehmer zu sehen, dass das Konzert allen gefallen hatte. EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ EUROREGION ERZGEBIRGE Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti 13

14 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ERFOLGREICHE PROJEKTE Úspěšný start veletrhu vzdělávání Erfolgreicher Start der Bildungsmesse Projekt Česko saský veletrh vzdělávání, schválený v Lokálním řídícím výboru Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří v září 2012, byl slavnostně zahájen společnou výstavou středních vzdělávacích zařízení v Mostě v neděli ve sportovní hale. Z české strany euroregionu zorganizovala OHK Most účast 28 českých vzdělávacích institucí, ze saské strany projektový partner Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft ggmbh prezentoval 13 vzdělávacích zařízení a další partner Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbh Niederlassung Südsachsen 3 další školy. Zastoupena byla i Průmyslová a obchodní komora Jihozápadního Saska. Veletrh zahájila předsedkyně Euroregionu Krušnohoří JUDr. Hana Jeníčková. Ve své řeči vyzdvihla Fond malých projektů programu Cíl 3 a dlouhodobou spolupráci euroregionu s komorami na obou stranách hranice. Předseda OHK Most Ing. Rudolf Jung uvítal prohloubení česko saské spolupráce v oblasti profesního vzdělávání. Z výstavy bude k dispozici česko saský katalog vystavovaných škol a v dalším průběhu projektu bude realizován workshop k problematice profesního vzdělávání a následovat bude další výstava. Das im Lenkungsausschuss des Kleinprojektefonds der Euroregion Erzgebirge im September genehmigte Projekt Sächsisch tschechische Bildungsmesse wurde am Sonntag den feierlich mit einer gemeinsamen Ausstellung der Mittleren Fachbildungseinrichtungen in Most in der Sporthalle eröffnet. Von der tschechischen Seite hat die Kreishandelskammer Most die Beteiligung der 28 Bildungseinrichtungen ausgewählt, von sächsischer Seite präsentierte der Projektpartner Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft ggmbh 13 Bildungseinrichtungen. Der dritte Partner die anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbh Niederlassung Südsachsen weitere 3 Schulen. Vertreten war auch die Industrie und Handelskammer Südwestsachen. Die Messe wurde von der Vorsitzenden der Euroregion Frau JUDr. Hana Jeníčková eröffnet. In ihrer Rede hob sie den Kleinprojektefonds und die langjährige Zusammenarbeit der Euroregion mit den Kammern beiderseits der Grenze hervor. Der Vorsitzende der Kammer in Most, Herr Ing. Rudolf Jung, begrüßte die Vertiefung der tschechischsächsischen Zusammenarbeit im Bereich der fachlichen Bildung. Ein tschechisch sächsischer Katalog der ausstellenden Schulen wird zur Verfügung gestellt und im weiteren Verlauf des Projekts wird ein Workshop zur Problematik der fachlichen Bildung umgesetzt, worauf einen weitere Präsentation folgen wird. 14 Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

15 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ERFOLGREICHE PROJEKTE Seminář pro studenty - Seminar für Studenten Dne proběhl v SŠT Most pro studenty oboru Bezpečnostně právní činnost seminář české a saské policie. Tento seminář byl zaměřen na využívání speciální techniky, kterou česká a saská policie pořídila z evropských fondů konkrétně z Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 a především na oblasti vzájemné spolupráce české a saské policie. Tohoto semináře se zúčastnilo 9 saských policistů pod vedením policejního ředitele pana Christiana Otta z policejního ředitelství Chemnitz Erzgebirge a 7 policistů české policie pod vedením pana JUDr. Milana Babičíka. Pro studenty SŠT Most byla v prvé části semináře provedena prezentace této speciální techniky na kinosále a současně jim byly vysvětleny oblasti spolupráce obou policií společné hlídky pořádkové a dopravní policie na obou stranách hranice, společná cvičení a společná nasazení v ČR i SRN včetně vzdělávání policistů v jazyce druhého státu konkrétně pro německé policisty je organizován kurs českého jazyka ve Vyšší policejní škole v Praze. Druhá část semináře byla věnována praktickým ukázkám speciální policejní techniky. Na závěr tohoto semináře byly vedením školy se zástupci české a saské policie projednány další možnosti vzájemné spolupráce tak, aby se studentům oboru Bezpečnostně právní činnost maximálně přiblížila realita práce policie a dalších záchranných složek. Předběžně byly dojednány studijní pobyty žáků u policejních útvarů a dále i účast české a saské policie při modelovém cvičení k přípravě a provedení pátrací akce po pohřešované osobě. Ing. Čestmír Pastýřík zástupce ředitele pro teoretické vyučování Am fand in der Technischen Schule in Most für Studenten des Fachs Sicherheit und Rechtstätigkeit ein Seminar der sächsischen und der Tschechischen Polizei statt. Das Seminar erfolgte zur speziellen Technik, die die Polizei aus den Europäischen Fonds angeschafft hat speziell aus dem Programm Ziel 3. Am Seminar nahmen 9 sächsische Polizisten unter Leitung von Herrn Christian Otto von der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge, und 7 tschechische Polizisten unter Leitung von JUDr. Milan Babicik teil. Für die Studenten der Technischen Schule Most wurde im ersten Teil die Präsentation der Spezialtechnik im Kino vorbereitet. Zugleich wurde ihnen die Zusammenarbeit der beiden Polizeibehörden erläutertgemeinsame Polizeistreifen zu Ordnung, Verkehr und Sicherheit beiderseits der Grenze, gemeinsame Übungen und Einsätze in beiden Ländern inklusive Sprachunterricht. Für die deutschen Polizisten wird ein Tschechisch Kurs in der Polizeischule in Prag organisiert. Der 2. Teil wurde praktischen Übungen an der Spezialtechnik gewidmet. Am Schluss des Seminars vereinbarten die Vertreter der Polizei beider Länder mit der Schule weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um den Studenten des Fachs Sicherheit und Rechtstätigkeit die Arbeit der Polizei und Rettungseinheiten si viel wie möglich bekannt zu machen. Vorerst wurden die nächsten Praktika der Studenten besprochen sowie eine Übung zur Suche nach vermissten Personen vereinbart. Ing. Čestmír Pastyřík Stellvertretender Direktor für theoretische Ausbildung 15

16 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ERFOLGREICHE PROJEKTE Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Úspěšné projekty - Erfolgreiche Projekte Ve dnech a se v rámci realizace projektu z Programu Cíl 3 (FMP) s názvem projektu Partnerské setkání zástupců Obce Třebívlice a Města Beierfeld Grünhain uskutečnila v Třebívlicích přátelská návštěva osmnácti představitelů samosprávy z partnerského Města Beierfeld Grünhain. Této návštěvě předcházelo slavnostní podepsání smlouvy o partnerství. Smlouva byla podepsána v Třebívlicích dne 16. června 2012 a nastavila tak základní pravidla budoucí spolupráce. Součástí projektu byla rovněž znalostní soutěž pro německé partnery s názvem: Znalostní soutěž o partnerské obci Třebívlice. Účastníci soutěže byli odměněni drobnými věcnými cenami v podobě šperků z českého granátu. V rámci odborného výkladu o vinicích a o víně, Ve dnech 3. a se v rámci realizace který zajišťoval vedoucí pracovník Zámeckého projektu z Programu Cíl 3 (FMP) s názvem vinařství Třebívlice, s.r.o., byla rovněž organizována soutěž v poznávání místních odrůd Třebívlice a Města Beierfeld Grünhain se projektu Partnerské setkání zástupců Obce pěstovaných vín. naopak česká delegace z partnerské obce Za Lead partnera (Obec Třebívlice) Třebívlice v počtu čtrnácti účastníků zapojila Ing. Jan Bittner do oslav 100 let od založení školy v Beierfeldu. Nejvýstižnějším popisem této hlavní manažer projektu slavnostní události jsou slova německého starosty města Beierfeld Grünhain pana Joachima Rudlera, která přikládáme. O průběhu partnerského set kání zástupců spřátelených obcí bylo pořízeno velice zdařilé dvojjazyčné DVD. Za Lead partnera (Obec Třebívlice) Ing. Jan Bittner hlavní manažer projektu Am und fand im Rahmen des Projektes Partnerschaftliche Treffen der Vertreter der Gemeinde Třebívlice und der Stadt Grünhain-Beierfeld im Kleinprojektefonds des Programms Ziel 3, ein Besuch der 18 Vertreter der Selbstverwaltung Grünhain- Beierfeld in Třebívlice statt. Dem Besuch voraus ging die feierliche Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags, der seit 16. Juni 2012 die Grundregeln der künftigen Zusammenarbeit festlegt. Ein Teil des Projektes war dem Wettbewerb in Kenntnissen über die Partnergemeinde Třebívlice der deutschen Partner gewidmet. Ansporn für die Teilnehmer waren kleine Schmuckpreise aus tschechischem Granat. Im Rahmen eines Fachvortrages über Weinberge und über den Wein, den ein leitender Mitarbeiter der Schlossweinbaus GmbH hielt, wurde auch ein Wettbewerb zum Erkennung der hiesigen Weinsorten organisiert. Im Namen des Leadpartners (Gemeinde Třebívlice) Ing. Jan Bittner Hauptmanager des Projektes Am und 4.10.nahm im Rahmen des Projektes Partnerschaftliche Treffen der Vertreter der Gemeinde Třebívlice und der Stadt Grünhain-Beierfeld eine tschechische Delegation aus der Partnergemeinde Třebívlice mit 14 Teilnehmern an dem Fest 100 Jahre Schule in Beierfeld teil. Das feierliche Ereignis beschrieb der Bürgermeister von Grünhain - Beierfeld, Herr Joachim Rudler mit treffenden Worten. Zum Verlauf der Begegnung der Vertreter der Partnergemeinden wurde eine gelungene DVD hergestellt. Im Namen des Leadpartners (Gemeinde Třebívlice) Ing. Jan Bittner Hauptmanager des Projektes 16

17 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ERFOLGREICHE PROJEKTE Zdravice ke 100 letům založení školy v Beierfeldu Grußwort 100 Jahre Schule in Beierfeld Milé žačky a žáci Střední školy v Beier feldu, vážený učitelský sbore, vážené dámy a pánové, ctění hosté, před 100 lety byla slavnostně otevřena budova naší střední školy, a to jako Obecná škola v Beier feldu. Pro tehdejší malou vesničku to byla velká událost a zároveň bezpodmínečná nutnost z důvodu rozvíjejícího se průmyslu. Dřívější základní škola, dnes využívaná jako radnice, se stala po pár letech příliš malá, jelikož v Beierfeldu došlo k razantnímu hospodářskému rozvoji. Již dříve bylo známo, že jen s pomocí dobrého vzdělání může být založen úspěšný žákům úspěšné vzdělávání a učitelskému sboru mnoho vizí potřebných pro další rozvoj naší školy. Náš dík patří zvláště vedení školy za úspěšnou spolupráci mezi školou a městem. Jako bývalý žák zdravím svou starou školu Joachim Rudler, starosta Liebe Schülerinnen und Schüler der Mittelschule in Beierfeld, sehr geehrte Lehrerschaft, sehr geehrte Damen und Herren, liebe tschechischen Freunde, verehrte Gäste, vor einhundert Jahren wurde unser heutiges Mittelschulgebäude als Volksschule Beierfeld eingeweiht. Ein großes Ereignis für das damals kleine Dorf Beierfeld und unbedingte Notwendigkeit im Zuge der aufstrebenden Industrie. Die gegenwärtige Zusammenarbeit zwischen der Stadt Grünhain Beierfeld, der Mittelschule Beierfeld und der regionalen Wirtschaft ist beispielgebend für eine belastbare Ausbildung an unserer Schule. Die Schüler haben alle Möglichkeiten, ihre besonderen Fähigkeiten zu entwickeln, wobei unsere Wirtschaft ihre Chance ergriffen hat, sehr frühzeitig Interessen für eine spätere Berufsausbildung zu generieren. Die Ausrichtung an den Zielen unserer Wirtschaft macht die Einzigartigkeit unserer Schule in Beierfeld aus. Waren es früher die Bedürfnisse kreative, gut ausgebildete Menschen für eine Ausbildung in unserer Industrie und Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, so hat sich an dieser Aufgabe bis heute nichts geändert. Die Grundaufgabe ist geblieben, wenngleich die heutigen Anforderungen viel komplexer sind als in der Vergangenheit. Eines ist aber heute genauso wichtig wie zu damaliger Zeit. Jeder einzelne Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti rozvoj naší obce. Škola v Beierfeldu nebyla a není jen tech Schüler sollte den nickým a vzdělávacím centrem našeho města, ale pomocí Mut aufbringen, sich nových cest a idejí razí také moderní vzdělávací politiku seines Verstandes zu našeho regionu. Teprve v šedesátých letech minulého bedienen, um erfolg stolení mohli poprvé občané Beierfeldu zavést vzdělávací reich zu sein. systém, který nově začlenil také odborné vzdělávání. Tímto Die Eltern, die Lehrer procesem byl vytvořen první duální školský systém, kterým schaft und die Stadt vstoupil Beierfeld do historie. können nur die not Měj odvahu používat vlastní rozum. wendigen Rahmen Tento citát od Immanuela Kanta vysvětluje podstatu naše bedingungen schaf ho dnešního porozumění škole a vzdělávání. Za proměnu fen. Jeder Einzelne v duální systém vzdělávání vděčíme progresivnímu myšlení našich učitelů pod úspěšným vedením školy. Současná spolupráce mezi městem Grünhain Beierfeld, Střední školou Beierfeld a regionálním průmyslem je dávána za příklad. Žáci mají veškeré možnosti rozvíjet své specifické schopnosti, přičemž zástupci průmyslu podchytí včas možnosti zájmů budoucích odborníků. Zaměření na cíle našeho průmyslu tvoří jedinečnost naší školy. I dříve byla potřeba odborně zaměřených, kreativních a dobře vzdělaných lidí v průmyslové a hospodářské sféře a dodnes se na této úloze nic nezměnilo. Základní úloha zůstala, ačkoliv jsou dnešní požadavky mnohem komplexnější než v minulosti. Jedno je ale v dnešní době stejně důležité jako tenkrát. Každý jednotlivý žák by měl mít odvahu používat svůj vlastní rozum k tomu, aby byl úspěšný. Každý jednotlivec se musí rozhodnout sám, jak si uzpůsobí svou budoucnost. Sto let rozvíjející se školské politiky charakterizuje školský systém v našem městě. Dnešní stoletá budova je centrem našeho městského vzdělávání napojeného na Technické centrum vzdělávání v celém regionu. Přeji naší staré škole ještě mnoho let aktivní existence, Die vorherige Grundschule, heute als Rathaus genutzt, war nach nur wenigen Jahren zu klein geworden, weil die rasante wirtschaftliche Entwicklung Beierfeld in das Industriezeitalter katapultierte. Damals, wie heute wurde von den Verantwortungsträgern erkannt, dass nur durch eine grundhafte, gute Ausbildung die Basis für eine erfolgreiche Entwicklung unserer Gemeinde gelegt werden kann. Die Schule in Beierfeld war und ist nicht nur bildungstechnischer Mittelpunkt unserer Stadt, sondern hat durch neue Wege und Ideen die Bildungspolitik unserer Region entscheidend geprägt. Erstmals konnten in den sechziger Jahren die Beierfelder ein neues Ausbildungssystem installieren, welches die Berufsausbildung in die Schule integrierte. Das erste duale Schulsystem war geboren und ging als Beierfelder Weg in die Geschichte ein. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen Dieses Zitat von Emanuel Kant bildet den Kern unseres heutigen Verständnisses von Schule und Bildung. Unsere Umsetzung des dualen Bildungsauftrages verdanken wir heute einer progressiven Einstellung unserer Lehrerschaft unter der Führung einer erfolgreichen Schulleitung. muss dann für sich entscheiden, wie er seine Zukunft gestalten will. Einhundert Jahre aufstrebende Schulpolitik kennzeichnen das Schulsystem in unserer Stadt. Das heutige einhundertjährige Schulgebäude ist das Zentrum unseres städtischen Bildungssystems, das mit seinem Technikzentrum einmalig ist in unserer Region. Besonders mit der geplanten internationalen Ausrichtung nach Tschechien soll eine neue Entwicklung beginnen. Die Zusammenarbeit mit unseren tschechischen Freunden wird im Rahmen von zukünftigen Projekten besonders belastbare Ergebnisse erbringen. Diese neuen Wege sind ein Zeichen unserer zukunftsorientierten Schulpolitik. Ich wünsche unserer alten Schule noch viele Jahrzehnte aktiven Bestand, den Schülern eine erfolgreiche Schulbildung und der Lehrerschaft viele gute Ideen für die Weiterentwicklung unserer Schule. Unser Dank gilt besonders der Schulleitung für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Schule und Stadt. Als ehemaliger Schüler grüßt seine alte Schule Joachim Rudler, Bürgermeister 17

18 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ERFOLGREICHE PROJEKTE Definice zdrojových rašelinišť - Definition der Quellmoore Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Téma zdrojových rašelinišť provázelo další workshop v projektu Výzkum minimalizace ob- Němečtí partneři představili svůj podíl na projektu - Nádrž Rauschenbach s řešením den Reihen der Fachleute und Laien wurde die Studie Definition der Quellmoore in den sah škodlivin ve zdrojích pitných vod v Kruš- minimalizace obsahu huminových látek, kte- Wassereinzugsgebieten der Baches Rašeliník ných horách v programu Cíl 3. Proběhl dne rý představil Claus-Peter Reichelt z podniku und Kamenička vorgestellt. Weitere Vorträge ve zcela zaplněném sále v sídle Landestalsperrenverwaltung Sachsen) an diesem Tag fanden zu den Themen Moore státního podniku Povodí Ohře v Chomutově. RNDr. Vlasta Navrátilová, AQUATEST a.s., im Wassereinzugsgebiet der Talsperre Hamry Postup dosavadní realizace projektu před- als eine Quelle des natürlichen Vorkommens stavil jeho projektový manažer Ing. Miroslav organischer Halogene und der Beitrag Ent- Krtička. Poté přednášející za velkého zájmu wicklungstrends zu organischen Stoffen in posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti Das Thema der Quellmoore wurde von einem den Wasserwerken des Staatsbetriebs Povodí vyslechli příspěvek o studii Definice zdrojových weiteren Workshop im Projekt Minimierung Vltavy statt. rašelinišť v povodí Rašeliníku a Kameničky, des Gehaltes an Huminstoffen im Programm Die deutschen Partner stellten ihren Teil des dále to byly přednášky na téma Rašeliniště Ziel 3 begleitete, der am am Sitz Projektes Talsperre Rauschenbach - Lö- v povodí vodárenské nádrže Hamry jako zdroj des Betriebes Povodí Ohře Staatsbetrieb in sungen zur Minimierung des Gehaltes an přirozeného výskytu organických halogenů, Chomutov stattfand. Die bisherige Umsetzung Huminstoffen vor. Der Beitrag wurde von či příspěvek Trendy vývoje huminových látek des Projektes wurde vom Projektmanager Ing. Claus-Peter Reichelt von der Landestalsper- ve vodárenských nádržích státního podniku Miroslav Krtička vorgestellt. renverwaltung Sachsen vorgetragen Povodí Vltavy. Unter großem Interesse der Teilnehmer aus RNDr. Vlasta Navrátilová, AQUATEST a.s., 18

19 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ERFOLGREICHE PROJEKTE Projekt 15 let s Euroregionem Projekt 15 Jahre mit der Euroregion Projektoví partneři, Střední odborná škola Litvínov Hamr, SWA Weiterbildungsakademie Sachsen GmbH a Muldentaler Intarsienkunst e.v., zahájili v Hamru realizaci projektu, který umožňuje pokračování jejich dosavadní osvědčené spolupráce. V nově vybudovaném atelieru ve škole v Hamru proběhlo nejen slavnostní zahájení projektu, ale byla zde zahájena i výstava prací zdejších učňů. Mapuje průběh patnáctileté spolupráce této úspěšné školy, německých partnerů a Euroregionu Krušnohoří. Součástí programu byla i prohlídka fary ve Vtelně. Následovat budou vzájemné výměnné stáže a studenti oborů grafický design a multimedia již vytvářejí soubor prezentačních materiálů o průběhu dosavadní spolupráce. 29. listopadu 2012 navrhli v Sörnzig další společnou výstavu a její pokračování v Litvínově. Studenti obou škol využívají nyní zcela nové ateliéry ve škole v Hamru a PC učebny v SWA Chemnitz. menarbeit ermöglicht. Im neu aufgebauten Atelier in der der Bereiche Grafik und Design folgen und schon jetzt Schule Hamr fand nicht nur die feierliche Eröffnung des gibt es eine multimediale Präsentationen zur bisherigen Projektes statt, sondern auch die Ausstellung der Arbeiten Zusammenarbeit. Der Projektpartner, die Fachschule Střední odborná škola der Lehrlinge. Diese zeigt den Verlauf der fünfzehnjährigen Am 29. November fand in Sörnzig eine weitere gemeinsame Litvínov Hamr, die SWA Weiterbildungsakademie Sachsen Zusammenarbeit dieser erfolgreicher Schule, mit dem deutschen Ausstellung statt, die dann in Litvínov fortgesetzt werden GmbH und die Muldentaler Intarsienkunst e.v starteten in Partner und der Euroregion. Ein Teil des Programms soll. Studenten beider Schulen nutzen jetzt gemeinsam die Hamr am mit der Umsetzung eines Projektes, war die Besichtigung des Pfarrhauses in Vtelno. neuen Ateliers in der Schule in Hamr und die PC Lehrzimmer das die Fortsetzung ihrer bisherigen erfolgreichen Zusam Es werden Austauschpraktika und Studentenaustausche in der SWA Chemnitz. Gottfried Silbermann říká ahoj! - Gottfried Silbermann sagt Ahoj! Muzeum Gottfrieda Silbermanna pro Čechy atraktivnější - Gottfried Silbermann Museum für Tschechen attraktiver Již nyní nabízí muzeum Gottfrieda Silbermanna svým českým návštěvníkům Ab sofort bietet das Gottfried Silbermann Museum seinen tschechischen zvláštní servis: s českým průvodcem výstavy mohou návštěvníci ze sousední země intenzivně zažít život a působení saského mistrovského stavitele varhan. Gästen einen besonderen Service an: Projekt velmi přispívá k rozšiřování saského kulturního dědictví i na druhé Mit einem tschechischen Ausstellungsführer können die Besucher aus dem straně hranic. Díky tomuto se od založení daří odstranit jednojazyčnou bariéru, říká vedoucí muzea Anke Hähnel a doufá, že v muzeu Gottfrieda Silbermanna Nachbarland das Leben und Wirken des bude v budoucnu moci přivítat více českých návštěvníků. sächsischen Orgelbaumeisters intensiv V rámci projektu vznikl kromě českého průvodce výstavy i český reklamní erleben. Das Projekt trägt enorm dazu materiál. Tento projekt byl podpořen z prostředků svobodného státu Sasko. bei, sächsisches Kulturerbe auch jenseits der Grenze zu verbreiten. Darüber Projektové náklady činily asi Euro, necelých 69 procent bylo z finanční podpory. hinaus wird die seit der Gründung bestehende Barriere der Einsprachigkeit beseitigt, sagte Museumsleiterin Anke Hähnel und hofft, künftig mehr tschechische Gäste im Gottfried Silbermann Museum begrüßen zu dürfen. Im Rahmen des Projektes entstand neben dem Ausstellungsführer auch tschechisches Werbematerial. Umgesetzt wurde das Projekt mit Mitteln des Freistaates Sachsen. Die Projektkosten betrugen etwa Euro, knapp 69 Prozent davon kamen aus dem Fördertopf. Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Foto: Marion Böhme, Frauenstein 19

20 KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP Žatecký pivovar, spol. s r.o. - Saazer Brauerei GmbH Žatec a okolí je region, známý v celé České republice i ve světě již po staletí pěstováním chmele. První známky o pěstování chmele jsou z roku 1004 a vaření piva následovalo v krátké době. Kombinace tmavočervené půdy, bohaté na železo a příhodného klimatu umožnilo pěstování chmele prvotřídní kvality i pověsti. Žatecký chmel a slad, vyrobený z místního ječmene, byly zárukou dobrých várek piva. Na nejčelnější místo mezi českými pivy dával žatecký mok už Tadeáš Hájek z Hájku ve svém výjimečném spise O pivě a způsobech jeho přípravy, jeho podstatě silách a účincích, vydaného latinsky roku V českém pivovarnictví je Žatecký pivovar jediný, který má tradici vaření piva v místě původní městské zástavby delší než 700 let. V roce 1261 vznikla v Žatci společnost žateckých právovárečníků, která vařila piva SAMEC a KOZEL, která byla žádaná v Čechách i na královském dvoře, šlechtou a knížaty při stolování a radostných pitkách. Základní kámen současného pivovaru byl položen na místě zaniklého královského hradu, vedle kasáren a již v roce 1801 uvařili Žatečtí 840 sudů ( l) piva. Pivovar byl postupně rozšiřován, modernizován a vařil výborná piva výčepní, speciální piva jako Radniční, Myslivecké, Vánoční a Slavnostní a velmi žádaná piva Samec a Kozel. Při prezentaci žateckého pivovaru od dob svého založení bylo vždy zdůrazněno v pojmenování označení místa původu Žatec. Toto označení bylo nutné a nezbytné s ohledem na velký počet pivovarů v okolí slavné chmelařské oblasti. Okolní neoriginální pivovary se snažily alespoň přiživit se při lokalizaci přídavkem u Žatce, v žateckém kraji, vaříme pivo ze žateckého chmele a podobně. Avšak obyvatelé žateckého kraje velice dobře rozeznávali a rozeznávají původní, originální pivovar a jsou na něj právem hrdi. Novodobá historie se začala psát s nástupem nového majitele, který okamžitě započal proces investování do výrobního zařízení, stejně jako do nově se tvořící obchodní politiky společnosti. V současné době má Žatecký pivovar výsadní postavení na lokálním trhu a úspěšně rozvíjí export svých výrobků jak do států EU, tak do zámoří. Cílem majitele Žateckého pivovaru a všech jeho zaměstnanců je vařit pivo nejvyšší možné kvality prostřednictvím moderní technologie a tradičním českým způsobem z vybraných surovin, kterými jsou pouze žatecký chmel, český slad a vlastní voda. Žatecký pivovar nabízí v současnosti možnost prohlídek pivovaru s ochutnávkou. Prohlídková trasa kopíruje postup vaření piva od varny po stáčírny. Pravidla prohlídkových tras si mohou zájemci přečíst na internetových stránkách pivovaru: Mezi dalšími památkami královského města Žatce je možné navštívit jednu z největších synagog ve střední Evropě, či nádherný chrám Nanebevzetí panny Marie, který je umístěn na jednom ze tří Žateckých náměstí. Žatecký pivovar, spol. s r.o. Adresa: Žižkovo náměstí č.p , Žatec Tel.: , Fax: E mail: Die Stadt Žatec (Saaz) und ihre Umgebung ist eine seit Jahrhunderten landesweit und weltweit bekannte Hopfenregion. Die ersten Erwähnungen über den Hopfenanbau stammen aus dem Jahr 1004, kurz darauf wurde hier auch das erste Bier gebraut. Dank dem dunkelroten, eisenhaltigen Boden und den günstigen Klimabedingungen konnte hier Hopfen von erstklassiger Qualität angebaut werden, der auch heute noch internationalen Ruhm genießt. Der Saazer Hopfen und das aus Gerste aus hiesigem Anbau hergestellte Malz waren Garantie für gutes Bier. Den höchsten Rang unter den böhmischen Bieren hatte dem Saatzer Bier bereits Thaddaeus Hagecius ab Hayek in seiner 1585 auf Latein erschienenen Ausnahmeschrift Über das Bier und die Arten seiner Zubereitung, sein Wesen, seine Kräfte und Wirkungen zugewiesen. In der böhmischen Braukunst ist die Saazer Brauerei die einzige mit einer mehr als 700 jährigen Brautraidition in einer ursprünglichen urbanistischen Struktur. Im Jahr 1261 entstand in Saaz der Bund der Saazer Bierbrauer, der die in Böhmen sowie auf dem königlichen Hof begehrten Biermarken SAMEC und KOZEL braute, die vom Adel und von den Fürsten bei den Festessen und Trinkgelagen gerne getrunken wurden. Der Grundstein für die heutige Brauerei wurde am an der Stelle der untergegangenen königlichen Burg neben der Kaserne gelegt und bereis 1801 brauten die Saazer 840 Fässer ( l) Bier. Die Brauerei wurde im Laufe der Zeit erweitert und modernisiert und braute hervorragende Fassbiere, Spezialbiere wie das Rathausbier, das Jägerbier, das Weihnachtsbier und das Festbier sowie die sehr begehrten Biere Samec und Kozel. Bei der Präsentation der Saazer Brauerei wurde seit ihrer Gründung im Namen immer der Herkunftsort Žatec (Saaz) hervorgehoben. Diese Bezeichnung war wegen der großen Anzahl von Brauereien in der Umgebung der berühmten Hopfenregion notwendig. Die umliegenden, nicht originalen Brauereien versuchten zumindest die Herkunft auszunutzen, in dem sie die Zusätze bei Saaz, in der Saazer Region, wir brauen Bier aus dem Saazer Hopfen und ähnliches verwendeten. Die Bewohner der Saazer Region erkannten aber immer sehr gut die ursprüngliche Originalbrauerei und sind mit Recht stolz darauf. Die neuzeitliche Geschichte begann mit dem Eintritt des neuen Eigentümers, des Unternehmers aus Großbritannien Hr. Rolf Munding, der sofort in neue Produktionsanlagen und neue Geschäftspolitik der Gesellschaft investierte. Zur Zeit genießt die Saazer Brauerei eine Sonderstellung auf dem lokalen Markt und forciert erfolgreich den Export ihrer Produkte in die EU Staaten sowie nach Übersee. Das Ziel des Eigentümers der Saazer Brauerei und aller seiner Mitarbeiter ist es, mit modenen Technologien nach traditionellem böhmischen Verfahren aus ausgelesenen Rohstoffen, zu denen ausschließlich Saazer Hopfen, böhmisches Malz und eigenes Wasser gehören, ein Bier von höchstmöglicher Qualität zu brauen. Die Saazer Brauerei bietet zur Zeit Brauereibesichtigungen mit Bierverköstigung. Der Besichtigungsrundgang zeigt das Bierbrauverfahren vom Sudhaus bis zu den Abfüllanlagen. Die Regeln für die Besichtigungsrundgänge finden Sie auf den Internetseiten der Braurerei: Zu weiteren Sehenswürdigkeiten der königlichen Stadt Saaz gehören auch eine der größten Synagogen Mitteleuropas oder die wunderschöne Kirche Mariä Himmelfahrt, die auf einem der drei Saazer Marktplätze zu finden ist. Žatecký pivovar spol. s.r.o. Adresse: Žižkovo náměstí č.p , Žatec Tel.: Fax: E Mail: 20

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže áci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní mat... z 4 12.7.2016 20:40 Ústecký kraj - Oficiální web Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Společně pro turistiku a ekologii V česko-saském dotačním Programu Cíl 3/Ziel 3 byly schváleny další projekty

Společně pro turistiku a ekologii V česko-saském dotačním Programu Cíl 3/Ziel 3 byly schváleny další projekty NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2013 LÉTO / SOMMER Der Lokale Lenkungsausschuss Preis der Euroregion Bezirk und seine

Více

1/2013 JARO / FRÜHLING. Projekt Světýlka-Lichtlein

1/2013 JARO / FRÜHLING. Projekt Světýlka-Lichtlein NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2013 JARO / FRÜHLING Společné prohlášení o spolupráci Nové výzvy Společná prezentace Krušnohoří

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

ZPRAVODAJ EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ BERICHTERSTATTER DER EUROREGION ERZGEBIRGE NEPRODEJNÉ / UNVERKÄUFLICH

ZPRAVODAJ EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ BERICHTERSTATTER DER EUROREGION ERZGEBIRGE NEPRODEJNÉ / UNVERKÄUFLICH 01 2016 ZPRAVODAJ EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ BERICHTERSTATTER DER EUROREGION ERZGEBIRGE NEPRODEJNÉ / UNVERKÄUFLICH OBSAH INHALT MONITOROVACÍ VÝBOR BEGLEITAUSSCHUSS 04 Lokální řídící výbor schválil 12 projektů

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Česko a Sasko na společné cestě Schváleno 11 nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3/Ziel 3

Česko a Sasko na společné cestě Schváleno 11 nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3/Ziel 3 NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří PODZIM / HERBST 3/2010 Großprojekte Arbeitsgruppen Lokaler Lenkungsausschuss Erfolgreiche

Více

Revitalizace rašelinišť v Krušných horách zahájena

Revitalizace rašelinišť v Krušných horách zahájena NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 3/2014 PODZIM / HERBST Výroční konference AGEG Příprava Fondu malých projektů ve Freibergu

Více

Podporováno Ústeckým krajem

Podporováno Ústeckým krajem NFOPRESS S 4/2015 ZIMA / WINTER Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 14 Millionen EUR für grenzüberschreitende Projekte Erste Projekte im

Více

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 / Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Rahmenvertrag

Více

Großprojekte in Dresden Euroregionen in Lüttich Fonds der Kleinprojekte Erfolgreiche Projekte

Großprojekte in Dresden Euroregionen in Lüttich Fonds der Kleinprojekte Erfolgreiche Projekte NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2013 ZIMA / WINTER Velké projekty v Drážďanech Euroregiony v Lutychu Fond malých projektů

Více

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Přeshraniční management povodňových rizik v Povodí Labe Kristina Rieth Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Více

Velké šance pro cestovní ruch a životní prostředí v pohraničí

Velké šance pro cestovní ruch a životní prostředí v pohraničí NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří ZIMA / WINTER 1/2011 Preis der Euroregion Begleitausschuss Lokaler Lenkungsausschuss Erfolgreiche

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Programové území 2 Hlavní body podpory (1) Prioritní osy Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení

Více

Financováno Statutárním městem Most

Financováno Statutárním městem Most NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 3/2015 PODZIM / HERBST Interreg V A hat sich konstituiert Sächsische-tschechische Arbeitsgruppe

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Odborná konference k projektu Gemini 25.10.2016 Liberec Jméno přednášejícího: Jiří Zahradník Název příspěvku: Představení Kontaktního centra pro sasko-českou hospodářskou spolupráci Obchodní a průmyslové

Více

Deutschland Bundesländer

Deutschland Bundesländer Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon Číslo šablony: II/2 Datum vytvoření: 3.

Více

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2015 LÉTO / SOMMER Nový program Program Cíl 3 - Rozloučení Kulatý stůl v parlamentu Komunální

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky středních odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku Internationale Fachpraktika in den Bereichen Gartenbau und Landwirtschaft

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic 01.11.2008 31.10.2011 Gebäude Budova Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee Älteste Teile aus dem 17. Jhd., Erweiterungen aus dem 19. Jhd. Das

Více

Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří Zpravodaj jeuroregionu Krušnohoří hří/e Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2012 Kleinprojektefonds Erfolgreiche Projekte Neues Mitglied der Euroregion

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Vorbereitung des neuen Programms Bezirk und seine Euroregionen Grenzraumstudie Ausfugstipp

Vorbereitung des neuen Programms Bezirk und seine Euroregionen Grenzraumstudie Ausfugstipp NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2014 JARO / FRÜHLING Příprava nového programu Kraj a jeho euroregiony Studie příhraničního

Více

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2014 ZIMA / WINTER Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předána Příprava nového programu

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik

2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007-2013

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Úspěšná partnerská města Chomutov a Annaberg v programu Cíl 3 Partnerstädte Annaberg und Chomutov erfolgreich im Programm Ziel 3

Úspěšná partnerská města Chomutov a Annaberg v programu Cíl 3 Partnerstädte Annaberg und Chomutov erfolgreich im Programm Ziel 3 NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2014 LÉTO / SOMMER Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition

Více

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba Ort, Datum místo, datum Liberec, 5.4.014 Auszahlungsantrag Žádost o platbu 1. Angaben zum Projektträger bzw. Lead-Partner und Projektpartner Údaje k nositeli projektu resp. lead-partnerovi a projektovému

Více

Sachsen und Tschechien gemeinsam für eine starke Region

Sachsen und Tschechien gemeinsam für eine starke Region NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří LÉTO / SOMMER 2/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Česko-saská pracovní

Více

Die Zukunft von Streuobstwiesen im sächsisch-böhmischen Grenzraum Budoucnost smíšených ovocných luk v česko-saském pohraničí

Die Zukunft von Streuobstwiesen im sächsisch-böhmischen Grenzraum Budoucnost smíšených ovocných luk v česko-saském pohraničí Die Zukunft von Streuobstwiesen im sächsisch-böhmischen Grenzraum Budoucnost smíšených ovocných luk v česko-saském pohraničí Zweiter Workshop am 20. Oktober 2010 in Dresden druhý workshop 20. října 2010,

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

3/2013 PODZIM / HERBST. Das Wort des Europaabgeordneten Vorbereitung des neuen Programms Erzgebirge in Prag Neue Herausforderungen

3/2013 PODZIM / HERBST. Das Wort des Europaabgeordneten Vorbereitung des neuen Programms Erzgebirge in Prag Neue Herausforderungen NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 3/2013 PODZIM / HERBST Slovo evropského poslance Příprava nového programu Krušnohoří v Praze

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes 16.09.2015 Mangelhaftes Interesse an der Technik Auswirkungen auf die Industrie Im Jahr 2030 werden in der CZ über 420 000 qualifizierte

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Dotační území české dotační území tschechisches

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Drittes Treffen der Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) Third Meeting of the Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) 07. Mai 2015, Česke Velenice

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko ZÁKLADNÍ PRINCIPY Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 ZÁKLADNÍ PRINCIPY 13. 3. 2008, Liberec Pojmy a zkratky OPPS = Operační program přeshraniční spolupráce

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ / ABSCHLUSKONFERENZ

ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ / ABSCHLUSKONFERENZ ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH- SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

InfoPress. Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge. neprodejné unverkäuflich.

InfoPress. Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge. neprodejné unverkäuflich. InfoPress InfoPress 01-2017 Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge neprodejné unverkäuflich InfoPress 01-2017 Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří Berichterstatter der

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Historie a současnost SOŠ a SOU Sušice Historie und Gegenwart SOŠ a SOU Sušice

Historie a současnost SOŠ a SOU Sušice Historie und Gegenwart SOŠ a SOU Sušice Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

KICK-OFF Prioritätsachse 2 Umwelt und Ressourcen Prioritní osa 2 Životní prostředí a zdroje

KICK-OFF Prioritätsachse 2 Umwelt und Ressourcen Prioritní osa 2 Životní prostředí a zdroje KICK-OFF 09.03.2016 Prioritätsachse 2 Umwelt und Ressourcen Prioritní osa 2 Životní prostředí a zdroje Investment priority 6c Investitionspriorität 6c: Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_19 Briefe schreiben Střední

Více

Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich-Tschechische Republik

Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich-Tschechische Republik Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika-rakousko 2007-2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich-Tschechische Republik 2007-2013 ---------------------------------------------------------

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Publicita. Společný technický sekretariát

Publicita. Společný technický sekretariát Publicita Společný technický sekretariát Obsah 1. Všeobecné požadavky EK 2. Publicita na úrovni projektu 3. Publicita na úrovni programu 1. Všeobecné požadavky EK veřejnost musí být informována o podpoře

Více

Euroregiony v Parlamentu České republiky Euroregion im Parlament der Tschechischen Republik. Kraj a jeho euroregiony Der Bezirk und seine Euroregionen

Euroregiony v Parlamentu České republiky Euroregion im Parlament der Tschechischen Republik. Kraj a jeho euroregiony Der Bezirk und seine Euroregionen 02 2016 OBSAH INHALT 04 Lokální řídící výbor schválil celkem 25 projektů / Lokaler Lenkungsausschuss genehmigte 25 Projekte 06 Valná hromada / Vollversammlung 08 Zástupkyně Evropské komise hosty v Euroregionu

Více

Umweltüberwachung / Monitoring

Umweltüberwachung / Monitoring Strategische Umweltprüfung für die Regionalplanung Entwicklung eines transnationalen Prüf- und Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Tschechien Umweltüberwachung / Monitoring Lars Stratmann Abschlusskonferenz

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

Regional Cooperation Management. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě

Regional Cooperation Management. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě Regional Cooperation Management Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě CZ AT CZ AT IMPRESSUM - LEAD PARTNER REGIONALMANAGEMENT NIEDERÖSTERREICH 3500 Krems, Drinkweldergasse 15 office@regionalmanagement-noe.at

Více

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A ANLAGEN Anlage Nr. 1A Vorbereitende Übung: Endlich Ferien! Spieler A Es ist der letzte Schultag vor den großen Ferien. Was machen die Schüler und Lehrer der Anne Frank-Schule in den Ferien? Vieles weißt

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

Hudební cesta Krušnohořím

Hudební cesta Krušnohořím NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2015 JARO / FRÜHLING Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze Otevření hraničního

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více