Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008"

Transkript

1 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří Tichý Zapsala : Lucie Krzáková Schůze se zúčastnilo 7 hostů Starosta Vladimír Vytiska konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a seznámil přítomné s navrženým programem, který byl jednomyslně přijat. 1) Úvod a kontrola zápisu z minulého jednání 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Volba návrhové komise 4) Plnění rozpočtu ) Návrh rozpočtu na rok ) Rozpočtový výhled ) Územní plán seznámení s právním rozborem situace, návrh dalšího postupu 8) Prodej pozemku manželům Šenovým č.parc ) Vstup do Sdružení místních samospráv 10) Výběr dodavatele na značky omezující rychlost při průjezdu obcí 11) Výsledek jednání s p. Dědičem o vykoupení pozemků na kanalizaci 12) Zprávy z výborů a komisí 13) Různé 1) Pan starosta přivítal zastupitele a hosty a otevřel rozpravu k zápisu z minulého jednání zastupitelstva. K zápisu nebyly žádné připomínky. 2) Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednohlasně odsouhlaseni : p. P. Freislebenová a p. R. Štěrba 3) Členy návrhové komise byli navrženi a jednohlasně odsouhlaseni : p. L. Krzáková a p. J. Liška

2 4) Pan místostarosta Liška přednesl zprávu o plnění rozpočtu za rok 2007 a zkonstatoval, že plnění rozpočtu bylo řádně vyvěšeno na obecní vývěsce. K plnění rozpočtu nebyly žádné připomínky, a proto dal p. starosta hlasovat o schválení rozpočtu a zároveň o schválení závěrečného účtu za rok Proběhlo hlasování návrh usnesení byl jednohlasně přijat. 5) P. místostarosta Liška přednesl návrh rozpočtu na rok Zkonstatoval, že rozpočet je vyrovnaný VÝDAJE 7673,9 mil.kč ; PŘÍJMY 7673,9 mil. Kč. Pan místostarosta dále informoval o plánovaných investičních záměrech (částky jsou plánovaný odhad) - oprava místních komunikací 500 tis. Kč - chodníky pokračování stávajících chodníků 300 tis. Kč - příspěvky na dopravu autobusové linky - vodovod+kanalizace studie +projektová dokumentace 130 tis.kč. -úprava vodních tok- - spodní rybníka 200 tis.kč - školka investice 450 tis. Kč dotace od letiště 380 tis. Kč určeno na fasádu a sluneční kolektory na TUV - veřejné osvětlení nové VO na sloupy 250 tis. Kč - odpady 260 tis. Kč - zastupitelské org. - plat starosta a místostarosta 440 tis. Kč - místní správa platy zaměstnanců 372 tis. Kč - práce na dohodu 80 tis. Kč - konzultace porady právní+účetní tis. Kč - daně poplatky 118 tis. Kč - nákup pozemku od p. Dědiče kanalizace,voda,čistička 250 tis. Kč Výše uvedené položky jsou jen ty vyšší částky citované z celkového rozpočtu na r (celý rozpočet je Příloha č. 1 tohoto zápisu). Pan Vytiska dále informoval o tom, že se podařilo změnit rozpočtové plnění daní centrální rozdělování se zlepšilo ve prospěch menších obcí. Příjmy se navýšily cca o 20%. P. Liška dále vysvětlil položku vratky tis. Kč vráceny neinvestiční náklady ze školky (obec poskytne školce na vnitřní údržbu finance, ty které školka neproinvestuje vrátí zpět obci). K rozpočtu otevřel p. starosta rozpravu přihlásila se p. Freislebenová, která chtěla vysvětlit, proč obec zaplatila 17 tis. Za opravu mobilního WC, které bylo nabourané a posléze shořelo. Mobilní WC je v majetku obce, údržbu provádí majitelé kravína, kde se taky WC používá na společenských akcích, které se v kravíně pořádají. P. Liška vysvětlil, že po nabourání WC obec zaplatila jeho opravu a nyní čeká na peníze z pojišťovny, která je má vyplatit z povinného ručení poškoditele. Po opravě WC shořelo majitelé kravína pořídili nové WC, které je v majetku obce. Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, pan starosta zahájil hlasování o rozpočtu. Hlasování - PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0 6) P. Liška přednesl Rozpočtový výhled na r Kompletní rozpočtový výhled je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, pan starosta zahájil hlasování k tomuto bodu. Hlasování PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

3 7) P. Vytiska informoval o dalších krocích ve věci Změny ÚP č. 5 zopakoval závěry z minulého zasedání ZO, kdy byl pověřen, aby nechal udělat právní rozbor celé problematiky. P. starosta oslovil dva právní zástupce p. JUDr. Fialu a p. JUDr. Palkosku. Od Judr. Palkosky dostal jen krátké vyjádření Příloha č. 4. Judr. Fiala, který se specializuje na problematiku územně plánovacích dokumentací, dostal k dispozici veškeré materiály týkající se Změny ÚP č.5 a předložil stanovisko, které je Přílohou č. 3 tohoto zápisu. Pan starosta ocitoval jen poslední odstavec ze stanoviska, kde se hovoří o tom, že nárok na náhradu škody je velmi malý avšak nelze tento požadavek vyloučit a dodal, že celé stanovisko je k dispozici v kanceláři. Obě vyjádření předal p. starosta investorům p. Čonkovi a p. Kollmerovi (Stavebník-sbd). Dále p. starosta přednesl svůj návrh usnesení a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Jako první se do rozpravy přihlásil s tím, že navrhuje začít pracovat na novém kompletním územním plánu co nejdříve a problematiku řešenou ve Změně ÚPD č.5 (viz zápis OZ č. 02/2004 ze dne , bod č. 3 usnesení) projednávat v rámci celého územního plánu. Dále navrhl začít tzv. Strategickým plánem rozvoje obce, který by dal zastupitelům i dalším aktivním občanům příležitost k uplatnění názorů na budoucnost klíčových oblastí rozvoje obce (doprava, veřejné stavby, školství, veřejné prostory, služby atd.) již na příštím zasedání ZO. Strategický plán by chtěl p.starosta projednávat v klidnější atmosféře, a všichni zúčastnění se nebudou cítit svázáni územním plánem. Dále p. starosta podtrhl, že je potřeba pořídit co nejdříve územně analytické podklady, což je dané zákonem. Na těchto podkladech pracoval již p.arch. Myška, p.vytiska tedy navrhuje, aby v tom nadále pokračoval. Tyto materiály by měly být zpracovány nejpozději do podzimu t.r. Do rozpravy se dále přihlásili : p. Freislebenová se zeptala, na jaký zápis se p. starosta odkazoval ve svém vystoupení. P. starosta odpověděl, že se jedná o zápis č. 02/2004 z jednání ZO P. starosta dodal, že není důvod výše citované Usnesení měnit, a že trvá na tom, aby v dnešním Usnesení odkaz právě na zápis č. 02/2004 byl zmíněn. P. Štěrba poznamenal, že se v Usnesení pozemky ze změny ÚP č. 5 nemusí zmiňovat, protože se o nich bude jednat automaticky. P. Vytiska znovu vysvětlil svůj postoj v této věci. Jde především o zachování kontinuity jednání a rozhodování zastupitelstva v problematice územního plánu. P. Freislebenová opět nesouhlasí se zmínkou o zápise č. 02/2004 z v dnešním usnesení. P. Šafus navrhuje zpracovat koncept vizi, kde se bude stavět, kde bude zeleň, ale zároveň podotkl, že Změna ÚP č. 5 by se měla respektovat mimo jiné i z důvodů rozpracování, vynaložených investic a uzavřených smluv. P. Kollmer upozornil na fakt, že smlouvy jsou zde stále uzavřené, jednání nad ÚP č.5 v podstatě nemělo být zastaveno investoři čekají stále na vyjádření o dalším o postupu. P. Štěrba podotkl, že je nutné se zabývat ÚP jako celkem a nevyčleňovat jednotlivé pozemky (chráněná území, stavební, atd.) P. Vytiska odpověď p. Kollmerovi smlouvy samozřejmě platí do té doby, než se přijme dnešní usnesení, kterým by měl být starosta pověřen k jednáním s investory, rozvázáním smluv a vrácením záloh. Práce jsou zatím pozastaveny. P. Čonka vznesl následující dotaz - na posledním jednání ZO v r zastupitele přijali usnesení, že se v I./čtvrtletí 2008 začne pracovat na novém, kompletním územním plánu podotkl, že je půlka března a práce ještě nezačaly ptá se tedy, zda může dostat nějaké pevné termíny, dle kterých se budou práce na ÚP řídit, aby měl alespoň představu o časovém horizontu schválení. Podotkl, že pokud se teď začíná teprve se strategickým plánem, že to je vše poněkud zpožděné.

4 P. Štěrba oponoval, že na ÚP se nepřestalo pracovat nechaly se dělat právní rozbory, aby obec měla jistotu, že postupuje v souladu se zákonem. P. Čonka opět trvá na konkrétních termínech, chce mít jistotu, že pozemky budou stavební. P. Štěrba zkonstatoval, že nikdo nemůže zaručit, že pozemky budou či nebudou stavební. Je zde stále řada rozporů a nesouhlasů, a proto bylo jednání o změně ÚP č. 5 zastaveno a termíny nelze dávat pod tlakem. p.kollmer zmínil, že v rozpočtu na r není položka na zpracování podkladů pro ÚPD kde na to obec vezme finance. p. Vytiska musíme hledat cesty, např. Investoři tomu by se ovšem chtěl vyhnout-, dotace, apod. - rozhodovat se bude, až to bude aktuální. Nejraději by však p.starosta vycházel z vlastních zdrojů a využil dotací, které ovšem ještě zatím nejsou vypsány pouze se o nich jedná. V případě zájmu investorů p. Vytiska nevylučuje, že se dá jednat i o půjčce od investorů. p. Kollmer mělo by proběhnout výběrové řízení na architekta, který by celý ÚP zpracoval. p. Vytiska určitě bude výběrové řízení, ale rád by spolupracoval i nadále s p. Myškou. Dále p. starosta podotkl, že pro něj je důležité z mnoha důvodů, které již několikrát uvedl, aby se na pozemcích (ze změny ÚP č. 5) stavělo a bude se o to zasazovat. p.čonka p. Myška by měl pokračovat na novém ÚP, zná území a problematiku. Sám nabídl obci své peníze jako půjčku. p. Krzáková z čeho chce obec vrátit investorům peníze, když se s takovou položkou nepočítá v rozpočtu na r p. Vytiska je potřeba vrátit 100 tis. Kč, pokud dnešní usnesení projde a budou se muset fin. prostředky vrátit, musí se přijmout rozpočtové opatření. Zatím není možná konkrétní odpověď. p. Kollmer zmínil, že starosta si nechal udělat právní rozbory a dodal, že on jako zástupce investora má k dispozici též právní rozbory, ovšem opačného charakteru zeptal se, zda tedy chápe, že práce na změně ÚP č. 5 byly s konečnou platností ukončeny. p. Vytiska pokud se přijme dnešní usnesení tak ano. Dále přečetl návrh Usnesení, ze kterého odpověď p.kollmerovi vyplývá. Návrh usnesení Zastupitelstvo potvrzuje po seznámení s právním rozborem situace rozhodnutí ukončit projednávání Změny ÚP č. 5 a pověřuje starostu jednáním o vypořádání smlouvy o participaci na nákladech pořízení dokumentace a smlouvy se zpracovatelem p.arch. Myškou. Problematika projednávaná v rámci této změny (zápis z ZO 02/2004 z ), bude řešena novým územním plánem obce. p. Freislebenová navrhuje, rozdělit usnesení na dvě části, respektive vynechat poslední větu. p. Vytiska trvá na svém návrhu schválit ho jako celek. p. Freislebenová nechce, aby byl v usnesení zmíněn zápis ZO 02/2004 a dává protinávrh text usnesení tak jak jej navrhl p.starosta bez poslední věty. P. starosta zahájil hlasování, nejprve o protinávrhu p. Freislebenové - Hlasování : PRO 1 (Freislebenová) PROTI 4 (Vytiska.,Liška,Krzáková, Šafus) ZDRŽEL 1 (Štěrba) Návrh nebyl přijat. P. starosta dal hlasovat o svém návrhu Hlasování : PRO 3 (Vytiska, Liška, Štěrba) PROTI O ZDRŽEL - 3 (Krzáková,Šafus, Freislebenová) Návrh nebyl přijat.

5 Poté p. Štěrba navrhl 3. návrh usnesení Stejný text jako p. Vytiska poslední větu ovšem změnit na Území označené jako změna ÚP č. 5 patří k území obce a to bude samozřejmě projednáváno v rámci uzemního plánu celé obce O tomto návrhu dal p.starosta hlasovat. Hlasování : PRO 4 (Vytiska,Liška.Štěrba,Freislebenová) PROTI 0 ZDRŽEL 2 (Krzáková, Šafus) Návrh byl přijat. 8) P. Liška seznámil zastupitele s žádostí manželů Šenových na odkup pozemku 34/1 - oddělených 18 m2 s parcelním číslem 353. Manželé Šenovi si nechali udělat odhad pozemku, který činí ,- Kč. Manželé Šenovi již v r postavili na zmíněném pozemku garáž se všemi potřebnými souhlasy, která ovšem není zapsaná v KÚ a to způsobilo současné potíže při převodu majetku v rámci rodiny. Manželé Šenovi požádali o možnost snížení ceny o polovinu tedy na ,- Kč. K tomuto bodu p. starosta otevřel rozpravu nikdo neměl připomínky, dal tedy o návrhu hlasovat. Hlasování : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL O 9) p. Vytiska navrhl už na předchozích jednáních ZO možnost vstoupení naší obce do Sdružení místních samospráv. SMS začíná mít velkou váhu při jednáních s politickými orgány i s orgány nadřízenými obcím a změny dokáže prosadit spíše než jednotlivé obce samostatně. Toto Sdružení je třeba posílit. K tomuto bodu se žádný ze zastupitelů dále nevyjádřil. P.starosta dal tedy o bodu hlasovat. Hlasování : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0 10) Místostarosta Liška seznámil zastupitele s možnými druhy značení, které omezuje rychlost při vjezdu do obce, s firmami, které oslovil a s finančními prostředky, které budou potřeba vynaložit na toto značení. P. Šafus prověřuje možnost instalace semaforu, který mají v Horoměřicích výsledek bude poté se spojí s p.starostou. Obec počítá s osazením dvou značení cca nad Šafusovými a u konce zdi Hamzových. Cena, která bude potřeba na značení vynaložit se pohybuje cca od 80ti-150tis. Kč a více. Je možné požádat do konce března o dotaci na tento projekt,proto je potřeba si výběrem vhodného dodavatele pospíšit. K tomuto bodu proběhla krátká diskuse, poté dal p. starosta o tomto bodu hlasovat. Hlasování : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL )P. starosta ještě jednou vysvětlil nutnost odkupu pozemkú p.č. 70/1 a část p.č. 189 od pana Dědiče vybudování vodovodu, kanalizace, napojení čističky. Cena za větší část pozemku je navržena na 50,- Kč/m2, menší část za 300,- Kč/m2 průměrně vychází cena za m2 200,- Kč. Výměry budou ještě upřesněny. Zastupitelé souhlasí s pokračováním jednání o odkupu pozemků a s přípravou kupní smlouvy. 12) Finanční výbor FV na svém jednání projednal body 4,5,6 tohoto zápisu a doporučil tyto body zastupitelstvu ke schválení Kulturní komise velikonoční neděle velikonoční dílna od 14 hod. koncert od 17 hod divadlo Víti Marčíka od 18 hod.

6 i Pan starosta poděkoval organizátorům poslední Mikulášské zábavy za zakoupení dalších 20-ti židlí do sálu v sokolovně. Kontrolní výbor - schůzka 12:2. - nebyl usnášeníschopný omluvil se p.kočiš, proto udělal KV změny ve svém jednacím řádu, který dal zastupitelům na vědomí. Dále předložil závěrečnou zprávu, která je zastupitelům k dispozici v kanceláři OU. 13) a) p.starosta informoval o pokračujících jednáních ohledně křižovatky-kruháku SuchdolxÚněticexČ.VůlxHoroměřice. Seznámil s novým projektem pěti-ramenné křižovatky a výstavby obchodního areálu. b) změna autobusových spojení v jednání je změna autobusových linek, které by obsáhly trasu Únětice Roztoky. Jako výhodná se jeví trasa linky 359 Praha Roztoky Solníky Únětice Suchdol - pro občany Únětic je tato trasa výhodná hlavně z důvodu, že oběma směry se dostanou do Dejvic proběhne další jednání k tomuto tématu. Otázkou je cenová kalkulace, ale p.starosta nepředpokládá markantní nárůst finančních prostředků. Pokud k těmto změnám dojde, bude muset obec vybudovat 2 zastávky. c) p.vytiska informoval o možnosti služby Czech point služba pro občany, která umožní získání výpisu rejstířku trestů, KÚ, obchod. rejstříku, apod., přímo na OÚ Únětice. Tuto práci by v rámci své činnosti vykonával p. Dědina. Dále je potřeba pořídit software. p. starosta ještě zjistí, jaká by byla cena za tento software. Pak by mohl tento systém fungovat od léta. d) p. Ludvík jaký je posun s hlukovými pásmy p. Vytiska zatím nemá konkrétní nové zprávy Ve hod. p. starosta poděkoval zastupitelům i hostům za účast a ukončil jednání zastupitelstva.

7 U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Únětice ze dne v hod. a Obecním úřadě v Úněticích k bodu 4) zastupitelstvo schválilo plnění rozpočtu za r a zároveň schválilo závěrečný účet za rok 2007 k bodu 5) zastuitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2008 k bodu 6) zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled pro léta k bodu 7) Zastupitelstvo potvrzuje po seznámení s právním rozborem situace rozhodnnutí ukončit projednávání Změny ÚP č. 5 a pověřuje starostu jednáním o vypořádání smlouvy o participaci na nákladech pořízení dokumentace a smlouvy se zpracovatelem p.arch. Myškou. Území označené jako Změna ÚP č. 5 patří k území obce a to bude samozřejmě projednáváno v rámci územního plánu celé obce. k bodu 8) zastupitelstvo odsouhlasilo cenu pozemku parc.č m2 manželům Šenovým - odkup za částku ,- Kč. k bodu 9) zastupitelstvo souhlasí se vstupem oce Únětice do Sdružením místních samospráv k bodu 10) zastupitelstvo odsouhlasilo osazení měřících světelných zařízení ke zpomalení u vjezdů do obce Únětice v místech schválených dopravním inspektorátem. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na nákup zařízení. k bodu 13b) zastupitelstvo souhlasí s výstavbou chodníků a převodem pozemků č.iii/2411, parc.č. 383, kterých se výstavba týká do vlastnictví obce z krajského úřadu (státní silnice) V Úněticích, dne Starosta : Místostarosta : Ověřil : Robert Štěrba Pavlína Freislebenová Zapsala : Lucie Krzáková

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava zastupitelstvo městského obvodu Zápis 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Místo konání: Kulturní dům

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela.

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela. Zápis č. 12/2012 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 5.listopadu 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více