REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV F ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV F.1.4.5. - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA"

Transkript

1 REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV F ZDRAVOTNÍ TECHNIKA Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor: Aurum development s.r.o., U libeňského pivovaru 21015/10, Praha 8 Libeň A. Textová část 1. Technická zpráva B. Výkresová část Kanalizace 3.PP Kanalizace 2.PP Kanalizace 1.PP Kanalizace 1.NP Kanalizace 2.NP Kanalizace 3.NP Kanalizace 4.NP Kanalizace 5.NP Kanalizace střecha Vodovod 3.PP Vodovod 2.PP Vodovod 1.PP Vodovod 1.NP Vodovod 2.NP Vodovod 3.NP Vodovod 4.NP Vodovod 5.NP Plynovod 2.PP Plynovod 1.PP Řezy ležatých svodů kanalizace Řezy vzorových stoupaček Seznam příloh vypracoval: Gaňo Stojanov datum: 06/2011 Paré č.: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1

2 1. Úvod Projekt řeší v rámci projektu pro provedení stavby vnitřní kanalizaci, vodovod a plynovod v novostavbě bytového domu. Přípojky kanalizace, vodovodu a plynovodu jsou řešeny v samostatné části projektové dokumentace. 2. Základní údaje o stavbě Jedná se o objekt s třemi podzemními a pěti nadzemními podlažími. 3.PP je prostor, ve kterém jsou vedeny svody kanalizace a je zde umístěna retenční nádrž na dešťovou vodu. V 2.PP se nachází byty, sklípky a technické prostory, schodiště a výtah. V 1.PP se nachází parkovací stání, schodiště a výtah. V nadzemních podlažích je vstup a dále pouze byty. Objekt bude odkanalizován stávající jednotnou přípojkou DN 200 napojenou do jednotné veřejné kanalizace DN 350 v komunikaci pod objektem. Dešťové vody z parkovacích ploch a ze střechy objektu budou sváděny přes retenční nádrž do jednotné kanalizace, jak tomu bylo u stávajícího objektu. Nová vodovodní přípojka pro objekt z PE D 63 bude napojena na veřejný vodovod z litiny DN 100 v ulici Na pláni. Nová STL plynovodní přípojka z PE D 32 je napojena na STL plynovod z oceli DN 100 v téže komunikaci 3. Projektové podklady Za podklady projektu slouží jeho stavební část, předchozí stupeň PD, konzultace s projektantem stavební části, konzultace s projektanty ostatních profesí a požadavky investora. 4. Technický popis 4.1. Kanalizace Kanalizace dešťová Dešťové odpadní vody ze střechy budou sváděny novou přípojkou spolu se splaškovými vodami do jednotné veřejné kanalizace v komunikaci před objektem. Dešťové vody ze střechy objektu jsou sváděny odpady D1 D6 DN 70 (100,150). Veškeré odpady jsou opatřeny čistícími kusy osazenými ve výšce cca 1,0 m nad terénem. Odpady D1 a D2 jsou zakončeny střešními vtoky, např. HL 62.1H DN 70 s elektrickým ohřevem se samoregulací. Odpad D6 je zakončen dvěma střešními vtoky, např. HL 64.1H DN 100 s elektrickým ohřevem se samoregulací. Terasy jsou odvodněny terasovými vtoky HL 80H DN 70 napojenými na odpady D3 D5 DN 100. Na dešťovou kanalizaci jsou také napojeny 4 odvodňovací žlaby OŽ1 OŽ4 (Hauraton, Acodrain) osazené před objektem na zpevněných plochách a je na ní též napojena vpusť z anglického dvorku HL 310 N.2 DN 100. Ležaté svody jsou vedeny v 3.PP (v dutém prostoru pod 2.PP) spolu se splaškovými svody. Svody splaškové a dešťové kanalizace jsou vedeny odděleně a jsou spojeny až těsně před revizní šachtou RŠSD (spádový stupeň) vybudovanou na nové kanalizační přípojce. Dešťové svodné potrubí je vedeno ve spádu min. 1%. S ohledem na odvedení spodní vody od spodní stavby na severní straně objektu, bude v 3.PP zřízena drenáž. Na drenáži budou osazeny 2 koncové plastové drenážní šachty Ø 315 mm DŠ1 a DŠ2 a jedna soutoková šachta DŠ3. Odtok z této šachty bude veden v 3.PP do šachty DŠ4, ze které je proveden odtok do retenční nádrže. Všechny šachty DŠ jsou navrženy se šachtovým dnem s lapačem písku, aby se zabránilo zanášení kanalizace. Retenční nádrž S ohledem na zlepšení odtokových poměrů v kanalizační síti je na odtoku dešťových vod v objektu ( prostor základů v 3.PP) navržena retenční nádrž. Retenční nádrže řešeny v části AS a statiky. V retenční nádrži bude osazen vírový regulátor, např. typ FluidVertic VLS DN 50 nastavený na odtok 4,0 l/s. Tím dojde k výraznému snížení odtokového množství, a tím ke zlepšení průtokových poměrů ve veřejné kanalizační síti pod objektem oproti současnému stavu. Retenční nádrž je rozdělena na 2 komory. Do 1. komory budou sváděny dešťové vody ze střechy, které budou v případě potřeby, zpětně využívány na zalévání zeleně. Do 2. komory budou sváděny přes odvodňovací žlaby OŽ1 OŽ4 dešťové vody ze zpevněných ploch před objektem. Výpočet retenční nádrže Jednotná soustava - výpočet retenční nádrže n = 0,5 Odvodňovaná plocha = 783 m 2 = 0,0783 ha 2

3 Druh povrchu střecha, zpevněné plochy Ψ = 1,0 Regulovaný odtok do jednotné kanalizace = 4,0 l/s - návrhové množství T min I l/s/m 2 Red. plocha ha Q přítok Q odto k V m , ,35 4,0 4, , ,75 4,0 10, , ,31 4,0 8, , ,96 4,0 8, ,5 0,0783 9,12 4,0 7, ,0783 7,83 4,0 6, ,5 0,0783 6,93 4,0 6, ,0 0,0783 6,19 4,0 5, ,5 0,0783 5,60 4,0 4, ,0 0,0783 5,17 4,0 3, ,8 0,0783 4,76 4,0 2, ,4 0,0783 4,42 4,0 1, ,0 0,0783 3,92 4,0-0, ,7 0, ,5 0, ,0 0, ,0 0, ,1 0, ,2 0, ,9 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0783 Betonová monolitická retenční nádrž má nutný akumulační objem 10,05 m 3. Je navržen akumulační objem 20,16 m 3. Tím je vytvořená 100% rezerva k výpočtovému potřebnému akumulačnímu objemu nádrže Kanalizace splašková Splaškové vody jsou z nadzemních podlaží sváděny kanalizačními stoupačkami S1 S7 DN 100 do 3. PP, kde jsou tyto stoupačky napojeny na svody ležaté kanalizace. Na všech stoupačkách jsou v 2.PP osazeny čistící kusy TČ 100. Stoupačky jsou vedeny zpravidla v instalačních jádrech a jsou vyvedeny nad střechu, kde jsou zakončeny ventilačními hlavicemi VH 100. Zkrácené odpady č.8 13 a č.16 jsou opatřeny čistícími kusy a zátkou. Na zkrácené odpady č. 14 a 15 jsou napojeny podlahové vpusti HL 310NPr DN 100 v kotelně a místnosti s ohřívači TV. Na odpad č. 17 je napojen sifon pro odvod kondenzátu HL 136N DN 40. Na odpad č. 18 jsou napojeny sifony pro odvod kondenzátů od kotlů ÚT a ohřívačů TV a také sifony HL 21 DN 30 pro napojení přepadů od pojistných ventilů kotlů ÚT a ohřívačů TV. Veškeré čistící kusy jsou zakryty dvířky 200/200 mm. Přivzdušňovací ventil HL 900N DN 100, kterým je zakončena stoupačka S8 DN 100, je zakryt mřížkou 200/200 mm. Ležaté svody jsou vedeny v 3.PP (v dutém prostoru pod 2.PP) spolu s dešťovým svody. Svody splaškové a dešťové kanalizace jsou vedeny odděleně a jsou spojeny až těsně před revizní šachtou RŠSD (spádový stupeň) vybudovanou na nové kanalizační přípojce.splaškové svodné potrubí je vedeno ve spádu min. 2%. Připojovací potrubí je uloženo v min. spádu 3%. Připojovací potrubí budou, pokud možno, napojena na stoupačky pomocí dvojitých odboček pro bytová jádra. Napojení AP a myček na odpad je provedeno pomocí soupravy HL 405 DN 50. Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek VZT v 5.NP je 3

4 sveden přes sifony HL 136N DN 40 připojovacím potrubím vedeným pod stropem a napojeným na připojovací kanalizační potrubí od ZP, eventuálně je potrubí od jednotek VZT napojeno přímo na stoupačku. Kanalizační potrubí nesmí být vedeno v mezibytových zdech. Proto je vedeno na povrchu, nebo v přizdívce Bilance množství splaškových odpadních vod Výpočtový průtok splaškových odpadních vod podle ČSN splaškové odpadní vody Q tot = Q ww + Q c + Q p Q ww = k DU (k = 0,5 DU = součet výpočtových odtoků) Q c = trvalý průtok v l/s (průtok ze všech trvalých odtoků, trvá li déle než 5 min.) Q p = čerpaný průtok v l/s (ze všech trvalých odtoků) DU = 19. 0, , , ,0 = 164,3 l/s Q ww = k DU = 0,5 164,3 = 6,41 l/s Q tot = 6, = 6,41 l/s dešťové odpadní vody Qr = i. A = 0,030. ( ) = 18,03 l/s i - intenzita deště = 0,03 l/s/m2 A půdorys odvodňované plochy - (střecha + vjezdová rampa do 1.PP) - m2 splaškové a dešťové odpadní vody odváděné do jednotné kanalizace Qrw = 0,33 Qww + Qr + Qc + Qp Qrw = 0,33. 6, , = 20,15 l/s průměrné množství splaškových odpadních vod Q prům = 11,40 m 3 /den = 353,40 m 3 /měs = m 3 /rok Materiál Kanalizační potrubí vnitřní kanalizace je z plastů. Ležaté svody vedené pod stropem v 1.PP a potrubí vedené v zemi jsou z PVC pro venkovní kanalizaci KG systém. Svislé odpady a připojovací potrubí jsou z PPs HT systém. Potrubí vedené v zemi je uložené v pískovém loži tl. 100 mm a obsypáno tímtéž do výšky 200 mm nad potrubí. Drenážní potrubí uložené v zemi z flexibilního drenážního PVC uloženého v štěrkovém podsypu tl. 100 mm a obsypu do výšky 200 mm nad potrubí. Štěrkový obsyp je obalen geotextilií, aby se zabránilo vplavování zeminy do potrubí Vnitřní vodovod Rozvod pitné vody a TV Vnitřní vodovod je napojen na novou vodovodní přípojku z veřejného vodovodu v ulici Na pláni. Vodovodní přípojka z PE D 63 je dotažena do vodoměrné šachty umístěné na pozemku za jeho hranicí viz projekt přípojky. Ze šachty je potrubí z PE D 63 dotaženo do prostor technické místnosti 2.PP, kde je potrubí zakončeno hlavním uzávěrem HUO - KK DN 50. Za uzávěrem je vodovod rozdělen na rozvod pitné vody a požární vodovod. Hlavní trasa vnitřního vodovodu je vedena pod stropem v 1.PP v prostoru garáží. Do bytů v nadzemních podlažích je voda přiváděna stoupačkami V1 V7. Hlavní trasa vnitřního vodovodu pro byty v 2.PP napojená na stoupačku V0 je vedena pod stropem v 2.PP v prostoru chodby. Na stoupačkách, nebo odbočkách k nim jsou osazeny uzávěry KK. Stoupačky jsou vedeny v instalačních jádrech a jsou vyvedeny cca 0,5 m nad poslední odbočku v nejvyšším podlaží, kde jsou zaslepeny. Na odbočkách ze stoupaček v jednotlivých podlažích jsou osazeny uzávěry KK DN 15 (20). Za uzávěry jsou osazeny bytové vodoměry pro podružné měření spotřeby SV a TV zakryté dvířky 300/300 mm.. Trubní rozvody v bytech jsou vedeny v přizdívce, v podlaze, eventuálně na povrchu (např. pod vanou, nebo za kuchyňskou linkou). protože potrubí nesmí být vedeno v mezibytových zdech. Veškeré potrubí je uloženo, pokud možno, v min. spádu 0,3% směrem k odvodnění nebo k zařizovacím předmětům. Veškeré vnitřní trubní rozvody jsou tepelně izolovány (Mirelon, Armstrong). Mísy WC a baterie pro umyvadla a dřezy budou napojeny přes rohové ventily (kohouty) RK s připojovací hadičkou. Ventily pro napojení automatických praček, myček a plnění systému ÚT musí mít v sobě zabudovány zpětný ventil (pračkový ventil kohout DN 15). 4

5 Požární vodovod Na základě požadavků projektu PO bude v objektu zřízen požární vodovod. V NP budou na mezipodestách, v nikách u schodiště, osazeny požární hydranty B19/30, hadice ø 19 mm, délka 30 m, průtok min. 0,3 l/s). V 2.PP bude osazen hydrant B 19/30 (hadice ø 19 mm, délka 30 m, průtok min. 0,3 l/s). V 1.PP bude osazen hydrant B 25/20 (hadice ø 25 mm, délka 20 m, průtok min. 0,3 l/s). Na požárních stoupačce H1 je osazen zpětný ventil ZV DN 32.. Ohřev TV Teplá voda bude připravována ve dvou přímotopných zásobníkových ohřívačích TUV umístěných v samostatné místnosti. Jsou navrženy 2 ohřívače TUV typ A.O. Smith typ BFC 50 (obsah 368 l). Ohřívače jsou zapojeny za sebou. Na vstupu SV do 1. ohřívače je osazena připojovací soustava (uzávěr KK DN 50, zpětný ventil DN 50, pojistný ventil DN 32). Dále jsou na vstupu SV do každého ohřívače osazeny manometry. Přepad od pojistné armatury ohřívačů TUV je napojen na připojovací potrubí kanalizace. Vzhledem k vzdálenostem mezi jednotlivými odběrními místy je na potrubí navržena nucená cirkulace. Na vstupu cirkulačního potrubí do ohřívače je osazen uzávěr KK DN 32, zpětný ventil ZV DN 32, oběhové čerpadlo (např. Grundfos UPS F) a uzávěr KK DN 32. Pro ovládání chodu čerpadla je možné použít spínací hodiny. Měření spotřeby vody Bude prováděno vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné šachtě před objektem v souladu s ČSN a ČSN Podružné měření bude prováděno bytovými vodoměry umístěnými spolu s uzávěry na přívodu SV a TV v jednotlivých bytech, nebo nebytových prostorách (úklidová komora stoupačka V8 a zalévání stoupačka V9). Dále bude měřena celková spotřeba SV a TV pro celý dům podružnými vodoměry Qn 6 umístěnými v místnosti s ohřívači TV. Materiál Veškeré trubní rozvody v objektu (včetně požárního vodovodu) budou z plastu (např. Hostalen) PN 16. Pro rozvody TV je lépe použít tlakovou řadu PN 20. Veškeré trubní rozvody jsou tepelně izolovány (Mirelon, Armstrong). Rozvody SV mají tl. izolace min. 10, rozvody TV a cirkulace mají izolaci min. 15 mm Požární vodovod nemusí být tepelně izolován Výpočtový průtok a bilance potřeby vody (podle vyhl. 428/2001 Sb.) výpočtový (návrhový) průtok pitné vody podle ČSN pro obytné budovy Q v = q 2 i. n Q v = 0, , , = 7,60 = 2,76 l/s Bilance potřeby vody průměrná denní potřeba vody Q prům max. počet bydlících osob.76 osob 150 l/ osoba/ den = l/den Q prům = l/den = 11,40 m 3 /den = 353,40 m 3 /měs = m 3 /rok maximální denní potřeba vody Q maxden = Q p. k d maximální hodinová potřeba vody Q maxhod = Q maxden. k h : 24 Q maxden = 11,40. 1,29 = 14,71 m 3 /den Q maxhod = 14,71. 1,8 : 24 = 1,103 m 3 /den = 0,31 l/s potřeba TUV - je uvažována jako 35% celkové denní průměrné potřeby vody Q prům TUV = 0,35. 11,40 = 3,99 m 3 /den Q maxden = 0,35. 14,71 = 5,15 m 3 /den Q maxhod = 5,15 : 2 = 2,58 m 3 /hod = 0,72 l/s požární voda součinnost 2 hydrantů na stoupačce, max. 3 hydranty v celém objektu = 3 0,3 l/s Q pož...0,9 l/s Q pož Q v 4.3. Plynovod Plynovod - OPZ Plynovod v objektu je napojen na novou STL plynovodní přípojku z veřejného STL plynovodu z oceli DN 100 v ulici Na pláni. STL přípojka z PE D 32 SDR 11 je zakončená HUPem v zemním 5

6 provedení umístěným ve veřejné komunikaci (chodníku) před hranicí pozemku. Od HUPu je veden STL plynovod - OPZ pod příjezdovou areálovou komunikací k domu. Prostup do objektu - 2.PP, je uložen v utěsněné ocelové chráničce. V 2.PP bude pod stropem proveden rozvod plynu ke spotřebičům. Jedná se o přívod plynu do kotelny (zdroji tepla) a do místnosti s ohřevem TV. V kotelně (zdroji tepla pro dům) budou instalovány 2 závěsné kondenzační kotle typ Junkers ZBR 42-3A. Každý kotel má výkon 41 kw, spotřeba = 4,20 m 3 /hod. Kotle budou sloužit pro systém ÚT. V místnosti pro ohřev TV budou umístěny 2 plynové zásobníkové ohřívače TV typ A.O. Smith typ BFC 50 (obsah 368 l). Každý ohřívač má výkon 47,4 kw, spotřeba = 5,00 m 3 /hod. Před každým plynovým spotřebičem je osazen uzávěr - kulový kohout KK DN 20. Plynovodní potrubí v 2.PP je vedeno pod stropem na povrchu. Měřící a regulační sestava OPZ Zde bude ve výklenku na fasádě umístěn ve skříni uzávěr s provozním uzávěrem, regulátorem tlaku, plynoměrem a havarijním uzávěrem kotelny - HUK. V skříni je osazen provozní uzávěr KK DN 25, regulátor, např. Mesura B25, plynoměr G16 (rozteč 280 mm), nebo jiný dle plynáren a HUK, např. BAP DN 50. Dno skříně bude ve výšce min. 0,5 m nad terénem chodníkem viz projekt přípojky plynovodu. Další podružné měření plynu bude prováděno plynoměrem G6 umístěným na přívodu plynu před ohřívači TV v m.č Montáž a materiál Při prostupu plynovodu nosnými nebo dutými konstrukcemi bude potrubí uloženo v utěsněné chráničce s přesahem min. 10 mm na obě strany. Chránička má mít světlost o cca 30 mm větší, než je vnější průměr potrubí. Plynovod uložený v chráničce má být bez svařovaných spojů. Plynovod je z trubek ocelových svařovaných, jakost materiálu , podle ČSN trubky ocelové bezešvé závitové nebo ČSN trubky ocelové bezešvé hladké. Potrubí vedené dutými příčkami, za pevně zabudovanými zařizovacími předměty, nebo komínovým zdivem, je uloženo v ochranné trubce s přesahem do volného prostoru. Vzdálenost mezi potrubím a ostatními instalacemi je min. 20 mm. Potrubí je uloženo ve spádu min. 0,2 směrem ke spotřebičům. Rozebíratelné spoje v chráničce jsou zakázány. Potrubí je opatřeno základním nátěrem S Viditelné části budou též natřeny vrchním nátěrem S 2013/ žlutá. Závitové a přírubové spoje je nutno omezit na minimum a to pouze při instalaci závitových či přírubových armatur nebo plynoměrů. Potrubí a příslušenství je uzemněno podle ČSN a spoje jsou vodivě propojeny podle ČSN Membránové plynoměry jsou osazeny tak, aby byla dodržena ustanovení ČSN Výška číselníku je 1-1,8 m nad podlahou či terénem. Před uvedením do provozu bude provedena zkouška pevnosti, podle ČSN EN 1775, čl a TPG čl Dále bude provedena zkouška těsnosti podle ČSN EN 1775 čl (max 15 kpa) a TPG čl a a souvisejícími předpisy ČSN EN 1775, čl a TPG čl a čl O tlakové zkoušce bude proveden zápis. OTP provede plynárenský podnik. O výsledku přezkoušení vyhotoví osvědčení. Dodavatel je povinen zajistit před uvedením do provozu revizi a vyhotovit revizní správu. Bilance potřeby plynu 2 kotel 41 kw 4,20 m 3 /hod ZP 8,40 m 3 /hod ZP 2 ohřívač TV 47,4 kw 5,00 m 3 /hod ZP.10,00 m 3 /hod ZP celkem 18,40 m 3 / hod ZP Roční spotřeba plynu viz projekt ÚT 4.4. Zařizovací předměty Klozety jsou v závěsném samonosném provedení. Baterie pro zařizovací předměty, tj. umyvadla a dřezy jsou stojánkové pákové. Baterie pro vany a výlevku jsou uvažovány nástěnné pákové. Konkrétní typy budou určeny investorem. 5. Závěr 6

7 Veškeré práce a použitý materiál musí odpovídat ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN 17 75, TPD , TPG , tech. pokynům PPD a.s. A 250 a ostatním platným normám a předpisům G. Stojanov 7

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Gaňo Stojanov Odlehlá 62, 190 00 Praha 9, tel./ fax: 222 521 524 projekty ZTI voda kanalizace plyn NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV F.2.4. PŘÍPOJKA KANALIZACE Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor:

Více

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Gaňo Stojanov Odlehlá 62, 190 00 Praha 9, tel./ fax: 222 521 524 projekty ZTI voda kanalizace plyn NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor: Aurum development s.r.o.,

Více

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Gaňo Stojanov Odlehlá 62, 190 00 Praha 9, tel./ fax: 222 521 524 projekty ZTI voda kanalizace plyn NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV F.2.3. PŘÍPOJKA VODOVODU Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

D 1.4. Zařízení zdravotně technických instalací

D 1.4. Zařízení zdravotně technických instalací DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : Martina Hubáčková Stavba : RODINNÝ DŮM D 1.4. Zařízení zdravotně technických instalací Stránka 1 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY...2 IDENTIFIKACE

Více

Technická zpráva Technické zařízení budov

Technická zpráva Technické zařízení budov Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Technická zpráva Technické zařízení budov Datum:05/2017 Vypracoval: Bc. Pavel Matoušek 1 Identifikační údaje a zadání Název stavby: Admnistrativní budova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA 1.NP BUDOVY D NA AMBULANCE D ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA 1.NP BUDOVY D NA AMBULANCE D ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace řeší vnitřní rozvody kanalizace a vody prováděné v rámci plánovaných stavebních úprav budovy D na ambulance. Stávající objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu A Úvod Projektová dokumentace část D.1.4.1 Zdravotně technické instalace je vypracována pro akci Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s šikmou střechou.

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

Stavba : ÚPRAVA WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou

Stavba : ÚPRAVA WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou DOKUMENTACE POVOLENÍ PRO STAVEBNÍ Stavba : ÚPRAVA WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo : Libice nad Cidlinou Investor : Obec Libice nad Cidlinou Část : F1.4e TZB - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA Obsah : Technická zpráva Zak.

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební D 1.4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁST D DLE PŘÍLOHY č.5 K VYHLÁŠCE 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB Vypracoval: Datum: 8.1. 2017 Bc.Václav Hostačný 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz projektant části PD: Ing. Jiří Dudek Sychotín 63, 67972 Kunštát PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA Úvod Identifikační údaje stavby: název stavby: účel stavby: Stavební úpravy BD byty č.2, 3 2.np a byt č. 8-5.np stavební úpravy a udržovací práce místo stavby: obec: Praha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY,SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ NAVYUŽÍVANÝCH SPORTOVNÍCH KABIN NA ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE st. parc.č. 445, k.ú. Řevničov TECHNICKÁ ZPRÁVA SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Seznam pł loh. 1. TechnickÆ zpræva 2. Situace

Seznam pł loh. 1. TechnickÆ zpræva 2. Situace Seznam pł loh 1. TechnickÆ zpræva 2. Situace 3. KP - podøln łez 4. VP - podøln łez 5. PP - podøln łez, łezy plynovodu 6. 1.NP - kanalizace 7. 2.NP - kanalizace 8. ezy kanalizace 9. 1.NP - vodovod, plynovod

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 3. VODOVOD... 3 3.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA... 3 3.2 VNITŘNÍ VODOVOD... 4 3.3 BILANCE SPOTŘEBY VODY... 4 3.4 TEPELNÉ IZOLACE A NÁTĚRY...

Více

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, Velké Pavlovice, PSČ 691 06 Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo:

Více

Technická zpráva zdravotechnika a plynoinstalace

Technická zpráva zdravotechnika a plynoinstalace Technická zpráva zdravotechnika a plynoinstalace 1. Základní identifikační údaje akce Název stavby: Rodinný dům Neratov Objekt: Rodinný dům Místo stavby: Neratov, p.č. 11/1 v k.ú. Neratov Účel stavby:

Více

cb-energo Technická zpráva Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář parc.č. 765/4; k.ú. Velichov Investor:

cb-energo Technická zpráva Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář parc.č. 765/4; k.ú. Velichov Investor: Senovážné nám. 2, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 106 185, 606 455 511 Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář e-mail: skarda@cb-energo.cz cb-energo Stavba: Investor: Stupeň PD: Rodinný

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s. PROJEKCE TZB, Folta Miroslav Podlesí 461, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 631 016, 604 790 004 e-mail: tzb.folta@seznam.cz Řešení havarijního stavu soc. zařízení a školní kuchyně MŠ MŠSpolečenský

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-25 Ares stavba na parc. 647/23, k.ú. Sluštice Bc. Milan Bláha, Chvatěrubská 355/14, 181 00 Praha 8 RNDr. Veronika Bláhová,

Více

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody Předložená dokumentace zdravotně technických instalací ve stupni pro provedení stavby, řeší rekonstrukci a přístavbu výrobny vína a biomoštu na p.č.465, 593 v k.ú. Rakvice. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.4.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.4 ZAKÁZKA: SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL - 02 REVIZNÍ ŠACHTA - 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ - 04 PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - 05 SCHEMA SPLAŠKOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. prohlídka dotčených prostor.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. prohlídka dotčených prostor. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Projektová dokumentace zdravotně technických instalací řeší modernizaci tří sociálních zařízení v MŠ Bohatice. Jedná se o instalaci nových zařizovacích předmětů a výtokových baterií

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Technická zpráva TZB DIPLOMOVÁ PRÁCE. NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Hotel Zuberec. Stupeň dokumentace: RDS

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Technická zpráva TZB DIPLOMOVÁ PRÁCE. NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Hotel Zuberec. Stupeň dokumentace: RDS souř.systém JTSK ±0,000 = 777,700 výšk.systém BpV NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Hotel Zuberec Stupeň dokumentace: RDS DIPLOMOVÁ PRÁCE ČVUT v Praze Fakulta stavební MÍSTO STAVBY KONZULTANT ČÁSTI VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ

Více

F.1.4.e - TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU MATEŘSKÉ ŠKOLY OSICKÁ Č.P. 454, 198 00 PRAHA 9 - KYJE

F.1.4.e - TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU MATEŘSKÉ ŠKOLY OSICKÁ Č.P. 454, 198 00 PRAHA 9 - KYJE F.1.4.e - TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU MATEŘSKÉ ŠKOLY OSICKÁ Č.P. 454, 198 00 PRAHA 9 - KYJE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor : Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 19821

Více

Zakázka: Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče 4943 Masarykovo náměstí 1, Hustopeče Zdravotní technika

Zakázka: Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče 4943 Masarykovo náměstí 1, Hustopeče Zdravotní technika 1 Všeobecně Dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby řeší návrh zdravotně technických instalací pro přístavbu objektu s odbornými učebnami v areálu SOŠ a SOU Hustopeče. Objekt bude postaven v

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Technická zpráva ZTI. D Zdravotně technické instalace

Technická zpráva ZTI. D Zdravotně technické instalace Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII Tel: 412 547 778, 412 548 903 e-mail: reditelka@msboletice.cz, www.msboletice.cz IČO: 49888544 D.1.4.1 Zdravotně

Více

F.4.1. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy 07

F.4.1. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy 07 F.4.1. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší návrh

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

Technické zařízení budov

Technické zařízení budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta Stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Bakalářská práce Technická zpráva Technické zařízení budov Vypracovala: Vedoucí práce: Magdalena Bártová doc.ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE RD U CIHELNY 394, SVOBODNÉ DVORY K PROJEKTU TZB VYPRACOVAL: BALEK LADISLAV AKCE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE RD U CIHELNY 394, SVOBODNÉ DVORY K PROJEKTU TZB VYPRACOVAL: BALEK LADISLAV AKCE: AKCE: REKONSTRUKCE RD U CIHELNY 394, SVOBODNÉ DVORY INVESTOR: VFS LUKÁŠ A JANA VAŘEČKOVI ŠMILOVSKÉHO 1685/10, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ČÍSLO ZAKÁZKY: M10/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA K PROJEKTU TZB VYPRACOVAL: BALEK

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA Úvod název stavby: Stavební úprava a půdní vestavba BD místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32 jednotka: byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území:

Více

VÝPIS MATERIÁLU - KANALIZACE

VÝPIS MATERIÁLU - KANALIZACE VÝPIS MATERIÁLU - KANALIZACE Výpis je pouze orientační, dodavatel je povinen si vypracovat vlastní. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ROZVODY SPOLKOVÉHO DOMU TVAROVKY Raupiano ks, bm DN50 DN50 11,1 DN75 DN75 5,2 50/87

Více

D.1.3. Technika prostředí staveb. České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební. Autosalon Rychnov nad Kněžnou. Zikova 1903/4 Praha 6

D.1.3. Technika prostředí staveb. České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební. Autosalon Rychnov nad Kněžnou. Zikova 1903/4 Praha 6 České vysoké učení technické v Praze - Stavba: Předmět: Diplomová práce - 124DPM Vypracoval: Fakulta stavební Zikova 1903/4 Praha 6 166 36 Autosalon Rychnov nad Kněžnou Štemberkova 1658 Rychnov nad Kněžnou

Více

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4 1. a. DOMOVNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ 0,00 0,00 2. 1. Potrubí 0,00 3. HTEM 40, ref. Osma Komorovice - HT systém bm 47,00 0,00 0,00 4. HTEM 50, ref. Osma Komorovice - HT systém bm 35,00 0,00 0,00 5. HTEM

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE... OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. POTŘEBA VODY... 3 4.2. Výpočet ohřevu teplé... 3 4.3. Výpočet MAXIMÁLNÍHO SOUDOBÉHO PRŮTOKU...

Více

PROFESTA S.R.O. Radošovice 86,

PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice PROJEKT ZDRAVOTNÍ INSTALACE Technická zpráva Identifikační údaje zakázky Číslo zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD PRO-019-13-P6 NISOU, Husova 490,

Více

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING 0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC projekt Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING Název akce : Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING F.1.4.f - Plynová zařízení Místo

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. Identifikační údaje stavby Název stavby. Královéhradecký. Projektová profese

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. Identifikační údaje stavby Název stavby. Královéhradecký. Projektová profese TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Identifikační údaje stavby Název stavby Místo stavby Region Projektová profese Vypracoval Datum zpracování PD 12/2013 Pod archivním číslem 3114

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNÍ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNÍ INSTALACE Název akce: Veřejné WC na parkovišti v Hluboké nad Vltavou Investor: Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41 Č. zakázky: SP 2013/06 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNÍ INSTALACE Vypracoval:

Více

12 Odběrná plynová zařízení

12 Odběrná plynová zařízení 12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - OBJEKT 01.ZTI

TECHNICKÁ ZPRÁVA - OBJEKT 01.ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA - OBJEKT 01.ZTI 1. Úvod: Tato dokumentace obsahuje návrh vnitřní kanalizace, vodovodu a plynovodu pro stavbu DOB-CENTRUM v Dobřichovicích, parc. č. 155/2, 157, 158. Projekty vodovodních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VNITŘNÍ VODOVOD. Úvodem: Výchozí podklady: Ohřev teplé vody: TECHNICKÁ ZPRÁVA... 1 VNITŘNÍ VODOVOD... 1 VNITŘNÍ KANALIZACE:...

TECHNICKÁ ZPRÁVA VNITŘNÍ VODOVOD. Úvodem: Výchozí podklady: Ohřev teplé vody: TECHNICKÁ ZPRÁVA... 1 VNITŘNÍ VODOVOD... 1 VNITŘNÍ KANALIZACE:... TECHNICKÁ ZPRÁVA... 1 VNITŘNÍ VODOVOD... 1 VNITŘNÍ KANALIZACE:... 3 PŘÍLOHA Č.1 VODOMĚRNÁ SESTAVA... 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvodem: Tento projekt pro stavební povolení se zabývá návrhem nových vnitřních rozvodů

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 22: Slaboproud 1 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. MP kabeláž kpl MP trubkování kpl 1 MP Oživení systému, předávací

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah části PD:

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah části PD: Obsah části PD: 01 Technická zpráva 02 Kanalizace svodné potrubí 03 Kanalizace 1.np 04 Kanalizace 2.np 05 Kanalizace 3.np 06 Kanalizace 4.np 07 Kanalizace - střecha 08 Vodovod 1.np 09 Vodovod 2.np 10 Vodovod

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: VŠE - Stavební práce - profese 2 - Kanalizace JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 5.10.2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE Investor: MIROSLAV NOVOTNÝ, DLOUHÁ 710/40, HORNÍ SLAVKOV Akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo realizace: Č. HOLASE 406/11, 228/13, MILEVSKO Datum: LISTOPAD 2015 Stupeň: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Vypracoval:

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 022: Slaboproud 17 444,00 001 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. 0 0,00 0,00 MP kabeláž kpl 0 0,00 0,00 MP trubkování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Plynovodu

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Plynovodu Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-24 Zefyros stavba na parc. 186/1, k.ú. Načešice Otakar Kůrka, Srní 110, 341 92 Kašperské Hory Jana Macháčková, Libočany

Více

Technická Zpráva. Příloha 1. K projektové dokumentaci. Vypracoval:Ondřej Matějka. Dne: Dne: Stavba: Rodinný dům, 2.

Technická Zpráva. Příloha 1. K projektové dokumentaci. Vypracoval:Ondřej Matějka. Dne: Dne: Stavba: Rodinný dům, 2. Příloha 1 Technická Zpráva K projektové dokumentaci Vypracoval:Ondřej Matějka Schválil: Dne: 13.10.2009 Dne: 13.10.2009 Stavba: Rodinný dům, 2.NP Stavebník:Petr Svoboda Stupeň: Obsah: A. Identifikační

Více

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice SEZNAM PŘÍLOH: 00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS PLYNOINSTALACE 02 AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE Autorizoval / hlavní projektant: 01 2016 1 : x A4 Email: slavik.josef@gmail.com PLYNOINSTALACE SEZNAM PŘÍLOH:

Více

Úvod. Jímka splaškových vod

Úvod. Jímka splaškových vod Úvod Předmětem projektu jako celku přízemního nepodsklepeného rodinného domu. Tato část projektu řeší následující části stavby: Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Dešťová kanalizace a vsakování dešťových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_11 Název materiálu: Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam

Více

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Předložený projekt řeší zdravotně technické na akci Nová pasáž a novostavba na p.č. 59, 62 61/1, 64/4, 64/5 v k.ú. Jaroměř. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková kanalizace 1.1.1.

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

SPECIFIKACE MATERÁLU 11111-ZTI-11 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ ZDRAVOTECHNIKA

SPECIFIKACE MATERÁLU 11111-ZTI-11 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ ZDRAVOTECHNIKA INVESTOR: Ing. Marek Kania Lípová 900/52 Ludgeřovice 747 14 Ing. Vladislav Varmuža U Kasperčoka 649/31 Havířov, Bludovice 736 01 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT ING. DAVID KANIA ING. DAVID KANIA ARCHITEKTONICKÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-24 Zefyros stavba na parc. 186/1, k.ú. Načešice Otakar Kůrka, Srní 110, 341 92 Kašperské Hory Jana Macháčková, Libočany

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

Ceník ZTI a ÚT. 1. Demontáž a odpojení od odpadového potrubí ks 0, Pročištění odpadu ks 0, Přezkoušení a funkce těsnosti ks 0,20

Ceník ZTI a ÚT. 1. Demontáž a odpojení od odpadového potrubí ks 0, Pročištění odpadu ks 0, Přezkoušení a funkce těsnosti ks 0,20 Výměna umyvadla bez stojánkové baterie s konzolou 1. Demontáž a odpojení od odpadového potrubí ks 0,30 2. Pročištění odpadu ks 0,45 3. Montáž starých konzol, montáž konzol vč. osazení špalíků nebo hmoždinek

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Opava 19.2.2014 Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SEZNAM PŘÍLOH : TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV 1. Úvod: Tato dokumentace obsahuje návrh kanalizačních a vodovodních přípojek pro stavbu DOB-CENTRUM v Dobřichovicích, parc. č. 155/2, 157, 158. Projekt zdravotních instalací na

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV F 1. 4.F.1 T ECHNICKÁ ZPRÁVA R OZVODY PB 1 Stavba: Plynofikace objektu OÚ Vrátkov č.p. 17 Místo: parc.č. 65, k. ú. Vrátkov Stupeň

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby... - 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Vodovodní přípojka a vnitřní vodovod...-

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ZTI Vnitřní vodovod. Vypracoval: Vyučující:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ZTI Vnitřní vodovod. Vypracoval: Vyučující: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI Vnitřní vodovod Vypracoval: Vyučující: Obsah 1. Úvod... 2 1.1 Seznam použitých zákonných předpisů a norem:... 2 1.2 Popis rodinného domu... 2 1.3 Podklady... 3 2. Výpočet zásobníku

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1247_provedení_plynovodů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586 TECHNICKÁ ZPRÁVA K AKCI : 1 ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů 1614 pavilon stravování a školní družiny stavební úpravy a změna užívání v části stavby školní družina a) identifikační údaje : Objednatel : Město

Více

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Ing. Leoš POHANKA projektové a inženýrské služby tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 Dolní 35, 592 14 Nové Veselí projekce@pohanka.net, www.pohanka.net Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více