çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7"

Transkript

1 çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 obsah ODBORNÉ ČLÁNKY 295 Krautschneider, R. Čech, J.: Experimentální zjiš ování zbytkových napětí Al slitin gravitačně litých do písku Experimental determination of residual stress in Al alloys gravity-cast into sand moulds 303 Król, S. Małecka, J. Zemčík, L.: Vliv vybraných parametrů na průběh cyklické oxidace intermetalické slitiny TiAl The influence of chosen parameters on the course of cyclic oxidation of TiAl intermetallics EMO nejrozsáhlejší mezinárodní přehlídka techniky obrábění kovů 307 Malik, J. Futáš, P. Vasková, I. Eperješi, Š.: Nehomogenita tlakového odliatku z podeutektického silumínu Inhomogeneity of a pressure die casting from hypoeutectic silumin 311 Malik, J. Futáš, P. Vasková, I. Eperješi, Š.: Vplyv podmienok tlakového liatia na mechanické vlastnosti tlakovo liatych odliatkov Influence of pressure die casting conditions on mechanical properties of pressure die castings 315 Jelínek, P.: Formování povrchu odlitků z grafitizujících slitin železa bez uhlíkatých aditiv s využitím technologie EFF-SET Forming the surface of castings from graphitizing ferrous alloys without carbonaceous additives with the use of the EFF-SET technology Firemní prezentace 318 Wiese, E. Hrabina, D.: Filtrace těžkých odlitků z litiny s kuličkovým a lupínkovým grafitem (FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy) 324 Umění je v jednoduchosti (Laempe+Panáčková s. r. o., Praha) RUBRIKY 327 Roční přehledy 334 Zprávy Svazu sléváren České republiky 342 Zprávy České slévárenské společnosti 346 Vzdělávání 348 Zahraniční slévárenské svazy 349 Slévárenské konference 353 Slévárenská výroba v zahraničí 354 Slévárenské výstavy 356 Aktuality 357 Blahopřejeme 360 Vzpomínáme 363 Z historie všeobecné tematické zaměření příští číslo bude věnováno hodnocení veletrhu GIFA 2007

2 ediční plán časopisu Slévárenství na závěrečnou třetinu roku 2007 číslo uzávěrka pro číslo vyjde tematické zaměření zasílání podkladů Hodnocení veletrhu GIFA slévárenské dny ( ) Zařízení sléváren z hlediska bentonitových směsí; bentonit, jeho vlastnosti a užití ceník inzerátů a reklamních článků v roce 2007 umístění velikost obsah inzertní části obálka cena inzerátu (Kč) FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy Laempe+Panáčková s. r. o., Praha FORMSERVIS, spol. s r. o., Brno FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna 326 Commexim Group a. s., Říčany u Prahy 343 Mencl Guss s. r. o., Roudnice nad Labem 348 Targi Kielce sp. z. o. o., Polsko rozměry (š v) v mm na spad do zrcadla čb. čb.+1 bar. barva horizontálně vertikálně horizontálně vertikálně OBÁLK A 1. strana 1 A , strana 1 A , /2 A , 8 400, 9 800, strana 1 A , /2 A , 8 400, 9 800, strana 1 A , /2 A , 9 500, , UVNITŘ 1 list (2 A4) , , , A , , , /2 A , 7 800, 9 300, /4 A , 3 900, 4 700, /8 A , 1 950, 2 350, vlepený list (A4) dodaný zákazníkem , volně vložený list dodaný zákazníkem 5 000, časopis pro slévárenský průmysl SVAZ SLÉVÁREN ÇR ISSN Číslo povolení Ministerstva kultury ČR registrační značka MK ČR E 4361 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. To platí především pro rozmnožování, překlady, kopírování na mikrofilm, ukládání a zpracování v počítačových systémech. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Vydává Svaz sléváren ČR, IČ Redakce: Brno, Technická 2896/2 tel.: , , fax: Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Zátišie 10, Bratislava, tel.: , fax: Členové Združenia zlievarní a kováční Slovenska na adrese: Združenie zlievarní a kováční Slovenska, Robotnícka 14, Martin, tel. + fax: , Vychází 8krát ročně. Číslo 7 vyšlo Cena čísla Kč 45,. Roční předplatné Kč 360, (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla Kč 80,. Roční předplatné Kč 640, (podniky) + DPH + poštovné + balné. Tisk Reprocentrum, a. s., Bezručova 29, Blansko, telefon: Do sazby , do tisku Náklad 700 ks. Inzerci vyřizuje redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Podávání novinových zásilek na Slovensku povoleno Západoslovenským riadite stvom pôšt v Bratislavě č.j. 419-OPČ ze dne vedoucí redaktorka Mgr. Helena Šebestová redaktorka Bc. Milada Haasová redakční rada prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc. Ing. Ján Cibu a prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka doc. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc. Richard Jírek Ing. Radovan Koplík, CSc. Ing. Zdeněk Král, CSc. Ing. Václav Krňávek doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Ivan Pavlík, CSc. doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Vladimír Stavěníček, předseda prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký Ing. Jiří Ševčík Ing. Jan Šlajs Ing. Josef Valenta, Ph.D. Ing. Ivo Žižka

3 zprávy svazu sléváren české republiky zprávy Svazu sléváren České republiky Technická 2896/2, Brno tel.: , tel. + fax: Svaz sléváren České republiky je přidruženým členem CAEF Committee of Associations of European Foundries (Asociace evropských slévárenských svazů) generální sekretariát: Sohnstrasse 70, D Düsseldorf P.O.Box , D Düsseldorf tel.: , , fax: , XVI. valná hromada Svazu sléváren ČR V závěru měsíce května se uskutečnila valná hromada svazu, a to, jak již tradičně bývá zvykem, v Hotelu Kozí Horka na brněnské přehradě. Jednání XVI. valné hromady zahájil výkonný ředitel Svazu sléváren ČR Ing. Josef Hlavinka. Členy SSČR a hosty přivítal a jednání řídil prezident SSČR Ing. Ivo Žižka. Průběh jednání by se dal rozdělit na dvě části. V první vyslechli účastníci zprávy o činnosti, hospodaření a programovém prohlášení, které přednesli Ing. Žižka a Ing. Hlavinka. Práce svazu je týmová záležitost, to dokazovaly zprávy o činnosti členů Ing. Láta z oblasti lobbingu a Ing. Herzána z oblasti vzdělávání. Ing. Šlajs informoval o spolupráci svazu a České slévárenské společnosti a o společně připravovaných aktivitách, jako je např. Světové technické fórum (WTF) v roce Po diskuzi ke zprávám byly všechny zprávy bez připomínek jednomyslně schváleny. Druhá část jednání začala příspěvkem PhDr. Kokošky ze společnosti DIREK- TA o možnostech čerpání prostředků z evropských dotací. Následovala nabídka Ing. Schwarze ze společnosti Respect Ostrava týkající se pojištění organizací. Zástupce ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a host valné hromady Ing. Dlouhý všechny zúčastněné informoval o činnosti a cílech svazu v novém volebním období. Ve druhé polovině valné hromady proběhla celá řada informací a připomínek, jako například zpráva pana Bořila o situaci ve Svazu modeláren, a o připravované soutěži tovaryšů. Podnětný příspěvek a téma k zamyšlení, kam směřo- Zasedání předsednictva SSČR Diskuze o studentských zájezdech po slévárnách Účastníci valné hromady SSČR 334 slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7

4 zprávy svazu sléváren české republiky Ing. Žižka se ujal řízení valmé hromady Ing. Lát referoval o zviditelnění oboru slévárenství Jako host vystoupil Ing. Krenek Ing. Herzán informoval o projektu v Olomouckém kraji Prezentace firem z oblasti pojiš ovnictví a čerpání finančních prostředků z EU vat činnost svazu v dalším období, připojil další host Ing. Krenk z ČKD Kutná Hora. O studijních cestách v zahraničí a aktivitách při příležitosti mezinárodního veletrhu GIFA přednesl zprávu Ing. Sedlák. V této části zaznělo ještě mnoho podnětných připomínek ve vystoupení dalších řečníků. Představenstvo vyhodnotí vystoupení jednotlivých zástupců a využije je ve své další práci. Z většiny příspěvků, které zazněly v průběhu zasedání, vyzníval zájem přednášejících o přínos oboru a snaha napomoci dobré věci. Z mnohých bylo navíc patrné vlastní zapojení do dílčích aktivit svazu a jejich efektivní a konkrétní přínos. Díky těmto lidem se nestala informace o činnosti svazu monologem prezidenta a ředitele svazu, ale odrážela týmový pracovní přístup některých členů svazu, kterým právem náleží náš dík. V odpoledních hodinách poděkoval Ing. Žižka všem účastníkům za iniciativu a spolupráci při naplňování společného programu a valnou hromadu ukončil. Zápis z Valné hromady SSČR, včetně příloh, najdete na webových stránkách svazu. Ing. Josef Hlavinka výkonný ředitel Svazu sléváren ČR slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7 335

5 zprávy svazu sléváren české republiky Rádi bychom vás informovali o konaných akcích Council meeting a zasedání ředitelů svazů CAEF v Budapešti Ve dnech června 2007 proběhla v Budapešti rada členů CAEF (Evropská asociace slévárenských svazů), které se zúčastnil i zástupce svazu sléváren Ing. Hlavinka. V úvodu jednání přivítal všechny účastníky Dr. Karoly Bakó, nynější president CAEF. To je i důvod, proč bylo místo střetnutí právě v Ma arsku. Zasedání proběhlo ve dvou dnech. V prvním se zúčastnění věnovali odborným komisím CAEF a informacím o jejich činnosti. Z oblasti vzdělávání informoval Ing. Hlavinka informuje na zasedání MEGI o stavu slévárenství v ČR; vlevo Dipl.-Ing. Nechtelberger Zasedací místnost pro jednání CAEF byla vždy plná ruchu Dr. Bakó o připravovaném Europasu a Ing. Hlavinka o vzdělávání pracovníků v českých slévárnách. Globální strategii oboru slévárenství v připravované chemické legislativě REACH přednesl pan M. Schumacher. V dalších příspěvcích zazněly informace z jiných pracovních skupin, jako je např. Steel casting group, ve které je mimochodem velmi dobře zapsána i Česká republika (všem našim členům této skupiny patří za jejich obětavou práci právem dík). Následující den se jednání zaměřilo na organizaci CAEF. Prezidentem pro rok Tab. I. Slévárenská výroba v jednotlivých zemích CAEF v roce 2006 (kromě Ma arska, Litvy, Nizozemska a Slovinska) Materiál LLG LKG a temperovaná litina ocel neželezné kovy země výroba [tis. t] 2006 : 2005 [%] výroba [tis. t] 2006 : 2005 [%] výroba [tis. t] 2006 : 2005 [%] výroba [tis. t] 2006 : 2005 [%] Rakousko 49,1 3,3 138,4 5,8 19,7 11,1 130,8 1,9 Belgie 81,2 2,2 10,7 46,8 11,3 33,0 55,1 Česká republika 296,3 7,9 56, ,9 4,5 94,5 11,4 Dánsko 36,5 22,3 42,1 4,4 6,5 5,8 Finsko 46,8 2,2 67,3 11,9 19,8 6,9 20,7 88,4 Francie 921,5 2, ,0 7,2 116,6 2,5 345,1 7,5 Německo 2 582,5 4, ,3 7,3 215,3 7,4 972,6 8,6 Anglie 421,0 20,7 345,0 7,8 112,0 220,0 9,8 Itálie 931,4 0,8 549,3 5,5 83,0 13, ,7 4,9 Norsko 18 9,9 53,2 8,1 3,3 10,1 26,4 4,2 Polsko 431,0 0,7 153,8 15,2 60,4 0,3 217,7 6,1 Portugalsko 28,0 2,7 80,7 15,6 14,2 17,2 Španělsko 440, ,3 11,5 87,7 5,4 161,4 1,4 Švédsko 204,3 10,0 57,1 17,6 25,5 9,0 68,5 8,4 Švýcarsko 28,2 6,7 38,9 3,6 25,8 16,9 Turecko 586,0 3,4 374,5 11,8 132,0 5,6 117,0 22,3 336 slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7

6 zprávy svazu sléváren české republiky 2008 byl zvolen pan Paolo Ponzini z Itálie. Generálním tajemníkem byl zvolen Dr. K. Urbat. Roční rozpočet CAEF je cca 70 tis. EUR. Příspěvky jednotlivých zemí jsou závislé na slévárenské produkci. Novým členským státem se stalo Turecko. Očekávaným a nejdůležitějším bodem tohoto dne byla velmi rozsáhlá debata around the table. Jaké tedy byly slévárenské výsledky za rok 2006 v jednotlivých zemích? Odpově naleznete v tab. I. Státy, které výsledky roku nezaslaly do jednání CAEF, zde nejsou uvedeny. Jedná se o tyto země: Ma arsko, Litva, Nizozemsko a Slovinsko. Hodnoty v tabulce ukazují konjunkturu oboru v zemích střední Evropy. Stagnace v Anglii a Francii potvrzuje pomalý přesun výroby do střední a východní Evropy. Na české slévárenství má vliv německý trh; vzhledem k výsledkům za loňský rok se v České republice v oboru nadále očekává vzrůstající trend. Na jednání CAEF bylo rozhodnuto, že v roce 2012 bude volen prezident z České republiky. Termín byl navržen záměrně do roku, kdy se bude konat slévárenský veletrh FOND-EX, tak aby obě akce přinesly synergický efekt. Zasedání CAEF bylo oficiálně ukončeno v odpoledních hodinách. Po rozloučení se všichni zúčastnění rozjeli ke svým domovům. GIFA 2007, fórum NEWCAST Nemá asi smysl čtenářům představovat tento světový slévárenský veletrh, a to i z toho důvodu, že se na jednotlivé oblasti zaměřují odborné články v následujícím čísle 8 9/2007 časopisu Slévárenství. V tomto čísle bychom Vás rádi stručně informovali o průběhu oficiálního zastoupení České republiky na veletrhu GIFA Prezentace českého slévárenství se zúčastnilo 13 firem na celkové ploše 179 m 2. Zájem o účast byl veliký, a ne všichni se z důvodu omezené výstavní plochy dostali pod křídla Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO), které tuto prezentaci zajiš ovalo. Svaz sléváren ČR měl tu možnost zastupovat MPO v oblasti odborných informací a konzultací, o které nebyla po celou dobu výstavy nouze. Potěšující byla výborná atmosféra po celou dobu veletrhu, o kterou se postarali zástupci firem UNEX, METOS, VÚHŽ a jiných (omlouváme se všem, které jsme nejmenovali). Po uzavření výstavy ve večerních hodinách často vystavovatelé společně poseděli a zaposlouchali se do písní za doprovodu houslí, které s sebou přivezli zástupci společnosti LAC. Tyto okamžiky byly tak výjimečné, že často přilákaly další vystavovatele haly 9. Jazyková bariéra zejména asijských vystavovatelů však neumožnila, aby si s námi zazpívali, i když bylo zřejmé, že by tak rádi učinili. Odborná úroveň veletrhu GIFA byla vysoká a potvrdila konjunkturu oboru. Zájem asijských zemí o evropské trhy byl znát na fóru NEWCAST i v přeplněné hale 9. Během veletrhu proběhlo zasedání MEGI, na kterém byla prezidentem zvolena Mag. M. J. Blažič ze Slovinska, které tímto gratulujeme. Vzhledem k velkému množství materiálu a zážitků nám dovolte, abychom se k této slévárenské události vrátili ještě v následujícím čísle. Národní soutěž tovaryšů v oboru modelář Žďár nad Sázavou, Aby mohli pracovníci z modeláren ukázat své zkušenosti a dovednosti, to byl jeden z důvodů, proč se Svaz sléváren slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7 337

7 zprávy svazu sléváren české republiky Jeden z účastníků při praktické části soutěže Po náročném dni chvilka odpočinku Společné foto soutěžících Členové komise ČR spolu se Svazem modeláren ČR rozhodl pro uspořádání Národní soutěže tovaryšů v oboru modelář. O zázemí soutěže se postaralo učiliště ve Ž áru nad Sázavou. Přístup a organizace byla jak jinak než profesionální. Hodnotící komise byla sestavena ze členů svazu modeláren. Všichni soutěžící prokázali znalost oboru a manuální zručnost. Díky finanční podpoře společnosti BLU- MENFELD bylo možné vítězům soutěže předat hodnotné dary poukázky na dovolenou v celkové výši 37 tisíc korun. Předávací ceremoniál proběhl na radnici ve Ž áru nad Sázavou za účasti významných pracovníků kraje a oboru. Z výsledků soutěže je patrné, že máme co nabídnout v obdobné soutěži na mezinárodní úrovni. Pro nás ve svazu je to impulz k hledání způsobu, jak zajistit účast našeho soutěžícího ve světě. Všem organizátorům, zúčastněným a samozřejmě i sponzorům mnohokrát děkujeme. Sektorová rada hutnictví a slévárenství Praha Sektorová rada sdružuje zástupce zaměstnavatelů, profesních organizací, odborů, vzdělavatelů a další odborníky na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví se záměrem stát se mluvčím sektoru v otázkách rozvoje lidských zdrojů. Náš svaz byl vyzván díky zkušenostem se vzdělávacími projekty, aby se zapojil do vznikající sektorové rady oborů hutnictví a slévárenství. Dne byl výkonný ředitel SSČR Ing. J. Hlavinka v Praze jmenován jedním ze členů tohoto poradního orgánu veřejné zakázky pro systémový projekt MPSV (ministerstva práce a sociálních věcí) Národní soustava povolání. Řešitelem jsou Trexima, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Institut Svazu průmyslu ČR. V této činnosti svaz očekává možnost aktivně se podílet na vývoji a způsobu vzdělávání oboru slévárenství v ČR. Veletržní výbor Svazu průmyslu a dopravy ČR Praha Náš svaz získal zkušenosti s pořádáním veletrhů zejména díky nadstandardní spolupráci s BVV a pořádáním veletrhu FOND-EX. Letošní GIFA nám ukázala, jak to chodí v zahraničí. To byl důvod našeho zájmu stát se členem veletržního výboru SP. Při posledním jednání byli přítomni zaměstnanci MPO M. Tlapa, náměstek ministra průmyslu, a J. Adámková, nová ředitelka odboru výstav a veletrhů. Při pracovní poradě nám byly představeny změny v systému podpory veletrhů tzv. oficiálky ČR. Při jednání zaznělo mnoho myšlenek a nápadů. Vyzdvihli jsme úlohu svazů a vhodnost spolupráce při odborné prezentaci naší republiky na mezinárodní úrovni (a to i díky zkušenostem s pořádáním veletrhu GIFA NEWCAST). Z jednání zůstal dobrý pocit a doufáme, že podpora veletrhů FOND-EX a HANNOVER v roce 2008, o které jsme zažádali v řádném předstihu, bude i přes snižování rozpočtu v tomto sektoru pozitivní. Ing. Josef Hlavinka výkonný ředitel Svazu sléváren ČR 338 slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7

8 zprávy svazu sléváren české republiky Projekty profesního celoživotního vzdělávání pracovníků ve slévárenství Průběh projektu realizovaného v rámci Olomouckého kraje II V pátek 27. dubna byla ukončena teoretická i praktická část pilotní výuky, a to u obou realizovaných profesí, tj. slévárenský technolog a slévárenský dělník. Následovalo asi měsíční období (květen 2007), kdy měli všichni účastníci možnost připravovat se na závěrečné zkoušky. Závěrečné zkoušky proběhly formou písemného testu (obr. 1, 2), který se skládal z 20 testových otázek. Tyto otázky byly připraveny ve spolupráci s lektory a s VUT Brno odbor slévárenství. S potěšením musíme konstatovat, že všichni účastníci prospěli na výbornou. Dne pak všichni účastníci obdrželi při slavnostním zakončení pilotní výuky (3a, b) osvědčení (obr. 4) o úspěšném absolvování realizovaného projektu. V současné době probíhá konečné vyhodnocování pilotní výuky, které by mělo být ukončeno v září t.r. setkáním zástupců firem, jejichž zaměstnanci se pilotní výuky zúčastnili. O výsledcích závěrečného vyhodnocení pilotní výuky vás budeme podrobně informovat v následujících číslech časopisu Slévárenství. Projekt realizovaný v rámci Jihomoravského kraje I Na základě osnov, které byly upraveny a doplněny o připomínky členů expertního týmu (zástupci z řad oborových pedagogů a pracovníků z praxe) byla v červnu dokončena skripta pro profese slévárenský mistr, tavič a obchodní specialista ve slévárenství. Vytvořená skripta jsou z oblasti pracovního a obchodního práva, BOZP, personalistiky, ekonomiky, obecného slévárenství a metalurgie železných a neželezných kovů. Součástí skript jsou i didaktické pomůcky, které názorně doplňují vzniklá skripta. Zmiňovaná skripta a didaktické pomůcky budou použita při výuce, která Obr. 1. Písemná zkouška - Slévárenský technolog Obr. 2. Písemná zkouška - Slévárenský dělník Obr. 3a. Slavnostní zakončení pilotní výuky (zleva) Ing. I. Žižka, Ing. I. Musilová, Ing. M. Zahnášová Obr. 3b. Slavnostní zakončení pilotní výuky slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7 339

9 zprávy svazu sléváren české republiky Kompetence a dovednosti mistra 6 hodin Litiny 12 hodin a) Profese slévárenský mistr Slévárenská technologie 12 hodin Legislativa a ízení v oblasti BOZP, životního prost edí a jakosti 18 hodin Metalurgie oceli 12 hodin Neželezné kovy 12 hodin Samotné rozvržení výuky je schematicky uvedeno na obr. 5a, b, c. V současné době je již možné přihlašovat zaměstnance slévárenských organizací Jihomoravského kraje do pilotní výuky. Konečný termín podávání přihlášek pro všechny tři profese je Přihlášky naleznete v tomto čísle časopisu Slévárenství na vloženém listu, dále jsou k dispozici na sekretariátě Svazu sléváren České republiky nebo nebo lze přihlášku podat on-line na Nákladová náro nost a hospodárnost výroby 8 hodin Praktická výuka = EXKURZE 20 hodin bude zahájena v pátek , realizována bude v prostorách Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické, Sokolská 1, Brno, a bude opět probíhat vždy v pátek, po dobu 3 měsíců (2. pol. září, říjen, listopad, 1. pol. prosinec) cca 13, max. 15 týdnů, dle následujícího rozvržení: teoretická výuka: zahájení výuky: pátek ; ukončení výuky: pátek ; praktická výuka: 2 týdny (2 pátky) předběžně listopad; závěrečné testy a zkoušky: 1 týden leden b) Profese tavi b) Profese tavi Legislativa a ízení v oblasti BOZP, Legislativa životního a ízení prost edí v oblasti a jakosti BOZP, životního prost edí a jakosti 8 hodin 8 hodin Litiny Litiny Metalurgie Metalurgie oceli oceli Neželezné Neželezné kovy kovy hodin hodin hodin hodin 20 hodin 20 hodin Nákladová náro nost a a hospodárnost výroby výroby 8 hodin 8 hodin Praktická výuka = = EXKURZE hodin c) c) Profese Profese obchodní specialista ve slévárenství ve slévárenství Kompetence a a dovednosti dovednosti Legislativa Legislativa a ízení a ízení v oblasti v oblasti BOZP, BOZP, obchodníka obchodníka obecn obecn životního životního prost edí prost edí a jakosti a jakosti hodin hodin hodin hodin Slévárenská technologie Slévárenská technologie 16 hodin 16 hodin Kompetence a dovednosti obchodníka Kompetence a dovednosti obchodníka v podmínkách slévárny v podmínkách slévárny 24 hodin 24 hodin Nákladová náro nost a hospodárnost Nákladová náro nost výroby a hospodárnost 8 hodin výroby 8 hodin Praktická výuka = Praktická EXKURZE výuka = 20 EXKURZE hodin 20 hodin Obr. 4. Úspěšná absolventka pilotní výuky Obr. 5a, b, c. Schéma rozvržení časové dotace vyučovaných témat 340 slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7

10 zprávy svazu sléváren české republiky Svaz sléváren České republiky ve spolupráci s odborem slévárenství Ústavu strojírenské technologie VUT-FSI v Brně vydává INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Anotace článků ze 33 zahraničních slévárenských časopisů poskytují nejširší slévárenské veřejnosti odborné a technicko-ekonomické informace, které umožňují především technikům a technologům ve slévárnách sledovat nejnovější trendy a pokrokové a efektivní technologie v oboru. V současné době je v elektronické podobě archivováno anotací, z nichž lze vypracovat rešerše na stanovené téma. Informační zpravodaj vychází čtyřikrát ročně, každé vydání obsahuje 200 anotací. Tyto údaje lze objednat na disketě nebo mohou být zaslány em. Cena: Kč + poštovné + DPH. Další služby: Na CD ROM lze objednat všechny anotace od roku 1994; příslušný software umožní provádět rešerše vyhledáváním podle klíčových slov. Cena: Kč + poštovné + DPH 5 %. Lze objednat také jednotlivé tematické okruhy (výroba forem a jader, modely, odlitky z oceli, odlitky z litiny, odlitky z neželezných kovů, životní prostředí, hygiena a bezpečnost práce, slévárenské stroje a zařízení, statistika, ekonomie, řízení, konference, normy, zabezpečování jakosti, použití počítačů, historie aj.). Cena za jednu anotaci: 8 Kč + DPH 19 %. Termín konání: září 2007 EMO Hannover 2007 Místo konání: Hannover, Německo Bližší informace: Veletrh EMO Hannover 2007 představuje největší a nejvýznamnější mezinárodní setkání odvětví obrábění kovů. Představí se zde všichni významní výrobci různých národů a všechny významné mezinárodní firmy nabízející výrobní techniku. Podle informací z března letošního roku se již přihlásilo vystavovatelů z 39 zemí. Rezervováno je zatím m 2, čisté výstavní plochy. Také čeští výrobci obráběcích strojů se představí na veletrhu EMO Hannover. Zatím se přihlásilo 25 vystavovatelů, kteří obsadí více než m 2 čisté výstavní plochy. Kopie článků v originálu. Cena za jednu stránku: 5 Kč + DPH 19 %. Literární rešerše na dané téma. Cena za jednu rešerši: Kč + DPH 19 %. Objednávku zašlete na adresu: Svaz sléváren České republiky, Technická 2, Brno, fax: , Bližší informace: Edita Bělehradová, tel.: slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7 341

11 zprávy české slévárenské společnosti / vzdělávání vzdělávání Světlo v Mýdle Letos, 31. ledna, se již po čtvrté konala kovářská výstava v netradičním undergroundovém prostředí brněnského klubu Mýdlo. Jako každý rok vystavili studenti Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické ze Sokolské kovaná svítidla v různých podobách. Nechyběla ani hudební produkce kapel Levý ruce, Green czech a biopunková kreace Zelené koule. Na závěr večera proběhla drum session. Návštěvníci byli mile překvapeni nejen kreativitou a nápaditostí vystavených exponátů, ale i záplavou vlastnoručně vyrobených jednohubek a příjemnou atmosférou, která v klubu panovala. Mgr. Lenka Geržová, SPŠ a VOŠT, Sokolská 1, Brno, Kovář Petr Švestka a zároveň zpěvák kapely Levý ruce Bývalí absolventi 346 slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7

12 vzdělávání Těsně po instalaci Oheň v kleci Vojtěcha Hrubého Svícen Václava Vacíka Bodovky Jiřího Wolfa Svícen Ondřeje Drozda Rejnok Petra Uhra Svícen Pavla Maryši Uedla Mořský as Přemysla Kříže Detail svícnu Romana Hrdého Foto Markéta Lopraisová slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7 347

13 slévárenská výroba v zahraničí / slévárenské výstavy slévárenské výstavy Výstavní sezonu v Bystřici pod Hostýnem zahájila expozice DSB Euro, s. r. o., Blansko Slavnostní vernisáží dne byla v Bystřici pod Hostýnem zahájena výstava s názvem Umělecký odlitek v architektuře. Výstavu pořádá společnost DSB EURO, s. r. o., Blansko, ve spolupráci s městem Bystřice pod Hostýnem a Muzeem Blansko. Expozice zahrnuje více než 80 exponátů uměleckého a dekorativního charakteru od mohutných monumentálních plastik až po drobné šperky a mince. V drtivé míře se jedná o díla, která odborná veřejnost zahrnuje pod 354 slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7

14 slévárenské výstavy Majitel a generální ředitel firmy DSB Euro, s. r. o., Blansko, JUDr. Milan Hlaváč (uprostřed) poskytuje interview Náměstek generálního ředitele DSB EURO, s. r. o., pan Řičánek, primátor Kroměříže Mgr. Miloš Malý s chotí a arcibiskup olomoucký monsignor Jan Graubner (zleva) Část poutavé expozice Část expozice v průběhu vernisáže pojem blanenská umělecká litina, jež je jednou z vůbec nejslavnějších v republice. Po stránce odborné a umělecké kompozice celou výstavu navrhl výtvarník a sochař Antonín Nový. Páteční vernisáž si nenechal ujít ani olomoucký arcibiskup monsignor Jan Graubner, primátor Kroměříže Mgr. Miloš Malý, prezident Svazu sléváren ČR Ing. Ivo Žižka a další osobnosti z oblasti odborného, společenského i kulturního života. Úvodní projevy pronesli Ing. Vladislav Halama, tajemník MÚ Bystřice pod Hostýnem, Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko, a JUDr. Milan Hlaváč, majitel a generální ředitel DSB EURO, s. r. o., Blansko. Po od- borné stránce výstavu uvedla Ing. arch. Iveta Černá, vedoucí pracoviště Vila Tugendhat. Ze strany společnosti DSB EURO, s. r. o., Blansko, se jedná o další krok, jak nejen odborné, ale i širší veřejnosti přiblížit možnosti a bohatství výtvarného zpracování odlitků a jejich využití v architektuře, jakož i umožnit srovnání umění našich předků a současného výtvarného zpracování odlitků. A v neposlední řadě jde samozřejmě i o snahu zlepšit image slévárenského oboru v očích veřejnosti. Bohumír Řičánek, BBS náměstek generálního ředitele DSB EURO, s. r. o., Blansko Jeden z mnoha zajímavých exponátů slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7 355

15 aktuality / blahopřejeme blahopřejeme 90 let Ing. Josefa Žampacha Vzácných 90 let se dožívá plzeňský rodák Ing. Josef Žampach. Narodil se 31. srpna 1917 jako syn škodováckého úředníka. Po maturitě na české reálce v Plzni v roce 1935 studoval hutní inženýrství na Vysoké škole báňské v Příbrami, které absolvoval roku V posledním roce studia se stal asistentem v Ústavu kovohutnictví, pecí a topeniš u prof. Josefa Hummela, kde pracoval ještě krátce i po uzavření vysokých škol. V Plzni se mu nepodařilo dostat se do Škodových závodů, protože byl v té době celostátní zákaz zaměstnávat vysokoškoláky ve všech hutních podnicích. Nastoupil proto v roce 1940 do nově vybudované Zbrojovky Ing. Františka Janečka v Týnci nad Sázavou jako provozní asistent ve slévárně. Po osvobození ukončil studium v roce 1945 druhou státní zkouškou. Následujícího roku se stal vedoucím metalurgických provozů. Zbrojovka byla tehdy začleněna do podniku Zbrojovka Brno, později se stala vedoucím závodem podniku METAZ, kam byly začleněny i další závody. Pro rozmanitost a náročnost výroby byla technická práce v závodě velmi zajímavá a skýtala značné možnosti odborného růstu. V roce 1949 se stal Ing. Žampach podnikovým metalurgem, roku 1962 výrobně-technickým náměstkem. Od roku 1952 se účastnil služebních cest do zahraničních sléváren i na mezinárodní slévárenské sjezdy. Po událostech z osmašedesátého roku byl v roce 1970 přeřazen na místo vedoucího odboru metalurgie, roku 1974 se stal vedoucím výzkumným pracovníkem. Do důchodu odešel v říjnu Díky pracovitosti a osobní iniciativě se stal Ing. Žampach uznávaným slévárenským odborníkem. Vedle pracovní činnosti vyučoval na podnikové průmyslové škole slévárenské. V letech působil jako člen redakční rady časopisu Slévárenství. V tomto období také aktivně pracoval v Technickém sboru sléváren ocelových odlitků, kde byl několik let i v předsednictvu. Ing. Žampach je zřejmě jediným žijícím aktivním účastníkem Mezinárodního slévárenského sjezdu v Praze roku 1948, kdy měl s Ing. Jiřím Mackievičem společnou přednášku Vysokofrekvenční pec ve slévárenském provozu, na niž navazoval společný článek Výroba oceli ve vysokofrekvenční peci (Slévárenství, 1953). Z další literární činosti to byly společné články s Ing. Ondřejem Starostou Rozměrová stálost litých pístů z hliníkových slitin (Hutnické listy, 1947), Trvalé magnety lité do písku (Hutnické listy, 1949), O výrobě a vývoji trvalých magnetů a Z historie Metalurgických závodů v Týnci nad Sázavou, jakož i s Jaroslavem Kachlíkem Licí karusel k odlévání pístů ze slitin hliníku (vše publikováno ve Slévárenství, 1961). Svůj odborný zájem projevoval i v pozdějších letech, zejména návštěvou seminářů z dějin hutnictví v Národním technickém muzeu v Praze. slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7 357

16 blahopřejeme V osobním životě se věnoval zejména sportovní činnosti a do současnosti je mimořádně vitální, pěstuje turistiku a plavání. V posledních letech se zaměřil na podrobné zpracování rodokmenu a historie známého rodu Žampachů, jehož je přímým potomkem. Až do poslední doby se účastnil každoročního setkání předválečných studentů Vysoké školy báňské v Příbrami. Za svoji bohatou a odpovědnou činnost si zaslouží přání dobrého zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let. Ing. Jan Hučka K sedmdesátinám pana Jaroslava Provazníka Dne oslaví v plném zdraví, duševním elánu a pracovní činnosti 70. narozeniny pan Jaroslav Provazník. Narodil se ve Světlé nad Sázavou a jeho životním osudem se stalo slévárenství. Nastoupil na Vyšší průmyslovou školu ve Ž áru nad Sázavou, který se v době jeho studia stal významným centrem slévárenského průmyslu. Jak bylo v tehdejší době běžnou praxí, nastoupil po škole na umístěnku do tehdejšího podniku ČKD Stalingrad, jehož součástí byl komplex vysočanských sléváren, který nebyl samostatným závodem. Nastoupil do oddělení technologie a metalurgie neželezných kovů, které bylo tehdy známým pracovištěm. Slévárna barevných kovů vyráběla nejsložitější odlitky ze slitin hliníku a mědi do písku a postupy kokilového a odstředivého lití. Pan Provazník začal svou bohatou činnost v oblasti odlévání do kokil, kde se stal naším předním slévárenským odborníkem. Mnoho absolventů škol technických směrů nikdy nezapomene na to, že jim nezištně předával své bohaté zkušenosti. Pan Provazník se stal naprosto přirozeně uznávaným metalurgickým odborníkem v této oblasti. Dodnes používáme jeho pečlivě připravené metalurgické a technologické předpisy, směrnice a tabulky. Pro jeho rozsáhlé zkušenosti mu bylo nabídnuto, aby pomáhal budovat slévárenský průmysl v Indii. V rekordně krátké době se naučil perfektně anglicky a v letech pracoval jako odborný poradce při návrhu a výrobě kovových kokil firmy Bharat Heavy Elektrical Ramachandrapuram. Zde získal další nové zkušenosti v oblastech organizace a řízení sléváren a hlavně v oblasti zavádění investic do provozu. Indičtí vedoucí si práce pana Provazníka velmi vážili, a proto si vyžádali prodloužení jeho pobytu. Po návratu z Indie ho čekaly nové úkoly v závodu ČKD Slévárny. Pan Provazník byl hlavním iniciátorem náročných technických opatření. Především to byla modernizace strojní formovny slévárny oceli, která se pak stala naším největším výrobcem sériových odlitků z tvárné litiny (max. výroba tun/rok). Pod vedením pana Provazníka proběhla rovněž rekonstrukce strojních formoven ostatních provozů, modernizace kuploven, instalace nových obloukových pecí atd. Tyto inovace spadaly pod odbor technického rozvoje, jehož se pan Provazník stal vedoucím. V oblasti investic byl znám přesnými technickými rozbory a dodnes je žádaným pracovníkem pro oblast přípravy modernizace sléváren. V letech se stal pan Provaz- ník obchodním náměstkem. Svými organizačními schopnostmi a zajištěním zakázek se snažil, aby nedošlo k zastavení výroby ve slévárnách. Se smutkem musel pan Provazník, tak jako další slévárenští odborníci, uznat, že obrovský slévárenský komplex, který vyráběl přes tun odlitků ročně, nemůže mít v Praze budoucnost. Již od roku 1980 byly neustálé potíže s nedostatkem pracovníků všech profesí. Po roce 1989 se stal nedostatek pracovníků již neřešitelným problémem a právě v době, kdy bylo nejvíce objednávek, přišlo v roce 1994 rozhodnutí o zastavení slévárenské výroby. V několika následujících letech pracoval pan Provazník ve slévárně v Roudnici nad Labem, kde měl jako ředitel marketingu a prodeje velké zásluhy o rozvoj výroby odlitků z tvárné litiny pro automobilový průmysl. V současné době se pan Provazník v podstatě vrátil do vysočanské slévárny barevných kovů, kde před více než 50 lety začal pracovat. Slévárna barevných kovů AGMA Praha zůstala totiž jako jediná z bývalého závodu ČKD Slévárny a tak zde udržuje bohatou slévárenskou tradici. Pan Provazník se podstatně zasloužil o to, že slévárna AGMA je známým vývozcem odlitků ze slitin hliníku do anglicky mluvících zemí. Jako vedoucí sdruženého pracoviště na ČVUT Praha je nadále uznávaným pracovníkem ve své základní oblasti, ale je znám i svými precizními analýzami v oblasti zavádění nových výrobků a technologií, řešení vývojových úkolů metalurgického a technologického zaměření a pomocí při řešení diplomových prací, snižování zmetkovitosti a inovačních programů a modernizace sléváren. Milý Jaroslave, do další úspěšné činnosti Ti přejí kamarádi a kolegové dobré zdraví, duševní pohodu, radost z vnuků a hlavně další úspěšnou činnost ve slévárenském oboru. Spolupracovníci K 65. narozeninám Ing. Jiřího Křístka, CSc. Jeden z nejznámějších specialistů na formovací materiály v České a Slovenské republice, náš Ing. Jiří Křístek, CSc., slaví 65 let! Narodil se v Ivančicích u Brna. Jeho cesta vedla cíleně do specializované chemie od chemické průmyslovky v Brně přes VŠCHT v Pardubicích až po aspiranturu na VŠCHT Praha na téma krystalizace vysokotavicích oxidů. V roce 1975 zahájil svou činnost v oddělení formovacích látek vedeném dr. Dlez- 358 slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7

17 blahopřejeme kem ve SVÚM Brno. Zde se stal společně s Ing. Aloisem Burianem autorem patentu pro technologii vodní sklo-ester. Kromě toho pracoval v oblasti akrylových pojiv a nekřemenných ostřiv. Od roku 1978 je členem Celostátní odborné komise pro formovací materiály, kde vedl tematické podskupiny pro nekřemenná ostřiva a ekologii. Je autorem řady článků v odborných časopisech, organizoval odborné semináře, školení a konference. Jeho zásluhy v oblasti slévárenského vývoje byly oceněny v roce 2002 medailí akademika Píška. Po sametové revoluci začala pro Jiřího Křístka druhá, neméně důležitá životní etapa dráha úspěšného podnikatele. Poté, co v roce 1991 s dalšími brněnskými kolegy založil firmu Formservis, spol. s r. o., věnoval i nadále veškeré své síly rozvoji českých a slovenských sléváren, nyní v dodavatelské oblasti nejprve od roku 1993 jako spolupracovník Gratulace tátovi Ing. Josef Lát slaví šedesátiny Táta se narodil 6. srpna 1947 jako třetí ze čtyř synů spoluzakladatelky průhonické slévárny, paní Anděly Benešové- -Látové a jako první syn dodnes uznávaného slévárenského odborníka, pana Josefa Láta. V letech 1965 až 1971 studoval strojní fakultu ČVUT se specializací slévárenství a aktivně se angažoval v bouřlivém studentském hnutí na sklonku 60. let. To mu vyneslo vyloučení ze studia v polovině pátého ročníku. Aby nás uživil, pracoval jako učitel autoškoly, pomocný dělník v kovárně Pragovky a také jako technik v IPS Praha. Ctižádost, vytrvalost a snaha změnit svou životní dráhu jej donutila strojní fakultu zopakovat a studium dokončit distanční formou. německého koncernu Hüttenes-Albertus a poté jako spoluzakladatel HA CZ, s. r. o., kterou z malé firmy o 3 zaměstnancích s obratem cca 20 milionů Kč pomohl vybudovat k jejímu dnešnímu postavení s ročním obratem cca 300 milionů Kč. Jiří Křístek se neztotožnil pouze s firmou Hüttenes-Albertus, ale hlavně s její filozofií, kterou je být kompetentním partnerem pro slevače a podporovat je všemi možnými způsoby. V České a Slovenské republice snad neexistuje žádná slévárna používající organická pojiva a nátěry, ve které by nepřispěl svou radou, svou energií a aktivitou k prosazení moderních chemických postupů. Dovolujeme si plným právem říci, že slévárenská chemie a její aplikace v České a Slovenské republice je neodmyslitelně spjata se jménem Jiří Křístek. Jiří, děkujeme Ti za to a přejeme Ti vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí a mnoho sil dělat to, co Tě baví. K tomu a patří i nadále Tvá poradenská činnost, se kterou my a naše partnerské slévárny i nadále počítáme, a Tvé početné koníčky a sportovní aktivity. Vzpomínáme, jak jsi ve věku 50 let vystoupil na Mont Blanc také příklad Tvé energie a vitality. A Ti vydrží ještě dlouhá léta! Kolegové z HA CZ, s. r. o., Děčín Dr.-Ing. Stefan Ivanov, Ing. František Matlas, Ing. Miroslav Lubojacký a celý tým zastupující i partnery ze sléváren Promoval v roce 1978 na katedře ekonomiky a řízení strojírenského podniku pražského ČVUT u prof. Vysušila. Na přelomu 70. a 80. let pracoval v zemědělském družstvu v Modleticích jako technik. V roce 1985 byl jmenován ředitelem průhonické slévárny tehdy závodu 04 národního podniku METAZ Týnec nad Sázavou. V průhonickém závodě byla v tu dobu lokalizována tlaková slévárna slitin Zn a kokilová slévárna slitin Al. Závod se mu tehdy podařilo nad poměry dobře zkonsolidovat a rozvíjet. Jako první ze zemí východního bloku prolomil embargo a dovezl do Průhonic technologii dělení materiálů vysokoenergetickým kapalinovým paprskem (1986), vzápětí naskočil na vlnu tvorby státních podniků vytvářených v duchu uvolňujících se ekonomických možností vyvolaných perestrojkou. Jeho nezměrná snaha byla korunována osamostatněním průhonického závodu, vytvořením nezávislého státního podniku MENET (1988) a jeho bouřlivým rozvojem. Aniž to mohl dopředu tušit, připravil podnik k samostatné privatizaci. Jako stará struktura byl však na počátku roku 1990 z Průhonic odejit a privatizační přípravy pokračovaly bez něj s cílem podnik levně privatizovat do rukou zahraniční konkurence. Za dva roky bez dozoru byl fantasticky prosperující podnik zcela zdecimován, rozložen a prakticky přiveden na hranici bankrotu připraven k levnému prodeji do ciziny. V roce 1992 však v malé privatizaci zvítězil tátou a jeho bratry připravovaný privatizační projekt a slévárna byla privatizována do rukou původních vlastníků. Rodina však v duchu privatizačního zákona získala zpět jen majetek přeživší od doby znárodnění. Na větší část továrny tak musela rodinná firma získat úvěr a ve velmi nemocné továrně bez zakázek, lidí a kapitálu započala éra privátní firmy. Nastalo období prvních nezkušených výjezdů za zahraničními zákazníky, prvních zakázek a postupné orientace na západní styl práce. V roce 1996 byl úvěr na dokoupení podniku od FNM bezezbytku splacen. Slévárna se dále rozvíjela a v roce 1999 táta podnik transformoval na akciovou společnost. Relativně hubené roky na přelomu tisíciletí vyvrcholily otcovými zdravotními problémy a nesouladem názorů spolumajitelů na další směřování firmy. Tento stav vedl k předání průhonického podniku do rukou mladého managementu. Otec v té tobě se svým novým týmem pracoval na přípravě rozšíření a přestěhování části podniku mimo Průhonice. Jeho obrovské úsilí bylo na přelomu let 2004 a 2005 korunováno úspěšným a bezpří- slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7 359

18 blahopřejeme / vzpomínáme kladně precizně provedeným transferem a spuštěním nové tlakové slévárny slitin Zn nedaleko Semil. Přítomností v regionu Semilska se otevřely další možnosti a táta rozšířil naše aktivity převzetím lisovny plastů, zbytku po někdejším impériu Kovozávodů Semily. I přes přibývající léta s přehledem drží krok s velmi překotným rozvojem kdysi malé slévárny v Průhonicích. Ta již není vzpomínáme ani tou slévárnou, do které v roce 1985 přišel, ale právě i díky jeho schopnostem se změnila v neustále rostoucí společnost o třech závodech. Chtěli bychom tátovi popřát za všechny, kterým stále podává pomocnou ruku, mnoho elánu, pevné nervy a ještě pevnější zdraví do dalších let a do dalších projektů! Synové Jan a Josef Látovi Ohlédnutí za životem a dílem pana profesora Zdeňka Bůžka Ve středu 2. května se v ostravském krematoriu ve Slezské Ostravě sešli žáci a kolegové pana profesora Zdeňka Bůžka, aby se rozloučili se svým učitelem a přítelem. Byla to stejná skupina lidí, která se s ním setkávala na mnohých hutnických akcích. V zaplněné obřadní síni však bylo najednou pusto, protože chyběla atmosféra, kterou pan profesor v tomto kolektivu vždy vytvářel svým organizačním talentem, nezlomnou vitalitou a laskavostí. Mnozí si uvědomili, že jeho odchodem skončila jedna významná etapa československého hutnictví. Profesor Bůžek byl skutečně duší všeho, co se v hutnictví v posledních více než 40 letech dělo. Pan Frank Wheeler (bývalý viceprezident světové firmy Hatch sídlící v Kanadě) ve své kondolenci paní Bůžkové a synům hodnotí výstižně svůj pobyt aspiranta na ústavu elektrometalurgie VŠB v druhé polovině 60. let. Dovolujeme si citovat: Moje učednická léta na ústavu elektrometalurgie pod přísným a náročným vedoucím docentem Bůžkem byla výborná příprava pro moji životní dráhu hutního inženýra. Získal jsem nejen znalosti a zkušenosti nutné pro vykonávání mé profese; vytvořilo se přátelství, které obstálo zkoušky vzdálenosti, politických převratů a neúprosného pochodu plynoucího času. Plné ocenění přínosu prof. Ing. Zdeňka Bůžka, CSc., k našemu oboru bude vyžadovat mnoho slov. Byl skutečným vizionářem. Zdeněk skutečně chápal podstatu i nutnost komplexního přístupu k řešení problému jakéhokoliv problému. Proto jste pod střechou našeho ústavu mohli najít nejen metalurgy, ale i strojaře, elektrikáře, dokonce i ekonoma. Spolu jsme byli připraveni podniknout téměř cokoliv, přistoupit k řešení jakéhokoliv problému. Zdeněk Bůžek nesmírně obohatil náš život. Pana Wheelera necitujeme proto, že v oboru dosáhl vysokého postavení v mezinárodních kooperacích Severní Ameriky, ale zejména proto, že z nás všech (žáků profesora Bůžka) měl možnost pohledu z velkého odstupu v prostoru i čase a že žil v jiném prostředí. Chceme-li hodnotit přínos profesora Bůžka pro české a slovenské hutnictví, je třeba vrátit se do 60. let minulého století, kdy na VŠB zakládá ústav elektrometalurgie. V té době to bylo pracoviště, které rostlo i na poměry školy neobvykle rychle. Základní výzkum byl zaměřen na dezoxidaci oceli a doprovodné jevy. V uvedené době bylo obtížné publikovat za železnou oponou. Jak již bylo řečeno, profesor Bůžek vždy hledal řešení. V tomto případě je našel na univerzitě ve Freibergu, která udržovala s VŠB družební styky. Výsledky výzkumu se tak podařilo publikovat v němčině. Jestliže je v základním výzkumu považován za významné kritérium úspěšnosti počet citací u zahraničních autorů, pak lze uvést například velmi zajímavou a v té době špičkovou publikaci Helmuta Küppela Desoxidation und Vakuum Behandlung, kde Z. Bůžek s A. Hutlou, na jehož publikacích se podílel, patří mezi nejčastěji uváděné autory. Z jeho prací o vlivu dezoxidace na morfologii vměstků žije zejména slévárenství dosud. Lze říci, že profesor Bůžek věnoval největší pozornost aplikovanému výzkumu a vývoji. Výzkum podle něj musel směřovat k provozní aplikaci. Jeho zásluhou se v bývalém Československu rozšířila jednostrusková technologie a srážecí dezoxidace hliníkem, která byla přínosem především pro slévárny. Dále jsou známy jeho práce v oblasti řízení energetických režimů obloukových pecí. S předstihem byly provedeny práce s předehřevem vsázky plynovými hořáky. Profesor Bůžek měl silné sociální cítění. Vědeckou výchovu absolvoval na Moskevském ústavu metalurgie u akademika Samaria, který pro něj zůstal po celý život vzorem (konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli v roce 2002 byla věnována 100. výročí narození prof. A. M. Samaria). Jak již bylo řečeno, přátele si vybíral, ale neopouštěl. Často citoval staré čínské přísloví: Šaty jsou dobré nové, ale přátelé staří. Velký vliv na jeho postoje i další život měl rok 1968, kdy podpořil Vaculíkových 2000 slov, což byla v době normalizace spolehlivá jízdenka z vědecké i technické práce do podřadných manuálních zaměstnání. V té době profesora Bůžka mnozí přátelé opustili a mnozí mu nepomohli tak, jak by třeba i později mohli. V roce 1972 je profesor Bůžek iniciátorem 1. konference elektroocelářů, konané ve dnech 11. a (tehdy pod názvem Intenzifikace výroby elektrooceli v obloukových pecích ). I když mohl tuto i následující konferenci řídit jen z povzdálí, byl zde hlavní hybnou silou. Do roku 1999 bylo pořádáno 14. konferencí elektroocelářů. 360 slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7

19 vzpomínáme V době, kdy mu byla vědecká práce znemožněna, mohl profesor Bůžek pouze studovat literaturu. V 70. letech vyhledal v literatuře publikovaná termodynamická data používaná v ocelářských výpočtech. Tato data ve formě tabulek vyšla v Hutnických aktualitách až v roce Doposud slouží jako banka termodynamických dat pro provozní praxi i při výuce. Konferencí slevačů Výroba oceli na odlitky se profesor Bůžek účastnil od roku 1972 a jeho tradiční úvodní referát na téma Současný a budoucí vývoj elektrometalurgie a elektrických pecí byl pro mnohé slevače-oceláře inspirující pro další práci. Přes všechny zákazy a politická omezení se profesor Bůžek zúčastnil mnohých projektů a přispěl významnou měrou k rozvoji naší metalurgie. Systematickou vědeckou práci však vykonávat nemohl. Lze jen nostalgicky interpolovat expanzi Bůžkova ústavu elektrometalurgie 60. let do následujících desetiletí. Přes všechna omezení se profesor Bůžek stal zakladatelem československé metalurgické školy. Mottem Bůžkovy školy může být heslo Věda, výzkum, vývoj, výroba. V roce 1989 je Bůžek rehabilitován a rychle ukončuje profesorské řízení. V roce 1990 je jmenován profesorem. Deformace a nespravedlnosti minulého režimu ho však pronásledují i po roce Profesor Bůžek nedostává lustrační osvědčení potřebné k plnohodnotné práci profesora jeho formátu. I o těchto věcech je nutno se zmínit. Pro ty, kteří profesora Bůžka znali, nemělo zařazení charakterního a čestného člověka do nějakých seznamů žádný význam. Dnes víme, že podobně postižených slušných lidí bylo hodně, zatímco organizátoři represí a jejich pomocníci zůstávají v anonymitě nepotrestáni. Na začátku roku 1990 začíná profesor Bůžek s organizací Konferencí elektroocelářů a mimopecního zpracování oceli a dále konferencí Teorie a praxe výroby a zpracování oceli a zejména pracuje na mnohých projektech pro průmysl. Je členem komise 106 GAČR a řeší několik grantových projektů. Podílí se jako řešitel na dalších grantových programech. Bojuje za zachování časopisu Hutnické listy, ve kterém často publikuje. Navazuje na svoje předchozí práce a věnuje se periodicitě interakčních koeficientů. Slevačům je znám z činnosti v Odborné komisi výroba oceli na odlitky, z odborných akcí pořádaných touto komisí a v neposlední řadě jako tradiční autor teoretické přednášky na pravidelně konaných Celostátních školeních tavičů elektrooceli. Krásným vzpomínkám na profesora Bůžka by bylo možné věnovat ještě mnoho stránek a stejně by nebylo řečeno vše. Nech si laskavý čtenář na tomto místě sám vzpomene na to, co s profesorem Bůžkem prožil. A těm, kteří ho znali jen okrajově, vzkazujeme: byl to člověk krásného ducha, kterému mnoho dlužíme. Jaroslav Šenberger Václav Kafka Zemřel doc. Ing. Přemysl Fremunt, CSc. Dne 21. května 2007 zemřel v Brně ve věku 83 let po dlouhé a těžké nemoci významný odborník českého slévárenství a nauky o materiálu pan doc. Ing. Pře- mysl Fremunt, CSc. Narodil se 17. listopadu 1923 v severočeském pohraničí, odkud se v pohnutých letech, které následovaly po mnichovském diktátu, přestěhoval s rodinou na Moravu. Po maturitě se vyučil strojním zámečníkem a po osvobození v roce 1945, kdy byly znovu otevřeny vysoké školy a dekretem prezidenta republiky byla vysoká škola báňská přeložena z Příbrami do tehdejší Moravské Ostravy, úspěšně absolvoval hutnickou fakultu nově zřízené tamní Vysoké školy báňské. Odbornou praxi zahájil jako provozní metalurg ve slévárně poválečných Šmeralových závodů v Brně. V letech 1954 až 1958 se podílel, již jako hlavní metalurg závodu v rámci rekonstrukce tehdejšího provozu sléváren na modernizaci laboratoří. Od počátku kladl velký důraz na komplexní vybavení laboratoří pod jeho vedením měly Šmeralovy závody výborně vybavenou a organizovanou chemickou laboratoř, mechanické laboratoře spolu s dílnou, laboratoř formovacích látek; pro metalografickou laboratoř byly postupně zakoupeny nové moderní mikroskopy metalografický mikroskop Zeiss NEO- PHOT, vysokoteplotní metalografický mikroskop REICHERT a také stolní transmisní elektronový mikroskop TES- LA, oceněný na světové výstavě v Bruselu v roce Kromě těchto přístrojů byl zakoupen a uveden do provozu vysokoteplotní diferenční dilatometr, byla rekonstruována pec pro dlouhodobé creepové zkoušky a instalována poloprovozní indukční pec. Jeho zásluhou umožnily moderně vybavené a dobře organizované laboratoře velmi hluboký a komplexně pojatý provozní výzkum vad, které na přelomu padesátých a šedesátých let provázely nejen československé, ale i světové slévárenství. Z padesátých let pocházejí také jeho první práce publikované v časopise Slévárenství a začátkem šedesátých let začal externě přednášet na strojní fakultě na katedře slévárenství a krátce poté také na katedře nauky o materiálu. V roce 1962 obhájil Ing. Přemysl Fremunt kandidátskou dizertační práci na téma Kamenitý lom, získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd a byl jmenován docentem. V roce 1968, ve svých 45 letech, přešel doc. Ing. Přemysl Fremunt, CSc., na Vysoké učení technické v Brně na plný úvazek, avšak těsnou odbornou spolupráci s průmyslovými závody strojírenské metalurgie si zachoval až téměř do samého konce života. Díky své základní orientaci na metalurgii a nauku o materiálu bylo zaměření a pojetí jeho vědeckého výzkumu, spolupráce s kolegy i výchovy studentů, univerzální. Opíralo se o důsledně pojatou termodynamiku s aplikacemi v metalurgii ocelí, ve slévárenské výrobě a v tepelném zpracování ocelových odlitků s velkým důrazem na realizaci v technické praxi. Těžiště jeho celoživotní vědecké a odborné práce spočívá kromě mnoha prací v tuzemských a zahraničních časopisech a sbornících, včetně sborníků z mezinárodních slevárenských sjezdů, také ve čtyřech knižních publikacích: Tavení ocelí slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7 361

20 vzpomínáme v elektrických pecích, SNTL, Praha 1984 (P. Fremunt a J. Šimon); Konštrukčné ocele tvárnené a na odlitky, Alfa, Bratislava, SNTL, Praha 1988 (D. Kuzičkin, P. Fremunt a B. Míšek); Nástrojové oceli, Dům techniky Brno, 1994 (P. Fremunt, J. Krejčík, T. Podrábský) a Konstrukční oceli, CERM, Brno 1996 (P. Fremunt a T. Podrábský). Svou výzkumnou činností v praxi a vědecko-pedagogickým působením na Vysokém učení technickém v Brně, měl pan doc. Ing. Přemysl Fremunt, CSc., příkladný a pozitivní vliv na své spolupracovníky a studenty. Mnozí z nás, kteří jsme měli možnost s ním déle spolupracovat, mu z doby svého odborného mládí vděčíme a děkujeme za svou orientaci v odborném a vědeckém životě. Jeho odchodu na věčnost hluboce litujeme. prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. jménem bývalých kolegů a spolupracovníků K nedožitým osmdesátinám doc. Ing. Vladimíra Vondráka, CSc. Zemřel Prof. Dkfm. Ing. Dr. Franz Sigut V květnových dnech jsme z Vídně obdrželi smutnou zprávu, že dne 5. dubna 2007 ve věku 88 let, po dlouhém těžkém utrpení, odešel jeden z nejlepších přátel českých a slovenských slevačů pan profesor Franz Sigut. Byl dlouholetým předsedou Rakouské slévárenské společnosti, prezidentem Mezinárodní federace slévárenských společností CIATF, členem Exekutivy a Rady past-presidentů. Jako člen Rady obchodní komory a poradce vlády ve Vídni se zasloužil o vynikající úspěchy rakouského průmyslu, VÖST Alpine AG a dalších. Dr. Sigut byl jediným předsedou ze západních států, který v době totality zajistil československým slevačům každoročně bezdevizovou výměnu Rakouských slévárenských dnů a návštěvy rakous- kých sléváren. Pro nás to byla vynikající možnost seznámení se s nejnovějšími poznatky z oboru a navázání odborných kontaktů. Jeho přednášky na našich Slévárenských dnech s nejnovější tematikou byly velice inspirující. V posledních letech především z problematiky v oblasti životního prostředí, která byla již v předstihu řešena v legislativě Rakouska a následně i Evropské unie. Po roce 1989 inicioval dr. Sigut vznik sdružení šesti slévárenských společností a slévárenských svazů (Rakousko, Německo, ČSFR, Ma arsko, Polsko a Slovinsko) MEGI Mittel-Europäische Giessereiinitiative, v němž byl prvním prezidentem. V tomto sdružení byly získávány první poznatky o exportní a cenové politice v rámci Evropy, později řešeny otázky životního prostředí, výchovy slévárenských techniků a inženýrů. Odborná slévárenská veřejnost nejen v Rakousku a České republice, ale v celém světě ztrácí jeho odchodem vynikajícího odborníka a člověka, který celý svůj život zasvětil rozvoji slévárenského průmyslu a výchovné a osvětové činnosti v našem oboru. My, kteří jsme se s profesorem Sigutem dlouhá léta potkávali, budeme na něj s úctou vzpomínat. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. Dne 13. srpna 2007 by se dožil vynikající slévárenský odborník, pedagog a vzácný člověk doc. Ing. Vladimír Vondrák, CSc., 80 let. Zemřel o vánočních svátcích 25. prosince Spolupracovníci a přátelé se s ním rozloučili i nekrologem na stránkách tohoto časopisu č. 2 3/2007. V posledních letech života byl postižen postupnou ztrátou zraku. Ani tyto těžkosti nezlomily jeho obdivuhodnou životní energii a stálý zájem o svůj obor, metalurgii litin. Téměř denně docházel do práce, publikoval nové poznatky a v doprovodu svých doktorandů dokonce navštěvoval na pozvání slévárenské provozy, kde pomáhal řešit metalurgické problémy. K jeho posledním pracím patří termodynamické rozpracování teorie vzniku bublin (bodlin) v odlitcích z LLG a LKG. Vedle pedagogické a vědecko-výchovné činnosti nelze opomenout jeho práci v České slévárenské společnosti. Jako dlouholetý člen a spoluzakladatel Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem byly jeho zásluhy oceněny jmenováním čestným členem České slévárenské společnosti. V odborných kruzích jsou zvláš ceněny jeho zásluhy o rozvoj litin s kuličkovým grafitem v českých a slovenských slévárnách. Byl to slevač tělem i duší, vypracoval se ze slévárenského učně až na vysokoškolského pedagoga, docenta, který vychoval řadu odborníků, inženýrů i kandidátů věd. Ti na něj dnes vzpomínají spolu se spolupracovníky katedry slévárenství VŠB TU Ostrava. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc. 362 slévárenství / LV / çervenec 2007 / 7

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

INFORMÁTOR. Česká slévárenská společnost. dovoluje si pozvat Vás na svoji valnou hromadu, která se uskuteční. 26. října 2009

INFORMÁTOR. Česká slévárenská společnost. dovoluje si pozvat Vás na svoji valnou hromadu, která se uskuteční. 26. října 2009 INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Tavič (kód: 21-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Slévač Kvalifikační úroveň NSK

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Změny materiálového mixu produkce českého slévárenství flexibilita odvětví na požadavky trhu

Změny materiálového mixu produkce českého slévárenství flexibilita odvětví na požadavky trhu Změny materiálového mixu produkce českého slévárenství flexibilita odvětví na požadavky trhu Z-Messe / intec 2017 Lipsko Ing. Josef Hlavinka Josef Hlavika Faktory ovlivňující slévárenskou výrobu Kam kráčíš

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Tavič (kód: 21-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Slévač Kvalifikační úroveň NSK

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

časopis ediční plán 2017

časopis ediční plán 2017 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2017 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz

časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební Prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc. pořádá

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T. Prosinec 2007 Číslo 52. Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti,

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T. Prosinec 2007 Číslo 52. Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti, INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P.O.Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2016

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2016 Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2016 1. DOKUMENT Pokračování ve zpracování, prohloubení a postupném dokončení rozsáhlého souboru DOKUMENT O VZDĚLÁVACÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Nowy Sacz, Bochnia (Polsko) Termín: 9. 14. 9. 2008 Účastník cesty: Bohumír Brom (NA Praha) Účel cesty: Účast na konferenci Archiwa Europy Srodkowej. Wspólne dziedzictwo,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 1624/90330/07 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro informační a komunikační technologie VUT v Brně Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast právní

Více

Bilanční diagnostika 4. workshop

Bilanční diagnostika 4. workshop Bilanční diagnostika 4. workshop 6. - 7. 12. 2012, Praha Zpráva z jednání + fotodokumentace V předvánoční atmosféře se na začátku prosince 2012 uskutečnil již čtvrtý mezinárodní workshop projektu Bilanční

Více

Success Story. Projekt ekonomické diplomacie. Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW. v České republice ze strany ZÚ Dillí

Success Story. Projekt ekonomické diplomacie. Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW. v České republice ze strany ZÚ Dillí Success Story Projekt ekonomické diplomacie Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW v České republice ze strany ZÚ Dillí Specifika projektu Nezajišťuje přípravu akce v zemi vyslání, ale

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Českým tunelářským komitétem ITA/AITES UZÁVĚRKA

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více