Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30."

Transkript

1 cena 34 kč / ročník 3 Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30

2 Milí čtenáři, již celé tři roky se pravidelně setkáváme na stránkách časopisu Brána. To je důvod k ohlédnutí a poděkování všem, kteří se na přípravě časopisu věrně a neúnavně podíleli. Šéfredaktorovi Bronislavu Matulíkovi a celé redakční radě, výtvarníkovi Ondřejovi Košťákovi, grafičce Olze Sovové a mnoha dalším spolupracovníkům, kteří se starali o objednávky, distribuci, fakturaci, inzerci, fotografie, ilustrace, editorskou činnost, korektury a mnoho dalších úkolů, které jsou při vydávání časopisu nezbytné. Jsme vděčni Pánu Bohu a radujeme se z toho, že se náš časopis těší zájmu Vás, čtenářů, že nevysychá pramen nápadů a inspirace i že se rozšiřuje okruh autorů, přispěvatelů a dopisovatelů. Každý, kdo se někdy pokusil uvést v život třeba jen školní časopis nebo sborový oběžník, ví, že několik prvních čísel, možná první ročník, jde lehce, postupně však nápady ubývají, inspirace se vytrácí, nastupuje únava, čtenáři odpadají Díky Pánu Bohu v redakci Brány řešíme spíše opačné problémy. Tematická osnova na rok 2009 je již připravena. Bylo těžké vybrat z hromady námětů ty, o kterých soudíme, že by mohly být nosné, zajímavé a dostatečně pestré, aby každý čtenář mohl nalézt něco z oblasti svého zájmu. Možná si někteří z Vás povšimli, že už v uplynulém roce časopis Brána nenápadně přinesl kromě dvou dvojčísel také některá další rozšířená čísla. Obsahu bývá tolik, že je nám líto škrtat, a proto jsme se rozhodli nadále vydávat pravidelně o čtyři strany více - a to za nezměněnou cenu! S tím souvisí i drobná úprava struktury časopisu. Věříme, že se Vám bude líbit. Vánoční vydání Brány věnujeme tématu Izrael a Mesiáš. Nechť nás rozhovory, úvahy a zamyšlení o hledání a nalézání Mesiáše dovedou až k betlémským jeslím. Přeji Vám pokojné svátky a hezké čtení. z obsahu: SLOVO 3 Kdo je tady Králem? Petr Polách ROZHOVOR 6 Nenáboženský malíř Miroslav Rada TÉMA 10 Izrael a Mesiáš T. Novotný / J. Schneider / D. Biernot PŘÍBĚH 22 Vánoce, Berlín 1942 EXEGEZE 24 Koloským 4,2-18 Jiří Lukl MENU 26 Pozvání ke svátečnímu stolu Otakar Štanc KAUZA 32 Časopis Bronislav Matulík K DISKUSI 34 Prohýřili jsme budoucnost? Peter Cimala SERIÁL 37 Peníze novozákonní doby 10 Jan Luhan POST SCRIPTUM 38 Posledný advent Daniel Pastirčák připravujeme: Jiří Sedláček vydavatel TÉMA Ecce homo Jan Valeš ml.

3 Kdo je tady Králem? Matouš 2,1-12 Hledání Krále Už to tak někdy bývá, že se nejdůležitější informace dovídáme od lidí, od kterých to nejméně čekáme. Jaké překvapení čekalo Heroda, když k němu přišla delegace mudrců z Východu, aby přivítala právě narozeného krále! Nevěděl nic o tom, že by se mu právě narodil syn! Celkem měl Herodes devatenáct dětí s deseti ženami. Tři ze svých synů nechal popravit ze strachu, že ho chtějí připravit o trůn. Díky tomu si vysloužil ironickou poznámku římského císaře Augusta, že je bezpečnější být jeho vepřem než synem. (Herodes sice nebyl původem Žid, ale dodržoval alespoň vnějškově ustanovení Zákona týkající se zákazu vepřového.) Herodes byl v podstatě římským protektorátním dozorcem nad Palestinou. Římský senát ho za odměnu prohlásil za krále Židů. A Herodes dělal všechno, co uměl, aby se choval jako král budoval opevnění, stavěl města, paláce i chrámy, válčil, popravoval a intrikoval. A teď, na sklonku jeho života, k němu přijdou nějací cizinci a hledají právě narozeného krále Židů? Jak mu mohla uniknout tak zásadní informace? Proč se vyptávali v Jeruzalémě a nešli přímo za ním? Copak nevědí, že králem je tady on? Herodes je znepokojený a spolu s ním je znepokojený celý Jeruzalém. Nechává si zavolat všechny zákoníky a velekněze, aby zjistil, co proroci říkají o místě, kde se má mesiášský král narodit. A vykladači otvírají Písma a nacházejí odpověď je to Betlém v Judsku. Od této chvíle mudrci znají cíl své pouti a Herodes zná místo svého příštího zločinu. Zatím to ještě skrývá, ale už teď se rozhoduje zbavit se tohoto nepříjemného konkurenta - dřív, než se on sám dokáže postavit na vlastní nohy. Jednu věc se tady můžeme od něj přiučit, totiž že bral Písmo vážně. Věřil v příchod Mesiáše a věřil, že se narodí tam, kde to proroci předpověděli. Svůj život však pravdě Božího slova nepodřídil. Přesně v satanově duchu, i on používá Písmo jako zbraň ke svým zlým úmyslům. Věří v pravdivost Bible, ale nevěří v moc toho, kdo stojí za jejím sepsáním. Myslí a jedná tak, jako by svojí královskou mocí mohl zvrátit Boží záměry a plány. Chová bezbožnou naději, že dokáže dostat ze hry i Krále králů. Kolikrát se tento vzorec v historii opakoval a vždy znovu a znovu selhal! S Bohem se nemá smysl pouštět do války. Bůh svoje záměry uskuteční navzdory všem nejzáludnějším snahám o jejich zmaření. Bůh znovu a znovu dotvrzuje pravdivost svého slova. Každý člověk se musí rozhodnout za sebe, jestli se jeho slovu podřídí jako mudrci, anebo se proti němu bude bouřit jako Herodes. Zaslíbení krále Mudrci se tedy z hlavního města, kde se setkali s jiným králem, než kterého hledali, vydávají opět na cestu, do judského Betléma, aby vzdali čest králi,

4 jehož vladařství bude bez konce. A hvězda, která je spolehlivě vedla celou cestu, je dovedla až na místo. Tam nacházejí toho zaslíbeného vévodu, který bude pastýřem Božího lidu, Izraele. A bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. A on sám bude pokoj, jak praví proroctví Micheáše. Toto dítě nebude jen obyčejným vévodou. Toto dítě nebude ani obyčejným pastýřem. Bůh je věrný ve svých zaslíbeních a posílá dokonalého pastýře, krále jako zachránce nejen pro Izrael, ale pro celý svět! Pastýř Izraele je vítán mudrci z cizí, neznámé země, kteří před ním padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. Pastýř je vítán jako král, kterým také je. Je také uctíván i domácími pastýři. Přichází totiž pastýř, který má své ovce roztroušené po celém světě a bude je ze všech národů shromažďovat do jednoho stáda. A bude jeden pastýř, jedno stádo. Rozpoznání Ježíše ostatními národy i za jejich pastýře a krále bylo ve Starém zákoně prorocky očekáváno. Například, v 66. žalmu zaznívá výzva: Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu. Mudrci, klanící se v Betlémě před právě narozeným králem, tuto prorockou výzvu uposlechli jako reprezentanti národů světa. Rozpoznání krále Prorok Micheáš přináší Boží zaslíbení pastýře, který je zároveň i vévodou a vládcem. Právě jeho královská úloha nahnala Herodovi tolik strachu a zaplavila ho hněvem. Izraelci podle původního Božího záměru nikdy neměli mít lidského krále. Za krále jim měl být sám Hospodin. Izraelští králové také většinou uváděli lid do problémů. Avšak v Betlémě se narodil jiný král. V Ježíši dostal Izrael Petr Polách (38) vikář církve bratrské v Ostravě. Je ženatý s manželkou Petrou, má dva syny, Juliána (12) a Matouše (10). Dříve pracoval na plný úvazek v misijním hnutí KVŽ-SPK mezi vysokoškolskými studenty. Je držitelem Schloss Mitterssill Study centre Diploma, nyní studuje dálkový teologický program ets. a s ním i celý svět, za krále opět Hospodina, který přišel na svět ve svém Synu v lidském těle. V Ježíši přichází král podle Hospodinova srdce, syn Davidův, ale nejen to. Přichází ten, který sedí po pravici Nejvyššího, jemuž Hospodin srazí všechny nepřátele pod nohy. Přichází Král králů a Pán pánů. Mudrci to nějakým záhadným způsobem poznali a vydali se na cestu za ním, aby se mu poklonili. Viděli v něm toho, jenž je hoden uctívání. Herodes v něm viděl toho, jenž je hoden smrti. Koho vidíme v Kristu my a koho v něm vidí lidé kolem nás? Je to Ježíšek, panáček, já tě budu kolébati, který potřebuje naši péči, nebo je to nepochopený a opuštěný Jesus Christ Superstar, případně Ježíš lidový léčitel, anebo je to mocný Vládce Země a nebes? Jaká je ta správná reakce na zprávu o jeho narození? Sváteční nálada, návštěva shromáždění, nákupní horečka anebo něco úplně jiného? Tento Vévoda chce všechno anebo nic. Přijetí anebo odmítnutí svého kralování. Kdo v Ježíši rozpoznává Krále, odevzdává mu svůj život se vším všudy, podřizuje se jeho vládě. Jaká je ta jeho vláda? Jaké je to jeho království? Nemá hranice, je přítomno všude, kde je rozhlašována zpráva o jeho vládě a záchraně; všude, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu; všude, kde světlo Boží pravdy proniká do tmy světa; všude, kde se konají dobré skutky v jeho jménu. Je to království, které není možné dobýt sebelepší armádou, které přečká všechny vladaře a říše, které se nemísí se světem stejně jako se železo nemísí s hlínou; království, které je přítomno v tomto světě, ale není z tohoto světa a tímto světem není omezeno. Je to království Boží lásky, pravdy, radosti, odpuštění, naděje, spravedlnosti a pokoje. Ježíš se narodil, aby toto království uvedl do světa. Lidé se stávají občany jeho království dobrovolně, protože poznali jeho lásku a moc. Vstupují do jeho království skrze víru, že On a jedině On je tím pravým Králem, Pastýřem a Zachráncem. I letošní Vánoce mohou být pro někoho vstupem do Kristova království. Pro někoho, kdo už má po krk Herodesovy vlády. A pro všechny služebníky Krále králů, pro ty letité i nově přijaté, platí dvě jeho zaslíbení - zaslíbení trvalé přítomnosti: Hle, já jsem s vámi až do skonání tohoto věku! a zaslíbení návratu: Hle, přijdu brzo! Šíření Kristova království nic nezastaví, bude se rozpínat, dokud se Král nevrátí. Haleluja! Amen, přijď, Pane Ježíši! PetR POláCH 4

5 adresa redakce: Brána, Soukenická 15, Praha 1 O hledání pravd Nejsem členem Církve bratrské a Bránu odebírá má žena. Formálně bych tedy neměl právo se vyjadřovat k jejímu obsahu. Rád však pročítám názory a články k otázkám duchovním a mám ještě nějaké důvody osobní. V posledním čísle mne překvapila rubrika K diskuzi. Nepochopil jsem, zda názory tam uvedené mají být impulsem k diskuzi, nebo již o něčem diskutují. Myslím, že ve zkratce vyjadřují názory uváděné ve většině našich medií a dotýkají se jedné ze dvou současných světových krizí. První je krize vojensko-politická, vyplývající v podstatě ze dvou vojenských konfl iktů: a) tzv. jugoslávského, který byl v podstatě konfl iktem etnickým, náboženským a ekonomickým, v pozadí jsou strategické zájmy toho (jak to Churchill nazval) měkkého podbřišku Evropy. Abychom jej pochopili, museli bychom se vrátit minimálně do 15. stol. Svalovat vinu za vše pouze na Srby, je zavádějící. Pro globální svět je tento konfl ikt marginální, evropský a snad zajímavý tím, že se jej zúčastnila i Severoatlantická aliance. b) na Středním východě - zahrnující Irák, Afganistan a Kavkaz. Tento konfl ikt je významnější, jelikož se dotýká světové ekonomiky v důsledku velké koncentrace nalezišť uhlovodíkových produktů a jejich přepravních tras z této oblasti k terminálům. Nejvýznamnější, podle mého názoru, je krize ekonomická, jejíž součástí je krize fi nanční. Tato do značné míry je ovlivňovaná výše uvedenými událostmi. O této krizi se příspěvky nezmiňují, i když možná pro lidstvo bude mít daleko větší význam. Proto ani já se jí nedotýkám a to z těch důvodů, že její potíže jsou více méně latentní a východiska k jejímu řešení se teprve hledají. Přirozeně, že tento stručný popis není přesný. Ve svém příspěvku se pokouším najít hlavní příčinu těchto krizí. Myslím, že ta je hluboko zakořeněna v lidských srdcích, již od počátků lidské civilizace. Upozorňuje na ni Bible, zejména Nový zákon. Je to přílišné peněz milování. (1Tm 6,10) Myslím, že právě toto si mají křesťané uvědomovat. Co na závěr? Nechme Velké prob lémy řešit Velký svět a Velké církve, které jsou jeho součástí. Malé církve a Malí lidé ať si všímají dopadů z činnosti těch Velkých na ty malé, kteří potřebují pomoci duchovní i hmotné. Tak se stanou opravdu Malé církve velkými v lidských srdcích. Proto: Nehledejme pravdu v mediích, ale v Bibli! emil Máčel Zdravím, rád bych poděkoval redakci za to, že zveřejňuje tvorbu Jany Šrámkové. Myslím, že mile přispěla ke zpestření časopisu, a navíc jsem se dočetl o svém oblíbeném Chestertonovi. Děkuji. Radek HÜBl, česká třebová vážená redakce, chtěl bych Vám ze srdce poděkovat za uveřejnění článečku s názvem modlitby za benzín ze zářijového čísla Brány. Zrovna včera jsem tankoval plnou nádrž a nestačil jsem se divit, že mi stačilo pouhých tisíc korun. Zdá se, že k modlitebníkům z amerického St. Louis se na základě článku Brány připojili i křesťané v Čechách a výsledek se velmi brzy dostavil. Věřím, že v modlitbách se bude pokračovat. Chtěl bych Vám za tuto službu ze srdce poděkovat. Zároveň bych se Vás chtěl zeptat, nevíte, jestli se někdo začíná modlit i za ceny elektřiny? S přáním Božího požehnání a s vděčností za Vaši práci PetR GRUliCH :-) Redakce a administrace: Soukenická 15, Praha 1 tel , fax Číslo 12/2008, ročník Bratrské rodiny 40, Českobratrské rodiny 67 Vyšlo Vychází 10x ročně, cena 34 Kč Šéfredaktor: Bronislav Matulík Redakční rada: Mgr. Miloš Hejzlar, Jiří Sedláček, Jana Matulíková, Mgr. Matěj Hájek, Ing. Peter Komrska, Anna Chrásková, Ing. Karel Fojtík j.h. Výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Olga Sovová Vydavatel: KODEX o.p.s. IČ Ev. č. MKČR: E 5080 Tisk: GRAFOTECHNA PRINT, s.r.o. Praha Objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce. 5

6 Význam Radových realizací spočívá v několika rovinách. Na prvním místě je to projev autentického prožitku výtvarníka křesťana, který svá biblická témata má hluboce zažitá a promyšlená. Nejde o prvoplánové biblické ilustrace, nýbrž o uchopení biblického tématu nebo příběhu v obecné lidské poloze. Jeho ukřižovaný Kristus může být kdokoli z našich současníků. Žádná rezidua historismu 19. století nebo popisný realismus bez obsahu. Další význam lze spatřovat i ve schopnosti podat biblické téma ve zkratce a často až v symbolu. Forma těchto zkratek a symbolů je opět nová. (PhDr. Miloslav Pojsl, 2001) Nenáboženský malíř Setkání s Miroslavem Radou, člověkem inspirovaným ke své výtvarné tvorbě biblickými příběhy Nejen církev vás zná jako malíře Bible. Povídejme si nejprve o jiných malířích, kteří vás v životě nadchli, a pro které Bible byla silnou celoživotní inspirací, třeba o Rembrandtovi, pro kterého byla Bible nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Miroslav Rada, ak. mal. (82) člen českobratrské církve evangelické. Studia: profesura výtvarné výchovy. Výtvarná činnost: malba, grafika, kresba, užitá grafika. zakládající člen tvůrčí skupiny Proměna. Rodina: všichni členové malují manželka, oba synové i jejich manželky. Výstavy: od r do současnosti cca 50 samostatných výstav v tuzemsku i v zahraničí a účast na rovněž asi 50 společných výstavách. za totality byla jeho možnost vystavovat značně omezena. Realizace ve dvaceti kostelech a modlitebnách u nás i v zahraničí. Rád bych řekl hned na počátku našeho rozhovoru, že se necítím být náboženským malířem. Jsem věřící člověk, který maluje. Skutečností je, že Bible byla a stále je velkým inspiračním zdrojem. Ve středověku vlastně malíři i sochaři tvořili na biblická témata a pracovali na objednávky církve, papeže či šlechty. V moderní době, po francouzské revoluci, se pak někteří malíři zabývali biblickými tématy pod vlivem své osobní víry. Rembrandt mne zasáhl nejvíce svým obrazem Návrat marnotratného syna, a to nejen vyjádřením obsahu příběhu a nesmírné lásky otcovy, ale zvláště umělcovou pokorou a mistrovským malířským přednesem s pastózní malbou a nádhernými lazurami, čímž dosáhl hloubky a plasticity výjevu. To není pouhá ilustrace příběhu, ale jeho sama podstata. Z novodobých malířů to byl Francouz Roualt, inspirovaný gotickými chrámovými vitrážemi. U 6

7 Příští rok si budeme připomínat 500. výročí Jana Kalvína. Švýcarská reformace je typická svým radikálním rozchodem se vším katolickým včetně odstranění soch, obrazů, varhan atp. Jak jste se vyrovnával s přikázáním Neučiníš sobě rytiny? Tomuto přikázání rozumím tak, že jeho smysl není v doslovném prvoplánovém zákazu zobrazení Boha rytinou, ale ve všem, co stavíme na místo živého Boha a to zlatým teletem počínaje a třeba našimi pochybenými hodnotovými žebříčky konče. Foto Bronislav Matulík a archiv nás pak např. Zrzavý, Bílek, Kubišta, Šerých. Na tak malé ploše nelze vyjmenovat velkou plejádu autorů, kteří ve svém díle věnovali a věnují pozornost Bibli. Kteří další malíři, dávní i současní, vám mluví z duše? Má duše je velice tolerantní; každé poctivé a pravdivé dílo beru vážně a zanechává ve mně stopy. Kdybych měl vyjmenovat všechny umělce, kteří mne jako diváka svým dílem oslovili, bylo by zapotřebí několika stránek vašeho časopisu. Snad jen, abych vám na vaši otázku přece jen odpověděl, uvedu alespoň několik jmen: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Boticelli, Caravaggio, El Greco, Goya, van Gogh, Cézanne, Matisse, Roualt a další. Na počátku své malířské dráhy jsem se odrazil od kubismu, jehož představiteli byli Picasso, Braque a u nás Kubišta, Filla, Procházka, Guttfreund, Josef Čapek. Odpověď na otázku, zda výtvarné umění patří do církve, je zřejmá, ale jako křesťané se musíme naučit dívat, že? Můžete nám pomoci číst třeba právě vaše obrazy, nebo je to opravdu pouze individuální záležitost každého jedince, jak co na něj působí? Jistě každý obraz či výtvarné dílo promlouvá ke každému divákovi trochu jinak, podle jeho vlastních zkušeností s životem, s vírou i podle jeho vnímavosti, vzdělání a inteligence. Je však důležité, abychom přitom měli nejen obě oči, ale i srdce otevřené, zbavili se všech ustálených konvencí a nechali vejít obrazy do svého nitra. Jen tak k nám mohou promlouvat svojí výtvarnou formou, která je nositelkou obsahu díla. Malíř vašeho stylu a formátu je vlastně teologem se štětcem či perem v ruce. Povězte nám nejprve něco málo o vaší technice, tzn. o tom, co pro vás znamenají barvy, malba a co kresba? Odpověď začnu od konce vaší otázky. Musím totiž nejdříve povědět, že velice rád kreslím. Dodnes jsem přesvědčen, že kresba je základem malování. Kresba může sloužit jednak jako skica, příprava pro malbu, její kompozici, ale může být i samostatným plnohodnotným výtvarným dílem. Já využívám k práci všech prostředků, ať už je to akvarel, kvaš, tempera, acryl, olej, ale i plastické prvky či sochařský projev. Mnohdy různé techniky kombinuji. Kromě zmíněných technických prostředků je

8 pro malíře k dispozici pro vyjádření jeho představ, snů a poselství druhým lidem plocha plátna, papíru, zdi, na nichž buduje kompozici z barevných ploch a linií stručně řečeno. To byly prostředky, které užíváte k sebevyjádření či k vyjádření řekněme Boží pravdy. Jak dlouhá je cesta od prvotního oslovení ke konečnému tvaru vašeho kázání a co všechno na té cestě podstupujete? Já zpravidla nemaluji obrazy na objednávku, tj. na daná témata, ale z vnitřní potřeby; jsou to impulzy Nesení kříže, 2000, kolorovaná kresba např. z přírody, z hudby, z četby, z běžného denního života. Výstižně řečeno, jak napsal kunsthistorik Jiří Šerých v jednom z mých katalogů k výstavě: A tak je to u celého Radova díla: pouhá vteřina bezprostředního umělcova zážitku sedí na stejné lavici s nejvěčnějšími tématy (např. biblickými) a u obou je při tom způsob hnětení těsta až druhotný Dělá mi potěšení ihned se zmocnit tématu, nápadu a ztvárňovat jej a rozvíjet, třeba do celých cyklů. Můžete nám představit některý ze svých biblických obrazů a provést nás oním dějem? Zde se soustředím alespoň na jeden ze souboru svých obrazů, věnovaných evangelickému sboru CČE v Korunní ul. 60, Praha 2 Vinohrady. Jde o cyklus pěti rozměrných obrazů s motivy ze Starého a Nového zákona. Posledním z nich je Lazaře, poď ven. K tomuto obrazu, kde Kristus křísí Lazara, mne podnítilo to mohutné zvolání Ježíše. Svým zvoláním vyzývá totiž i nás k vykročení ze tmy, nedověry, ke světlu Boží lásky. Obraz má být i výzvou: Nepochybujme a věřme, zázraky se dějí i dnes. Váš rukopis je nezaměnitelný, popište nám cestu k nalezení sama sebe, svého stylu a vůbec, jak se malíř ve svém životě vyvíjí. Nikdy jsem nemyslel jen na umění pro umění a na vyjadřování krásna jako takového ; ale vždy bylo pro mne důležité téma a vyjádření jeho obsahu odpovídající výtvarnou formou v oblasti figurativní či abstraktní. Často a rád také spojuji figurativní prvky s abstraktními. To mi umožňuje, doufám, dostat se tím hlouběji pod povrch tématu. Nesledoval jsem nějaký plynulý vývoj, ale maloval jsem a maluji spontánně, s neustálou proměnou, jakou přináší život sám. Přesto, doufám, že všechny etapy mého tvoření nesou stále můj osobitý rukopis. Malování je pro mne vedle práce také hrou, kdy člověk objevuje pro sebe nové možnosti výtvarného řešení a hledá adekvátní formu. U starých mistrů (Leonardo da Vinci, Rafael Santi aj.) je vždy pozoruhodné, jak biblické výjevy ztvárnili ve stylu své kultury. Vy také Ježíše Krista zasazujete do dneška a nesnažíte se vyobrazovat do reálií prvního století n. l. Je právě toto nejsilnější zbraní výtvarných umělců, že hovoří současným jazykem, tzv. biblické zdnešnění? Každý z nás je poznamenán dobou, v níž žije, a událostmi v ní. Malíř, či chcete-li obecně umělec, při své zpravidla zvýšené citlivosti výrazněji reaguje na dění kolem sebe a vyjadřuje ho uměleckým dílem; právě jako kazatel biblickou zvěst tlumočí současnému člověku současnou řečí. Vychází také z reálií současnosti. Často bývá předmětem diskusí tématika o realistickém a moderním umění, vás lze zařadit k malířům

9 užívajícím expresionistické prvky, jak se díváte na tento spor? Myslíte si, že číst realistický obraz je snazší než obraz z dílny moderního malíře? Domnívám se, že přístup diváka k realistickému i abstraktnímu obrazu je v podstatě stejný. Mnohým se sice zdá, že figurativní obraz je srozumitelnější, ale divák tam vlastně přečte pouze tu nejvrchnější vrstvu, avšak vnitřní obsah, vyjádřený výtvarnou formou, mu často uniká. Právě ta výtvarná forma vyjadřuje vztahy mezi postavami, atmosféru, ve které se scéna odehrává, kvalitu či povahu osob apod. Velmi zjednodušeně řečeno např. vyjádření smutku: smutnou plačící ženou nebo třeba jen tmavou skvrnou určitého tvaru či barevnou kompozicí, která v nás pocity smutku vzbuzuje. Radovy kresby jsou čisté a přesné, jemné a přesto monumentální. Blíží se Vánoce. Jste prý sběratelem Betlémů. Povězte nám něco o této své zálibě a co pro vás Vánoce znamenají? Ano, ale jsem větší milovník Betlémů než sběratel. Vidím v nich lásku prostého člověka ke skutečnosti narození Krista Pána, k Božímu obdarování, ale i výzvu, abychom i my obdarovávali své bližní nejen dary viditelnými, ale i duchovními a hlavně láskou. Vánoce jsou pro mne radostnými svátky. Ježíšova cesta začala Betlémem, ale končila křížem. Co pro vás znamená kříž? Dřevěné betlémské jesličky a dřevěný kříž. To je rozsah Ježíšova pozemského života. Jesle i kříž jsou pro mne symbolem naděje, lásky a víry. I kříže na hřbitovech nevnímám jako znamení smrti, ale jako znamení nadějného výhledu za kříž k životu věčnému. Můžete našim čtenářům nakreslit krátké vánoční pozdravení? Jistě. A rád. Děkujeme! bronislav matulík

10 TOMÁŠ NOVOTNÝ Židé stále očekávají příchod Mesiáše. Spojují s ním své naděje a doufání, že je ze všech končin opět shromáždí v místě přebývání praotců. Stát Izrael rozhodně není celožidovskou záležitostí. V judaismu se nacházejí skupiny a celé náboženské směry, které dokonce považují založení státu Izrael za výraz nedůvěry vůči Hospodinu. Asi tak, jako když Abrahám nedovedl čekat na naplnění zaslíbení, že se mu narodí se Sárou syn a opatřil si potomka s otrokyní Hagar (Gn 16). Tyto skupiny říkají, že návrat židovského národa do svaté země je možný pouze pod vedením Mesiáše a nemá se násilně urychlovat lidskými silami. Představa Mesiáše a návrat do místa přebývání praotců jsou totiž v judaismu neoddělitelně propojené. S Mesiášem a jeho příchodem je na prvním místě spojena představa, že jeho úkolem je shromáždit příslušníky židovského národa z celého světa a odvést je do Jeruzaléma a jeho okolí. Galút 1 - pobyt Židů ve vyhnanství bez vlasti - byl vždycky prožíván jako trest, jako provizorium, které bude v dohledné době ukončeno příchodem Mesiáše, odpuštěním a zázračným návratem do vlasti. Zachráněná píseň Všechna utrpení a pronásledování, která galút přinášel, byla trpěna a snášena v posile výhledu na brzký příchod Mesiáše. Proto také v nejtěžších dobách, včetně transportů za druhé světové války, získával zvláštní význam dvanáctý článek z Rambamových třinácti článků židovského vyznání víry, kde se říká: Pevně věřím, že přijde Mesiáš. A i když se svým příchodem otálí, budu ho čekat každý den. Vypráví se, jak při jednom transportu, v nesnesitelných podmínkách dobytčích vagónů, kolikátý den bez jídla a pití, začal jistý modžický chasid - Reb Azriel David Fastag - nejprve potichu a pak čím dál hlasitěji zpívat nápěv, který ho právě na toto vyznání napadl. Nejprve byli ztrápení lidé, namačkaní s ním do vagónu udiveni, jak někdo může v této situaci zpívat. Ale pak pochopili, o jaké vyznání se ná, a připojovali se k němu jed- jeden po druhém, až nakonec zpíval celý vagón - postupně melodie přeskočila i na další vagóny, až nakonec se novým nápěvem rozezvučel celý vlak. A za této situace udělal Reb Fastag zvláštní prohlá- 10

11 Foto FLICKR šení: Dám svůj podíl na onom světě tomu, kdo tento nápěv doručí modžickému rebemu (vedoucímu modžických chasidů). A skutečně, dva mladí muži se rozhodli pokusit se tento neuvěřitelně riskantní úkol splnit. Prorazili střechu vagónu a vyskočili za jízdy ven. Jeden z nich se na místě pádem zabil. Druhý ale přežil a po velkých peripetiích se dostal až do Palestiny, odkud nápěv modžickému rebemu skutečně odeslal. To je důvod, proč máme dokonce tuto melodii zachovanou. aktivní očekávání Někdy má však každodenní očekávání brzkého příchodu Mesiáše a odvedení do Svaté země i trochu úsměvnější podobu: Našlo se svatební oznámení, v němž známý chasidský rebe Levi Jicchok z Berdičeva ( ), oznamuje svatbu svého syna. Na oznámení je uvedeno datum a hodina a jako místo konání je oznámen Jeruzalém. Dole je pak malá poznámka: A kdyby do té doby - nedej Bože - Mesiáš nepřišel, tak se bude svatba konat v udaný čas a hodinu v Berdičevě. Typické pro židovské chápání pak je, že Mesiášův příchod je možné ovlivnit a urychlit. Od nejstarších dob byla v judaismu živá představa, že to, kdy vyvolený král Mesiáš přijde, je přímo odvislé od jednání jeho lidu. A tak nacházíme v židovské náboženské literatuře nejrůznější názory na to, co způsobí, že Mesiáš už konečně přijde. Dočteme se např. názor, že Mesiáš přijde, když všichni Židé budou po celý jeden den činit pokání, nebo jinde, že přijde tehdy, když se podaří, že všichni Židé alespoň jednou dodrží dokonale všechny sobotní příkazy (jiní říkají, že je potřeba, aby byly svěceny dokonale dva šabaty za sebou). Jinde zase čteme, že přijde, až bude na světě absolutně zkažená generace, nebo naopak absolutně nevinná. Jiní hovoří o generaci, vyznačující se velkou neúctou dětí k rodičům, která vyprovokuje Jeho příchod atd. atd... A i když se tyto názory někdy diametrálně rozcházejí, shodují se v tom základním, že doba příchodu je ovlivněna jednáním příslušníků židovského národa. Proto se také nejčastěji setkáváme s výzvami náboženských představitelů a učitelů k tomu, aby židovský národ urychlil příchod vykoupení z galútu konáním dobrých skutků (micvót). lidští mesiášové Stálé uvažování o Mesiáši a každodenní očekávání a vyprošování jeho příchodu pak má samozřejmě za následek, že v různých dobách se v židovském prostředí objevovali a objevují jedinci, kteří se vydávají, nebo jsou svými současníky považováni, za očekávaného Mesiáše. Těmto náboženským vůdcům ulehčuje takové vyhlášení nároku na mesiášství skutečnost, kterou je potřeba si uvědomit, totiž, že podle židovské představy je sice Mesiáš postavou výjimečnou, někdy i s nadpřirozenými schopnostmi, ale v žádném případě není bytostí božskou nebo nadpozemskou. Je to prostě výjimečný člověk, který má za úkol shromáždit židovský národ a dovést ho do 11

12 Svaté země, znovu vybudovat chrám, nastolit nový celosvětový pořádek atd. S takovým posláním se mohou ztotožnit nejrůznější náboženští i političtí vůdcové. Z nejznámějších mesiášů v dějinách židovského národa můžeme jmenovat alespoň vojevůdce Bar Kochbu, který vedl protiřímské povstání v letech n.l. Jiným mesiášem, který udělal hluboký zářez i do náboženského vývoje židovstva byl Šabtaj Cvi ( ), jenž shromáždil neuvěřitelný počet následovníků ve východní Evropě, z nichž někteří ho nepřestali uctívat ani po jeho vynuceném přestoupení na islám v roce (Což byl shodou okolností rok, ke kterému se v té době upínalo mnoho křesťanů jako k době druhého příchodu Ježíšova.) Zajímavou postavou byl i Ja akov Frank ( ), který se prohlásil za znovuvtělení jak Šabtaje Cvi tak i krále Davida. Založil vlastně své vlastní náboženství zvané frankismus, v němž spojuje židovství s křesťanstvím. V současné době je asi nejvýznamnějším kandidátem na titul mesiáše Menachem Mendel Shneerson ( ), představitel tzv. lubavičských chasidů, kteří mají svoji synagogu i v Praze. Tento zajímavý muž je i po své smrti mnohými následovníky považován za Mesiáše a jeho portréty zdobí všechny prostory tohoto chasidského směru, často i s nápisem: Vítej, králi Mesiáši! Rabínské učení o dvou Mesiáších Otevřenost k přijímání mesiášských osobností také navazuje na názor, s kterým se můžeme v judaismu setkat, že v každé generaci se vyskytuje potencionální mesiáš. Záleží pak už jen na okolnostech a jednání židovského národa, zda se mu podaří jeho úkol skutečně splnit. Zajímavé pro nás je také učení rozvíjené především v rabínské apokalyptické literatuře a mluvící o dvou Mesiáších. Ten první se nazývá Mašíach ben Doc. ThDr. Tomáš Novotný (56) absolvent Pražské konzervatoře a Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. Doktorát v oboru Starý zákon, habilitovaný v oboru Religionistika na Univerzitě Karlově. V současné době vyučuje na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Je ženatý a má tři děti. Josef (Mesiáš syn Josefův) a ten druhý Mašíach ben David (Mesiáš syn Davidův). Mesiáš syn Josefův je považován za připravovatele a tradičně se učí, že na konci své mise bude zabit v bitvě proti nepřátelům Božího lidu Ja akov frank a později vzkříšen. Talmud na něj dokonce zajímavě vztahuje výrok z proroka Zachariáše, když říká (Suk. 52a): Mesiáš syn Josefův byl zabit, tak, jak je psáno: Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného (Za 12,10). Mesiáš syn Davidův je pak konečným vykupitelem, jehož působení je líčeno podobně jako v křesťanství tzv. druhý příchod: nastolení míru, ukončení utrpení apod. Zajímavé také je, že se někdy tito dva mesiášové rozlišují jako ten, který přijíždí na oslu (podle Za 9,9 - syn Josefův) a ten, který přichází na nebeských oblacích (podle Dn 7,13 - syn Davidův). Ježíš - jiný Mesiáš Ať se ale Mesiáš (Mesiášové) líčí jakkoliv, je to právě on, kdo přivádí židovský národ do jeho země. Je to tedy úplně opačné schéma, než představa některých křesťanských skupin, které se domnívají, že když pomohou všem Židům (např. z bývalého Sovětského svazu) nastěhovat se do Izraele, tak tím uspíší druhý příchod Ježíšův. Protiklad k tradičním mesiášským představám tvoří také samozřejmě ti Izraelci, kteří říkají: Proč bychom čekali Mesiáše? Vždyť už byl Izrael založen. Zároveň jsou dalším dobrým příkladem toho, jak je i v sekulárním židovském prostředí pevně spojena představa o znovuvybudování vlasti a postava Mesiáše. Když v předvánoční době, v tzv. adventu 2, křesťané více než kdy jindy uvažují o Ježíšově prvním i druhém příchodu na svět, je dobré si uvědomit, jak moc se Ježíš se svými nepolitickými a duchovními nároky lišil od tradičního židovského 12

13 4 Moderato Šni - re - le, pe zict oj - bn on, 6 9 in der rech - ter hant. - re - le, gil Un O - mejn ve o macht Er - der - ne fon, halt a bro Mo Do - ší - ach ben a be - cher - - mejn dos - che oj ši - ach vet ku - men hajn - tiks jor. Oj, 14 Vet er 17 zajn gu ku-men cu - te caj ve - ln zajn gu te fo - rn er - tn. Vet ku-men cu Šnirele, perele gejn. - jorn. Ve - ln di iz - fn gan Vet er 2. hajn - cn land. vor, ku-men cu - tiks jor. raj - tn - vid Mo Oj - ve - ln ji - dn in e - rec jis-rol ajn- štejn. Šňůrečka, perlička - zlatá korouhev Mesiáš, syn Davidův sedí v čele hostiny na výsostech V pravici drží kalich a žehná celé zemi. Amen a amen - je to skutečnost Mesiáš přijde letos Když přijede na voze, přijdou dobré roky, když přijede na koni (oslu) nastanou dobré časy, Když přijde pěšky, Židé se usadí v zemi izraelské. očekávání a jak muselo být (a dodnes je) pro lidi vyrostlé v judaismu těžké Jeho zvěst přijmout. Víru v příchod Mesiáše a odchod do zaslíbené země můžeme hezky ilustrovat i na jedné z nejpopulárnějších lidových písní o Mesiáši - Šnirele, perele. 3 Poznámky: Tomáš Novotný 1 Někdy se také vyslovuje goles a znamená přibližně totéž, co diaspora. Ve známém díle Ivana Olbrachta je používán problematický přepis golet. 2 z latinského adventus - příchod 3 Jidiš byla dorozumívacím jazykem východoevropských Židů. Její základ tvoří starší forma němčiny. Přijala však také velké množství slov z hebrejštiny a slovanských jazyků - především polštiny, ukrajinštiny a ruštiny. Vznikl tak velice bohatý jazyk, jímž tvořilo mnoho židovských autorů, především v druhé polovině 19. a první polovině 20.století. Zachovalo se nám také obrovské bohatství lidové tvořivosti, jako jsou písně nebo přísloví. Zapisuje se písmem přejatým z hebrejštiny. Jidiš se používala ke komunikaci o světských záležitostech. K náboženským účelům se používala hebrejština. 13

14 Když se řekne Izrael, co se vám vybaví jako první? Kdysi by se mi vybavily biblické příběhy, které jsem měl od dětství zasazené do jakési exotické krajiny tisíce a jedné noci. Dnes se mi kromě toho vybaví konkrétní lidé, které jsem mohl bezprostředně poznat. Byly to nejen známé osobnosti jako Viktor Fischl a jeho bratr Pavel, profesor David Flusser, jehož knihu o Ježíšovi jsem přeložil do češtiny, ale mnoho dalších, donedávna v Česku neznámých, kteří přežili válku a prožili v Izraeli léta válek i budování. Izrael mi připomene desítky podob krajiny od galilejských hor po judskou poušť i vůně všech ročních dob. Dnes je to pro mne část mého života. Kritická solidarita Jiří Schneider hovoří o svém vztahu k zemi biblických otců, o šoa, současné politické situaci a křehké naději Státu Izrael Zmínil jste biblické příběhy. V křesťanských rodinách vztah k Bibli pomáhá utvářet vztah k dějinám židovského národa. Můžete stručně popsat, jak se vyvíjel váš pohled na Izrael? Izrael pro mě znamená lid smlouvy, kmen, na který mohou být i ne-židé naroubováni jako nové výhonky a větve. Židovský národ jako zázrakem přežívající staletí pogromů a nakonec prošlý peklem šoa, holokaustu. Izrael to je určitě i tajemství. Můj tatínek často citoval osvícenského panovníka byl to snad Bedřich Veliký jemuž se na otázku po důkazu Boží existence dostalo stručné odpovědi: Excelence, Židé! Mnozí říkají, že setkání se Svatou zemí je změnilo a více jim otevřelo oči i pro pochopení Písma. Je to i vaše zkušenost? Dokážu si představit i opačný případ, kdy setkání Foto Bronislav Matulík 14

15 se Svatou zemí může pochopení Písma i zatemnit a konfrontace s nesvatou realitou vás může utvrdit v předsudcích. V zásadě ovšem poznání místa a dějinných okolností zamezuje tomu, abychom za biblickou zvěst dosazovali svou fantazii. Působil jste v izraeli jako velvyslanec české republiky, jak se to stalo? Byl to váš cíl, sen nebo shoda okolností? Byla to veliká shoda okolností, bylo by to na delší vyprávění. Zkrátka byl jsem na správném místě ve správnou dobu, snad i relativně dobře připraven pro tento úkol. Od svých studií na technice v Praze (se svým kádrovým profilem syn kazatele a politického vězně jsem to na jinou školu ani nezkoušel) jsem soukromě studoval biblickou hebrejštinu a řečtinu. V roce 1988 se objevila možnost zapojit se tajně, na dálku do studia religionistiky na cambridgeské universitě, které jsem pak dokončil v roce Příchod svobodných poměrů v roce 1989 mě katapultoval z Občanského fóra ve Frýdku-Místku, kde jsme tehdy bydleli, až do Federálního shromáždění. Po rozdělení Československa jsem přišel na ministerstvo zahraničních věcí a po necelých dvou letech jsem dostal nabídku odjet jako český velvyslanec do Izraele. Otevřela se mi příležitost, o níž jsem se dříve neodvážil ani snít. Mezi křesťany můžeme nalézt zcela nekritické zastánce politiky izraele, kteří spatřují v novodobých dějinách završování eschatologických vizí proroků, a pak ty, kteří se na politiku izraele po roce 148 dívají kriticky. Jistě jste to musel řešit i vy, jak? Svůj postoj bych nazval kritickou solidaritou. Solidární bychom měli být už jen proto, že vzniku Státu Izrael předcházela staletí utlačování evropských Židů završená tragédií holokaustu, šoa. Po tom, co se stalo Židům v Evropě v 30. a 40. letech minulého století, se jako Evropané nemůžeme tvářit nezaujatě a neutrálně. Zaujatě kritičtí bychom měli být k jakémukoli pokusu chápat politiku jako naplňování biblických zaslíbení. Pojetí Státu Izrael jako výlučného vlastnictví vyvoleného národa nedává příliš prostoru, jak vyřešit státoprávní a mezinárodněprávní uspořádání. Proto mám značně rezervovaný postoj vůči náboženskému sionismu jak v židovské tak zejména v křesťanské podobě. Jsem nanejvýš kritický vůči těm, kteří se zvnějšku snaží dnešní Stát Izrael zasadit do apokalyptického scénáře poslední bitvy dějin. Vyhraněný milleniarismus západních křesťanů je stejného rodu jako hrozby íránských představitelů Izraeli. Už podruhé jste zmínil šoa. v listopadu jsme si připomněli sedmdesáté výročí křišťálové noci. Je tragédie holokaustu v izraeli stále živá nebo je už nutné mladé generaci Židů memento vyhlazovacích táborů připomínat? Šoa se připomíná ve školách, v médiích, každoroční památkou na zavražděné. Mládež ve školách i v rámci služby v armádě navštěvuje památníky šoa. Nejen jeruzalémský Jad v-šem (Ruka a jméno), ale pořádají se školní výlety do bývalých vyhlazovacích táborů v Evropě, mladí lidé se setkávají s pamětníky. Ti, kteří šoa přežili a kterých dnes žije stále méně, mají své místo ve veřejném prostoru. To neplatilo vždy. Mnozí z bývalých obětí nacismu vzpomínají, jak jim po válce izraelská společnost nerozuměla. Ti, kdo to nezažili, nemohli šoa pochopit. Ptali se, proč jste se nebránili? Teprve časem, zejména po procesu s Eichmannem, kdy jako svědkové promluvili mnozí pamětníci, se atmosféra změnila. Připomínka šoa, holokaustu se ovšem netýká jen Židů, měli bychom ji udržovat i u nás. Vynikající v tomto ohledu byl projekt Zmizelí sousedé, kdy žáci základních škol objevovali historii těch Židů, kteří žili do války v jejich bydlišti. Můžete nám pomoci zorientovat se v událostech, které se dějí v izraeli dnes? Mám na mysli nekonečné spory s Palestinci o okupovaná území, nárok Palestiny na svůj stát, trvalé válečné ohrožení izraele ze strany muslimského světa atp. O dění v Izraeli a Palestině se píší obsáhlé knihy. Pokud jde o arabsko-izraelský konflikt, Egypt a Jordánsko s Izraelem podepsaly mírové smlouvy a největší hrozbou pro Izrael je nearabský Írán. Postavíme-li v palestinsko-izraelském sporu proti sobě dva absolutní nároky na jedno území, pak spor nemůže mít řešení. Bude však umně využíván všemi, kteří na udr- Ing. Jiří Schneider (45) vystudoval geodézii (čvut) a religionistiku (cambridge University), programový ředitel Pražského institutu bezpečnostních studií, žena Radmila je psychiatrička a psychoterapeutka, mají dceru Kláru a syny Matěje a Benjamina. V letech byl velvyslancem čr v Izraeli. 15

16 žování napětí a hledání nepřátel mají zájem. Po desetiletí nedůvěry není pro malé skupiny extrémistů na obou stranách vůbec složité přilévat oleje do ohně. Existuje reálné řešení stávajících konfliktů, nebo se musíme smířit s tím, že jim nebude nikdy konce? Podmínkou řešení podobně hlubokých konfliktů je dosažení historického kompromisu, který by všechny strany akceptovaly. Před patnácti lety se zdálo, že takovým kompromisem budou dohody z Oslo. Dnes lze nanejvýš doufat, že se bude konflikt udržovat v přijatelných mezích. Dobře míněný mírový plán měl velkou slabinu počítal s ochotou obou stran udělat zásadní ústupky ve prospěch dohody a nejtěžší kompromisy ponechal otevřené až na konec jednání. To odpovídá evropské mentalitě: dohodli jsme se, že se dohodneme. Tady platí jiná pravidla snaha budovat si silnou pozici do finiše jednání, předjímat jeho výsledek či přímo znemožnit perspektivu dohody jednostrannými kroky. Vypadá to, že po desítkách let by mohla být premiérem Státu Izrael žena. Jaké je vlastně postavení žen v izraelské společnosti? Záleží na tom, do jaké části společnosti patří. Většina žen požívá plné rovnoprávnosti včetně povinnosti sloužit v armádě. Ženy jsou ovšem vyloučeny z bojových jednotek, pro izraelskou společnost je nepřijatelné, aby se žena dostala v akci do zajetí. V 90. letech se jedna plně kvalifikovaná pilotka soudila o možnost létat na stíhacích letadlech. Zcela jiné je ovšem postavení žen v tradičních či ultraortodoxních kruzích, velmi také záleží na kulturní tradici dané komunity. Známá zpěvačka Noa, pocházející z jemenitské komunity, dokázala spojit úctu ke své tradici s plným prosazením na veřejnosti. Za doby Ježíše Krista byly v židovské společnosti výrazné strany saduceů, herodiánů, farizeů, esénů, zélótů Lze něco podobného nalézt v Izraeli i dnes? Zcela se změnily okolnosti. Izrael není římskou provincií, ale samostatným státem s pulsující demokracií. Volební systém tu umožňuje zastoupení v parlamentu stranám s jeden a půl procentní podporou voličů. Ke slovu tak přijdou všechny možné dělící čáry zastoupení mají arabští komunisté i židovští náboženští nacionalisté, ultraorthodoxní konzervativci i pragmatická strana sefardských Židů, zastánci míru za cenu ústupků i nekompromisní radikálové, neexistuje 16

17 žádné politické tabu, ani sionismus, o izraelské společnosti lze tvrdit všelicos, jen že není sebekritická. Jaké je procento ortodoxních židů v populaci Izraele a jakou hrají úlohu? Nelze mluvit o homogenní skupině ortodoxních vedle ultraortodoxních, jejichž úloha v izraelské politice je dlouhodobě vyprofilovaná, často odmítají sionistické základy Státu Izrael. Ortodoxními jsou vlastně všichni, kteří nejsou otevřeně sekulární či se nehlásí k reformnímu křídlu židovství. Monopolní roli ve věci životních rituálů (obřízka, svatba, pohřeb) hraje ortodoxní rabinát, třebaže proti tomu mnozí protestují. Mnozí Izraelci raději uzavírají sňatek v zahraničí (což se toleruje a akceptuje), než aby měli ortodoxní svatbu. U nás se hodně mluví o mesiánských židech, setkal jste se s nimi a jaký na ně máte názor? Když jsme žili v Izraeli, bylo naším domovem anglicky mluvící společenství luterského kostela Immanuel v Jaffě, kam patřili i někteří mesiánští židé. Jejich komunita se scházela v sobotu, naše v neděli, což je v Izraeli pracovní den, takže jsme se příliš nepotkávali. Zajímavou zkušeností bylo společné slavení Pesachu Velikonoc. Večeře Páně, po vzoru poslední večeře Ježíše s učedníky je vlastně pořadem židovského Sederu v rodinném kruhu v první večer svátku Pesach. Nedávno vzbudil pozornost médií konflikt kněží arménské a řecké ortodoxní církve u Chrámu Božího hrobu. Jakou vůbec roli hraje v Izraeli církev či církve? V Izraeli církve působí v rámci vymezeném na jedné straně zaběhlými pořádky status quo na většině posvátných míst, který se týká tradičních církví, se velmi úzkostlivě dodržuje, ale u posvátných míst je občas nával a napětí. Na druhé straně působí mladé povýtce protestantské církve a mesiánská společenství, jimž působí problémy zákaz misijní činnosti (podle zákona z r se týká předávání misijních materiálů mladistvým). Některé náboženské společnosti jako např. mormoni přistoupily na dohodu, že v Izraeli evangelizovat nebudou. Pod největším tlakem jsou mesiánští Židé, které někteří ortodoxní Židé chápou jako přímé zpochybnění a ohrožení vlastní náboženské identity. Některé případy dokonce fyzických konfliktů byly předmětem mediálního zájmu i v zahraničí. Bronislav Matulík 17

18 Naděje ve Starém zákoně a v židovství aneb důvěra v absolutní Hospodinovu spolehlivost Jak píše americký biblista Walter Bruegemann, naděje představuje jeden ze základních rozměrů starozákonní antropologie. Naděje patří bytostně k povaze lidství, které se nachází ve smluvním vztahu k Bohu Starého zákona. Rovněž Jürgen Moltmann, německý evangelický teolog, tvrdí, že naděje není okrajovou záležitostí biblické víry, nýbrž stojí v jejím vlastním centru. důvěra i v jámě Český výraz naděje má nejblíže k hebrejským termínům tikla a betach, očekávání, vyhlížení a důvěra, jistota. Biblické pojetí naděje nesmíme zaměňovat s lehkomyslným a nekritickým optimismem. Máme zde spíše do činění s přesvědčením, že osud každého jednoho člověka je v rukou Jediného, jehož vůlí je v posledku dobro. Starozákonní naděje má tak velice blízko k důvěře. Její charakter bychom mohli do určité míry přiblížit prostřednictvím pojmu, který užívá psycholog Erikson bazální důvěra. Ta se rodí již ve vztahu malého dítěte k matce, které dítě důvěřuje, a počítá s její starostlivostí i tehdy, není-li v bezprostředním dosahu. Tato konkrétní podoba důvěry se pak rozvine v přesvědčení David Biernot, ThD. (35) vyrůstal na Těšínsku, v současné době žije s manželkou gražynou a pětiletou dcerou Noemi v Jílovém u Prahy; vystudoval evangelickou teologickou fakultu UK v Praze, má doktorát z interdisciplinárních oblastí Starého zákona a judaistiky; zahraniční studijní stáže: hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Ruprecht-Karl Universität heidelberg; v současné době odborný asistent v Ústavu židovských studií při husitské teologické fakultě UK v Praze. dítěte o důvěryhodnosti a spolehlivosti jeho okolí obecně. Být plně člověkem znamená pro svědectví Starého zákona mít důvěru v Hospodinovu spolehlivost a jednat na jejím základě, a to i v případě, kdy okolnosti nasvědčují o opaku. Je nutné zdůraznit, že Starý zákon legitimizuje i ty zkušenosti, kdy je tato důvěra tak řečeno v sázce. Žalmisté hovoří obrazným jazykem o jámě, ze které se člověk obrací k Bohu se stížností nebo naléhavou prosbou. Zbožnost Starého zákona by ztratila schopnost oslovit člověka, kdyby důvěru v Boha a situaci, kdy je tato důvěra ohrožena, považovala za nepřekonatelnou antinomii. Řada starozákonních míst, především v Žalmech, přivádí vztah důvěry a horizont naděje k řeči právě v kontextu, kdy se člověk nachází v jámě zápasu o kvalitu svého života: Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe bezúhonnost a přímost mě chrání, protože svou naději skládám v tebe. (Ž 25,5; 21) Izrael tak nemá jen různé naděje a očekávání, jejichž obsah může být závislý na dějinné situaci. Jeho nadějí je sám Bůh, v kterého Izrael doufá a důvěřuje mu. Izrael doufá ve zdaru i nezdaru, že obojí se nachází v kruhu smluvního vztahu s Hospodinem. Na počátku Judaismus představuje kontinuální navázání a rozvinutí výše naznačeného pojetí. Dobrý příklad bazální důvěry ve spolehlivost Boha a jím stvořeného světa poskytuje rabínský výklad k prvnímu verši knihy Genesis, který začíná slovem be-rešit Na počátku, a tedy také písmenem bet, které je však až druhým písmenem hebrejské abecedy. Výklad se tedy ptá: Proč Bůh nestvořil svět prvním písmenem 18

19 Foto Petr Plaňanský abecedy alef, ale právě druhým bet? Písmenem alef začíná totiž slovo arira prokletí a písmenem bet beracha požehnání. Výklad dodává: To proto, aby se heretikové nemohli vypínat a tvrdit: Jak může svět trvat, když byl stvořen slovem prokletí? Proto si Svatý, budiž požehnán, řekl: Stvořím ho slovem požehnání, a kéž by obstál! (Be-rešit rabba 1,10). Rabínský výklad se tímto nejspíše vyrovnává s myšlením gnóze, které se obecně vyznačovalo negativním hodnocením pozemské existence a touhou po vymanění se z ní. Stvoření světa a života v něm je však podle rabínského chápání předznamenáno veskrze kladně Božím požehnáním. Navíc, jako by podle tohoto výkladu i Bůh sám byl začleněn do kruhu naděje, a společně se svými stvořeními si přál, aby jeho projekt obstál. Tento duch realistického optimismu, přitakávajícího životu, je určující pro celý spirituální rozměr židovského náboženství, jeho etiku i náboženský zákon. Naděje v exilu Snad nejmarkantněji se naděje v judaismu pojí se skutečností exilu a jeho překonání, kdy větší část židovského národa žila a více méně stále žije mimo Zemi Izraele v diaspoře. Očekávání shromáždění židovského národa je výrazně vyjádřeno např. v desáté prosbě té nejzákladnější židovské modlitby Modlitbě osmnácti požehnání, zvané též Amida : Zatrub na velkou polnici k naší svobodě, povznes korouhev a shromáždi naše rozptýlené, shromáždi nás dohromady ze čtyř světových stran do naší země. Požehnaný jsi Hospodine, jenž shromažďuješ rozptýlené svého lidu Izraele. Pozdější teologická reflexe, zvlášť mystická kabalistická tradice, viděla v historickém exilu židovského národa odraz hlubší metafyzické skutečnosti exilu části samotného božství. Písmena Tetragramu = Božího Jména, zahrnující všechny světy, jsou od sebe odloučena a žádají si, aby byla opětně sjednocena. Náprava tohoto odloučení na metafyzické úrovni, ke které lze přispět i prostřednictvím posvěceného života v poslušnosti Zákona, povede zároveň k odstranění historického exilu. Naděje na shromáždění z exilu je spojena také s představou mesiášského vykoupení. Jeden z nejvýznamnějších židovských náboženských myslitelů všech dob, Maimonides, zahrnuje víru v příchod mesiáše mezi třináct základních principů judaismu. Mesiášské očekávání fermentovalo zvláště v politicky a nábožensky nejistých situacích, za pronásledování apod. Tak tomu bylo v židovských komunitách v muslimských zemích, ale především v křesťanské Evropě, například v podobě středověké představy, že se mesiáš objeví v Římě, a podobně jako jednou Mojžíš na faraónovi, i on vymůže na papeži, aby propustil lid Izraele z otroctví. Očekávání brzkého příchodu mesiášského vykoupení se stalo literární motivací pro řadu náboženských myslitelů, jako například dona Jicchaka Abravanela, který osobně prožil bolestné vyhnání Židů ze Španělska v roce 1492 a jeho důsledky pro tuto významnou a početnou komunitu. Konečně, doposud historicky nejvýznamnější vzmach naděje na vykoupení se pojil s šabatiánským hnutím, které hluboce ovlivnilo celé židovstvo 17. a 18. století, a také bylo zaznamenáno křesťanskými mileanisty. Naše naděje Můžeme se setkat i se sekularizovanou podobou této naděje, a to na sklonku 19. století, v rodícím se sionistickém hnutí. Básník Naftali Herz Imber napsal v té době báseň nazvanou Tikvatenu Naše naděje. Byla zhudebněna a časem se stala jednou z nejznámějších písní sionistického hnutí a po vzniku Státu Izrael také státní hymnou: Dokud v hloubi srdce židovská duše touží a k východní straně a dál svůj zrak k Siónu upíná pak ještě nezhynula naše naděje naděje stará dva tisíce let abychom byli svobodným národem v naší zemi v zemi Siónu a Jeruzaléma. David Biernot 19

20 Pronásledování křesťanů Americké ministerstvo zahraničí vydalo 19. září výroční zprávu o stavu náboženské svobody ve světě. Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu sledovala situaci náboženských práv od července 2007 do července Mezi země, které budí zvláštní znepokojení, uvedla Barmu, Čínu, Eritreu, Irán, Severní Koreu, Saudskou Arábii, Súdán a Uzbekistán. Zvláštní vyslanec pro náboženskou svobodu John V. Hanford uvedl před novináři, že Severní Korea patří k zemím, kde jsou náboženská práva úděsně porušována. Kult o s o b n o s- ti komunistického diktátora Kim Čong Ila připomíná státní náboženství. V trestních táborech je až 200 tisíc vězňů, mj. i křesťanů. Duchovní změna v Bílém domě S nástupem nového amerického prezidenta Baracka Obamy dochází v Bílém domě i k duchovní změně. Obama mezi své duchovní poradce počítá i homosexuálního episkopálního (anglikánského) biskupa Gene Robinsona ze státu New Hampshire. Dříve byl ženatý a má dvě děti, nyní však již řadu let žije ve svazku se svým mužským partnerem. Jeho uvedení do biskupského úřadu v roce 2003 vzbudilo velkou k o n t r o v e r z i. V roce 2006 musel na čas opustit svůj úřad a podrobit se protialkolické léčbě. Obama chce podle britských Timesů touto volbou dát najevo podporu úsilí homosexuálů o zrovnoprávnění. Čína: křesťanů přibývá V komunistické Číně počet křesťanů převyšuje množství vládnoucích komunistů. Tamní komunistická strana má 74 milionů členů, počet křesťanů se odhaduje na 130 milionů. Informoval o tom známý britský magazín Economist. Znamená to, že v Číně žije nejvíce aktivních křesťanů na světě, zdůrazňuje časopis. V článku ze 2. října se mj. odvolává na čínského národohospodáře Zhao Xiao. Tento bývalý komunistický funkcionář se obrátil ke křesťanství. Toto číslo měl citovat i interní materiál čínského náboženského úřadu. Avšak odhady jiných expertů jsou nižší, mluví se Vatikán zavedl píchačky Zaměstnanci Vatikánu musí opět zaznamenávat své příchody do práce a odchody z pracoviště. Na začátku 60. let minulého století takzvané píchačky zrušil papež Jan XXIII. Církevní stát vydal nové karty všem zaměstnancům od nejnižších úředníků po nejvýše postavené představitele jednotlivých oddělení, včetně kněží a biskupů. Podle zpráv z Vatikánu si prý starší duchovní stěžují, že kontrola docházky pomocí karet je tvrdý oříšek, když musí například opustit úřad kvůli pastoračním povinnostem. Sledování docházky je součástí nových změn, podle kterých má být od příštího roku určován ve Vatikánu plat podle pracovního výkonu. o 80 milionech křesťanů. Nesporné je ovšem to, že většina křesťanů se shromažďuje ve státem neuznaných domácích církvích, jež jsou namnoze státem pronásledovány. Státem uznaná Čínská křesťanská rada reprezentuje podle oficiálních údajů asi 18 milionů křesťanů. Z odhadovaných 20 milionů katolíků patří asi 6 milionů ke státem uznané církvi, která však neuznává Vatikán. Billy Graham 90 Nejznámnější evangelista 20. století, baptistický kazatel Billy Graham, oslavil 7. listopadu své 90. narozeniny. Během šedesátiletého kazatelského působení oslovil kolem 210 milionů posluchačů ve 185 zemích. Spolu se svojí manželkou Ruth, která vloni zemřela, má pět dětí. Nejstarší syn Franklin Graham pokračuje v otcových stopách v evangelizační práci. Billy Graham byl od padesátých let symbolem duchovní tváře Ameriky a osobně se znal se všemi americkými prezidenty, od Dwighta Eisenhowera v padesátých letech až po George Bushe, jemuž v roce 1980 pomohl k duchovnímu obratu. Graham vyjádřil přání setkat se a modlit se i s Barackem Obamou. 10. října měl premiéru hraný film o Grahamově životě, kde hlavní roli ztvárnil známý herec Armie Hammer. V roce 1982 Billy Graham navštívil Československo. Napsal dlouhou řadu knih, z nich některé vyšly i česky. V současnosti evangelista, jenž trpí Parkinsonovou chorobou, již žije v ústraní ve městě Monreat v americkém státě Severní Karolína. Vzkaz k jubileu je možné Billy Grahamovi zaslat na internetových stránkách 20

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více