Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od

2 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu : Otevřená škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy : Masarykova 167 Hrušovany u Brna IZO : IČO : REDIZO : Jméno ředitele : Mgr. Jarmila Motlíčková Kontakty : Tel.: Koordinátor ŠVP: Mgr. Markéta Dvořáková Tel.: Koordinátor ICT: Ing. Markéta Janošová Koordinátor EVO: Mgr. Eva Baumgartnerová Koordinátor protidrogové prevence: Bc. Lubomír Šimovec Zřizovatel : Obec Hrušovany u Brna Masarykova 17 IČO : telefon : ŠVP byl schválen Školskou radou dne : ŠVP byl schválen Pedagogickou radou dne : Platnost dokumentu od : razítko školy: podpis ředitele:

3 Preambule Hledání nových, neobvyklých a vhodných pedagogických cest i prostředků je možné chápat jako výsledek proměny společnosti, orientace na potřeby jednotlivce a vytvoření takových podmínek vyučování a výchovy, aby vedle sebe při zachování individuálních potřeb mohly žít a tvořit, učit se a komunikovat děti bez jakékoli nálepky nebo rozlišování. Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát. Rosegger 3

4 1. Historie školy I. Charakteristika školy V roce 1858 byla v Hrušovanech č. 69 postavena škola. V letech v obci pobýval T. G. Masaryk. Pamětní deska z domu č. 21 byla později při příležitosti 140. výročí narození T. G. Masaryka slavnostně umístěna na nynější budově základní školy. Tato budova byla otevřena v roce Úplnost a velikost školy Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno venkov, příspěvková organizace je neúplnou školou s pěti postupnými ročníky. Kapacita školy je 250 žáků, počet tříd se mění dle počtu žáků, tzn. 1 nebo 2 paralelní třídy v ročníku. Ukazatele kapacity školy Kapacita Počet tříd Počet žáků k Školní rok Počet oddělení ŠD 2006/ Přepočtený počet ped. Pracovníků ZŠ 9,45 ŠD 1, ZŠ 10,045 ŠD 1,2 2007/ / ZŠ 10,0 ŠD 1, / ZŠ 10,0 ŠD 1,208 Do školy dojíždějí žáci i z okolních obcí, k to byli žáci z Medlova, Ledců, Sobotovic, Bratčic, Přísnotic, Syrovic a Vojkovic. Škola hospodaří jako příspěvková organizace s prostředky přidělovanými OÚ, KÚ JmK, dary sponzorů. 3.Vybavenost školy Materiální Škola je průběžně vybavována modderními učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce je využíván výukový SW, jedna interaktivní tabule. Pro další studium žáků a pedagogů je k dispozici PC učebna s internetovým připojením nyní je zde 15 PC, celkový počet počítačů na škole je 25. Starší jsou umístěny ve třídách a ŠD, některé ve sborovně, ředitelně, kanceláři vedoucí ŠJ. Průběžně je doplňována učitelskái žákovská knihovna. Škola disponuje tělocvičnou, školní kuchyní a jídelnou, školním hřištěm, odbornou učebnou pro Hv a výuku cizích jazyků. 4

5 Prostorové Areál školy je možné rozdělit na 2 propojené části hlavní budovu a tělocvičnu. Ve spojovací části se nachází školní kuchyně s jídelnou. V areálu školy je školní dvůr, který je využíván pro zdravotní přestávky žáků i pro pobyt školní družiny. Vedle školního hřiště se nachází školní pozemek, využívaný pro praktickou výuku prvouky, pracovní výchovy, přírodovědy. Tělocvična, šatny u tělocvičny, jídelna a kuchyně jsou bezbariérové. Technické Po technické stránce je škola poměrně dobře vybavena a ve spolupráci se svým zřizovatelem v trendu další modernizace bude pokračovat i v příštích letech. Jednou z našich priorit je to, aby žáci i učitelé mohli co nejvíce využívat informační a komunikační technologie. Kromě počítačové učebny s počítači je počítač s přístupem k internetu ve sborovně, v ředitelně jsou 2 a v kanceláři vedoucí školní jídelny 1. V odborné učebně jazyků a hudební výchovy je propojen s dataprojektorem. Ve třídách a ve ŠD postupně doplňujeme počítače pro výuku nebo využití o přestávkách. Pro výuku jazyků mají všichni vyučující CD přehrávač. Technicky dobře je zajištěna i výuka HV ( piana, klávesy, kytara, zesilovače, mikrofony, ). Hygienické Pitný režim si žáci zajišťují z vlastních zdrojů. Škola je již několik let zapojena do projektu Školní mléko. Pitný režim pro žáky ve školní družině zajišťuje školní jídelna. Pravidelný pohyb o přestávkách mají žáci zajištěn umožněním pobytu na školní zahradě, školním dvoře nebo v tělocvičně. Ve třídách mají žáci koberce. K odpočinku po výuce slouží školské zařízení 2 třídy školní družiny. 4. Školská zařízení Školní jídelna Ve školní jídelně se stravuje asi 130 strávníků, z toho je přibližně 115 žáků a 15 zaměstnanců školy. Kapacita školní kuchyně je dostačující, vyhovující je i počet míst u stolů v jídelně. Školní družina Školní družina má dvě oddělení, do kterých dochází asi 50 žáků převážně 1. až 4. ročníku. Pro činnost mají k dispozici dvě učebny, školní tělocvičnu a pozemek. Učebny školní družiny průběžně vybavujeme novým nábytkem i pomůckami. 5. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor v současné době tvoří : ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, 8 učitelů, 2 vychovatelky ŠD. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Věkové složení se mění, nyní je průměrný věk 40 roků. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Vzdělávání i výchovu žáků ovlivňují nejen zkušenosti pedagogů, ale i jejich pravidelné vzdělávání a účast na seminářích, týkajících se nejaktuálnějších poznatků o psychosomatickém vývoji dítěte, které pořádají vzdělávací centra s akreditací MŠMT ČR. 5

6 Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně školí v oblasti ICT, odborných předmětech, pedagogice, psychologii, bezpečnosti, psychohygieně, Sbor je stabilizovaný, v budoucnu bude potřebovat novou sílu na částečný úvazek do školní družiny. 6. Charakteristika žáků Školu navštěvují převážně žáci z Hrušovan, asi 10 % žáků dojíždí z okolních obcí Sobotovic, Ledců, Bratčic, Syrovic, Vojkovic, Přísnotic, Medlova. Děti jsou tedy z venkovského prostředí. Mírně převažují chlapci. Chování žáků vůči sobě navzájem i na veřejnosti má občasné nedostatky, proto usilujeme o zkvalitnění spolupráce s rodiči, do této problematiky se zapojuje také zřizovatel ( besedy, projekty, ) Někteří nadaní žáci 5. tříd jsou po vykonání přijímacích zkoušek přijímáni do státních gymnázií ( většinou v Židlochovicích ). Tyto žáky k přijímacím zkouškám připravují třídní učitelé. Ostatní žáci odcházejí do 6. ročníku do spádové školy v Židlochovicích, s jejímiž pedagogy spolupracujeme. Ve škole má dlouholetou tradici i práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 7. Školní projekty Školní projekty vhodnou formou dotvářejí obsah vzdělávacího procesu školy. Jejich téma volí vyučující podle věku žáků a podle konkrétní náplně učiva. Některé projekty jsou pouze pro určitou třídu, jiné mohou být ročníkové nebo celoškolní. Přesnou skladbu projektů není možné stanovit na několik let předem, protože se nemusí opakovat každým školním rokem. Proto oblasti, do kterých budeme projekty směrovat, budou stanoveny ročním plánem školy pro konkrétní školní rok. Dlouhodobé projekty zatím nerealizujeme, postupně je vytváříme. V minulých letech se nám osvědčily některé krátkodobé školní projekty a akce školy, které každoročně realizujeme: - Barevný den - Čtenářský maraton - Spaní ve škole - Den Země - Den Slunce - Pasování prvňáčků na čtenáře Mezinárodní spolupráci zatím nemáme, ale uvítáme ji. Ve školním roce 2008/2009 získala naše škola dotaci z programu MŠMT Rozvojový program Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce Dalším projektem, který škola získala jako partnerská škola ZŠ Rajhrad v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je projekt Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby. V rámci tohoto projektu budou zřízeny poradenské služby pro rodiče. 8. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče Spolupráce s rodiči je na poměrně dobré úrovni. Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání a pobytu žáků ve škole prostřednictvím ŽK, na třídních schůzkách, konzultačních 6

7 hodinách, telefonicky a individuálně. Mohou kontaktovat pracovníky školy i na webových stránkách školy. Škola pořádá pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří, akademie, Vánoční jarmarky, organizuje ve spolupráci s MŠ návštěvu budoucích prvňáčků ve výuce, ve spolupráci s OÚ připravuje slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku, oslavy Dne matek, žáci vystupují na akcích Klubu důchodců. Prostřednictvím článků v Hrušovanském zpravodaji, školním časopise Hruška, vysílání televizního regionálního infokanálu a svými webovými stránkami informuje škola veřejnost. Někteří rodiče pomáhají i na různých školních akcích, jako je např. Den dětí, exkurze a výlety,.. Školská rada Školská rada se pravidelně schází a projednává otázky týkající se chodu školy, její ekonomiky a dalšího rozvoje. Je seznamována se zásadními školními dokumenty, z nichž některé projednává. Školská poradenská zařízení Ze školských poradenských zařízeních nejvíce spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou, kam odesíláme na odborná vyšetření žáky se specifickými poruchami učení. Poradna nám také poskytuje pomoc v oblasti diagnostiky třídních kolektivů, problematice šikany, prevence kouření apod. Zřizovatel Se zřizovatelem máme velmi dobrou spolupráci. Škole je poskytován dostatek prostředků na zajištění jejího chodu, spolupracujeme také v otázkách výchovy a informovanosti rodičů. Místní lidová knihovna S místní lidovou knihovnou máme výbornou spolupráci. Vedoucí knihovny pořádá pravidelné besedy s autory pro děti a výukové programy pro žáky. Mateřská škola Spolupráce s mateřskou školou má již také svou tradici. Děti z MŠ navštěvují naše 1. třídy, chodí k nám také na některé kulturní akce, učitelky z 1. ročníku se zúčastňují slavnostního pasování na školáky. 7

8 Sokol a sportovní oddíly Některým subjektům umožňujeme přípravu v naší tělocvičně ( florbal, kopaná, cvičení pro ženy, Starlet,.. ). Naši žáci jsou zapojeni v různých sportovních oddílech Sokola, kopané, Další instituce Táborníci, hasiči, sbor pro občanské záležitosti, komise pro mládež, kulturu a sport, Sluníčko, 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základním vzděláváním je žákům předán návod na činnostní, tvořivý, a dynamický proces, který povede k nabývání poznatků a zkušeností, zvládání každodenních interakčních situací, uplatňování formy dialogu a subjektivních zkušeností. Škola se stává místem, kde žák přijímá za svůj proces učení, zkoumá, třídí a porovnává výsledky vědeckých poznatků, učí se řešit problémy, zdokonaluje se v sociálních dovednostech a buduje si otevřený prostor pro celoživotní vzdělávání. Naší vizí je vytvořit prostředí, kde se žáci s rozdílnými vzdělávacími potřebami nejen setkávají a integrují, ale zároveň se podílí a spoluurčují průběh vzdělávacích aktivit, identifikují se s obsahem výuky a současně se ve škole cítí spokojeně a smysluplně. 3.2 Zaměření školy Specifické zaměření školy nemáme, ale stanovili jsme si tyto priority, které se snažíme naplňovat: I. Poskytnout každému žáku vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. II. III. IV. Rozvíjet jeho základní znalosti a dovednosti tak, aby se v životě uplatnil, aby dokázal plnit úspěšně své povinnosti. Pomáhat žákům se SVPU, velcí i malí se musí cítit jako spolupracovníci, kteří pomohou a kteří pomoc potřebují Podporovat rozvoj klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program v každodenních činnostech školy V. Rozvíjet komunikační dovednosti formou hry, neboť si zřetelně uvědomujeme, že hra je pro děti ve věku 6 12 roků vážnou prací a škola není přípravou na život, ale život sám VI. Vytvářet prostředí, kde se žákům s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče. 8

9 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie školy Cíle RVP ZV : Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K UČENÍ vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání umožnit žákům osvojit si strategii učení motivovat žáky pro celoživotní učení směřovat žáky k uplatňování logického myšlení a užívání nabytých znalostí v praxi VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY vedeme žáky k zodpovědnosti za vzdělávání a vlastní budoucnost na praktických ukázkách vysvětlujeme žákům smysl a cíl učení, posilujeme jeho pozitivní vztah k nabývání vědomostí podporujeme samostatnost, tvořivost, různé přijatelné způsoby dosažení cíle ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání učíme žáky vyhledávat, třídit, zpracovávat a používat informace, pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry ve všech předmětech podporujeme používání výpočetní techniky a cizího jazyka uplatňujeme individuální přístup k žákovi a snažíme se vytvářet situace, které mu přináší radost z učení výkladem, diskuzí, skupinovou prací seznamujeme žáky s různými metodami učení a jejich srovnáváním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní jejich věku, nadání a schopnostem využíváme v hodinách výukové programy a tvorbou projektů je učíme při zpracovávání informací využívat výpočetní techniku Cíle RVP ZV KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY 9

10 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k práci s chybou, kritickému hodnocení práce a obhájení způsobů řešení poskytovat žákům návod jak si poradit se zátěžovou situací a vyrovnat se s případným neúspěchem vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky řešit problém na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů pracujeme se žáky skupinově i samostatně na různých projektech a konzultujeme s nimi výběr tématu i možnost vlastního kreativního zpracování diskutujeme nad nezdarem při řešení problému aktivně řešíme konflikty mezi žáky pomocí modelových situací a simulováním reálných situací, seznamujeme žáky s metodou SWOT analýzy v rámci předmětů učíme žáky, jak některým problémům předcházet podporujeme týmovou spolupráci při hledání řešení, netradiční způsoby řešení, samostatnost, tvořivost, logické myšlení učíme žáky nebát se problémů, monitorujeme průběžně, jak žáci v praxi řešení problémů zvládají vedeme žáky k sebehodnocení, prezentaci výsledků písemnou, ústní i multimediální formou, Cíle RVP ZV Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci učit žáky pracovat v týmu, respektovat názory jiných, přemýšlet o nich seznamovat žáky s různými typy textů, záznamů, materiálů pomáhat žákům ovládnout základy společenského chování, komunikace, orientace v mediálních sděleních VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností v mateřském i cizím jazyce, klademe důraz na kulturní úroveň komunikace netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky různých tříd, ročníků, věkových kategorií učíme žáky naslouchat druhým, respektovat názory druhých, obhajovat svůj názor, projevit přání, formulovat své myšlenky vysvětlujeme žákům asertivní chování, význam nonverbální komunikace vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel připravujeme žáky hrou v roli na zvládnutí komunikace s lidmi v obtížných a ohrožujících situacích učíme žáky vyhledávat a zpracovávat informace a využívat je při řešení konkrétních problémů 10

11 Cíle RVP ZV Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ seznamovat žáky se zásadami spolupráce, vytváření pravidel práce v týmu rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat a hodnotit práci svoji i druhých vést žáky k úctě ke školnímu i rodinnému prostředí, zdraví, kulturnímu dědictví, mezilidským vztahům podporovat nastolení přátelské a podnětné školní atmosféry VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY volíme formy práce, které umožňují žákům začlenění se do kolektivu, vzájemnou inspiraci, kooperaci rozvíjíme v žácích schopnost zastávat v týmu různé role, vytrvalost, přesnost, systematičnost používáme aktivizační metody relaxační chvilky a osobní pozitivní přístup k navození tělesné a sociální pohody učíme žáky pojmenovat své pocity, nálady, podělit se o ně a budovat si žebříček hodnot, v případě potřeby o pomoc požádat i poskytnout ji upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle netolerujeme projevy nepřátelství, xenofobie, šikany podporujeme koedukovanou výchovu, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídního kolektivu, průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině formujeme odmítavý postoj žáků ke všemu, co narušuje dobré vztahy vedeme žáky k realistickému hodnocení svých schopností, kritickému pohledu na práci týmu i svoji vlastní činnost Cíle RVP ZV Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi KOMPETENCE OBČANSKÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY 11

12 seznamovat žáky se svými právy a povinnostmi vysvětlovat žákům význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti vychovávat žáky jako svobodné občany, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví, své životní prostředí vést žáky k zodpovědnosti, ohleduplnosti, ochotě pomáhat druhým v rámci svých předmětů seznamujeme žáky s vhodnými právními normami vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem, jsme připraveni každému z žáků podat pomocnou ruku netolerujeme sociálně patologické projevy chování, nekamarádské výstupy, odmítnutí požadované pomoci na modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní reakci, diskutujeme se žáky o jejich názoru na uvedenou situaci navštěvujeme se žáky divadelní představení, kulturní akce a hodnotíme s nimi jejich přínos diskutujeme s žáky o jejich právech a povinnostech, odlišnostech mezi lidmi, dbáme na dodržování žákům známých pravidel vedeme žáky ke sledování a dodržování právních norem, aktuálního dění, jejich hodnocení a pochopení jejich přínosu kázeňské přestupky řešíme individuálně, věcně bez emocí, snažíme se zjistit jejich motiv, neakceptujeme kolektivní vinu a potrestání monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření využíváme zkušenosti a pomoci odborníků ( PPP, OPD) nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity ( formou kroužků) jako prevenci nežádoucího chování Cíle RVP ZV KOMPETENCE PRACOVNÍ Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY 12

13 vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci učit žáky používat v činnostech různé materiály, nástroje, pracovní postupy naučit žáky chránit při práci své zdraví, zdraví svých spolužáků umožnit žákům využití poznatků získaných v různých předmětech k vlastnímu rozvoji a pocitu uspokojení vychovávat žáky k hospodaření s přírodními zdroji, materiály, energií vytváříme a upevňujeme pracovní návyky, návyky k ochraně zdraví a bezpečnosti, kvalitně odvedenou práci kladně hodnotíme vytváříme pracovně podnětné prostředí, měníme pracovní podmínky seznamujeme žáky s různými profesemi lidí, motivujeme je k výběru své budoucí profese vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel vedoucích k ochraně zdraví, bezpečnosti, splnění úkolu, učíme je postupům první pomoci zapojujeme žáky do úpravy školního prostředí, životního prostředí obce podílíme se se žáky na šetrném chování ke zdrojům, úsporám energií, sběru druhotných surovin vedeme žáky ke vzájemné pomoci, k tomu, aby v případě potřeby o pomoc i požádali osobním příkladem motivujeme žáky k úctě k práci druhých, k plnění si povinností, reprezentaci školy na veřejnosti 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Se zdravotním postižením Se zdravotním znevýhodněním Se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, objednáváme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny je v případě diagnostikování vývojové poruchy učení na základě žádosti zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V individuálním vzdělávacím plánu jsou uvedeny závěry a doporučení z vyšetření PPP, na co se učitel a žák v reedukaci zaměří, pomůcky, které budou použity, metody práce s žákem, způsob hodnocení, časová platnost a jméno vedoucího pedagogického pracovníka. Při klasifikaci přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení - kladení reálných cílů a postupné zvyšování nároků - střídání pracovního tempa a dodržování odpočinku - odstranění rušivých vlivů při výuce - zařazování relaxačních cviků a prvků jógy - vyhledávání a zdůrazňování úspěšných prvků - navození příjemné a soustředěné atmosféry při učení - možnost zajištění funkce asistenta pedagoga dle doporučení poradenského zařízení 13

14 Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme : - seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka - pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu - způsoby hodnocení žáka - zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek - zajištění odborných konzultací, literatury - dohoda s rodiči na spolupráci V případě diagnostikování specifické poruchy učení bez integrace se budou žáci vzdělávat v běžné třídě podle platného učebního plánu třídy s využitím speciálních metod práce a učebních pomůcek. Žáci jsou hodnoceni s ohledem na poruchu, je možné využít hodnocení slovní. Těmto žákům slouží také zájmové kroužky Čeština hrou a logopedický. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci žáka na základě lékařského a speciálně pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy ( architektonické řešení, možnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči apod.) i místním specifikům ( dopravní obslužnost, vzdálenost jiné školy od bydliště). Zásady pro práci s dětmi se zdravotním postižením - respektování zvláštností a možností žáka, dodržení zásady soustavnosti - utvoření optimálního pracovního prostředí a atmosféry, užívání speciálních metod a forem práce - včasné poskytnutí speciální pomoci - zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek - začlenění žáka do třídního kolektivu, stanovení pravidel chování a způsob komunikace Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Pozornost je třeba při práci s těmito žáky věnovat nejen osvojení českého jazyka, kulturním zvyklostem a tradicím a nápravě výslovnosti, ale zejména možnosti budování vlastní identity. Škola pomáhá žákům i s využitím volného času ( zájmové kroužky, školní družina ). Žáci mohou využít Schránku důvěry, která je umístěnav přízemí. Zásady práce pro žáky se sociálním znevýhodněním - volba odpovídajících metod a forem práce - zapojení kolektivu žáků do péče o jednotlivce - snížení počtu žáků ve třídě - pravidelná konzultace s rodinou a odborným pracovištěm - příznivé klima ve školním prostředí pro tyto žáky 14

15 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od pedagogů diferenciaci příprav na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci vyžadují zvláštní motivaci k rozšiřování základního učiva zejména v těch vyučovacích předmětech, které prezentují nadání dítěte. V předmětu matematika projevují tito žáci dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh, rychlost úsudku, kvalitní koncentraci a svými poznatky přesahují stanovené požadavky ročníku. Učitelé jim umožňují : - individuální práci na řešení problémových úkolů ( hlavolamy, kvízy, záhady, matematická literatura), - práci na počítači ( vzdělávací programy) - případně hodinu ve vyšším ročníku V dalších předmětech jsou žáci vedeni k : - samostatnému zpracování náročnějších úkolů, kontrole správnosti ( referát k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ) - zajištění materiálů nebo prezentace pro svoje spolužáky Žáky s hudebním nebo výtvarným nadáním učitel vhodným způsobem zapojuje do činností v hodině ( doprovod spolužáků na hudební nástroj, odlišná technika zpracování výtvarného díla, ověřování nových technik ). Žáci se účastní soutěží a reprezentují školu. Žáci technicky a manuálně zruční jsou směřováni k aktivitám umožňujícím výzdobu školy, úpravu výstav žákovských prací nebo přípravu společných akcí pro veřejnost. Velká pozornost je věnována žákům pohybově nadaným tvoří základ družstev, která školu reprezentují ve vybíjené, kopané, plaveckých závodech. Na žáky působíme také v osobnostní rovině, vedeme je k toleranci a ochotě pomáhat slabším, rovnému přístupu k méně nadaným. 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata ve vzdělávacím programu zastupují aktuální okruhy současného vzdělávání a jsou jeho důležitou součástí. Prochází napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují jejich propojení, vzájemnou prostupnost. Z uvedeného důvodu nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do vyučovacích předmětů. Jsou i součástí projektů, ve kterých si žáci ověřují, upevňují či třídí znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je součástí charakteristiky vzdělávací oblasti, jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Všechny tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova jsou v 1. až 5. ročníku běžnou součástí výuky ve všech vyučovacích předmětech, proto zde není toto průřezové téma vyplněno. Orientační přehled PT a jejich tematických okruhů : Pracovní zkratky a číslování pro zápis začlenění PT Osobnostní a sociální výchova OaSv Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopnosti poznávání 1 15

16 Sociální rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí 2 - Seberegulace a sebeorganizace 3 - Psychohygiena 4 - Kreativita 5 - Poznávání lidí 6 - Mezilidské vztahy 7 - Komunikace 8 - Kooperace a kompetice 9 Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 10 - Hodnoty, postoje, praktická etika 11 Výchova demokratického občana VDO Občanská společnost a škola 1 Občan, občanská společnost a stát 2 Formy participace občanů v politickém životě 3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS Evropa a svět nás zajímá 1 Objevujeme Evropu a svět 2 Jsme Evropané 3 Multikulturní výchova MV Kulturní diference 1 Lidské vztahy 2 Etnický původ 3 Multikulturalita 4 Princip sociálního smíru a solidarity 5 Enviromentální výchova EV Ekosystémy 1 Základní podmínky života 2 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 3 Vztah člověka k prostředí 4 Mediální výchova MdV Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 1 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 2 Stavba mediálních sdělení 3 Vnímání autora mediálních sdělení 4 Fungování a vliv médií ve společnosti 5 Tvorba mediálního sdělení 7 Práce v realizačním týmu 7 15,16 16

17 Realizace průřezového tématu OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník integrace 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 1,2,3,4,5,6,7,7,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 5. ročník 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 Realizace průřezového tématu VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 1,2, 1,2, 1,2, 1.2,4 1,2,3,4 Realizace průřezového tématu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Realizace průřezového tématu MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 1,2,3,4 1,2,4 1,2,4 1,2,3,4 1,2,3 Realizace průřezového tématu ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Realizace průřezového tématu MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 4 1 1,7 1,2,3,5,6,7 Začlenění průřezových témat do předmětů a jednotlivých ročníků : zpracováno na straně 19 až 21 Užité zkratky: 17

18 Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Matematika M Hudební výchova Hv Informatika In Výtvarná výchova Vv Prvouka Prv Tělesná výchova Tv Přírodověda Př Zdravotní tělesná výchova ZTv Vlastivěda Vl Pracovní výchova Pv 18

19 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní a sociální výchova OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností ČJ, M, Prv, Hv, ČJ, M, M, ČJ, M, Vv, ČJ, M, In, Vv, poznávání Sebepoznání a Hv, ČJ, Prv, AJ, Př, Tv, Př, Tv, ZTv sebepojetí Seberegulace a Pv ČJ, Pv M, Hv, Pv ČJ, M, Př, ČJ, M, In, sebeorganizace Psychohygiena Hv, ČJ, Hv, M, Prv, Př, ČJ, M, Př, Pv Kreativita ČJ, M, ČJ, Hv Hv, AJ, Hv, Pv ČJ, Vl, Hv, Pv SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv, Prv, AJ, Prv, AJ, Vl, ČJ, AJ, Př, Mezilidské vztahy ČJ, ČJ, ČJ, M, Prv, Vv, ČJ, AJ, Př, Vv Komunikace ČJ, ČJ, ČJ, AJ, Prv, ČJ, AJ, Hv, ČJ, Hv Kooperace a kompetice M, Hv, ČJ, Hv, Tv, ZTv ČJ, M, Hv, Tv, ZTv MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Prv, Tv, ZTv ČJ, Prv, Tv, ZTv ČJ, M, Tv, ZTv ČJ, M, ČJ, M, In, ČJ, ČJ, AJ, ČJ, Vv, Tv, ZTv ČJ, Vv, Tv, ZTv 19

20 Výchova demokratického občana Občanská společnost a ČJ, Prv, Vv, Tv, ZTv Prv, Vv, Tv, ZTv Prv, Vv, Tv, ZTv Vl, ČJ, škola Občan, občanská Prv, Prv, Prv, Hv, Vl, Tv, ZTv Tv, ZTv společnost a stát Formy participace Vl, občanů v politickém životě Principy demokracie Vl, ČJ, jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás ČJ, Vv ČJ, Vv, AJ, Vv ČJ, AJ, Vl, Hv, AJ, Vl, Hv, zajímá Objevujeme Evropu a Hv, ČJ, M, AJ, M, Vl, Vv, ČJ, AJ, In, Vv svět Jsme Evropané Hv, Tv, ČJ, Tv, AJ, Prv, Tv AJ, Tv, AJ, Vl, Tv, Multikulturní výchova Kulturní diference Prv, Hv, ČJ, AJ, ČJ, AJ, Vl, Hv, Př, Vl, Hv, Lidské vztahy Prv, Tv, ZTv ČJ, Prv, Tv, ZTv ČJ, Prv, Tv, ZTv ČJ, Hv,Tv, ZTv AJ, Hv, ZTv Etnický původ ČJ, Hv ČJ, Př, Vl Multikulturalita Vv Vv, AJ, Vv AJ, 20

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j. ZŠ 137/07-1 V Platný od 1. 9. 2013 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Název

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více