Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od

2 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu : Otevřená škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy : Masarykova 167 Hrušovany u Brna IZO : IČO : REDIZO : Jméno ředitele : Mgr. Jarmila Motlíčková Kontakty : Tel.: Koordinátor ŠVP: Mgr. Markéta Dvořáková Tel.: Koordinátor ICT: Ing. Markéta Janošová Koordinátor EVO: Mgr. Eva Baumgartnerová Koordinátor protidrogové prevence: Bc. Lubomír Šimovec Zřizovatel : Obec Hrušovany u Brna Masarykova 17 IČO : telefon : ŠVP byl schválen Školskou radou dne : ŠVP byl schválen Pedagogickou radou dne : Platnost dokumentu od : razítko školy: podpis ředitele:

3 Preambule Hledání nových, neobvyklých a vhodných pedagogických cest i prostředků je možné chápat jako výsledek proměny společnosti, orientace na potřeby jednotlivce a vytvoření takových podmínek vyučování a výchovy, aby vedle sebe při zachování individuálních potřeb mohly žít a tvořit, učit se a komunikovat děti bez jakékoli nálepky nebo rozlišování. Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát. Rosegger 3

4 1. Historie školy I. Charakteristika školy V roce 1858 byla v Hrušovanech č. 69 postavena škola. V letech v obci pobýval T. G. Masaryk. Pamětní deska z domu č. 21 byla později při příležitosti 140. výročí narození T. G. Masaryka slavnostně umístěna na nynější budově základní školy. Tato budova byla otevřena v roce Úplnost a velikost školy Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno venkov, příspěvková organizace je neúplnou školou s pěti postupnými ročníky. Kapacita školy je 250 žáků, počet tříd se mění dle počtu žáků, tzn. 1 nebo 2 paralelní třídy v ročníku. Ukazatele kapacity školy Kapacita Počet tříd Počet žáků k Školní rok Počet oddělení ŠD 2006/ Přepočtený počet ped. Pracovníků ZŠ 9,45 ŠD 1, ZŠ 10,045 ŠD 1,2 2007/ / ZŠ 10,0 ŠD 1, / ZŠ 10,0 ŠD 1,208 Do školy dojíždějí žáci i z okolních obcí, k to byli žáci z Medlova, Ledců, Sobotovic, Bratčic, Přísnotic, Syrovic a Vojkovic. Škola hospodaří jako příspěvková organizace s prostředky přidělovanými OÚ, KÚ JmK, dary sponzorů. 3.Vybavenost školy Materiální Škola je průběžně vybavována modderními učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce je využíván výukový SW, jedna interaktivní tabule. Pro další studium žáků a pedagogů je k dispozici PC učebna s internetovým připojením nyní je zde 15 PC, celkový počet počítačů na škole je 25. Starší jsou umístěny ve třídách a ŠD, některé ve sborovně, ředitelně, kanceláři vedoucí ŠJ. Průběžně je doplňována učitelskái žákovská knihovna. Škola disponuje tělocvičnou, školní kuchyní a jídelnou, školním hřištěm, odbornou učebnou pro Hv a výuku cizích jazyků. 4

5 Prostorové Areál školy je možné rozdělit na 2 propojené části hlavní budovu a tělocvičnu. Ve spojovací části se nachází školní kuchyně s jídelnou. V areálu školy je školní dvůr, který je využíván pro zdravotní přestávky žáků i pro pobyt školní družiny. Vedle školního hřiště se nachází školní pozemek, využívaný pro praktickou výuku prvouky, pracovní výchovy, přírodovědy. Tělocvična, šatny u tělocvičny, jídelna a kuchyně jsou bezbariérové. Technické Po technické stránce je škola poměrně dobře vybavena a ve spolupráci se svým zřizovatelem v trendu další modernizace bude pokračovat i v příštích letech. Jednou z našich priorit je to, aby žáci i učitelé mohli co nejvíce využívat informační a komunikační technologie. Kromě počítačové učebny s počítači je počítač s přístupem k internetu ve sborovně, v ředitelně jsou 2 a v kanceláři vedoucí školní jídelny 1. V odborné učebně jazyků a hudební výchovy je propojen s dataprojektorem. Ve třídách a ve ŠD postupně doplňujeme počítače pro výuku nebo využití o přestávkách. Pro výuku jazyků mají všichni vyučující CD přehrávač. Technicky dobře je zajištěna i výuka HV ( piana, klávesy, kytara, zesilovače, mikrofony, ). Hygienické Pitný režim si žáci zajišťují z vlastních zdrojů. Škola je již několik let zapojena do projektu Školní mléko. Pitný režim pro žáky ve školní družině zajišťuje školní jídelna. Pravidelný pohyb o přestávkách mají žáci zajištěn umožněním pobytu na školní zahradě, školním dvoře nebo v tělocvičně. Ve třídách mají žáci koberce. K odpočinku po výuce slouží školské zařízení 2 třídy školní družiny. 4. Školská zařízení Školní jídelna Ve školní jídelně se stravuje asi 130 strávníků, z toho je přibližně 115 žáků a 15 zaměstnanců školy. Kapacita školní kuchyně je dostačující, vyhovující je i počet míst u stolů v jídelně. Školní družina Školní družina má dvě oddělení, do kterých dochází asi 50 žáků převážně 1. až 4. ročníku. Pro činnost mají k dispozici dvě učebny, školní tělocvičnu a pozemek. Učebny školní družiny průběžně vybavujeme novým nábytkem i pomůckami. 5. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor v současné době tvoří : ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, 8 učitelů, 2 vychovatelky ŠD. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Věkové složení se mění, nyní je průměrný věk 40 roků. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Vzdělávání i výchovu žáků ovlivňují nejen zkušenosti pedagogů, ale i jejich pravidelné vzdělávání a účast na seminářích, týkajících se nejaktuálnějších poznatků o psychosomatickém vývoji dítěte, které pořádají vzdělávací centra s akreditací MŠMT ČR. 5

6 Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně školí v oblasti ICT, odborných předmětech, pedagogice, psychologii, bezpečnosti, psychohygieně, Sbor je stabilizovaný, v budoucnu bude potřebovat novou sílu na částečný úvazek do školní družiny. 6. Charakteristika žáků Školu navštěvují převážně žáci z Hrušovan, asi 10 % žáků dojíždí z okolních obcí Sobotovic, Ledců, Bratčic, Syrovic, Vojkovic, Přísnotic, Medlova. Děti jsou tedy z venkovského prostředí. Mírně převažují chlapci. Chování žáků vůči sobě navzájem i na veřejnosti má občasné nedostatky, proto usilujeme o zkvalitnění spolupráce s rodiči, do této problematiky se zapojuje také zřizovatel ( besedy, projekty, ) Někteří nadaní žáci 5. tříd jsou po vykonání přijímacích zkoušek přijímáni do státních gymnázií ( většinou v Židlochovicích ). Tyto žáky k přijímacím zkouškám připravují třídní učitelé. Ostatní žáci odcházejí do 6. ročníku do spádové školy v Židlochovicích, s jejímiž pedagogy spolupracujeme. Ve škole má dlouholetou tradici i práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 7. Školní projekty Školní projekty vhodnou formou dotvářejí obsah vzdělávacího procesu školy. Jejich téma volí vyučující podle věku žáků a podle konkrétní náplně učiva. Některé projekty jsou pouze pro určitou třídu, jiné mohou být ročníkové nebo celoškolní. Přesnou skladbu projektů není možné stanovit na několik let předem, protože se nemusí opakovat každým školním rokem. Proto oblasti, do kterých budeme projekty směrovat, budou stanoveny ročním plánem školy pro konkrétní školní rok. Dlouhodobé projekty zatím nerealizujeme, postupně je vytváříme. V minulých letech se nám osvědčily některé krátkodobé školní projekty a akce školy, které každoročně realizujeme: - Barevný den - Čtenářský maraton - Spaní ve škole - Den Země - Den Slunce - Pasování prvňáčků na čtenáře Mezinárodní spolupráci zatím nemáme, ale uvítáme ji. Ve školním roce 2008/2009 získala naše škola dotaci z programu MŠMT Rozvojový program Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce Dalším projektem, který škola získala jako partnerská škola ZŠ Rajhrad v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je projekt Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby. V rámci tohoto projektu budou zřízeny poradenské služby pro rodiče. 8. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče Spolupráce s rodiči je na poměrně dobré úrovni. Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání a pobytu žáků ve škole prostřednictvím ŽK, na třídních schůzkách, konzultačních 6

7 hodinách, telefonicky a individuálně. Mohou kontaktovat pracovníky školy i na webových stránkách školy. Škola pořádá pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří, akademie, Vánoční jarmarky, organizuje ve spolupráci s MŠ návštěvu budoucích prvňáčků ve výuce, ve spolupráci s OÚ připravuje slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku, oslavy Dne matek, žáci vystupují na akcích Klubu důchodců. Prostřednictvím článků v Hrušovanském zpravodaji, školním časopise Hruška, vysílání televizního regionálního infokanálu a svými webovými stránkami informuje škola veřejnost. Někteří rodiče pomáhají i na různých školních akcích, jako je např. Den dětí, exkurze a výlety,.. Školská rada Školská rada se pravidelně schází a projednává otázky týkající se chodu školy, její ekonomiky a dalšího rozvoje. Je seznamována se zásadními školními dokumenty, z nichž některé projednává. Školská poradenská zařízení Ze školských poradenských zařízeních nejvíce spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou, kam odesíláme na odborná vyšetření žáky se specifickými poruchami učení. Poradna nám také poskytuje pomoc v oblasti diagnostiky třídních kolektivů, problematice šikany, prevence kouření apod. Zřizovatel Se zřizovatelem máme velmi dobrou spolupráci. Škole je poskytován dostatek prostředků na zajištění jejího chodu, spolupracujeme také v otázkách výchovy a informovanosti rodičů. Místní lidová knihovna S místní lidovou knihovnou máme výbornou spolupráci. Vedoucí knihovny pořádá pravidelné besedy s autory pro děti a výukové programy pro žáky. Mateřská škola Spolupráce s mateřskou školou má již také svou tradici. Děti z MŠ navštěvují naše 1. třídy, chodí k nám také na některé kulturní akce, učitelky z 1. ročníku se zúčastňují slavnostního pasování na školáky. 7

8 Sokol a sportovní oddíly Některým subjektům umožňujeme přípravu v naší tělocvičně ( florbal, kopaná, cvičení pro ženy, Starlet,.. ). Naši žáci jsou zapojeni v různých sportovních oddílech Sokola, kopané, Další instituce Táborníci, hasiči, sbor pro občanské záležitosti, komise pro mládež, kulturu a sport, Sluníčko, 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základním vzděláváním je žákům předán návod na činnostní, tvořivý, a dynamický proces, který povede k nabývání poznatků a zkušeností, zvládání každodenních interakčních situací, uplatňování formy dialogu a subjektivních zkušeností. Škola se stává místem, kde žák přijímá za svůj proces učení, zkoumá, třídí a porovnává výsledky vědeckých poznatků, učí se řešit problémy, zdokonaluje se v sociálních dovednostech a buduje si otevřený prostor pro celoživotní vzdělávání. Naší vizí je vytvořit prostředí, kde se žáci s rozdílnými vzdělávacími potřebami nejen setkávají a integrují, ale zároveň se podílí a spoluurčují průběh vzdělávacích aktivit, identifikují se s obsahem výuky a současně se ve škole cítí spokojeně a smysluplně. 3.2 Zaměření školy Specifické zaměření školy nemáme, ale stanovili jsme si tyto priority, které se snažíme naplňovat: I. Poskytnout každému žáku vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. II. III. IV. Rozvíjet jeho základní znalosti a dovednosti tak, aby se v životě uplatnil, aby dokázal plnit úspěšně své povinnosti. Pomáhat žákům se SVPU, velcí i malí se musí cítit jako spolupracovníci, kteří pomohou a kteří pomoc potřebují Podporovat rozvoj klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program v každodenních činnostech školy V. Rozvíjet komunikační dovednosti formou hry, neboť si zřetelně uvědomujeme, že hra je pro děti ve věku 6 12 roků vážnou prací a škola není přípravou na život, ale život sám VI. Vytvářet prostředí, kde se žákům s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče. 8

9 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie školy Cíle RVP ZV : Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K UČENÍ vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání umožnit žákům osvojit si strategii učení motivovat žáky pro celoživotní učení směřovat žáky k uplatňování logického myšlení a užívání nabytých znalostí v praxi VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY vedeme žáky k zodpovědnosti za vzdělávání a vlastní budoucnost na praktických ukázkách vysvětlujeme žákům smysl a cíl učení, posilujeme jeho pozitivní vztah k nabývání vědomostí podporujeme samostatnost, tvořivost, různé přijatelné způsoby dosažení cíle ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání učíme žáky vyhledávat, třídit, zpracovávat a používat informace, pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry ve všech předmětech podporujeme používání výpočetní techniky a cizího jazyka uplatňujeme individuální přístup k žákovi a snažíme se vytvářet situace, které mu přináší radost z učení výkladem, diskuzí, skupinovou prací seznamujeme žáky s různými metodami učení a jejich srovnáváním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní jejich věku, nadání a schopnostem využíváme v hodinách výukové programy a tvorbou projektů je učíme při zpracovávání informací využívat výpočetní techniku Cíle RVP ZV KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY 9

10 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k práci s chybou, kritickému hodnocení práce a obhájení způsobů řešení poskytovat žákům návod jak si poradit se zátěžovou situací a vyrovnat se s případným neúspěchem vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky řešit problém na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů pracujeme se žáky skupinově i samostatně na různých projektech a konzultujeme s nimi výběr tématu i možnost vlastního kreativního zpracování diskutujeme nad nezdarem při řešení problému aktivně řešíme konflikty mezi žáky pomocí modelových situací a simulováním reálných situací, seznamujeme žáky s metodou SWOT analýzy v rámci předmětů učíme žáky, jak některým problémům předcházet podporujeme týmovou spolupráci při hledání řešení, netradiční způsoby řešení, samostatnost, tvořivost, logické myšlení učíme žáky nebát se problémů, monitorujeme průběžně, jak žáci v praxi řešení problémů zvládají vedeme žáky k sebehodnocení, prezentaci výsledků písemnou, ústní i multimediální formou, Cíle RVP ZV Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci učit žáky pracovat v týmu, respektovat názory jiných, přemýšlet o nich seznamovat žáky s různými typy textů, záznamů, materiálů pomáhat žákům ovládnout základy společenského chování, komunikace, orientace v mediálních sděleních VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností v mateřském i cizím jazyce, klademe důraz na kulturní úroveň komunikace netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky různých tříd, ročníků, věkových kategorií učíme žáky naslouchat druhým, respektovat názory druhých, obhajovat svůj názor, projevit přání, formulovat své myšlenky vysvětlujeme žákům asertivní chování, význam nonverbální komunikace vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel připravujeme žáky hrou v roli na zvládnutí komunikace s lidmi v obtížných a ohrožujících situacích učíme žáky vyhledávat a zpracovávat informace a využívat je při řešení konkrétních problémů 10

11 Cíle RVP ZV Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ seznamovat žáky se zásadami spolupráce, vytváření pravidel práce v týmu rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat a hodnotit práci svoji i druhých vést žáky k úctě ke školnímu i rodinnému prostředí, zdraví, kulturnímu dědictví, mezilidským vztahům podporovat nastolení přátelské a podnětné školní atmosféry VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY volíme formy práce, které umožňují žákům začlenění se do kolektivu, vzájemnou inspiraci, kooperaci rozvíjíme v žácích schopnost zastávat v týmu různé role, vytrvalost, přesnost, systematičnost používáme aktivizační metody relaxační chvilky a osobní pozitivní přístup k navození tělesné a sociální pohody učíme žáky pojmenovat své pocity, nálady, podělit se o ně a budovat si žebříček hodnot, v případě potřeby o pomoc požádat i poskytnout ji upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle netolerujeme projevy nepřátelství, xenofobie, šikany podporujeme koedukovanou výchovu, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídního kolektivu, průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině formujeme odmítavý postoj žáků ke všemu, co narušuje dobré vztahy vedeme žáky k realistickému hodnocení svých schopností, kritickému pohledu na práci týmu i svoji vlastní činnost Cíle RVP ZV Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi KOMPETENCE OBČANSKÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY 11

12 seznamovat žáky se svými právy a povinnostmi vysvětlovat žákům význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti vychovávat žáky jako svobodné občany, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví, své životní prostředí vést žáky k zodpovědnosti, ohleduplnosti, ochotě pomáhat druhým v rámci svých předmětů seznamujeme žáky s vhodnými právními normami vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem, jsme připraveni každému z žáků podat pomocnou ruku netolerujeme sociálně patologické projevy chování, nekamarádské výstupy, odmítnutí požadované pomoci na modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní reakci, diskutujeme se žáky o jejich názoru na uvedenou situaci navštěvujeme se žáky divadelní představení, kulturní akce a hodnotíme s nimi jejich přínos diskutujeme s žáky o jejich právech a povinnostech, odlišnostech mezi lidmi, dbáme na dodržování žákům známých pravidel vedeme žáky ke sledování a dodržování právních norem, aktuálního dění, jejich hodnocení a pochopení jejich přínosu kázeňské přestupky řešíme individuálně, věcně bez emocí, snažíme se zjistit jejich motiv, neakceptujeme kolektivní vinu a potrestání monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření využíváme zkušenosti a pomoci odborníků ( PPP, OPD) nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity ( formou kroužků) jako prevenci nežádoucího chování Cíle RVP ZV KOMPETENCE PRACOVNÍ Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY 12

13 vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci učit žáky používat v činnostech různé materiály, nástroje, pracovní postupy naučit žáky chránit při práci své zdraví, zdraví svých spolužáků umožnit žákům využití poznatků získaných v různých předmětech k vlastnímu rozvoji a pocitu uspokojení vychovávat žáky k hospodaření s přírodními zdroji, materiály, energií vytváříme a upevňujeme pracovní návyky, návyky k ochraně zdraví a bezpečnosti, kvalitně odvedenou práci kladně hodnotíme vytváříme pracovně podnětné prostředí, měníme pracovní podmínky seznamujeme žáky s různými profesemi lidí, motivujeme je k výběru své budoucí profese vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel vedoucích k ochraně zdraví, bezpečnosti, splnění úkolu, učíme je postupům první pomoci zapojujeme žáky do úpravy školního prostředí, životního prostředí obce podílíme se se žáky na šetrném chování ke zdrojům, úsporám energií, sběru druhotných surovin vedeme žáky ke vzájemné pomoci, k tomu, aby v případě potřeby o pomoc i požádali osobním příkladem motivujeme žáky k úctě k práci druhých, k plnění si povinností, reprezentaci školy na veřejnosti 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Se zdravotním postižením Se zdravotním znevýhodněním Se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, objednáváme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny je v případě diagnostikování vývojové poruchy učení na základě žádosti zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V individuálním vzdělávacím plánu jsou uvedeny závěry a doporučení z vyšetření PPP, na co se učitel a žák v reedukaci zaměří, pomůcky, které budou použity, metody práce s žákem, způsob hodnocení, časová platnost a jméno vedoucího pedagogického pracovníka. Při klasifikaci přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení - kladení reálných cílů a postupné zvyšování nároků - střídání pracovního tempa a dodržování odpočinku - odstranění rušivých vlivů při výuce - zařazování relaxačních cviků a prvků jógy - vyhledávání a zdůrazňování úspěšných prvků - navození příjemné a soustředěné atmosféry při učení - možnost zajištění funkce asistenta pedagoga dle doporučení poradenského zařízení 13

14 Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme : - seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka - pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu - způsoby hodnocení žáka - zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek - zajištění odborných konzultací, literatury - dohoda s rodiči na spolupráci V případě diagnostikování specifické poruchy učení bez integrace se budou žáci vzdělávat v běžné třídě podle platného učebního plánu třídy s využitím speciálních metod práce a učebních pomůcek. Žáci jsou hodnoceni s ohledem na poruchu, je možné využít hodnocení slovní. Těmto žákům slouží také zájmové kroužky Čeština hrou a logopedický. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci žáka na základě lékařského a speciálně pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy ( architektonické řešení, možnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči apod.) i místním specifikům ( dopravní obslužnost, vzdálenost jiné školy od bydliště). Zásady pro práci s dětmi se zdravotním postižením - respektování zvláštností a možností žáka, dodržení zásady soustavnosti - utvoření optimálního pracovního prostředí a atmosféry, užívání speciálních metod a forem práce - včasné poskytnutí speciální pomoci - zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek - začlenění žáka do třídního kolektivu, stanovení pravidel chování a způsob komunikace Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Pozornost je třeba při práci s těmito žáky věnovat nejen osvojení českého jazyka, kulturním zvyklostem a tradicím a nápravě výslovnosti, ale zejména možnosti budování vlastní identity. Škola pomáhá žákům i s využitím volného času ( zájmové kroužky, školní družina ). Žáci mohou využít Schránku důvěry, která je umístěnav přízemí. Zásady práce pro žáky se sociálním znevýhodněním - volba odpovídajících metod a forem práce - zapojení kolektivu žáků do péče o jednotlivce - snížení počtu žáků ve třídě - pravidelná konzultace s rodinou a odborným pracovištěm - příznivé klima ve školním prostředí pro tyto žáky 14

15 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od pedagogů diferenciaci příprav na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci vyžadují zvláštní motivaci k rozšiřování základního učiva zejména v těch vyučovacích předmětech, které prezentují nadání dítěte. V předmětu matematika projevují tito žáci dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh, rychlost úsudku, kvalitní koncentraci a svými poznatky přesahují stanovené požadavky ročníku. Učitelé jim umožňují : - individuální práci na řešení problémových úkolů ( hlavolamy, kvízy, záhady, matematická literatura), - práci na počítači ( vzdělávací programy) - případně hodinu ve vyšším ročníku V dalších předmětech jsou žáci vedeni k : - samostatnému zpracování náročnějších úkolů, kontrole správnosti ( referát k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ) - zajištění materiálů nebo prezentace pro svoje spolužáky Žáky s hudebním nebo výtvarným nadáním učitel vhodným způsobem zapojuje do činností v hodině ( doprovod spolužáků na hudební nástroj, odlišná technika zpracování výtvarného díla, ověřování nových technik ). Žáci se účastní soutěží a reprezentují školu. Žáci technicky a manuálně zruční jsou směřováni k aktivitám umožňujícím výzdobu školy, úpravu výstav žákovských prací nebo přípravu společných akcí pro veřejnost. Velká pozornost je věnována žákům pohybově nadaným tvoří základ družstev, která školu reprezentují ve vybíjené, kopané, plaveckých závodech. Na žáky působíme také v osobnostní rovině, vedeme je k toleranci a ochotě pomáhat slabším, rovnému přístupu k méně nadaným. 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata ve vzdělávacím programu zastupují aktuální okruhy současného vzdělávání a jsou jeho důležitou součástí. Prochází napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují jejich propojení, vzájemnou prostupnost. Z uvedeného důvodu nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do vyučovacích předmětů. Jsou i součástí projektů, ve kterých si žáci ověřují, upevňují či třídí znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je součástí charakteristiky vzdělávací oblasti, jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Všechny tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova jsou v 1. až 5. ročníku běžnou součástí výuky ve všech vyučovacích předmětech, proto zde není toto průřezové téma vyplněno. Orientační přehled PT a jejich tematických okruhů : Pracovní zkratky a číslování pro zápis začlenění PT Osobnostní a sociální výchova OaSv Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopnosti poznávání 1 15

16 Sociální rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí 2 - Seberegulace a sebeorganizace 3 - Psychohygiena 4 - Kreativita 5 - Poznávání lidí 6 - Mezilidské vztahy 7 - Komunikace 8 - Kooperace a kompetice 9 Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 10 - Hodnoty, postoje, praktická etika 11 Výchova demokratického občana VDO Občanská společnost a škola 1 Občan, občanská společnost a stát 2 Formy participace občanů v politickém životě 3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS Evropa a svět nás zajímá 1 Objevujeme Evropu a svět 2 Jsme Evropané 3 Multikulturní výchova MV Kulturní diference 1 Lidské vztahy 2 Etnický původ 3 Multikulturalita 4 Princip sociálního smíru a solidarity 5 Enviromentální výchova EV Ekosystémy 1 Základní podmínky života 2 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 3 Vztah člověka k prostředí 4 Mediální výchova MdV Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 1 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 2 Stavba mediálních sdělení 3 Vnímání autora mediálních sdělení 4 Fungování a vliv médií ve společnosti 5 Tvorba mediálního sdělení 7 Práce v realizačním týmu 7 15,16 16

17 Realizace průřezového tématu OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník integrace 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 1,2,3,4,5,6,7,7,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 5. ročník 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 Realizace průřezového tématu VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 1,2, 1,2, 1,2, 1.2,4 1,2,3,4 Realizace průřezového tématu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Realizace průřezového tématu MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 1,2,3,4 1,2,4 1,2,4 1,2,3,4 1,2,3 Realizace průřezového tématu ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Realizace průřezového tématu MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 4 1 1,7 1,2,3,5,6,7 Začlenění průřezových témat do předmětů a jednotlivých ročníků : zpracováno na straně 19 až 21 Užité zkratky: 17

18 Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Matematika M Hudební výchova Hv Informatika In Výtvarná výchova Vv Prvouka Prv Tělesná výchova Tv Přírodověda Př Zdravotní tělesná výchova ZTv Vlastivěda Vl Pracovní výchova Pv 18

19 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní a sociální výchova OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností ČJ, M, Prv, Hv, ČJ, M, M, ČJ, M, Vv, ČJ, M, In, Vv, poznávání Sebepoznání a Hv, ČJ, Prv, AJ, Př, Tv, Př, Tv, ZTv sebepojetí Seberegulace a Pv ČJ, Pv M, Hv, Pv ČJ, M, Př, ČJ, M, In, sebeorganizace Psychohygiena Hv, ČJ, Hv, M, Prv, Př, ČJ, M, Př, Pv Kreativita ČJ, M, ČJ, Hv Hv, AJ, Hv, Pv ČJ, Vl, Hv, Pv SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv, Prv, AJ, Prv, AJ, Vl, ČJ, AJ, Př, Mezilidské vztahy ČJ, ČJ, ČJ, M, Prv, Vv, ČJ, AJ, Př, Vv Komunikace ČJ, ČJ, ČJ, AJ, Prv, ČJ, AJ, Hv, ČJ, Hv Kooperace a kompetice M, Hv, ČJ, Hv, Tv, ZTv ČJ, M, Hv, Tv, ZTv MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Prv, Tv, ZTv ČJ, Prv, Tv, ZTv ČJ, M, Tv, ZTv ČJ, M, ČJ, M, In, ČJ, ČJ, AJ, ČJ, Vv, Tv, ZTv ČJ, Vv, Tv, ZTv 19

20 Výchova demokratického občana Občanská společnost a ČJ, Prv, Vv, Tv, ZTv Prv, Vv, Tv, ZTv Prv, Vv, Tv, ZTv Vl, ČJ, škola Občan, občanská Prv, Prv, Prv, Hv, Vl, Tv, ZTv Tv, ZTv společnost a stát Formy participace Vl, občanů v politickém životě Principy demokracie Vl, ČJ, jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás ČJ, Vv ČJ, Vv, AJ, Vv ČJ, AJ, Vl, Hv, AJ, Vl, Hv, zajímá Objevujeme Evropu a Hv, ČJ, M, AJ, M, Vl, Vv, ČJ, AJ, In, Vv svět Jsme Evropané Hv, Tv, ČJ, Tv, AJ, Prv, Tv AJ, Tv, AJ, Vl, Tv, Multikulturní výchova Kulturní diference Prv, Hv, ČJ, AJ, ČJ, AJ, Vl, Hv, Př, Vl, Hv, Lidské vztahy Prv, Tv, ZTv ČJ, Prv, Tv, ZTv ČJ, Prv, Tv, ZTv ČJ, Hv,Tv, ZTv AJ, Hv, ZTv Etnický původ ČJ, Hv ČJ, Př, Vl Multikulturalita Vv Vv, AJ, Vv AJ, 20

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jarmila

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více