Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od

2 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu : Otevřená škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy : Masarykova 167 Hrušovany u Brna IZO : IČO : REDIZO : Jméno ředitele : Mgr. Jarmila Motlíčková Kontakty : Tel.: Koordinátor ŠVP: Mgr. Markéta Dvořáková Tel.: Koordinátor ICT: Ing. Markéta Janošová Koordinátor EVO: Mgr. Eva Baumgartnerová Koordinátor protidrogové prevence: Bc. Lubomír Šimovec Zřizovatel : Obec Hrušovany u Brna Masarykova 17 IČO : telefon : ŠVP byl schválen Školskou radou dne : ŠVP byl schválen Pedagogickou radou dne : Platnost dokumentu od : razítko školy: podpis ředitele:

3 Preambule Hledání nových, neobvyklých a vhodných pedagogických cest i prostředků je možné chápat jako výsledek proměny společnosti, orientace na potřeby jednotlivce a vytvoření takových podmínek vyučování a výchovy, aby vedle sebe při zachování individuálních potřeb mohly žít a tvořit, učit se a komunikovat děti bez jakékoli nálepky nebo rozlišování. Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát. Rosegger 3

4 1. Historie školy I. Charakteristika školy V roce 1858 byla v Hrušovanech č. 69 postavena škola. V letech v obci pobýval T. G. Masaryk. Pamětní deska z domu č. 21 byla později při příležitosti 140. výročí narození T. G. Masaryka slavnostně umístěna na nynější budově základní školy. Tato budova byla otevřena v roce Úplnost a velikost školy Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno venkov, příspěvková organizace je neúplnou školou s pěti postupnými ročníky. Kapacita školy je 250 žáků, počet tříd se mění dle počtu žáků, tzn. 1 nebo 2 paralelní třídy v ročníku. Ukazatele kapacity školy Kapacita Počet tříd Počet žáků k Školní rok Počet oddělení ŠD 2006/ Přepočtený počet ped. Pracovníků ZŠ 9,45 ŠD 1, ZŠ 10,045 ŠD 1,2 2007/ / ZŠ 10,0 ŠD 1, / ZŠ 10,0 ŠD 1,208 Do školy dojíždějí žáci i z okolních obcí, k to byli žáci z Medlova, Ledců, Sobotovic, Bratčic, Přísnotic, Syrovic a Vojkovic. Škola hospodaří jako příspěvková organizace s prostředky přidělovanými OÚ, KÚ JmK, dary sponzorů. 3.Vybavenost školy Materiální Škola je průběžně vybavována modderními učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce je využíván výukový SW, jedna interaktivní tabule. Pro další studium žáků a pedagogů je k dispozici PC učebna s internetovým připojením nyní je zde 15 PC, celkový počet počítačů na škole je 25. Starší jsou umístěny ve třídách a ŠD, některé ve sborovně, ředitelně, kanceláři vedoucí ŠJ. Průběžně je doplňována učitelskái žákovská knihovna. Škola disponuje tělocvičnou, školní kuchyní a jídelnou, školním hřištěm, odbornou učebnou pro Hv a výuku cizích jazyků. 4

5 Prostorové Areál školy je možné rozdělit na 2 propojené části hlavní budovu a tělocvičnu. Ve spojovací části se nachází školní kuchyně s jídelnou. V areálu školy je školní dvůr, který je využíván pro zdravotní přestávky žáků i pro pobyt školní družiny. Vedle školního hřiště se nachází školní pozemek, využívaný pro praktickou výuku prvouky, pracovní výchovy, přírodovědy. Tělocvična, šatny u tělocvičny, jídelna a kuchyně jsou bezbariérové. Technické Po technické stránce je škola poměrně dobře vybavena a ve spolupráci se svým zřizovatelem v trendu další modernizace bude pokračovat i v příštích letech. Jednou z našich priorit je to, aby žáci i učitelé mohli co nejvíce využívat informační a komunikační technologie. Kromě počítačové učebny s počítači je počítač s přístupem k internetu ve sborovně, v ředitelně jsou 2 a v kanceláři vedoucí školní jídelny 1. V odborné učebně jazyků a hudební výchovy je propojen s dataprojektorem. Ve třídách a ve ŠD postupně doplňujeme počítače pro výuku nebo využití o přestávkách. Pro výuku jazyků mají všichni vyučující CD přehrávač. Technicky dobře je zajištěna i výuka HV ( piana, klávesy, kytara, zesilovače, mikrofony, ). Hygienické Pitný režim si žáci zajišťují z vlastních zdrojů. Škola je již několik let zapojena do projektu Školní mléko. Pitný režim pro žáky ve školní družině zajišťuje školní jídelna. Pravidelný pohyb o přestávkách mají žáci zajištěn umožněním pobytu na školní zahradě, školním dvoře nebo v tělocvičně. Ve třídách mají žáci koberce. K odpočinku po výuce slouží školské zařízení 2 třídy školní družiny. 4. Školská zařízení Školní jídelna Ve školní jídelně se stravuje asi 130 strávníků, z toho je přibližně 115 žáků a 15 zaměstnanců školy. Kapacita školní kuchyně je dostačující, vyhovující je i počet míst u stolů v jídelně. Školní družina Školní družina má dvě oddělení, do kterých dochází asi 50 žáků převážně 1. až 4. ročníku. Pro činnost mají k dispozici dvě učebny, školní tělocvičnu a pozemek. Učebny školní družiny průběžně vybavujeme novým nábytkem i pomůckami. 5. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor v současné době tvoří : ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, 8 učitelů, 2 vychovatelky ŠD. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Věkové složení se mění, nyní je průměrný věk 40 roků. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Vzdělávání i výchovu žáků ovlivňují nejen zkušenosti pedagogů, ale i jejich pravidelné vzdělávání a účast na seminářích, týkajících se nejaktuálnějších poznatků o psychosomatickém vývoji dítěte, které pořádají vzdělávací centra s akreditací MŠMT ČR. 5

6 Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně školí v oblasti ICT, odborných předmětech, pedagogice, psychologii, bezpečnosti, psychohygieně, Sbor je stabilizovaný, v budoucnu bude potřebovat novou sílu na částečný úvazek do školní družiny. 6. Charakteristika žáků Školu navštěvují převážně žáci z Hrušovan, asi 10 % žáků dojíždí z okolních obcí Sobotovic, Ledců, Bratčic, Syrovic, Vojkovic, Přísnotic, Medlova. Děti jsou tedy z venkovského prostředí. Mírně převažují chlapci. Chování žáků vůči sobě navzájem i na veřejnosti má občasné nedostatky, proto usilujeme o zkvalitnění spolupráce s rodiči, do této problematiky se zapojuje také zřizovatel ( besedy, projekty, ) Někteří nadaní žáci 5. tříd jsou po vykonání přijímacích zkoušek přijímáni do státních gymnázií ( většinou v Židlochovicích ). Tyto žáky k přijímacím zkouškám připravují třídní učitelé. Ostatní žáci odcházejí do 6. ročníku do spádové školy v Židlochovicích, s jejímiž pedagogy spolupracujeme. Ve škole má dlouholetou tradici i práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 7. Školní projekty Školní projekty vhodnou formou dotvářejí obsah vzdělávacího procesu školy. Jejich téma volí vyučující podle věku žáků a podle konkrétní náplně učiva. Některé projekty jsou pouze pro určitou třídu, jiné mohou být ročníkové nebo celoškolní. Přesnou skladbu projektů není možné stanovit na několik let předem, protože se nemusí opakovat každým školním rokem. Proto oblasti, do kterých budeme projekty směrovat, budou stanoveny ročním plánem školy pro konkrétní školní rok. Dlouhodobé projekty zatím nerealizujeme, postupně je vytváříme. V minulých letech se nám osvědčily některé krátkodobé školní projekty a akce školy, které každoročně realizujeme: - Barevný den - Čtenářský maraton - Spaní ve škole - Den Země - Den Slunce - Pasování prvňáčků na čtenáře Mezinárodní spolupráci zatím nemáme, ale uvítáme ji. Ve školním roce 2008/2009 získala naše škola dotaci z programu MŠMT Rozvojový program Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce Dalším projektem, který škola získala jako partnerská škola ZŠ Rajhrad v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je projekt Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby. V rámci tohoto projektu budou zřízeny poradenské služby pro rodiče. 8. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče Spolupráce s rodiči je na poměrně dobré úrovni. Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání a pobytu žáků ve škole prostřednictvím ŽK, na třídních schůzkách, konzultačních 6

7 hodinách, telefonicky a individuálně. Mohou kontaktovat pracovníky školy i na webových stránkách školy. Škola pořádá pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří, akademie, Vánoční jarmarky, organizuje ve spolupráci s MŠ návštěvu budoucích prvňáčků ve výuce, ve spolupráci s OÚ připravuje slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku, oslavy Dne matek, žáci vystupují na akcích Klubu důchodců. Prostřednictvím článků v Hrušovanském zpravodaji, školním časopise Hruška, vysílání televizního regionálního infokanálu a svými webovými stránkami informuje škola veřejnost. Někteří rodiče pomáhají i na různých školních akcích, jako je např. Den dětí, exkurze a výlety,.. Školská rada Školská rada se pravidelně schází a projednává otázky týkající se chodu školy, její ekonomiky a dalšího rozvoje. Je seznamována se zásadními školními dokumenty, z nichž některé projednává. Školská poradenská zařízení Ze školských poradenských zařízeních nejvíce spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou, kam odesíláme na odborná vyšetření žáky se specifickými poruchami učení. Poradna nám také poskytuje pomoc v oblasti diagnostiky třídních kolektivů, problematice šikany, prevence kouření apod. Zřizovatel Se zřizovatelem máme velmi dobrou spolupráci. Škole je poskytován dostatek prostředků na zajištění jejího chodu, spolupracujeme také v otázkách výchovy a informovanosti rodičů. Místní lidová knihovna S místní lidovou knihovnou máme výbornou spolupráci. Vedoucí knihovny pořádá pravidelné besedy s autory pro děti a výukové programy pro žáky. Mateřská škola Spolupráce s mateřskou školou má již také svou tradici. Děti z MŠ navštěvují naše 1. třídy, chodí k nám také na některé kulturní akce, učitelky z 1. ročníku se zúčastňují slavnostního pasování na školáky. 7

8 Sokol a sportovní oddíly Některým subjektům umožňujeme přípravu v naší tělocvičně ( florbal, kopaná, cvičení pro ženy, Starlet,.. ). Naši žáci jsou zapojeni v různých sportovních oddílech Sokola, kopané, Další instituce Táborníci, hasiči, sbor pro občanské záležitosti, komise pro mládež, kulturu a sport, Sluníčko, 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základním vzděláváním je žákům předán návod na činnostní, tvořivý, a dynamický proces, který povede k nabývání poznatků a zkušeností, zvládání každodenních interakčních situací, uplatňování formy dialogu a subjektivních zkušeností. Škola se stává místem, kde žák přijímá za svůj proces učení, zkoumá, třídí a porovnává výsledky vědeckých poznatků, učí se řešit problémy, zdokonaluje se v sociálních dovednostech a buduje si otevřený prostor pro celoživotní vzdělávání. Naší vizí je vytvořit prostředí, kde se žáci s rozdílnými vzdělávacími potřebami nejen setkávají a integrují, ale zároveň se podílí a spoluurčují průběh vzdělávacích aktivit, identifikují se s obsahem výuky a současně se ve škole cítí spokojeně a smysluplně. 3.2 Zaměření školy Specifické zaměření školy nemáme, ale stanovili jsme si tyto priority, které se snažíme naplňovat: I. Poskytnout každému žáku vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. II. III. IV. Rozvíjet jeho základní znalosti a dovednosti tak, aby se v životě uplatnil, aby dokázal plnit úspěšně své povinnosti. Pomáhat žákům se SVPU, velcí i malí se musí cítit jako spolupracovníci, kteří pomohou a kteří pomoc potřebují Podporovat rozvoj klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program v každodenních činnostech školy V. Rozvíjet komunikační dovednosti formou hry, neboť si zřetelně uvědomujeme, že hra je pro děti ve věku 6 12 roků vážnou prací a škola není přípravou na život, ale život sám VI. Vytvářet prostředí, kde se žákům s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče. 8

9 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie školy Cíle RVP ZV : Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K UČENÍ vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání umožnit žákům osvojit si strategii učení motivovat žáky pro celoživotní učení směřovat žáky k uplatňování logického myšlení a užívání nabytých znalostí v praxi VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY vedeme žáky k zodpovědnosti za vzdělávání a vlastní budoucnost na praktických ukázkách vysvětlujeme žákům smysl a cíl učení, posilujeme jeho pozitivní vztah k nabývání vědomostí podporujeme samostatnost, tvořivost, různé přijatelné způsoby dosažení cíle ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání učíme žáky vyhledávat, třídit, zpracovávat a používat informace, pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry ve všech předmětech podporujeme používání výpočetní techniky a cizího jazyka uplatňujeme individuální přístup k žákovi a snažíme se vytvářet situace, které mu přináší radost z učení výkladem, diskuzí, skupinovou prací seznamujeme žáky s různými metodami učení a jejich srovnáváním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní jejich věku, nadání a schopnostem využíváme v hodinách výukové programy a tvorbou projektů je učíme při zpracovávání informací využívat výpočetní techniku Cíle RVP ZV KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY 9

10 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k práci s chybou, kritickému hodnocení práce a obhájení způsobů řešení poskytovat žákům návod jak si poradit se zátěžovou situací a vyrovnat se s případným neúspěchem vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky řešit problém na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů pracujeme se žáky skupinově i samostatně na různých projektech a konzultujeme s nimi výběr tématu i možnost vlastního kreativního zpracování diskutujeme nad nezdarem při řešení problému aktivně řešíme konflikty mezi žáky pomocí modelových situací a simulováním reálných situací, seznamujeme žáky s metodou SWOT analýzy v rámci předmětů učíme žáky, jak některým problémům předcházet podporujeme týmovou spolupráci při hledání řešení, netradiční způsoby řešení, samostatnost, tvořivost, logické myšlení učíme žáky nebát se problémů, monitorujeme průběžně, jak žáci v praxi řešení problémů zvládají vedeme žáky k sebehodnocení, prezentaci výsledků písemnou, ústní i multimediální formou, Cíle RVP ZV Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci učit žáky pracovat v týmu, respektovat názory jiných, přemýšlet o nich seznamovat žáky s různými typy textů, záznamů, materiálů pomáhat žákům ovládnout základy společenského chování, komunikace, orientace v mediálních sděleních VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností v mateřském i cizím jazyce, klademe důraz na kulturní úroveň komunikace netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky různých tříd, ročníků, věkových kategorií učíme žáky naslouchat druhým, respektovat názory druhých, obhajovat svůj názor, projevit přání, formulovat své myšlenky vysvětlujeme žákům asertivní chování, význam nonverbální komunikace vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel připravujeme žáky hrou v roli na zvládnutí komunikace s lidmi v obtížných a ohrožujících situacích učíme žáky vyhledávat a zpracovávat informace a využívat je při řešení konkrétních problémů 10

11 Cíle RVP ZV Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ seznamovat žáky se zásadami spolupráce, vytváření pravidel práce v týmu rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat a hodnotit práci svoji i druhých vést žáky k úctě ke školnímu i rodinnému prostředí, zdraví, kulturnímu dědictví, mezilidským vztahům podporovat nastolení přátelské a podnětné školní atmosféry VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY volíme formy práce, které umožňují žákům začlenění se do kolektivu, vzájemnou inspiraci, kooperaci rozvíjíme v žácích schopnost zastávat v týmu různé role, vytrvalost, přesnost, systematičnost používáme aktivizační metody relaxační chvilky a osobní pozitivní přístup k navození tělesné a sociální pohody učíme žáky pojmenovat své pocity, nálady, podělit se o ně a budovat si žebříček hodnot, v případě potřeby o pomoc požádat i poskytnout ji upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle netolerujeme projevy nepřátelství, xenofobie, šikany podporujeme koedukovanou výchovu, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídního kolektivu, průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině formujeme odmítavý postoj žáků ke všemu, co narušuje dobré vztahy vedeme žáky k realistickému hodnocení svých schopností, kritickému pohledu na práci týmu i svoji vlastní činnost Cíle RVP ZV Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi KOMPETENCE OBČANSKÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY 11

12 seznamovat žáky se svými právy a povinnostmi vysvětlovat žákům význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti vychovávat žáky jako svobodné občany, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví, své životní prostředí vést žáky k zodpovědnosti, ohleduplnosti, ochotě pomáhat druhým v rámci svých předmětů seznamujeme žáky s vhodnými právními normami vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem, jsme připraveni každému z žáků podat pomocnou ruku netolerujeme sociálně patologické projevy chování, nekamarádské výstupy, odmítnutí požadované pomoci na modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní reakci, diskutujeme se žáky o jejich názoru na uvedenou situaci navštěvujeme se žáky divadelní představení, kulturní akce a hodnotíme s nimi jejich přínos diskutujeme s žáky o jejich právech a povinnostech, odlišnostech mezi lidmi, dbáme na dodržování žákům známých pravidel vedeme žáky ke sledování a dodržování právních norem, aktuálního dění, jejich hodnocení a pochopení jejich přínosu kázeňské přestupky řešíme individuálně, věcně bez emocí, snažíme se zjistit jejich motiv, neakceptujeme kolektivní vinu a potrestání monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření využíváme zkušenosti a pomoci odborníků ( PPP, OPD) nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity ( formou kroužků) jako prevenci nežádoucího chování Cíle RVP ZV KOMPETENCE PRACOVNÍ Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY 12

13 vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci učit žáky používat v činnostech různé materiály, nástroje, pracovní postupy naučit žáky chránit při práci své zdraví, zdraví svých spolužáků umožnit žákům využití poznatků získaných v různých předmětech k vlastnímu rozvoji a pocitu uspokojení vychovávat žáky k hospodaření s přírodními zdroji, materiály, energií vytváříme a upevňujeme pracovní návyky, návyky k ochraně zdraví a bezpečnosti, kvalitně odvedenou práci kladně hodnotíme vytváříme pracovně podnětné prostředí, měníme pracovní podmínky seznamujeme žáky s různými profesemi lidí, motivujeme je k výběru své budoucí profese vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel vedoucích k ochraně zdraví, bezpečnosti, splnění úkolu, učíme je postupům první pomoci zapojujeme žáky do úpravy školního prostředí, životního prostředí obce podílíme se se žáky na šetrném chování ke zdrojům, úsporám energií, sběru druhotných surovin vedeme žáky ke vzájemné pomoci, k tomu, aby v případě potřeby o pomoc i požádali osobním příkladem motivujeme žáky k úctě k práci druhých, k plnění si povinností, reprezentaci školy na veřejnosti 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Se zdravotním postižením Se zdravotním znevýhodněním Se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, objednáváme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny je v případě diagnostikování vývojové poruchy učení na základě žádosti zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V individuálním vzdělávacím plánu jsou uvedeny závěry a doporučení z vyšetření PPP, na co se učitel a žák v reedukaci zaměří, pomůcky, které budou použity, metody práce s žákem, způsob hodnocení, časová platnost a jméno vedoucího pedagogického pracovníka. Při klasifikaci přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení - kladení reálných cílů a postupné zvyšování nároků - střídání pracovního tempa a dodržování odpočinku - odstranění rušivých vlivů při výuce - zařazování relaxačních cviků a prvků jógy - vyhledávání a zdůrazňování úspěšných prvků - navození příjemné a soustředěné atmosféry při učení - možnost zajištění funkce asistenta pedagoga dle doporučení poradenského zařízení 13

14 Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme : - seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka - pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu - způsoby hodnocení žáka - zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek - zajištění odborných konzultací, literatury - dohoda s rodiči na spolupráci V případě diagnostikování specifické poruchy učení bez integrace se budou žáci vzdělávat v běžné třídě podle platného učebního plánu třídy s využitím speciálních metod práce a učebních pomůcek. Žáci jsou hodnoceni s ohledem na poruchu, je možné využít hodnocení slovní. Těmto žákům slouží také zájmové kroužky Čeština hrou a logopedický. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci žáka na základě lékařského a speciálně pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy ( architektonické řešení, možnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči apod.) i místním specifikům ( dopravní obslužnost, vzdálenost jiné školy od bydliště). Zásady pro práci s dětmi se zdravotním postižením - respektování zvláštností a možností žáka, dodržení zásady soustavnosti - utvoření optimálního pracovního prostředí a atmosféry, užívání speciálních metod a forem práce - včasné poskytnutí speciální pomoci - zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek - začlenění žáka do třídního kolektivu, stanovení pravidel chování a způsob komunikace Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Pozornost je třeba při práci s těmito žáky věnovat nejen osvojení českého jazyka, kulturním zvyklostem a tradicím a nápravě výslovnosti, ale zejména možnosti budování vlastní identity. Škola pomáhá žákům i s využitím volného času ( zájmové kroužky, školní družina ). Žáci mohou využít Schránku důvěry, která je umístěnav přízemí. Zásady práce pro žáky se sociálním znevýhodněním - volba odpovídajících metod a forem práce - zapojení kolektivu žáků do péče o jednotlivce - snížení počtu žáků ve třídě - pravidelná konzultace s rodinou a odborným pracovištěm - příznivé klima ve školním prostředí pro tyto žáky 14

15 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od pedagogů diferenciaci příprav na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci vyžadují zvláštní motivaci k rozšiřování základního učiva zejména v těch vyučovacích předmětech, které prezentují nadání dítěte. V předmětu matematika projevují tito žáci dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh, rychlost úsudku, kvalitní koncentraci a svými poznatky přesahují stanovené požadavky ročníku. Učitelé jim umožňují : - individuální práci na řešení problémových úkolů ( hlavolamy, kvízy, záhady, matematická literatura), - práci na počítači ( vzdělávací programy) - případně hodinu ve vyšším ročníku V dalších předmětech jsou žáci vedeni k : - samostatnému zpracování náročnějších úkolů, kontrole správnosti ( referát k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ) - zajištění materiálů nebo prezentace pro svoje spolužáky Žáky s hudebním nebo výtvarným nadáním učitel vhodným způsobem zapojuje do činností v hodině ( doprovod spolužáků na hudební nástroj, odlišná technika zpracování výtvarného díla, ověřování nových technik ). Žáci se účastní soutěží a reprezentují školu. Žáci technicky a manuálně zruční jsou směřováni k aktivitám umožňujícím výzdobu školy, úpravu výstav žákovských prací nebo přípravu společných akcí pro veřejnost. Velká pozornost je věnována žákům pohybově nadaným tvoří základ družstev, která školu reprezentují ve vybíjené, kopané, plaveckých závodech. Na žáky působíme také v osobnostní rovině, vedeme je k toleranci a ochotě pomáhat slabším, rovnému přístupu k méně nadaným. 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata ve vzdělávacím programu zastupují aktuální okruhy současného vzdělávání a jsou jeho důležitou součástí. Prochází napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují jejich propojení, vzájemnou prostupnost. Z uvedeného důvodu nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do vyučovacích předmětů. Jsou i součástí projektů, ve kterých si žáci ověřují, upevňují či třídí znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je součástí charakteristiky vzdělávací oblasti, jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Všechny tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova jsou v 1. až 5. ročníku běžnou součástí výuky ve všech vyučovacích předmětech, proto zde není toto průřezové téma vyplněno. Orientační přehled PT a jejich tematických okruhů : Pracovní zkratky a číslování pro zápis začlenění PT Osobnostní a sociální výchova OaSv Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopnosti poznávání 1 15

16 Sociální rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí 2 - Seberegulace a sebeorganizace 3 - Psychohygiena 4 - Kreativita 5 - Poznávání lidí 6 - Mezilidské vztahy 7 - Komunikace 8 - Kooperace a kompetice 9 Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 10 - Hodnoty, postoje, praktická etika 11 Výchova demokratického občana VDO Občanská společnost a škola 1 Občan, občanská společnost a stát 2 Formy participace občanů v politickém životě 3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS Evropa a svět nás zajímá 1 Objevujeme Evropu a svět 2 Jsme Evropané 3 Multikulturní výchova MV Kulturní diference 1 Lidské vztahy 2 Etnický původ 3 Multikulturalita 4 Princip sociálního smíru a solidarity 5 Enviromentální výchova EV Ekosystémy 1 Základní podmínky života 2 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 3 Vztah člověka k prostředí 4 Mediální výchova MdV Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 1 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 2 Stavba mediálních sdělení 3 Vnímání autora mediálních sdělení 4 Fungování a vliv médií ve společnosti 5 Tvorba mediálního sdělení 7 Práce v realizačním týmu 7 15,16 16

17 Realizace průřezového tématu OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník integrace 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 1,2,3,4,5,6,7,7,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 5. ročník 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 Realizace průřezového tématu VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 1,2, 1,2, 1,2, 1.2,4 1,2,3,4 Realizace průřezového tématu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Realizace průřezového tématu MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 1,2,3,4 1,2,4 1,2,4 1,2,3,4 1,2,3 Realizace průřezového tématu ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Realizace průřezového tématu MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Forma začlenění 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník integrace 4 1 1,7 1,2,3,5,6,7 Začlenění průřezových témat do předmětů a jednotlivých ročníků : zpracováno na straně 19 až 21 Užité zkratky: 17

18 Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Matematika M Hudební výchova Hv Informatika In Výtvarná výchova Vv Prvouka Prv Tělesná výchova Tv Přírodověda Př Zdravotní tělesná výchova ZTv Vlastivěda Vl Pracovní výchova Pv 18

19 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní a sociální výchova OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností ČJ, M, Prv, Hv, ČJ, M, M, ČJ, M, Vv, ČJ, M, In, Vv, poznávání Sebepoznání a Hv, ČJ, Prv, AJ, Př, Tv, Př, Tv, ZTv sebepojetí Seberegulace a Pv ČJ, Pv M, Hv, Pv ČJ, M, Př, ČJ, M, In, sebeorganizace Psychohygiena Hv, ČJ, Hv, M, Prv, Př, ČJ, M, Př, Pv Kreativita ČJ, M, ČJ, Hv Hv, AJ, Hv, Pv ČJ, Vl, Hv, Pv SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv, Prv, AJ, Prv, AJ, Vl, ČJ, AJ, Př, Mezilidské vztahy ČJ, ČJ, ČJ, M, Prv, Vv, ČJ, AJ, Př, Vv Komunikace ČJ, ČJ, ČJ, AJ, Prv, ČJ, AJ, Hv, ČJ, Hv Kooperace a kompetice M, Hv, ČJ, Hv, Tv, ZTv ČJ, M, Hv, Tv, ZTv MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Prv, Tv, ZTv ČJ, Prv, Tv, ZTv ČJ, M, Tv, ZTv ČJ, M, ČJ, M, In, ČJ, ČJ, AJ, ČJ, Vv, Tv, ZTv ČJ, Vv, Tv, ZTv 19

20 Výchova demokratického občana Občanská společnost a ČJ, Prv, Vv, Tv, ZTv Prv, Vv, Tv, ZTv Prv, Vv, Tv, ZTv Vl, ČJ, škola Občan, občanská Prv, Prv, Prv, Hv, Vl, Tv, ZTv Tv, ZTv společnost a stát Formy participace Vl, občanů v politickém životě Principy demokracie Vl, ČJ, jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás ČJ, Vv ČJ, Vv, AJ, Vv ČJ, AJ, Vl, Hv, AJ, Vl, Hv, zajímá Objevujeme Evropu a Hv, ČJ, M, AJ, M, Vl, Vv, ČJ, AJ, In, Vv svět Jsme Evropané Hv, Tv, ČJ, Tv, AJ, Prv, Tv AJ, Tv, AJ, Vl, Tv, Multikulturní výchova Kulturní diference Prv, Hv, ČJ, AJ, ČJ, AJ, Vl, Hv, Př, Vl, Hv, Lidské vztahy Prv, Tv, ZTv ČJ, Prv, Tv, ZTv ČJ, Prv, Tv, ZTv ČJ, Hv,Tv, ZTv AJ, Hv, ZTv Etnický původ ČJ, Hv ČJ, Př, Vl Multikulturalita Vv Vv, AJ, Vv AJ, 20

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jarmila

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více