Přehled očekávaných výstupů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled očekávaných výstupů"

Transkript

1 školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah Český jazyk a literatura, 1. ročník 2 Český jazyk a literatura, 2. ročník 3 Český jazyk a literatura, 3. ročník 5 Český jazyk a literatura, 4. ročník 6 Český jazyk a literatura, 5. ročník 8 Český jazyk a literatura, 6. ročník 10 Český jazyk a literatura, 7. ročník 12 Český jazyk a literatura, 8. ročník 13 Český jazyk a literatura, 9. ročník 15 Anglický jazyk, 1. ročník 16 Anglický jazyk, 2. ročník 17 Anglický jazyk, 3. ročník 17 Anglický jazyk, 4. ročník 18 Anglický jazyk, 5. ročník 19 Anglický jazyk, 6. ročník 20 Anglický jazyk, 7. ročník 22 Anglický jazyk, 8. ročník 23 Anglický jazyk, 9. ročník 25 Ruský jazyk, 8. ročník 26 Ruský jazyk, 9. ročník 28 Německý jazyk, 8. ročník 29 Německý jazyk, 9. ročník 31 Další cizí jazyk, 8. ročník 33 Další cizí jazyk, 9. ročník 33 Matematika, 1. ročník 33 Matematika, 2. ročník 33 Matematika, 3. ročník 35 Matematika, 4. ročník 35 Matematika, 5. ročník 36 Matematika, 6. ročník 37 Matematika, 7. ročník 39 Matematika, 8. ročník 39 Matematika, 9. ročník 41 Informatika, 5. ročník 41 Informatika, 7. ročník 42 Informatika, 8. ročník 43 Prvouka, 1. ročník 43 Prvouka, 2. ročník 45 Prvouka, 3. ročník 46

4 Vlastivěda, 4. ročník 47 Vlastivěda, 5. ročník 48 Přírodověda, 4. ročník 49 Přírodověda, 5. ročník 49 Dějepis, 6. ročník 51 Dějepis, 7. ročník 51 Dějepis, 8. ročník 53 Dějepis, 9. ročník 53 Výchova k občanství, 6. ročník 54 Výchova k občanství, 7. ročník 56 Výchova k občanství, 8. ročník 57 Výchova k občanství, 9. ročník 57 Fyzika, 6. ročník 58 Fyzika, 7. ročník 59 Fyzika, 8. ročník 60 Fyzika, 9. ročník 61 Chemie, 8. ročník 62 Chemie, 9. ročník 64 Přírodopis, 6. ročník 65 Přírodopis, 7. ročník 67 Přírodopis, 8. ročník 68 Přírodopis, 9. ročník 69 Zeměpis, 6. ročník 71 Zeměpis, 7. ročník 73 Zeměpis, 8. ročník 74 Zeměpis, 9. ročník 75 Hudební výchova, 1. ročník 76 Hudební výchova, 2. ročník 76 Hudební výchova, 3. ročník 77 Hudební výchova, 4. ročník 78 Hudební výchova, 5. ročník 78 Hudební výchova, 6. ročník 79 Hudební výchova, 7. ročník 81 Hudební výchova, 8. ročník 81 Hudební výchova, 9. ročník 83 Výtvarná výchova, 1. ročník 83 Výtvarná výchova, 2. ročník 84 Výtvarná výchova, 3. ročník 85 Výtvarná výchova, 4. ročník 86 Výtvarná výchova, 5. ročník 87

5 Výtvarná výchova, 6. ročník 87 Výtvarná výchova, 7. ročník 88 Výtvarná výchova, 8. ročník 88 Výtvarná výchova, 9. ročník 89 Výchova ke zdraví, 7. ročník 89 Výchova ke zdraví, 8. ročník 90 Tělesná výchova, 1. ročník 91 Tělesná výchova, 2. ročník 93 Tělesná výchova, 3. ročník 93 Tělesná výchova, 4. ročník 94 Tělesná výchova, 5. ročník 96 Tělesná výchova, 6. ročník 97 Tělesná výchova, 7. ročník 98 Tělesná výchova, 8. ročník 99 Tělesná výchova, 9. ročník 101 Člověk a svět práce, 1. ročník 103 Člověk a svět práce, 2. ročník 103 Člověk a svět práce, 3. ročník 104 Člověk a svět práce, 4. ročník 105 Člověk a svět práce, 5. ročník 106 Člověk a svět práce, 6. ročník 107 Člověk a svět práce, 7. ročník 108 Člověk a svět práce, 8. ročník 109 Člověk a svět práce, 9. ročník 110 Pohybové hry, 6. ročník 111 Konverzace v anglickém jazyce, 6. ročník 112 Seminář z matematiky, 7. ročník 113 Literární a mediální výchova, 7. ročník 114

6 PLACE HERE Škola pro život ZV Základní vzdělávání Český jazyk a literatura, 1. ročník porozumění pokynům Vyjadřování Čtení ČJL čtení s porozuměním Písmena a hlásky Čtení ČJL správná komunikace Vyjadřování ČJL správná výslovnost Písmena a hlásky Vyjadřování Čtení ČJL hygiena řeči Písmena a hlásky Vyjadřování Čtení ČJL porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči vhodné prostředky řeči Vyjadřování ČJL mluvený projev Vyjadřování Čtení ČJL návyky při psaní Písmena a hlásky Psaní ČJL volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním technika psaní Písmena a hlásky Psaní ČJL písemná sdělení Psaní ČJL dějová posloupnost Vyjadřování ČJL píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh zvuková stránka jazyka Vyjadřování Čtení ČJL tvary slov ČJL pravopis ČJL správné čtení Písmena a hlásky Čtení ČJL rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 2

7 ZV Základní vzdělávání vyjádření pocitů Vyjadřování ČJL práce s textem Čtení ČJL vyjadřuje své pocity z přečteného textu pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Český jazyk a literatura, 2. ročník čtení s porozuměním Čtení ČJL porozumění pokynům Čtení Hlásky Věty ČJL správná komunikace Věty Sloh ČJL správná výslovnost Čtení Hlásky Slabiky Sloh ČJL hygiena řeči Čtení Sloh ČJL plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči vhodné prostředky řeči Čtení Věty Význam slov Sloh ČJL volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích mluvený projev Čtení Věty Sloh ČJL návyky při psaní Psaní ČJL technika psaní Psaní ČJL písemná sdělení Věty ČJL dějová posloupnost Čtení Věty Sloh ČJL na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 3

8 ZV Základní vzdělávání zvuková stránka jazyka Čtení Hlásky Slabiky Psaní ČJL význam slov Význam slov ČJL třídění slov Abeceda Slabiky Význam slov ČJL slovní druhy Význam slov ČJL rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje slovní druhy v základním tvaru správné čtení Čtení Věty ČJL vyjádření pocitů Čtení Sloh ČJL literární žánry Čtení ČJL práce s textem Čtení Věty Sloh ČJL čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností tvary slov ČJL jednoduchá souvětí Věty ČJL druhy vět Věty ČJL pravopis Hlásky Věty Slabiky Význam slov Psaní ČJL užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 4

9 ZV Základní vzdělávání Český jazyk a literatura, 3. ročník čtení s porozuměním Čtení ČJL porozumění pokynům Sloh ČJL správná komunikace Sloh Čtení ČJL správná výslovnost Sloh Čtení ČJL hygiena řeči Sloh ČJL plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči vhodné prostředky řeči Sloh Čtení ČJL mluvený projev Sloh Čtení ČJL návyky při psaní Psaní ČJL technika psaní Psaní ČJL volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev písemná sdělení Sloh ČJL dějová posloupnost Sloh Čtení ČJL píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh zvuková stránka jazyka Nauka o slově pravopis Čtení ČJL rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky význam slov Nauka o slově pravopis Tvarosloví ČJL porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná třídění slov Nauka o slově pravopis Abeceda Tvarosloví ČJL slovní druhy Tvarosloví ČJL porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje slovní druhy v základním tvaru tvary slov Nauka o slově pravopis Tvarosloví ČJL užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 5

10 ZV Základní vzdělávání jednoduchá souvětí Skladba ČJL druhy vět Skladba ČJL spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky pravopis Nauka o slově pravopis Abeceda Tvarosloví Skladba ČJL správné čtení Skladba Čtení ČJL vyjádření pocitů Sloh Čtení ČJL literární žánry Čtení ČJL práce s textem Skladba Sloh Čtení ČJL odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Český jazyk a literatura, 4. ročník 6

11 ZV Základní vzdělávání Čtení s porozuměním Dojmy z četby Zdokonalování čtení ČJL čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Záznam podstatných informací Osnova Formy společenského styku ČJL rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává Posouzení úplnosti sdělení Formy společenského styku ČJL Reprodukce sdělení Vypravování Dojmy z četby ČJL posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta Komunikace Vypravování Dojmy z četby Formy společenského styku Zdokonalování čtení ČJL Osnova Vypravování Osnova ČJL Význam slov Nauka o slově Vyjmenovaná slova ČJL Stavba slova Stavba slova ČJL vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Slovní druhy Slovní druhy Stavba slova Podstatná jména Slovesa ČJL určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Slova spisovná a nespisovná Nauka o slově ČJL rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Základní skladební dvojice Stavba věty Shoda přísudku s podmětem ČJL vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Věta a souvětí Věta jednoduchá, souvětí ČJL odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Psaní i/y po obojetných souhláskách Vyjmenovaná slova ČJL Dojmy z četby Dojmy z četby ČJL píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Typy textů Dojmy z četby Základní literární pojmy ČJL rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 7

12 ZV Základní vzdělávání Literární pojmy Dojmy z četby Základní literární pojmy ČJL Manipulace v reklamě Reklama ČJL při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě Techniky mluveného projevu Zdokonalování čtení ČJL Výslovnost Zdokonalování čtení ČJL volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace Technika psaní Formy společenského styku ČJL píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry Spojovací výrazy Věta jednoduchá, souvětí ČJL užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje Syntaktický pravopis, shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem ČJL zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Tvorba vlastního textu Formy společenského styku ČJL volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma Český jazyk a literatura, 5. ročník Čtení s porozuměním Technika čtení, práce s textem ČJL čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 8

13 ZV Základní vzdělávání Záznam podstatných informací Žánry písemného projevu Vypravování ČJL rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává Posouzení úplnosti sdělení Reprodukce textu Žánry písemného projevu ČJL posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Reprodukce textu Reprodukce textu Vypravování Technika čtení, práce s textem ČJL reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta Komunikace Žánry písemného projevu ČJL Osnova Reprodukce textu Osnova Vypravování ČJL Význam slov Stavba slova Slovní druhy ČJL Stavba slova Stavba slova ČJL Slovní druhy Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Stavba slova Slovní druhy ČJL vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Slova spisovná a nespisovná Vypravování ČJL Stavba věty Skladba ČJL rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Věta a souvětí Věta jednoduchá, souvětí ČJL odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Psaní i/y po obojetných souhláskách Vyjmenovaná slova ČJL píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách Dojmy z četby, vlastní tvorba Technika čtení, práce s textem ČJL vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Typy textů Základní literární pojmy ČJL rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Literární pojmy Základní literární pojmy ČJL Manipulace v reklamě Reklama ČJL při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě Techniky mluveného projevu Vypravování Technika čtení, práce s textem ČJL volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 9

14 ZV Základní vzdělávání Výslovnost Technika čtení, práce s textem ČJL rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace Technika psaní Žánry písemného projevu Osnova Vypravování ČJL píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry Spojovací výrazy Věta jednoduchá, souvětí ČJL užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje Syntaktický pravopis, shoda přísudku s podmětem Skladba ČJL zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Tvorba vlastního textu Žánry písemného projevu ČJL volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma Český jazyk a literatura, 6. ročník Spisovná výslovnost Zvuková stránka jazyka ČJL Slovní zásoba Stavba slova ČJL spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech Obecné poučení o jazyce Jazyk a jeho útvary ČJL Tvarosloví Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa ČJL rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Skladba Skladba ČJL Pravopis Výcvik v pravopise ČJL Komunikační záměr Písemný projev Naslouchání Mluvený projev ČJL rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 10

15 ZV Základní vzdělávání Jazykové prostředky komunikace Písemný projev Naslouchání Mluvený projev ČJL Studijní čtení Písemný projev Čtení Mluvený projev ČJL Tvořivé psaní Písemný projev ČJL Reprodukce textů Práce s textem ČJL Tvořivá činnost Vlastní tvorba ČJL dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základě literární teorie Literární žánry Základní literární druhy ČJL rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Jazykové a literární příručky Jazykové a literární příručky ČJL samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami Spisovné a nespisovné projevy vzhledem ke komunikačnímu záměru Písemný projev ČJL odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Stavba textu Písemný projev ČJL uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Informační zdroje Jazykové a literární příručky ČJL Reprodukce textů 1 Práce s textem ČJL vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo Jazykové projevy Jazykové a literární příručky Jazyk a jeho útvary ČJL využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 11

16 ZV Základní vzdělávání Český jazyk a literatura, 7. ročník Tvarosloví Slova ohebná Slova neohebná ČJL Pravopis Český pravopis ČJL Slovní zásoba Tvoření slov Význam slov ČJL Syntax Větné členy Druhy vět ČJL Odlišení faktů Čtení Naslouchání ČJL správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji Jazykové prostředky komunikace Písemný projev Mluvený projev ČJL Studijní čtení Čtení Písemný projev Mluvený projev ČJL dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát Reprodukce textu Práce s textem ČJL uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla Spisovné a nespisovné projevy vzhledem ke komunikačnímu záměru Mluvený projev ČJL odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Informační zdroje Jazykové a literární přiručky ČJL Tvořivá činnost Vlastní tvorba ČJL Reprodukce textů 1 Práce s textem ČJL Komunikační záměr Naslouchání Mluvený projev ČJL Zásady komunikace Naslouchání Mluvený projev ČJL vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základě literární teorie formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 12

17 ZV Základní vzdělávání Stavba textů Písemný projev Mluvený projev ČJL Tvořivé psaní Písemný projev ČJL Jazykové projevy Český pravopis ČJL uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Český jazyk a literatura, 8. ročník Obecné poučení o jazyce Český jazyk ČJL Slovní zásoba Nauka o slovech ČJL rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech Spisovná výslovnost Zvuková stránka jazyka ČJL Pravopis Výcvik v pravopise ČJL Tvarosloví Slovní druhy ČJL spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Syntax Skladba ČJL Odlišení faktů Čtení Mluvený projev Naslouchání Písemný projev ČJL Komunikační záměr Mluvený projev Naslouchání ČJL rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 13

18 ZV Základní vzdělávání Jazykové prostředky komunikace Mluvený projev Písemný projev ČJL Způsoby komunikace Mluvený projev Naslouchání ČJL Zásady komunikace Mluvený projev Naslouchání ČJL Stavba textů Mluvený projev Písemný projev ČJL Tvořivé psaní Čtení Písemný projev ČJL Reprodukce textů Práce s textem ČJL Informační zdroje Referáty ČJL dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích Literární směry Nejstarší literatura Přehled lit. směrů s autory ČJL uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře Spisovné a nespisovné projevy vzhledem ke komunikačnímu záměru Písemný projev ČJL odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Literární druhy a žánry Základy literární teorie a historie ČJL rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Znalosti o autorech a dílech Individuální styl autora ČJL Studijní čtení Čtení Písemný projev ČJL rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát Reprodukce textů 1 Referáty Práce s uměleckým dílem ČJL formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo Způsoby interpretace literárního díla Ztvárnění díla ČJL Jazykové projevy Skladba ČJL porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 14

19 ZV Základní vzdělávání Český jazyk a literatura, 9. ročník Obecné poučení o jazyce Český jazyk ČJL rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití Spisovná výslovnost Zvuková stránka jazyka ČJL Slovní zásoba Tvoření slov Význam slova ČJL Pravopis Výcvik v pravopise ČJL Tvarosloví Shrnutí ČJL Skladba Skladba větná ČJL Odlišení faktů Naslouchání Čtení ČJL Komunikační záměr Mluvený projev Naslouchání ČJL spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru Jazykové prostředky komunikace Mluvený projev Písemný projev ČJL Způsoby komunikace Mluvený projev ČJL Studijní čtení Mluvený projev Písemný projev Čtení ČJL Stavba textů Mluvený projev Písemný projev ČJL Tvořivá činnost Mluvený projev Naslouchání Písemný projev Čtení ČJL dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základě literární teorie 15

20 ZV Základní vzdělávání Masmédia Mluvený projev Naslouchání ČJL Reprodukce textů Práce s textem ČJL Informační zdroje Referáty ČJL Literární směry Literatura 20.století ČJL rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře Způsoby interpretace literárního díla Styly autorů ČJL porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování Znalosti o autorech a dílech, individuální autorský styl Individuální styl autora ČJL rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora Rozlišení kvality literatury Literatura hodnotná a konzumní ČJL Zásady komunikace Mluvený projev Naslouchání ČJL Tvořivé psaní Písemný projev ČJL rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů Anglický jazyk, 1. ročník 16

21 ZV Základní vzdělávání porozumění pokynům Mezilidská komunikace CJ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně slovní zásoba Mezilidská komunikace CJ zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal porozumění mluvenému textu Mezilidská komunikace CJ rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu Anglický jazyk, 2. ročník porozumění pokynům Mezilidská komunikace CJ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně slovní zásoba Mezilidská komunikace CJ zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal porozumění mluvenému textu Mezilidská komunikace CJ rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu Anglický jazyk, 3. ročník grafická podoba slova Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy CJ přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení porozumění pokynům Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy CJ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně slovní zásoba Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy CJ zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 17

22 ZV Základní vzdělávání porozumění psanému textu Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy CJ rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu porozumění mluvenému textu Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy CJ rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu psaní Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy CJ píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Anglický jazyk, 4. ročník Porozumění pokynům Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov CJ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností Porozumění čtenému textu Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov CJ rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Vyhledávání informací Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov CJ vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Jednoduché písemné sdělení Jednoduchá sdělení Základní gramatika CJ napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života Porozumění slovům a jednoduchým větám Pravidla komunikace v běžných situacích Slovní zásoba a tvoření slov CJ rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Porozumění jednoduchému poslechu Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov CJ Údaje ve formuláři Jednoduchá sdělení CJ rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu vyplní osobní údaje do formuláře 18

23 ZV Základní vzdělávání Jednoduchý rozhovor Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov CJ se zapojí do jednoduchých rozhovorů Sdělení základních osobních informací Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy CJ Otázky a odpovědi Tematické okruhy Základní gramatika CJ sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Anglický jazyk, 5. ročník Porozumění pokynům Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy CJ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností Porozumění čtenému textu Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov CJ rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Vyhledávání informací Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov CJ vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Jednoduché písemné sdělení Jednoduchá sdělení Základní gramatika CJ napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života Porozumění slovům a jednoduchým větám Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov CJ rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Porozumění jednoduchému poslechu Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov CJ Údaje ve formuláři Jednoduchá sdělení CJ rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu vyplní osobní údaje do formuláře 19

24 ZV Základní vzdělávání Jednoduchý rozhovor Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov CJ se zapojí do jednoduchých rozhovorů Sdělení základních osobních informací Pravidla komunikace v běžných situacích Tematické okruhy CJ Otázky a odpovědi Tematické okruhy Základní gramatika CJ sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Anglický jazyk, 6. ročník Poslech s porozuměním 1 Místo, kde žiji Anglicky mluvící země Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Svátky, zvyky a tradice CJ rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Poslech s porozuměním 2 Místo, kde žiji Anglicky mluvící země Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Svátky, zvyky a tradice CJ rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Mluvení - otázky Místo, kde žiji Anglicky mluvící země Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Svátky, zvyky a tradice CJ se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Mluvení - základní informace Místo, kde žiji Anglicky mluvící země Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Svátky, zvyky a tradice CJ mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 20

25 ZV Základní vzdělávání čase a dalších osvojovaných tématech Mluvení - vypravování a popis Místo, kde žiji Anglicky mluvící země Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Svátky, zvyky a tradice CJ vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Čtení - vyhledávání Místo, kde žiji Anglicky mluvící země Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Svátky, zvyky a tradice CJ vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Čtení - porozumění Místo, kde žiji Anglicky mluvící země Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Svátky, zvyky a tradice CJ rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Psaní - vyplnění dokumentu Místo, kde žiji Anglicky mluvící země Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Svátky, zvyky a tradice CJ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Psaní - psaní textu Místo, kde žiji Anglicky mluvící země Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Svátky, zvyky a tradice CJ napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 21

26 ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk, 7. ročník Poslech s porozuměním 1 Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Škola a zaměstnání Jídlo a stravovací návyky CJ rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Poslech s porozuměním 2 Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Škola a zaměstnání Jídlo a stravovací návyky CJ rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Mluvení - otázky Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Škola a zaměstnání Jídlo a stravovací návyky CJ se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Mluvení - základní informace Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Škola a zaměstnání Jídlo a stravovací návyky CJ mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Mluvení - vypravování a popis Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Škola a zaměstnání Jídlo a stravovací návyky CJ vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Čtení - vyhledávání Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Škola a zaměstnání Jídlo a stravovací návyky CJ vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Čtení - porozumění Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Škola a zaměstnání Jídlo a stravovací návyky CJ rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 22

27 ZV Základní vzdělávání Psaní - vyplnění dokumentu Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Škola a zaměstnání Jídlo a stravovací návyky CJ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Psaní - psaní textu Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Škola a zaměstnání Jídlo a stravovací návyky CJ napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Anglický jazyk, 8. ročník Poslech s porozuměním 1 Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání CJ rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Poslech s porozuměním 2 Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání CJ rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Mluvení - otázky Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání CJ se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 23

28 ZV Základní vzdělávání Mluvení - základní informace Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání CJ mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Mluvení - vypravování a popis Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání CJ vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Čtení - vyhledávání Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání CJ vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Čtení - porozumění Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání CJ rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Psaní - psaní textu Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání CJ napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Psaní - vyplnění dokumentu Svátky, zvyky a tradice Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě Prázdniny a cestování Volný čas Zdraví a jeho ochrana Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání CJ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 24

29 ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk, 9. ročník Poslech s porozuměním 1 Svátky, zvyky a tradice Zdraví a jeho ochrana Prázdniny a cestování Volný čas Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě CJ rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Poslech s porozuměním 2 Svátky, zvyky a tradice Zdraví a jeho ochrana Prázdniny a cestování Volný čas Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě CJ rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Mluvení - otázky Svátky, zvyky a tradice Zdraví a jeho ochrana Prázdniny a cestování Volný čas Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě CJ se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Mluvení - základní informace Svátky, zvyky a tradice Zdraví a jeho ochrana Prázdniny a cestování Volný čas Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě CJ mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Mluvení - vypravování a popis Svátky, zvyky a tradice Zdraví a jeho ochrana Prázdniny a cestování Volný čas Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě CJ vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Čtení - vyhledávání Svátky, zvyky a tradice Zdraví a jeho ochrana Prázdniny a cestování Volný čas Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě CJ vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Čtení - porozumění Svátky, zvyky a tradice Zdraví a jeho ochrana Prázdniny a cestování Volný čas Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě CJ rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 25

30 ZV Základní vzdělávání Psaní - psaní textu Svátky, zvyky a tradice Zdraví a jeho ochrana Prázdniny a cestování Volný čas Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě CJ napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Psaní - vyplnění dokumentu Svátky, zvyky a tradice Zdraví a jeho ochrana Prázdniny a cestování Volný čas Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě CJ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Psaní - reakce na sdělení Svátky, zvyky a tradice Zdraví a jeho ochrana Prázdniny a cestování Volný čas Jídlo a stravovací návyky Škola a zaměstnání Anglicky mluvící země Místo, kde žiji Můj život a lidé kolem mě Životní prostředí a svět kolem mě CJ reaguje na jednoduché písemné sdělení Ruský jazyk, 8. ročník poslech s porozuměním_1 UVEDENÍ DO RJ RODINA PŘÁTELÉ - ZVÍŘATA ŠKOLA, TŘÍDA VYROVNÁVACÍ LEKCE JÍDLO ÚVOD DO AZBUKOVÉHO OBDOBÍ KDO TU JE? KDO TO JE? JAK SE JMENUJEŠ? SEZNAMTE SE, MOJE RODINA ODKUD JSOU? CHCI BYDLET NA VESNICI PŘESTÁVKY MÁM RÁD FILIP MÁ NAROZENINY DCJ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 26

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 4.1.1. Český jazyk a literatura Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> - 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ 5.1.1.2 CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti RVP Jazyk a jazyková komunikace. Žák 2. stupně základní školy je vzděláván ve třech oblastech

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura : ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 9 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 15 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Č. j.: ČŠIG-460/11-G21 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání únor 2011 Příloha č. 5

Č. j.: ČŠIG-460/11-G21 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání únor 2011 Příloha č. 5 Analýza strategických dokumentů (RVP PV a RVP ZV) vzhledem k výstupům dětí a žáků vztahujícím se k předčtenářským dovednostem a čtenářské gramotnosti Mateřské a základní školy, včetně nižších ročníků víceletého

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk

Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 1.stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá

Více

Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk

Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 1.stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně i písemně

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk

Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 1.stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá

Více

Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk

Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Vzdělávací oblasti 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 1.stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více