ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ , za rok 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014."

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ , za rok Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014 ve smyslu ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne Přezkoumané období od do Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne Přezkoumání vykonal: Karel Groger, kontrolor pověřený přezkoumáním. Pověření k výkonu přezkoumání podle 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.j.: LK-0079/14/Gro dne Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly. Při přezkoumání byli přítomni: Vlasta Špačková - starostka obce Ilona Jozífková - účetní Krajsky úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: kraj-lbc.cz IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 Předmět přezkoumání; Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v 3 tohoto zákona. Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona: - ustanovení 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, ustanovení 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, ustanovení 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, ustanovení 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, ustanovení 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, ustanovení 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, ustanovení 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, - ustanovení 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - ustanovení 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, ustanovení 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, - ustanovení 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, ustanovení 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, ustanovení 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku, - ustanovení 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

3 A. V ý sled ek d ílčích p řezk o u m á n í A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2014 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního c elk u... 2,87 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku...7,49 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku... 17,09 % V Liberci dne Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření: -3 -

4 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému přezkoumáním. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu. nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. V kontrolovaném období dle prohlášení obce: obec nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, směnnou, darovací a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady. Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše ,00 Kč. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice o počtu 18 stran byla seznámena a její stejnopis převzala, starostka obce Vlasta Špačková Vlasta Špačková starostka obce

5 P říloh a ke zp rávě o v ý sled k u p řezk ou m án í h o sp o d a řen í za rok Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: Závěrečný účet Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy z přezkoumání - byl projednán v zastupitelstvu obce usnesení - bod č. 2. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný účet bez výhrad. Návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění (od do ). Na webových stránkách obce je stále dostupný. Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v 17 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období let , který byl v rámci dílčího přezkoumání hospodaření předložen, obsahoval následující hodnoty v tis. Kč: Příjmy celkem Výdaje celkem Financování Rozpočtový výhled do roku 2018 zabezpečuje splátky dlouhodobého úvěru. Pravidla rozpočtového provizoria Podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření na počátku roku 2014 do doby schválení rozpočtu ( 13 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění) byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce usnesení - bod č. 3. V takto schválených podmínkách byla stanovena nepřekročitelnost skutečně realizovaných výdajů ve stejném období roku 2013 s výjim kou příjm ů a výdajů na plynofikaci obce. Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 byl zveřejněn v souladu s 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a to v období od do Na webových stránkách obce je stále dostupný. Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem usnesení - bod č. 1 jako přebytkový.

6 Rozpočet na rok 2014 představuje následující souhrnné objemy po promítnutí konsolidace příjmů a výdajů: Příjmy celkem ,00 Kč Výdaje celkem ,00 Kč Financování ,00 Kč Rozpis rozpočtu - byl proveden v souladu s ustanovením 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění v členění dle platné rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.) a jeho data byla pořízena do výkazu Fin 2-12M - pro hodnocení rozpočtu. Rozpočtová opatření Zastupitelstvo obce v roce 2014 projednalo a schválilo následující úpravy rozpočtu: příjmy výdaje financování SR , , ,00 úpravy rozpočtu: ZO , , usn. - bod 1 ZO , ,50 0,00 usn. - bod 1 ZO , ,98 0,00 usn. - bod 1 ZO , ,00 0,00 usn. - bod 10 ZO , ,00 0,00 usn. - bod 3 RO , ,00 0,00 usn.- bod 1 UR , , ,00 V kontrolovaném období obec zcela zabezpečila ustanovení 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění. Objemy takto schváleného upraveného rozpočtu navazují na hodnoty vykázané ve výkazu Fin 2-12M. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu V kontrolovaném výkazu Fin 2-12M k nebyly zjištěny nedostatky, objemy schválené zastupitelstvem, včetně provedených úprav navazovaly na objemy rozpočtu obsažené v citovaném výkaze. Při naplnění příjmů upraveného rozpočtu k na 97,85% ( tis. KČ) a čerpání výdajů posledně platného rozpočtu na 91,44 % ( tis. Kč) bylo docíleno kladné saldo příjmů a výdajů v objemu 1912 tis. Kč.

7 V tabulce je uvedena struktura rozpočtu a jeho plnění (v konsolidovaných hodnotách): rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR Příjmy , , ,48 97,85 Výdaje , , ,65 91,44 Saldo P a V , , ,83 X Rozvaha Majetek obce Kontrole byla předložena rozvaha sestavená k Stav k rozvahovému dni byl porovnán se stavem zjištěným při inventarizaci - nebyly zjištěny nedostatky. Stálá aktiva k datu činila ,05 Kč, po proúčtované korekci ,08 Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek vykázány v objemu ,80 Kč představoval: - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) ,00 Kč, - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019) ,80 Kč Dlouhodobý hmotný majetek vykázaný k rozvahovému dni činil ,25 Kč, na této hodnotě se nejvíce podílely: - Stavby (účet 021) ,62 Kč, - Pozemky (účet 031) ,67 Kč, - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) ,88 Kč, - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) ,46 Kč, - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) ,62 Kč. Navýšení dlouhodobého hmotného majetku (účet Stavby) bylo především ovlivněno zúčtováním: - plynofikace Roudný 1. a 2. etapa - doklad č ze dne ,22 Kč, Meziroční nárůst nedokončeného dlouhodobého majetku (účet 042) byl především způsoben : - akcí Chodník ke šťastné zemi - doklad č ze dne a doklad č ze dne v celkové hodnotě ,89 Kč, - akcí Kanalizace Radvánovice - doklad č ze dne v hodnotě ,00 Kč. Dlouhodobé závazky v celkové objemu ,00Kč v sobě zahrnutí: - účet Dlouhodobé úvěry ,00 Kč, - účet Ostatní dlouhodobé závazky ,00 Kč. Krátkodobé závazky vykázané k činily ,20 Kč a vztahovaly se především: - k účtu dodavatelé 2 593,00 Kč, - k účtu Krátkodobě přijaté zálohy ,00 Kč, - k účtu Zaměstnanci ,00 Kč, - k účtu Sociální zabezpečení ,00 Kč, - k účtu Zdravotní pojištění ,00 Kč,

8 - k účtu Daň z příjmů - k účtu Jiné přímé daně - k účtu DPH - k účtům časového rozlišení ,00 Kč, ,00 Kč, ,00 Kč, ,20 Kč. Odpisy dlouhodobého majetku Každá majetková karta má zpracovaný odpisový plán. Dle směrnice o odpisování dlouhodobého majetku č. 13 se předpokládá rovnoměrný způsob odpisování s roční frekvencí do výše 5% zůstatkové ceny. K datu představovaly odpisy dlouhodobého majetku na účtu 551 celkový objem ,41 Kč, k tomu byl doložen účetní doklad číslo ze dne Příloha rozvahy Kontrole byla předložena příloha k rozvaze - přílohy byly vyplněny ve všech částech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty sestavený k obsahoval následující hodnoty: Náklady celkem Výnosy celkem ,85 Kč ,30 Kč Daň z příjmů - účet ,00 Kč Výsledek hospodaření - zisk - po zdanění ,45 Kč - navazoval na účet výsledek hospodaření běžného účetního období. Schválení roční účetní závěrky Zastupitelstvo obce usnesením - bod 3 schválilo účetní závěrku obce Karlovice za rok Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tomu doložen protokol ze dne Bankovní výpis Zůstatky na bankovních účtech k : KBč.ú /0100 ČSOB č.ú /0300 ČNBč.ú /0710 Celkem ,10 Kč ,27 Kč ,40 Kč ,77 Kč ( ) ( ) ( ) Úhrnná částka na bankovních účtech navazovala na konečný zúčtovaný stav na účtu 231 a na řádek 6010 výkazu Fin 2-12M k datu

9 Účetní doklad Kontrole byly v rámci přezkoumání podrobeny účetní doklady vztahující se k denním výpisům účtu č /0100: - číslo 84 z až číslo 103 z (č.dokl č )), - číslo 164 z až číslo 183 z (č.dokl č ), - číslo 215 z až číslo 223 z (č.dokl č )), - číslo 234 z až číslo 242 z (č.dokl č ). Kontrolované doklady obsahovaly předepsané náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob dle aktuálního podpisového vzoru, nedostatky v účtování ani nedostatky v uplatňování rozpočtové skladby nebyly zjištěny. Účtový rozvrh Kontrole byl předložen platný účtový rozvrh pro rok 2014, analytické členění účtů koresponduje s potřebami obce. Pokladní doklad V rámci přezkoumání byly kontrole podrobeny pokladní doklady, a to: pokladna obecního úřadu -doklade z až č z , - doklad č z až č z , - doklad č z až č z , pokladna DPS a) příjmová pokladna doklad č. P 240 z až č. P 297 z , doklad č. P 473 z až č. P 532 z doklad č. P 652 z až č. P 707 z b) výdajová pokladna doklad č. V 49 z až č. V 58 z , doklad č. V 109 z až č. V 129 z doklad č. V 153 z až č. V 179 z K datu byly prostředky z pokladem převedeny pokladními doklady: - DPS - doklad č. V 179 ze dne převod na obecní úřad 649,00 Kč, - pokladna OÚ - doklad č ze dne převod na BÚ ,00 Kč.

10 Kontrolované pokladní doklady obsahovaly veškeré náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob. Limit pokladen je stanoven ve výši ,00 Kč. Doporučení: Zvážit úpravu limitu hotovostních prostředků, případně tento zrušit a hotovostní prostředky ošetřit v rámci smlouvy o pojištění majetku. Dohoda o hmotné odpovědnosti Kontrole byly předloženy dvě dohody o hmotné odpovědnosti sepsané na "funkci účetní, administrativní pracovnice" ze dne a na "funkci vedoucí DPS" ze dne Dohody byly v souladu s 250 a 256, Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění. Kniha došlých faktur K datu bylo celkem přijato a evidováno 423 dodavatelských faktur v číselné řadě Kontrole účtování byly podrobeny došlé faktury pod pořadovým číslem: z až číslem 147 z , z až číslem 286 z z až číslem 380 z Předpis je účtován v souladu se zákonem o účetnictví, kniha došlých faktur obsahuje veškeré náležitosti. K sledovanému datu nebyly uhrazeny dodavatelské faktury v objemu 2 593,00 Kč, což bylo doloženo následujícími obraty na účtu Dodavatelé: - stavk ,47 Kč - předepsané fa k ,25 Kč - úhrada k ,72 Kč - saldo účtu 321 k ,00 Kč Zúčtované saldo účtu Dodavatelé bylo specifikováno v rámci dokladové inventarizace a doloženo fotokopiemi předmětných faktur. Kniha odeslaných faktur K datu bylo celkem vystaveno 192 faktur: - za služby v číselné řadě Kontrole účtování byly podrobeny došlé faktury pod pořadovým číslem : 24 z až číslem 80 z za stočné v číselné řadě Kontrole účtování byly podrobeny došlé faktury pod pořadovým číslem: 24 z až číslem 90 z Předpis je účtován v souladu se zákonem o účetnictví, kniha vydaných faktur obsahuje veškeré náležitosti. Saldo účtu 311xxxx - Odběratelé k činilo ,00 Kč a navazovalo na neuhrazené závazky evidované v knize vydaných faktur k sledovanému datu.

11 Evidence pohledávek Celkové krátkodobé pohledávky představovaly k datu ,68 Kč, na kterých se nejvíce podílely: - Odběratelé - účet ,00 Kč, v tom: neuhrazené faktury ,00 Kč faktury za stočné ,00 Kč nájemné ,00 Kč nájem - plynárenské zařízení 7 138,00 Kč - Krátkodobé poskytnuté záloha - účet ,20 Kč, - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - účet ,50 Kč, v tom: poplatek ze vstupného ,50 Kč odvoz TKO 7 115,00 Kč hřbitovní poplatky 560,00 Kč - Pohledávky ze sdílených daní - účet ,00 Kč, - Ostatní krátkodobé pohledávky - účet ,98 Kč. Veškeré pohledávky byly specifikovány v rámci dokladové inventarizace a doloženy dostupnými postupy o jejich vymáhání. Ve sledovaném období byly proúčtovány opravné položky k pohledávkám, a to: -uúčtu ,80 Kč, k tomu doložen doklad č z , - u účtu ,00 Kč, doloženo účetním dokladem č z Obec tímto zabezpečila ustanovení 23 a 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Inventurní soupis majetku a závazků K zajištění inventarizace majetku obce k bylo kontrole předloženo: - směrnice č. 6 o inventarizaci majetku a závazků v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., - plán inventur pro rok 2014 ze dne se stanovením termínů pro provedení fyzické a dokladové inventury, - jmenování inventarizační komise dne , - prezenční listina o proškolení členů komise ze dne , - inventarizační zpráva ze dne , která obsahovala veškeré údaje vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb.. Kontrole byly dále předloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci. K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy. Nemovitý majetek podložen aktuálním výpisem z katastru nemovitostí. Finanční prostředky na účtech byly opatřeny fotokopiemi bankovních výpisů. Stavy majetku k datu uvedené na inventumích soupisech souhlasí se stavy v účetnictví. V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, která zahrnovala: - zastavený majetek ,98 Kč (účet č ), - majetek vedený v operativní evidenci ,60 Kč (účet č ), - věcná břemena ,00 Kč (účet č )

12 Odměňování členů zastupitelstva V souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne usnesení bod č. 6 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od , a to v členění místostarostka, člen rady a člen zastupitelstva. Schválené a vyplácené měsíční odměny nepřesahují objem uvedený v příloze č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v posledním znění č. 459/2013 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Ustavující zastupitelstvo dne usnesení - bod 2 schválilo výše odměn neuvolněných zastupitelů v členění místostarosta, člen rady a členové kontrolního a finančního výboru s účinností ode dne přijetí usnesení a složení slibu. Výše měsíčních odměn nepřesahují objemy uvedené v příloze č. 1 platného nařízení vlády (č. 459/2013 Sb.). Kontrole byla podrobena správnost výše měsíční odměny uvolněnému zastupiteli - starostce obce - nebyly zjištěny nedostatky. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Volby do Evropského parlamentu - provozní dotace - pol UZ 98010, objem ,00 Kč Skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na 6117 s přiděleným účelovým znakem činily ,00 Kč, nevyužitá částka ve výši 3 682,00 Kč byla vrácena na účet KU Přidělené prostředky byly čerpány dle Směrnice MF č.j. MF-62970/2013/ ze dne uveřejněné ve Zprávách MF č. 4/2013. Volby do zastupitelstev obcí - provozní dotace pol UZ , objem ,00 Kč Skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na 6115 s přiděleným účelovým znakem činily ,00 Kč, nevyužitá částka ve výši 5 672,00 Kč byla vrácena na účet KU Přidělené prostředky byly čerpány dle Směrnice MF č.j. MF-62970/2013/ ze dne uveřejněné ve Zprávách MF č. 4/2013. A ktivní politika zaměstnanosti - provozní dotace - pol UZ 13234, objem ,00 Kč K tomuto dotačnímu titulu byla předložena: Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SMA-VN-27/2014 ze dne na 3 pracovní místa se zařazením - pomocní a nekvalifikovaní pracovníci na dobu od do s maximálním měsíčním příspěvkem ,00 Kč a dodatek č. 1 ze dne , kterým se prodlužuje platnost dohody do

13 Plynofikace obce Karlovice Roudný investiční dotace pol. 4216, UZ 15833, objem ,49 Kč pol. 4213, UZ 90877, objem ,99 Kč Jedná se o podílové pokrytí skutečných způsobilých výdajů vztahujících se k níže uvedeným rozhodnutím: Rozhodnutí Ministerstva a životního prostředí ze dne , identifikační číslo 115D na akci Plynofikace I. etapa a smlouva č ze dne uzavřená se SFZP (schválená v ZO usnesení bod 5): - termín závěrečného vyúčtování , - způsobilé výdaje celkem ,00 Kč zdroje krytí: SR (85%) ,50 Kč SFŽP (5%) ,99 Kč Rozpočet obce (10%) ,51 Kč Rozhodnutí Ministerstva a životního prostředí ze dne , identifikační číslo 115D na akci Plynofikace II etapa (přijatá dotace schválena v ZO usnesení bod 6): - termín závěrečného vyúčtování , - způsobilé výdaje celkem ,00 Kč zdroje krytí: SR (40%) ,99 Kč Rozpočet obce (60%) ,01 Kč Výběrové řízení na dodavatele akcí bylo provedeno v roce Poskytování sociálních služeb - provozní dotace - pol UZ , objem ,00 Kč Prostředky byly přiznány v souladu s Rozhodnutím MPSV č. 1 ze dne na úhradu mzdových nákladů pečovatelské služby. Čerpání těchto prostředků doloženo předloženým vyúčtováním ze dne Bezpečně přes silnici 1/35 - investiční dotace - pol UZ 91628, objem ,00 Kč. K této dotaci doložena smlouva č. 706/2014 ze dne uzavřená se Státním fondem dopravní infrastruktury - ISPROFOND Zadavatelem akce -Ředitelství silnic a dálnic Praha. Termín konečného vyúčtování je stanoven do Oprava CAS 32T provozní dotace - pol objem ,00 Kč Prostředky přiznány na základě smlouvy č. OLP/1284/2013 schválené zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 219/13/ZK na celkový objem ,00 Kč. V roce 2013 převedeno 90 % celkové dotace.

14 Celkové výdaje představovaly ,00 Kč, podíl vlastních prostředků obce činil ,00 Kč, tj. 55,8 %. Závěrečné vyúčtování poskytovateli dotace bylo předloženo Dorovnání 10%ní pozastávky ve výši ,00 Kč bylo na základě konečného vyúčtování provedeno Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů - provozní dotace pol UZ , objem 8 037,00 Kč Prostředky přiznány na základě smlouvy č. OLP/2016/2014 ze dne schválené zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 376/14/ZK. Prostředky byly určeny na: - výdaje na odbornou přípravu strojníků a velitelů družstev (2 980,00 Kč), - zásah jednotek (1 897,00 Kč) - na refundaci mzdy a cestovní náklady (3 160,00 Kč). Kontrole bylo předloženo vyúčtování poskytnutých prostředků ze dne , které bylo součástí podkladů pro finanční vypořádání za rok Sirén ový přijímač pro SDH Karlovice - provozní dotace - pol objem ,00 Kč Prostředky přiznány na základě smlouvy č. OLP/1604/2014 ze dne schválené zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 269/14/ZK. Kontrole bylo předloženo závěrečné vyúčtování ze dne , celkové výdaje činily ,00 Kč, podíl vlastních prostředků obce činil 50,4%. Dohody o provedení práce V rámci přezkoumání byly namátkově prověřeny následující dohody o provedení práce sepsané v roce 2014: - distribuce volebních lístků - ze dne , pracovní fond max. 25 hodin, termín plnění od do , - oprava laviček u DPS - ze dne , pracovní fond max. 150 hodin, termín plnění od do , - úklidové práce- ze dne , fond pracovní doby 44 hodin/měsíčně, termín splnění od do , - vedení a údržba webových stránek) - ze dne , termín plnění od do , fond pracovní doby max. 300 hodin. Předložené dohody o provedení práce byly sepsány souladu s ustanovením 75 a 77 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění. Tato oblast byla podrobena kontrole Finančním úřadem Turnov (protokol ze dne ) se zaměřením na zajištění daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - bez zjištění nedostatků.

15 Smlouvy nájemní N a tom to úseku obec eviduje plnění nájem ních sm luv na: - 46 bytových jednotek včetně DPS - 11 nebytových prostor, zařízení, - 3 na pronájem pozemků a vodních ploch V roce 2014 byla nově uzavřena nájemní smlouva o pronájmu zařízení: - pronájem plynárenského zařízení ze dne na dobu určitou do roku 2019, uzavřená se společností VČP Net, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ , s výší ročního nájemného 7 138,00 Kč, v zastupitelstvu obce schválena usnesení - bod 6. K datu nebylo neuhrazeno nájemné z bytů a nebytových prostor v celkové výši ,00 Kč, z toho po lhůtě splatnosti ,00 Kč. Dále nebyla naplněna povinnost vyplývající z pronájmu plynárenského zařízení ve výši 7 138,00 Kč. Veškeré pohledávky byly specifikovány v rámci dokladové inventarizace a doloženy postupy jejich vymáhání. Smlouvy o přijetí úvěru Dlouhodobý úvěr č. smlouvy: 1837/11/5655 ze dne č. úvěrového účtu: /0300 výše úvěru: ,00 Kč účel: nákup požárního automobilu TATRA 815 neuhrazená jistina k ,00 K č -v áže na účet splátka jistiny I.- XII ,00 Kč - váže na pol neuhrazená jistina k ,00 Kč - váže na účet poslední termín úhrady jistiny: č. smlouvy : 0315/12/5655 ze dne č. úvěrového účtu: /0300 výše úvěru: ,00 Kč účel: přefínancování úvěru Raiffeisenbank neuhrazená jistina kl ,00 Kč - váže na účet splátka jistiny I:- XII ,00Kč - váže na pol neuhrazená jistina k ,00 Kč - váže na účet poslední termín úhrady jistiny: Na tomto úseku byly zabezpečeny veškeré účetní operace, zůstatky úvěrových účtů navazují na objemu v účetnictví. Z výše uvedeného vyplývá následující rekapitulace dlouhodobých závazků: - neuhrazená jistina k splátky I.-XII neuhrazená jistina k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč.

16 Dlouhodobé závazky - výše splátek jistiny dlouhodobého úvěrů v rozpočtu na rok 2015 představuje ,00 Kč. Tato hodnota bude použita pro výpočet ukazatelů podle ustanovení 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.. Smlouvy zástavní Kontrole byla předložena Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne k nemovitostem č. 0316/12/5655, smlouvu k zajištění pohledávek ve výši ,- Kč - "č.p. 79, č.p. 80, p.p.č. 563, 564, 1224/2, 1224/4, 1224/5 a 1090/1" schválilo ZO na zasedání dne Zastavený majetek je veden na podrozvahovém účtu č v hodnotovém vyjádření ,98 Kč. D okum entace k veřejným zakázkám Při dílčím přezkoumání hospodaření byl kontrole podroben postup obce při zadávání níže uvedených veřejných zakázek v rámci podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. K jednotlivým akcím byly předloženy následující podklady o postupu řízení: Akce: Revitalizace vodoteče Roudný - akce schválena v rámci rozpočtu na rok výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb.) ze dne , - oslovení 5 firem, - složení hodnotící komise ze dne , - protokol o otvírání obálek a posouzení nabídek ze dne , - vítězná firma SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, IČ , - mlouva o dílo ze dne rozpočtové náklady ,77 Kč bez DPH, - finanční krytí akce - vlastní zdroje obce Akce: Chodník Radvánovice - akce schválena v rámci rozpočtu na rok výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb.) ze dne , - osloveny 3 firmy, - složení hodnotící komise ze dne , - protokol o otvírání obálek a posouzení nabídek ze dne , - vítězná firma ZIDUKA vodohospodářské stavby Turnov, IČ , - smlouva o dílo ze dne rozpočtové náklady ,00 Kč bez DPH, - finanční krytí akce - vlastní zdroje obce Smlouvy byly schváleny Radou obce a K zabezpečení 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění je zřízen profil zadavatele: https://www. moiedatovaschranka.cz/portal/isds/index7ev-lhbtzcwvldsxnzavo.

17 V rámci závěrečného přezkoumání byl kontrole podroben postup obce při výběru dodavatele na akci Zateplení budovy Obecního úřadu v Karlovicích, k tomu bylo doloženo: - písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. ze dne lhůta podání nabídek do , - osloveny 4 firmy - protokol o otvírání obálek a posouzení nabídek ze dne , - oznámení rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky ze dne , - vítězná firma SPIDERS s.r.o. Liberec, IČ , - smlouva o dílo ě. 1/2015 ze dne rozpočtové náklady ,83 Kč bez DPH, - finanční krytí - podílové financování z SFŽP Doloženo zveřejnění na profilu zadavatele: hlty://karlovice-sedmihorkv.yrofilzadavatele.cz/. Vnitřní předpis a směrnice Obec ke svému hospodaření vydala následující soubor vnitřních předpisů a směrnic, které byly předloženy kontrole: č. 1) vedení a systém zpracování účetnictví - součástí je stanovení pokladních limitů pro OÚ i DPS na ,- Kč a Příloha č. 1) s podpisovými vzory č. 2) evidence účtování a oceňování majetku č. 3) tvorba a použití sociálního fondu (na dovolenou a na stravné) č. 4) organizační struktura obce č. 5) tvorba a použití opravných položek č. 6) inventarizace majetku a závazků - přílohou Plán inventarizace č. 7) spisový a skartační řád č. 8) finanční kontrola č. 9) kontrolní řád výborů č. 10) směrnice o rozpočtu č. 11) časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek č. 12) směrnice k DPH č. 13) odpisování majetku Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva jsou obsahově vedeny v souladu s ustanovením 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Kontrole byly podrobeny zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva , , , , , (ustavující ZO) a Dále pak vzhledem k materiálům vztahujících se k roku 2014 zápis a usnesení zastupitelstva z , kde mimo jiné byly schváleny podmínky rozpočtového provizoria na počátek roku 2014 do doby schválení rozpočtu na toto období.

18 Zápisy z jednání rady včetně usnesení Za kontrolované období - k datu se rada obce sešla celkem na 10ti jednáních, ze kterých byly kontrole předloženy zápisy: Jednání se konala ve dnech , , , , 2. 7., , 6. 10, , a Výše uvedené dokumenty byly v souladu s ustanoveními 101, zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Sociální fo n d Hospodaření s tímto účelovým fondem upravuje směrnice č. 3 - tvorba a používání sociálního fondu účinná od Fond je tvořen 3% vyplacených hrubých mezd, čerpání se vztahuje na příspěvky na oběd (20,00 Kč) a na dovolenou (2 000,00 Kč). Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 se počítá s objemem prostředků tohoto fondu ve výši ,00 Kč. V kontrolovaném období doznalo hospodaření s těmito prostředky následujících hodnot: - Počáteční stav k ,96 Kč - Tvorba fondu ,00 Kč - Čerpání prostředků ,00 Kč - Konečný stav k ,96 Kč Tvorba i použití prostředků v roce 2014 byla realizována v souladu s platnou vnitřní směrnicí, konečný stav navazuje na vykázaný objem účtu Ostatní fondy. Vnitřní kontrolní systém Zabezpečení ustanovení 119 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, o činnosti finančního a kontrolního výboru bylo v rámci přezkoumání doloženo. Zápisy údajů do RUIAN Obec má přístup do systému RUIAN. Vlastní pořizování zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí zabezpečuje na základě informací účastníků (stavebníků) stavební úřad města Turnov. Na tuto oblast není uzavřená smlouva.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více