ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ , za rok 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014."

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ , za rok Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014 ve smyslu ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne Přezkoumané období od do Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne Přezkoumání vykonal: Karel Groger, kontrolor pověřený přezkoumáním. Pověření k výkonu přezkoumání podle 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.j.: LK-0079/14/Gro dne Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly. Při přezkoumání byli přítomni: Vlasta Špačková - starostka obce Ilona Jozífková - účetní Krajsky úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: kraj-lbc.cz IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 Předmět přezkoumání; Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v 3 tohoto zákona. Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona: - ustanovení 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, ustanovení 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, ustanovení 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, ustanovení 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, ustanovení 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, ustanovení 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, ustanovení 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, - ustanovení 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - ustanovení 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, ustanovení 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, - ustanovení 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, ustanovení 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, ustanovení 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku, - ustanovení 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

3 A. V ý sled ek d ílčích p řezk o u m á n í A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2014 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního c elk u... 2,87 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku...7,49 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku... 17,09 % V Liberci dne Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření: -3 -

4 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému přezkoumáním. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu. nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. V kontrolovaném období dle prohlášení obce: obec nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, směnnou, darovací a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady. Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše ,00 Kč. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice o počtu 18 stran byla seznámena a její stejnopis převzala, starostka obce Vlasta Špačková Vlasta Špačková starostka obce

5 P říloh a ke zp rávě o v ý sled k u p řezk ou m án í h o sp o d a řen í za rok Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: Závěrečný účet Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy z přezkoumání - byl projednán v zastupitelstvu obce usnesení - bod č. 2. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný účet bez výhrad. Návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění (od do ). Na webových stránkách obce je stále dostupný. Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v 17 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období let , který byl v rámci dílčího přezkoumání hospodaření předložen, obsahoval následující hodnoty v tis. Kč: Příjmy celkem Výdaje celkem Financování Rozpočtový výhled do roku 2018 zabezpečuje splátky dlouhodobého úvěru. Pravidla rozpočtového provizoria Podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření na počátku roku 2014 do doby schválení rozpočtu ( 13 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění) byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce usnesení - bod č. 3. V takto schválených podmínkách byla stanovena nepřekročitelnost skutečně realizovaných výdajů ve stejném období roku 2013 s výjim kou příjm ů a výdajů na plynofikaci obce. Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 byl zveřejněn v souladu s 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a to v období od do Na webových stránkách obce je stále dostupný. Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem usnesení - bod č. 1 jako přebytkový.

6 Rozpočet na rok 2014 představuje následující souhrnné objemy po promítnutí konsolidace příjmů a výdajů: Příjmy celkem ,00 Kč Výdaje celkem ,00 Kč Financování ,00 Kč Rozpis rozpočtu - byl proveden v souladu s ustanovením 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění v členění dle platné rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.) a jeho data byla pořízena do výkazu Fin 2-12M - pro hodnocení rozpočtu. Rozpočtová opatření Zastupitelstvo obce v roce 2014 projednalo a schválilo následující úpravy rozpočtu: příjmy výdaje financování SR , , ,00 úpravy rozpočtu: ZO , , usn. - bod 1 ZO , ,50 0,00 usn. - bod 1 ZO , ,98 0,00 usn. - bod 1 ZO , ,00 0,00 usn. - bod 10 ZO , ,00 0,00 usn. - bod 3 RO , ,00 0,00 usn.- bod 1 UR , , ,00 V kontrolovaném období obec zcela zabezpečila ustanovení 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění. Objemy takto schváleného upraveného rozpočtu navazují na hodnoty vykázané ve výkazu Fin 2-12M. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu V kontrolovaném výkazu Fin 2-12M k nebyly zjištěny nedostatky, objemy schválené zastupitelstvem, včetně provedených úprav navazovaly na objemy rozpočtu obsažené v citovaném výkaze. Při naplnění příjmů upraveného rozpočtu k na 97,85% ( tis. KČ) a čerpání výdajů posledně platného rozpočtu na 91,44 % ( tis. Kč) bylo docíleno kladné saldo příjmů a výdajů v objemu 1912 tis. Kč.

7 V tabulce je uvedena struktura rozpočtu a jeho plnění (v konsolidovaných hodnotách): rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR Příjmy , , ,48 97,85 Výdaje , , ,65 91,44 Saldo P a V , , ,83 X Rozvaha Majetek obce Kontrole byla předložena rozvaha sestavená k Stav k rozvahovému dni byl porovnán se stavem zjištěným při inventarizaci - nebyly zjištěny nedostatky. Stálá aktiva k datu činila ,05 Kč, po proúčtované korekci ,08 Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek vykázány v objemu ,80 Kč představoval: - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) ,00 Kč, - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019) ,80 Kč Dlouhodobý hmotný majetek vykázaný k rozvahovému dni činil ,25 Kč, na této hodnotě se nejvíce podílely: - Stavby (účet 021) ,62 Kč, - Pozemky (účet 031) ,67 Kč, - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) ,88 Kč, - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) ,46 Kč, - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) ,62 Kč. Navýšení dlouhodobého hmotného majetku (účet Stavby) bylo především ovlivněno zúčtováním: - plynofikace Roudný 1. a 2. etapa - doklad č ze dne ,22 Kč, Meziroční nárůst nedokončeného dlouhodobého majetku (účet 042) byl především způsoben : - akcí Chodník ke šťastné zemi - doklad č ze dne a doklad č ze dne v celkové hodnotě ,89 Kč, - akcí Kanalizace Radvánovice - doklad č ze dne v hodnotě ,00 Kč. Dlouhodobé závazky v celkové objemu ,00Kč v sobě zahrnutí: - účet Dlouhodobé úvěry ,00 Kč, - účet Ostatní dlouhodobé závazky ,00 Kč. Krátkodobé závazky vykázané k činily ,20 Kč a vztahovaly se především: - k účtu dodavatelé 2 593,00 Kč, - k účtu Krátkodobě přijaté zálohy ,00 Kč, - k účtu Zaměstnanci ,00 Kč, - k účtu Sociální zabezpečení ,00 Kč, - k účtu Zdravotní pojištění ,00 Kč,

8 - k účtu Daň z příjmů - k účtu Jiné přímé daně - k účtu DPH - k účtům časového rozlišení ,00 Kč, ,00 Kč, ,00 Kč, ,20 Kč. Odpisy dlouhodobého majetku Každá majetková karta má zpracovaný odpisový plán. Dle směrnice o odpisování dlouhodobého majetku č. 13 se předpokládá rovnoměrný způsob odpisování s roční frekvencí do výše 5% zůstatkové ceny. K datu představovaly odpisy dlouhodobého majetku na účtu 551 celkový objem ,41 Kč, k tomu byl doložen účetní doklad číslo ze dne Příloha rozvahy Kontrole byla předložena příloha k rozvaze - přílohy byly vyplněny ve všech částech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty sestavený k obsahoval následující hodnoty: Náklady celkem Výnosy celkem ,85 Kč ,30 Kč Daň z příjmů - účet ,00 Kč Výsledek hospodaření - zisk - po zdanění ,45 Kč - navazoval na účet výsledek hospodaření běžného účetního období. Schválení roční účetní závěrky Zastupitelstvo obce usnesením - bod 3 schválilo účetní závěrku obce Karlovice za rok Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tomu doložen protokol ze dne Bankovní výpis Zůstatky na bankovních účtech k : KBč.ú /0100 ČSOB č.ú /0300 ČNBč.ú /0710 Celkem ,10 Kč ,27 Kč ,40 Kč ,77 Kč ( ) ( ) ( ) Úhrnná částka na bankovních účtech navazovala na konečný zúčtovaný stav na účtu 231 a na řádek 6010 výkazu Fin 2-12M k datu

9 Účetní doklad Kontrole byly v rámci přezkoumání podrobeny účetní doklady vztahující se k denním výpisům účtu č /0100: - číslo 84 z až číslo 103 z (č.dokl č )), - číslo 164 z až číslo 183 z (č.dokl č ), - číslo 215 z až číslo 223 z (č.dokl č )), - číslo 234 z až číslo 242 z (č.dokl č ). Kontrolované doklady obsahovaly předepsané náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob dle aktuálního podpisového vzoru, nedostatky v účtování ani nedostatky v uplatňování rozpočtové skladby nebyly zjištěny. Účtový rozvrh Kontrole byl předložen platný účtový rozvrh pro rok 2014, analytické členění účtů koresponduje s potřebami obce. Pokladní doklad V rámci přezkoumání byly kontrole podrobeny pokladní doklady, a to: pokladna obecního úřadu -doklade z až č z , - doklad č z až č z , - doklad č z až č z , pokladna DPS a) příjmová pokladna doklad č. P 240 z až č. P 297 z , doklad č. P 473 z až č. P 532 z doklad č. P 652 z až č. P 707 z b) výdajová pokladna doklad č. V 49 z až č. V 58 z , doklad č. V 109 z až č. V 129 z doklad č. V 153 z až č. V 179 z K datu byly prostředky z pokladem převedeny pokladními doklady: - DPS - doklad č. V 179 ze dne převod na obecní úřad 649,00 Kč, - pokladna OÚ - doklad č ze dne převod na BÚ ,00 Kč.

10 Kontrolované pokladní doklady obsahovaly veškeré náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob. Limit pokladen je stanoven ve výši ,00 Kč. Doporučení: Zvážit úpravu limitu hotovostních prostředků, případně tento zrušit a hotovostní prostředky ošetřit v rámci smlouvy o pojištění majetku. Dohoda o hmotné odpovědnosti Kontrole byly předloženy dvě dohody o hmotné odpovědnosti sepsané na "funkci účetní, administrativní pracovnice" ze dne a na "funkci vedoucí DPS" ze dne Dohody byly v souladu s 250 a 256, Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění. Kniha došlých faktur K datu bylo celkem přijato a evidováno 423 dodavatelských faktur v číselné řadě Kontrole účtování byly podrobeny došlé faktury pod pořadovým číslem: z až číslem 147 z , z až číslem 286 z z až číslem 380 z Předpis je účtován v souladu se zákonem o účetnictví, kniha došlých faktur obsahuje veškeré náležitosti. K sledovanému datu nebyly uhrazeny dodavatelské faktury v objemu 2 593,00 Kč, což bylo doloženo následujícími obraty na účtu Dodavatelé: - stavk ,47 Kč - předepsané fa k ,25 Kč - úhrada k ,72 Kč - saldo účtu 321 k ,00 Kč Zúčtované saldo účtu Dodavatelé bylo specifikováno v rámci dokladové inventarizace a doloženo fotokopiemi předmětných faktur. Kniha odeslaných faktur K datu bylo celkem vystaveno 192 faktur: - za služby v číselné řadě Kontrole účtování byly podrobeny došlé faktury pod pořadovým číslem : 24 z až číslem 80 z za stočné v číselné řadě Kontrole účtování byly podrobeny došlé faktury pod pořadovým číslem: 24 z až číslem 90 z Předpis je účtován v souladu se zákonem o účetnictví, kniha vydaných faktur obsahuje veškeré náležitosti. Saldo účtu 311xxxx - Odběratelé k činilo ,00 Kč a navazovalo na neuhrazené závazky evidované v knize vydaných faktur k sledovanému datu.

11 Evidence pohledávek Celkové krátkodobé pohledávky představovaly k datu ,68 Kč, na kterých se nejvíce podílely: - Odběratelé - účet ,00 Kč, v tom: neuhrazené faktury ,00 Kč faktury za stočné ,00 Kč nájemné ,00 Kč nájem - plynárenské zařízení 7 138,00 Kč - Krátkodobé poskytnuté záloha - účet ,20 Kč, - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - účet ,50 Kč, v tom: poplatek ze vstupného ,50 Kč odvoz TKO 7 115,00 Kč hřbitovní poplatky 560,00 Kč - Pohledávky ze sdílených daní - účet ,00 Kč, - Ostatní krátkodobé pohledávky - účet ,98 Kč. Veškeré pohledávky byly specifikovány v rámci dokladové inventarizace a doloženy dostupnými postupy o jejich vymáhání. Ve sledovaném období byly proúčtovány opravné položky k pohledávkám, a to: -uúčtu ,80 Kč, k tomu doložen doklad č z , - u účtu ,00 Kč, doloženo účetním dokladem č z Obec tímto zabezpečila ustanovení 23 a 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Inventurní soupis majetku a závazků K zajištění inventarizace majetku obce k bylo kontrole předloženo: - směrnice č. 6 o inventarizaci majetku a závazků v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., - plán inventur pro rok 2014 ze dne se stanovením termínů pro provedení fyzické a dokladové inventury, - jmenování inventarizační komise dne , - prezenční listina o proškolení členů komise ze dne , - inventarizační zpráva ze dne , která obsahovala veškeré údaje vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb.. Kontrole byly dále předloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci. K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy. Nemovitý majetek podložen aktuálním výpisem z katastru nemovitostí. Finanční prostředky na účtech byly opatřeny fotokopiemi bankovních výpisů. Stavy majetku k datu uvedené na inventumích soupisech souhlasí se stavy v účetnictví. V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, která zahrnovala: - zastavený majetek ,98 Kč (účet č ), - majetek vedený v operativní evidenci ,60 Kč (účet č ), - věcná břemena ,00 Kč (účet č )

12 Odměňování členů zastupitelstva V souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne usnesení bod č. 6 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od , a to v členění místostarostka, člen rady a člen zastupitelstva. Schválené a vyplácené měsíční odměny nepřesahují objem uvedený v příloze č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v posledním znění č. 459/2013 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Ustavující zastupitelstvo dne usnesení - bod 2 schválilo výše odměn neuvolněných zastupitelů v členění místostarosta, člen rady a členové kontrolního a finančního výboru s účinností ode dne přijetí usnesení a složení slibu. Výše měsíčních odměn nepřesahují objemy uvedené v příloze č. 1 platného nařízení vlády (č. 459/2013 Sb.). Kontrole byla podrobena správnost výše měsíční odměny uvolněnému zastupiteli - starostce obce - nebyly zjištěny nedostatky. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Volby do Evropského parlamentu - provozní dotace - pol UZ 98010, objem ,00 Kč Skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na 6117 s přiděleným účelovým znakem činily ,00 Kč, nevyužitá částka ve výši 3 682,00 Kč byla vrácena na účet KU Přidělené prostředky byly čerpány dle Směrnice MF č.j. MF-62970/2013/ ze dne uveřejněné ve Zprávách MF č. 4/2013. Volby do zastupitelstev obcí - provozní dotace pol UZ , objem ,00 Kč Skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na 6115 s přiděleným účelovým znakem činily ,00 Kč, nevyužitá částka ve výši 5 672,00 Kč byla vrácena na účet KU Přidělené prostředky byly čerpány dle Směrnice MF č.j. MF-62970/2013/ ze dne uveřejněné ve Zprávách MF č. 4/2013. A ktivní politika zaměstnanosti - provozní dotace - pol UZ 13234, objem ,00 Kč K tomuto dotačnímu titulu byla předložena: Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SMA-VN-27/2014 ze dne na 3 pracovní místa se zařazením - pomocní a nekvalifikovaní pracovníci na dobu od do s maximálním měsíčním příspěvkem ,00 Kč a dodatek č. 1 ze dne , kterým se prodlužuje platnost dohody do

13 Plynofikace obce Karlovice Roudný investiční dotace pol. 4216, UZ 15833, objem ,49 Kč pol. 4213, UZ 90877, objem ,99 Kč Jedná se o podílové pokrytí skutečných způsobilých výdajů vztahujících se k níže uvedeným rozhodnutím: Rozhodnutí Ministerstva a životního prostředí ze dne , identifikační číslo 115D na akci Plynofikace I. etapa a smlouva č ze dne uzavřená se SFZP (schválená v ZO usnesení bod 5): - termín závěrečného vyúčtování , - způsobilé výdaje celkem ,00 Kč zdroje krytí: SR (85%) ,50 Kč SFŽP (5%) ,99 Kč Rozpočet obce (10%) ,51 Kč Rozhodnutí Ministerstva a životního prostředí ze dne , identifikační číslo 115D na akci Plynofikace II etapa (přijatá dotace schválena v ZO usnesení bod 6): - termín závěrečného vyúčtování , - způsobilé výdaje celkem ,00 Kč zdroje krytí: SR (40%) ,99 Kč Rozpočet obce (60%) ,01 Kč Výběrové řízení na dodavatele akcí bylo provedeno v roce Poskytování sociálních služeb - provozní dotace - pol UZ , objem ,00 Kč Prostředky byly přiznány v souladu s Rozhodnutím MPSV č. 1 ze dne na úhradu mzdových nákladů pečovatelské služby. Čerpání těchto prostředků doloženo předloženým vyúčtováním ze dne Bezpečně přes silnici 1/35 - investiční dotace - pol UZ 91628, objem ,00 Kč. K této dotaci doložena smlouva č. 706/2014 ze dne uzavřená se Státním fondem dopravní infrastruktury - ISPROFOND Zadavatelem akce -Ředitelství silnic a dálnic Praha. Termín konečného vyúčtování je stanoven do Oprava CAS 32T provozní dotace - pol objem ,00 Kč Prostředky přiznány na základě smlouvy č. OLP/1284/2013 schválené zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 219/13/ZK na celkový objem ,00 Kč. V roce 2013 převedeno 90 % celkové dotace.

14 Celkové výdaje představovaly ,00 Kč, podíl vlastních prostředků obce činil ,00 Kč, tj. 55,8 %. Závěrečné vyúčtování poskytovateli dotace bylo předloženo Dorovnání 10%ní pozastávky ve výši ,00 Kč bylo na základě konečného vyúčtování provedeno Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů - provozní dotace pol UZ , objem 8 037,00 Kč Prostředky přiznány na základě smlouvy č. OLP/2016/2014 ze dne schválené zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 376/14/ZK. Prostředky byly určeny na: - výdaje na odbornou přípravu strojníků a velitelů družstev (2 980,00 Kč), - zásah jednotek (1 897,00 Kč) - na refundaci mzdy a cestovní náklady (3 160,00 Kč). Kontrole bylo předloženo vyúčtování poskytnutých prostředků ze dne , které bylo součástí podkladů pro finanční vypořádání za rok Sirén ový přijímač pro SDH Karlovice - provozní dotace - pol objem ,00 Kč Prostředky přiznány na základě smlouvy č. OLP/1604/2014 ze dne schválené zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 269/14/ZK. Kontrole bylo předloženo závěrečné vyúčtování ze dne , celkové výdaje činily ,00 Kč, podíl vlastních prostředků obce činil 50,4%. Dohody o provedení práce V rámci přezkoumání byly namátkově prověřeny následující dohody o provedení práce sepsané v roce 2014: - distribuce volebních lístků - ze dne , pracovní fond max. 25 hodin, termín plnění od do , - oprava laviček u DPS - ze dne , pracovní fond max. 150 hodin, termín plnění od do , - úklidové práce- ze dne , fond pracovní doby 44 hodin/měsíčně, termín splnění od do , - vedení a údržba webových stránek) - ze dne , termín plnění od do , fond pracovní doby max. 300 hodin. Předložené dohody o provedení práce byly sepsány souladu s ustanovením 75 a 77 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění. Tato oblast byla podrobena kontrole Finančním úřadem Turnov (protokol ze dne ) se zaměřením na zajištění daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - bez zjištění nedostatků.

15 Smlouvy nájemní N a tom to úseku obec eviduje plnění nájem ních sm luv na: - 46 bytových jednotek včetně DPS - 11 nebytových prostor, zařízení, - 3 na pronájem pozemků a vodních ploch V roce 2014 byla nově uzavřena nájemní smlouva o pronájmu zařízení: - pronájem plynárenského zařízení ze dne na dobu určitou do roku 2019, uzavřená se společností VČP Net, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ , s výší ročního nájemného 7 138,00 Kč, v zastupitelstvu obce schválena usnesení - bod 6. K datu nebylo neuhrazeno nájemné z bytů a nebytových prostor v celkové výši ,00 Kč, z toho po lhůtě splatnosti ,00 Kč. Dále nebyla naplněna povinnost vyplývající z pronájmu plynárenského zařízení ve výši 7 138,00 Kč. Veškeré pohledávky byly specifikovány v rámci dokladové inventarizace a doloženy postupy jejich vymáhání. Smlouvy o přijetí úvěru Dlouhodobý úvěr č. smlouvy: 1837/11/5655 ze dne č. úvěrového účtu: /0300 výše úvěru: ,00 Kč účel: nákup požárního automobilu TATRA 815 neuhrazená jistina k ,00 K č -v áže na účet splátka jistiny I.- XII ,00 Kč - váže na pol neuhrazená jistina k ,00 Kč - váže na účet poslední termín úhrady jistiny: č. smlouvy : 0315/12/5655 ze dne č. úvěrového účtu: /0300 výše úvěru: ,00 Kč účel: přefínancování úvěru Raiffeisenbank neuhrazená jistina kl ,00 Kč - váže na účet splátka jistiny I:- XII ,00Kč - váže na pol neuhrazená jistina k ,00 Kč - váže na účet poslední termín úhrady jistiny: Na tomto úseku byly zabezpečeny veškeré účetní operace, zůstatky úvěrových účtů navazují na objemu v účetnictví. Z výše uvedeného vyplývá následující rekapitulace dlouhodobých závazků: - neuhrazená jistina k splátky I.-XII neuhrazená jistina k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč.

16 Dlouhodobé závazky - výše splátek jistiny dlouhodobého úvěrů v rozpočtu na rok 2015 představuje ,00 Kč. Tato hodnota bude použita pro výpočet ukazatelů podle ustanovení 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.. Smlouvy zástavní Kontrole byla předložena Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne k nemovitostem č. 0316/12/5655, smlouvu k zajištění pohledávek ve výši ,- Kč - "č.p. 79, č.p. 80, p.p.č. 563, 564, 1224/2, 1224/4, 1224/5 a 1090/1" schválilo ZO na zasedání dne Zastavený majetek je veden na podrozvahovém účtu č v hodnotovém vyjádření ,98 Kč. D okum entace k veřejným zakázkám Při dílčím přezkoumání hospodaření byl kontrole podroben postup obce při zadávání níže uvedených veřejných zakázek v rámci podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. K jednotlivým akcím byly předloženy následující podklady o postupu řízení: Akce: Revitalizace vodoteče Roudný - akce schválena v rámci rozpočtu na rok výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb.) ze dne , - oslovení 5 firem, - složení hodnotící komise ze dne , - protokol o otvírání obálek a posouzení nabídek ze dne , - vítězná firma SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, IČ , - mlouva o dílo ze dne rozpočtové náklady ,77 Kč bez DPH, - finanční krytí akce - vlastní zdroje obce Akce: Chodník Radvánovice - akce schválena v rámci rozpočtu na rok výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb.) ze dne , - osloveny 3 firmy, - složení hodnotící komise ze dne , - protokol o otvírání obálek a posouzení nabídek ze dne , - vítězná firma ZIDUKA vodohospodářské stavby Turnov, IČ , - smlouva o dílo ze dne rozpočtové náklady ,00 Kč bez DPH, - finanční krytí akce - vlastní zdroje obce Smlouvy byly schváleny Radou obce a K zabezpečení 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění je zřízen profil zadavatele: https://www. moiedatovaschranka.cz/portal/isds/index7ev-lhbtzcwvldsxnzavo.

17 V rámci závěrečného přezkoumání byl kontrole podroben postup obce při výběru dodavatele na akci Zateplení budovy Obecního úřadu v Karlovicích, k tomu bylo doloženo: - písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. ze dne lhůta podání nabídek do , - osloveny 4 firmy - protokol o otvírání obálek a posouzení nabídek ze dne , - oznámení rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky ze dne , - vítězná firma SPIDERS s.r.o. Liberec, IČ , - smlouva o dílo ě. 1/2015 ze dne rozpočtové náklady ,83 Kč bez DPH, - finanční krytí - podílové financování z SFŽP Doloženo zveřejnění na profilu zadavatele: hlty://karlovice-sedmihorkv.yrofilzadavatele.cz/. Vnitřní předpis a směrnice Obec ke svému hospodaření vydala následující soubor vnitřních předpisů a směrnic, které byly předloženy kontrole: č. 1) vedení a systém zpracování účetnictví - součástí je stanovení pokladních limitů pro OÚ i DPS na ,- Kč a Příloha č. 1) s podpisovými vzory č. 2) evidence účtování a oceňování majetku č. 3) tvorba a použití sociálního fondu (na dovolenou a na stravné) č. 4) organizační struktura obce č. 5) tvorba a použití opravných položek č. 6) inventarizace majetku a závazků - přílohou Plán inventarizace č. 7) spisový a skartační řád č. 8) finanční kontrola č. 9) kontrolní řád výborů č. 10) směrnice o rozpočtu č. 11) časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek č. 12) směrnice k DPH č. 13) odpisování majetku Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva jsou obsahově vedeny v souladu s ustanovením 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Kontrole byly podrobeny zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva , , , , , (ustavující ZO) a Dále pak vzhledem k materiálům vztahujících se k roku 2014 zápis a usnesení zastupitelstva z , kde mimo jiné byly schváleny podmínky rozpočtového provizoria na počátek roku 2014 do doby schválení rozpočtu na toto období.

18 Zápisy z jednání rady včetně usnesení Za kontrolované období - k datu se rada obce sešla celkem na 10ti jednáních, ze kterých byly kontrole předloženy zápisy: Jednání se konala ve dnech , , , , 2. 7., , 6. 10, , a Výše uvedené dokumenty byly v souladu s ustanoveními 101, zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Sociální fo n d Hospodaření s tímto účelovým fondem upravuje směrnice č. 3 - tvorba a používání sociálního fondu účinná od Fond je tvořen 3% vyplacených hrubých mezd, čerpání se vztahuje na příspěvky na oběd (20,00 Kč) a na dovolenou (2 000,00 Kč). Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 se počítá s objemem prostředků tohoto fondu ve výši ,00 Kč. V kontrolovaném období doznalo hospodaření s těmito prostředky následujících hodnot: - Počáteční stav k ,96 Kč - Tvorba fondu ,00 Kč - Čerpání prostředků ,00 Kč - Konečný stav k ,96 Kč Tvorba i použití prostředků v roce 2014 byla realizována v souladu s platnou vnitřní směrnicí, konečný stav navazuje na vykázaný objem účtu Ostatní fondy. Vnitřní kontrolní systém Zabezpečení ustanovení 119 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, o činnosti finančního a kontrolního výboru bylo v rámci přezkoumání doloženo. Zápisy údajů do RUIAN Obec má přístup do systému RUIAN. Vlastní pořizování zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí zabezpečuje na základě informací účastníků (stavebníků) stavební úřad města Turnov. Na tuto oblast není uzavřená smlouva.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 1. října 2014 do 1. října 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Veselí, IČ:

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Veselí, IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Veselí, IČ:00274569 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 11. listopadu 2015 do 11. listopadu 2015

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ , za rok 2015

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ , za rok 2015 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0122/15/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ70801304, za rok 2015 Přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kozákov, IČ , za rok 2015

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kozákov, IČ , za rok 2015 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0118/15/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kozákov, IČ69892822, za rok 2015 Přezkoumání hospodaření

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK-0092/10/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 31. 3. 2011 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Karlovice, IČ za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Karlovice, IČ za rok 2013 EHl Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0079/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Karlovice, IČ 00275824 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 26. 9. 2013,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobyly, IČ00672017, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobyly, IČ00672017, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0082/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobyly, IČ00672017, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Kobyly za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVOJŠICE. IČ: za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVOJŠICE. IČ: za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 Spln: Čj.: Sl 08236112013/KUSK 12199112013/KUSK Stejnopis č.l Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVOJŠICE IČ: 00235768 za rok 2013 Přezkoumání 29.1l.2013 7.2.2014

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2011. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lipec 83 281 26 Týnec nad Labem

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2011. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lipec 83 281 26 Týnec nad Labem Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 08649712011/KUSK 00011012012/KUSK Stejnopis či Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 21.2.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENr PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 20852/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Doudleby,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY. IČ: 00662933 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY. IČ: 00662933 za rok 2011 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_107140/2011IKUSK 001793120 12/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY IČ: 00662933 za rok 2011 1. Přezkoumání 23.5.2012 se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK /57549/2013/Kř-K/7540 Č.j.: KUOK 3324/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 5 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011 Krajsk'" úřad Středočeského kraje t :, Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 098277/20111KUSK 003454/20 12/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV IČ: 00235857 za

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhý Most, IČ , za rok 2015

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhý Most, IČ , za rok 2015 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0029/15/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhý Most, IČ46744941, za rok 2015 Přezkoumání hospodaření obce Dlouhý Most za

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje I Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/44207 /2013/KŘ-K/7 450 Č.j.: KUOK 9259/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl55292/2011 Č.j.: KUOK 1482/2012 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc /KŘ-Kl7326 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0122/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OSOV. IČ: za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OSOV. IČ: za rok 2013 I Zborovská 11 ISO 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 09168712013/KUSK 005 I67/2014/KUSK Stejnopis č.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OSOV IČ: 00233692 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse BÍLÉ PODOLÍ. IČ: za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse BÍLÉ PODOLÍ. IČ: za rok 2010 Zborovská 11 15O21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 09776112010/KUSK 000168/2011/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse BÍLÉ PODOLÍ IČ: 00235997 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ZITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ZITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_083111/20 14/KUSK Čj.: 008356/2015/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce." ZITOVLICE IČ: 00240001 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce

Více

Josef Chromý - starosta Marie Čížková. - účetní. Stránka 1

Josef Chromý - starosta Marie Čížková. - účetní. Stránka 1 Josef Chromý - starosta Marie Čížková - účetní Stránka 1 .,: ~~~~~f;enínebyly zjištěny chyby a nedostatky.:~.y;~~~.n~.y l,tstan~xleni?)i:z-ál(qlíl'ač. 420/2004 Sb..,.. ' účetnictví vedené územním celkem

Více

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ Krajsk'" úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_077713/2012/KUSK Stejnopis č. Q_ Čj.: 006038/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Voleč IČ:

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Voleč IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor finanční Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 26. ledna 2017 jako Jednorázové přezkoumání obce Voleč IČ: 00274593

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENi PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBci č.j.: KUJCK 34428/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Jivno,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

PAVLOV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Zborovská 11 150 21 Praha 5. SpZn: SZ_085872/2010/KUSK Stejnopis č. 1 Čj.

PAVLOV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Zborovská 11 150 21 Praha 5. SpZn: SZ_085872/2010/KUSK Stejnopis č. 1 Čj. Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085872/2010/KUSK Stejnopis č. 1 Čj.: 001710/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce PAVLOV IČ: 00234770 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SpZn: SZ_112855/2011/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: za rok 2011

SpZn: SZ_112855/2011/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_112855/2011/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 001161/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00235113 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

účet Svazku měst u obcí VKM za rok 2014

účet Svazku měst u obcí VKM za rok 2014 Závěrečný účet Svazku měst u obcí VKM za rok 2014 V souladu s ustanovením 17 odst. 1-7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracoval Svazek mést a obci VKM návrh závěrečného

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl60453/2010/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 9870/2011 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Obec Paseky, IČ 00512010

ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Obec Paseky, IČ 00512010 - - KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKY ODBOR ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 26460/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Paseky,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Brloh IČO

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Brloh IČO PARDUBCKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Brloh ČO 00273384 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 16. října 2014 do 16. října 2014 jako dílčí přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 058954/2012/KUSK 001543/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE IČ: 00473481 za

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves nad Popelkou, IČ , za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves nad Popelkou, IČ , za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0131/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves nad Popelkou, IČ00275948, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Nová

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j.: KUOK 66194/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: Zpráva o výsledku

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BREZI. Ič: 00640123 za rok 2012. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Březí 101 251 01 Říčany u Prahy

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BREZI. Ič: 00640123 za rok 2012. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Březí 101 251 01 Říčany u Prahy Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077745/20 12/KUSK 000183/2013/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ", BREZI Ič: 00640123 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK-0112/10/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: 69155950 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014obce Hornosín, IČ 00477141

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014obce Hornosín, IČ 00477141 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 27050/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více