NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte pro další možnou potřebu

2 Návod k obsluze... Obsah (1) DE-35T (vysílač) Názvy jednotlivých částí... 6 ~ 12 (2) DE-35T (vysílač) Symboly na LCD (3) DE-35R (přijímač) Názvy jednotlivých částí ~ 15 (4) DE-35R (přijímač) Symboly na LCD ~ 17 (5) DE-35R (přijímač) Spínač funkcí ~ 28 (6) DE-35T (vysílač) Pokyny k měření ~ 36 (7) Výměna baterií (8) Technická data ~ 40 (9) Externí napájení & USB konektor ~

3 Pro bezpečný provoz si tento návod k obsluze přečtěte dříve než budete multimetr používat, a návod si řádně uchovejte spolu s přístrojem pro další možnou potřebu. UPOZORNĚNÍ : Aby se během provozu předešlo možným rizikům nebo škodám, upozorňují následující symboly na oblasti, kde je třeba dbát zvýšené pozornosti. Varování : Nevhodné použití výrobku může vést ke zranění nebo i ke smrti, přečtěte si pokyny pozorně. Pozor : Nevhodné použití výrobku může vést ke zranění nebo i ke smrti, přečtěte si pokyny pozorně. Dvojitá izolace AC - Střídavý proud DC - Stejnosměrný proud Uzemnění - uzemňovací svorka - 2 -

4 Varování Ochrana před úrazem elektrickým proudem nebo požárem! Před zahájením měření se ujistěte, že jsou řádně připojeny měřící kabely a je nastaven spínač funkcí. Před přepínáním mezi funkcemi sejměte měřící kabely z měřeného objektu. Před zahájením měření se ujistěte, že obvod nebo objekt nepřekročí maximální rozsah měření. V případě, že jsou na pouzdře multimetru nebo na měřících kabelech nějaká poškození, přístroj nepoužívejte. Během měření neotevírejte pouzdro multimetru. Při měření pomocí kabelových svorek dejte ruce vždy až za ochranné kroužky měřících hrotů. Při měření pomocí kleští dejte ruce až za ochranný kroužek multimetru. Před měřením odporu nejprve vypněte napájení měřeného obvodu. Nikdy nepoužívejte multimetr v mokrém nebo vlhkém prostředí, nebo když máte vlhké ruce. Před měřením proudu se ujistěte, že jsou měřící kabely odpojeny od vstupních svorek

5 Varování Ochrana před poškozením multimetru nebo úrazem elektrickým proudem od multimetru! Podle bezpečnostních norem je maximální napěťový vstup uveden níže tak, aby byli uživatelé chráněni před krátkodobým špičkovým napětím na napájecím vedení. Kategorie přepětí (CAT.) CAT III Maximální vstupní napětí 600V Pozor Multimetr nepoužívejte v blízkosti zařízení vyzařující rušení nebo v prostředí s náhlými změnami teplot. Jinak budou naměřené hodnoty nestabilní nebo chybné. Před zahájením měření se ujistěte o dobrém stavu baterií vysílače a přijímače a ujistěte se, že se mezi vysílačem a přijímačem nevyskytuje žádné rušení. Přístroj nepoužívejte v prostředí s vysokým stupněm rušení, jinak se vysílání nemusí zdařit. Dosah vysílání mezi přijímačem a vysílačem ve volném prostoru je asi 100 metrů (333 stop). Nepřekračujte pracovní dosah vysílání. Dosah vysílání bude kratší v závislosti na materiálech a konstrukci budov. Nepokládejte vysílač do zařízení krytá kovem, jelikož budou ovlivněny elektromagnetické vlny vysílaných dat a vysílání se nezdaří

6 Pozor Dosah vysílání může být vlivem různého okolního prostředí a konstrukce budov kratší. Toto je způsobeno rušením elektromagnetických vln během přenosu dat. Měřené hodnoty nemusí být přesné. Přístroj nevystavujte vlivu přímého slunečního svitu, extrémních teplot nebo vlhkosti. Vysílaný signál může být při provozu v prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami slabý a může být rušen elektromagnetickými vlnami. Při měření proudu umístěte pro zajištění přesnosti měření vodič do středu čelistí. Při měření proudu se držte dál od vysokých proudů v blízkém okolí, aby byla zajištěna přesnost. Po ukončení měření přepněte přepínač funkcí zpět do polohy OFF. V režimu automatického vypnutí dochází přesto k malé spotřebě energie. V případě potřeby čistění přístroje použijte měkký hadřík a nepoužívejte žádné organické roztoky. Kromě šroubků víčka baterií neodšroubovávejte pro udržení funkčnosti přístroje a řádného vysílání žádné šroubky na vysílači a přijímači. Pokud nebude přístroj delší dobu používán, vyjměte baterie, aby se předešlo jejich možnému vytečení. Jakmile se měřené hodnoty zdají nepravidelné nebo se zobrazí symbol, ihned vyměňte baterie, aby byl zajištěn normální provoz přístroje

7 ( 1 ) DE-35T (vysílač) NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 1 Kleště Pro zajištění přesnosti umístěte vodič uprostřed kleští. 2 Rozevření kleští 3 Ochranný kroužek Při měření proudu mějte ruku až pod ochranným kroužkem. 4 Ovladač rozevření kleští Stisknutím ovladače se kleště rozevřou a uvolněním ovladače se zavřou 5 Přepínač funkcí Viz seznam na následující straně. 6 Tlačítko HOLD 7 8 Tlačítko Relative / Select 9 Tlačítko TX ON 10 Tlačítko FUNCTION 11 Tlačítko SET 12 Typový štítek 13 Vstupní svorka COM (záporná) 14 Vstupní svorka (kladná) 15 LCD displej - 6 -

8 5 Vysílač - Přepínač funkcí Označení Vypnutí napájení Funkce Měření střídavého proudu Měření stejnosměrného proudu Maření stejnosměrného / střídavého napětí Měření odporu / kontrola diody / kontrola vodivosti Měření frekvence 6 Vysílač - symboly na LCD - tlačítko HOLD Při stisku tlačítka HOLD během měření se na displeji zobrazí symbol D-H a naměřená hodnota zůstane zobrazena. Opětovným stiskem tlačítka HOLD se funkce ukončí, pokud není třeba mít data dále zobrazena. 7 Vysílač - tlačítko REL./SEL. Stiskem tlačítka REL./SEL. se přepíná mezi následujícími funkcemi: Označení Funkce REL. SEL. Funkce relativní Funkce nastavení nuly Volba měření stejnosměrného nebo střídavého napětí Volba měření odporu nebo kontroly diody nebo kontroly vodivosti - 7 -

9 8 Vysílač - měření RELATIVE (relativní) Při zobrazeném symbolu REL na LCD displeji stiskněte během měření tlačítko REL. U této funkce se zobrazí rozdíl mezi 2 vstupními signály. První vstup je například X a druhým vstupem je Y. V režimu RELATIVE je hodnota zobrazená na LCD displeji rovna Y mínus X. Je-li třetím vstupem Z, potom je relativní hodnota Z mínus X. U měření stejnosměrného proudu DCA ( ) slouží tlačítko REL. pro nastavení nuly. Pozor: Jestliže se zobrazí OL, znamená to, že je relativní hodnota mimo rozsah. U rozsahu střídavého proudu ( ) a stejnosměrného proudu ( ) se stiskem tlačítka REL./SEL zafixuje rozsah měření (symbol AUTORANGE zmizí a automatické nastavení rozsahu se zruší) a nastaví se podle prvního vstupního signálu. Pro zrušení této funkce stiskněte opět tlačítko REL. a symbol REL z LCD displeje zmizí. Jelikož byl rozsah měření zafixován, je třeba pro návrat na automatické nastavení rozsahu přepnout přepínač funkce zpět na OFF a potom do polohy požadovaného měření

10 Vysílač - provoz RELATIVE při určitém měření: a. Střídavý proud ( ) Automatické nastavení rozsahu se zruší a symbol AUTORANGE zmizí z LCD displeje. Rozsah měření se zafixuje a nastaví podle prvního vstupního signálu. Je-li relativní hodnota mimo zafixovaný rozsah (400A), na LCD displeji bude zobrazeno OL. Pro zrušení této funkce jen stiskněte znovu tlačítko REL. a symbol REL zmizí z LCD displeje. Jelikož byl rozsah měření zafixován, je třeba pro návrat na automatické nastavení rozsahu přepnout přepínač funkce zpět na OFF a potom do polohy požadovaného měření. b. Stejnosměrný proud ( ) Jestliže je na LCD displeji zobrazena malá hodnota, stiskněte pro vynulování před měřením tlačítko REL. Režim automatického rozsahu se zruší a zafixuje se odpovídající rozsah. Pro zrušení této funkce jen stiskněte znovu tlačítko REL. a symbol REL zmizí z LCD displeje. 9 Vysílač tlačítko TX ON Po stisku tlačítka se zobrazí symbol znamenající, že vysílač je ve stavu vysílání. Dalším stiskem tlačítka symbol zmizí, což znamená, že vysílání je ukončeno. (LCD obrazovka se aktualizuje po sekundě po zmizení symbolu.) Vysílání Bez vysílání - 9 -

11 10 Vysílač - tlačítko FUNCTION V režimu měření stiskněte na 2 s tlačítko FUNCTION, čímž vstoupíte do režimu volby délky vysílání a potom stiskněte krátce pro přepnutí na režim nastavení ID. Pomocí tlačítka SET nastavte délku vysílání a ID kód. Nastavení ukončete stiskem tlačítka FUNCTION na 2 s pro návrat do režimu měření. 11 Vysílač - tlačítko SET Pomocí tlačítka FUNCTION nastavte dobu vysílání a ID kód. Další podrobnosti naleznete v pokynech k práci s tlačítky FUNCTION & SET. Pokyny k práci s tlačítky FUNCTION & SET Nastavení doby vysílání Režim měření Nastavení ukončete stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s pro návrat do režimu měření. Stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s vstoupíte do režimu volby délky vysílání Krátkým stiskem tlačítka SET zvolte délku vysílání - 2, 10, 30, 60 &120 s - celkem 5 možností. Pozor: Při používání jednoho vysílače pro jeden přijímač musí být pro normální průběh vysílání doba vysílání u obou jednotek stejná

12 Nastavení ID kódu: Režim měření Nastavení ukončete stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s pro návrat do režimu měření. Stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s vstoupíte do režimu volby délky vysílání Stiskněte znovu pro vstup do nastavení režimu ID. Krátkým stiskem zvolte ID kód 1,2,3,4,5 & 6 celkem 6 možností

13 12 Typový štítek Uvádí název značky a číslo modelu. 13 Svorka COM Slouží pro připojení záporného vstupu pro měření DCV, ACV, Ω,,, & Hz (černý měřící hrot). 14 Svorka Slouží pro připojení kladného vstupu pro měření DCV, ACV, Ω,,, & Hz (červený měřící hrot). 15 LCD displej Zobrazuje symboly měření, jednotky a hodnoty

14 ( 2 ) DE-35T (vysílač) Symboly na LCD Symbol & jednotky Popis Nastavení ID kódu vysílání Blikající anténa při procesu vysílání Volba doby vysílání s možnostmi 2, 10, 30, 60 & 120 s. Svítí při měření ve stejnosměrném režimu Svítí při měření ve střídavém režimu Svítí při měření se zápornou polaritou Indikátor automatického rozsahu Svíti při kontrole vodivosti Svítí při kontrole diody Indikátor pozdržení dat Svítí v relativním režimu nebo při funkci vynulování Svítí při nízkém stavu baterie Svítí při měření frekvence Jednotka pro měření odporu Jednotka pro měření napětí Jednotka pro měření proudu Zobrazení naměřených hodnot

15 ( 3 ) DE-35R (přijímač) NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ Boční pohled (USB rozhraní je volitelné)

16 1 Typový štítek Uvádí název značky a číslo modelu. 2 LCD displej Zobrazuje symboly měření, jednotky a hodnoty. 3 POWER: Tlačítko zapnutí napájení 4 READ: čtení uložených dat měření Max. nebo Min. Vedlejší funkce ( ): nastavení hodnot při nastavování hodin a funkce alarmu 5 HOLD / MAX-H: Uzamčení měřených hodnot Max. 6 MAX./MIN: vstup do režimu měření dat Max/Min Vedlejší funkce ( ): přesun pozic číslic při nastavování hodin a funkce alarmu 7 ALARM: funkce alarmu 8 CLOCK SET: funkce nastavení hodin 9 SEARCH: manuální vyhledávání signálů 10 CHANNEL: přepínání kanálů 11 Konektor USB (součást přístroje vybaveného funkcí USB) 12 PWR Konektor externího napájení DC 3V/10mA

17 ( 4 ) DE-35R (přijímač) Symboly na LCD Symbol & jednotky Popis Nastavení ID kódu vysílání s kódem 1 6 možností Blikající anténa při příjmu signálů z vysílače Uložená data měření Max. a Min. Přečtení uložených dat měření Max. a Min. V režimu alarm nastavení hodnot při měření hodnot nebo Svítí při 24 hodinovém režimu hodin Svítí při měření ve stejnosměrném režimu Svítí při měření ve střídavém režimu Svítí při měření se zápornou polaritou Svítí při kontrole diody Svítí v relativním režimu Svíti při kontrole vodivosti Zobrazení naměřených dat Svítí při nízkém stavu baterie přijímače. Aby nedošlo k chybné funkci, baterii ihned vyměňte za novou. Svítí při nízkém stavu baterie vysílače. Aby nedošlo k chybné funkci, baterii ihned vyměňte za novou

18 Svítí při čtení uložených dat měření Max a Min Svítí při uzamčení měřených dat Svítí při připojení na PC (tento symbol se zobrazuje u přístroje vybaveného funkcí USB) Svítí v režimu alarm. Když měřená data dosáhnou nastavenou hodnotu, bude symbol bzučáku blikat a aktivuje se alarm. Doba vysílání s možnostmi 2, 10, 30, 60, 120 s (při použití jednoho vysílače na jeden přijímač).* Při použití více vysílačů do jednoho přijímače jsou přístroje ve stavu vysílání po celou dobu. Svítí při měření frekvence Svítí při měření odporu Svítí při měření napětí Svítí při měření proudu

19 ( 5 ) DE-35R (přijímač) Spínač funkcí Stiskem POWER se přístroj zapne LCD zobrazí asi na 2s celou obrazovku, potom přejde do režimu příjmu Stiskem déle než 3s se přístroj vypne Stiskem READ se přečtou uložená data měření Max nebo Min. Poznámka: 1. Před vstupem do funkce Max/Min bude při stisku tlačítka READ na LCD zobrazeno (viz obrázky níže). 2. Uložená data měření Max a Min budou při přepínání kanálu zobrazena současně. Stiskněte ještě jednou tlačítko READ, na LCD se zobrazí. Pokyny k práci s tlačítkem READ LCD zobrazení - bez uložených dat měření Max/Min Stiskněte READ, zobrazí se symol MAX, ale bez uložených dat měření MAX Bez stisku tlačítka READ dojde k návratu do režimu měření za 10 s Stiskněte READ, zobrazí se symol MIN, ale bez uložených dat měření MIN Stiskněte ještě jednou READ nebo počkejte 10 s pro návrat do režimu měření

20 LCD zobrazení s uloženými daty měření Max/Min Stiskněte tlačítko READ pro přečtení uložených dat měření MAX Bez stisku tlačítka READ dojde k návratu do režimu měření za 10 s Stsikněte znovu READ pro přečtení uložených dat měření MIN Stiskněte ještě jednou READ nebo počkejte 10 s pro návrat do režimu měření Práce s tlačítkem MAX/MIN viz strana 21. Vedlejší funkce ( ) pro nastavení blikající číslice při nastavování hodin nebo při funkci alarm. Práce s funkcí alarm viz strana 22 ~ 24 Práce s funkcí hodin viz strana

21 Stiskem tlačítka se uzamknou data měření v reálném čase Stiskněte tlačítko HOLD pro uzamčení měřených dat Stiskněte znovu tlačítko HOLD pro odemknutí a návrat do režimu měření Stiskem tohoto tlačítka po dobu 2 s vstoupíte do režimu funkce MAX-HOLD pro získání dat měření MAX. V danou chvíli se též uzamkne reálný čas, aby bylo možné vědět, kdy byla data měření MAX získána. Stiskem HOLD na 2 s vstoupíte do režimu funkce MAX-HOLD Stiskněte znovu tlačítko HOLD pro ukončení funkce MAX HOLD a návrat do režimu měření Vedlejší funkce (SET) pro ovládání spolu s tlačítkem FUNCTION pro nastavení doby vysílání a spolu s tlačítkem CHANNEL pro přepínání ID kódu pro zapínání a vypínání funkce vysílání. Práce s dobou vysílání viz strana 26. Práce s přepínáním ID kódu viz strana

22 Stiskněte toto tlačítko pro uložení dat měření MAX/MIN. Pomocí tlačítka READ je možné přečíst uložená data měření MAX nebo MIN. Pokyny k práci s tlačítkem MAX/MIN It returns to memorized MAX/MIN mode, after 10 sec without pressing READ key. Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro vstup do režimu uložených dat MAX/MIN Stiskněte tlačítko READ pro přečtení uložených dat měření MAX Stiskněte tlačítko READ ještě jednou pro přečtení dat měření MIN Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro zrušení funkce uložených dat MAX/MIN a návrat do režimu měření. Dříve uložená data měření budou smazána stiskem tlačítka MAX/MIN a měření hodnoty MAX/MIN se znovu zahájí

23 Vedlejší funkce ( ) pro posunutí místa blikající číslice při nastavování hodin a funkce alarm. (Nastavení hodin) (Nastavení funkce alarm) Jestliže číslice bliká, posunete se stiskem tohoto tlačítka na následující číslici. Práce s nastavením funkce alarm viz strana 22 ~ 24. Práce s nastavením funkce hodin viz strana 25. Pokyny k práci s tlačítkem ALARM Aktivace funkce Alarm Nastavení hodnot pro alarm viz strana 23 ~ 24. Stiskem tlačítka ALARM vstoupíte do režimu funkce alarm. Jestliže je zobrazen symbol alarm, funkce je aktivována. 1. Jakmile data měření vysílače dosáhnou nastavenou hodnotu, ozve se vždy na 2 min bzučák. 2. Bzučák zastavte stiskem tlačítka SEARCH. Pokud se funkce alarmu nezruší, ozve se bzučák znovu, jakmile data měření dosáhnou nastavenou hodnotu. Stiskněte tlačítko ALARM, symbol alarm zmizí a funkce alarm je zrušena

24 Nastavení funkce alarm Stiskem tlačítka ALARM vstupte do režimu funkce alarm. Stiskněte tlačítko SEARCH Vstupte do režimu zadávání hodnot. Přístroj se vrátí do režimu měření bez stisknutí,, symbol alarm zmizí. Stiskněte tlačítko 1 Zvolte Hi nebo Lo (vysoký nebo nízký) Stiskněte tlačítko 2 Vyberte symbol "+" "-" Stiskem zvolte Hi nebo Lo Stiskněte tlačítko 3 Nastavení hodnoty alarmu Stiskem zvolte symbol "+" "-"

25 Stiskněte tlačítko Stiskněte a pomocí nastavte hodnotu 4 Posuňte pozici desetinné čárky Stiskněte tlačítko 5 Vyberte jednotky V. A. mv Stiskněte pro posunutí pozice desetinné čárky Stiskněte pro volbu jednotek V. A. mv Stiskněte ALARM nebo počkejte 10 s 6 Nastavení je ukončeno Pro ukončení nastavení hodnot ALARM stiskněte ALARM nebo počkejte 10 s. Potom vstupte do režimu příjmu pro získání dat měření z vysílače. Ostatní měření nemají funkci ALARM

26 Funkce alarm je dostupná jen pro měření napětí & proudu a není dostupná pro ostatní měření. Při přepnutí na jiné režimy bude zobrazeno. Zobrazená jednotka bude stejná s měřením na vysílači

27 Stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do režimu nastavení hodin. Po vstupu do tohoto režimu bude zobrazení trvat jen 2 s a potom se ukončí. Je proto třeba nastavit čas pomocí nebo ihned. Pokyny k práci s tlačítkem CLOCK SET Stiskněte toto tlačítko a potom hned stiskněte nebo a levá číslice začne blikat Nastavení hodin provádějte pomocí nebo Pro ukončení nastavení hodin stiskněte CLOCK SET nebo počkejte 10 s a tím opustíte režim nastavení. Toto tlačítko stiskněte po odpojení pro aktivaci funkce vyhledávání. Vedlejší funkce BEEP CANCEL pro manuální zastavení bzučáku. Je-li bzučák zastaven manuálně, bude znovu pípat při dosažení nastavené hodnoty, dokud se funkce alarmu nevypne

28 Vedlejší funkce (FUNCTION) pro práci s (SET) pro nastavení doby vysílání a s tlačítkem CHANNEL pro přepínání ID kódu pro zapínání nebo vypínání vysílání. Pokyny k práci s tlačítkem FUNCTION Nastavení doby vysílání Stiskem SEARCH po dobu 2 s vstupte do režimu přepínání ID Dalším stiskem SEARCH vstupte do režimu zadávání volby doby vysílání Stiskem (SET) vyberte z doby vysílání 2, 10, 30, 60, 120 s. Stiskem SEACH po dobu 2 s ukončete nastavení, potom se vraťte do režimu měření Pozor: Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače musí být doba vysílání nastavena na obou jednotkách stejně, aby byl docílen správný přenos měřených dat

29 Nastavení ID kódu Stiskem SEARCH po dobu 2 s vstupte do režimu přepínání ID Stiskem (SET) zapněte nebo vypněte zvolenou ID Přepínání kódu ID, 1 ~ 6 možností Stiskem CHANNEL přepněte na jiné ID Stiskem (SET) zapněte nebo vypněte jinou ID (stejný postup pro jiná ID) Stiskem SEACH po dobu 2 s ukončete nastavení, potom se vraťte do režimu měření

30 Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače musí být doba vysílání nastavena na obou jednotkách stejně, aby byl docílen správný přenos měřených dat. Při používání více vysílačů pro jeden přijímač stiskněte CHANNEL pro přepnutí ID kódu. Po dokončení vybrání ID kódu a návratu do režimu měření, může být vybrané ID přijímače, který je ve stavu zapnuto přepnuto stiskem tlačítka CHANNEL. Stiskněte CHANNEL pro přepnutí ID kódu, který je ve stavu zapnuto. Pokyny k provozu více vysílačů pro jeden přijímač 1. Při používání více vysílačů pro jeden přijímač bude spotřeba energie větší kvůli tomu, že vysílání bude probíhat po celou dobu. Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače nepřepínejte na režim více vysílačů pro jeden přijímač, aby se snížila spotřeba energie. 2. Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače může uživatel zvolit a nastavit dobu vysílání pro každý kanál. Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače musí být ale kanál a doba vysílání u přijímače a vysílače shodné

31 ( 6 ) DE-35T (vysílač) POKYNY K MĚŘENÍ Měření střídavého proudu ( ) Rozsah měření: 400,0 A ~ 600 A (2 rozsahy, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. 2. Stiskněte uvolňovací páčku a kleště rozevřete. Umístěte vodič doprostřed čelistí (jak ukazuje nákres níže). Hodnotu odečtěte až se ustálí. 3. V režimu AUTO RANGE dojde k volbě správného rozsahu měření automaticky. 4. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Poznámka: Při provádění měření na místech, kde se dají naměřené hodnoty těžko odečítat, stiskněte tlačítko HOLD pro uzamčení hodnoty a výsledek měření si přečtěte na jiném místě

32 Měření stejnosměrného proudu ( ) Rozsah měření: 400,0 A ~ 600 A (2 rozsahy, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. 2. Pro vynulování stiskněte tlačítko REL. (automatický rozsah se zruší a rozsah se nastaví po stisku tlačítka REL.). 3. Stiskněte uvolňovací páčku a kleště rozevřete. Umístěte vodič doprostřed čelistí (jak ukazuje nákres níže). Hodnotu odečtěte až se ustálí. 4. Pokud byly před měřením zobrazeny jen malé hodnoty, není třeba stisknout tlačítko REL. pro vynulování a měření proběhne v režimu automatického rozsahu. 5. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozn.: Jestliže se zobrazí symbol, znamená to, že je směr proudu v měřeném vodiči obrácený vzhledem ke značce polarity na kleštích. Značka polarity

33 Měření stejnosměrného napětí ( ) Rozsah měření: 400,0 mv ~ 600 V (5 rozsahů, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. Na LCD se zobrazí. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 4. Jestliže se zobrazí symbol, znamená to, že je polarita měřeného objektu obráceně vůči polaritě multimetru. 5. Multimetr si zvolí vhodný rozsah měření automaticky. 6. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Před měřením se ujistěte o správnosti polarity. 2. Ujistěte se, že měřený objekt nepřekračuje maximální rozsah 600 V, aby se předešlo možnému poranění nebo poškození multimetru. červený (+) měřící hrot černý (-) měřící hrot

34 Měření střídavého napětí ( ) Rozsah měření: V ~ 600 V (4 rozsahy, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. Stiskněte tlačítko REL./SEL. dokud se na LCD nezobrazí. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 4. Multimetr si zvolí vhodný rozsah měření automaticky. 5. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Při měření střídavého napětí není třeba dbát na polaritu. 2. Ujistěte se, že měřený objekt nepřekračuje maximální rozsah 600 V, aby se předešlo možnému poranění nebo poškození multimetru

35 Měření odporu (Ω) Rozsah měření: 400 Ω ~ 40M Ω (6 rozsahů, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na Ω / /. Zobrazí se OL a v pravém horním rohu LCD displeje se zobrazí symbol MΩ. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 4. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Při měření odporu není třeba dbát na polaritu. 2. Nedotýkejte se kovové části měřících hrotů rukou, mohlo by to způsobit chybné odečtení měření

36 Test diody ( ) 1. Nastavte přepínač funkcí na Ω / /. Stiskněte tlačítko REL./SEL. dokud se nezobrazí symbol a jednotka V. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na diodu a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. (A) Test diody v otevřeném směru Připojte černý měřící hrot na katodu a červený měřící hrot na anodu dle obrázku (A). Křemíkové diody by měly dát hodnotu asi 0,5~0,7V a GE diody hodnotu 0,2~0,3V. V případě, že je odečtená hodnota blízko 0, znamená to zkrat. Je-li na LCD zobrazeno OL, znamená to přerušení. (B) Test diody v zavřeném směru Připojte černý měřící hrot na anodu a červený měřící hrot na katodu dle obrázku (B). Normálně by mělo být na LCD zobrazeno OL, značící že je dioda v pořádku. Pokud bude uvedena určitá hodnota napětí, dioda je vadná. 4. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Červený měřící hrot Černý měřící hrot (+) (-)

37 Kontrola vodivosti ( ) Pozor Ochrana multimetru před poškozením Před provedením měření odpojte napájení měřeného obvodu. Jinak může být multimetr poškozen vysokým napětím nebo velkým proudem. 1. Nastavte přepínač funkcí na Ω / /. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Stiskněte tlačítko REL./SEL. dokud se nezobrazí symbol a jednotka Ω. 4. Připojte měřící hroty na měřený objekt a je-li obvod nepřerušený, ozve se bzučák a zobrazí se hodnota asi pod 100 Ω. 5. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Červený měřící hrot Černý měřící hrot (+) (-)

38 Měření frekvence (Hz) Rozsah měření: Hz ~ 100 khz (6 rozsahů, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na Hz. Zobrazí se jednotka Hz. 2. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 3. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Při měření frekvence není třeba dbát na polaritu. 2. Ujistěte se, že měřený objekt nepřekračuje maximální rozsah 600 V, aby se předešlo možnému poranění nebo poškození multimetru

39 ( 7 ) VÝMĚNA BATERIÍ DE-35R (přijímač) Je-li stav baterie pro normální provoz nízký, zobrazí se symbol. Jestliže se zobrazí symbol nebo, vyměňte prosím v přijímači DE-35R obě baterie za nové. Jestliže se zobrazí symbol, vyměňte prosím ve vysílači DE-35T obě baterie za nové. DE-35T (vysílač) Je-li stav baterie pro normální provoz nízký, zobrazí se symbol. Vyměňte prosím obě baterie za nové. (Použijte prosím standardní alkalické baterie LR6 nebo AA. Použití ne-alkalických baterií je též možné, jejich životnost však bude kratší. Pozor Před výměnou baterií se ujistěte, že jsou svorky multimetru odpojeny od měřeného obvodu. Vždy měňte dvě nové baterie současně a dbejte na jejich založení se správnou polaritou

40 ( 8 ) TECHNICKÁ DATA 1 Všeobecná data: Funkce Vysílač Přijímač Funkce měření DCA, ACA, DCV, ACV, odpor, dioda, vodivost a frekvence - Doplňkové funkce LCD displej Pozdržení dat, volba funkce, relativní měření Indikace jednotky & funkce, zobrazení měřené hodnoty, indikace obrácené polarity, indikace nízkého stavu baterie Pozdržení dat, funkce alarm, hodiny, paměť MAX/MIN Indikace jednotky & funkce, zobrazení měřené hodnoty, indikace obrácené polarity, indikace nízkého stavu baterie, indikace hodin Rozsah Automatický rozsah - Poměr vzorkování Bez vysílání: 3 x za sekundu S vysíláním: 1 x za sekundu - Provozní teplota / vlhkost Skladovací teplota / vlhkost Napájení Životnost baterií (standardní alkalické) C~50 0 C (14 0 F~122 0 F), nižší než 80% relativní vlhkosti (bez kondenzace) C ~60 0 C (-4 0 F ~140 0 F), nižší než 70% relativní vlhkosti (bez kondenzace) standardní alkalické baterie LR6 nebo AA (vždy 2 baterie pro vysílač a přijímač) Bez vysílání ACV, asi 300 h S dobou vysílání 2 s, asi 100 h S dobou vysílání 2 s, asi 100 h Doba životnosti baterie závisí na její kapacitě Rozměry 220(d)x64(š)x35(v)mm 179(d)x72(š)x32(v)mm Max. velikost kleští Φ30mm nebo 10x35mm - Hmotnost Asi 251g (bez baterií) Asi 177g (bez baterií) Příslušenství: Návod k obsluze... 1 Měřící hroty (černý + červený)... 1 Baterie AA 1,5V... 4 Příslušenství USB rozhraní USB software USB kabel

41 2 Technická data vysílače Prostředí pro měření: 23 ± 5 C, max. 80% rel. vlh. Přesnost: ± (% rdg+dgt ) Měření střídavého proudu ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost 400A 0.1A ±(1.8%rdg + 10dgt) 600A 1A ±(1%rdg + 5dgt) Měření stejnosměrného proudu ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost 400A 0.1A ±(1.8%rdg + 10dgt) 600A 1A ±(1%rdg + 5dgt) Měření stejnosměrného napětí ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost Vstupní impedance 400mV 0.1mV +(0.75%rdg + 3dgt) asi 100MΩ 4V 0.001V asi 11MΩ 40V 0.01V 400V 0.1V 600V 1V ±(1%rdg + 3dgt) Měření střídavého napětí ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost asi 10MΩ Vstupní impedance 4V 0.001V asi 11MΩ ±(1.5%rdg + 10dgt) 40V 0.01V 400V 0.1V 600V 1V Měření odporu (Ω) ±(1.5%rdg + 5dgt) asi 10MΩ Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámky 400Ω 0.1Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ ±(1%rdg + 5dgt) 4MΩ 0.001MΩ ±(3%rdg + 5dgt) 40MΩ 0.01MΩ ±(5%rdg + 5dgt) Napětí otevřeného obvodu asi 0.4V Měřící proud se mění podle měřeného odporu. Maximální vstupní proud 600A Maximální vstupní proud 600A Maximální vstupní napětí 600V Maximální vstupní napětí 600V rms Maximální vstupní napětí 600V

42 Kontrola vodivosti ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost Maximální vstupní napětí 400Ω 0.1Ω Bzučák se ozve při odporech pod asi 100Ω 600V Kontrola diody ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámky 1.000V 0.001V ±(10%rdg+5dgt) Měření frekvence (Hz) Napětí otevřeného obvodu asi 1.5V Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámky 5.000Hz 50.00Hz 500.0Hz 5.000kHz 50.00kHz 100.0kHz Hz 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001kHz 0.01kHz 0.1kHz ±(0.7%rdg+5dgt) Přesnost v případě sinusového signálu Hz~100kHz : typicky nad 5V rms. Maximální vstupní napětí 600V Maximální vstupní napětí 600V Uvedená přesnost se mění násobkem 0,1 uvedené přesnosti se změnou teploty o 1 C, je-li okolní prostředí v rozsahu <18 C nebo >28 C

43 ( 9 ) Externí napájení & USB konektor 1 Konektor pro výstupní signál Externí napájení: AC adaptér přes 3VDC / 10mA. konektor Φ 3,5 x 1,35 mm 2 Pokyny k obsluze přes USB Soubor (File) 1 Otevření souboru: *.xls. 2 Uložení souboru: *.xls / *.bmp / *.jpg. 3 Tisk: graf / záznam. 4 Konec: ukončení programu. * Zaznamenaná data měření a graf na hlavním displeji je možné uložit současně do jednoho souboru excel. Jelikož hlavní displej zobrazuje jen jeden graf pro jeden kanál, chcete-li uložit grafy pro ostatní kanály, musíte přepnout na požadovaný kanál a potom graf uložit. Nastavení (Setup) Port Com: Zvolte auto vyhledání portu nebo určitý port. Nastavení alarm: Pro měření typu DCV, ACV, DCA, ACA. Zvuk alarmu se ozve při hodnotě záznamu vyšší než hi nebo nižší než low. Kanál: Slouží pro změnu názvu kanálu 1~6 a jeho popis. Měřítka grafu: U jednostránkového grafu zvolte měřítko časové osy (25~200). Spotřeba energie: Nastavení parametrů pro výpočet poplatků za elektřinu

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Příručka pro hardware

Příručka pro hardware Příručka pro hardware Oznámení o ochranných známkách TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Oznámení Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoliv části této příručky jakoukoliv formou je bez výslovného povolení

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více