NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte pro další možnou potřebu

2 Návod k obsluze... Obsah (1) DE-35T (vysílač) Názvy jednotlivých částí... 6 ~ 12 (2) DE-35T (vysílač) Symboly na LCD (3) DE-35R (přijímač) Názvy jednotlivých částí ~ 15 (4) DE-35R (přijímač) Symboly na LCD ~ 17 (5) DE-35R (přijímač) Spínač funkcí ~ 28 (6) DE-35T (vysílač) Pokyny k měření ~ 36 (7) Výměna baterií (8) Technická data ~ 40 (9) Externí napájení & USB konektor ~

3 Pro bezpečný provoz si tento návod k obsluze přečtěte dříve než budete multimetr používat, a návod si řádně uchovejte spolu s přístrojem pro další možnou potřebu. UPOZORNĚNÍ : Aby se během provozu předešlo možným rizikům nebo škodám, upozorňují následující symboly na oblasti, kde je třeba dbát zvýšené pozornosti. Varování : Nevhodné použití výrobku může vést ke zranění nebo i ke smrti, přečtěte si pokyny pozorně. Pozor : Nevhodné použití výrobku může vést ke zranění nebo i ke smrti, přečtěte si pokyny pozorně. Dvojitá izolace AC - Střídavý proud DC - Stejnosměrný proud Uzemnění - uzemňovací svorka - 2 -

4 Varování Ochrana před úrazem elektrickým proudem nebo požárem! Před zahájením měření se ujistěte, že jsou řádně připojeny měřící kabely a je nastaven spínač funkcí. Před přepínáním mezi funkcemi sejměte měřící kabely z měřeného objektu. Před zahájením měření se ujistěte, že obvod nebo objekt nepřekročí maximální rozsah měření. V případě, že jsou na pouzdře multimetru nebo na měřících kabelech nějaká poškození, přístroj nepoužívejte. Během měření neotevírejte pouzdro multimetru. Při měření pomocí kabelových svorek dejte ruce vždy až za ochranné kroužky měřících hrotů. Při měření pomocí kleští dejte ruce až za ochranný kroužek multimetru. Před měřením odporu nejprve vypněte napájení měřeného obvodu. Nikdy nepoužívejte multimetr v mokrém nebo vlhkém prostředí, nebo když máte vlhké ruce. Před měřením proudu se ujistěte, že jsou měřící kabely odpojeny od vstupních svorek

5 Varování Ochrana před poškozením multimetru nebo úrazem elektrickým proudem od multimetru! Podle bezpečnostních norem je maximální napěťový vstup uveden níže tak, aby byli uživatelé chráněni před krátkodobým špičkovým napětím na napájecím vedení. Kategorie přepětí (CAT.) CAT III Maximální vstupní napětí 600V Pozor Multimetr nepoužívejte v blízkosti zařízení vyzařující rušení nebo v prostředí s náhlými změnami teplot. Jinak budou naměřené hodnoty nestabilní nebo chybné. Před zahájením měření se ujistěte o dobrém stavu baterií vysílače a přijímače a ujistěte se, že se mezi vysílačem a přijímačem nevyskytuje žádné rušení. Přístroj nepoužívejte v prostředí s vysokým stupněm rušení, jinak se vysílání nemusí zdařit. Dosah vysílání mezi přijímačem a vysílačem ve volném prostoru je asi 100 metrů (333 stop). Nepřekračujte pracovní dosah vysílání. Dosah vysílání bude kratší v závislosti na materiálech a konstrukci budov. Nepokládejte vysílač do zařízení krytá kovem, jelikož budou ovlivněny elektromagnetické vlny vysílaných dat a vysílání se nezdaří

6 Pozor Dosah vysílání může být vlivem různého okolního prostředí a konstrukce budov kratší. Toto je způsobeno rušením elektromagnetických vln během přenosu dat. Měřené hodnoty nemusí být přesné. Přístroj nevystavujte vlivu přímého slunečního svitu, extrémních teplot nebo vlhkosti. Vysílaný signál může být při provozu v prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami slabý a může být rušen elektromagnetickými vlnami. Při měření proudu umístěte pro zajištění přesnosti měření vodič do středu čelistí. Při měření proudu se držte dál od vysokých proudů v blízkém okolí, aby byla zajištěna přesnost. Po ukončení měření přepněte přepínač funkcí zpět do polohy OFF. V režimu automatického vypnutí dochází přesto k malé spotřebě energie. V případě potřeby čistění přístroje použijte měkký hadřík a nepoužívejte žádné organické roztoky. Kromě šroubků víčka baterií neodšroubovávejte pro udržení funkčnosti přístroje a řádného vysílání žádné šroubky na vysílači a přijímači. Pokud nebude přístroj delší dobu používán, vyjměte baterie, aby se předešlo jejich možnému vytečení. Jakmile se měřené hodnoty zdají nepravidelné nebo se zobrazí symbol, ihned vyměňte baterie, aby byl zajištěn normální provoz přístroje

7 ( 1 ) DE-35T (vysílač) NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 1 Kleště Pro zajištění přesnosti umístěte vodič uprostřed kleští. 2 Rozevření kleští 3 Ochranný kroužek Při měření proudu mějte ruku až pod ochranným kroužkem. 4 Ovladač rozevření kleští Stisknutím ovladače se kleště rozevřou a uvolněním ovladače se zavřou 5 Přepínač funkcí Viz seznam na následující straně. 6 Tlačítko HOLD 7 8 Tlačítko Relative / Select 9 Tlačítko TX ON 10 Tlačítko FUNCTION 11 Tlačítko SET 12 Typový štítek 13 Vstupní svorka COM (záporná) 14 Vstupní svorka (kladná) 15 LCD displej - 6 -

8 5 Vysílač - Přepínač funkcí Označení Vypnutí napájení Funkce Měření střídavého proudu Měření stejnosměrného proudu Maření stejnosměrného / střídavého napětí Měření odporu / kontrola diody / kontrola vodivosti Měření frekvence 6 Vysílač - symboly na LCD - tlačítko HOLD Při stisku tlačítka HOLD během měření se na displeji zobrazí symbol D-H a naměřená hodnota zůstane zobrazena. Opětovným stiskem tlačítka HOLD se funkce ukončí, pokud není třeba mít data dále zobrazena. 7 Vysílač - tlačítko REL./SEL. Stiskem tlačítka REL./SEL. se přepíná mezi následujícími funkcemi: Označení Funkce REL. SEL. Funkce relativní Funkce nastavení nuly Volba měření stejnosměrného nebo střídavého napětí Volba měření odporu nebo kontroly diody nebo kontroly vodivosti - 7 -

9 8 Vysílač - měření RELATIVE (relativní) Při zobrazeném symbolu REL na LCD displeji stiskněte během měření tlačítko REL. U této funkce se zobrazí rozdíl mezi 2 vstupními signály. První vstup je například X a druhým vstupem je Y. V režimu RELATIVE je hodnota zobrazená na LCD displeji rovna Y mínus X. Je-li třetím vstupem Z, potom je relativní hodnota Z mínus X. U měření stejnosměrného proudu DCA ( ) slouží tlačítko REL. pro nastavení nuly. Pozor: Jestliže se zobrazí OL, znamená to, že je relativní hodnota mimo rozsah. U rozsahu střídavého proudu ( ) a stejnosměrného proudu ( ) se stiskem tlačítka REL./SEL zafixuje rozsah měření (symbol AUTORANGE zmizí a automatické nastavení rozsahu se zruší) a nastaví se podle prvního vstupního signálu. Pro zrušení této funkce stiskněte opět tlačítko REL. a symbol REL z LCD displeje zmizí. Jelikož byl rozsah měření zafixován, je třeba pro návrat na automatické nastavení rozsahu přepnout přepínač funkce zpět na OFF a potom do polohy požadovaného měření

10 Vysílač - provoz RELATIVE při určitém měření: a. Střídavý proud ( ) Automatické nastavení rozsahu se zruší a symbol AUTORANGE zmizí z LCD displeje. Rozsah měření se zafixuje a nastaví podle prvního vstupního signálu. Je-li relativní hodnota mimo zafixovaný rozsah (400A), na LCD displeji bude zobrazeno OL. Pro zrušení této funkce jen stiskněte znovu tlačítko REL. a symbol REL zmizí z LCD displeje. Jelikož byl rozsah měření zafixován, je třeba pro návrat na automatické nastavení rozsahu přepnout přepínač funkce zpět na OFF a potom do polohy požadovaného měření. b. Stejnosměrný proud ( ) Jestliže je na LCD displeji zobrazena malá hodnota, stiskněte pro vynulování před měřením tlačítko REL. Režim automatického rozsahu se zruší a zafixuje se odpovídající rozsah. Pro zrušení této funkce jen stiskněte znovu tlačítko REL. a symbol REL zmizí z LCD displeje. 9 Vysílač tlačítko TX ON Po stisku tlačítka se zobrazí symbol znamenající, že vysílač je ve stavu vysílání. Dalším stiskem tlačítka symbol zmizí, což znamená, že vysílání je ukončeno. (LCD obrazovka se aktualizuje po sekundě po zmizení symbolu.) Vysílání Bez vysílání - 9 -

11 10 Vysílač - tlačítko FUNCTION V režimu měření stiskněte na 2 s tlačítko FUNCTION, čímž vstoupíte do režimu volby délky vysílání a potom stiskněte krátce pro přepnutí na režim nastavení ID. Pomocí tlačítka SET nastavte délku vysílání a ID kód. Nastavení ukončete stiskem tlačítka FUNCTION na 2 s pro návrat do režimu měření. 11 Vysílač - tlačítko SET Pomocí tlačítka FUNCTION nastavte dobu vysílání a ID kód. Další podrobnosti naleznete v pokynech k práci s tlačítky FUNCTION & SET. Pokyny k práci s tlačítky FUNCTION & SET Nastavení doby vysílání Režim měření Nastavení ukončete stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s pro návrat do režimu měření. Stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s vstoupíte do režimu volby délky vysílání Krátkým stiskem tlačítka SET zvolte délku vysílání - 2, 10, 30, 60 &120 s - celkem 5 možností. Pozor: Při používání jednoho vysílače pro jeden přijímač musí být pro normální průběh vysílání doba vysílání u obou jednotek stejná

12 Nastavení ID kódu: Režim měření Nastavení ukončete stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s pro návrat do režimu měření. Stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s vstoupíte do režimu volby délky vysílání Stiskněte znovu pro vstup do nastavení režimu ID. Krátkým stiskem zvolte ID kód 1,2,3,4,5 & 6 celkem 6 možností

13 12 Typový štítek Uvádí název značky a číslo modelu. 13 Svorka COM Slouží pro připojení záporného vstupu pro měření DCV, ACV, Ω,,, & Hz (černý měřící hrot). 14 Svorka Slouží pro připojení kladného vstupu pro měření DCV, ACV, Ω,,, & Hz (červený měřící hrot). 15 LCD displej Zobrazuje symboly měření, jednotky a hodnoty

14 ( 2 ) DE-35T (vysílač) Symboly na LCD Symbol & jednotky Popis Nastavení ID kódu vysílání Blikající anténa při procesu vysílání Volba doby vysílání s možnostmi 2, 10, 30, 60 & 120 s. Svítí při měření ve stejnosměrném režimu Svítí při měření ve střídavém režimu Svítí při měření se zápornou polaritou Indikátor automatického rozsahu Svíti při kontrole vodivosti Svítí při kontrole diody Indikátor pozdržení dat Svítí v relativním režimu nebo při funkci vynulování Svítí při nízkém stavu baterie Svítí při měření frekvence Jednotka pro měření odporu Jednotka pro měření napětí Jednotka pro měření proudu Zobrazení naměřených hodnot

15 ( 3 ) DE-35R (přijímač) NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ Boční pohled (USB rozhraní je volitelné)

16 1 Typový štítek Uvádí název značky a číslo modelu. 2 LCD displej Zobrazuje symboly měření, jednotky a hodnoty. 3 POWER: Tlačítko zapnutí napájení 4 READ: čtení uložených dat měření Max. nebo Min. Vedlejší funkce ( ): nastavení hodnot při nastavování hodin a funkce alarmu 5 HOLD / MAX-H: Uzamčení měřených hodnot Max. 6 MAX./MIN: vstup do režimu měření dat Max/Min Vedlejší funkce ( ): přesun pozic číslic při nastavování hodin a funkce alarmu 7 ALARM: funkce alarmu 8 CLOCK SET: funkce nastavení hodin 9 SEARCH: manuální vyhledávání signálů 10 CHANNEL: přepínání kanálů 11 Konektor USB (součást přístroje vybaveného funkcí USB) 12 PWR Konektor externího napájení DC 3V/10mA

17 ( 4 ) DE-35R (přijímač) Symboly na LCD Symbol & jednotky Popis Nastavení ID kódu vysílání s kódem 1 6 možností Blikající anténa při příjmu signálů z vysílače Uložená data měření Max. a Min. Přečtení uložených dat měření Max. a Min. V režimu alarm nastavení hodnot při měření hodnot nebo Svítí při 24 hodinovém režimu hodin Svítí při měření ve stejnosměrném režimu Svítí při měření ve střídavém režimu Svítí při měření se zápornou polaritou Svítí při kontrole diody Svítí v relativním režimu Svíti při kontrole vodivosti Zobrazení naměřených dat Svítí při nízkém stavu baterie přijímače. Aby nedošlo k chybné funkci, baterii ihned vyměňte za novou. Svítí při nízkém stavu baterie vysílače. Aby nedošlo k chybné funkci, baterii ihned vyměňte za novou

18 Svítí při čtení uložených dat měření Max a Min Svítí při uzamčení měřených dat Svítí při připojení na PC (tento symbol se zobrazuje u přístroje vybaveného funkcí USB) Svítí v režimu alarm. Když měřená data dosáhnou nastavenou hodnotu, bude symbol bzučáku blikat a aktivuje se alarm. Doba vysílání s možnostmi 2, 10, 30, 60, 120 s (při použití jednoho vysílače na jeden přijímač).* Při použití více vysílačů do jednoho přijímače jsou přístroje ve stavu vysílání po celou dobu. Svítí při měření frekvence Svítí při měření odporu Svítí při měření napětí Svítí při měření proudu

19 ( 5 ) DE-35R (přijímač) Spínač funkcí Stiskem POWER se přístroj zapne LCD zobrazí asi na 2s celou obrazovku, potom přejde do režimu příjmu Stiskem déle než 3s se přístroj vypne Stiskem READ se přečtou uložená data měření Max nebo Min. Poznámka: 1. Před vstupem do funkce Max/Min bude při stisku tlačítka READ na LCD zobrazeno (viz obrázky níže). 2. Uložená data měření Max a Min budou při přepínání kanálu zobrazena současně. Stiskněte ještě jednou tlačítko READ, na LCD se zobrazí. Pokyny k práci s tlačítkem READ LCD zobrazení - bez uložených dat měření Max/Min Stiskněte READ, zobrazí se symol MAX, ale bez uložených dat měření MAX Bez stisku tlačítka READ dojde k návratu do režimu měření za 10 s Stiskněte READ, zobrazí se symol MIN, ale bez uložených dat měření MIN Stiskněte ještě jednou READ nebo počkejte 10 s pro návrat do režimu měření

20 LCD zobrazení s uloženými daty měření Max/Min Stiskněte tlačítko READ pro přečtení uložených dat měření MAX Bez stisku tlačítka READ dojde k návratu do režimu měření za 10 s Stsikněte znovu READ pro přečtení uložených dat měření MIN Stiskněte ještě jednou READ nebo počkejte 10 s pro návrat do režimu měření Práce s tlačítkem MAX/MIN viz strana 21. Vedlejší funkce ( ) pro nastavení blikající číslice při nastavování hodin nebo při funkci alarm. Práce s funkcí alarm viz strana 22 ~ 24 Práce s funkcí hodin viz strana

21 Stiskem tlačítka se uzamknou data měření v reálném čase Stiskněte tlačítko HOLD pro uzamčení měřených dat Stiskněte znovu tlačítko HOLD pro odemknutí a návrat do režimu měření Stiskem tohoto tlačítka po dobu 2 s vstoupíte do režimu funkce MAX-HOLD pro získání dat měření MAX. V danou chvíli se též uzamkne reálný čas, aby bylo možné vědět, kdy byla data měření MAX získána. Stiskem HOLD na 2 s vstoupíte do režimu funkce MAX-HOLD Stiskněte znovu tlačítko HOLD pro ukončení funkce MAX HOLD a návrat do režimu měření Vedlejší funkce (SET) pro ovládání spolu s tlačítkem FUNCTION pro nastavení doby vysílání a spolu s tlačítkem CHANNEL pro přepínání ID kódu pro zapínání a vypínání funkce vysílání. Práce s dobou vysílání viz strana 26. Práce s přepínáním ID kódu viz strana

22 Stiskněte toto tlačítko pro uložení dat měření MAX/MIN. Pomocí tlačítka READ je možné přečíst uložená data měření MAX nebo MIN. Pokyny k práci s tlačítkem MAX/MIN It returns to memorized MAX/MIN mode, after 10 sec without pressing READ key. Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro vstup do režimu uložených dat MAX/MIN Stiskněte tlačítko READ pro přečtení uložených dat měření MAX Stiskněte tlačítko READ ještě jednou pro přečtení dat měření MIN Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro zrušení funkce uložených dat MAX/MIN a návrat do režimu měření. Dříve uložená data měření budou smazána stiskem tlačítka MAX/MIN a měření hodnoty MAX/MIN se znovu zahájí

23 Vedlejší funkce ( ) pro posunutí místa blikající číslice při nastavování hodin a funkce alarm. (Nastavení hodin) (Nastavení funkce alarm) Jestliže číslice bliká, posunete se stiskem tohoto tlačítka na následující číslici. Práce s nastavením funkce alarm viz strana 22 ~ 24. Práce s nastavením funkce hodin viz strana 25. Pokyny k práci s tlačítkem ALARM Aktivace funkce Alarm Nastavení hodnot pro alarm viz strana 23 ~ 24. Stiskem tlačítka ALARM vstoupíte do režimu funkce alarm. Jestliže je zobrazen symbol alarm, funkce je aktivována. 1. Jakmile data měření vysílače dosáhnou nastavenou hodnotu, ozve se vždy na 2 min bzučák. 2. Bzučák zastavte stiskem tlačítka SEARCH. Pokud se funkce alarmu nezruší, ozve se bzučák znovu, jakmile data měření dosáhnou nastavenou hodnotu. Stiskněte tlačítko ALARM, symbol alarm zmizí a funkce alarm je zrušena

24 Nastavení funkce alarm Stiskem tlačítka ALARM vstupte do režimu funkce alarm. Stiskněte tlačítko SEARCH Vstupte do režimu zadávání hodnot. Přístroj se vrátí do režimu měření bez stisknutí,, symbol alarm zmizí. Stiskněte tlačítko 1 Zvolte Hi nebo Lo (vysoký nebo nízký) Stiskněte tlačítko 2 Vyberte symbol "+" "-" Stiskem zvolte Hi nebo Lo Stiskněte tlačítko 3 Nastavení hodnoty alarmu Stiskem zvolte symbol "+" "-"

25 Stiskněte tlačítko Stiskněte a pomocí nastavte hodnotu 4 Posuňte pozici desetinné čárky Stiskněte tlačítko 5 Vyberte jednotky V. A. mv Stiskněte pro posunutí pozice desetinné čárky Stiskněte pro volbu jednotek V. A. mv Stiskněte ALARM nebo počkejte 10 s 6 Nastavení je ukončeno Pro ukončení nastavení hodnot ALARM stiskněte ALARM nebo počkejte 10 s. Potom vstupte do režimu příjmu pro získání dat měření z vysílače. Ostatní měření nemají funkci ALARM

26 Funkce alarm je dostupná jen pro měření napětí & proudu a není dostupná pro ostatní měření. Při přepnutí na jiné režimy bude zobrazeno. Zobrazená jednotka bude stejná s měřením na vysílači

27 Stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do režimu nastavení hodin. Po vstupu do tohoto režimu bude zobrazení trvat jen 2 s a potom se ukončí. Je proto třeba nastavit čas pomocí nebo ihned. Pokyny k práci s tlačítkem CLOCK SET Stiskněte toto tlačítko a potom hned stiskněte nebo a levá číslice začne blikat Nastavení hodin provádějte pomocí nebo Pro ukončení nastavení hodin stiskněte CLOCK SET nebo počkejte 10 s a tím opustíte režim nastavení. Toto tlačítko stiskněte po odpojení pro aktivaci funkce vyhledávání. Vedlejší funkce BEEP CANCEL pro manuální zastavení bzučáku. Je-li bzučák zastaven manuálně, bude znovu pípat při dosažení nastavené hodnoty, dokud se funkce alarmu nevypne

28 Vedlejší funkce (FUNCTION) pro práci s (SET) pro nastavení doby vysílání a s tlačítkem CHANNEL pro přepínání ID kódu pro zapínání nebo vypínání vysílání. Pokyny k práci s tlačítkem FUNCTION Nastavení doby vysílání Stiskem SEARCH po dobu 2 s vstupte do režimu přepínání ID Dalším stiskem SEARCH vstupte do režimu zadávání volby doby vysílání Stiskem (SET) vyberte z doby vysílání 2, 10, 30, 60, 120 s. Stiskem SEACH po dobu 2 s ukončete nastavení, potom se vraťte do režimu měření Pozor: Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače musí být doba vysílání nastavena na obou jednotkách stejně, aby byl docílen správný přenos měřených dat

29 Nastavení ID kódu Stiskem SEARCH po dobu 2 s vstupte do režimu přepínání ID Stiskem (SET) zapněte nebo vypněte zvolenou ID Přepínání kódu ID, 1 ~ 6 možností Stiskem CHANNEL přepněte na jiné ID Stiskem (SET) zapněte nebo vypněte jinou ID (stejný postup pro jiná ID) Stiskem SEACH po dobu 2 s ukončete nastavení, potom se vraťte do režimu měření

30 Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače musí být doba vysílání nastavena na obou jednotkách stejně, aby byl docílen správný přenos měřených dat. Při používání více vysílačů pro jeden přijímač stiskněte CHANNEL pro přepnutí ID kódu. Po dokončení vybrání ID kódu a návratu do režimu měření, může být vybrané ID přijímače, který je ve stavu zapnuto přepnuto stiskem tlačítka CHANNEL. Stiskněte CHANNEL pro přepnutí ID kódu, který je ve stavu zapnuto. Pokyny k provozu více vysílačů pro jeden přijímač 1. Při používání více vysílačů pro jeden přijímač bude spotřeba energie větší kvůli tomu, že vysílání bude probíhat po celou dobu. Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače nepřepínejte na režim více vysílačů pro jeden přijímač, aby se snížila spotřeba energie. 2. Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače může uživatel zvolit a nastavit dobu vysílání pro každý kanál. Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače musí být ale kanál a doba vysílání u přijímače a vysílače shodné

31 ( 6 ) DE-35T (vysílač) POKYNY K MĚŘENÍ Měření střídavého proudu ( ) Rozsah měření: 400,0 A ~ 600 A (2 rozsahy, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. 2. Stiskněte uvolňovací páčku a kleště rozevřete. Umístěte vodič doprostřed čelistí (jak ukazuje nákres níže). Hodnotu odečtěte až se ustálí. 3. V režimu AUTO RANGE dojde k volbě správného rozsahu měření automaticky. 4. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Poznámka: Při provádění měření na místech, kde se dají naměřené hodnoty těžko odečítat, stiskněte tlačítko HOLD pro uzamčení hodnoty a výsledek měření si přečtěte na jiném místě

32 Měření stejnosměrného proudu ( ) Rozsah měření: 400,0 A ~ 600 A (2 rozsahy, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. 2. Pro vynulování stiskněte tlačítko REL. (automatický rozsah se zruší a rozsah se nastaví po stisku tlačítka REL.). 3. Stiskněte uvolňovací páčku a kleště rozevřete. Umístěte vodič doprostřed čelistí (jak ukazuje nákres níže). Hodnotu odečtěte až se ustálí. 4. Pokud byly před měřením zobrazeny jen malé hodnoty, není třeba stisknout tlačítko REL. pro vynulování a měření proběhne v režimu automatického rozsahu. 5. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozn.: Jestliže se zobrazí symbol, znamená to, že je směr proudu v měřeném vodiči obrácený vzhledem ke značce polarity na kleštích. Značka polarity

33 Měření stejnosměrného napětí ( ) Rozsah měření: 400,0 mv ~ 600 V (5 rozsahů, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. Na LCD se zobrazí. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 4. Jestliže se zobrazí symbol, znamená to, že je polarita měřeného objektu obráceně vůči polaritě multimetru. 5. Multimetr si zvolí vhodný rozsah měření automaticky. 6. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Před měřením se ujistěte o správnosti polarity. 2. Ujistěte se, že měřený objekt nepřekračuje maximální rozsah 600 V, aby se předešlo možnému poranění nebo poškození multimetru. červený (+) měřící hrot černý (-) měřící hrot

34 Měření střídavého napětí ( ) Rozsah měření: V ~ 600 V (4 rozsahy, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. Stiskněte tlačítko REL./SEL. dokud se na LCD nezobrazí. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 4. Multimetr si zvolí vhodný rozsah měření automaticky. 5. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Při měření střídavého napětí není třeba dbát na polaritu. 2. Ujistěte se, že měřený objekt nepřekračuje maximální rozsah 600 V, aby se předešlo možnému poranění nebo poškození multimetru

35 Měření odporu (Ω) Rozsah měření: 400 Ω ~ 40M Ω (6 rozsahů, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na Ω / /. Zobrazí se OL a v pravém horním rohu LCD displeje se zobrazí symbol MΩ. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 4. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Při měření odporu není třeba dbát na polaritu. 2. Nedotýkejte se kovové části měřících hrotů rukou, mohlo by to způsobit chybné odečtení měření

36 Test diody ( ) 1. Nastavte přepínač funkcí na Ω / /. Stiskněte tlačítko REL./SEL. dokud se nezobrazí symbol a jednotka V. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na diodu a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. (A) Test diody v otevřeném směru Připojte černý měřící hrot na katodu a červený měřící hrot na anodu dle obrázku (A). Křemíkové diody by měly dát hodnotu asi 0,5~0,7V a GE diody hodnotu 0,2~0,3V. V případě, že je odečtená hodnota blízko 0, znamená to zkrat. Je-li na LCD zobrazeno OL, znamená to přerušení. (B) Test diody v zavřeném směru Připojte černý měřící hrot na anodu a červený měřící hrot na katodu dle obrázku (B). Normálně by mělo být na LCD zobrazeno OL, značící že je dioda v pořádku. Pokud bude uvedena určitá hodnota napětí, dioda je vadná. 4. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Červený měřící hrot Černý měřící hrot (+) (-)

37 Kontrola vodivosti ( ) Pozor Ochrana multimetru před poškozením Před provedením měření odpojte napájení měřeného obvodu. Jinak může být multimetr poškozen vysokým napětím nebo velkým proudem. 1. Nastavte přepínač funkcí na Ω / /. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Stiskněte tlačítko REL./SEL. dokud se nezobrazí symbol a jednotka Ω. 4. Připojte měřící hroty na měřený objekt a je-li obvod nepřerušený, ozve se bzučák a zobrazí se hodnota asi pod 100 Ω. 5. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Červený měřící hrot Černý měřící hrot (+) (-)

38 Měření frekvence (Hz) Rozsah měření: Hz ~ 100 khz (6 rozsahů, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na Hz. Zobrazí se jednotka Hz. 2. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 3. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Při měření frekvence není třeba dbát na polaritu. 2. Ujistěte se, že měřený objekt nepřekračuje maximální rozsah 600 V, aby se předešlo možnému poranění nebo poškození multimetru

39 ( 7 ) VÝMĚNA BATERIÍ DE-35R (přijímač) Je-li stav baterie pro normální provoz nízký, zobrazí se symbol. Jestliže se zobrazí symbol nebo, vyměňte prosím v přijímači DE-35R obě baterie za nové. Jestliže se zobrazí symbol, vyměňte prosím ve vysílači DE-35T obě baterie za nové. DE-35T (vysílač) Je-li stav baterie pro normální provoz nízký, zobrazí se symbol. Vyměňte prosím obě baterie za nové. (Použijte prosím standardní alkalické baterie LR6 nebo AA. Použití ne-alkalických baterií je též možné, jejich životnost však bude kratší. Pozor Před výměnou baterií se ujistěte, že jsou svorky multimetru odpojeny od měřeného obvodu. Vždy měňte dvě nové baterie současně a dbejte na jejich založení se správnou polaritou

40 ( 8 ) TECHNICKÁ DATA 1 Všeobecná data: Funkce Vysílač Přijímač Funkce měření DCA, ACA, DCV, ACV, odpor, dioda, vodivost a frekvence - Doplňkové funkce LCD displej Pozdržení dat, volba funkce, relativní měření Indikace jednotky & funkce, zobrazení měřené hodnoty, indikace obrácené polarity, indikace nízkého stavu baterie Pozdržení dat, funkce alarm, hodiny, paměť MAX/MIN Indikace jednotky & funkce, zobrazení měřené hodnoty, indikace obrácené polarity, indikace nízkého stavu baterie, indikace hodin Rozsah Automatický rozsah - Poměr vzorkování Bez vysílání: 3 x za sekundu S vysíláním: 1 x za sekundu - Provozní teplota / vlhkost Skladovací teplota / vlhkost Napájení Životnost baterií (standardní alkalické) C~50 0 C (14 0 F~122 0 F), nižší než 80% relativní vlhkosti (bez kondenzace) C ~60 0 C (-4 0 F ~140 0 F), nižší než 70% relativní vlhkosti (bez kondenzace) standardní alkalické baterie LR6 nebo AA (vždy 2 baterie pro vysílač a přijímač) Bez vysílání ACV, asi 300 h S dobou vysílání 2 s, asi 100 h S dobou vysílání 2 s, asi 100 h Doba životnosti baterie závisí na její kapacitě Rozměry 220(d)x64(š)x35(v)mm 179(d)x72(š)x32(v)mm Max. velikost kleští Φ30mm nebo 10x35mm - Hmotnost Asi 251g (bez baterií) Asi 177g (bez baterií) Příslušenství: Návod k obsluze... 1 Měřící hroty (černý + červený)... 1 Baterie AA 1,5V... 4 Příslušenství USB rozhraní USB software USB kabel

41 2 Technická data vysílače Prostředí pro měření: 23 ± 5 C, max. 80% rel. vlh. Přesnost: ± (% rdg+dgt ) Měření střídavého proudu ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost 400A 0.1A ±(1.8%rdg + 10dgt) 600A 1A ±(1%rdg + 5dgt) Měření stejnosměrného proudu ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost 400A 0.1A ±(1.8%rdg + 10dgt) 600A 1A ±(1%rdg + 5dgt) Měření stejnosměrného napětí ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost Vstupní impedance 400mV 0.1mV +(0.75%rdg + 3dgt) asi 100MΩ 4V 0.001V asi 11MΩ 40V 0.01V 400V 0.1V 600V 1V ±(1%rdg + 3dgt) Měření střídavého napětí ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost asi 10MΩ Vstupní impedance 4V 0.001V asi 11MΩ ±(1.5%rdg + 10dgt) 40V 0.01V 400V 0.1V 600V 1V Měření odporu (Ω) ±(1.5%rdg + 5dgt) asi 10MΩ Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámky 400Ω 0.1Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ ±(1%rdg + 5dgt) 4MΩ 0.001MΩ ±(3%rdg + 5dgt) 40MΩ 0.01MΩ ±(5%rdg + 5dgt) Napětí otevřeného obvodu asi 0.4V Měřící proud se mění podle měřeného odporu. Maximální vstupní proud 600A Maximální vstupní proud 600A Maximální vstupní napětí 600V Maximální vstupní napětí 600V rms Maximální vstupní napětí 600V

42 Kontrola vodivosti ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost Maximální vstupní napětí 400Ω 0.1Ω Bzučák se ozve při odporech pod asi 100Ω 600V Kontrola diody ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámky 1.000V 0.001V ±(10%rdg+5dgt) Měření frekvence (Hz) Napětí otevřeného obvodu asi 1.5V Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámky 5.000Hz 50.00Hz 500.0Hz 5.000kHz 50.00kHz 100.0kHz Hz 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001kHz 0.01kHz 0.1kHz ±(0.7%rdg+5dgt) Přesnost v případě sinusového signálu Hz~100kHz : typicky nad 5V rms. Maximální vstupní napětí 600V Maximální vstupní napětí 600V Uvedená přesnost se mění násobkem 0,1 uvedené přesnosti se změnou teploty o 1 C, je-li okolní prostředí v rozsahu <18 C nebo >28 C

43 ( 9 ) Externí napájení & USB konektor 1 Konektor pro výstupní signál Externí napájení: AC adaptér přes 3VDC / 10mA. konektor Φ 3,5 x 1,35 mm 2 Pokyny k obsluze přes USB Soubor (File) 1 Otevření souboru: *.xls. 2 Uložení souboru: *.xls / *.bmp / *.jpg. 3 Tisk: graf / záznam. 4 Konec: ukončení programu. * Zaznamenaná data měření a graf na hlavním displeji je možné uložit současně do jednoho souboru excel. Jelikož hlavní displej zobrazuje jen jeden graf pro jeden kanál, chcete-li uložit grafy pro ostatní kanály, musíte přepnout na požadovaný kanál a potom graf uložit. Nastavení (Setup) Port Com: Zvolte auto vyhledání portu nebo určitý port. Nastavení alarm: Pro měření typu DCV, ACV, DCA, ACA. Zvuk alarmu se ozve při hodnotě záznamu vyšší než hi nebo nižší než low. Kanál: Slouží pro změnu názvu kanálu 1~6 a jeho popis. Měřítka grafu: U jednostránkového grafu zvolte měřítko časové osy (25~200). Spotřeba energie: Nastavení parametrů pro výpočet poplatků za elektřinu

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

Digitální klešťový multimetr FK1000A

Digitální klešťový multimetr FK1000A NÁVOD K OBSLUZE Digitální klešťový multimetr FK1000A Obj. č.: 7120081 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1860 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah 2 Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 3 Popis Přístrojového Panelu a Tlačítek Funkcí

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru 2000 A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : CM-9930 Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

MT SMART Multimeter. Uživatelský Návod

MT SMART Multimeter. Uživatelský Návod MT-1503 SMART Multimeter Uživatelský Návod 1 Nejdříve si přečtěte: Bezpečnostní informace Aby jste měli jistotu, že přístroj používáte bezpečně, postupujte podle těchto doporučení: Neprovádějte s přístrojem

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE

R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE -22- -1- Obsah: 1 Bezpečnostní instrukce... 3 2 Základní popis... 4 2.1 Rozmístění jednotlivých částí... 5 2.2 Prvky na displeji... 7 2.3 Popis vybraných režimů

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly PROVOZNÍ MNUÁL 1000 DC/C KLMPMETER Tento symbol v blízkosti jiného symbol nebo svorky upozorňuje, že by uživatel měl nahlédnout do provozního manuálu pro podrobnější

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 TEMP DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 C Návod k obsluze 1. OBECNÉ POKYNY Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE MĚŘIČ ÚROVNĚ ZVUKU UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před vlastním měřením nebo opravou měřícího přístroje si přečtěte si pečlivě následující bezpečnostní informace. Přístroj používejte pouze

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

1. Obecně. 2. Bezpečnostní poznámka. 3. Popis bezpečnostních symbolů

1. Obecně. 2. Bezpečnostní poznámka. 3. Popis bezpečnostních symbolů Obsah 1. Obecně...2 2. Bezpečnostní poznámka...2 3. Popis bezpečnostních symbolů...2 4. Popis předního panelu...3 5. Popis funkčních tlačítek...4 6. Ostatní funkce...4 7. Provádění měření...5 7.1 Měření

Více

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS FLUKE Multimetry 110, 111&112 s True RMS Modely multimetrů řady 110, 111 a 112 společnosti FLUKE představují bateriemi napájené digitální multimetry s maximální počtem 6.000 číslic a elektronickým ukazatelem.

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H MASTECH Digitální multimetr MAS8222H Uživatelská příručka ÚVOD Digitální milimetr MASTECH MAS8222H je přenosný digitální měřící přístroj umožňující měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D 0 Popis Tento měřící přístroj je stabilní měřící pomůcka vybavená 26mm displejem LCD. Přístroj je napájen z baterie. Je určen především k měření

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo KLEŠŤOVÝ MULTIMETR A WATTMETR APPA APPA A18 plus Displej 3 3/4 dig., podsvícený, zobrazení 6000 číslic Měří AC/DC napětí a proud, odpor, teplotu, frekvenci Měří výkon, THD, náběhový proud, diody, sled

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Záruční podmínky Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC.

Záruční podmínky  Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC. Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : Roman Lyčka Hladnovská 73/728 712 00 Ostrava Muglinov Tel.: 604 691 682 e-mail : rlycka@volny.cz www : http://www.eshop-rychle.cz/romi MASTECH Digitální

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

UT202. Návod k obsluze

UT202. Návod k obsluze UT202 Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

MT /2 Měřič Kapacity

MT /2 Měřič Kapacity MT-5110 3 1/2 Měřič Kapacity Provozní Manuál 1. VLASTNOSTI Snadné a přesné odečtení hodnoty. Vysoká přesnost měření. Měření je možno uskutečnit i v přítomnosti silných magnetických polí. LSI-obvod poskytuje

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka Obsah 1. Obecně...2 2. Otevření a kontrola balení...2 3. Bezpečnostní poznámka...2 4. Popis bezpečnostních symbolů...3 5. Popis předního panelu...4 6. Ostatní funkce...5 7. Provádění měření...6 7.1 Měření

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231 Údržba Před otevřením přístroje odpojte měřicí šňůry a všechny vstupní signály, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Nedovolte, aby se do přístroje dostala voda! Pokud přístroj

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie 3. Vypněte měřicí přístroj (do polohy OFF), když jej zrovna nepoužíváte; pokud jej nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte také baterii. 4. Neskladujte měřicí přístroj na místě s vlhkostí, vysokou teplotou,

Více