NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte pro další možnou potřebu

2 Návod k obsluze... Obsah (1) DE-35T (vysílač) Názvy jednotlivých částí... 6 ~ 12 (2) DE-35T (vysílač) Symboly na LCD (3) DE-35R (přijímač) Názvy jednotlivých částí ~ 15 (4) DE-35R (přijímač) Symboly na LCD ~ 17 (5) DE-35R (přijímač) Spínač funkcí ~ 28 (6) DE-35T (vysílač) Pokyny k měření ~ 36 (7) Výměna baterií (8) Technická data ~ 40 (9) Externí napájení & USB konektor ~

3 Pro bezpečný provoz si tento návod k obsluze přečtěte dříve než budete multimetr používat, a návod si řádně uchovejte spolu s přístrojem pro další možnou potřebu. UPOZORNĚNÍ : Aby se během provozu předešlo možným rizikům nebo škodám, upozorňují následující symboly na oblasti, kde je třeba dbát zvýšené pozornosti. Varování : Nevhodné použití výrobku může vést ke zranění nebo i ke smrti, přečtěte si pokyny pozorně. Pozor : Nevhodné použití výrobku může vést ke zranění nebo i ke smrti, přečtěte si pokyny pozorně. Dvojitá izolace AC - Střídavý proud DC - Stejnosměrný proud Uzemnění - uzemňovací svorka - 2 -

4 Varování Ochrana před úrazem elektrickým proudem nebo požárem! Před zahájením měření se ujistěte, že jsou řádně připojeny měřící kabely a je nastaven spínač funkcí. Před přepínáním mezi funkcemi sejměte měřící kabely z měřeného objektu. Před zahájením měření se ujistěte, že obvod nebo objekt nepřekročí maximální rozsah měření. V případě, že jsou na pouzdře multimetru nebo na měřících kabelech nějaká poškození, přístroj nepoužívejte. Během měření neotevírejte pouzdro multimetru. Při měření pomocí kabelových svorek dejte ruce vždy až za ochranné kroužky měřících hrotů. Při měření pomocí kleští dejte ruce až za ochranný kroužek multimetru. Před měřením odporu nejprve vypněte napájení měřeného obvodu. Nikdy nepoužívejte multimetr v mokrém nebo vlhkém prostředí, nebo když máte vlhké ruce. Před měřením proudu se ujistěte, že jsou měřící kabely odpojeny od vstupních svorek

5 Varování Ochrana před poškozením multimetru nebo úrazem elektrickým proudem od multimetru! Podle bezpečnostních norem je maximální napěťový vstup uveden níže tak, aby byli uživatelé chráněni před krátkodobým špičkovým napětím na napájecím vedení. Kategorie přepětí (CAT.) CAT III Maximální vstupní napětí 600V Pozor Multimetr nepoužívejte v blízkosti zařízení vyzařující rušení nebo v prostředí s náhlými změnami teplot. Jinak budou naměřené hodnoty nestabilní nebo chybné. Před zahájením měření se ujistěte o dobrém stavu baterií vysílače a přijímače a ujistěte se, že se mezi vysílačem a přijímačem nevyskytuje žádné rušení. Přístroj nepoužívejte v prostředí s vysokým stupněm rušení, jinak se vysílání nemusí zdařit. Dosah vysílání mezi přijímačem a vysílačem ve volném prostoru je asi 100 metrů (333 stop). Nepřekračujte pracovní dosah vysílání. Dosah vysílání bude kratší v závislosti na materiálech a konstrukci budov. Nepokládejte vysílač do zařízení krytá kovem, jelikož budou ovlivněny elektromagnetické vlny vysílaných dat a vysílání se nezdaří

6 Pozor Dosah vysílání může být vlivem různého okolního prostředí a konstrukce budov kratší. Toto je způsobeno rušením elektromagnetických vln během přenosu dat. Měřené hodnoty nemusí být přesné. Přístroj nevystavujte vlivu přímého slunečního svitu, extrémních teplot nebo vlhkosti. Vysílaný signál může být při provozu v prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami slabý a může být rušen elektromagnetickými vlnami. Při měření proudu umístěte pro zajištění přesnosti měření vodič do středu čelistí. Při měření proudu se držte dál od vysokých proudů v blízkém okolí, aby byla zajištěna přesnost. Po ukončení měření přepněte přepínač funkcí zpět do polohy OFF. V režimu automatického vypnutí dochází přesto k malé spotřebě energie. V případě potřeby čistění přístroje použijte měkký hadřík a nepoužívejte žádné organické roztoky. Kromě šroubků víčka baterií neodšroubovávejte pro udržení funkčnosti přístroje a řádného vysílání žádné šroubky na vysílači a přijímači. Pokud nebude přístroj delší dobu používán, vyjměte baterie, aby se předešlo jejich možnému vytečení. Jakmile se měřené hodnoty zdají nepravidelné nebo se zobrazí symbol, ihned vyměňte baterie, aby byl zajištěn normální provoz přístroje

7 ( 1 ) DE-35T (vysílač) NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 1 Kleště Pro zajištění přesnosti umístěte vodič uprostřed kleští. 2 Rozevření kleští 3 Ochranný kroužek Při měření proudu mějte ruku až pod ochranným kroužkem. 4 Ovladač rozevření kleští Stisknutím ovladače se kleště rozevřou a uvolněním ovladače se zavřou 5 Přepínač funkcí Viz seznam na následující straně. 6 Tlačítko HOLD 7 8 Tlačítko Relative / Select 9 Tlačítko TX ON 10 Tlačítko FUNCTION 11 Tlačítko SET 12 Typový štítek 13 Vstupní svorka COM (záporná) 14 Vstupní svorka (kladná) 15 LCD displej - 6 -

8 5 Vysílač - Přepínač funkcí Označení Vypnutí napájení Funkce Měření střídavého proudu Měření stejnosměrného proudu Maření stejnosměrného / střídavého napětí Měření odporu / kontrola diody / kontrola vodivosti Měření frekvence 6 Vysílač - symboly na LCD - tlačítko HOLD Při stisku tlačítka HOLD během měření se na displeji zobrazí symbol D-H a naměřená hodnota zůstane zobrazena. Opětovným stiskem tlačítka HOLD se funkce ukončí, pokud není třeba mít data dále zobrazena. 7 Vysílač - tlačítko REL./SEL. Stiskem tlačítka REL./SEL. se přepíná mezi následujícími funkcemi: Označení Funkce REL. SEL. Funkce relativní Funkce nastavení nuly Volba měření stejnosměrného nebo střídavého napětí Volba měření odporu nebo kontroly diody nebo kontroly vodivosti - 7 -

9 8 Vysílač - měření RELATIVE (relativní) Při zobrazeném symbolu REL na LCD displeji stiskněte během měření tlačítko REL. U této funkce se zobrazí rozdíl mezi 2 vstupními signály. První vstup je například X a druhým vstupem je Y. V režimu RELATIVE je hodnota zobrazená na LCD displeji rovna Y mínus X. Je-li třetím vstupem Z, potom je relativní hodnota Z mínus X. U měření stejnosměrného proudu DCA ( ) slouží tlačítko REL. pro nastavení nuly. Pozor: Jestliže se zobrazí OL, znamená to, že je relativní hodnota mimo rozsah. U rozsahu střídavého proudu ( ) a stejnosměrného proudu ( ) se stiskem tlačítka REL./SEL zafixuje rozsah měření (symbol AUTORANGE zmizí a automatické nastavení rozsahu se zruší) a nastaví se podle prvního vstupního signálu. Pro zrušení této funkce stiskněte opět tlačítko REL. a symbol REL z LCD displeje zmizí. Jelikož byl rozsah měření zafixován, je třeba pro návrat na automatické nastavení rozsahu přepnout přepínač funkce zpět na OFF a potom do polohy požadovaného měření

10 Vysílač - provoz RELATIVE při určitém měření: a. Střídavý proud ( ) Automatické nastavení rozsahu se zruší a symbol AUTORANGE zmizí z LCD displeje. Rozsah měření se zafixuje a nastaví podle prvního vstupního signálu. Je-li relativní hodnota mimo zafixovaný rozsah (400A), na LCD displeji bude zobrazeno OL. Pro zrušení této funkce jen stiskněte znovu tlačítko REL. a symbol REL zmizí z LCD displeje. Jelikož byl rozsah měření zafixován, je třeba pro návrat na automatické nastavení rozsahu přepnout přepínač funkce zpět na OFF a potom do polohy požadovaného měření. b. Stejnosměrný proud ( ) Jestliže je na LCD displeji zobrazena malá hodnota, stiskněte pro vynulování před měřením tlačítko REL. Režim automatického rozsahu se zruší a zafixuje se odpovídající rozsah. Pro zrušení této funkce jen stiskněte znovu tlačítko REL. a symbol REL zmizí z LCD displeje. 9 Vysílač tlačítko TX ON Po stisku tlačítka se zobrazí symbol znamenající, že vysílač je ve stavu vysílání. Dalším stiskem tlačítka symbol zmizí, což znamená, že vysílání je ukončeno. (LCD obrazovka se aktualizuje po sekundě po zmizení symbolu.) Vysílání Bez vysílání - 9 -

11 10 Vysílač - tlačítko FUNCTION V režimu měření stiskněte na 2 s tlačítko FUNCTION, čímž vstoupíte do režimu volby délky vysílání a potom stiskněte krátce pro přepnutí na režim nastavení ID. Pomocí tlačítka SET nastavte délku vysílání a ID kód. Nastavení ukončete stiskem tlačítka FUNCTION na 2 s pro návrat do režimu měření. 11 Vysílač - tlačítko SET Pomocí tlačítka FUNCTION nastavte dobu vysílání a ID kód. Další podrobnosti naleznete v pokynech k práci s tlačítky FUNCTION & SET. Pokyny k práci s tlačítky FUNCTION & SET Nastavení doby vysílání Režim měření Nastavení ukončete stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s pro návrat do režimu měření. Stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s vstoupíte do režimu volby délky vysílání Krátkým stiskem tlačítka SET zvolte délku vysílání - 2, 10, 30, 60 &120 s - celkem 5 možností. Pozor: Při používání jednoho vysílače pro jeden přijímač musí být pro normální průběh vysílání doba vysílání u obou jednotek stejná

12 Nastavení ID kódu: Režim měření Nastavení ukončete stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s pro návrat do režimu měření. Stiskem tlačítka FUNCTION po dobu 2 s vstoupíte do režimu volby délky vysílání Stiskněte znovu pro vstup do nastavení režimu ID. Krátkým stiskem zvolte ID kód 1,2,3,4,5 & 6 celkem 6 možností

13 12 Typový štítek Uvádí název značky a číslo modelu. 13 Svorka COM Slouží pro připojení záporného vstupu pro měření DCV, ACV, Ω,,, & Hz (černý měřící hrot). 14 Svorka Slouží pro připojení kladného vstupu pro měření DCV, ACV, Ω,,, & Hz (červený měřící hrot). 15 LCD displej Zobrazuje symboly měření, jednotky a hodnoty

14 ( 2 ) DE-35T (vysílač) Symboly na LCD Symbol & jednotky Popis Nastavení ID kódu vysílání Blikající anténa při procesu vysílání Volba doby vysílání s možnostmi 2, 10, 30, 60 & 120 s. Svítí při měření ve stejnosměrném režimu Svítí při měření ve střídavém režimu Svítí při měření se zápornou polaritou Indikátor automatického rozsahu Svíti při kontrole vodivosti Svítí při kontrole diody Indikátor pozdržení dat Svítí v relativním režimu nebo při funkci vynulování Svítí při nízkém stavu baterie Svítí při měření frekvence Jednotka pro měření odporu Jednotka pro měření napětí Jednotka pro měření proudu Zobrazení naměřených hodnot

15 ( 3 ) DE-35R (přijímač) NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ Boční pohled (USB rozhraní je volitelné)

16 1 Typový štítek Uvádí název značky a číslo modelu. 2 LCD displej Zobrazuje symboly měření, jednotky a hodnoty. 3 POWER: Tlačítko zapnutí napájení 4 READ: čtení uložených dat měření Max. nebo Min. Vedlejší funkce ( ): nastavení hodnot při nastavování hodin a funkce alarmu 5 HOLD / MAX-H: Uzamčení měřených hodnot Max. 6 MAX./MIN: vstup do režimu měření dat Max/Min Vedlejší funkce ( ): přesun pozic číslic při nastavování hodin a funkce alarmu 7 ALARM: funkce alarmu 8 CLOCK SET: funkce nastavení hodin 9 SEARCH: manuální vyhledávání signálů 10 CHANNEL: přepínání kanálů 11 Konektor USB (součást přístroje vybaveného funkcí USB) 12 PWR Konektor externího napájení DC 3V/10mA

17 ( 4 ) DE-35R (přijímač) Symboly na LCD Symbol & jednotky Popis Nastavení ID kódu vysílání s kódem 1 6 možností Blikající anténa při příjmu signálů z vysílače Uložená data měření Max. a Min. Přečtení uložených dat měření Max. a Min. V režimu alarm nastavení hodnot při měření hodnot nebo Svítí při 24 hodinovém režimu hodin Svítí při měření ve stejnosměrném režimu Svítí při měření ve střídavém režimu Svítí při měření se zápornou polaritou Svítí při kontrole diody Svítí v relativním režimu Svíti při kontrole vodivosti Zobrazení naměřených dat Svítí při nízkém stavu baterie přijímače. Aby nedošlo k chybné funkci, baterii ihned vyměňte za novou. Svítí při nízkém stavu baterie vysílače. Aby nedošlo k chybné funkci, baterii ihned vyměňte za novou

18 Svítí při čtení uložených dat měření Max a Min Svítí při uzamčení měřených dat Svítí při připojení na PC (tento symbol se zobrazuje u přístroje vybaveného funkcí USB) Svítí v režimu alarm. Když měřená data dosáhnou nastavenou hodnotu, bude symbol bzučáku blikat a aktivuje se alarm. Doba vysílání s možnostmi 2, 10, 30, 60, 120 s (při použití jednoho vysílače na jeden přijímač).* Při použití více vysílačů do jednoho přijímače jsou přístroje ve stavu vysílání po celou dobu. Svítí při měření frekvence Svítí při měření odporu Svítí při měření napětí Svítí při měření proudu

19 ( 5 ) DE-35R (přijímač) Spínač funkcí Stiskem POWER se přístroj zapne LCD zobrazí asi na 2s celou obrazovku, potom přejde do režimu příjmu Stiskem déle než 3s se přístroj vypne Stiskem READ se přečtou uložená data měření Max nebo Min. Poznámka: 1. Před vstupem do funkce Max/Min bude při stisku tlačítka READ na LCD zobrazeno (viz obrázky níže). 2. Uložená data měření Max a Min budou při přepínání kanálu zobrazena současně. Stiskněte ještě jednou tlačítko READ, na LCD se zobrazí. Pokyny k práci s tlačítkem READ LCD zobrazení - bez uložených dat měření Max/Min Stiskněte READ, zobrazí se symol MAX, ale bez uložených dat měření MAX Bez stisku tlačítka READ dojde k návratu do režimu měření za 10 s Stiskněte READ, zobrazí se symol MIN, ale bez uložených dat měření MIN Stiskněte ještě jednou READ nebo počkejte 10 s pro návrat do režimu měření

20 LCD zobrazení s uloženými daty měření Max/Min Stiskněte tlačítko READ pro přečtení uložených dat měření MAX Bez stisku tlačítka READ dojde k návratu do režimu měření za 10 s Stsikněte znovu READ pro přečtení uložených dat měření MIN Stiskněte ještě jednou READ nebo počkejte 10 s pro návrat do režimu měření Práce s tlačítkem MAX/MIN viz strana 21. Vedlejší funkce ( ) pro nastavení blikající číslice při nastavování hodin nebo při funkci alarm. Práce s funkcí alarm viz strana 22 ~ 24 Práce s funkcí hodin viz strana

21 Stiskem tlačítka se uzamknou data měření v reálném čase Stiskněte tlačítko HOLD pro uzamčení měřených dat Stiskněte znovu tlačítko HOLD pro odemknutí a návrat do režimu měření Stiskem tohoto tlačítka po dobu 2 s vstoupíte do režimu funkce MAX-HOLD pro získání dat měření MAX. V danou chvíli se též uzamkne reálný čas, aby bylo možné vědět, kdy byla data měření MAX získána. Stiskem HOLD na 2 s vstoupíte do režimu funkce MAX-HOLD Stiskněte znovu tlačítko HOLD pro ukončení funkce MAX HOLD a návrat do režimu měření Vedlejší funkce (SET) pro ovládání spolu s tlačítkem FUNCTION pro nastavení doby vysílání a spolu s tlačítkem CHANNEL pro přepínání ID kódu pro zapínání a vypínání funkce vysílání. Práce s dobou vysílání viz strana 26. Práce s přepínáním ID kódu viz strana

22 Stiskněte toto tlačítko pro uložení dat měření MAX/MIN. Pomocí tlačítka READ je možné přečíst uložená data měření MAX nebo MIN. Pokyny k práci s tlačítkem MAX/MIN It returns to memorized MAX/MIN mode, after 10 sec without pressing READ key. Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro vstup do režimu uložených dat MAX/MIN Stiskněte tlačítko READ pro přečtení uložených dat měření MAX Stiskněte tlačítko READ ještě jednou pro přečtení dat měření MIN Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro zrušení funkce uložených dat MAX/MIN a návrat do režimu měření. Dříve uložená data měření budou smazána stiskem tlačítka MAX/MIN a měření hodnoty MAX/MIN se znovu zahájí

23 Vedlejší funkce ( ) pro posunutí místa blikající číslice při nastavování hodin a funkce alarm. (Nastavení hodin) (Nastavení funkce alarm) Jestliže číslice bliká, posunete se stiskem tohoto tlačítka na následující číslici. Práce s nastavením funkce alarm viz strana 22 ~ 24. Práce s nastavením funkce hodin viz strana 25. Pokyny k práci s tlačítkem ALARM Aktivace funkce Alarm Nastavení hodnot pro alarm viz strana 23 ~ 24. Stiskem tlačítka ALARM vstoupíte do režimu funkce alarm. Jestliže je zobrazen symbol alarm, funkce je aktivována. 1. Jakmile data měření vysílače dosáhnou nastavenou hodnotu, ozve se vždy na 2 min bzučák. 2. Bzučák zastavte stiskem tlačítka SEARCH. Pokud se funkce alarmu nezruší, ozve se bzučák znovu, jakmile data měření dosáhnou nastavenou hodnotu. Stiskněte tlačítko ALARM, symbol alarm zmizí a funkce alarm je zrušena

24 Nastavení funkce alarm Stiskem tlačítka ALARM vstupte do režimu funkce alarm. Stiskněte tlačítko SEARCH Vstupte do režimu zadávání hodnot. Přístroj se vrátí do režimu měření bez stisknutí,, symbol alarm zmizí. Stiskněte tlačítko 1 Zvolte Hi nebo Lo (vysoký nebo nízký) Stiskněte tlačítko 2 Vyberte symbol "+" "-" Stiskem zvolte Hi nebo Lo Stiskněte tlačítko 3 Nastavení hodnoty alarmu Stiskem zvolte symbol "+" "-"

25 Stiskněte tlačítko Stiskněte a pomocí nastavte hodnotu 4 Posuňte pozici desetinné čárky Stiskněte tlačítko 5 Vyberte jednotky V. A. mv Stiskněte pro posunutí pozice desetinné čárky Stiskněte pro volbu jednotek V. A. mv Stiskněte ALARM nebo počkejte 10 s 6 Nastavení je ukončeno Pro ukončení nastavení hodnot ALARM stiskněte ALARM nebo počkejte 10 s. Potom vstupte do režimu příjmu pro získání dat měření z vysílače. Ostatní měření nemají funkci ALARM

26 Funkce alarm je dostupná jen pro měření napětí & proudu a není dostupná pro ostatní měření. Při přepnutí na jiné režimy bude zobrazeno. Zobrazená jednotka bude stejná s měřením na vysílači

27 Stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do režimu nastavení hodin. Po vstupu do tohoto režimu bude zobrazení trvat jen 2 s a potom se ukončí. Je proto třeba nastavit čas pomocí nebo ihned. Pokyny k práci s tlačítkem CLOCK SET Stiskněte toto tlačítko a potom hned stiskněte nebo a levá číslice začne blikat Nastavení hodin provádějte pomocí nebo Pro ukončení nastavení hodin stiskněte CLOCK SET nebo počkejte 10 s a tím opustíte režim nastavení. Toto tlačítko stiskněte po odpojení pro aktivaci funkce vyhledávání. Vedlejší funkce BEEP CANCEL pro manuální zastavení bzučáku. Je-li bzučák zastaven manuálně, bude znovu pípat při dosažení nastavené hodnoty, dokud se funkce alarmu nevypne

28 Vedlejší funkce (FUNCTION) pro práci s (SET) pro nastavení doby vysílání a s tlačítkem CHANNEL pro přepínání ID kódu pro zapínání nebo vypínání vysílání. Pokyny k práci s tlačítkem FUNCTION Nastavení doby vysílání Stiskem SEARCH po dobu 2 s vstupte do režimu přepínání ID Dalším stiskem SEARCH vstupte do režimu zadávání volby doby vysílání Stiskem (SET) vyberte z doby vysílání 2, 10, 30, 60, 120 s. Stiskem SEACH po dobu 2 s ukončete nastavení, potom se vraťte do režimu měření Pozor: Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače musí být doba vysílání nastavena na obou jednotkách stejně, aby byl docílen správný přenos měřených dat

29 Nastavení ID kódu Stiskem SEARCH po dobu 2 s vstupte do režimu přepínání ID Stiskem (SET) zapněte nebo vypněte zvolenou ID Přepínání kódu ID, 1 ~ 6 možností Stiskem CHANNEL přepněte na jiné ID Stiskem (SET) zapněte nebo vypněte jinou ID (stejný postup pro jiná ID) Stiskem SEACH po dobu 2 s ukončete nastavení, potom se vraťte do režimu měření

30 Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače musí být doba vysílání nastavena na obou jednotkách stejně, aby byl docílen správný přenos měřených dat. Při používání více vysílačů pro jeden přijímač stiskněte CHANNEL pro přepnutí ID kódu. Po dokončení vybrání ID kódu a návratu do režimu měření, může být vybrané ID přijímače, který je ve stavu zapnuto přepnuto stiskem tlačítka CHANNEL. Stiskněte CHANNEL pro přepnutí ID kódu, který je ve stavu zapnuto. Pokyny k provozu více vysílačů pro jeden přijímač 1. Při používání více vysílačů pro jeden přijímač bude spotřeba energie větší kvůli tomu, že vysílání bude probíhat po celou dobu. Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače nepřepínejte na režim více vysílačů pro jeden přijímač, aby se snížila spotřeba energie. 2. Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače může uživatel zvolit a nastavit dobu vysílání pro každý kanál. Při používání jednoho vysílače a jednoho přijímače musí být ale kanál a doba vysílání u přijímače a vysílače shodné

31 ( 6 ) DE-35T (vysílač) POKYNY K MĚŘENÍ Měření střídavého proudu ( ) Rozsah měření: 400,0 A ~ 600 A (2 rozsahy, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. 2. Stiskněte uvolňovací páčku a kleště rozevřete. Umístěte vodič doprostřed čelistí (jak ukazuje nákres níže). Hodnotu odečtěte až se ustálí. 3. V režimu AUTO RANGE dojde k volbě správného rozsahu měření automaticky. 4. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Poznámka: Při provádění měření na místech, kde se dají naměřené hodnoty těžko odečítat, stiskněte tlačítko HOLD pro uzamčení hodnoty a výsledek měření si přečtěte na jiném místě

32 Měření stejnosměrného proudu ( ) Rozsah měření: 400,0 A ~ 600 A (2 rozsahy, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. 2. Pro vynulování stiskněte tlačítko REL. (automatický rozsah se zruší a rozsah se nastaví po stisku tlačítka REL.). 3. Stiskněte uvolňovací páčku a kleště rozevřete. Umístěte vodič doprostřed čelistí (jak ukazuje nákres níže). Hodnotu odečtěte až se ustálí. 4. Pokud byly před měřením zobrazeny jen malé hodnoty, není třeba stisknout tlačítko REL. pro vynulování a měření proběhne v režimu automatického rozsahu. 5. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozn.: Jestliže se zobrazí symbol, znamená to, že je směr proudu v měřeném vodiči obrácený vzhledem ke značce polarity na kleštích. Značka polarity

33 Měření stejnosměrného napětí ( ) Rozsah měření: 400,0 mv ~ 600 V (5 rozsahů, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. Na LCD se zobrazí. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 4. Jestliže se zobrazí symbol, znamená to, že je polarita měřeného objektu obráceně vůči polaritě multimetru. 5. Multimetr si zvolí vhodný rozsah měření automaticky. 6. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Před měřením se ujistěte o správnosti polarity. 2. Ujistěte se, že měřený objekt nepřekračuje maximální rozsah 600 V, aby se předešlo možnému poranění nebo poškození multimetru. červený (+) měřící hrot černý (-) měřící hrot

34 Měření střídavého napětí ( ) Rozsah měření: V ~ 600 V (4 rozsahy, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na. Stiskněte tlačítko REL./SEL. dokud se na LCD nezobrazí. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 4. Multimetr si zvolí vhodný rozsah měření automaticky. 5. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Při měření střídavého napětí není třeba dbát na polaritu. 2. Ujistěte se, že měřený objekt nepřekračuje maximální rozsah 600 V, aby se předešlo možnému poranění nebo poškození multimetru

35 Měření odporu (Ω) Rozsah měření: 400 Ω ~ 40M Ω (6 rozsahů, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na Ω / /. Zobrazí se OL a v pravém horním rohu LCD displeje se zobrazí symbol MΩ. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 4. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Při měření odporu není třeba dbát na polaritu. 2. Nedotýkejte se kovové části měřících hrotů rukou, mohlo by to způsobit chybné odečtení měření

36 Test diody ( ) 1. Nastavte přepínač funkcí na Ω / /. Stiskněte tlačítko REL./SEL. dokud se nezobrazí symbol a jednotka V. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Připojte měřící hroty na diodu a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. (A) Test diody v otevřeném směru Připojte černý měřící hrot na katodu a červený měřící hrot na anodu dle obrázku (A). Křemíkové diody by měly dát hodnotu asi 0,5~0,7V a GE diody hodnotu 0,2~0,3V. V případě, že je odečtená hodnota blízko 0, znamená to zkrat. Je-li na LCD zobrazeno OL, znamená to přerušení. (B) Test diody v zavřeném směru Připojte černý měřící hrot na anodu a červený měřící hrot na katodu dle obrázku (B). Normálně by mělo být na LCD zobrazeno OL, značící že je dioda v pořádku. Pokud bude uvedena určitá hodnota napětí, dioda je vadná. 4. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Červený měřící hrot Černý měřící hrot (+) (-)

37 Kontrola vodivosti ( ) Pozor Ochrana multimetru před poškozením Před provedením měření odpojte napájení měřeného obvodu. Jinak může být multimetr poškozen vysokým napětím nebo velkým proudem. 1. Nastavte přepínač funkcí na Ω / /. 2. Připojte černý měřící hrot do svorky COM a červený měřící hrot do svorky. 3. Stiskněte tlačítko REL./SEL. dokud se nezobrazí symbol a jednotka Ω. 4. Připojte měřící hroty na měřený objekt a je-li obvod nepřerušený, ozve se bzučák a zobrazí se hodnota asi pod 100 Ω. 5. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Červený měřící hrot Černý měřící hrot (+) (-)

38 Měření frekvence (Hz) Rozsah měření: Hz ~ 100 khz (6 rozsahů, přepínají se automaticky) 1. Nastavte přepínač funkcí na Hz. Zobrazí se jednotka Hz. 2. Připojte měřící hroty na měřený objekt a po ustálení odečtěte naměřenou hodnotu. 3. Po ukončení měření nastavte přepínač funkcí do polohy OFF a multimetr vypněte. Pozor: 1. Při měření frekvence není třeba dbát na polaritu. 2. Ujistěte se, že měřený objekt nepřekračuje maximální rozsah 600 V, aby se předešlo možnému poranění nebo poškození multimetru

39 ( 7 ) VÝMĚNA BATERIÍ DE-35R (přijímač) Je-li stav baterie pro normální provoz nízký, zobrazí se symbol. Jestliže se zobrazí symbol nebo, vyměňte prosím v přijímači DE-35R obě baterie za nové. Jestliže se zobrazí symbol, vyměňte prosím ve vysílači DE-35T obě baterie za nové. DE-35T (vysílač) Je-li stav baterie pro normální provoz nízký, zobrazí se symbol. Vyměňte prosím obě baterie za nové. (Použijte prosím standardní alkalické baterie LR6 nebo AA. Použití ne-alkalických baterií je též možné, jejich životnost však bude kratší. Pozor Před výměnou baterií se ujistěte, že jsou svorky multimetru odpojeny od měřeného obvodu. Vždy měňte dvě nové baterie současně a dbejte na jejich založení se správnou polaritou

40 ( 8 ) TECHNICKÁ DATA 1 Všeobecná data: Funkce Vysílač Přijímač Funkce měření DCA, ACA, DCV, ACV, odpor, dioda, vodivost a frekvence - Doplňkové funkce LCD displej Pozdržení dat, volba funkce, relativní měření Indikace jednotky & funkce, zobrazení měřené hodnoty, indikace obrácené polarity, indikace nízkého stavu baterie Pozdržení dat, funkce alarm, hodiny, paměť MAX/MIN Indikace jednotky & funkce, zobrazení měřené hodnoty, indikace obrácené polarity, indikace nízkého stavu baterie, indikace hodin Rozsah Automatický rozsah - Poměr vzorkování Bez vysílání: 3 x za sekundu S vysíláním: 1 x za sekundu - Provozní teplota / vlhkost Skladovací teplota / vlhkost Napájení Životnost baterií (standardní alkalické) C~50 0 C (14 0 F~122 0 F), nižší než 80% relativní vlhkosti (bez kondenzace) C ~60 0 C (-4 0 F ~140 0 F), nižší než 70% relativní vlhkosti (bez kondenzace) standardní alkalické baterie LR6 nebo AA (vždy 2 baterie pro vysílač a přijímač) Bez vysílání ACV, asi 300 h S dobou vysílání 2 s, asi 100 h S dobou vysílání 2 s, asi 100 h Doba životnosti baterie závisí na její kapacitě Rozměry 220(d)x64(š)x35(v)mm 179(d)x72(š)x32(v)mm Max. velikost kleští Φ30mm nebo 10x35mm - Hmotnost Asi 251g (bez baterií) Asi 177g (bez baterií) Příslušenství: Návod k obsluze... 1 Měřící hroty (černý + červený)... 1 Baterie AA 1,5V... 4 Příslušenství USB rozhraní USB software USB kabel

41 2 Technická data vysílače Prostředí pro měření: 23 ± 5 C, max. 80% rel. vlh. Přesnost: ± (% rdg+dgt ) Měření střídavého proudu ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost 400A 0.1A ±(1.8%rdg + 10dgt) 600A 1A ±(1%rdg + 5dgt) Měření stejnosměrného proudu ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost 400A 0.1A ±(1.8%rdg + 10dgt) 600A 1A ±(1%rdg + 5dgt) Měření stejnosměrného napětí ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost Vstupní impedance 400mV 0.1mV +(0.75%rdg + 3dgt) asi 100MΩ 4V 0.001V asi 11MΩ 40V 0.01V 400V 0.1V 600V 1V ±(1%rdg + 3dgt) Měření střídavého napětí ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost asi 10MΩ Vstupní impedance 4V 0.001V asi 11MΩ ±(1.5%rdg + 10dgt) 40V 0.01V 400V 0.1V 600V 1V Měření odporu (Ω) ±(1.5%rdg + 5dgt) asi 10MΩ Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámky 400Ω 0.1Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ ±(1%rdg + 5dgt) 4MΩ 0.001MΩ ±(3%rdg + 5dgt) 40MΩ 0.01MΩ ±(5%rdg + 5dgt) Napětí otevřeného obvodu asi 0.4V Měřící proud se mění podle měřeného odporu. Maximální vstupní proud 600A Maximální vstupní proud 600A Maximální vstupní napětí 600V Maximální vstupní napětí 600V rms Maximální vstupní napětí 600V

42 Kontrola vodivosti ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost Maximální vstupní napětí 400Ω 0.1Ω Bzučák se ozve při odporech pod asi 100Ω 600V Kontrola diody ( ) Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámky 1.000V 0.001V ±(10%rdg+5dgt) Měření frekvence (Hz) Napětí otevřeného obvodu asi 1.5V Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámky 5.000Hz 50.00Hz 500.0Hz 5.000kHz 50.00kHz 100.0kHz Hz 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001kHz 0.01kHz 0.1kHz ±(0.7%rdg+5dgt) Přesnost v případě sinusového signálu Hz~100kHz : typicky nad 5V rms. Maximální vstupní napětí 600V Maximální vstupní napětí 600V Uvedená přesnost se mění násobkem 0,1 uvedené přesnosti se změnou teploty o 1 C, je-li okolní prostředí v rozsahu <18 C nebo >28 C

43 ( 9 ) Externí napájení & USB konektor 1 Konektor pro výstupní signál Externí napájení: AC adaptér přes 3VDC / 10mA. konektor Φ 3,5 x 1,35 mm 2 Pokyny k obsluze přes USB Soubor (File) 1 Otevření souboru: *.xls. 2 Uložení souboru: *.xls / *.bmp / *.jpg. 3 Tisk: graf / záznam. 4 Konec: ukončení programu. * Zaznamenaná data měření a graf na hlavním displeji je možné uložit současně do jednoho souboru excel. Jelikož hlavní displej zobrazuje jen jeden graf pro jeden kanál, chcete-li uložit grafy pro ostatní kanály, musíte přepnout na požadovaný kanál a potom graf uložit. Nastavení (Setup) Port Com: Zvolte auto vyhledání portu nebo určitý port. Nastavení alarm: Pro měření typu DCV, ACV, DCA, ACA. Zvuk alarmu se ozve při hodnotě záznamu vyšší než hi nebo nižší než low. Kanál: Slouží pro změnu názvu kanálu 1~6 a jeho popis. Měřítka grafu: U jednostránkového grafu zvolte měřítko časové osy (25~200). Spotřeba energie: Nastavení parametrů pro výpočet poplatků za elektřinu

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více