ARCHITEKT 1 / 99 LEDEN 2 / 99 Ú NOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHITEKT 1 / 99 LEDEN 2 / 99 Ú NOR"

Transkript

1 ARCHITEKT nezá vislý měsíčník architektů Vydá vá Obec architektů. Vychá zí kaž dý měsíc. Ročník XLV. (I. ročník měsíčníku) Šéfredaktor: Jiří Horský 1 / 99 LEDEN str. 57, rubrika Výstavy str. 59, rubrika Aktuá lně - Do seznamu UNESCO byly na počá tku prosince zapsá ny jihočeská obec Holašovice se souborem lidové architektury z poloviny 19. století a arcibiskupský zá mek v Kroměříž i se svými zahradami Květnou a Podzá meckou. Na seznam se v japonském Kjótu zapsalo třicet pamá tek. Celkem je nyní na seznamu šest set pamá tek ve sto čtrná cti zemích světa, z toho osm v Č eské republice centrum Prahy, Č eský Krumlov, Telč, Kutná Hora, Zelená Hora a Lednicko-valtický areá l. (celý člá nek) str. 60, rubrika Aktuá lně - Sklářské muzeum v Novém Boru nachá zející se v měšťanském doměz roku 1804 bude rekonstruová no a dostavěno podle studie zpracované Tomášem Matouškem ze Specializovaného ústavu pro rekonstrukci pamá tkových měst a objektů, a.s., Praha. V první etapěprojde stavební proměnou především suterén budovy. Pů vodní schodištězů stane zachová no, budou vybudová ny bezbariérové přístupy, příčky postavené v padesá tých letech postupnězmizí a vyniknou tak klenuté stropy. (celý člá nek) str , rubrika Rozhovor - Děsy a půvaby labyrintické ho & nezbytnost střední Evropy - rozhovor se Simeonou Hoškovou, uměleckou ředitelkou Středoevropské galerie - druhé meziná rodní triená le grafiky Praha '98, konané počá tkem roku 1998 ve výstavních prostorá ch Staroměstské radnice a Letního reflektáře Strahovského kláštera v Praze na téma Labyrint Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice ; koncipovala historička umění PhDr. Simeona Hošková. - autor: Vladimíra Koubová-Eidernová str , rubrika Redakční stů l - Otevřený dopis vý stavní rady Galerie Jaroslava Fragnera - o problematice provozu galerie, financová ní GJF (nefungující systém podpory kulturních aktivit) 2 / 99 Ú NOR str. 49, rubrika Výstavy str. 51, rubrika Aktuá lně - Klášter Zlatá Koruna, ná rodní kulturní pamá tka, prošel rozsá hlou rekonstrukcí, která probíhala od roku Objekt sloužící od roku 1979 jako archiv rukopisů a vzá cných tisků Stá tní vědecké knihovněv Č eských Budějovicích hrozil v některých čá stech zřícením. Opraveny byly střechy, fasá dy, kanalizace, došlo k odvlhčení venkovního zdiva, zadláždění ná dvoří. Postupněse podařilo odkrýt a zachovat všechny vrstvy z rů zných historických období. Projekt obnovy navrhl Vá clav Girsa. (celý člá nek)

2 3 / 99 BŘ EZEN str. 47, rubrika Výstavy str. 50, rubrika Aktuá lně - Brněnské Uměleckoprůmyslové muzeum, které si připomnělo v loňském roce sto dvacet pět let své existence, bude rekonstruová no. Vítězný projekt architektonické soutěž e z roku 1992 je dílem Ivana Kolečka. V podzemí budovy budou vytvořeny klimaticky a prostorověvyhovující depozitáře, vybudují se nové pracovny, restaurá torská a výstavnická dílna, fotoateliér a dětský ateliér. V době uzavření objektu (přibliž nětři až pět let) budou sbírky vystavová ny v Místodrž itelském a Pražákově palá ci. (celý člá nek) str. 50, rubrika Aktuá lně - Na hradě Karlštejně začne na konci roku celková oprava nosných konstrukcí, která bude největším stavebním zá sahem od velké rekonstrukce před sto lety. V loňském roce již byly zajištěny vážné poruchy statiky v Císařském palá ci (provizorní podezření stropu), Mariá nské věž i a Velké věž i. Uzavřena byla první a poslední místnost prohlídkové okruhu. V kapli svatého Kříž e je třeba změnit nevyhovující mikroklima, aby bylo mož no zpět instalovat Theodorikovy obrazy. Projektové prá ce vede Jan Adá mek. (celý člá nek) str. 50, rubrika Aktuá lně - Vý stavní palá c Silesia byl po rekonstrukci otevřen v Krnově. Hala z počá tku století dlouhou dobu chá trala. Její prostory budou slouž it jako výstavní, společenské a obchodní centrum. Stavební úpravy vedl Petr Buřt. (celý člá nek) str , rubrika Soutěž - Arcidiecé zní muzeum v Olomouci - ideová architektonická, kombinovaná (veřejná s vyzvanými účastníky), anonymní, jednokolová soutěž na rekonstrukci a dostavbu čá sti areá lu Přemyslovského hradu; kterou vyhlá silo Muzeum umění Olomouc - člá nek obsahuje pož adavky a doporučené umístění zá kladních funkcí muzea, něco z historie areá lu hradu a arcidiecézního muzea a v neposlední řaděporotou oceněné a odměněné vypracované projekty oslovených subjektů. - autor: Pavel Zatloukal, Ladislav Daniel 4 / 99 DUBEN str. 2, rubrika Editorial - Archeologie muzeí - úvodník dubnového čísla zaměřeného na muzejní architekturu - autor: Bohuslav Blažek str , rubrika Téma - Muzeum nadace La Congiunta, Giornico, Švý carsko - cíl nadace La Congiunta zní jednoduše: koupit pozemek postavit dů m instalovat plastiky přes den nechat dveře otevřené, aby kaž dý, kdo chce, mohl vstoupit a dívat se. - (sochař Joseph Sohn, ná vrh budovy Peter Märkli) - autor: Martin Steinmainn

3 str , rubrika Téma - Rekonstrukce domu U zlaté ho prstenu - pro Galerii hlavního města Prahy; postup a dopady rekonstrukce; koncepce rekonstruované budovy, výstavní plochy, čítá rna, - autor: Vlado Milunić Studio VM str , rubrika Téma - Vstupní prostory Šternberské ho palá ce - zá kladem úprav bylo obnovení a scelení pů vodního barokního vestibulu palá ce, ve kterém sídlí sbírka starého umění Ná rodní galerie - autor: Josef Holeček str , rubrika Téma - AP Galerie. Pleskotovo Qui Pro Quo - recenze Marka Pokorné ho str. 43, rubrika Výstavy str. 45, rubrika Aktuá lně - Galerie veselé ho vý letu v Peci pod Sněž kou, dřevěná roubená stavba bude v provozu ještě v letošním roce. Jiří Hů rka navrhl dvoupodlaž ní dů m s informačním centrem, obchodem, galerií a bytovou jednotkou. (celý člá nek) str. 46, rubrika Aktuá lně - Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze představilo svů j nový vizuá lní styl (corporate identity). Vyzvanou soutěžč tyř grafických ateliérů vyhrá la dvojice T. Machek a P. Babá k. V současné doběse pracuje na grafickém manuá lu muzea. Souběž n ěs jeho dokončením začne v muzeu fungovat nový ná vštěvnický a interní informační systém, nověbude také vyřešen vstup do muzea, prodejna vstupenek a literatury ve vestibulu a další architektonicko-designerské prvky. (celý člá nek) str. 49, rubrika Studie - Rekonstrukce Uměleckoprůmyslové ho muzea v Brně - otá zka úlohy muzea ve světězahlceném informacemi a stá le více virtuá lním vztahem k realitěsvěta, projekt rekonstrukce, muzeografický koncept, dokumentace str , rubrika Soutěž - Galerie v Sovový ch mlý nech - veřejná architektonická ideová soutěž, vyhlašovatel: Č eská nadace Jana a Medy Mlá dkových; předmět soutěž e a zá kladní pož adavky, výčet sbírky - z komentářů před soutěží: Za podstatné považ uji ohrož ení vysokými vodami, zejména vodou stoletou. Výška zalití vodou je značná : podlaha 2. patra hlavní budovy. Pro soutěžící architekty je dů lež ité, aby zvážili využ ití prostor, které budou po několik dní zaplaveny. Miroslav Baše - z historie o mlýnech na Kampě(1. zmínka z roku 1393), jednotlivé ná vrhy, dokumentace, vyjá dření poroty i jednotlivých členů (Miroslav Masá k, Jan Sekera, Pavel Zatloukal), anketa - autor: Pavel Vlček str , rubrika Teorie - S Jacquesem Herzogem a Pierrem de Meuronem. O ná vratu k jednoduchosti a samozřejmosti, architektonické tvorbějako druhu, senzitivity a jejich nechuti létat. - interview šéfredaktorky ANY Cynthie Davidsonové se zná mými švýcarskými architekty podnítila jejich účast v meziná rodní soutěž i na rekonstrukci londýnské elektrá rny Bankside pro expozici Tateova muzea umění 20. století - autor: Rostislav Š vácha

4 str. 76, rubrika Historie - Z historie konstrukčních principů aneb dvě století architektury s příložníkem. Č ást 21. Světlo se tiše line horem na krá sy pokladů - vznik prostorů s horním světlem pro výstavy a galerie (výstavní prostory Rudolfina, výstavní místnosti v Městské knihovně, dvorana Ná rodního technického muzea aj.) - autor: Václav Jandáček POZNÁ MKY 03 / 99 MUZEUM DNES příloha dubnového čísla - projekt je výsledkem činnosti FA VUT v Brně, kdy jsou slučová ny odborné aktivity reagující na celospolečenské problémy a zapojující odborníky z praxe, jiných oborů a jiných VŠ do pojmenovaných celků, je vydá vá ní publikační řady POZNÁ MKY. - toto v pořadí již třetí a podstatněrozsá hlejší číslo, věnované problému instituce muzea, je poprvé účinnědistribuová no časopisem Architekt (příloha dubnového čísla). - jednotlivé příspěvky jsou v českém a anglickém jazyce - garant projektu: Oldřich Rujbr O projektu, zejména ve Znojmě. Co se ti vybaví pod slovem muzeum? Na tuto otá zku v rá mci výzkumného programu Open Society Fund Brá na muzea otevřená odpovídala vybraná skupina školní mlá dež e. Jedna odpověď M ůůůzeum dala ná zev celoročního projektu. Jak si představuješ Muzeum svých snů? Druhá otá zka zmíněného výzkumu byla jeho programem a byla polož ena nejen studentů m. Muzeum (řecky Museion, latinsky Museum) - str. 3, definice muzea (Výtvarné umění, výkladový slovník, Jan Baleka, Academia, Praha 1997) Klášter Louka - str. 5, úkol: nainstalovat v opuštěném barokním kolosu výstavu studentských architektonických ná vrhů muzeí škol z Brna a Prahy a vytvořit podmínky pro ostatní akce Workshop na přehradě - pět dnů předjarní klauzury v rekreačním středisku na Brněnské přehradě; konkrétní zadá ní, koncentrace myšlenek a koncepty dostatečněvizionářské - str. 6, autor: Jakub Kynčl Inspirace místem nebo muzea a lidé - výtvarné prá ce 7 studentů fakulty výtvarných umění VUT v Brně, vytvořené v rá mci projektu Mů ůůzeum ve Znojmě - str. 7, autor: Lukáš Orlita Marketingová komunikace muzea - kdo je to ná vštěvník; město, obec, region; muzeum jako ná stroj public relations, co si myslí ná vštěvníci, muzea a nená vštěvníci, zá věry - str. 8-9, autor: Věra Foretová Muzeum jako součá st vnitřního světa - muzeum jako instituce, širší mož nosti pů sobení muzea, co sbírat?, vztah k muzeu - str. 9, autor: Jan Hrubý Zá zemí pro ná vštěvníky - vytváření adekvá tních podmínek pro ná vštěvníky muzeí - str. 10, autor: Andrea Nečasová

5 Kultura na Pražské m hradě - historie, ná vštěvnický ruch, financová ní, kulturní aktivity, expozice, výstavní program, - str , autor: Martin Mařan Art In. Vize budoucího muzea a dětský design - magie a synkretické vnímá ní, předmětnost, atypičnost tvarů budovy muzea navrhovaného dítětem, materiá lovost, muzeum-metafora-výchova, archetypy - str. 12, autor: Klaus Ove Kahrmann Muzejní exponá t v pohybu. Kinderwunderkammer aneb metafora předmětnosti jako výchovné téma - univerzá lní model sprá vného způ sobu umístění předmětů, prostor-čas-barva, instalace exponá tu očima dětského ná vštěvníka - str. 13, autor: Hana Babyrádová Cena umění - proč stojí jeden obraz více než druhý?, pop-art, op-art, cena vs. hodnota uměleckého díla - str. 13, autor: Karel Pokorný K čemu je dobré vystavovat současné umění? - ~ k čemu je dobré muzeum současného umění? - str. 14, autor: Pavel Liška Stá lá expozice - rekonstrukce Uměleckoprů myslového muzea v Brně: historie, mož né koncepce, jak to bude - str , autor: Alena Křížová Soutěž na muzeum v Olomouci - soutěž na arcidiecézní muzeum, rozhovor z H Š H Architekti, vítězným týmem soutěž e - str. 16, autor: Petr Hájek, Jan Šépka, Tomáš Hradečný Stavební úkol: Galerie - stavba galerií, sociologická hlediska, galerie ve městě, psychologické a fyziologické pož adavky, ochrana exponá tů proti stá rnutí, provozní pož adavky, konstrukce stavby, formá lní koncepce - str , autor: Miroslav Masák Sklo v architektuře - vývoj používání skla v architektuře, výhody používání skla - str. 23, autor: Marian Karel Muzeum tvrz Bouda - studie mož ností využ ití dělostřelecké tvrze Bouda v Orlických horá ch z let k muzejním a výstavním účelů m - str , autor: David Mikulášek Problé m Lesá k & Lesá k je vlastněproblém Vojta & Vojta - pokus obnovit situaci z roku 1947 ve Veletrž ním palá ci z roku str , autor: František Lesák 32 V 98 místo prá zdný ch obrazů - instalace v klášteře Louka, Znojmo - str. 26, autor: Ivana Mirek Technické muzeum v Brně - rekonverze objektu Tesly pro Technické muzeum v Brně - str , autor: Hana Ryšavá

6 Muzeum pro 21. století - studentské ná vrhy muzea 21. století na místě, kde pů vodněstá val Německý dů m architektů Hermanna Endeho a Wilhelma Bö ckmenna z let (dnešní Moravské ná městí) - str. 30, autor: Karel Doležel Ivančický viadukt - studentské ná vrhy pro využ ití prvního celokovového mostu na území Rakousko Uherska (postaven v roce 1870 a poněkud nesprá vněspojová n se jménem A. G. Eiffela) - str. 31, autor: Alois Nový Industriá lní architektura a muzeum - str. 32, autor: Tomáš Š enberger Muzeum a whiskey. whiskey není whiskey - muzeum jako dů lež itá součá st marketingové komunikace IDG (Irish Distillers Group) muzea v Dublinu a v Middletonu v prostorá ch pů vodních provozů, které díky pokroku přestaly být funkční, dodá vají však (lépe než jaká koli jiná reklama) produktů m punc tradičních technologických postupů - o výroběirské whiskey, historie, čím se liší od skotské, příp. americké, vše pod odborným vedením s odborným výkladem, spojeno s degustací - str. 32, autor: Miroslav Foret Holešovická tržnice - transformace budovy trojlodní haly v areá lu Holešovické trž nice v Praze (téma vývoje muzea v příštím tisíciletí jako místo potká vá ní lidí, interaktivního prostoru s úlohou schraňová ní kulturního dědictví ale i zá bavy a poučení nejen v exponá tech, ale i v architektuře projektu) - str. 33, Daniel Smitka Muzeum (řecky Museion, latinsky Museum) - muzeum jako klasická instituce v českých zemích od osvícenství, první republika , po roce 1948, v meziná rodních souvislostech - str , autor: Karel Doležel a pá r navíc v šesti kategoriích: Škoda auto muzeum - autor: Claus Hohmann, Michal Hlaváček Okem architekta - autor: Petr Pelčák Dříve a dnes - autor: Petr Ulrich Barva - autor: Karel Pokorný 5 / 99 KVĚTEN str. 17, Grand Prix '99 čestné uzná ní / kategorie rekonstrukce - Rekonstrukce velké věže hradu Bezděz - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Vá clav Girsa, Miroslav Hanzl

7 str. 21, Grand Prix '99 čestné uzná ní / kategorie architektonický design a drobná architektura - Informační systé m pro veletržní palá c v Praze - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Jakub Cigler, Petr Kolář, Aleš Lapka str. 24, Grand Prix '99 Cena / Výtvarné dílo v architektuře - AP Galerie v Holešovicích - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Josef Pleskot str , rubrika Rekonstrukce - Velká věž hradu Bezděz - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Vá clav Girsa, Miroslava Hanzl str. 47, rubrika Výstavy str. 48, rubrika Interview - Interview s Josefem Kroutvorem, historikem umění a esejistou, pracovníkem Uměleckoprů myslového muzea v Praze, spoluautorem výstavy Cesta na jih - autor: Hana Vinšová, Jiří Horský str. 49, rubrika Aktuá lně - Cenu Bestia Triumphans za nejvýznamnější přínos k likvidaci hmotného kulturního dědictví v Č eské republice získal Pavel Pirkl za iniciová ní či schvalová ní četných zá sahů v neprospěch pamá tkového dědictví Prahy a institucí, které řídil (Odbor pamá tkové péče Magistrá tu hl. m. Prahy a PÚ PP). Za jeho pů sobení došlo např. k demolici Špačkova domu, znehodnocení objektu kostela sv. Michala či přestavbětrauttmansdorfského palá ce. Šestná ctičlennou odbornou porotou byli dá le nominová ni: Zdeněk Chudá rek za pseudohistorickou přestavbu východního křídla hradu Špilberku v Brně; Intercom, a.s., za devastaci pamá tkově chrá něných domů Starobrněnská 2-4, 6, 8 (tzv. Velký Špalíček) na území brněnské pamá tkové chrá něné rezervace; Lubomír Pavelka za demolici bývalého renesančního mlýna ze třetí čtvrtiny 16. století v Dolních Věstonicích, který byl zapsá n ve stá tním seznamu pamá tek; Rostilsav Ševčík ml. za poškození kulturní pamá tky roubené zá jezdní hospody v Probluzi (okr. Hradec Krá lové). (celý člá nek) str. 49, rubrika Aktuá lně - Sto osmdesá t tisíc dolarů udělil The Getty Grant Program Ná rodní galerii v Praze na podporu multimediá lního interaktivního systému MikroGalerie. Po svém dokončení v roce 2000/2001 bude tato galerie obsahovat přibliž nědva tisíce digitalizovaných obrazů uměleckých sbírek Ná rodní galerie, které budou doplněny rozsá hlými informacemi v multimediá lní podobě. Program bude přístupný ve všech stá lých expozicích Ná rodní galerie. Ná sledněvznikne i verze programu ve formá tu CD-ROM. (celý člá nek) str. 50, rubrika Aktuá lně - Dům pá nů z Kunštá tu v Brněnení dosud rekonstruová n a hledá se stá le investor. Po opravěza přibliž něčtyřicet milionů korun bude pravděpodobněobjekt pronajmut. Zá jemci o investici do tohoto pů vodněgotického palá ce, přestavěného v renesančním slohu, jsou společnosti Intercom a Nadace Leoše Janáčka, poslednějmenovaná zde hodlá umístit pamá tkové sbírky skladatele. Obě společnosti ve svých plá nech ponechá vají čá st budovy Domu umění, současnému sprá vci. (celý člá nek) str. 51, rubrika Aktuá lně - Plá n pro centrum Prahy. Ú RM k rezervaci. - Ú stav rozvoje města (Ú RM) zahá jil aktualizaci urbanistické studie pamá tkové rezervace z roku 1994 ze zprá vy Ú RM, krá ceno A (celý člá nek)

8 str , Cena časopisu Architekt '99 - Ná vrat do Loun: Galerie Benedikta Rejta - v létě1998 byla v Lounech veřejnosti zpřístupněna významná realizace současné české architektonické scény: Galerie Benedikta Rejta, počin prof. Emila Přikryla. Rekonstrukcí, která byla v té doběz větší čá sti dokončena, se Architekt rozsá hle věnoval v čísle 14-15/98. U přílež itosti ocenění dr. Alice Štefančíkové Cenou Architekta se k dílu, na němž se ředitelka obrazá rny podílela v roli zá stupce investora (MK), vrací kritickými ohlasy. O recenze byli v mezidobí požádáni spolupracovníci časopisu: architekt-kritik Pavel Šimkovič, teoretici architektury Marie Platovská a Rostislav Švá cha, tehdejší redaktor Architekta Michal Janata a estetik Josef Holečkek. - Galerie Benedikta Rejta vznikla v r Díky cílevědomé sbírkotvorné činnosti se tato instituce stala mezi odborníky velice uzná vanou. str , rubrika Soutěž - EXPO 2000 Hannover. Pavilon České Republiky na všeobecné světové vý stavě. - architektonická, veřejná, jednokolová soutěž ; pož adavky, předlož ené ná vrhy, vyjá dření poroty str. 75, rubrika Výstava - Rajhrad: Jubileum a Jubileum - projekt k 950letému výročí příchodu benediktů na Moravu a pak k padesá tiletému výročí ná stupu ničivého komunismu, pořá daný pod záštitou kanceláře prezidenta republiky Č R a předsedy sená tu Parlamentu Č R Petra Pitharta. - autor: Tomáš Rusín 6 / 99 ČERVEN str. 45, rubrika Výstavy str. 46, rubrika Aktuá lně - Brněnský Velký Špalíček bez soutěže. Firma Intercom se v Brněsnaží prosadit svů j zá měr Obchodní galerie Velký Špalíček. Stavební úřad řízení přerušil a stanovil podmínky, které je třeba splnit. Dostali písemně, co všechno nedodrž eli. Měli by postupovat podle předpisů a uspořá dat architektonickou soutěž. To, co udělali, je podvod, řekl hlavní architekt města Brna Jaroslav Josífek. Proti zá měru firmy je i brněnský a pamá tkový ústav. Odbor pamá tkové péče magistrá tu sice už vydal zá vazné stanovisko, ale Pamá tkový ústav v Brněse 18. května ohradil: podal podnět Ministerstvu kultury k jeho přezkoumá ní. Navzdory tomu firma Intercom už pracuje na úpravá ch vítězného projektu. S odkazem na to, ž e se ještěmůže změnit fasá da, odmítá zveřejnit podobu vítězného ná vrhu. Výsledek bude mož né zveřejnit, až budeme mít jistotu, ž e to nevyvolá žádné vášně, řekla Dagmar Špačková z Intercomu. (celý člá nek) str. 49, rubrika Aktuá lně - Naši v Talinu aneb Muzeum Estonské architektury - člá nek o vzniku a historii Talinského muzea; proběhlé výstavy - Muzeum Estonské architektury, založ ené v roce 1991; jeho hlavním úkolem bylo shromáždit do té doby rozptýlený materiá l, především architektonické studie, uchovat sbírky četných architektů a soutěž e apod; nyní je umístěno v bývalém skladišti soli v Talinu. - autor: Karin Hallas str , rubrika Soutěž - Pavilón Indoné ská džungle - architektonická soutěž (projektová, vyzvaná, neanonymní, jednokolová ), kterou vyhlá sila Zoologická zahrada v Praze; vymezení předmětu soutěž e, chovatelský zá měr, vývoj parku, autorské zprá vy a vyjá dření poroty

9 str. 59, rubrika Výstava - Gert M. Mayr-Keber - recenze výstavy, která proběhla ve Fragnerověgalerii autor: Pavel Halík str. 60, rubrika Výstava - Vizionářská architektura Rakouska 60. a 70. let - recenze výstavy; Galerie Jaroslava Fragnera, Praha autor: Pavel Halík str. 61, rubrika Historie - Z historie konstrukčních principů aneb dvě století architektury s příložníkem. Č ást 22. Provizorní stavby našich předchů dců. - vymezení pojmů staveniště, výstaviště, lá zně; příklady a už itý materiá l (zejména pojmu výstaviště). např. A. Wiehl, Brá na praž ského výstaviště, autor: Václav Jandáček str. 62, rubrika Ohrož ená stavba - Muzeum, nebo demolice? - boj o zá chranu uniká tní lidové stavby, dů m čp. 310 v Karlověulici ve Šluknově - autor: David Otáhal str. 79, rubrika Redakční stů l - Sovovy mlý ny: Polemika s radnicí - protest k soutěž i na rekonstrukci Sovových mlýnů a vyjá dření radního Filipa Dvořá ka - soutěž na rekonstrukci Sovových mlýnů přinesla ve svém prů běhu řadu rozporů. Paní Meda Mlá dková především odmítá - dle zprá v z tisku - realizovat některý z oceněných ná vrhů. Magistrá t hl. m. Prahy se chystá vyhledat projektanta veřejné zaká zky výzvou k podá ní nabídky, ovšem za podmínky spoluprá ce s ná vrhem týmu Heleny Bukovanské (v soutěž i neúspěšn ýn ávrh) (!!!)

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVII. (VIII.) ČÍSLO 1 / 2007 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Martin Micka, květen 2007. Zákres a text Klub Za starou Prahu Vidím město veliké, výška jehož domů hvězd se dotýká (Čtěte článek

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

7/8/9 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO. V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA

7/8/9 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO. V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA 7/8/9 2014 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA úvodník Programové prohlášení Rady MČ Praha Dolní Počernice na volební období 2010-2014 REKAPITULACE

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více