ARCHITEKT 1 / 99 LEDEN 2 / 99 Ú NOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHITEKT 1 / 99 LEDEN 2 / 99 Ú NOR"

Transkript

1 ARCHITEKT nezá vislý měsíčník architektů Vydá vá Obec architektů. Vychá zí kaž dý měsíc. Ročník XLV. (I. ročník měsíčníku) Šéfredaktor: Jiří Horský 1 / 99 LEDEN str. 57, rubrika Výstavy str. 59, rubrika Aktuá lně - Do seznamu UNESCO byly na počá tku prosince zapsá ny jihočeská obec Holašovice se souborem lidové architektury z poloviny 19. století a arcibiskupský zá mek v Kroměříž i se svými zahradami Květnou a Podzá meckou. Na seznam se v japonském Kjótu zapsalo třicet pamá tek. Celkem je nyní na seznamu šest set pamá tek ve sto čtrná cti zemích světa, z toho osm v Č eské republice centrum Prahy, Č eský Krumlov, Telč, Kutná Hora, Zelená Hora a Lednicko-valtický areá l. (celý člá nek) str. 60, rubrika Aktuá lně - Sklářské muzeum v Novém Boru nachá zející se v měšťanském doměz roku 1804 bude rekonstruová no a dostavěno podle studie zpracované Tomášem Matouškem ze Specializovaného ústavu pro rekonstrukci pamá tkových měst a objektů, a.s., Praha. V první etapěprojde stavební proměnou především suterén budovy. Pů vodní schodištězů stane zachová no, budou vybudová ny bezbariérové přístupy, příčky postavené v padesá tých letech postupnězmizí a vyniknou tak klenuté stropy. (celý člá nek) str , rubrika Rozhovor - Děsy a půvaby labyrintické ho & nezbytnost střední Evropy - rozhovor se Simeonou Hoškovou, uměleckou ředitelkou Středoevropské galerie - druhé meziná rodní triená le grafiky Praha '98, konané počá tkem roku 1998 ve výstavních prostorá ch Staroměstské radnice a Letního reflektáře Strahovského kláštera v Praze na téma Labyrint Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice ; koncipovala historička umění PhDr. Simeona Hošková. - autor: Vladimíra Koubová-Eidernová str , rubrika Redakční stů l - Otevřený dopis vý stavní rady Galerie Jaroslava Fragnera - o problematice provozu galerie, financová ní GJF (nefungující systém podpory kulturních aktivit) 2 / 99 Ú NOR str. 49, rubrika Výstavy str. 51, rubrika Aktuá lně - Klášter Zlatá Koruna, ná rodní kulturní pamá tka, prošel rozsá hlou rekonstrukcí, která probíhala od roku Objekt sloužící od roku 1979 jako archiv rukopisů a vzá cných tisků Stá tní vědecké knihovněv Č eských Budějovicích hrozil v některých čá stech zřícením. Opraveny byly střechy, fasá dy, kanalizace, došlo k odvlhčení venkovního zdiva, zadláždění ná dvoří. Postupněse podařilo odkrýt a zachovat všechny vrstvy z rů zných historických období. Projekt obnovy navrhl Vá clav Girsa. (celý člá nek)

2 3 / 99 BŘ EZEN str. 47, rubrika Výstavy str. 50, rubrika Aktuá lně - Brněnské Uměleckoprůmyslové muzeum, které si připomnělo v loňském roce sto dvacet pět let své existence, bude rekonstruová no. Vítězný projekt architektonické soutěž e z roku 1992 je dílem Ivana Kolečka. V podzemí budovy budou vytvořeny klimaticky a prostorověvyhovující depozitáře, vybudují se nové pracovny, restaurá torská a výstavnická dílna, fotoateliér a dětský ateliér. V době uzavření objektu (přibliž nětři až pět let) budou sbírky vystavová ny v Místodrž itelském a Pražákově palá ci. (celý člá nek) str. 50, rubrika Aktuá lně - Na hradě Karlštejně začne na konci roku celková oprava nosných konstrukcí, která bude největším stavebním zá sahem od velké rekonstrukce před sto lety. V loňském roce již byly zajištěny vážné poruchy statiky v Císařském palá ci (provizorní podezření stropu), Mariá nské věž i a Velké věž i. Uzavřena byla první a poslední místnost prohlídkové okruhu. V kapli svatého Kříž e je třeba změnit nevyhovující mikroklima, aby bylo mož no zpět instalovat Theodorikovy obrazy. Projektové prá ce vede Jan Adá mek. (celý člá nek) str. 50, rubrika Aktuá lně - Vý stavní palá c Silesia byl po rekonstrukci otevřen v Krnově. Hala z počá tku století dlouhou dobu chá trala. Její prostory budou slouž it jako výstavní, společenské a obchodní centrum. Stavební úpravy vedl Petr Buřt. (celý člá nek) str , rubrika Soutěž - Arcidiecé zní muzeum v Olomouci - ideová architektonická, kombinovaná (veřejná s vyzvanými účastníky), anonymní, jednokolová soutěž na rekonstrukci a dostavbu čá sti areá lu Přemyslovského hradu; kterou vyhlá silo Muzeum umění Olomouc - člá nek obsahuje pož adavky a doporučené umístění zá kladních funkcí muzea, něco z historie areá lu hradu a arcidiecézního muzea a v neposlední řaděporotou oceněné a odměněné vypracované projekty oslovených subjektů. - autor: Pavel Zatloukal, Ladislav Daniel 4 / 99 DUBEN str. 2, rubrika Editorial - Archeologie muzeí - úvodník dubnového čísla zaměřeného na muzejní architekturu - autor: Bohuslav Blažek str , rubrika Téma - Muzeum nadace La Congiunta, Giornico, Švý carsko - cíl nadace La Congiunta zní jednoduše: koupit pozemek postavit dů m instalovat plastiky přes den nechat dveře otevřené, aby kaž dý, kdo chce, mohl vstoupit a dívat se. - (sochař Joseph Sohn, ná vrh budovy Peter Märkli) - autor: Martin Steinmainn

3 str , rubrika Téma - Rekonstrukce domu U zlaté ho prstenu - pro Galerii hlavního města Prahy; postup a dopady rekonstrukce; koncepce rekonstruované budovy, výstavní plochy, čítá rna, - autor: Vlado Milunić Studio VM str , rubrika Téma - Vstupní prostory Šternberské ho palá ce - zá kladem úprav bylo obnovení a scelení pů vodního barokního vestibulu palá ce, ve kterém sídlí sbírka starého umění Ná rodní galerie - autor: Josef Holeček str , rubrika Téma - AP Galerie. Pleskotovo Qui Pro Quo - recenze Marka Pokorné ho str. 43, rubrika Výstavy str. 45, rubrika Aktuá lně - Galerie veselé ho vý letu v Peci pod Sněž kou, dřevěná roubená stavba bude v provozu ještě v letošním roce. Jiří Hů rka navrhl dvoupodlaž ní dů m s informačním centrem, obchodem, galerií a bytovou jednotkou. (celý člá nek) str. 46, rubrika Aktuá lně - Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze představilo svů j nový vizuá lní styl (corporate identity). Vyzvanou soutěžč tyř grafických ateliérů vyhrá la dvojice T. Machek a P. Babá k. V současné doběse pracuje na grafickém manuá lu muzea. Souběž n ěs jeho dokončením začne v muzeu fungovat nový ná vštěvnický a interní informační systém, nověbude také vyřešen vstup do muzea, prodejna vstupenek a literatury ve vestibulu a další architektonicko-designerské prvky. (celý člá nek) str. 49, rubrika Studie - Rekonstrukce Uměleckoprůmyslové ho muzea v Brně - otá zka úlohy muzea ve světězahlceném informacemi a stá le více virtuá lním vztahem k realitěsvěta, projekt rekonstrukce, muzeografický koncept, dokumentace str , rubrika Soutěž - Galerie v Sovový ch mlý nech - veřejná architektonická ideová soutěž, vyhlašovatel: Č eská nadace Jana a Medy Mlá dkových; předmět soutěž e a zá kladní pož adavky, výčet sbírky - z komentářů před soutěží: Za podstatné považ uji ohrož ení vysokými vodami, zejména vodou stoletou. Výška zalití vodou je značná : podlaha 2. patra hlavní budovy. Pro soutěžící architekty je dů lež ité, aby zvážili využ ití prostor, které budou po několik dní zaplaveny. Miroslav Baše - z historie o mlýnech na Kampě(1. zmínka z roku 1393), jednotlivé ná vrhy, dokumentace, vyjá dření poroty i jednotlivých členů (Miroslav Masá k, Jan Sekera, Pavel Zatloukal), anketa - autor: Pavel Vlček str , rubrika Teorie - S Jacquesem Herzogem a Pierrem de Meuronem. O ná vratu k jednoduchosti a samozřejmosti, architektonické tvorbějako druhu, senzitivity a jejich nechuti létat. - interview šéfredaktorky ANY Cynthie Davidsonové se zná mými švýcarskými architekty podnítila jejich účast v meziná rodní soutěž i na rekonstrukci londýnské elektrá rny Bankside pro expozici Tateova muzea umění 20. století - autor: Rostislav Š vácha

4 str. 76, rubrika Historie - Z historie konstrukčních principů aneb dvě století architektury s příložníkem. Č ást 21. Světlo se tiše line horem na krá sy pokladů - vznik prostorů s horním světlem pro výstavy a galerie (výstavní prostory Rudolfina, výstavní místnosti v Městské knihovně, dvorana Ná rodního technického muzea aj.) - autor: Václav Jandáček POZNÁ MKY 03 / 99 MUZEUM DNES příloha dubnového čísla - projekt je výsledkem činnosti FA VUT v Brně, kdy jsou slučová ny odborné aktivity reagující na celospolečenské problémy a zapojující odborníky z praxe, jiných oborů a jiných VŠ do pojmenovaných celků, je vydá vá ní publikační řady POZNÁ MKY. - toto v pořadí již třetí a podstatněrozsá hlejší číslo, věnované problému instituce muzea, je poprvé účinnědistribuová no časopisem Architekt (příloha dubnového čísla). - jednotlivé příspěvky jsou v českém a anglickém jazyce - garant projektu: Oldřich Rujbr O projektu, zejména ve Znojmě. Co se ti vybaví pod slovem muzeum? Na tuto otá zku v rá mci výzkumného programu Open Society Fund Brá na muzea otevřená odpovídala vybraná skupina školní mlá dež e. Jedna odpověď M ůůůzeum dala ná zev celoročního projektu. Jak si představuješ Muzeum svých snů? Druhá otá zka zmíněného výzkumu byla jeho programem a byla polož ena nejen studentů m. Muzeum (řecky Museion, latinsky Museum) - str. 3, definice muzea (Výtvarné umění, výkladový slovník, Jan Baleka, Academia, Praha 1997) Klášter Louka - str. 5, úkol: nainstalovat v opuštěném barokním kolosu výstavu studentských architektonických ná vrhů muzeí škol z Brna a Prahy a vytvořit podmínky pro ostatní akce Workshop na přehradě - pět dnů předjarní klauzury v rekreačním středisku na Brněnské přehradě; konkrétní zadá ní, koncentrace myšlenek a koncepty dostatečněvizionářské - str. 6, autor: Jakub Kynčl Inspirace místem nebo muzea a lidé - výtvarné prá ce 7 studentů fakulty výtvarných umění VUT v Brně, vytvořené v rá mci projektu Mů ůůzeum ve Znojmě - str. 7, autor: Lukáš Orlita Marketingová komunikace muzea - kdo je to ná vštěvník; město, obec, region; muzeum jako ná stroj public relations, co si myslí ná vštěvníci, muzea a nená vštěvníci, zá věry - str. 8-9, autor: Věra Foretová Muzeum jako součá st vnitřního světa - muzeum jako instituce, širší mož nosti pů sobení muzea, co sbírat?, vztah k muzeu - str. 9, autor: Jan Hrubý Zá zemí pro ná vštěvníky - vytváření adekvá tních podmínek pro ná vštěvníky muzeí - str. 10, autor: Andrea Nečasová

5 Kultura na Pražské m hradě - historie, ná vštěvnický ruch, financová ní, kulturní aktivity, expozice, výstavní program, - str , autor: Martin Mařan Art In. Vize budoucího muzea a dětský design - magie a synkretické vnímá ní, předmětnost, atypičnost tvarů budovy muzea navrhovaného dítětem, materiá lovost, muzeum-metafora-výchova, archetypy - str. 12, autor: Klaus Ove Kahrmann Muzejní exponá t v pohybu. Kinderwunderkammer aneb metafora předmětnosti jako výchovné téma - univerzá lní model sprá vného způ sobu umístění předmětů, prostor-čas-barva, instalace exponá tu očima dětského ná vštěvníka - str. 13, autor: Hana Babyrádová Cena umění - proč stojí jeden obraz více než druhý?, pop-art, op-art, cena vs. hodnota uměleckého díla - str. 13, autor: Karel Pokorný K čemu je dobré vystavovat současné umění? - ~ k čemu je dobré muzeum současného umění? - str. 14, autor: Pavel Liška Stá lá expozice - rekonstrukce Uměleckoprů myslového muzea v Brně: historie, mož né koncepce, jak to bude - str , autor: Alena Křížová Soutěž na muzeum v Olomouci - soutěž na arcidiecézní muzeum, rozhovor z H Š H Architekti, vítězným týmem soutěž e - str. 16, autor: Petr Hájek, Jan Šépka, Tomáš Hradečný Stavební úkol: Galerie - stavba galerií, sociologická hlediska, galerie ve městě, psychologické a fyziologické pož adavky, ochrana exponá tů proti stá rnutí, provozní pož adavky, konstrukce stavby, formá lní koncepce - str , autor: Miroslav Masák Sklo v architektuře - vývoj používání skla v architektuře, výhody používání skla - str. 23, autor: Marian Karel Muzeum tvrz Bouda - studie mož ností využ ití dělostřelecké tvrze Bouda v Orlických horá ch z let k muzejním a výstavním účelů m - str , autor: David Mikulášek Problé m Lesá k & Lesá k je vlastněproblém Vojta & Vojta - pokus obnovit situaci z roku 1947 ve Veletrž ním palá ci z roku str , autor: František Lesák 32 V 98 místo prá zdný ch obrazů - instalace v klášteře Louka, Znojmo - str. 26, autor: Ivana Mirek Technické muzeum v Brně - rekonverze objektu Tesly pro Technické muzeum v Brně - str , autor: Hana Ryšavá

6 Muzeum pro 21. století - studentské ná vrhy muzea 21. století na místě, kde pů vodněstá val Německý dů m architektů Hermanna Endeho a Wilhelma Bö ckmenna z let (dnešní Moravské ná městí) - str. 30, autor: Karel Doležel Ivančický viadukt - studentské ná vrhy pro využ ití prvního celokovového mostu na území Rakousko Uherska (postaven v roce 1870 a poněkud nesprá vněspojová n se jménem A. G. Eiffela) - str. 31, autor: Alois Nový Industriá lní architektura a muzeum - str. 32, autor: Tomáš Š enberger Muzeum a whiskey. whiskey není whiskey - muzeum jako dů lež itá součá st marketingové komunikace IDG (Irish Distillers Group) muzea v Dublinu a v Middletonu v prostorá ch pů vodních provozů, které díky pokroku přestaly být funkční, dodá vají však (lépe než jaká koli jiná reklama) produktů m punc tradičních technologických postupů - o výroběirské whiskey, historie, čím se liší od skotské, příp. americké, vše pod odborným vedením s odborným výkladem, spojeno s degustací - str. 32, autor: Miroslav Foret Holešovická tržnice - transformace budovy trojlodní haly v areá lu Holešovické trž nice v Praze (téma vývoje muzea v příštím tisíciletí jako místo potká vá ní lidí, interaktivního prostoru s úlohou schraňová ní kulturního dědictví ale i zá bavy a poučení nejen v exponá tech, ale i v architektuře projektu) - str. 33, Daniel Smitka Muzeum (řecky Museion, latinsky Museum) - muzeum jako klasická instituce v českých zemích od osvícenství, první republika , po roce 1948, v meziná rodních souvislostech - str , autor: Karel Doležel a pá r navíc v šesti kategoriích: Škoda auto muzeum - autor: Claus Hohmann, Michal Hlaváček Okem architekta - autor: Petr Pelčák Dříve a dnes - autor: Petr Ulrich Barva - autor: Karel Pokorný 5 / 99 KVĚTEN str. 17, Grand Prix '99 čestné uzná ní / kategorie rekonstrukce - Rekonstrukce velké věže hradu Bezděz - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Vá clav Girsa, Miroslav Hanzl

7 str. 21, Grand Prix '99 čestné uzná ní / kategorie architektonický design a drobná architektura - Informační systé m pro veletržní palá c v Praze - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Jakub Cigler, Petr Kolář, Aleš Lapka str. 24, Grand Prix '99 Cena / Výtvarné dílo v architektuře - AP Galerie v Holešovicích - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Josef Pleskot str , rubrika Rekonstrukce - Velká věž hradu Bezděz - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Vá clav Girsa, Miroslava Hanzl str. 47, rubrika Výstavy str. 48, rubrika Interview - Interview s Josefem Kroutvorem, historikem umění a esejistou, pracovníkem Uměleckoprů myslového muzea v Praze, spoluautorem výstavy Cesta na jih - autor: Hana Vinšová, Jiří Horský str. 49, rubrika Aktuá lně - Cenu Bestia Triumphans za nejvýznamnější přínos k likvidaci hmotného kulturního dědictví v Č eské republice získal Pavel Pirkl za iniciová ní či schvalová ní četných zá sahů v neprospěch pamá tkového dědictví Prahy a institucí, které řídil (Odbor pamá tkové péče Magistrá tu hl. m. Prahy a PÚ PP). Za jeho pů sobení došlo např. k demolici Špačkova domu, znehodnocení objektu kostela sv. Michala či přestavbětrauttmansdorfského palá ce. Šestná ctičlennou odbornou porotou byli dá le nominová ni: Zdeněk Chudá rek za pseudohistorickou přestavbu východního křídla hradu Špilberku v Brně; Intercom, a.s., za devastaci pamá tkově chrá něných domů Starobrněnská 2-4, 6, 8 (tzv. Velký Špalíček) na území brněnské pamá tkové chrá něné rezervace; Lubomír Pavelka za demolici bývalého renesančního mlýna ze třetí čtvrtiny 16. století v Dolních Věstonicích, který byl zapsá n ve stá tním seznamu pamá tek; Rostilsav Ševčík ml. za poškození kulturní pamá tky roubené zá jezdní hospody v Probluzi (okr. Hradec Krá lové). (celý člá nek) str. 49, rubrika Aktuá lně - Sto osmdesá t tisíc dolarů udělil The Getty Grant Program Ná rodní galerii v Praze na podporu multimediá lního interaktivního systému MikroGalerie. Po svém dokončení v roce 2000/2001 bude tato galerie obsahovat přibliž nědva tisíce digitalizovaných obrazů uměleckých sbírek Ná rodní galerie, které budou doplněny rozsá hlými informacemi v multimediá lní podobě. Program bude přístupný ve všech stá lých expozicích Ná rodní galerie. Ná sledněvznikne i verze programu ve formá tu CD-ROM. (celý člá nek) str. 50, rubrika Aktuá lně - Dům pá nů z Kunštá tu v Brněnení dosud rekonstruová n a hledá se stá le investor. Po opravěza přibliž něčtyřicet milionů korun bude pravděpodobněobjekt pronajmut. Zá jemci o investici do tohoto pů vodněgotického palá ce, přestavěného v renesančním slohu, jsou společnosti Intercom a Nadace Leoše Janáčka, poslednějmenovaná zde hodlá umístit pamá tkové sbírky skladatele. Obě společnosti ve svých plá nech ponechá vají čá st budovy Domu umění, současnému sprá vci. (celý člá nek) str. 51, rubrika Aktuá lně - Plá n pro centrum Prahy. Ú RM k rezervaci. - Ú stav rozvoje města (Ú RM) zahá jil aktualizaci urbanistické studie pamá tkové rezervace z roku 1994 ze zprá vy Ú RM, krá ceno A (celý člá nek)

8 str , Cena časopisu Architekt '99 - Ná vrat do Loun: Galerie Benedikta Rejta - v létě1998 byla v Lounech veřejnosti zpřístupněna významná realizace současné české architektonické scény: Galerie Benedikta Rejta, počin prof. Emila Přikryla. Rekonstrukcí, která byla v té doběz větší čá sti dokončena, se Architekt rozsá hle věnoval v čísle 14-15/98. U přílež itosti ocenění dr. Alice Štefančíkové Cenou Architekta se k dílu, na němž se ředitelka obrazá rny podílela v roli zá stupce investora (MK), vrací kritickými ohlasy. O recenze byli v mezidobí požádáni spolupracovníci časopisu: architekt-kritik Pavel Šimkovič, teoretici architektury Marie Platovská a Rostislav Švá cha, tehdejší redaktor Architekta Michal Janata a estetik Josef Holečkek. - Galerie Benedikta Rejta vznikla v r Díky cílevědomé sbírkotvorné činnosti se tato instituce stala mezi odborníky velice uzná vanou. str , rubrika Soutěž - EXPO 2000 Hannover. Pavilon České Republiky na všeobecné světové vý stavě. - architektonická, veřejná, jednokolová soutěž ; pož adavky, předlož ené ná vrhy, vyjá dření poroty str. 75, rubrika Výstava - Rajhrad: Jubileum a Jubileum - projekt k 950letému výročí příchodu benediktů na Moravu a pak k padesá tiletému výročí ná stupu ničivého komunismu, pořá daný pod záštitou kanceláře prezidenta republiky Č R a předsedy sená tu Parlamentu Č R Petra Pitharta. - autor: Tomáš Rusín 6 / 99 ČERVEN str. 45, rubrika Výstavy str. 46, rubrika Aktuá lně - Brněnský Velký Špalíček bez soutěže. Firma Intercom se v Brněsnaží prosadit svů j zá měr Obchodní galerie Velký Špalíček. Stavební úřad řízení přerušil a stanovil podmínky, které je třeba splnit. Dostali písemně, co všechno nedodrž eli. Měli by postupovat podle předpisů a uspořá dat architektonickou soutěž. To, co udělali, je podvod, řekl hlavní architekt města Brna Jaroslav Josífek. Proti zá měru firmy je i brněnský a pamá tkový ústav. Odbor pamá tkové péče magistrá tu sice už vydal zá vazné stanovisko, ale Pamá tkový ústav v Brněse 18. května ohradil: podal podnět Ministerstvu kultury k jeho přezkoumá ní. Navzdory tomu firma Intercom už pracuje na úpravá ch vítězného projektu. S odkazem na to, ž e se ještěmůže změnit fasá da, odmítá zveřejnit podobu vítězného ná vrhu. Výsledek bude mož né zveřejnit, až budeme mít jistotu, ž e to nevyvolá žádné vášně, řekla Dagmar Špačková z Intercomu. (celý člá nek) str. 49, rubrika Aktuá lně - Naši v Talinu aneb Muzeum Estonské architektury - člá nek o vzniku a historii Talinského muzea; proběhlé výstavy - Muzeum Estonské architektury, založ ené v roce 1991; jeho hlavním úkolem bylo shromáždit do té doby rozptýlený materiá l, především architektonické studie, uchovat sbírky četných architektů a soutěž e apod; nyní je umístěno v bývalém skladišti soli v Talinu. - autor: Karin Hallas str , rubrika Soutěž - Pavilón Indoné ská džungle - architektonická soutěž (projektová, vyzvaná, neanonymní, jednokolová ), kterou vyhlá sila Zoologická zahrada v Praze; vymezení předmětu soutěž e, chovatelský zá měr, vývoj parku, autorské zprá vy a vyjá dření poroty

9 str. 59, rubrika Výstava - Gert M. Mayr-Keber - recenze výstavy, která proběhla ve Fragnerověgalerii autor: Pavel Halík str. 60, rubrika Výstava - Vizionářská architektura Rakouska 60. a 70. let - recenze výstavy; Galerie Jaroslava Fragnera, Praha autor: Pavel Halík str. 61, rubrika Historie - Z historie konstrukčních principů aneb dvě století architektury s příložníkem. Č ást 22. Provizorní stavby našich předchů dců. - vymezení pojmů staveniště, výstaviště, lá zně; příklady a už itý materiá l (zejména pojmu výstaviště). např. A. Wiehl, Brá na praž ského výstaviště, autor: Václav Jandáček str. 62, rubrika Ohrož ená stavba - Muzeum, nebo demolice? - boj o zá chranu uniká tní lidové stavby, dů m čp. 310 v Karlověulici ve Šluknově - autor: David Otáhal str. 79, rubrika Redakční stů l - Sovovy mlý ny: Polemika s radnicí - protest k soutěž i na rekonstrukci Sovových mlýnů a vyjá dření radního Filipa Dvořá ka - soutěž na rekonstrukci Sovových mlýnů přinesla ve svém prů běhu řadu rozporů. Paní Meda Mlá dková především odmítá - dle zprá v z tisku - realizovat některý z oceněných ná vrhů. Magistrá t hl. m. Prahy se chystá vyhledat projektanta veřejné zaká zky výzvou k podá ní nabídky, ovšem za podmínky spoluprá ce s ná vrhem týmu Heleny Bukovanské (v soutěž i neúspěšn ýn ávrh) (!!!)

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská 2225-8 (SV) ke konci roku 2004

Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská 2225-8 (SV) ke konci roku 2004 Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská 2225-8 (SV) ke konci roku 2004 Toto je zprá va o hospodařenísv, resp. jejípředběžná verze (kterou ješ tě upravím podle případný ch připomínek, např.

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

ing. arch. dušan urbanczyk

ing. arch. dušan urbanczyk ing. arch. dušan urbanczyk Ing. arch. Dušan Urbanczyk 1961 narozen ve Frýdku-Místku, ženatý, dva synové 1986 diplom na fakultě architektury VUT Brno 1986-1991 DRUPOS Projekty pro přibližně dvacet menších

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

OPTIMA G E R M A N Y

OPTIMA G E R M A N Y Electronic OPTIMA G E R M A N Y Cash Register ELEKTRONICKÁ REGISTRAČ NÍ POKLADNA OPTIMA CR 500/505 Ná vod k obsluze BA CR 5xx IX 03 Vážený zá kazníku Naše nová registrační pokladna byla vyvinuta pro podporu

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Metaxa Partyhaus Design Contest

Metaxa Partyhaus Design Contest Pravidla studentské soutěže Metaxa Partyhaus Design Contest Společnost REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o. vyhlašuje tuto Studentskou designovou soutěž 1. VYHLAS OVATEL SOUTE Z E A VYHLA S ENI SOUTE Z

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Styly, š ablona dokumentu

Styly, š ablona dokumentu Styly, š ablona dokumentu Práce se styly Využívat připravené styly umožňuje automatické zformá tová ní textu na vysoké profesioná lní ú rovni. Nejprve se naučíme jednoduché sejmutí stylu, který byl již

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100 NÁ VOD K POUŽ ITÍ Tiská rna ODP 100 1 1 Všeobecně Popis ODP 100 je inkoustová tiská rna vytvořená na bá zi HP 6122. Zá sobník papíru byl nahrazen podavačem CD/DVD médií. Dá le byly přidá ny dalšíelektronické

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht 1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht umění a literatura 2. poloviny 20. století, literá rní interpretace, filmové adaptace literá rních děl, vývoj

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Brněnské architektonické stezky

Brněnské architektonické stezky Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky 1. VYHLAŠOVATEL Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 ve spolupráci s Domem umění města Brna, příspěvková organizace,

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Mgr. Alice Stuchlíková, Ph.D. katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno seminář

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

OPTIMA G E R M A N Y

OPTIMA G E R M A N Y Electronic OPTIMA G E R M A N Y Cash Register ELEKTRONICKÁ REGISTRAČ NÍ POKLADNA OPTIMA CR 705 / 715 CR 2000 / 2010 Ná vod k obsluze CR 20XX / CR7XX CZ 04 Vážený zá kazníku Naše nová registrační pokladna

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více