ARCHITEKT 1 / 99 LEDEN 2 / 99 Ú NOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHITEKT 1 / 99 LEDEN 2 / 99 Ú NOR"

Transkript

1 ARCHITEKT nezá vislý měsíčník architektů Vydá vá Obec architektů. Vychá zí kaž dý měsíc. Ročník XLV. (I. ročník měsíčníku) Šéfredaktor: Jiří Horský 1 / 99 LEDEN str. 57, rubrika Výstavy str. 59, rubrika Aktuá lně - Do seznamu UNESCO byly na počá tku prosince zapsá ny jihočeská obec Holašovice se souborem lidové architektury z poloviny 19. století a arcibiskupský zá mek v Kroměříž i se svými zahradami Květnou a Podzá meckou. Na seznam se v japonském Kjótu zapsalo třicet pamá tek. Celkem je nyní na seznamu šest set pamá tek ve sto čtrná cti zemích světa, z toho osm v Č eské republice centrum Prahy, Č eský Krumlov, Telč, Kutná Hora, Zelená Hora a Lednicko-valtický areá l. (celý člá nek) str. 60, rubrika Aktuá lně - Sklářské muzeum v Novém Boru nachá zející se v měšťanském doměz roku 1804 bude rekonstruová no a dostavěno podle studie zpracované Tomášem Matouškem ze Specializovaného ústavu pro rekonstrukci pamá tkových měst a objektů, a.s., Praha. V první etapěprojde stavební proměnou především suterén budovy. Pů vodní schodištězů stane zachová no, budou vybudová ny bezbariérové přístupy, příčky postavené v padesá tých letech postupnězmizí a vyniknou tak klenuté stropy. (celý člá nek) str , rubrika Rozhovor - Děsy a půvaby labyrintické ho & nezbytnost střední Evropy - rozhovor se Simeonou Hoškovou, uměleckou ředitelkou Středoevropské galerie - druhé meziná rodní triená le grafiky Praha '98, konané počá tkem roku 1998 ve výstavních prostorá ch Staroměstské radnice a Letního reflektáře Strahovského kláštera v Praze na téma Labyrint Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice ; koncipovala historička umění PhDr. Simeona Hošková. - autor: Vladimíra Koubová-Eidernová str , rubrika Redakční stů l - Otevřený dopis vý stavní rady Galerie Jaroslava Fragnera - o problematice provozu galerie, financová ní GJF (nefungující systém podpory kulturních aktivit) 2 / 99 Ú NOR str. 49, rubrika Výstavy str. 51, rubrika Aktuá lně - Klášter Zlatá Koruna, ná rodní kulturní pamá tka, prošel rozsá hlou rekonstrukcí, která probíhala od roku Objekt sloužící od roku 1979 jako archiv rukopisů a vzá cných tisků Stá tní vědecké knihovněv Č eských Budějovicích hrozil v některých čá stech zřícením. Opraveny byly střechy, fasá dy, kanalizace, došlo k odvlhčení venkovního zdiva, zadláždění ná dvoří. Postupněse podařilo odkrýt a zachovat všechny vrstvy z rů zných historických období. Projekt obnovy navrhl Vá clav Girsa. (celý člá nek)

2 3 / 99 BŘ EZEN str. 47, rubrika Výstavy str. 50, rubrika Aktuá lně - Brněnské Uměleckoprůmyslové muzeum, které si připomnělo v loňském roce sto dvacet pět let své existence, bude rekonstruová no. Vítězný projekt architektonické soutěž e z roku 1992 je dílem Ivana Kolečka. V podzemí budovy budou vytvořeny klimaticky a prostorověvyhovující depozitáře, vybudují se nové pracovny, restaurá torská a výstavnická dílna, fotoateliér a dětský ateliér. V době uzavření objektu (přibliž nětři až pět let) budou sbírky vystavová ny v Místodrž itelském a Pražákově palá ci. (celý člá nek) str. 50, rubrika Aktuá lně - Na hradě Karlštejně začne na konci roku celková oprava nosných konstrukcí, která bude největším stavebním zá sahem od velké rekonstrukce před sto lety. V loňském roce již byly zajištěny vážné poruchy statiky v Císařském palá ci (provizorní podezření stropu), Mariá nské věž i a Velké věž i. Uzavřena byla první a poslední místnost prohlídkové okruhu. V kapli svatého Kříž e je třeba změnit nevyhovující mikroklima, aby bylo mož no zpět instalovat Theodorikovy obrazy. Projektové prá ce vede Jan Adá mek. (celý člá nek) str. 50, rubrika Aktuá lně - Vý stavní palá c Silesia byl po rekonstrukci otevřen v Krnově. Hala z počá tku století dlouhou dobu chá trala. Její prostory budou slouž it jako výstavní, společenské a obchodní centrum. Stavební úpravy vedl Petr Buřt. (celý člá nek) str , rubrika Soutěž - Arcidiecé zní muzeum v Olomouci - ideová architektonická, kombinovaná (veřejná s vyzvanými účastníky), anonymní, jednokolová soutěž na rekonstrukci a dostavbu čá sti areá lu Přemyslovského hradu; kterou vyhlá silo Muzeum umění Olomouc - člá nek obsahuje pož adavky a doporučené umístění zá kladních funkcí muzea, něco z historie areá lu hradu a arcidiecézního muzea a v neposlední řaděporotou oceněné a odměněné vypracované projekty oslovených subjektů. - autor: Pavel Zatloukal, Ladislav Daniel 4 / 99 DUBEN str. 2, rubrika Editorial - Archeologie muzeí - úvodník dubnového čísla zaměřeného na muzejní architekturu - autor: Bohuslav Blažek str , rubrika Téma - Muzeum nadace La Congiunta, Giornico, Švý carsko - cíl nadace La Congiunta zní jednoduše: koupit pozemek postavit dů m instalovat plastiky přes den nechat dveře otevřené, aby kaž dý, kdo chce, mohl vstoupit a dívat se. - (sochař Joseph Sohn, ná vrh budovy Peter Märkli) - autor: Martin Steinmainn

3 str , rubrika Téma - Rekonstrukce domu U zlaté ho prstenu - pro Galerii hlavního města Prahy; postup a dopady rekonstrukce; koncepce rekonstruované budovy, výstavní plochy, čítá rna, - autor: Vlado Milunić Studio VM str , rubrika Téma - Vstupní prostory Šternberské ho palá ce - zá kladem úprav bylo obnovení a scelení pů vodního barokního vestibulu palá ce, ve kterém sídlí sbírka starého umění Ná rodní galerie - autor: Josef Holeček str , rubrika Téma - AP Galerie. Pleskotovo Qui Pro Quo - recenze Marka Pokorné ho str. 43, rubrika Výstavy str. 45, rubrika Aktuá lně - Galerie veselé ho vý letu v Peci pod Sněž kou, dřevěná roubená stavba bude v provozu ještě v letošním roce. Jiří Hů rka navrhl dvoupodlaž ní dů m s informačním centrem, obchodem, galerií a bytovou jednotkou. (celý člá nek) str. 46, rubrika Aktuá lně - Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze představilo svů j nový vizuá lní styl (corporate identity). Vyzvanou soutěžč tyř grafických ateliérů vyhrá la dvojice T. Machek a P. Babá k. V současné doběse pracuje na grafickém manuá lu muzea. Souběž n ěs jeho dokončením začne v muzeu fungovat nový ná vštěvnický a interní informační systém, nověbude také vyřešen vstup do muzea, prodejna vstupenek a literatury ve vestibulu a další architektonicko-designerské prvky. (celý člá nek) str. 49, rubrika Studie - Rekonstrukce Uměleckoprůmyslové ho muzea v Brně - otá zka úlohy muzea ve světězahlceném informacemi a stá le více virtuá lním vztahem k realitěsvěta, projekt rekonstrukce, muzeografický koncept, dokumentace str , rubrika Soutěž - Galerie v Sovový ch mlý nech - veřejná architektonická ideová soutěž, vyhlašovatel: Č eská nadace Jana a Medy Mlá dkových; předmět soutěž e a zá kladní pož adavky, výčet sbírky - z komentářů před soutěží: Za podstatné považ uji ohrož ení vysokými vodami, zejména vodou stoletou. Výška zalití vodou je značná : podlaha 2. patra hlavní budovy. Pro soutěžící architekty je dů lež ité, aby zvážili využ ití prostor, které budou po několik dní zaplaveny. Miroslav Baše - z historie o mlýnech na Kampě(1. zmínka z roku 1393), jednotlivé ná vrhy, dokumentace, vyjá dření poroty i jednotlivých členů (Miroslav Masá k, Jan Sekera, Pavel Zatloukal), anketa - autor: Pavel Vlček str , rubrika Teorie - S Jacquesem Herzogem a Pierrem de Meuronem. O ná vratu k jednoduchosti a samozřejmosti, architektonické tvorbějako druhu, senzitivity a jejich nechuti létat. - interview šéfredaktorky ANY Cynthie Davidsonové se zná mými švýcarskými architekty podnítila jejich účast v meziná rodní soutěž i na rekonstrukci londýnské elektrá rny Bankside pro expozici Tateova muzea umění 20. století - autor: Rostislav Š vácha

4 str. 76, rubrika Historie - Z historie konstrukčních principů aneb dvě století architektury s příložníkem. Č ást 21. Světlo se tiše line horem na krá sy pokladů - vznik prostorů s horním světlem pro výstavy a galerie (výstavní prostory Rudolfina, výstavní místnosti v Městské knihovně, dvorana Ná rodního technického muzea aj.) - autor: Václav Jandáček POZNÁ MKY 03 / 99 MUZEUM DNES příloha dubnového čísla - projekt je výsledkem činnosti FA VUT v Brně, kdy jsou slučová ny odborné aktivity reagující na celospolečenské problémy a zapojující odborníky z praxe, jiných oborů a jiných VŠ do pojmenovaných celků, je vydá vá ní publikační řady POZNÁ MKY. - toto v pořadí již třetí a podstatněrozsá hlejší číslo, věnované problému instituce muzea, je poprvé účinnědistribuová no časopisem Architekt (příloha dubnového čísla). - jednotlivé příspěvky jsou v českém a anglickém jazyce - garant projektu: Oldřich Rujbr O projektu, zejména ve Znojmě. Co se ti vybaví pod slovem muzeum? Na tuto otá zku v rá mci výzkumného programu Open Society Fund Brá na muzea otevřená odpovídala vybraná skupina školní mlá dež e. Jedna odpověď M ůůůzeum dala ná zev celoročního projektu. Jak si představuješ Muzeum svých snů? Druhá otá zka zmíněného výzkumu byla jeho programem a byla polož ena nejen studentů m. Muzeum (řecky Museion, latinsky Museum) - str. 3, definice muzea (Výtvarné umění, výkladový slovník, Jan Baleka, Academia, Praha 1997) Klášter Louka - str. 5, úkol: nainstalovat v opuštěném barokním kolosu výstavu studentských architektonických ná vrhů muzeí škol z Brna a Prahy a vytvořit podmínky pro ostatní akce Workshop na přehradě - pět dnů předjarní klauzury v rekreačním středisku na Brněnské přehradě; konkrétní zadá ní, koncentrace myšlenek a koncepty dostatečněvizionářské - str. 6, autor: Jakub Kynčl Inspirace místem nebo muzea a lidé - výtvarné prá ce 7 studentů fakulty výtvarných umění VUT v Brně, vytvořené v rá mci projektu Mů ůůzeum ve Znojmě - str. 7, autor: Lukáš Orlita Marketingová komunikace muzea - kdo je to ná vštěvník; město, obec, region; muzeum jako ná stroj public relations, co si myslí ná vštěvníci, muzea a nená vštěvníci, zá věry - str. 8-9, autor: Věra Foretová Muzeum jako součá st vnitřního světa - muzeum jako instituce, širší mož nosti pů sobení muzea, co sbírat?, vztah k muzeu - str. 9, autor: Jan Hrubý Zá zemí pro ná vštěvníky - vytváření adekvá tních podmínek pro ná vštěvníky muzeí - str. 10, autor: Andrea Nečasová

5 Kultura na Pražské m hradě - historie, ná vštěvnický ruch, financová ní, kulturní aktivity, expozice, výstavní program, - str , autor: Martin Mařan Art In. Vize budoucího muzea a dětský design - magie a synkretické vnímá ní, předmětnost, atypičnost tvarů budovy muzea navrhovaného dítětem, materiá lovost, muzeum-metafora-výchova, archetypy - str. 12, autor: Klaus Ove Kahrmann Muzejní exponá t v pohybu. Kinderwunderkammer aneb metafora předmětnosti jako výchovné téma - univerzá lní model sprá vného způ sobu umístění předmětů, prostor-čas-barva, instalace exponá tu očima dětského ná vštěvníka - str. 13, autor: Hana Babyrádová Cena umění - proč stojí jeden obraz více než druhý?, pop-art, op-art, cena vs. hodnota uměleckého díla - str. 13, autor: Karel Pokorný K čemu je dobré vystavovat současné umění? - ~ k čemu je dobré muzeum současného umění? - str. 14, autor: Pavel Liška Stá lá expozice - rekonstrukce Uměleckoprů myslového muzea v Brně: historie, mož né koncepce, jak to bude - str , autor: Alena Křížová Soutěž na muzeum v Olomouci - soutěž na arcidiecézní muzeum, rozhovor z H Š H Architekti, vítězným týmem soutěž e - str. 16, autor: Petr Hájek, Jan Šépka, Tomáš Hradečný Stavební úkol: Galerie - stavba galerií, sociologická hlediska, galerie ve městě, psychologické a fyziologické pož adavky, ochrana exponá tů proti stá rnutí, provozní pož adavky, konstrukce stavby, formá lní koncepce - str , autor: Miroslav Masák Sklo v architektuře - vývoj používání skla v architektuře, výhody používání skla - str. 23, autor: Marian Karel Muzeum tvrz Bouda - studie mož ností využ ití dělostřelecké tvrze Bouda v Orlických horá ch z let k muzejním a výstavním účelů m - str , autor: David Mikulášek Problé m Lesá k & Lesá k je vlastněproblém Vojta & Vojta - pokus obnovit situaci z roku 1947 ve Veletrž ním palá ci z roku str , autor: František Lesák 32 V 98 místo prá zdný ch obrazů - instalace v klášteře Louka, Znojmo - str. 26, autor: Ivana Mirek Technické muzeum v Brně - rekonverze objektu Tesly pro Technické muzeum v Brně - str , autor: Hana Ryšavá

6 Muzeum pro 21. století - studentské ná vrhy muzea 21. století na místě, kde pů vodněstá val Německý dů m architektů Hermanna Endeho a Wilhelma Bö ckmenna z let (dnešní Moravské ná městí) - str. 30, autor: Karel Doležel Ivančický viadukt - studentské ná vrhy pro využ ití prvního celokovového mostu na území Rakousko Uherska (postaven v roce 1870 a poněkud nesprá vněspojová n se jménem A. G. Eiffela) - str. 31, autor: Alois Nový Industriá lní architektura a muzeum - str. 32, autor: Tomáš Š enberger Muzeum a whiskey. whiskey není whiskey - muzeum jako dů lež itá součá st marketingové komunikace IDG (Irish Distillers Group) muzea v Dublinu a v Middletonu v prostorá ch pů vodních provozů, které díky pokroku přestaly být funkční, dodá vají však (lépe než jaká koli jiná reklama) produktů m punc tradičních technologických postupů - o výroběirské whiskey, historie, čím se liší od skotské, příp. americké, vše pod odborným vedením s odborným výkladem, spojeno s degustací - str. 32, autor: Miroslav Foret Holešovická tržnice - transformace budovy trojlodní haly v areá lu Holešovické trž nice v Praze (téma vývoje muzea v příštím tisíciletí jako místo potká vá ní lidí, interaktivního prostoru s úlohou schraňová ní kulturního dědictví ale i zá bavy a poučení nejen v exponá tech, ale i v architektuře projektu) - str. 33, Daniel Smitka Muzeum (řecky Museion, latinsky Museum) - muzeum jako klasická instituce v českých zemích od osvícenství, první republika , po roce 1948, v meziná rodních souvislostech - str , autor: Karel Doležel a pá r navíc v šesti kategoriích: Škoda auto muzeum - autor: Claus Hohmann, Michal Hlaváček Okem architekta - autor: Petr Pelčák Dříve a dnes - autor: Petr Ulrich Barva - autor: Karel Pokorný 5 / 99 KVĚTEN str. 17, Grand Prix '99 čestné uzná ní / kategorie rekonstrukce - Rekonstrukce velké věže hradu Bezděz - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Vá clav Girsa, Miroslav Hanzl

7 str. 21, Grand Prix '99 čestné uzná ní / kategorie architektonický design a drobná architektura - Informační systé m pro veletržní palá c v Praze - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Jakub Cigler, Petr Kolář, Aleš Lapka str. 24, Grand Prix '99 Cena / Výtvarné dílo v architektuře - AP Galerie v Holešovicích - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Josef Pleskot str , rubrika Rekonstrukce - Velká věž hradu Bezděz - autorská zprá va, hodnocení poroty, dokumentace // Vá clav Girsa, Miroslava Hanzl str. 47, rubrika Výstavy str. 48, rubrika Interview - Interview s Josefem Kroutvorem, historikem umění a esejistou, pracovníkem Uměleckoprů myslového muzea v Praze, spoluautorem výstavy Cesta na jih - autor: Hana Vinšová, Jiří Horský str. 49, rubrika Aktuá lně - Cenu Bestia Triumphans za nejvýznamnější přínos k likvidaci hmotného kulturního dědictví v Č eské republice získal Pavel Pirkl za iniciová ní či schvalová ní četných zá sahů v neprospěch pamá tkového dědictví Prahy a institucí, které řídil (Odbor pamá tkové péče Magistrá tu hl. m. Prahy a PÚ PP). Za jeho pů sobení došlo např. k demolici Špačkova domu, znehodnocení objektu kostela sv. Michala či přestavbětrauttmansdorfského palá ce. Šestná ctičlennou odbornou porotou byli dá le nominová ni: Zdeněk Chudá rek za pseudohistorickou přestavbu východního křídla hradu Špilberku v Brně; Intercom, a.s., za devastaci pamá tkově chrá něných domů Starobrněnská 2-4, 6, 8 (tzv. Velký Špalíček) na území brněnské pamá tkové chrá něné rezervace; Lubomír Pavelka za demolici bývalého renesančního mlýna ze třetí čtvrtiny 16. století v Dolních Věstonicích, který byl zapsá n ve stá tním seznamu pamá tek; Rostilsav Ševčík ml. za poškození kulturní pamá tky roubené zá jezdní hospody v Probluzi (okr. Hradec Krá lové). (celý člá nek) str. 49, rubrika Aktuá lně - Sto osmdesá t tisíc dolarů udělil The Getty Grant Program Ná rodní galerii v Praze na podporu multimediá lního interaktivního systému MikroGalerie. Po svém dokončení v roce 2000/2001 bude tato galerie obsahovat přibliž nědva tisíce digitalizovaných obrazů uměleckých sbírek Ná rodní galerie, které budou doplněny rozsá hlými informacemi v multimediá lní podobě. Program bude přístupný ve všech stá lých expozicích Ná rodní galerie. Ná sledněvznikne i verze programu ve formá tu CD-ROM. (celý člá nek) str. 50, rubrika Aktuá lně - Dům pá nů z Kunštá tu v Brněnení dosud rekonstruová n a hledá se stá le investor. Po opravěza přibliž něčtyřicet milionů korun bude pravděpodobněobjekt pronajmut. Zá jemci o investici do tohoto pů vodněgotického palá ce, přestavěného v renesančním slohu, jsou společnosti Intercom a Nadace Leoše Janáčka, poslednějmenovaná zde hodlá umístit pamá tkové sbírky skladatele. Obě společnosti ve svých plá nech ponechá vají čá st budovy Domu umění, současnému sprá vci. (celý člá nek) str. 51, rubrika Aktuá lně - Plá n pro centrum Prahy. Ú RM k rezervaci. - Ú stav rozvoje města (Ú RM) zahá jil aktualizaci urbanistické studie pamá tkové rezervace z roku 1994 ze zprá vy Ú RM, krá ceno A (celý člá nek)

8 str , Cena časopisu Architekt '99 - Ná vrat do Loun: Galerie Benedikta Rejta - v létě1998 byla v Lounech veřejnosti zpřístupněna významná realizace současné české architektonické scény: Galerie Benedikta Rejta, počin prof. Emila Přikryla. Rekonstrukcí, která byla v té doběz větší čá sti dokončena, se Architekt rozsá hle věnoval v čísle 14-15/98. U přílež itosti ocenění dr. Alice Štefančíkové Cenou Architekta se k dílu, na němž se ředitelka obrazá rny podílela v roli zá stupce investora (MK), vrací kritickými ohlasy. O recenze byli v mezidobí požádáni spolupracovníci časopisu: architekt-kritik Pavel Šimkovič, teoretici architektury Marie Platovská a Rostislav Švá cha, tehdejší redaktor Architekta Michal Janata a estetik Josef Holečkek. - Galerie Benedikta Rejta vznikla v r Díky cílevědomé sbírkotvorné činnosti se tato instituce stala mezi odborníky velice uzná vanou. str , rubrika Soutěž - EXPO 2000 Hannover. Pavilon České Republiky na všeobecné světové vý stavě. - architektonická, veřejná, jednokolová soutěž ; pož adavky, předlož ené ná vrhy, vyjá dření poroty str. 75, rubrika Výstava - Rajhrad: Jubileum a Jubileum - projekt k 950letému výročí příchodu benediktů na Moravu a pak k padesá tiletému výročí ná stupu ničivého komunismu, pořá daný pod záštitou kanceláře prezidenta republiky Č R a předsedy sená tu Parlamentu Č R Petra Pitharta. - autor: Tomáš Rusín 6 / 99 ČERVEN str. 45, rubrika Výstavy str. 46, rubrika Aktuá lně - Brněnský Velký Špalíček bez soutěže. Firma Intercom se v Brněsnaží prosadit svů j zá měr Obchodní galerie Velký Špalíček. Stavební úřad řízení přerušil a stanovil podmínky, které je třeba splnit. Dostali písemně, co všechno nedodrž eli. Měli by postupovat podle předpisů a uspořá dat architektonickou soutěž. To, co udělali, je podvod, řekl hlavní architekt města Brna Jaroslav Josífek. Proti zá měru firmy je i brněnský a pamá tkový ústav. Odbor pamá tkové péče magistrá tu sice už vydal zá vazné stanovisko, ale Pamá tkový ústav v Brněse 18. května ohradil: podal podnět Ministerstvu kultury k jeho přezkoumá ní. Navzdory tomu firma Intercom už pracuje na úpravá ch vítězného projektu. S odkazem na to, ž e se ještěmůže změnit fasá da, odmítá zveřejnit podobu vítězného ná vrhu. Výsledek bude mož né zveřejnit, až budeme mít jistotu, ž e to nevyvolá žádné vášně, řekla Dagmar Špačková z Intercomu. (celý člá nek) str. 49, rubrika Aktuá lně - Naši v Talinu aneb Muzeum Estonské architektury - člá nek o vzniku a historii Talinského muzea; proběhlé výstavy - Muzeum Estonské architektury, založ ené v roce 1991; jeho hlavním úkolem bylo shromáždit do té doby rozptýlený materiá l, především architektonické studie, uchovat sbírky četných architektů a soutěž e apod; nyní je umístěno v bývalém skladišti soli v Talinu. - autor: Karin Hallas str , rubrika Soutěž - Pavilón Indoné ská džungle - architektonická soutěž (projektová, vyzvaná, neanonymní, jednokolová ), kterou vyhlá sila Zoologická zahrada v Praze; vymezení předmětu soutěž e, chovatelský zá měr, vývoj parku, autorské zprá vy a vyjá dření poroty

9 str. 59, rubrika Výstava - Gert M. Mayr-Keber - recenze výstavy, která proběhla ve Fragnerověgalerii autor: Pavel Halík str. 60, rubrika Výstava - Vizionářská architektura Rakouska 60. a 70. let - recenze výstavy; Galerie Jaroslava Fragnera, Praha autor: Pavel Halík str. 61, rubrika Historie - Z historie konstrukčních principů aneb dvě století architektury s příložníkem. Č ást 22. Provizorní stavby našich předchů dců. - vymezení pojmů staveniště, výstaviště, lá zně; příklady a už itý materiá l (zejména pojmu výstaviště). např. A. Wiehl, Brá na praž ského výstaviště, autor: Václav Jandáček str. 62, rubrika Ohrož ená stavba - Muzeum, nebo demolice? - boj o zá chranu uniká tní lidové stavby, dů m čp. 310 v Karlověulici ve Šluknově - autor: David Otáhal str. 79, rubrika Redakční stů l - Sovovy mlý ny: Polemika s radnicí - protest k soutěž i na rekonstrukci Sovových mlýnů a vyjá dření radního Filipa Dvořá ka - soutěž na rekonstrukci Sovových mlýnů přinesla ve svém prů běhu řadu rozporů. Paní Meda Mlá dková především odmítá - dle zprá v z tisku - realizovat některý z oceněných ná vrhů. Magistrá t hl. m. Prahy se chystá vyhledat projektanta veřejné zaká zky výzvou k podá ní nabídky, ovšem za podmínky spoluprá ce s ná vrhem týmu Heleny Bukovanské (v soutěž i neúspěšn ýn ávrh) (!!!)

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

BEST IN DESIGN 8. ročník mezina rodni ceny. designu

BEST IN DESIGN 8. ročník mezina rodni ceny. designu Nadačni fond Martiny a Martina Růz ičkových vypisuje ver ejnou neanonymni soute z, v odborne spolupra ci s FMK UTB Zli n Preambule BEST IN DESIGN 8. ročník mezina rodni ceny PROPOZICE SOUTE ZE designu

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Zápis z 95. jednání Sboru expertů

Zápis z 95. jednání Sboru expertů Zápis z 95. jednání Sboru expertů 2. 4. 2009 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler Ing. Václav Jandáček Ing. arch. Zdeněk

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

I. Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky. druh veřejné zaká zky: Předmě t veřejné zakázky

I. Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky. druh veřejné zaká zky: Předmě t veřejné zakázky VÝ ZVA K PODÁ NÍNABÍDKY v zadá vacím řízení k veřejné zaká zce malého rozsahu na stavební prá ce s ná zvem Přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích v Praze 12 k.ú. Točná. Identifikač ní ú daje

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Sl o v e n s k o Sl o v e n s k é u m ě n í z e s b í r e k Mu z e a u m ě n í Ol o m o u c

Sl o v e n s k o Sl o v e n s k é u m ě n í z e s b í r e k Mu z e a u m ě n í Ol o m o u c Středoevropské forum Olomouc IV Sl o v e n s k o Sl o v e n s k é u m ě n í z e s b í r e k Mu z e a u m ě n í Ol o m o u c 8. 9. 31. 12. 2011 Muzeum umění Olomouc Muzeum moderního umění Salon Středoevropské

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Věznice soběstačné město. Atelier Jana épky a Mirky T mové, VUT FA zimní semestr 2012 / 2013

Věznice soběstačné město. Atelier Jana épky a Mirky T mové, VUT FA zimní semestr 2012 / 2013 Věznice soběstačné město Atelier Jana épky a Mirky T mové, VUT FA zimní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana épky a Mirky T mové vedoucí atelieru kontakt Ing. akad. arch. Jan épka Ing. arch. Mirka T mová Internet:

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Zápis ze 108. jednání Sboru expertů

Zápis ze 108. jednání Sboru expertů Zápis ze 108. jednání Sboru expertů 7. 10. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Zdeněk Dragoun PhDr. Josef Holeček

Více

Program 37.schů ze zastupitelstva obce Dalovice konané dne 5.3.2009 od 18.00 hodin v zasedacímístnosti Obecního úřadu.

Program 37.schů ze zastupitelstva obce Dalovice konané dne 5.3.2009 od 18.00 hodin v zasedacímístnosti Obecního úřadu. Program 37.schů ze zastupitelstva obce Dalovice konané dne 5.3.2009 od 18.00 hodin v zasedacímístnosti Obecního úřadu. Přítomnízastupitelé: Monika Brabcová, Milan Holý, Ing. Gustav Hošťá lek, Ing. Lukáš

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Zápis z 91. jednání Sboru expertů

Zápis z 91. jednání Sboru expertů Zápis z 91. jednání Sboru expertů 4. 12. 2008 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler PhDr. Josef Holeček Ing. Václav Jandáček

Více

Zápis ze 112. jednání Sboru expertů

Zápis ze 112. jednání Sboru expertů Zápis ze 112. jednání Sboru expertů 3. 2. 2011 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto

Více

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení. Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 14.05.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 7 Počet listů příloh:

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů Zápis ze 105. jednání Sboru expertů 6. 5. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler PhDr. Zdeněk

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro Baroko očima dětí výstava českých památek v budově WHC UNESCO v Paříži 23. 30. 8. 2017 Budova ředitelství UNESCO, 7, Place de Fontenoy, Paříž, Francie www.hravyarchitekt.cz Základní

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015 Darujme.cz Podrobné statistiky Zahrnutá data a jejich úprava Z hlediska fundraisingu je významnější, kdy dárce dar zadal, než kdy byla obdrž ena platba na u č et. Ve statistika čh proto prima rne pračujeme

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 106797/2014 SpZn. S-JMK 106797/2014/OŽP/Hol Brno 20.10.2014 R O Z H O D N U T Í o dočasném odnětí pozemků

Více

ení kvality bydlení pro sociáln Ministerstvo pro místn

ení kvality bydlení pro sociáln Ministerstvo pro místn Dotační možnosti na zlepšen ení kvality bydlení pro sociáln lně ohrožen ené skupiny obyvatel Ministerstvo pro místn stní rozvoj Obsah Integrovaný operační program (IOP) Podmínky čerp erpání z IOP Aktivity

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ. Mgr. Lenka Mazochová. Projektová manažerka města Dobříše, mazochova@mestodobris.cz

MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ. Mgr. Lenka Mazochová. Projektová manažerka města Dobříše, mazochova@mestodobris.cz Mgr. Lenka Mazochová MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ Mgr. Lenka Mazochová Projektová manažerka města Dobříše, mazochova@mestodobris.cz Tímto příspěvkem bych ráda navázala na článek kolegyně D. Smrčinové a představila

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

Zápis ze 104. jednání Sboru expertů

Zápis ze 104. jednání Sboru expertů Zápis ze 104. jednání Sboru expertů 1. 4. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Josef Holeček Prof. PhDr. Mojmír

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.10.2004

Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.10.2004 Zápis z 13. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.10.2004 Přítomni: členové zastupitelstva města Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Milena

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1990/2012/Lu Č.J.: MUVI 17078/2012 VYŘIZUJE: Lukašíková TEL.: 556 312 265

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

zastupování něčích zájmů, reklama, producentství, umě lecká agentáž Zvládáte jednání s lidmi? Máte slušné vystupování?

zastupování něčích zájmů, reklama, producentství, umě lecká agentáž Zvládáte jednání s lidmi? Máte slušné vystupování? KANCELÁ Ř - zastupování něčích zájmů, reklama, ství, umě lecká agentáž Zvládáte jednání s lidmi? Máte slušné vystupování? Je pro vás bezproblémovou záležitostí ně co ně komu vyřídit, někomu zatelefonovat,

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Provizorní připojení objektů na plynovod při opravě komunikace a oprava STL plynovodu vč. přípojek

Provizorní připojení objektů na plynovod při opravě komunikace a oprava STL plynovodu vč. přípojek I Provizorní připojení objektů na plynovod při opravě komunikace a oprava STL plynovodu vč. přípojek p.č. 15569, 15572, 15020, 15022, 1505, 15525, 15023 v k.ú. Skřivany Seznam příloh : F1.4e)-1 F1.4e)-2

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 ROZHODNUTÍ

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 ROZHODNUTÍ Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne SBS/29510/2014/OBÚ-02/4

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 21179/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 5 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 15. června 2015 Zápis

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Zlín město funkcionalismu

Zlín město funkcionalismu 1 - jedinečná ukázka meziválečného funkcionalismu a konstruktivismu - hlavním motivem zlínské architektury je tovární objekt - tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících

Více

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012 Slovo úvodem Rok 2012 bude pro Vlastivědné muzeum v Olomouci nadále rokem velkých investičních aktivit, které se negativně projeví na provozu

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena.

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena. Cyklus seminářů na téma: t Obrazové dokumenty Změna názvu n i pořad adí seminářů vyhrazena. Obrazové dokumenty/archiválie I. Fotografie 3. listopadu 2011 II. Bezpečnostn nostní snímkov mkování a dokumentace

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Úřad vlády České republiky Západní průčelí paláce se vstupním portálem LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Nedaleko Karlova mostu na nároží ulic

Více

Zápis ze 131. jednání Sboru expertů

Zápis ze 131. jednání Sboru expertů Zápis ze 131. jednání Sboru expertů 25. 4. 2013 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner JUDr. Tomáš Homola

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2005 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 121 Rozesla 0 0na dne 8. za 0 0r 0 3 0 1 0 0 2005 Cena Kc 0 3 18, ю OBSAH: 339. Vyhla 0 0 s 0 3 ka, kterou

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

Zápis RM ze dne 18. 6. 2014

Zápis RM ze dne 18. 6. 2014 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 18. 6. 2014 Schválení programu jednání RM Upravený program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Rozpočtové opatření 4/2014 3. Prodloužení

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 Veřejné projednání studie zámku Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 O čem budeme mluvit Historické předpoklady záměru Vize Jak toho dosáhneme Průběh příprav Co je potřeba rozhodnout Historie: VLASTNICTVÍ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 Přítomni: Jirásek Miroslav, Ing. Škvor František, Kokta Josef, Bc. Kadlečková

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3238/158/2014 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 360, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 219 a 240, v kat. území Králíky, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí. Objednatel posudku: Účel

Více

RM 01/02/06 RM 02/02/06

RM 01/02/06 RM 02/02/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 2. zasedání dne 15.11.2006 RM 01/02/06 informaci o návrhu rozpočtu Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, na rok 2007 a ředitelce

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 5 Bezdězsko-českolipský blok 15. května 2013. Restaurátorský

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3614/234/2015 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 25, s příslušenstvím a pozemkem parc. č. 13, v kat. území Broumy, obec Broumy, okres Beroun. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více