[MOŘINSKÝ KURÝR] č.49 (3/2009) MOŘINSKÝ KURÝR. číslo 49. červenec-srpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[MOŘINSKÝ KURÝR] č.49 (3/2009) MOŘINSKÝ KURÝR. číslo 49. červenec-srpen"

Transkript

1 MOŘINSKÝ KURÝR číslo 49 červenec-srpen Děti z mořinské Základní a mateřské školy na červnové škole v přírodě na Horácku. Další fotografie uvnitř čísla. Zprávy z obecních zastupitelstev * Fotogalerie ze školy v přírodě * Pár slov k úklidu obce * První svatba na Mořince * Mořinka Fest * Informace o otevření rodinného centra Leťánek * Inzerce a reklama * a mnoho dalších informací Mořinský kurýr informační neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina (a nyní i Mořinka), vydávané jako občasník pro všechny občany Mořiny, Trněného Újezda, Dolního Roblína a Mořinky bez rozdílu věku, barvy pleti i náboženského vyznání a pro všechny další lidi dobré vůle, kteří mají naše obce rádi a které zajímá, co se v nich kdysi dělo, děje nyní a možná jednou bude dít

2 Usnesení zastupitelstva č. 4. obce Mořina z veřejného zasedání dne od hod. v místnosti OÚ Zastupitelstvo obce Mořina bere na vědomí: - Kontrolu usnesení z nimulého zasedání trvá získat nabídky na rozšíření rozhlasu a zjistit náklady na žáka v MŠ - Černá skládka u č.p. 17 není - Podání 3 nabídek na interaktivní tabule - Podání 2 nabídek na opravu Dolejšího rybníka společnost Rainstav a spol. Šindler - Podání žádosti na rozšíření Czech Pointu, na přístřešky na kontejnery, na rekonstrukci budovy OÚ (3 mil. Kč) - Zametání posypů po zimním období v TÚ a Mořína - Stížnosti Ing. Radima Holovského na černou stavbu studny v Trněném Újezdu a na jímku v č.p. 50 v Trněném Újezdu - Stížnost na propustnou jímku v č.p. 12 v Trněném Újezdu - Diskusi k vyhlášce obce o odpadech - Návrh na zasílání programu veřejného zasedání zastupitelům ovou poštou předem - Stavbu hřiště v Trněném Újezdu - Jednání o intenzifikaci ČOV, oslovení tří projektantů, záměr ověření funkčnosti různých typů ČOV na místě schvaluje : - Program veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne Nákup interaktivních tabulí pro ZŠ a MŠ z obecních prostředků a nákup PC z rezervního fondu ZŠ a MŠ - Provedení opravy hráze Dolejšího rybníka firmou Šindler důlní a stavební s.r.o. za nabídnutou cenu ,30 Kč vč. DPH ( záruka 60 měsíců, realizace 4 týdny od ) - Změnu rozpočtu na rok 2009: zařazení stavby veřejného osvětlení za 83 tis. Kč. Prořez stromů a keřů (navýšení na 30. tis. Kč, navýšení příspěvku na výkon státní správy na 103 tis. Kč zařazení zhodnocení školy nové dveře za 79 tis. Kč, snížení rozpočtu na stavbu vodovodu na tis. Kč. - Rozpočtové změny č. 1 jsou přílohou tohoto usnesení - poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na rekonstrukci dětského hřiště pro školku. Předpokládaná celková cena je Kč - Zrušení rozhodnutí o změně územního plánu č.1 ze dne Pořízení nového územního plánu obce Mořina s tím, že pořizovatelem bude MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje a zároveň určuje starostu ke spolupráci s MěÚ Beroun na novém územním plánu - Přidělení garáže u obecních bytů zájemci losováním. Zájemci nemohou mít pronajatou obecní garáž a musí mít podanou písemnou žádost nejpozději do (do 12 hod.), musí být nájemcem obecního bytu (pravidlo 1 byt - jeden žadatel) Losování proběhne v 18,00 hod. ukládá : -Komisi ve složení J. Marcinko, P. Sahulka, K Fous ve spolupráci s Mgr. Sodomkou do příštího zasedání definitivně vybrat dodavatele na interaktivní tabule -Starostovi ověřit stížnost na černou stavbu studny v Trněném Újezdu a jímky v č.p. 50 v Trněném Újezdu -Starostovi a místostarostovi prověřit stav jímky u č.p. 12 v Trněném Újezdu (četnost vývozu jímky) stanovuje : - termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek od hod. v místnosti OÚ Mořina Vojtěch Štička, starosta Rostislav Sahulka, místostarosta Usnesení zastupitelstva č. 5. obce Mořina z veřejného zasedání dne od hod. v místnosti OÚ Zastupitelstvo obce Mořina bere na vědomí: - Oslovení tří firem za účelem zhotovení projektu na intenzifikaci ČOV - Postup při ověření povolení a stavu studny a jímky v Trněném Újezdu, tj. získání podkladů k řešení stížnosti Ing. Holovského - Informaci ředitele ZŠ a MŠ Mořina o zkoušce interaktivní tabule vrácena pro závadu. Byla oslovena další firma, odzkoušení proběhne další týden - Připomínky sl. Foniokové k projednávání stížnosti p. Sedláčka na postup zastupitelstva a starosty obce při projednávání pronájmu obecní garáže - Návrh pana Sahulky na zvážení možností, způsobu, jak do budoucna zajistit parkování nebo garážování všem obyvatelům obecních bytů - Stížnost pana Sedláčka s tím, že neshledalo ve svém rozhodnutí o způsobu přidělení obecní garáže nezákonný postup

3 - Informaci starosty ke způsobu vyúčtování tepla v obecních bytech (rozpočítání nákladů na plochu bytu), důvodem jsou necejchované měřiče tepla - Informace o postupu prací na opravě Dolejšího rybníka - Provedení úklidu obce zájmovými organizacemi schvaluje : - Program veřejného zasedání zastupitelstva obce s doplněním (viz zápis) - Pravidla na přidělování obecních garáží ve znění z minulého usnesení - Zrušení bodu 3) programu přidělení obecní garáže - Závěrečný účet obce Mořina včetně zprávy auditora, účet je přílohou usnesení - Žádost spol. Lomy Mořina s.r.o. o čerpání financí na sanaci a rekultivaci v dobývacím prostoru Trněný Újezd ve výši ,- Kč ukládá : - Členům komise pro výběr interaktivní tabule ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ Mořina účastnit se předvedení - Starostovi odpovědět na stížnost p. Sedláčka, že zastupitelstvo obce nepovažuje svůj postup pro přidělení obecní garáže za nezákonný - Starostovi informovat přihlášení zájemce o nájem obecní garáže o datu, čase a místě losování písemně 14 dnů předem - Starostovi a místostarostovi prověřit návrh p. Sahulky - Kontrolnímu výboru zkontrolovat vyúčtování energií v obecních bytech - Starostovi v usnesení uvést internetovou adresu obce stanovuje : - termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek od hod. v místnosti OÚ Mořina Vojtěch Štička, starosta Rostislav Sahulka, místostarosta Usnesení zastupitelstva č. 6. obce Mořina z veřejného zasedání dne od hod. v místnosti OÚ Zastupitelstvo obce Mořina bere na vědomí: - Odeslání dopisu panu Sedláčkovi k vysvětlení postupu obce ohledně pravidel pro výběr nájemců obecních garáží - Jednání o parkovacích místech u obecních bytovek a záměr na jejich vytvoření v místě zrušené jímky - Informaci ředitele ZŠ a MŠ Mořina o vyzkoušení interaktivních tabulí a výběr dodavatele - firma Schuss - Zprávu kontrolního výboru o kontrole vyúčtování záloh na plyn u obecních bytů (2007, 2008) - Návrh kontrolního výboru na zvýšení záloh na teplo u obecních bytů - Dokončení opravy hráze u Dolejšího rybníka - Informaci o jednání se zájemci o provozování výletní mašinky - Informaci o objednání cejchování měřících přístrojů tepla v obecních bytech - Informace ze školení MZ ohledně dotací SZIF schvaluje : - Program dnešního veřejného zasedání v bodech ze dne Nákup interaktivních tabulí do ZŠ a MŠ Mořina za cenu ,- Kč vč. DPH - Záměr Lomů Mořina na rozšíření výroby provozu Mořina o noční směnu od roku 2013 s tím, že nebude prováděna nakládka železničních vozů, budou dodrženy hygienické limity hluku a Lomy Mořina uplatní veškeré technické opatření ke snížení hlučnosti provozu - Záměr na odprodej obecního pozemku p.č. 97/9 o výměře 133 m2 v k.ú. Mořina, p. Marii Míkové za odhadní cenu - Souhlas s realizací strategického plánu Leader na území obce Mořina - Starostu V. Štičku za představitele MAS Karlštejnsko (člen MAS) ukládá : - Starostovi a místostarostovi vybrat ze srovnávacích nabídek projektanta na projekt intenzifikace ČOV stanovuje : - termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek od hod. v místnosti OÚ Mořina Vojtěch Štička, starosta Rostislav Sahulka, místostarosta,

4 Usnesení zastupitelstva č. 7. obce Mořina z veřejného zasedání - dne od hod. v místnosti OÚ Zastupitelstvo obce Mořina bere na vědomí: - Uskutečnění schůzky s projektantem na intenzifikaci KČOV dne Informaci o upřesnění kontroly na vyúčtování záloh plateb u obecních bytů - Provedenou revizi dětských hřišť v Mořině a Trn.Újezdě a potřebu odstranění závad - Vyčištění dešťové kanalizace v místech ucpaných po přívalových srážkách - Opravu cesty do Dolního Roblína schvaluje: - Program dnešního veřejného zasedání - Uzavření smlouvy o dílo se společností PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o., na zhotovení dokumentace Intenzifikace a rekonstrukce ČOV-Mořina za cenu ,- bez DPH. - Smlouvu o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku ke stavbě manželů Kubínovývh v Mořině - Provedení oprav dětských hřišť, nákup laviček, krytého pískoviště, případně trampolín. - Vybudování oplocení hřiště pro MŠ Ukládá: - Starostovi prověřit vhodnost venkovních trampolín pro veřejné hřiště - Zastupitelům seznámit se s dokumentací pro výstavbu bioplynové stanice s el.výkonem 1x500kW v areálu ZD Mořina Stanovuje: - Termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek od 18:00 v místnosti OÚ Mořina Vojtěch Štička, starosta Rostislav Sahulka, místostarosta Elektronicky vyvěšeno na Další informace z obce Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (sobota) Mořina 09:00-09:30 (před OÚ) Trněný Újezd 09:45 (na návsi) **** Člověk na svém místě 30. června navečer prošla nad Mořinou bouřka. Nebyl jsem při tom, ale podle vyprávění si myslím, že to byl jeden z největších lijáků v poslední době. Silnice prý vypadala jako potok, voda vnikla do mnoha sklepů a garáží. Tím to naštěstí pro většinu z nás skončilo. Druhý den ráno pan starosta Štička projížděl obec a po jednotlivých domech zjišťoval, jaké kdo utrpěl škody a jak by bylo možné pomoci. Nemusel. V porovnání s postiženými oblastmi Moravy a jižních Čech přece šlo jen o ty vytopené sklepy a garáže a nikdo nepřišel o střechu nad hlavou. Vlastně se tedy nic nestalo. Přesto hned dopoledne byly například v dolní části obce vybagrovány příkopy a voda ze silnice svedena neškodně do louky. K tomu ovšem sám starosta skromně dodává, že bagrování bylo objednáno už dříve a náhodou to vyšlo zrovna na den po lijáku. Efektní náhoda. Ať je to, jak chce, mě osobně starostův přístup utvrdil v tom, že v čele Mořiny stojí správný chlap, na kterého se můžu obrátit, když mi poteče do bot. A to obrazně i doopravdy. Mgr.Petr Sodomka

5 [MOŘINSKÝ KURÝR] č.49 (3/2009) Blahopřejeme k životnímu jubileu!! Morávek Antonín Poštová Vilma Soukup Josef Fišerová Zdeňka Vymazalová Božena Šedivý Miloslav Hahnová Jiřina Vašková Marie Kuldásek Václav Bedlivá Jaroslava Letáková Alena Veselý František Barchánek Josef Opičková Heliodora Tichý Ladislav Potencová Marie Charvát Jiří 75 let 75 let 65 let 75 let 70 let 60 let 75 let 80 let 80 let 65 let 75 let 65 let 60 let 80 let 80 let 70 let 65 let Odpočinek mezi etapami ***** zatím jen obrazem ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ, kterou absolvovaly děti z naší základní a mateřské školy na závěr školního roku. a zatímco poslední dojíždějí první už mezitím přečetli pár stránek

6 [MOŘINSKÝ KURÝR] č.49 (3/2009) Pohoda u rybníka Večerní diskotéka největší borec večera ale nebylo jen slunečno

7 [MOŘINSKÝ KURÝR] č.49 (3/2009) Vítáme nové občánky naší obce!! Klára Bejšovcová Adam Barchánek Adéla Barchánková Klára Holovská Vlastimila Slavíková Anna Hrebeňová Adéla Řezníčková Přejeme hodně štěstí a zdraví na cestě životem! ochrana mláďat Úklid obce A na závěr poklad který sežraly nezbedné myši!! V neděli se jako každý rok sešlo několik dobrovolníků z řad místních občanů zahrádkářů, skautů, rodičů s dětmi, členů obecního zastupitelstva a vedení školy před Obecním úřadem, aby využili slunečného dne k úklidu obce od každoročního více či méně nápadného nánosu odpadků a věcí, které nejen do přírody, ale ani do naší úhledné vesničky střediskové nepatří. Dobrovolníci, vyzbrojení pracovními rukavice, igelitovými pytli a případně holemi s hřebíkem na konci na sběr zvláště zapáchajících záležitostí, prošli obec křížem krážem, neváhali ani před hlubokými příkopy či trnitým křovím a výsledkem jejich celé dopoledne trvajícího úsilí byla zase o trochu čistší tvář obce a několik desítek pytlů s odpadky, které skončily v kontejneru. Celá akce byla symbolicky zakončena pivem (dospělí) a zmrzlinou (děti) v restauraci Na Růžku. Organizátoři akce by rádi poděkovali všem zúčastněným, jen škoda, že se jich sešlo tak málo opět to bylo jen mizivé procento obyvatel obce. A ještě jeden poznatek z akce vyplynul o co snazší by bylo každý rok zbavit obec špíny, kdyby každý udržoval alespoň plochy v okolí svého pozemku občas sesbíral odpadky, posekal trávu, shrabal listí. Dřív to tak chodívalo, proč to nejde v mnoha případech i dnes??? Karel Fous

8 Finanční a pojišťovací makléř Nezávislý finanční a pojišťovací makléř Vám nabízí zcela nezaujatý pohled na produkt, který je pro Vás nejvýhodnější, dohled nad pojistnou událostí a zároveň pro firmy možnost výběrového řízení a likvidací (flotily, podnikatelská rizika ) - Pojištění osob (úrazové, životní, soukromé zdravotní) - Pojištění majetku (nemovitost, domácnost, odpovědnost) - Stavební spoření - Pojištění právní ochrany DAS - Pojištění firem, drobných podnikatelů a obcí - Povinné a havarijní pojištění - Flotilové pojištění pro soukromé osoby a firmy Zastupujeme všechny významné pojišťovny a banky působící na Českém trhu. (Allianz, ČP, Kooperativa, Generali, Uniqa, D.A.S., Modrá pyramida, Raiffeisen bank, HSBC fondy a.j.) Kontakt: Šimek Jiří Mořina 219, tel.:

9 MASÁŽE Renata Fousová - Masáž klasická - Relaxační / rekondiční záda + šíje, pouze šíje, dolní končetiny oboustranně, celková masáž - Masáž medová - detoxikační metoda, odstraňuje z těla toxiny, staré usazeniny až z hloubky těl. tkání. Zároveň stimuluje akupresurní body kolem páteře, čímž stimuluje činnost vnitřních orgánů (zejména jater, ledvin a plic) Vhodná při nadměrném užívání léků, alkoholu, kouření. Po masáži je kůže vláčná a voňavá. (záda nebo celková) - Medovo/skořicová masáž - nejčastěji se provádí na nohách, kde viditelně zlepšuje celulitidu (jen nohy) - Indická masáž hlavy Champi - relaxační masáž hlavy, horní části zad, ramen a paží. Odstraňuje napětí, stres, bolesti hlavy ( migrény ) či bolesti očí. Dále příznivě působí na růst a kvalitu vlasů. - Dornova metoda + Breussova masáž Dornova metoda je šetrné napravování nesprávné polohy kloubů a obratlů za aktivní účasti klienta. Ulevuje od bolestí zad, kloubů a od napětí. Breussova masáž je speciální, uvolňující masáž páteře a používá se před samotnou Dornovou metodou nebo po ní ( dle konkrétního problému a ošetření) - Masáž s použitím horkých lávových kamenů - Velice příjemná, relaxační masáž. Teplo a energie lávových kamenů pomáhá odstranit napětí, stres, uvolňuje zatuhlé svaly, mírní křeče. Podporuje látkovou výměnu, urychluje metabolizmus. Celkově harmonizuje energii celého těla. - Čínská energetická masáž relaxační celotělová masáž, obnovuje správné proudění energie v těle, odstraňuje bolesti hlavy, stres, napětí, uvolňuje svalstvo šíje a zad, zároveň podporuje činnost všech vnitřních orgánů. - Ušní svíce + uvolňující masáž hlavy čistí uši, vyrovnává nitrolební tlak, ulevuje od tlaku, hučení či pískání v uších, při rýmě, pomáhá odstranit bolest hlavy. - Kosmetická masáž Obličej a dekolt ( odlíčení, peeling, masáž, maska, závěr.ošetření) - Masáž rukou +peeling+ horký parafín - Reflexní masáž dol. končetin (chodidlo, lýtko) Peeling celotělový cukrový, kokosový, kávový Zjemní a provoní pokožku celého těla, kávový peeling působí příznivě při celulitidu. Reiki Cvičení podle L.Mojžíšové rehabilitační cviky zaměřené na zpevnění zad a dna pánevního. Odstraňuje bolesti zad, ulevuje při bolestivé menstruaci, PMS, pomáhá při neplodnosti. Zatím individuelně, od září pravidelně v tělocvičně v Dětském Domě (info v dalším Kurýru) PRODEJ DÁRKOVÝCH KUPÓNŮ A PERMANENTEK OBJEDNÁVKY na tel: ( i SMS) příp.

10 USNESENÍ č. 5/2009 Z ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘINKA Konaného dne v budově Obecného úřadu Mořinka Přítomni: Kateřina Smoterová, Michaela Kneiflová, Mgr. Martina Barchánková a Markéta Tejklová Zastupitelstvo obce Mořinka Schvaluje: Program zasedání Závěrečný účet obce Mořinka za rok 2008 Nařízení vlády č. 20/2009 dodatek viz. Zápis č. 5/2009 Den dětí dne od hodin před Hostincem u Barchánků a za podpory Českého svazu ochránců přírody. Neschvaluje: - Žádost paní Jarmily Chmelařové. Bere na vědomí: Výběr firmy na základě veřejné zakázky malého rozsahu výzvy k podání obchodní nabídky typového projektu CZECH POINT Jaroslav Stehlík STECOSERVIS, Na Máchovně 1270, Beroun, IČO: V žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy OÚ bude DPH uznatelným nákladem Prodloužení lhůty podpisu Dohody o poskytnutí dotace v rámci PRV Zápis porady ze zasedání Český kras Pláně ze dne na OÚ Kosoř Termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne Zelená úsporám v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů Obsazení členů Ovk pro volby do EP konané ve dnech 5. a Rozhodnutí č. 1/2009 Informace k dotacím na zateplení objektů, změnu vytápění v rámci programu,,zelená úsporám Rohodnutí Výroková část: uděluje po provedeném vodoprávním řízení navrhovateli panu JUDr. Vladimíru Zoufalému, dodatečné stavební povolení ke stavbě vrtané studny na pozemku p. č. 445/12 Rozhodnutí: povolení uzavírky silnice II/116 v obci Hlásná Třebaň v prostoru návsi obce a současně nařizuje objížďku z důvodu konání kulturní akce Staročeské máje v obci Hlásná Třebaň. Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č. 3/2009 Upozornění na zánik Osvědčení SHR Konzultace se zástupcem společnosti Sys-DataCom Oznámení o změně ve společnosti PROBO TRANS BEROUN, spol. s. r. o. Závazné stanovisko Správy CHKO Český kras udělení souhlasu k odstranění stavby plechové autobusové čekárny na pozemku parc. č. 675/1 v k. ú. Mořinka a dále uděluje souhlas k umístění stavby a povolení stavby dřevěné čekárny a dřevěného oplocení u kontejnerů na separovaný odpad, vše na pozemku p. č. 675/1 v k. ú. Mořinka ve vlastnictví obce Mořinka Odborné stanovisko Správy CHKO Český kras s umístěním stavby chaty na pozemku p. č. 445/39 v k. ú. Mořinka Sdělení Správy CHKO Český kras elektrifikace chatové oblasti v Karlickém údolí v k. ú. Mořinka Zápis ze zasedání volební okrskové komise dne Uzavření poslední volební místnosti na území EU dne ve hodin Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání dle navrhovatele pana Vladimíra Kopřivy Dotaz pana Martina Němečka k vypsání brigády na úpravu cyklostezky vedoucí od,,kříže do Karlštejna Ukládá: Starostce Kateřině Smoterové, aby zajistila převedení pevné linky a internetu do dočasného obecního úřadu v době rekonstrukce, které trvá z minulého zasedání. Stanovuje: Termín příštího zasedání zastupitelstva obce Mořinka na od hodin v budově provizorního Obecního úřadu Mořinka. Starostka obce: Kateřina Smoterová Ověřovatelé zápisu: Vladimír Zýka, Markéta Tejklová ***** USNESENÍ č. 6/2009 Z ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘINKA Konaného dne v budově provizorního Obecního úřadu Mořinka Přítomni: Kateřina Smoterová, Michaela Kneiflová, Ing. Tomáš Kuča a Markéta Tejklová

11 Zastupitelstvo obce Mořinka Schvaluje: - Program zasedání - Dodatek č. 12 ke smlouvě o komplexním zabezpečení zneškodnění odpadů pro obec Mořinka - Záměr k založení svazku obcí za účelem vybudování vodovodu a kanalizace v obcích Mořinka, Hlásná Třebaň a Lety - Ukončení Dohody o vzájemné spolupráci mezi Obcí Mořinka a panem Františkem Svobodou - Stavební úpravy a přístavbu objektu v Karlíku, ulice K hájovně č. e. 067 v k. ú. Mořinka dle přiložené projektové dokumentace - Žádost na umístění provozovny občerstvení (prodej z okýnka na terasu) v Karlíku, ulice K hájovně č. e dle přiložené projektové dokumentace - Výstavbu rodinného domu v Karlíku, ulice k Hájovně č.e. 68 dle PD - ZO Mořinka nemá námitek k tomuto záměru - Obec Mořinka jako vlastník sousedního pozemku p. č. 637 místní komunikace v k. ú. Mořinka v zastoupení zastupitelstva obce Mořinka schvaluje výstavbu RD na pozemku p. č. 525/3, stavební parcela č. 147 pro rodinný dům č. e Výstavbu kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku p. č. 637 v k. ú. Mořinka ve vlastnictví obce Mořinka - Zábor pozemku p. č. 637 v k. ú. Mořinka ve vlastnictví obce Mořinka na dobu nezbytně nutnou pro výstavbu kanalizační a vodovodní přípojky pro rodinný dům č. e. 068, poplatek bude stanoven dle OZV č. 2/2007 po skončení výše uvedených prací - Smlouvu o nájmu pozemku k výstavbě RD č. e Smlouva k provedení stavby ve smyslu ust. 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu na pozemku p. č Smlouva k provedení stavby ve smyslu ust. 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o úz. plánování a stavebním řádu na pozemku p. č. 445/31. Neschvaluje: - nabídku firmy Regionweb. Bere na vědomí: - Zápis o předání a převzetí staveniště - Podpis Smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - Dohodu o dočasném užívání pozemku p. č. 675/1 - Sdělení o prodeji rekreačního objektu č. e v k. ú. Mořinka - Sdělení MV k ISDS - Rozhodnutí souhlas s vyhrazením trasy pro pořádní hromadné cyklistické soutěže Kolo pro život,,praha-karlštejn Tour České spořitelny a Kooperativy dne Sdělení České spořitelny, a. s. k výplatám dividend ČS - Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2009 v obci Mořinka - Sdělení firmy Rumpold P s. r. o. - Poskytnutí plánu akcí pořádaných od do v rámci projektu Krajinou Karla IV. - Stížnost paní Tesařové na motokáře - Sdělení HZS k pokynům k realizaci nových koncových prvků varování - Sdělení elektrifikace chatové oblasti v Karlickém údolí v k. ú. Mořinka - Připomínky pana Miloše Částky k návrhu zadání ÚP Mořinka (ze zasedání zastupitelstva obce Mořinka dne ) - Sdělení společnosti RWE: došlo k fúzi společností Středočeská plynárenská, a. s., Západočeská plynárenská, a. s. a Severočeská plynárenská, a. s. s účinností od stává právním nástupcem uvedených firem společnost RWE Energie, a. s. - Sdělení MŽP o,,aktualizaci Programu snižování emisí a Integrovaného programu ke lepšení kvality ovzduší Středočeského kraje - Uveřejnění informací v IS VZ US týkající se rekonstrukce budovy OÚ - Žádost na odkoupení pozemku p. č. 445/31 v k. ú. Mořinka - Žádost na odprodej pozemku p. č. 445/1 v katastrálním území Mořinka ve vlastnictví obce Mořinka - Žádost na odprodej pozemku u chaty č v k. ú. Mořinka ve vlastnictví obce Mořinka - Žádost na odprodání pozemku p. č. 445/34 v k. ú. Mořinka ve vlastnictví obce Mořinka - Žádost na odprodej pozemku p. č. 445/37 v k. ú. Mořinka ve vlastnictví obce Mořinka - žádost na odprodej pozemku p. č. st. 252, v k. ú. Mořinka ve vlastnictví obce Mořinka - Protokol o kontrole na místě finančního výboru ze dne Protokol o kontrole na místě kontrolního výboru ze dne Dodatek č. 6 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na lince PID č. 311 podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

12 - Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na lince PID č. 425 podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů - Tarify pražské integrované dopravy platné od Situaci kolem kontejnerů na komunální odpad v Karlickém údolí u autobusové otočky - Hlášení o přidělení domovního čísla č. e Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání domovní studny na pozemku p. č. 55/4 - Sdělení územní souhlas se stavbou dřevěného altánu na pozemku p. č. 629/1 v k. ú. Mořinka v blízkosti zříceniny hrádku Karlík - Podepsanou Dohodu o poskytnutí dotace z PRV ČR den Rozhodnutí Závazné stanovisko k návrhu umístění informační tabule a turistického odpočívadla na pp č. 675/1 v k. ú. Mořinka a obci Mořinka - Usnesení o odkladu stavby RD č. e Sdělení manželů Noskových o změně trvalého bydliště - Rozhodnutí o povolení užívání vodního díla panu Vladimíru Kopřivovi - Historický okamžik v samostatné působnosti obce Mořinka: První svatba dne , kterou oddala starostka obce Mořinka Kateřina Smoterová. Ukládá: - Místostarostce Martině Barchánkové, aby vyvolala jednání s obcemi Mořinka, Hlásná Třebaň a Lety za účelem vytvoření svazku obcí. Stanovuje: - Termín příštího zasedání zastupitelstva obce Mořinka na od hodin v budově provizorního Obecního úřadu Mořinka. Starostka obce: Kateřina Smoterová Ověřovatelé zápisu: Michaela Kneiflová Markéta Tejkalová Zapsala: Kateřina Smoterová ***** Obec Mořinka zažila historický okamžik Obec Mořinka v samostatné působnosti zažila dne historický okamžik. Poprvé zde totiž starostka obce Kateřina Smoterová oddávala novomanžele a to přímo uprostřed návsi. Své ano si řekli Pavla Kotyzová a Vojtěch Blodig. Oba snoubenci žijí v Praze, ale mají na Mořince chalupu, na kterou jezdí velmi rádi. Řekli si, proč bychom nemohli uspořádat obřad na Mořince. Obrátili se na starostku a vše domluvili. O tom, že budou v obci oddáni jako první pár, se dozvěděli den před obřadem. Starostka byla před obřadem trochu nervózní, aby proběhlo vše bez problémů. Ve spolupráci se svým kolegou z Dobřichovic si připravila řeč pro svatebčany. Nervozitu nejen z obřadu, ale především z vrtochu počasí prožívali snoubenci a s nimi i všichni svatebčané. Samotný obřad, který byl naplánován na půl hodinu po poledni přímo na návsi před kapličkou sv. Pavla. Od rána se přitom slunce střídalo s průtržemi deště, dokonce nechyběly ani kroupy. Snoubenci ale nejspíš uzavřeli dohodu právě se svatým Pavlem, kterému je zasvěcena kaplička. Protože během obřadu nespadla ani kapka deště a svítilo sluníčko. Za celý Obecní úřad Mořinka vám přeji, abyste ve vašem manželství dosáhli plného štěstí, aby se vám splnily všechny tužby, přání a sny vašeho mládí. Přeji vám, aby tento den zůstal pro vás tím nejkrásnějším v životě a aby vaše manželství bylo po celý život harmonicky krásné. Kateřina Smoterová Čarodějnice u Menhiru 2009 Rok se s rokem sešel a opět jsme se setkali dne u Menhiru k příležitosti pálení čarodějnic. Letos jsme se setkání rozhodli uspořádat dříve. Na úvod starostka obce Kateřina Smoterová pronesla pár slov a poté byly pro děti připraveny hry pod dohledem Pavlíny Němečkové. Děti skákaly v pytlích, nosily pingpongové míčky na lžíci, trefovaly se tenisáky na plechovky a ty větší střílely prakem na zavěšenou plechovku na stromě.

13 Obecní úřad Mořinka pořádal dětský den v neděli 31. května. od hodin před Hostincem u Barchánků. Tento den bylo oblačno, ale déšť se umoudřil a nespadla ani kapka. Přišlo dvacet dětí s rodiči, babičkami, příbuznými a známými. Za každý úkol si mohly vybrat z několik sladkostí. Na závěr her si každý mohl vybrat svůj amulet. Na výběr bylo z těchto amuletů: Pantakl Merkurův ochraňuje na cestách, ničí úklady a dává úspěch podnikání, Jupiterův ochraňuje před vším nebezpečím, Saturnův ochraňuje před posedlostí. A zároveň si každý i dospělý mohl na papír napsat svůj hřích, kterého se chtěl zbavit a ten uvázat na koště, které bylo spáleno v ohni. Tento závěr her vymyslela naše zastupitelka Markéta Tejklová. Bohužel, Markéta se nemohla čarodějnického sletu zúčastnit pro nemoc syna, a proto jí tímto chci za všechny zúčastněné poděkovat. Poté, co si každý vybral svůj amulet a zavěsil svůj hřích k upálení, byly děti vyzvány, aby si opekly buřty. Po tomto debužírování byl slavnostně zapálen oheň. Letos byl oheň zapálen bez hasičů, protože se dostavili se zpožděním. Děti měly velkou radost z hasičského vozu, na který mnozí vylezly. K osmé hodině se zatáhlo nebe a vypadalo to, že na nás řítí pěkná bouře a vítr. Vše bylo za chvíli zažehnáno. Ale většina zúčastněných se mezitím rozutekla, zbylo jen pár skalních vytrvalců. Tato skupinka vydržela až do úplného vyhasnutí plamínku a tím jí děkuji za ohlídání ohně. Za celý obecní úřad Mořinka děkuji všem dobrovolníkům a už nyní se těším na další ročník pálení čarodějnic u Menhiru. Kateřina Smoterová Dětské dny na Mořince I přes velkou nepřízeň počasí letos pořádalo Myslivecké sdružení Mořina dětský den na střelnici v sobotu 30. května. od hodin. Sešly se asi dvě desítky dětí. Myslivci měly pro děti připraven zajímavý program. Děti střílely na terč, házely tenisáky na pet lahve, sestřelovaly lízátka, házely míče na koš a strefovaly se na kuželky. Každé z dětí si svým výkonem vysloužilo sladkosti a jiné zajímavé odměny v podobě pexesa, míčků a knížek. Vše bylo završeno opékáním buřtů. Pro děti byl připraven pestrý program. Na prvním stanovišti měly menší děti postavit z kostek hrad a větší poznávaly předměty. Na druhém stanovišti měly menší děti přejít kládu za pomoci rodičů a větší se zavázaným šátkem přes oči bez pomoci. Na třetím stanovišti malé děti házely balónky do kýblu a větší měly za úkol tenisáky shodit postavené plechovky. Za každý splněný úkol si mohly vybrat sladkost. Když děti prošly všechna stanoviště, byly posazeny ke stolu, kde měly namalovat obrázek na téma: Jakýkoliv zážitek z dnešního dne. Kresby byly různorodé. Taška plná dárkových předmětů byla dětem odměnou za všechny splněné úkoly. Například pexeso, brožury, křížovky a samolepky s motivem bezpečnost na silnici. Tímto chci poděkovat panu Josefu Kvasničkovi z autoškoly Beroun Zavadilka za sponzorský dar pro děti. Poté děti dostaly opečené špekáčky a posledním bodem programu bylo předvádění vypreparovaných zvířat a povídání o nich. Tohoto nelehkého úkolu se ujal pan Moulis ze společnosti Českého svazu ochránců přírody. Děti toto povídání velice zajímalo. Po skončení povídání o zvířátkách, poděkovala mistostarostka Martina Barchánková všem dětem za účast. A dodala, že se již těší na další dětský den. Kateřina Smoterová Mořinka Fest 2009 a pochod kudy chodil Karel IV. Dne pořádala obec Mořinka před Hostincem u Barchánků první ročním Mořinka Festu. Vystoupilo zde pět amatérských kapel hrajících rokovou muziku. Na úvod starostka obce Kateřina Smoterová a místostarostka Martina Barchánková pronesly pár slov a podotkly, že by rády z tohoto festivalu udělaly tradici.

14 Zajímavostí je, že ve stejném dni se konal 34. ročník dálkového pochodu Kudy chodil Karel IV. Mořinkou proudily davy lidí, někteří se rádi zastavili před hostincem na návsi, aby si poslechli pár písniček. Jako první vystoupila skupina pod názvem Černá Mamba, bylo to jejich první vystoupení. Kapela je výhradně dívčí, na Mořince však vystoupil kytarista zaskakující za třetí členku. K tomuto vystoupení lze jen dodat, že dopadlo na výbornou. Následovalo vystoupení skupiny Two Hearts Pub Band. Tato o dvě generace starší kapela se skládá z pěti mužů. Podotýkám, že to nebylo jejich první vystoupení. Tato skupina si Mořinku oblíbila na tolik, že další její vystoupení se konalo hned týden na to a to 1. 5., kde jinde než v Hostinci u Barchánků. Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli na opravu dětského hřiště. A pokud máte zájem přispět na opravu a rekonstrukci dětského hřiště, tak máte možnost v úřední den úterý hodin. Děkujeme všem, kteří podporujete naše nejmenší. Kateřina Smoterová Obecní úřad Mořinka, Mořinka 28, Karlštejn, IČO Oznámení o rekonstrukci budovy obecního úřadu Mořinka a dočasném přemístění úřadu Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce Mořinka získalo dotaci z programu rozvoje venkova ČR na rekonstrukci a opravu budovy obecního úřadu Mořinka, č. p. 28, Karlštejn bude dočasně obecní úřad přemístěn do č. p. 5 (Barchánkovi u dětského hřiště), Karlštejn, Předpokládaná doba dočasného přemístění je od do Kolem čtvrté hodiny odpoledne se objevila horda motorek a jiných vozidel jedoucích spanilou jízdu z Clubu Kino Černošce u příležitosti akce Černošická kola a motory. Bylo to zajímavé zpestření celého festivalu. V 16,30 vystoupila skupina Wooden Shoes, skládající se z deseti borců. Kolem šesté hodiny odpoledne se nám představila skupina Baba Jaga. Tato skupina měla velký úspěch, protože jako první přilákala tanečníky. A na závěr třicet minut po osmé večerní vystoupila domácí skupina H.S.M. za velikého ohlasu fanoušků. Za celý obecní úřad Mořinka chci poděkovat především Jožu Barchánkovi z Černošic za výbornou organizaci a všem účinkujícím za příjemnou atmosféru. A zároveň se už nyní těším na další ročník Mořinka FESTU. Kateřina Smoterová Sbírka na opravu dětského hřiště Ráda bych poděkovala všem, kteří již dosud přispěli na opravu dětského hřiště. Někteří již byli jmenováni v minulých číslech časopisu. A nyní ještě přispěli: Tomáš Kuča Bohumila Fliegerová 1.000,- Kč 550,- Kč Děkujeme za pochopení vzniklé situace. Zastupitelstvo obce Mořinka Tel.: V Mořince dne Tel./Fax: Mail: Web: Poděkování panu poslanci Schwippelovi Za celý Obecní úřad Mořinka chceme poděkovat panu poslanci parlamentu ČR Ing. Janu Schwippelovi CSc, že nám pomohl vyřešit svízelnou bytovou situaci jedné mladé rodiny v naší obci. Díky jeho přímluvě a kontaktům jsme získali obecní byt v Železné u Chyňavy. Rodina původně bydlela ve velmi nevhodných podmínkách a v podstatě bez adresy. Dlouho nás tento problém zaměstnával a jednání přinesla své pozitivní výsledky. Potěšující je fakt, že i přes velký zájem o tento byt se jej podařilo získat. Děkujeme panu poslanci a panu starostovi Václavu Valentovi z obce Železná za jejich vstřícné jednání a pomoc lidem v nesnadné situaci. Martina Barchánková

15 OPUSTILI NÁS Pan Josef Barchánek, dne Pan Jiří Šinor dne Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout a jen čas může zocelit tak velkou ránu. I když tělo je mrtvé, obraz ve vašich duších zůstává. Za celý Obecní úřad Mořinka vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým. Starostka Kateřina Smoterová Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem ve Zdicích zavádí od 1.dubna 2009 novou službu pro seniory, jedná se o pobytovou odlehčovací službu (dříve tzv. přechodný pobyt). Posláním při poskytování odlehčovací služby je poskytnutí potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory. Dočasným převzetím péče o seniory jim chceme umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (např. dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici apod.) V příloze minulého Kurýra jste nalezli leták s podrobnými informacemi k této službě. Zde uvádíme ještě jednou kontakt na tuto službu: Pí.Vilhánová, tel: , Webové stránky : OMLUVA ŠÉFREDAKTORA KURÝRA Šéfredaktor Mořinského Kurýra Karel Fous se tímto omlouvá paní M.Mrvíkové za to, že bez jejího vědomí umístil pod její článek v minulém čísle Kurýra o návštěvě Mons. Karla Herbsta internetový odkaz na webové stránky s informacemi o tomto významném církevním hodnostáři. Rodinné centrum Leťánek Zdá se vám, že už je to doma s dětmi k nevydržení, pořád něco potřebují, neustále zkouší, jak odolný je váš nervový systém, zátěžové testy jsou čím dál náročnější a dětská fantazie převrací celý byt naruby? Máme pro vás návrh zabavte je a sobě dopřejte čas, který můžete aktivně strávit mezi podobně šťastně postiženými rodiči a prarodiči, přijďte mezi nás, děti se vyřádí a doma zůstane uklizeno! Už 20.září 2009 zahajujeme provoz rodinného centra Leťánek.

16 Proč rodinného a proč centra? Protože se u nás můžou sejít maminky a tátové, babičky a dědové se svými ratolestmi. Najdete zde pravidelné kurzy (říkanky a cvičení pro kojence a batolata, tvořivé dílny, dramatický kroužek, jóga pro děti, zpívání, tanečky). Chybět nebudou ani kurzy pro dospělé (hra na klavír, kresba a malba s ak. malířkou, keramika, cvičení před a po porodu s certifikovanou dulou, jóga,) a zajímavé přednášky na téma výchovy, psychologie dětí i dospělých, zdravé výživy, apod. Pro starší děti budou připraveny i kurzy bez přítomnosti rodičů. Neboli - děti vám pohlídáme a vy si odpočiňte, a třeba se vzdělávejte! K dispozici bude volně přístupná herna s možností občerstvení. A proč Leťánek? Chtěli jsme, aby z názvu bylo patrné, že nás najdete v Letech. A to v sále U Kafků (V Chaloupkách 36), který opět ožije pořádáním pravidelných setkání lidí všech věkových kategorií. Přijďte se podívat na naše kurzy či si jen zpestřete procházku návštěvou herny. Je to ideální příležitost, jak se seznámit s jinými rodiči a dětmi, a zároveň se i naučit něco nového, a hlavně čas trávit smysluplně. Nebo naopak budete-li mít chuť přispět svými nápady, dovednostmi, materiálně (vybavení herny) či finančně, kontaktujte nás také. Vaše pomoc bude velmi vítána. Více informací o aktuálních nabídkách najdete na Těšíme se na vás! Občanské sdružení RC Leťánek Vás tímto srdečně zve na oficiální otevření centra v neděli V sále u Kafků a nedaleké Sokolovně zažijete 1. Leťánkovu Olympiádu přijďte si zasportovat, vyrobit pěkný dárek, poznat ostatní rodičee a seznámit se s našimi zkušenými lektory. Večer si pak můžete vybít přebytečnou energii na rockovém koncertu kapely 80:20 v sále u Kafků! Mořinský kurýr vychází jako občasník Obecního úřadu Mořina. Příspěvky možno doručit osobně, poštou nebo elektronicky na tyto kontakty: vydavatel OÚ Mořina, Mořina, , fax: , nebo redaktoři Karel Fous, Mořina 186, , nebo Bára Albrechtová, Mořina 160, , v Trněném Újezdě možno předat p. Magdě Hnátkové, obci Mořinka k rukám starostky Kateřiny Smoterové

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.12.2015 v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 17

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.12.2015 v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 17 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.12.2015 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 17 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Rathouský Pavel, Šebková Helena, Dvořáková Vlaďka, Havlová Marcela,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: --------------- Neomluveni:

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranovice konaného dne

Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranovice konaného dne Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranovice Obec Vranovice Přítomni: 1. Blanka Strnadová 2. Jiří Lojín 3. Ing. Stanislav Strnad 4. Václav Polák 5. Bc. Luboš Žáček 6. Martin Vachata

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin.

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Obec Hrdějovice Zastupitelstvo obce Hrdějovice Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Prítomni: Mgr. Pavla Štrobachová MPA, Bc. Tomáš Burda, Mudr.Antonín Jurišta, ing. Václav Kohlík, p. Jirí Chaloupka

Prítomni: Mgr. Pavla Štrobachová MPA, Bc. Tomáš Burda, Mudr.Antonín Jurišta, ing. Václav Kohlík, p. Jirí Chaloupka Usnesení c. 12 z iednání rady mesta Smecna dne 15.6.2011 Prítomni: Mgr. Pavla Štrobachová MPA, Bc. Tomáš Burda, Mudr.Antonín Jurišta, ing. Václav Kohlík, p. Jirí Chaloupka Program: 1. Kontrola usnesení

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis č. 1. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci

Zápis č. 1. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 1.2.2012 v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Omluveni: ing. Kausová I. Neomluveni:

Omluveni: ing. Kausová I. Neomluveni: Zápis č. 1/2012 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 3.1.2012 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ing. Kausová I. Neomluveni:

Více

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 11.10.2016 Začátek: 18:00 hodin Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Jaromír Luža, Karel Dibus Omluveni:

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny 15.9. 2011 v Domažličkách Začátek : 19.30 hodin v Domažličkách Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Ing. Rubáš Jiří, Rausová Dana, Ing. Kuba Antonín, Frána

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis mimořádného zasedání ZO Babice konaného dne v 17:30 na OÚ Babice. Zápis č. 13

Zápis mimořádného zasedání ZO Babice konaného dne v 17:30 na OÚ Babice. Zápis č. 13 Zápis mimořádného zasedání ZO Babice konaného dne 10.9.2015 v 17:30 na OÚ Babice Přítomni: Zápis č. 13 Haluza Karel, Marks Marcela, Chadraba Jan, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel

Více

Z á p i s č. 4 / 2009

Z á p i s č. 4 / 2009 Z á p i s č. 4 / 2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 30. září 2009 v Kulturním domě v Malšovicích Přítomni: dle presenční listiny Zapisovatelka: J. Gaudeková Ověřovatelé:

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 18.7.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 12 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Šebková Helena, Dvořáková

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing.

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing. Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného 5. října 2011 Za přítomnosti: Drahomíry Kuběnkové Ing. Viléma Černíka Ing. Pavla Bílka Hany Bednářové Ing. Pavla Janečka Luboše Hudouska Ostatní občané:

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 28.11.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více