Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08"

Transkript

1 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537/7, Praha 4 www: www. eapraha.cz Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 9, Praha 1 Ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová Statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Jarmila Rollová Zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Beran Rada ŠPO: Ing. Jana Benešová Mgr. Martin Čech Ing. Jan Kamenický 1

2 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo. Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium, jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Vzhledem k potřebě zabezpečovat bezproblémovou komunikaci některých Romů s úřady vyvstala v druhé polovině 90. let v naší společnosti potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří by se stali nezávislými prostředníky mezi státní správou a místními komunitami. V průběhu jara 1997 byl na podnět nadace dr. Rajka Djuriče ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dne 5. září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia. Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl tento projekt po dobu pěti let experimentálně ověřován a s účinností od 1. září 2004 se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla ke dni 1. července 2006 do školského rejstříku škola zapsána s názvem Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola jako školská právnická osoba. 1.2 Certifikát ISO 9001 Evangelická akademie získala na základě auditu, který provedli auditoři certifikačního orgánu CSQ CERT ve dnech certifikát ISO Tento certifikát potvrzuje, že na Evangelické akademii byl po ročním úsilí úspěšně zaveden systém managementu jakosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO Poslání školy Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a další odborné pracovníky sociální péče, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře ku prospěchu potřebných občanů, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. Kromě kvality odborného vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. 2

3 1.4 Spolupráce s vysokými školami Evangelická akademie navázala v prosinci úzkou spolupráci s ETF UK. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul bakalář (Bc.). Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních i veřejných organizacích. 1.5 Materiální zajištění Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 7 tříd denního studia a 6 tříd dálkového studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci, studenti a vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků a dalších odborníků sociální péče. Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben pro jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, arteterapie a supervizí, výpočetní techniky a odborná knihovna. V knihovně se studovnou pro žáky, studenty i učitele školy jsou též počítačová pracoviště včetně připojení k Internetu. Knihovnu, která obsahuje více než svazků odborné literatury, mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky obvykle od 10 do 18 hodin. Počítače propojené do sítě a s připojením k internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy. Velké finanční prostředky jsou každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury, modernizaci výpočetní techniky, audiovizuální techniky a dalších didaktických pomůcek. Prostory v Hrusické ulici nestačí pro výuku všech typů studia. Z tohoto důvodu má škola pronajaty tři učebny a kabinet v ZŠ Na Chodovci, která se nachází v těsné blízkosti školy. Pro výuku tělesné výchovy si škola pronajímá tělocvičnu v nedaleké ZŠ Na Chodovci a v sokolovně. Žáci, studenti a vyučující školy mají možnost se stravovat v ZŠ Na Chodovci. 2. Studijní obory 2.1 Střední odborná škola M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství denní studium délka studia 4 roky M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium délka studia 4 roky J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 2 roky M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 5 let M/007 Sociální činnost s účinností od 28. února výmaz ze školského rejstříku denní studium délka studia 4 roky Střední odborná škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost denní formou sociální pečovatele a sociální vychovatele, dálkovou formou romské poradce a terénní pracovníky. 3

4 Každoročně se otevírá jedna třída střední školy studijní obor Sociální činnost se zaměřením na sociální pečovatelství a sociální vychovatelství a každý druhý rok jedna třída dálkového studia se zaměřením na sociální činnost v prostředí etnických minorit. Studijní obory Sociální činnost sociální pečovatelství a Sociální činnost sociální vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních a charitativní činnost vůbec. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pro osobní asistenci postiženým, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Vzdělávací program studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, či nestátních neziskových organizací. 2.2 Vyšší odborná škola N/003 Sociálně právní činnost dobíhající obor denní studium délka studia 3 roky N/003 Sociálně právní činnost dobíhající obor dálkové studium délka studia 4 roky N/01 Sociální práce nově akreditovaný studijní obor denní studium délka studia 3 roky N/01 Sociální práce nově akreditovaný studijní obor dálkové studium délka studia 4 roky Vyšší odborná škola komplexně připravuje absolventy na práci sociálních pracovníků, kteří jsou připraveni pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Cílem vzdělávacího programu Sociální práce (popř. dobíhajícího programu Sociálně právní činnost) je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem studia na Evangelické akademii je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti. 3. Studijní výsledky 3.1 Střední odborná škola Počet žáků a tříd podle studijních oborů k studijní obor Sociální činnost sociální pečovatelství kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků forma studia M/ denní 4

5 Sociální činnost sociální pečovatelství Sociální činnost soc. vychovatelství soc. pečovatelství Sociální činnost soc. vychovatelství soc. pečovatelství Sociální činnost v prostředí etnických minorit Sociální činnost v prostředí etnických minorit M/ denní M/ denní M/ M/ denní M/ M/ dálkové M/ dálkové V souvislosti s novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byl ze školského rejstříku proveden výmaz oboru vzdělání M/007 Sociální činnost s účinnosti od 28. února Žáci studují přímo od prvního ročníku v jednom z odborných zaměření Sociální činnost sociální pečovatelství (75-41-M/008) nebo Sociální činnost - sociální vychovatelství (75-41-M/009). Dálkové studium oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každý druhý rok Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2008/2009 Obor vzdělání Sociální činnost sociální vychovatelství Sociální činnost v prostředí etnických minorit kód oboru počet přihlášených počet přijatých M/ M/ ke studiu nastoupili Prospěch a chování žáků ve školním roce 2007/2008 Denní studium počet žáků 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním neprospěli z toho opakují ročník vyloučených z prospěchových důvodů vyloučených z výchovných důvodů studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů Dálkové studium počet žáků 2. ročník 4. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním 1 1 neprospěli 7 2 z toho opakují ročník - - vyloučených z prospěchových důvodů 5 1 vyloučených z výchovných důvodů - - studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů - - studenti, kteří přerušili studium 2 1 5

6 Denní studium Hodnocení chování žáků ve školním roce 2007/2008 počet žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: 7504 z toho omluvených: 7251 z toho neomluvených: Výsledky maturitních zkoušek denního studia 2007/2008 Počet žáků denní studium dálkové studium Celkem u zkoušky 21 2 Z toho opakovaně u zkoušky - 2 Prospěli s vyznamenáním 2 - Prospěli 16 2 Neprospěli 3 - Denní studium: Sociální činnost sociální vychovatelství, Sociální činnost sociální pečovatelství Výsledky závěrečných zkoušek dálkového studia 2007/2008 Počet žáků Celkem u zkoušky 19 Z toho opakovaně u zkoušky - Prospěli s vyznamenáním 6 Prospěli 13 Neprospěli - dálkové studium Žáci dálkového formy studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit (pětiletý studijní obor) skládají po 2. ročníku studia závěrečné zkoušky; získávají tak stupeň středního vzdělání. Všichni pokračují dále ve studiu střední školy Přijímací řízení na vyšší typ školy, uplatnění absolventů Denní studium Někteří absolventi denní formy studia střední odborné školy pokračují ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, v oborech sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika. Absolventi, kteří odchází přímo do praxe, nacházejí uplatnění bez problémů; často v zařízeních, kde absolvovali odbornou praxi. Typ školy Studijní obor Počet přijatých studentů Vyšší odborné školy Sociální práce a sociální pedagogika 5 Vysoké školy Psychosociální studia 2 Humanitní studia 1 Aplikovaná ekologie 1 Management 1 6

7 Dálkové studium Dálkové studium oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každý druhý rok. Ve školním roce 2007/08 se v této formě studia nematurovalo. Testování Scio Ověřování výsledků vzdělávání Žáci 1. ročníku se v rámci vstupního testování studentů středních škol zúčastnili testování Scio v předmětech český jazyk, matematika a obecných studijních předpokladů. V porovnání se skupinou tříd středních odborných škol dosáhli v českém jazyce žáci nadprůměrných výsledků, v testu studijních předpokladů dosáhli průměru. Slabších výsledků dosáhli v matematice, což odpovídá humanitnímu zaměření naší školy. 3.2 Vyšší odborná škola Počet studentů podle studijních oborů k studijní obor kód oboru ročník Sociálně právní činnost - denní N/ Sociálně právní činnost - denní N/ Sociálně právní činnost - denní N/ Sociální práce - dálkové N/ Sociálně právní činnost - dálkové N/ počet studentů Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2008/2009 studijní obor kód oboru počet přihlášených počet přijatých Sociální práce - denní N/ Sociální práce - dálkové N/ Nastoupili ke studiu Výsledky absolutoria 2007/08 Počet studentů denní studium Počet studentů v posledním ročníku 24 - K absolutoriu přistoupili 24 - Prospěli celkem 20 - z toho s vyznamenáním 6 - Opravné zkoušky 4 - dálkové studium Uplatnění absolventů Na vyšší odborné škole tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu odborné praxe na vybraných pracovištích. Výukovými pracovišti VOŠ jsou nestátní neziskové organizace, dále též 7

8 referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). V průběhu studia se studenti rozhodují o svém zaměření a závěrečnou čtrnáctitýdenní praxi ve většině případech absolvují již na svém budoucím pracovišti. Zájem o absolventy Evangelické akademie ve výše uvedených zařízeních je již tradičně velký. Většina absolventů VOŠ zároveň usiluje o získání vysokoškolského titulu a tudíž pokračuje distanční či denní formou ve studiu na vysoké škole. Deset z letošních absolventů Vyšší odborné školy nyní studuje na Evangelické teologické fakultě UK, kde budou v ročním prezenčním studiu usilovat o získání vysokoškolského bakalářského vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce Akreditace vzdělávacích programů Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola předložila 11. dubna 2007 žádost o akreditaci studijního programu Sociální práce oboru vzdělávání N/.. Sociální práce a pedagogika. Studijnímu programu byla 4. července 2007 udělena akreditace. Akreditovaný vzdělávací program N/01 Sociální práce, v denní a dálkové formě vzdělávání, byl zapsán do školského rejstříku s účinností od Vzdělávací program je koncipován v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci schválenými Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Cílem je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem vzdělávacího programu je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti a využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Důsledně je aplikován individuální přístup ke studentům. Tyto akcenty odpovídají křesťanskému poslání školy. Podle nově akreditovaného vzdělávacího programu Sociální práce byla zahájena ve školním roce 2007/08 výuka v prvním ročníku dálkového studia vyšší odborné školy, studenti ostatních studijních skupin přestupují na tento program od 1. září Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 4.1 Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Střední odborná škola Místo pobytu Počet žáků Zaměření kurzu Běleč nad Orlicí 32 Adaptační kurz žáků SOŠ Běleč nad Orlicí 31 Kurz komunikačních technik 1. ročníku VOŠ Běleč nad Orlicí 15 Výjezdní seminář k tvorbě absolventských prací Boží Dar 24 Lyžařský kurz žáků SOŠ Na začátku školního roku byl pro studenty 1. ročníku VOŠ pořádán kurz komunikačních technik, který zároveň slouží k vzájemnému poznání nových studentů a pedagogů a k vybudování pozitivních vztahů ve studijní skupině. Výuka a ostatní aktivity kurzu probíhaly komunitní formou. Studenti 3. ročníku VOŠ se zúčastnili ve dnech výjezdního semináře k tvorbě absolventských prací. Adaptační kurz 1. ročníku SOŠ se setkal u žáků s pozitivním ohlasem. Cílem tohoto kurzu bylo vzájemné seznámení a stmelení kolektivu a vytvoření pozitivního vztahu s třídním učitelem. Důležité bylo seznámení žáků se školním řádem a pravidly života školy. Lyžařského kurzu na Božím Daru se zúčastnilo 22 žáků střední školy, většina z nich žáci prvního ročníku. Kromě hlavní náplně kurzu, tj. zvládnutí základních lyžařských dovedností, tento 8

9 kurz navázal na adaptační kurz podporou zdravého životního stylu, zodpovědnosti za druhé, samostatnosti a zvládání zátěžových situací. 4.2 Zahraniční kontakty Škola udržuje již několik let kontakt s následujícími zahraničními subjekty, ve kterých zejména studenti VOŠ vykonávají praxi. Zahraniční praxe a exkurze žáků a studentů školy Odborné praxe v zahraničí V červenci vyjely na 4 týdenní odbornou praxi na jih Anglie do města Bognor Regis studentky 1. a 2. ročníku vyšší odborné školy Nikol Švecová a Marie Plačková do L Arche Community, která nabízí komunitní způsob života lidem s a bez postižení. Společné bydlení, různé možnosti práce v malých výtvarných dílnách, práce na zahradě i společně trávený volný čas, vše v atmosféře lásky a respektu dává lidem s postižením možnost plnohodnotného života. Studentky 2. ročníku VOŠ Radka Švecová a Lucie Janáková absolvovaly třítýdenní praxi v epileptickém centru v Kleinwachau (SRN). Jako osobní asistentky v chráněném bydlení se seznámily s problematikou péče o lidi s epilepsií a celým komplexem služeb tohoto zařízení, které zahrnuje diagnostiku dlouhodobé pobyty v nemocnici pro děti i dospělé, různé formy chráněného bydlení a práce v dílnách. Studentka 2. ročníku VOŠ Katrin Laubensteinová strávila na odborné praxi v Lipsku tři týdny. Protože hovoří výborně německy, účastnila se práce v centru pro rizikovou mládež a pro mládež se závislostí, které se zaměřuje zejména na nezletilé imigranty a snaží se o jejich začlenění. Žák třetího ročníku střední školy Ondřej Matějovský navštívil pracovníky Behindertendienst des Landesjugendpfarramtes v Drážďanech, kteří organizují prázdninové integrativní pobyty pro děti s a bez postižení. Seznámil se s činností tohoto střediska a aktivně strávil odbornou praxi na dvou prázdninových projektech. Jiří Mataj a Kristýna Kvášová, studující 2. ročníku VOŠ, strávili měsíc na odborné praxi v zařízení Diakonie v Gallneukirchen v Rakousku. Při práci osobních asistentů v různých dílnách se seznámili s tímto zařízením, které je zaměřeno na komplexní služby pro lidi s mentálním postižením. Zahraniční exkurze V termínu od se uskutečnil výjezd šestnácti studentů a žáků do Drážďan do zařízení saské Diakonie. Pracovníci saské evangelické církve studentům a pedagožkám přiblížili integrativní projekty pro mládež s mentálním postižením. Vedoucí nízkoprahového klubu v Trinitatis-Kirchruine je seznámil s prací mezi rizikovou mládeží. V centru pro drogově závislé - Drogen Beratungsstelle, absolvovali přednášku a rozhovor s pracovníky poradny. Dále navštívili sociálně diakonické centrum pro děti a mládež, kde se seznámili s aktivitou Projekt Mobile Kinderarbeit der Stadtmission Dresden projekt mobilní práce s dětmi a jejich rodinami na sídlištích. Exkurzi zajistily Mgr. Ivana Mrázková a Marta Drápalová a externě Bc. Eva Balcarová. 4.3 Mimořádné přednášky a semináře VOŠ Spolupráce s Mgr. Pivoňkou, ředitelem Vězeňské duchovenské služby VS ČR a paní Renatou Balcarovou, ředitelkou Vězeňské duchovní péče, o.s. - přednáška a exkurze ve Vazební věznici Ruzyně Exkurze a přednáška Mgr. Netočného zástupce regionálního vedoucího střediska Probační a mediační služby Praha Exkurze v Židovském vzdělávacím centru a přednáška o Antisemitismu v Čechách Exkurze v PL Bohnice Beseda s psychotickým klientem (o. s. Baobab) 9

10 Exkurze do chráněných dílen Společnosti DUHA, Archa Beseda s pracovnicemi o.s. Pohoda a shlédnutí divadla klientů o.s. Exkurze Meyra SOŠ Beseda s koordinátory programu Pět P Výstava výrobků klientů s hluchoslepostí a beseda s organizátory výstavy Seminář ze zážitkové pedagogiky Návštěva výstavy současného výtvarného umění - Trienále 2008 Exkurze v Lidicích Pravidelná návštěva divadelních představení divadla Rokoko, ABC Exkurze Meyra Prevence sociálně patologických jevů přednáška a beseda se pracovníky Policie ČR odbor prevence Návštěva diakonie Litoměřice, celodenní exkurze Exkurze v Židovském vzdělávacím centru a přednáška o Antisemitismu v Čechách Festival Jeden svět 4.4 Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Podstatnou součástí studijního programu VOŠ a SOŠ jsou odborné praxe na vybraných pracovištích, které tvoří na VOŠ 30%, na SOŠ 10% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Výukovými pracovišti VOŠ jsou zejména pracoviště Diakonie ČCE a jiné nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Po ukončení studia zde absolventi zároveň nacházejí své uplatnění. Vzhledem k zaměření VOŠ je škola v úzkém kontaktu s úřadem práce, který je též jedním z odborných pracovišť praxí studentů. Výukovými pracovišti SOŠ jsou pracoviště Diakonie ČCE a další nestátní neziskové organizace, dále ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců. I zde absolventi SOŠ po ukončení studia nacházejí své uplatnění. Vyšší odborná škola je od roku 2000 členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), dobrovolným sdružením vyšších odborných a vysokých škol, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ PhDr. Jarmila Rollová aktivně působí v předsednictvu ASVSP, dále pak v Radě pro rozvoj sociální práce. Škola je též členem Asociace vyšších odborných škol. 4.5 Účast v soutěžích, olympiádách, na festivalech Žáci dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se zúčastnili světového romského festivalu KHAMORO Další důležité aktivity školy Pracovní setkání Asociace vzdělavatelů v sociální práci Dne 24. dubna 2008 uspořádala Evangelická akademie pracovní setkání zástupců Asociace vzdělavatelů v sociální práci k tvorbě minimálního vzdělávacího standardu předmětu Odborná praxe. Setkání se zúčastnilo 26 vedoucích praxí ve školách, vedoucích praxí na pracovištích a zástupců z řad studentů VOŠ z celé ČR (jeden účastník ze Slovenska). Setkání připravila a moderovala PhDr. Jarmila Rollová. Dobrovolnické akce 10

11 Žáci a studenti školy se pravidelně zapojují do dobrovolnických akcí na podporu sociální oblasti. Příkladem je účast žáků střední školy na sbírce Bílá pastelka, pravidelná pomoc při organizaci dnů seniorů Život 90 nebo aktivní působení studentů VOŠ v Programu primární prevence Křesťanské pedagogicko psychologické poradny Praha 8. Škola tradičně spolupracuje s Diakonií ČCE SKP Praha a všichni žáci a studenti se zapojují do dobrovolnických aktivit Diakonie; např. zajišťování Jarmarku u Ludmily, vyhlášení Pečovatelky roku, účast ve sbírce na podporu SOS centra, pomoc při organizaci konferencí. Významná byla i pomoc studentů VOŠ při organizaci mezinárodní konference Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče "Jak se umírá v ČR". Filmový klub Jeden svět V rámci filmového festivalu Jeden svět byl na střední škole založen školní filmový klub. Společnost Člověk v tísni klubu poskytuje dokumentární filmy, které byly promítány na festivalu. Přináší svědectví o porušování lidských práv v historii i současnosti, přispívají k odstraňování předsudků, xenofobie, rasové a národnostní nesnášenlivosti. Vedení klubu a promítání filmů se ujali žáci 3. ročníku Matěj Sláma a Ondřej Matějovský. Filmový klub Slamník Filmový klub Slamník zastává funkci tradičního filmového klubu. Projekci zajímavých filmů podle přání diváků - žáků a studentů školy a jejich přátel zajišťovali rovněž Matěj Sláma a Ondřej Matějovský. 4.7 Realizované projekty Komplexní rozvoj vzdělávání pro znevýhodněné osoby na Evangelické akademii Praha Od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 škola realizovala projekt Komplexní rozvoj vzdělávání pro znevýhodněné osoby na Evangelické akademii Praha. Projekt byl financován z prostředků EU, rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy. Záměrem bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání znevýhodněných žáků a studentů školy prostřednictvím inovace vzdělávacích programů a metod výuky, rozvoje klíčových dovedností žáků a studentů školy a dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků. Cíle projektu byly naplněny prostřednictvím realizace následujících klíčových aktivit: Program vzdělávání dospělých Romů Rozvoj a podpora výukových aktivit na SŠ EA Inovace studijního programu a zkvalitnění odborné praxe na VOŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků Evaluace učebního procesu na EA. Kreativitou a zážitkem k prevenci poruch příjmu potravy Cílem projektu je působit na širší skupinu mladých lidí studujících na Evangelické akademii a informovat je o závažnosti problému poruch příjmu potravy; seznámit je se světem médií a jeho vlivem na ideál krásy. Realizace projektu byla zahájena květnu 2008 a pokračuje i ve školním roce 2008/09. Finanční prostředky byly poskytnuty Nadací VIA z výnosů Veřejné sbírky DOVE. Podpora a rozvoj vzdělávání romských studentů na Evangelické akademii Praha Cílem projektu je vytvořit inspirativní studijní prostředí pro žáky a studenty školy, zejména pro dálkově studující střední odborné školy, a zlepšit podmínky potřebné k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Obsahem projektu je zařazení mimořádných aktivit (konzultace, volitelné předměty, studijní výjezdy, doučování apod.) do vzdělávacích programů školy, dále pak zkvalitnění řízení odborných praxí studentů. Odborné praxe studentů v zahraničí (VB, SRN, Rakousko) 11

12 Finanční prostředky na zajištění zahraniční praxe byly poskytnuty Nadačním fondem pro podporu církevního školství a Nadačním fondem Věry Třebické Řivnáčové. 4.8 Duchovní život školy Při zahájení školního roku, na jeho závěr, o Vánocích a Velikonocích se všichni žáci, studenti a pracovníci školy scházejí na slavnostních bohoslužbách v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Nuslích. Žáci střední školy mají možnost se každou středu uprostřed výuky setkávat se školní kaplankou (spirituálkou) Mgr. Irenou Škeříkovou, která vede žáky k soustředění nad životními tématy a učí je kultivovaně o nich diskutovat. Ti, kteří tato setkání nevyhledávají, mají v tuto dobu s některým z vyučujících školy alternativní program. Mgr. Irena Škeříková je farářkou Českobratrské církve evangelické; na pozici spirituálky školy se statutem celocírkevní kazatelky byla jmenována Synodem ČCE od 1. září Je k dispozici a nabízí svou pomoc žákům, studentům a pedagogům při řešení jejich osobních problémů. Účastní se všech významných akcí školy a podílí se na vedení zájmové činnosti zejména žáků střední školy; ve školním roce 2007/08 vedla kytarový a pěvecký kroužek. 4.9 Zahradní slavnost Každoročně se v předposlední den školního roku na zahradě v Hrusické ulici koná zahradní slavnost. Letošní měla velice pestrý program, sestavený ze soutěží, her a workshopů. Na slavnosti vystoupily tři hudební skupiny: Původní Bureš, romská kapela Gipsy Balkan Band pod vedením studenta střední školy J. Bangy a hudební formace žáků denního studia střední školy Simit Tadinda Susamli. Součástí zahradní slavnosti byla vernisáž výtvarných děl žáků střední školy a vyhodnocení kreativní soutěže na téma ideál krásy realizované v rámci projektu Kreativitou a zážitkem k prevenci poruch příjmu potravy. 5. Pracovníci školy 5.1 Personální zabezpečení Evangelická akademie má 21 stálých pedagogických pracovníků na úplný popř. na zkrácený úvazek a 23 externistů. Počet externistů je dán snahou vedení školy o co nejlepší odborné zajištění výuky. Zejména výuku vyšší odborné školy a dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit na střední škole zajišťují vysoce kvalifikovaní externí vyučující z vysokých škol a z praxe. K přednáškové činnosti jsou využívány bohaté znalosti a zkušenosti dalších odborníků pomáhajících profesí. Externí pracovníci jsou zároveň garanty praxí studentů a oponenty absolventských prací. Provoz školy zajišťují hospodářka školy, pracovnice studijního oddělení a školník, který pracuje na zkrácený úvazek a současně provádí úklid školy. Ve školní knihovně se střídají dva pracovníci na zkrácený úvazek. Ekonomickou agendu vedou od 1. ledna 2006 mzdová účetní a nová ekonomka, která je zároveň finanční účetní externí poskytovatelé služeb. Přehled pracovníků školy Interní vyučující Mgr. Jitka Jarošová PhDr. Jarmila Rollová Mgr. Aleš Beran ředitelka, vyučující předmětu Matematika, Tělesná výchova statutární zástupkyně ředitelky, vyučující předmětu Teorie a metody sociální práce, Praxe, Supervize odborné praxe zástupce ředitelky, vyučující předmětu Křesťanství a křesťanská etika, Matematika 12

13 Mgr. Jana Bosáková Anglický jazyk Mgr. Tereza Cimrmannová Rodinná péče, Etnické a menšinové skupiny, Exkurze po psychosociální scéně, Sociální péče Marta Drápalová Praxe, Organizace zahraničních praxí JUDr. Zdenka Gailová Právo Mgr. Eliška Jirátová Výtvarná výchova, Výtvarná výchova se metodikou, Občanská nauka, Zeměpis Mgr. Helena Krajáková Český jazyk a literatura PhDr. Vladimír Mašát Teorie a metody sociální práce, Komunikační dovednosti, Supervize odborné praxe Mgr. Ivana Mrázková Německý jazyk, Multikulturní výchova Jana Najbrtová Praxe Mgr. Zuzana Nováková pedagogicko psychologické poradenství, protidrogový koordinátor, vyučující předmětu Psychologie, Tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová Matematika, Tělesní výchova, Tělesná výchova s metodikou, Zdravotní tělesná výchova Mgr. Magdaléna Skřivánková Sociální politika, Praxe, Vybrané sociální problémy, Praktická aplikace práva Mgr. Hana Syslová Anglický jazyk, Romština, Základy romistiky Mgr. Simona Urbánková Základy práva, Dějepis Mgr. Jana Veselá Základy ekonomiky, Organizace volného času, Pedagogika MUDr. Alice Wagenknechtová Zdravotní nauky, Gerontologie, Péče o nemocné a postižené Mgr. Helena Wernischová Křesťanství a křesťanská etika, Filosofie a etika, Pastorace, Občanská nauka PaedDr. Magdaléna Zemánková Úvod do expresivních terapií, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Osobnostní výchova, Literární a dramatická výchova, Aktivizace seniorů Spirituálka školy Mgr. Irena Škeříková Koordinátorka dálkového studia oboru SOŠ a projektů Bc. Petra Losíková Externí vyučující RNDr. Dagmar Bartoňová, PhD. Statistika a demografie Bc. Jana Bednářová Vybrané metody sociální práce, Praxe MUDr. Slavoj Brikcín Vybrané sociální problémy Ing. Josef Brzický Výpočetní technika Mgr. Luděk Doležal Dějepis Mgr. Josef Dubský Sociální patologie Dagmar Fialová Péče o nemocné a postižené Mgr. Pavlína Gangusová Veřejná správa JUDr. Kristýna Kabelová Základy práva Mgr. Alena Kunová Speciální pedagogika PhDr. Daniela Nová Vybrané sociální problémy Mgr. Anna Orlická Matematika Jindra Pařízková Multikulturní soužití Mgr. Terezie Pémová Sociologie, Veřejná správa, Metody sociologických výzkumů Mgr. Karolína Ryvolová Anglický jazyk Mgr. Kateřina Schmidová Teorie a metody sociální práce, Supervize odborné praxe, Komunikační dovednosti Mgr. Pavla Skalová Speciální pedagogika, Praxe Mgr. Anna Spěváčková Základy přírodních věd PhDr. Pavla Šafánková Sociální politika 13

14 Ing. Ladislav Vaniš Ing. Monika Veselá Ing. Tomáš Wagenknecht Výpočetní technika a administrativa Základy ekonomiky Výpočetní technika a administrativa Provozní pracovníci školy Eva Havlínová hospodářka školy Hana Machová studijní referentka a manažerka správního úseku Marta Podrazilová knihovnice Martin Sadílek vedoucí knihovník Přemysl Vágner údržba a úklid školy Spolupracovníci školy PhDr. Ludmila Bocková Bc. Markéta Bowe PhDr. Jarmila Čierná Doc., PhDr. Soňa Hermochová, CSc. Mgr. Pavel Hlaváč PhDr. Hana Janečková Mgr. Jindřiška Krpálková PhDr. Vladimíra Šťastná Bc. Zuzana Švadlenková Ing. Monika Veselá ekonomka školy a finanční účetní Marie Siváková mzdová účetní 5.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k SOŠ podle 9 zákona č. 563/2004 Sb. VOŠ podle 11 zákona č. 563/2004 Sb. Odborná kvalifikace v % 74% 95% Vyučující bez odborné kvalifikace podle 9 zákona č. 563/2004 Sb. na SOŠ jsou vyučující odborných předmětů, kteří doposud nezahájili studium pedagogiky. Jedná se zejména o vyučující dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit, kde výuku dospělých studentů externě zajišťují odborníci z vysokých škol, vyšších odborných škol a z praxe. 5.3 Vzdělávání pedagogů Vzdělávání 2007/08 Jméno Termín Akce Pořadatel Beran Aleš BOZP pro vedoucí Š servis Praha zaměstnance Beran Aleš 2007/08 Studium fyzika MFF UK učitelství pro SŠ Bosáková Jana 2007/08 Humanitní studia/studia FHS UK občanského sektoru ukončeno 2008 Cimrmannová T. 2007/08 Doktorandské studium 1. LF UK - obor Lékařská etika Drápalová Marta Vedení poradenského rozhovoru SPIN 14

15 Jarošová Jitka 2007/08 Studium školského managementu - ukončeno 2008 Jarošová Jitka BOZP pro vedoucí Pedagogická fakulta UK Praha Š servis Praha zaměstnance Jarošová Jitka Práce s hlasem Jana Štromská Krajáková Helena Práce s hlasem Jana Štromská Losíková Petra Fundraising pro faráře ČCE Losíková Petra Komunitární programy CEVRO Institut EU pro školy Machová Hana 2007/08 Sociální pedagogika PedF MU Brno Mrázková Ivana Seminář NJ GLOSA Mrázková Ivana Seminář NJ GLOSA Mrázková Ivana Seminář pro učitele Nj GLOSSA Mrázková Ivana Seminář pro učitele Nj GLOSSA Mrázková Ivana Seminář pro učitele Nj GLOSSA Mrázková Ivana Seminář pro učitele Nj GLOSSA Mrázková Ivana Jazykový kurz pro učitele Goethe Institut NJ, Berlín Mrázková Ivana Práce s hlasem Jana Štromská Najbrtová Jana Práce s hlasem Jana Štromská Nováková Zuzana /2010 Výcvikový program v PCA poradenství a PCA Institut Nováková Zuzana /2010 psychoterapii Výcvikový program v PCA poradenství a psychoterapii Rollová Jarmila Identita sociální práce a supervize - konference PCA Institut ASVSP, RAROPS, Fakulta humanitních studií MU Brno Diakonie ČCE Rollová, Jarmila Kvalita má mnoho tváří - konference Rollová, Jarmila Konference-Supervize Český institut pro supervizi v sociálních službách Rollová, Jarmila Práce s hlasem Jana Štromská Rollová Jarmila (v průběhu Vlastní supervize Ing. Wichsová celého školního roku) supervize studentů Rollová Jarmila března 2008 Problematika sex. o.s. Elektra zneužívání v dětství a specif. přístupy v práci s jeho obětmi v dospělosti Rollová Jarmila BOZP pro vedoucí Š servis Praha zaměstnance Rollová Jarmila Pražské gerontol. dny kongres Schwarzová Lucie Práce s hlasem Jana Štromská Skřivánková M Identita sociální práce a supervize - konference Skřivánková M. 11./ / 40 h Trauma Skřivánková M / 20 h Úvod do řízení a supervize Česká alzheimerovská společnost, UK, FTVS UK ASVSP, RAROPS, Fakulta humanitních studií MU Brno Remedium Remedium 15

16 Skřivánková M Práce s hlasem Jana Štromská Skřivánková M března 2008 Problematika sexuálního o.s. Elektra zneužívání v dětství a specif. přístupy v práci s jeho obětmi v dospělos. Skřivánková M / Podpora kompetence při Remedium 21 hodin vedení odb. praxí Syslová Hana Práce s hlasem Jana Štromská Syslová Hana AJ reálie Londýna Syslová Hana AJ reálie Londýna Wagenknechtová A Práce s hlasem Jana Štromská Wernischová Helena Práce s hlasem Jana Štromská Wernischová. Helena Kvalita má mnoho tváří - Diakonie ČCE konference Wernischová Helena Rizikové chování CEVAP dospívajících a jeho prevence Wernischová Helena Konference manželských a rodinných poradců Asociace manželských a rodinných poraden v ČR Zemánková M Muzikoterapie a PCA Institut dramaterapie Zemánková M Práce s hlasem Jana Štromská Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v roce 2007 financováno z prostředků EU, rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy. 6. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol Ve školním roce 2007/2008 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI. Poslední inspekce proběhla ve školním roce 2000/2001, č.j.: / Plánovaná kontrola Pražské zprávy sociálního zabezpečení, jejíž předmětem bylo ověření správnosti výpočtu pojistného 1. února 2008, neshledala závady. 7. Integrace žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Škola, vzhledem ke svému zaměření, klade důraz na integraci žáků a studentů s postižením, zejména fyzickým a částečně i smyslovým, mezi zdravé a to z důvodů, jednak etických a jednak odborných. Žáci a studenti se ve vztahu k postiženým spolužákům připravují i na své budoucí povolání, kdy se učí v přirozených situacích ohleduplnosti a pomoci druhým. Pomoc žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami a s nimi spjatou informační a metodickou podporu pedagogům zajišťuje školní psycholožka Mgr. Zuzana Nováková, která je současně výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 4 a se Speciálněpedagogickou poradnou při Jedličkově ústavu. K zajištění bezproblémové integrace žáků s postižením do prvního ročníku a vytvoření dobrých studijních podmínek bylo v 1S provedeno sociometrické šetření. Se třídou pak po celý školní rok intenzivně pracovala školní psycholožka. Na střední škole ve školním roce 2007/08 studovalo podle individuálním vzdělávacího plánu celkem 10 žáků se zdravotním postižením, všichni v celkovém hodnocení prospěli; dále 16 žáků s vývojovými poruchami učení, z nichž jeden žák prvního ročníku na konci školního roku neprospěl z jednoho předmětu a bylo mu povoleno opakování ročníku a jeden žák neprospěl u maturitní zkoušky. 16

17 Na VOŠ úspěšně složeným absolutoriem ukončila studium studentka se zdravotním postižením. Pro zlepšení studijních podmínek zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků a studentů škola do realizovala projekt Komplexní rozvoj vzdělávání pro znevýhodněné žáky na Evangelické akademii Praha, na který získala pro roky 2006 a 2007 dotaci z veřejných prostředků v rámci JPD 3. Jednou z klíčových aktivit projektu byly podpůrné výukové aktivity, např. doučování žáků, nabídka volitelných předmětů pro žáky a studenty vzhledem k jejich individuálním potřebám a specializaci. Další klíčovou aktivitou tohoto projektu bylo vypracování standardů pro proces péče o sociálně znevýhodněné a problémové žáky, které vypracovala školní psycholožka Mgr. Zuzana Nováková. S osobními problémy se žáci a studenti školy mohou obrátit na kaplanku školy, která ve škole působí a zúčastňuje se všech akcí školy. 8. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2007 viz. příloha č Zpráva pro přezkoumání systému jakosti za školní rok 2007/08 viz. příloha č. 2 V Praze dne 30. září 2008 Mgr. Jitka Jarošová ředitelka školy Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dne 12. listopadu

18 Příloha č.1 Zpráva o hospodaření za rok 2007 (v tis. Kč) NÁKLADY Spotřeba Spotřeba materiálu 570 Spotřeba energie 232 Služby Opravy a udržování 60 Cestovné 45 Náklady na reprezentaci 16 Ostatní služby Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Ostatní osobní náklady 208 Ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku 6 Jiné ostatní náklady 270 VÝNOSY Výnosy z hlavní činnosti 982 Výnosy z vedlejší činnosti 14 Provozní dotace Přijaté příspěvky a dary 8 Ostatní výnosy 39 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 294 Daň z příjmů 47 Výsledek hospodaření po zdanění

19 Příloha č. 2 Zpráva pro přezkoumání systému jakosti za školní rok 2007/08 a závěr vedení k výsledkům přezkoumání Stav plnění politiky a cílů jakosti Cíle stanovené v politice jakosti byly plněny. Žákům a studentům byly poskytovány kvalitní edukační služby. Všichni vyučující a zejména školní psycholožka působili na žáky střední školy a usilovali o zvýšení motivace ke studiu a zájmu o budoucí profesi žáků. V souladu se společně vyhlášenou hodnotou Náročnost kladli vyučující důraz na zvyšování nároků na žáky, na celkovou úroveň vzdělávání na Evangelické akademii. Škola uplatňuje individuální přístup k žákům a úzce spolupracuje s jejich rodinami (třídní učitelé, psycholožka). Školní psycholožka spolupracuje s PPP. V 1. ročníku střední školy bylo provedeno sociometrické šetření klimatu ve třídě. Tato potřeba vzešla z podnětu vedení školy a školní psycholožky, jejím cílem bylo zejména optimální začlenění integrovaných žáků do třídy a zlepšení klimatu ve třídě. Byly plněny cíle směřující ke studentům vyšší odborné školy rozvíjení vysoké kvality a úrovně zabezpečování vzdělávacího procesu při současném směřování k vysokoškolskému typu studia. Škola navázala spolupráci s ETF UK. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul bakalář (Bc.). Ve škole působí kaplanka; dnem 1. září 2007 byla povolána Synodem ČCE na 0,4 úvazku. Je k dispozici a nabízí svou pomoc žákům a jejich rodičům, studentům a pedagogům při řešení jejich osobních problémů. Spolu se školní kaplankou pracovníci školy, ale i žáci a studenti, vytvářejí příznivé klima ve škole. Ve škole pracuje stabilizovaný tým zaměstnanců. Vedení školy se zaměřilo na péči o jejich osobní rozvoj, týmovou spolupráci a duševní hygienu (podpora vzdělávání pedagogů, společná setkání, společný výjezd, vstupenky do sportovních zařízení, supervize) k prevenci syndromu vyhoření. V průběhu roku vyjádřili pracovníci školy větší potřebu pravidelného společného setkávání, vzájemného obohacování a možnosti intervize; proto byl ve škole byl založen Klub pedagogů EA, kde se pracovníci školy mají možnost setkávat. Vyučující předmětu Odborná praxe pravidelně kontrolují práci hlavních partnerů školy pracoviště praxí, sledují a vyhodnocují jejich požadavky na odborné kompetence žáků a studentů. 23. dubna 2008 proběhlo na EA pracovní schůzka ASVSP a RAROSP o standardu odborných praxí, kterého se zúčastnili učitelé praxí VŠ a VOŠ, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a studenti EA. Škola navázala nové kontakty pro absolvování odborné praxe v SRN a Velké Británii (viz. Výroční zpráva školy). Cíle stanovené v plánu zlepšování Cíl plnění 1. Založit centrum celoživotního vzdělávání Splněno 50%, dálkové VOŠ, navýšena kapacita VOŠ 2. Lepší využití ITC pro komunikaci s žáky, studenty, rodiči Splněno 3. Posílit mezinárodní kontakty zahraniční praxe Splněno 4. Pravidelné schůzky předmětových týmů, supervizorů, konzultantů praxí Splněno 90% 5. Zlepšit přípravu na vyučování a využívat moderních metod Splněno 6. Zlepšit vybavení školy Splněno 7. Zajistit pojištění studentů Splněno 8. Zvyšovat motivaci žáků a studentů Splněno spolupráce s PPP 9. Prohloubit spolupráci s rodiči vyučující např. schůzkách Splněno 10. Zvýšení počtu práce psychologa se školní třídou Splněno viz níže 11. Zvýšení sledovatelnosti trendů klasifikace Splněno 12. Vypracování standardů pro podporu znevýhodněných žáků a Splněno (v rámci JPD) studentů TRVÁ 19

20 13. Sjednocení požadavků Splněno 14. Sebehodnocení žáků a studentů Splněno 15. Fundraising Splněno 50% 16. Teambulding Splněno 50% (splněno později) Konkrétní cíle: viz. BSC Cíl plnění 1. Zlepšení práce U dodržování termínů a odevzdávání úkolů Splněno 2. Realizace spolupráce s VŠ Splněno 3. Navýšení finančního krytí Splněno 300 tis., tj. 3% VZ školy 4. Přezkoumání procesů Splněno (při IA) 5. Vyhodnocení "BSC" karet Splněno (viz. BSC) 6. Udržování vazeb s absolventy Splněno 7. Odevzdání tématických plánů - včasné Splněno 8. Zvýšení počtu učitelů, kteří se vzdělávají Splněno VZ školy 9. Omezení frontální výuky Splněno 10. Zvýšení počtu rodičů na třídní schůzce Sleduje se 11. Zvýšení počtu práce psychologa se školní třídou Splněno viz níže bod Zvýšení sledovatelnosti trendů klasifikace Splněno 13. Nárůst pokroku jednotlivých žáků Splněno 14. Růst počtu inovací Splněno VZ školy 15. Sledovat trend stížností na praxích (nepřesáhnout 4%) Splněno 16. Stížnosti na neetické chování žáků (nepřesáhnout 5%) Splněno 17. Spokojenost se studenty na pracovištích praxí Splněno (kontrola učitelek praxí) 18. Komunita sledovat trend Splněno (viz níže) VZ školy 19. Navýšit počet nabídnutých aktivit s komunitou Splněno VZ školy 20. Zvýšit počet PR akcí Splněno 21. Snížit počet odpadlíků v 1. roč. Stejné jako loni (x náročnost) 22. Zvýšit počet původních absolventů školy Zatím nelze hodnotit S politikou a cíli jakosti byli seznámeni všichni pracovníci při seznamováním s celým systémem QMS na poradě dne 19. září Politika a cíle jakosti jsou standardně hodnoceny ročně pokud u dílčích cílů není stanoveno jinak. Závěr: plněno Zpětná vazba od zákazníků spokojenost Spokojenost zákazníků byla hodnocena na základě dotazníků zadaných současným žákům a studentům školy (v červnu 2008), rodičům (listopad 2008 a ústně při třídních schůzkách 2x ročně), absolventům školy a zaměstnavatelům absolventů (v červnu 2008). U současných studentů a žáků byla návratnost dotazníků 100% ní, u absolventů (dotazník odevzdali pouze absolventi VOŠ před absolutoriem). Z oslovených zaměstnavatelů našich absolventů dotazník vyplnil pouze jeden. Výsledky dotazníků viz. příloha PJ č. 10. Závěr: plněno Kvalita poskytovaných služeb (vyhodnocení stížností, popř. reklamací) Stížnosti zákazníků na služby výuka, poradenství za období školního roku 2007/2008, které byly podány do 30. září 2008, byly řešeny v souladu s dokumentem Řízení neshody, nápravných a preventivních opatření. Za uvedené období byly přijaty a jako neshody identifikovány dvě stížnosti, obě byly podány pouze ústně. Žádná ze stížností se netýkala kvality poskytovaných služeb. Způsob řešení je uveden v Protokolu o neshodě, opatření k nápravě a prevenci. Závěr: plněno Výsledky interních a externích auditů Interní audity za školní rok 2007/2008 proběhly v říjnu 2008 (ŘŠ proškolená interní auditorka ve vzdělávání provedla IA realizačních procesů, nezávislá interní auditorka IA řídících procesů) s uspokojivými výsledky. Oproti původnímu plánu byl termín IA přesunut, protože školní rok na SOŠ a zejména VOŠ se uzavírá k 30. září školního roku následujícího. Viz zprávy z auditu a Protokoly k IA. 20

21 Závěr: plněno Hodnocení výsledků kontrolních činností a řízení neshod V průběhu certifikačního auditu 20. a 21. prosince 2007 bylo zjištěno, že probíhá hodnocení dodavatelů (7.4), ale nebylo dokončeno. ON dokončit hodnocení dodavatelů do Opatření k nápravě: hodnocení dodavatelů zařízení a vybavení pro výuku provedla ve stanoveném termínu hospodářka školy; je uloženo v elektronické podobě v systému Pohoda. Hodnocení pedagogů/externistů provedla ŘŠ; je uloženo v elektronické podobě. V EA je (v PJ) nastaven mechanismus kontrolních míst, ze kterých jsou podávány zodpovědnými osobami průběžné zprávy dle harmonogramu Plánu porad (pravidelné hodnocení BSC, analýza neshod ze sešitů, hodnocení žáků a studentů, hodnocení poradenství). Závěry kontroly využívá ŘŠ k hodnocení jednotlivých podřízených a ke stanovování okamžité nápravy, nápravných či preventivních opatření. Škola má vypracovaný plán kontrolní činnosti na školní rok a plán QMS, který bude do plánu kontrolní činnosti zapracován. Seznam provedených vnitřních kontrol ve školním roce 2007/08 je uveden v příloze Plán kontrolní činnosti. Proběhly všechny plánované kontroly: nedostatek hospitační činnost vedoucích pracovníků/malý počet. Závěr: plněno Hodnocení stavu realizovaných preventivních opatření a opatření k nápravě Preventivní opatření a opatření k nápravě, která byla r (od září do prosince) řešena celkem 36krát (viz Protokoly k IA neshody byly odstraněny ). V závěrečné zprávě z výstupního auditu bylo identifikovány čtyři neshody, z toho jedna systémová, které byly do odstraněny. Neshody z VA se vztahovaly především k vedení dokumentace- chyběly dokumentované postupy Řízení dokumentů a záznamů, Řízení IA, Řízení neshody, opatření k nápravě a prevenci. Bylo shledáno, že dokumenty jsou nedostatečně identifikovány, včetně záznamů. Běžné neshody, které se vyskytují v pedagogickém procesu, řešili jednotliví vyučující operativně za chodu, závažnější zapisovali do sešitu neshod. Na pedagogické radě byly zapsané neshody analyzovány. Za období školního roku 2007/2008 (do ) pak byla přijata 3 preventivní opatření a opatření k nápravě. Viz. Protokolu o neshodě, opatření k nápravě a prevenci. Závěr : plněno Výkonnost procesů a shoda produktu Všechny procesy byly ve školním roce 2007/08 předmětem zpráv z auditů a hodnotících zpráv na pedagogických poradách všechny lze hodnotit jako funkční, jejich dokumentace doznala četných úprav. Na základě analýzy, funkčnosti systému, sběru metrik z BSC a sledování podstatných činností definovaných procesů (deset realizačních procesů) se interní auditorka s ŘŠ shodly na úpravě a redukci stávajícího systému realizačních procesů (místo deseti šest výběr studentů, 3.2 příprava kurikula a výuky, 3.3 průběh výuky (vč. klasifikace jako 3.3.1), 3.4 poradenství a podpůrné procesy, 3.5 inovace, projekty a rozvoj školy, 3.6 osobnostní růst a komunita). V průběhu školního roku byly pravidelně sledovány všechny výkonové ukazatele s výsledky uvedenými výše v tabulce a BSC kartách. Shoda produktu je sledována v EA prostřednictvím kontroly (porovnáním) TK s tematickými plány předmětů, hospitacemi, hodnotícími pohovory se všemi zaměstnanci, dále porovnáním Organizace školního roku s uskutečněnými akcemi, poradami, kontroly finančních plánů, plánů image, plánu poradenství aj. Z provedené kontroly bylo zjištěna shoda naplánovaného kurikula s odučeným. Závěr: plněno Hodnocení vzdělávání Naplánované kurikulum, včetně cílů stanovených v tématických plánech, bylo ve školním roce 2007/08 pedagogy splněno. Žáci, studenti a vyučující školy absolvovali všechny naplánované akce, které byly stanoveny v Organizaci školního roku, popř. uvedené v tématických plánech jednotlivých 21

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1. Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/06. Obecná část.. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010 1. Obecná část Název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Adresa: Salmovská 8/1538, 120 00 Praha 2 Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více