Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/ Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol IČO: Tel./Fax.: IZO SOŠ , IZO VOŠ Zřizovatel: Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Jungmannova 9, Praha 1 3. Vedení školy ředitel: Ing. Alexandr Slabý tel.: statutární zástupkyně, zástupkyně pro SOŠ: Mgr. Jitka Jarošová tel.: zástupkyně pro VOŠ: PhDr. Jarmila Rollová tel.: Výchovně vzdělávací program přehled učebních plánů Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Absolventi jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto jejich uplatnění může být v celé sociální sféře, v zařízeních soukromých, církevních a státních. Vzdělání získané na Evangelické akademii je rovnocenné vzdělání získanému v ostatních středních a vyšších školách ( 57c zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /20-22 s účinností od Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena i vyšší odborná škola sociálně právní jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Rozhodnutím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl na dobu pěti let schválen experimentální studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Podle posledního rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne je zařazení do sítě škol s účinností od následující: Střední sociální škola J Sociální činnost 1

2 75 41 J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 2 roky M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 5 let M/007 Sociální činnost denní studium délka studia 4 roky M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství denní studium délka studia 4 roky M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium délka studia 4 roky Vyšší odborná škola N Sociální činnost N/003 Sociálně právní činnost denní studium délka studia 3 roky N/003 Sociálně právní činnost dálkové studium délka studia 4 roky Učební plány jednotlivých studijních oborů viz příloha K dennímu studiu oboru Sociální činnost sociální vychovatelství a Sociální činnost sociální pečovatelství přijímáme každý rok jednu třídu. Přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka, testu všeobecného přehledu, psychologického testu a ústního pohovoru. Uchazeči, kteří měli v posledních dvou ročnících ZŠ vyznamenání, jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Žáci, kteří mají zájem studovat na naší škole, by měli mít zejména silné sociální cítění. Přestože je Evangelická akademie školou církevní, není podmínkou k přijetí ke studiu příslušnost k církvi, ale vyžaduje se náboženská a rasová tolerance. První dva roky studia se připravují žáci obou zaměření společně, od třetího ročníku je třída rozdělena na dvě skupiny podle zaměření studijního oboru. V zaměření sociální pečovatelství jsou žáci připravováni zejména pro sociální službu seniorům a pro osobní asistenci lidem s postižením. V zaměření sociální vychovatelství jsou žáci připravováni zejména pro sociálně pedagogickou práci s dětmi s postižením, případně s dospělými s postižením a to pro práci v různých typech sociálních zařízení. K těmto cílům jsou zaměřeny i odborné předměty, jejichž jádro spočívá pro obě specializace v předmětech sociální péče, základy práva, speciální pedagogika. Sociálním pečovatelům jsou dále určeny předměty péče o nemocné a postižené a pečovatelská praxe, sociálním vychovatelům výtvarná výchova, hudební a dramatická výchova a vychovatelská praxe. Kromě odborných předmětů škola vyučuje běžným všeobecně vzdělávacím předmětům a klade důraz na jazykové vzdělání. Ve škole se vyučuje němčina a angličtina včetně konverzace v obou jazycích. Dále si žáci mohou zvolit některý z výběrových předmětů, v letošním roce jsme nabízeli výuku znakové řeči, romistiky a francouzštiny. Vzhledem ke svému zaměření škola klade důraz na integraci postižených žáků. Škola má vybudovaný bezbariérový vstup do hlavní budovy a do knihovny, žákům s postižením jsou k dispozici speciální pomůcky. V rámci schváleného experimentu probíhá dvoustupňové dálkové studium oboru J/002 a M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Žáci jsou připravováni pro práci romských asistentů, romských poradců a terénních pracovníků. Romská 2

3 národnost není podmínkou pro přijetí ke studiu. Vyžaduje se však znalost romského prostředí, kontakt s romskou komunitou, motivace pro práci s romskými klienty. Většina studentů tohoto oboru se hlásí k romské národnosti. Přes zvyšující se náročnost studia v druhém stupni pokračuje většina žáků v dalším studiu. Specifikem oboru je velký podíl žáků, pro které je studium finančně náročné (studenti jsou z celé České republiky, musí si hradit dojíždění a ubytování). Většinu těchto problémů pomáhá studentům řešit MŠMT formou stipendia z programu podpory romské středoškolské mládeže. Z kapacitních důvodů neotevíráme toto studium každý rok. Ve školním roce 2003/2004 jsme měli druhý a pátý ročník. Na základě zkušeností z experimentu škola zpracovala učební dokumenty, které předložila MŠMT ke schválení a očekává, že obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit bude zařazen jako řádný studijní obor. Studium vyšší odborné školy sociálně právní obor N je určeno maturantům, kteří mají zájem pracovat v sociální oblasti. Do prvního ročníku každoročně přijímáme jednu třídu, přijímací zkoušky se skládají z testu ze základů práva, státní správy a samosprávy ČR, psychologického testu, jazykového testu (angličtina nebo němčina) a ústního pohovoru. Vyšší odborná škola sociálně právní připravuje diplomované sociální pracovníky. Denní studium je tříleté, ukončené absolutoriem, dálkové studium je čtyřleté, ukončené taktéž absolutoriem. Obsahem studia je zejména psychologie, speciální pedagogika, sociologie, sociální politika, teorie a metody sociální práce, etnické a národnostní menšiny a cizí jazyk, tj. němčina nebo angličtina. Vzhledem ke svému zaměření přijímáme i studenty s postižením, zejména tělesným, popř. smyslovým. Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 8 tříd denního studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci a vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků. 5. Stručná charakteristika školy Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben pro jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku jazyků a výpočetní techniky. V učebně výpočetní techniky je 18 studentských počítačových pracovišť a jedno pracoviště pro vyučujícího. Všechny počítače v učebně jsou propojeny do sítě a je možno na nich pracovat s Internetem. V knihovně se studovnou pro žáky i učitele školy je dalších osm počítačových pracovišť včetně připojení k Internetu. Knihovnu se studovnou mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky obvykle do 16 nebo do 18 hodin. Počítače propojené do sítě a s připojením k Internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy. Velké finanční prostředky jsou každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury. Stávající prostory však nestačí pro výuku všech typů studia. Z tohoto důvodu měla ve školním roce škola pronajaté ještě jedno patro (4 učebny a 1 kabinet) v pavilonu D bývalé základní školy v Choceradské ulici. Ke dni byla smlouva o pronájmu ukončena. Pro výuku tělesné výchovy si škola pronajímá tělocvičnu v nedaleké sokolovně. Škola má připraveny 3 předběžné studie stavebních úprav budovy. Pokud by se některá z nich realizovala, byly by všechny prostory pro výuku v jednom objektu. V současné době však na takové úpravy nemá škola dostatek finančních prostředků. 3

4 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přep.pracovníci k fyzické osoby pedagogičtí 50 14, ,8 nepedagogičtí* 6 2,9 6 2,9 Celkem : 56 17, ,7 *provozní pracovníci + pracovníci ŠJ a technicko-hospod.pracovníci, počet pracovníků vykonávající náhr.voj.službu: 0 k přep. pracovníci b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen c) kvalifikace pedagogických pracovníků podle vyhl. 139/1997 Sb. (odborná a pedagogická způsobilost) k V současné době je kvalifikovanost učitelů Evangelické akademie na velmi dobré úrovni. Teoretické předměty vyučují kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdělaní učitelé, na vyšší odborné škole vyučují i vysokoškolští pedagogové. Pouze praktické vyučování zabezpečují pedagogové buď s úplným středním odborným vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním podle příslušné aprobace. stupeň vzdělání počty pracovníků Mgr. Bc. jiný titul vysokoškolské vzdělání pedagogické jiné vysokoškolské vzdělání a DPS 0 2 jiné vysokoškolské vzdělání bez DPS 11 9 vyšší odborné s absol.ped.směru vyšší odborné s absol. neped. s DPS vyšší odborné a absol. neped. bez DPS střední s maturitou pedagog.směru 0 střední s maturitou neped.směru s DPS 0 střední s maturitou neped. směru bez DPSD 5 počet plně kvalifikovaných pedagogů celkem : 15 SOŠ 25 VOŠ počet částečně kvalifikovaných pedagogů celkem : 12 SOŠ 0 VOŠ počet nekvalifikovaných pedagogů celkem : 2 SOŠ 1 VOŠ Pozn.: Někteří učí na SOŠ i VOŠ, na VOŠ se nesleduje DPS. d) aprobovanost výuky SOŠ pracovníci počet % aprobovaní 147 vyučovacích hodin týdně 88 neaprobovaní 20 vyučovacích hodin týdně 12 VOŠ pracovníci počet % aprobovaní 113 vyučovacích hodin týdně 92 4

5 neaprobovaní 10 vyučovacích hodin týdně 8 e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku počet, důvody 1 mateřská dovolená f) nově přijatí absolventi učitelského studia počet, odbornost: 2, z toho 1 čeština, 1 dějepis g) nově přijatí absolventi neučitelského studia počet, odbornost: 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků forma studia vzděl.instituce obor počet délka trvání krátkodobé kurzy Diakonie ČCE praxe 1 4 dny PC Střední Čechy instruktor školního 1 7 dní lyžování Diakonie Stetten klient s postižením 2 7 dní PC Praha multikulturní 1 21 hodin vzdělávání GOPAZ ECDL 1 1 den dlouhodobý kurs Česká arteterapeutická Systematický kurs 1 asociace arteterapie Sdružení pro Videotrénink interakcí 1 videotrénink interakcí studium při zaměst. JČU učitelství náboženství a 1 5 let etiky pro SŠ Universitet Wien pedagogika a etnografie 1 5 let i) stálí a externí pedagogičtí pracovníci školy stálí pracovníci externí pracovníci celkem z toho ženy Údaje o zařízení a) počet tříd a žáků, počet ročníků v oboru studijní obory kód délka forma počet žáků počet tříd studia studia A B A B Sociální činnost M 4 roky denní /008,009 Soc. činnost v prostř let dálkové etn. minorit J/002,M/010 Sociálně právní N / 3 roky denní činnost Sociálně právní činnost A) údaje k B) údaje k N / roky dálkové b) průměrný počet žáků na třídu SOŠ: 29,5 za školní rok 2002/2003 5

6 28,25 za školní rok 2003/2004 VOŠ: 23,3 za školní rok 2002/ za školní rok 2004/2004 průměrný počet žáků na učitele SOŠ: 21 za školní rok 2002/ ,6 za školní rok 2003/2004 VOŠ: 17,8 za školní rok 2002/ ,3 za školní rok 2003/2004 c) srovnání se školním rokem 2002/2003: Vše stejné jako v předchozím roce. d) výuka cizích jazyků jazyk počet žáků angličtina 70 SOŠ, 98 VOŠ němčina 42 SOŠ, 40 VOŠ francouzština italština španělština a další e) údaje o přijímacím řízení údaje pro šk.rok 2003/2004 SOŠ VOŠ počet přihlášených celkem počet přijatých celkem údaje pro šk.rok 2004/2005 SOŠ VOŠ počet přihlášených celkem počet přijatých po prvním kole počet přijatých po druhém kole 7 22 počet přijatých celkem počet nepřijatých z toho dívek 40/34 72/63 počet volných míst 0 0 I v letošním roce byla v naší škole přibližně dvojnásobná poptávka po vzdělávání v poměru ke studijním místům. Na vyšší odbornou školu bylo druhé kolo přijímacích zkoušek 26. srpna f) SOŠ prospěch a chování žáků: prospěch - denní studium Ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl opakující vyznamenáním celkem žákyně 2. ročníku budou vykonávat opravnou zkoušku 22. září 2004 vyloučení žáci - denní studium ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování 6 z jiných důvodů

7 celkem počet žáků, kteří odešli na vlastní žádost: 2 chování žáků - denní studium ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojivé celkem zameškané hodiny - denní studium průměrný počet zameškaných hodin na žáka 146 omluvených průměrný počet zameškaných hodin na žáka 5,56 neomluvených nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny: velká absence, neomluvená absence prospěch ostatní formy studia (dálkové/externí) ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl opakující vyznamenáním 2. 30/2 9/0 21/1 3. 0/1 0/0 0/1 4. 0/1 0/1 0/ /0 4/0 16/0 celkem 50/4 13/1 37/2 1 externí žákyně bude vykonávat opravnou zkoušku 22. září 2004 vyloučení žáci - ostatní formy studia (dálkové/externí) ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů 2. 5/0 0/0 0/0 5/0 3. 0/0 4. 0/0 5. 0/0 celkem 5/0 0/0 0/0 5/0 počet žáků, kteří odešli na vlastní žádost: 1 žákyně přerušila studium z důvodu mateřství nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny: absence VOŠ prospěch žáků: Prospěch formou prospěl, prospěl s vyznamenáním se nesleduje. g) výsledky maturitních zkoušek denní studium počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk.rok 2002/ šk.rok 2003/ počet žáků nepřipuštěných k maturitě: 0 7

8 ostatní formy studia (dálkové/externí) počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk.rok 2002/ šk.rok 2003/ /1 0 5/ počet žáků nepřipuštěných k maturitě: 2 maturitní zkouška odložena z důvodu nemoci: 1 výsledky závěrečných zkoušek (ukončení 1. stupně v rámci experminentálního studia) ostatní formy studia (dálkové) počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk.rok 2002/ šk.rok 2003/ počet žáků nepřipuštěných k závěrečné zkoušce: 2 závěrečná zkouška odložena z důvodu nemoci: 1 výsledky absolutoria denní studium počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk.rok 2002/ šk.rok 2003/ pozn.: jedna odstoupila pro nemoc ostatní formy studia (dálkové) počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk.rok 2002/ šk.rok 2003/ absolutorium šk. roku 2003/2004 se bude konat h) přijímací řízení na vyšší typ školy: SOŠ počet hlásících se na vysoké školy: 25 přijatých: 6 na jiný typ školy: 20 přijatých: 10 počet odcházejících do praxe: 5 VOŠ nesleduje se Absolventi naší školy se dobře uplatňují v profesi, pro kterou jsou připravováni tj. v sociálních zařízeních, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v mateřských školkách pro postižené děti, ve stacionářích a to zejména církevních - Diakonie a Charita, soukromých i státních. Absolventi jsou úspěšní při přijímání k vysokoškolskému studiu zejména na obory: speciální pedagogika, učitelství, sociální práce, umělecky zaměřené obory a teologii. Do zaměstnání jsou naši absolventi přijímáni vstřícně zejména u těch zaměstnavatelů, u kterých vykonávali praxi. i) speciální výchova a vzdělávání 8

9 Integrovaní žáci se zdravotním postižením Zrakově postižení 1 Tělesně postižení 8 S více vadami 2 S vývojovými poruchami učení - 5 Integrace žáků s postižením Škola, vzhledem ke svému zaměření, klade důraz na integraci žáků s postižením, zejména fyzickým a částečně i smyslovým, mezi zdravé a to z důvodů jednak etických a jednak odborných: žáci se ve vztahu k postiženým spolužákům připravují i na své budoucí povolání, kdy se učí v přirozených situacích ohleduplnosti a pomoci druhým bez falešného soucitu. Škola má vybudovaný bezbariérový vchod a bezbariérové sociální zařízení. Žákům s postižením jsou upraveny povinnosti a podmínky studia vzhledem k jejich postižení a mají možnost konzultace se školním psychologem a speciálním pedagogem. Pro tyto žáky jsou zpracovány individuální studijní plány přizpůsobené jejich postižení. 8. Cizí státní příslušníci Stát počet žáků SOŠ počet žáků VOŠ Slovenská republika 1 0 Kazachstán Mimoškolní aktivity Na základě přiděleného grantu byl v období od listopadu do března realizován sportovní projekt Seznámení s netradičními sporty na Hamru zaměřený na volnočasové aktivity žáků školy. Tohoto programu se zúčastnilo 60 žáků SOŠ. Dále se družstvo dívek a družstvo chlapců zúčastnilo Středoškolské futsalové ligy. 10. Školní družina, školní klub Družinu nemáme. 11. Školní stravování Žáci naší školy se stravují ve školní jídelně ZŠ Na Chodovci v počtu cca 50 žáků. 12. Domov mládeže Škola nemá vlastní domov mládeže. Spolupracujeme se třemi pražskými domovy mládeže. 13. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Sportovního lyžařského kursu pro 1. ročník SOŠ se zúčastnilo 25 žáků SOŠ, sportovně - turistického kurzu 40 žáků SOŠ, zahajovacího pobytu pro 1. ročník VOŠ 35 žáků. 14. Výchovné a kariérní poradenství, spolupráce s PPP Vzdělávací program školy je doplněn i výchovným a psychologickým poradenstvím a poradnou pro žáky, zejména pro žáky s postižením, aby se včas podchytily vznikající problémy. Poradna funguje v rozsahu 2 hodiny týdně. Jako křesťanská škola nabízíme jednou týdně duchovní setkání a možnost rozhovoru se spirituálem naší školy, který slouží jak žákům, tak vyučujícím. 15. Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek Žáci školy jsou připravováni pro práci v sociální oblasti. Proto je ve všech studijních 9

10 oborech součástí výuky rozsáhlý program prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek (například v předmětech psychologie, osobnostní výchova, pedagogika, vybrané sociální problémy). Ve škole pracuje protidrogová koordinátorka, které realizuje své vlastní programy. V prvním ročníku SOŠ pořádá besedu se žáky na téma Návykové látky. Dále využívá nabídek z protidrogových center. 16. Výše školného za rok Na SOŠ se školné neplatí, na VOŠ se platí ,- Kč celkem za celé denní studium. 17. Výsledky z poslední provedené kontroly ČŠI, případně jiných kontrol Ve školním roce 2003/2004 nebyla na škole inspekce ČŠI. Poslední inspekce byla provedena ve školním roce 2000/2001, č.j.: / Finanční kontroly z magistrátu hl. m. Prahy a z pražské správy sociálního zabezpečení proběhly bez závad. 18. Rada školy Při Evangelické akademii byla s účinností od 1. prosince 1999 zřízena Rada školy. Rada má nyní 14 členů. Čtyři z nich jsou zástupci plnoletých studentů, jedna je zástupkyně rodičů neplnoletých studentů, pět z nich jsou zástupci pedagogického sboru, čtyři jsou zástupci zřizovatele. Jednání rady probíhají podle potřeby 4x do roka. Jednání, nebo jen jejich části, se na pozvání účastní ředitel školy, ekonom školy, případně další pracovníci školy podle požadavků rady. 19. Zahraniční kontakty školy Nejbližšími našimi zahraničními školami a pracovišti jsou evangelické vyšší odborné sociální školy v SRN a německá evangelická Diakonie. V rámci spolupráce škola zajišťuje návštěvy našich vyučujících a praxe studentů v německých evangelických zařízeních a naopak návštěvy vyučujících a studentů u nás. Naše škola spolupracuje i s rakouskými evangelickými školami a uskutečňuje prázdninové praxe studentů v Diakonii Gallneukirchen. Od školního roku 2001/2002 jezdí naši studenti na zahraniční praxe i v rámci projektu Leonardo. 20. Další informace o škole, které považujete za důležité Součástí činnosti školy jsou slavnostní bohoslužby na začátku a na konci školního roku, dále vánoční a velikonoční bohoslužby. Žáci školy se zapojují do dobrovolnických akcí na podporu sociální oblasti sbírky Bílá pastelka, sbírky na podporu SOS centra Diakonie ČCE, dnů seniorů od Život 90. Evangelická akademie Praha úzce spolupracuje s Fakultou humanitních studií University Karlovy. Evangelická akademie Praha zajišťuje pro FHS výuku certifikovaného programu Sociální práce a pastorace. Dále Evangelická akademie Praha spolupracuje s dalšími vyššími odbornými školami zaměřenými na sociální práci a to zejména v rámci Asociace vzdělavatelů v sociální práci, dále v rámci Asociace sociálních pracovníků a Asociace vyšších odborných škol. V neposlední řadě spolupracuje naše škola s ostatními církevními školami a zejména se školami, které jsou zřízeny Synodní radou ČCE. 10

11 Zpráva o hospodaření za rok 2003 (v tis. Kč) Náklady 9367 Spotřeba materiálu papír, tiskopisy 53 - drobný hmotný majetek knihy, časopisy, nahrávky 70 - úkl., hyg., čist. a ochr ostatní předměty a materiál 0 Spotřeba energie elektřina vodné a stočné 16 - teplo 161 Služby opravy a udržování 46 - cestovné reprezentace 12 - výkony spojů software 0 - odborné služby nájemné ostatní služby 289 Osobní náklady mzdové náklady zdravotní pojištění sociální pojištění stravování zaměstnanců 89 - ostatní sociální náklady 0 Ostatní náklady 91 - pojištění 16 - bankovní operace 16 - odpisy invest. majetku 36 - jiné ostatní náklady 23 Výnosy 9574 Výnosy z hlavní činnosti školné a poplatky žáků ostatní výnosy hlavní činnosti 1 Výnosy z vedlejší činnosti 4 - ze vzdělávacích akcí 0 - ostatní výnosy z vedl. 4 Provozní dotace dotace MŠMT dotace Hl. m. Praha 462 Ostatní výnosy příspěvky nadací úroky z bankovních účtů 22 - dary 35 Hospodářský výsledek 207 V Praze dne 10. září 2004 Mgr. Jitka Jarošová ředitelka školy Příloha: Přehled učebních plánů 11

12 Tato výroční zpráva byla projednána v Radě školy dne 8. září

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Anglo-německá obchodní akademie VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. zák. v platném znění a vyhláškou č. 15/2005 Sb. zák.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více