Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: Č. obj: Školní rok /2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje Komenského 1534, Lysá nad Labem tel: fax:

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Zřizovatel: Středočeský kraj IČ: IZO ředitelství školy: Číslo telefonu: Číslo faxu: ová adresa: Internetové stránky: Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky školy: ICT koordinátor: Výchovný poradce: Prevence sociálně patologických jevů: Seznam členů školské rady: RNDr. Ivana Dvořáková Mgr. Vlasta Sloupová Ing. Jiří Elicer, CSc. Mgr. Bohuslava Svobodová Mgr. Alena Langová PHDr. Věra Štychová - předsedkyně (zástupce pedagogického sboru) Pavel Krpálek (zástupce nezletilého žáka) Martina Havelková (zástupce zřizovatele) Poslední změna zařazení do školského rejstříku: Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 je příspěvkovou organizací zřízenou dne 1. dubna 1995 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 18. září 2001, podle 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. b) a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se dnem stal zřizovatelem školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 25 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy. stránka 2 (celkem 34)

3 Doplňková činnost je realizována formou kurzů výpočetní techniky, písemné a elektronické komunikace, cizích jazyků a přípravných kurzů matematiky. Materiálně technické podmínky pro výuku Škola je umístěna v budově města Lysá nad Labem, která se skládá z více pavilonů a užívají ji kromě nás dvě základní školy. Máme pronajaté prostory dvou pavilonů (z toho jeden částečně) a tělocvičnu za symbolickou cenu 24,- Kč ročně. Městský úřad Lysá n. L. škole poskytuje finanční prostředky na běžnou údržbu pronajatých prostor. Prostředí školy je velice pěkné, hlavní pavilon je zateplený a má nová okna. Počet kmenových a odborných učeben vyhovuje kapacitě školy. Nevýhodou je umístění tří učeben a jednoho kabinetu v odlehlé části budovy v pavilonu základní školy. Vedení OA má záměr vybudovat vestavbu v půdním prostoru v pavilonu C, který má celý pronajatý. Tím by se podařilo mít všechny učebny v jednom pavilonu a uvolnit druhý pavilon pro ZŠ. Tento záměr podporuje náš zřizovatel Středočeský kraj, majitel budovy město Lysá nad Labem i vedení obou základních škol. Škola má tři učebny vybavené žákovskými PC (v každé stanic), dvě jazykové učebny a tělocvičnu.vybavení školy výpočetní technikou je blíže popsáno v kapitole 12. Nové vybavení V době od srpna do prosince 2007 jsme inovovali vybavení školy. Jednu počítačovou učebnu jsme vybavili novým souborem PC s LCD monitory. Tato investiční akce byla realizována z investičního fondu školy. Nově vybavená počítačová učebna stránka 3 (celkem 34)

4 Druhá počítačová učebna, v níž se vyučuje převážně písemná a elektronická komunikace, byla vybavena novými pojízdnými židlemi s nastavitelnou výškou sedáku a opěradla. Dosáhlo se tím zlepšení podmínek pro správné sezení žáků. Tato akce byla hrazena z mimořádné dotace Středočeského kraje. Odborná učebna pro výuku písemné a elektronické komunikace Jednu z jazykových učeben jsme vybavili novým nábytkem, který splňuje hygienické normy a umožňuje interaktivní výuku cizích jazyků. Toto zařízení bylo nakoupeno z provozních prostředků školy. Jazyková učebna stránka 4 (celkem 34)

5 Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, formou denního čtyřletého studia realizuje výuku dvou studijních oborů: M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č.j / M/002 Ekonomické lyceum podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne , č.j / Žáci obou oborů studují povinně dva cizí jazyky z nabídky: anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Ve třetím ročníku si letos každý žák volil jeden tříhodinový seminář z nabídky: aplikovaná ekonomika, marketing, zeměpis cestovního ruchu nebo třetí cizí jazyk. Ve čtvrtém ročníku jsme pro všechny žáky zařadili dvouhodinová ekonomická cvičení, hodinový předmět obchodní korespondence v cizím jazyce (každý žák hodinu v anglickém a hodinu ve druhém studovaném jazyce) a někteří pokračovali ve studiu třetího cizího jazyka. Žáci tohoto ročníku volili také dvouhodinový seminář z nabídky: matematická cvičení, základy společenských věd, rétorika a jeden hodinový z nabídky: bankovnictví, ekonomika cestovního ruchu. Učební plány pro školní rok M/002 Ekonomické lyceum podle učebních dokumentů schválených MŠMT dne , č.j / Název předmětu Povinné předměty Počet hodin 1.ročník 2.ročník 3.ročník Český jazyk a liter Cizí jazyk Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Psychologie Společenská kultura Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Tělesná výchova Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Výběrové Aplikovaná ekonomie Marketing Zeměpis cest. ruchu stránka 5 (celkem 34)

6 Celkem stránka 6 (celkem 34)

7 63-41-M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených MŠMT dne 23. srpna 2001, č.j / j. Název předmětu Počet hodin Povinné předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika Dějepis Občanská nauka Tělesná výchova Hospodářský zeměpis Informační technologie Pís. a el. komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zbožíznalství Ekonomická cvičení Obchodní koresp.v cizím Výběrové Aplikovaná ekonomie Marketing Zeměpis cest. ruchu Ruský jazyk Matematický seminář Základy spol. věd Ekonomika cest. ruchu Rétorika Bankovnictví Celkem stránka 7 (celkem 34)

8 Příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce V červnu 2007 byly schváleny RVP pro oba vyučované obory a od bude škola vyučovat obory: M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum Vedení školy vypracovalo plán tvorby ŠVP: Činnost Termín Sebehodnocení školy školní rok 2006/07 Prostudování RVP září - listopad 2007 Jmenování koordinátora a řídícího týmu Srovnání RVP se stávajícími tematickými plány prosinec leden 2008 Příprava struktury a grafického uspořádání ŠVP leden - únor 2008 Vymezení celkové koncepce ŠVP leden - únor 2008 Vypracování konceptu absolventa OA Lysá nad Labem březen 2008 Sestavení učebního plánu duben 2008 Učební osnovy pro předměty květen - září 2008 Semináře po oborech společně s kolegy z OA SK podzim 2008 nebo jaro 2009 Učební osnovy - hodnocení žáků, plnění průřezových témat říjen - prosinec 2008 Kompletování ŠVP leden - únor 2009 Jazyková úprava ŠVP březen 2009 Grafická úprava ŠVP duben - květen 2009 Dokončení ŠVP červen 2009 Návštěva zahraničních škol 2009 V tomto školním roce se plán podařil realizovat pouze částečně, především tvorba učebních osnov jednotlivých předmětů se odložila na školní rok 2008/09. Školení NIDV se zúčastnila ředitelka školy, která je zároveň koordinátorkou tvorby ŠVP. Zúčastnila se konference o zkušenostech pilotních škol, které pořádalo NIDV. Dále navštívila Obchodní akademii Vlašim, která už vlastní ŠVP jako pilotní škola ověřuje. Společný projekt Obchodních akademií Středočeského kraje Dne se v Obchodní akademii Lysá nad Labem uskutečnilo setkání ředitelů a učitelů ze sedmi obchodních akademií Středočeského kraje. Během odpoledne jednali o spolupráci škol a o zapojení do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jednání se zúčastnila ing. Věra Chobotová, referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, která významně přispěla ke kvalitě jednání svými radami a aktuálními informacemi o čerpání ESF pro období Výsledkem jednání bylo podepsání partnerské smlouvy o společném projektu "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění" a vytvoření projektového týmu. stránka 8 (celkem 34)

9 Společné jednání zástupců obchodních akademií Středočeského kraje V týdnu od 31.března do 4. dubna 2008 projektový tým v níže uvedeném složení rozpracoval projektový záměr. Pro práci poskytl prostory bezplatně Krajský úřad Středočeského kraje. Ivana Dvořáková, RNDr. Věra Rampová, Ing. Jana Bílá, Ing. Marcela Bauerová, Ing. Zdeněk Víšek, Mgr. Libuše Horníková, Ing. Josef Švehla, Ing. ředitelka OA Lysá nad Labem, vedoucí projektového týmu učitelka OA Lysá nad Labem učitelka OA Kolín učitelka OA Příbram učitel OA Slaný učitelka MOA Rakovník učitel OA Beroun Během dubna a května byly provedeny další úpravy projektu tak, aby byl v souladu s novými pokyny MŠMT. Velkou pomoc poskytl odbor školství, mládeže a sportu a Evropské integrace Středočeského kraje. Konečné dopracování a podání projektu výborně provedla Ing. Věra Rampová. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Úkolem školy je umožnit žákům získat všeobecné a odborné vzdělání nutné pro další studium nebo pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodu, peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách ve státní a veřejné správě. Profilujícími předměty pro odbornou kvalifikaci absolventů jsou především ekonomika, účetnictví, cizí jazyky, informační technologie a písemná a elektronická komunikace. Na povinný vzdělávací základ navazuje ve 3. a 4. ročníku nabídka volitelných předmětů. K nejzajímavějším z nich jistě patří Aplikovaná ekonomie vyučovaná podle materiálů nadace Junior Achievement. V rámci tohoto předmětu opět v letošním roce pracovala studentská firma. Zaměstnanci firmy (žáci) si za předmět podnikání tentokrát zvolili výrobu a prodej školního časopisu. stránka 9 (celkem 34)

10 K prioritám školy patří výuka cizích jazyků. Škola nabízí výběr ze čtyř jazyků angličtina, francouzština, němčina a ruština. Studenti si volí kombinaci dvou cizích jazyků. Povinnou součástí výuky se od letošního roku v souladu s katalogy požadavků na státní maturitu staly obchodní korespondence v cizích jazycích. Přijímací řízení v roce 2008 bylo společné pro oba obory. Ze strany nových uchazečů byl větší zájem o obor Obchodní akademie než o obor Ekonomické lyceum. Kapacita školy byla naplněna v prvním kole, proto se další neuskutečnila. Žáci byli vybráni podle prospěchu na základní škole. 3. Školy a školská zařízení členění Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy Střední odborná škola/obchodní akademie IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DS 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DS ,42 12,21 Třída 4. B spolu s učiteli stránka 10 (celkem 34)

11 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou , M/004 Obchodní akademie , M/002 Ekonomické lyceum ,66 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ,13 Poznámka: Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. V průběhu školního roku 2007/2008 byly přijaty do prvního ročníku jdvě žákyně, přestoupily z jiné školy. Většina žáků je ze Středočeského kraje, čtyři žáci dojíždí do školy z kraje Praha. 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Nadaným žákům se věnujeme individuálně dle jejich nadání či zájmů, podporujeme je v jejich rozvoji a přípravě např. na další studium. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na škole nestudují. Jedna žákyně oboru ekonomické lyceum je osvobozena z klasifikace předmětu písemná a elektronická komunikace z důvodu zdravotního postižení. Žáci se sníženou tělesnou zdatností jsou uvolněni z tělesné výchovy a většinou zařazeni do zdravotní tělesné výchovy. Tento předmět má dotaci jedna vyučovací hodina týdně. Jeho cílem je naučit vhodné cviky a přesvědčit o nutnosti pravidelného cvičení podle aktuálního zdravotního stavu. Nově vyučující zařazuje cvičení s míči, které škola nakoupila. Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ Mentální postižení - Sluchové postižení - Zrakové postižení - Vady řeči - Tělesné postižení 1 Souběžné postižení více vadami - Vývojové poruchy učení a chování - Žádný žák neměl individuální studijní plán. stránka 11 (celkem 34)

12 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Přijímací řízení probíhalo pro oba obory společně. Žáci byli přijímáni podle bodového hodnocení. Postup výpočtu bodového hodnocení: 1. výchozím počtem bodů byl součet známek na vysvědčení za I. a II. pololetí 8. ročníku a za I. pololetí 9. ročníku ze všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie. 2. od součtu se odečetlo 1 10 bodů za výstupní hodnocení žáka 1-6 bodů za klasifikaci druhého cizího jazyka (2 body za každou známku výborný a 1 bod za každou známku chvalitebný z druhého cizího jazyka) 15 bodů u žáka, který přicházel z kvarty osmiletého gymnázia. Přijato bylo 60 žáků s nejnižším počtem takto získaných bodů. Během přijímacího řízení absolvoval každý uchazeč pohovor o studiu s ředitelkou nebo zástupkyní ředitelky. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2008/2009 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo (počet) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 2. kola (počet) přihl. přij. přihl. přij. Odvolání (počet) podaných kladně vyříz M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Celkem Poznámka: Všichni přijatí žáci jsou ze Středočeského kraje. Počet tříd 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem, včetně závěrečných ročníků (k ) Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 221 Prospěli s vyznamenáním 9 Prospěli 199 Neprospěli 13 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 2,39 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 57,77 stránka 12 (celkem 34)

13 Počet žáků hodnocených slovně: a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0 Opravné a doplňovací zkoušky se konaly v červnu (žákyně 4. ročníku) a v srpnu. Neprospělo celkem pět žáků, z toho tři požádali o opakování ročníku. Ostatní žáci prospěli. II. Výsledky maturitních zkoušek (k ) Maturitní zkouška Kód a název oboru Žáci konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/004 Obchodní akademie Z celkového počtu 55 žáků čtvrtých ročníků v květnu maturovalo 53, z toho čtyři neprospěli z jednoho předmětu. V září konalo maturitní zkoušku šest žáků, z toho čtyři opravnou. Předání maturitních vysvědčení na Městském úřadě v Lysé nad Labem stránka 13 (celkem 34)

14 8. Chování žáků Chování žáků (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola/obchodní akademie Snížená známka z chování byla udělena za hrubá porušení školního řádu. 9. Absolventi a jejich další uplatnění Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou Druh/typ školy Střední škola Obchodní akademie Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2006/2007 Z nich počet nezaměstnaných duben M/004 Obchodní akademie 57 5 Celkem 57 5 Počet nezaměstnaných v dubnu 2008 není pouze z aktuálního školního roku. 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin Počty žáků ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický Německý Ruský Francouzský Poznámka: započteny jsou i skupiny volitelného třetího cizího jazyka. stránka 14 (celkem 34)

15 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí Jazyk celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Výuka jazyků je na vysoké úrovni, všichni učitelé jsou aprobovaní a mají praxi. Dále se zdokonalují v jazykových dovednostech při akcích, které pořádáme pravidelně spolu s německými a francouzskými školami. Učitelka anglického jazyka, zástupkyně ředitelky školy, absolvovala v době letních prázdnin dvoutýdenní kurz anglického jazyka a metodiky výuky angličtiny v Londýně pořádaný agenturou Sokrates. Dočasně u nás vyučovala anglický jazyk paní Julie Prevratil, rodilá mluvčí a zároveň plně aprobovaná učitelka jazyka. Nejprve to byl zástup za nemoc, později vyučovala konverzaci v několika třídách po dobu svého pobytu v Čechách. V průběhu roku jsme v hodinách anglického jazyka využili nabídky amerických lektorů Degner Amy Ruth a Espinoza Charles Anthony, kteří několikrát konverzovali s našimi žáky a učiteli. Při výuce v prvním ročníku přetrvává problém způsobený velmi rozdílnými znalostmi, se kterými žáci přicházejí. Žáků, kteří se neučili anglický jazyk, je velmi málo, nemohou vytvořit samostatnou skupinu. Naopak žáků, kteří se již učili druhý jazyk - německý nebo ruský, je málo a musí se učit společně se začátečníky. Žáci využívají kurzy, které pro ně pořádáme v rámci doplňkové činnosti. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Ve škole jsou tři počítačové učebny. Dvě z nich slouží především pro výuku informačních technologií a písemné a elektronické komunikace. Třetí slouží převážně pro výuku odborných předmětů účetnictví, statistiky, aplikované ekonomie, ale i pro výuku ostatních předmětů včetně všeobecně vzdělávacích matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie, biologie, práva. Ve škole jsou celkem čtyři dataprojektory a jedna interaktivní tabule. Tato prezentační technika je využívána především v počítačových učebnách. Kabinety, sborovna a kancelář školy jsou vybaveny počítači, které jsou propojeny do sítě. Většina z nich má přístup na internet. Některé z počítačů již nevyhovují pro své stáří a s tím spojenou poruchovostí. Pracovním prostředím žáka a pedagoga je Windows 2000 nebo XP, Office 2000, 2003, Linux. Starší počítače jsou využity jako terminály pro W2000 terminal server. stránka 15 (celkem 34)

16 Škola je připojena k internetu mikrovlnným spojem, rychlost připojení je 512 kbit/s. Poskytovatelem připojení je firma Licanet. Spoj funguje bez problémů několik let. Škola má tři serverové počítače. Pomocí nich je zajištěno předávání informací mezi vedením školy, učiteli a žáky. Učitelé mají zřízeny schránky pro ukládání informací a schránky pro odevzdávání žákovských prací, pro informace určené pouze učitelům a vedení školy je zřízena speciální schránka. Pro předávání informací slouží také ové schránky zřízené pod veřejně dostupnými poskytovateli. Ke konci školního roku bylo zahájeno výběrové řízení na dodávku nového datového serveru, který zvýší kapacitu schránek a rychlost datové výměny informací. Škola má své www-stránky (www.oalysa.cz) a ovou adresu Spravuje je Ing. Jana Tomková, učitelka školy, aktualizaci provádí ve spolupráci s vedením školy a učiteli. 13. Údaje o pracovnících I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený Nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků Pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagogických pracovníků 27/22,86 6/4,0 21/18, ,93 Poznámka: Přepočtený znamená počet pracovníků přepočtený na úvazek 21 hodin za týden. Pracovní schůzka učitelů ve sborovně stránka 16 (celkem 34)

17 II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagogogickýp racovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek v hod/týden Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Doležal Z. učitel 21 Pedagogická fakulta Plzeň Mgr. 21 Dvořáková I. ředitelka 6 MFF UK Praha RNDr. 25 Titul Délka ped. praxe v letech Elicer J. učitel, ICT koordinátor 18 VŠCHT Praha Ing.,Csc. 31 Frymlová M. učitelka 16 FF UK Praha PhDr. 24 Juhaňáková J. učitelka 21 VŠE Praha, VŠ pedagogická v Hradci Králové Ing.,Mgr. 8 Kopecký V. učitel 23 ČVUT Praha Ing. 16 Kuncová M. učitelka 16 Univerzita J. A. Purkyně Brno PaedDr. 19 Langová A. učitelka, prevence sociálně patologických jevů 23 Pedagogická fakulta Ústí nad Labem Mgr. 22 Mlázovská R. učitelka 21 MFF UK Praha Mgr. 16 Podhajská D. učitelka 6 VŠE Praha Ing. 13 Pohanová učitelka 21 VŠE Praha Ing. 17 Procházková P. učitelka 12 Přírodovědná fakulta UK Praha RNDr. 37 Rampová V. učitelka 22 ČVUT Praha Ing. 12 Salačová M. Sloupová V. Svobodová B. učitelka Učitelka, zástupce ředitele učitelka, výchovný poradce 13 VŠE Praha Ing Pedagogická fakulta UK Praha Mgr Pedagogická fakulta UK Praha Mgr. 17 Šmídová A. učitelka 22 Univerzita J. A. Purkyně Brno Mgr. 20 Šmídová H. učitelka 18 Pedagogická fakulta UJEP - 1 Štychová V. učitelka 21 FF UK Praha PhDr. 24 Tomková J. učitelka 22 VŠE Praha Ing. 21 Žantovská Z. učitelka 23 FF UK Praha PhDr. 20 Osobní asistenty, asistenty pedagoga pro žáky a studenty se zdravotním postižením škola nemá. stránka 17 (celkem 34)

18 III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný Do 30 let let let let Nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,33 z toho žen ,83 IV. Aprobovanost výuky (k ) Celkový počet hodin Z toho odučených Předmět odučených týdně aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Informační technologie Dějepis 8 8 Hospodářský zeměpis 4 4 Zeměpis 4 4 Občanská nauka 6 6 Matematika Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Tělesná výchova Statistika 3 3 Fyzika 4 4 Chemie 4 4 Biologie 4 4 Zbožíznalství 4 4 Právo 6 6 Aplikovaná ekonomie 3 3 Marketing 3 3 Zeměpis cestovního ruchu 3 3 Matematická cvičení 2 2 Základy společenských věd 4 4 Psychologie 1 1 Společenská kultura 2 2 Ekonomická cvičení 8 8 Obchodní korespondence v anglickém jazyce 4 4 Obchodní korespondence v něm., fran., ruském jazyce 4 4 Rétorika 2 2 Bankovnictví 1 1 Ekonomika cestovního ruchu 1 1 Celkem stránka 18 (celkem 34)

19 V. Personální změny ve školním roce V tomto školním roce nedošlo k personálním změnám. V průběhu školního roku jsme řešili dlouhodobou nemoc učitelky anglického jazyka tím, že byla přijata na částečný úvazek a dobu dočasnou rodilá mluvčí, plně aprobovaná učitelka. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Učitelka českého jazyka dokončuje studium na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Učitel ekonomických předmětů absolvoval první rok doplňkového pedagogického studia na VŠE v Praze. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a) Počet akcí Akce Počet účastníků Jednodenní 11 Dvoudenní 1 Vícedenní 8 Celkem 20 b) Vzdělávací instituce, zaměření akcí VZSK Nymburk Sokrates FTK Olomouc EKO centrum Poděbrady OA Heroldovy sady MFF UK Praha, JČMF Descartes, NIDV KU SK CEVRO, Praha 1 AISIS Kladno c) Samostudium Učitelé se vzdělávali pro tvorbu ŠVP. lyžařský doškolovací kurz, cizinci ve škole jazykový kurz v Londýně tělovýchovný kurz ekologie ve výuce výuka ekonomických předmětů, využití dotykové tabule výuka matematiky tvorba ŠVP Jak napsat úspěšný projekt Tvůrčí a týmová práce v ekonomice - mediální výchova stránka 19 (celkem 34)

20 Náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2007/08 vynaloženo celkem ,- Kč, což je v průměru 977,- Kč na jednoho pracovníka. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou Při škole nepracují zájmové kroužky, většina žáků dojíždí. Škola každoročně připravuje pro žáky řadu akcí. Mimoškolní aktivity a) Exkurze 1. ročníky Městská knihovna, Den otevřených dveří KÚ SK Praha, Botanicus Ostrá, Výstaviště Lysá n. L. - Soutěž hasičských záchranných sborů 2. ročníky Plastform servis, s. r. o. Lysá n. L., TPCA Kolín, Vodárna Káraný, Senát ČR Praha, IQ PARK Liberec, výstaviště záchranných sborů 3. ročníky Výstava Lidé a peníze v České národní bance v Praze, moderní architektura v Praze 4. ročníky Okresní soud Nymburk, Úřad práce Nymburk - Soutěž hasičských b) Kurzy 1. ročníky seznamovací kurz v Lysé nad Labem, 2 dny v září ročníky sportovní kurz žáků v Nové Louce u Albrechtic n.v., 5 dní v červnu 2008 c) Odborná praxe Odborná praxe žáků 2. ročníků probíhala ve VZP Nymburk nebo na Výstavišti v Lysé nad Labem během školního roku tak, že každý žák absolvoval 1 týden. Na těchto pracovištích probíhá praxe pod odborným vedením pracovnic již po řadu let a má velmi dobrou úroveň. Zaměstnanci hodnotí kladně znalosti a dovednosti našich žáků, Výstaviště si pak najímá žáky také na víkendové a prázdninové brigády. Odborná praxe žáků 3. ročníků proběhla v době maturitních zkoušek a byla čtrnáctidenní. Žáci byli umístěni v různých firmách v Lysé n. L. a v okolí. O zahraničí praxi neprojevili žáci zájem. stránka 20 (celkem 34)

21 Programy a projekty Zapojení školy do mezinárodních programů V návaznosti na tříletý projekt Comenius organizovala naše škola setkání žáků OA Lysá nad Labem s německými žáky z gymnázia Radeberg, který je popsán v kapitole 11. Jazykové vzdělávání. Výlet česko-německé skupiny do Českého ráje V rámci programu Leonardo da Vinci mobility jsme připravili a předložili agentuře projekt Odborná praxe studentů OA Lysá nad Labem Nebyl podpořen. Žáci 3. ročníků realizovali projekt Kam po maturitě, jehož cílem je ujasnění všech možností, které se nabízejí po maturitě, rozvoj komunikačních dovedností, sebe- poznání, sebereflexe, odhad, improvizace, vyhledávání informací, jejich vyhodnocení, týmová práce žáků. Projekt Chování člověka za mimořádných událostí proběhl 21.dubna 2008 a byl tentokrát ve 3 tématech: - První pomoc (pod vedením studentek VOŠ MILLS Brandýs n/l) - Ochrana člověka za mimořádných událostí (skupinová práce s prezentací a praktické základy sebeobrany) - Zdraví a životní styl (beseda s instruktorkami STOB a tvorba zdravého jídelníčku, sportovní aktivity v tělocvičně) V rámci předmětu marketing uskutečnili žáci 3. ročníků 22. listopadu 2007 průzkum trhu v obchodních jednotkách v Praze. stránka 21 (celkem 34)

22 Spolupráce se zahraničními školami obsah, přínos, výsledky Škola spolupracuje s těmito školami: Humboldt Gymnasium, am Freudenberg 9, Radeberg, SRN Gymnasium Maria Ward, Holzmarkt 2, Bamberg, SRN Lycée Montdory, Le Pomtel, Thiers Cedex, Francie V letošním školním roce se uskutečnila tato setkání se žáky zahraničních partnerů: Návštěva Lysé nad Labem Ve dnech navštívili naši školu žáci a učitelé z partnerské školy v německém Radebergu. Ačkoli z původně plánovaného setkání všech čtyř škol, které se účastnily tříletého projektu Regionální identita - evropská identita (Obchodní akademie Lysá nad Labem, Obchodná akadémia Bratislava, Humboldt-Gymnasium Radeberg - SRN a Stewarton Academy - Skotsko), z nejrůznějších důvodů sešlo, užili si naši žáci pěkný týden alespoň s německými partnery a mohli si vyzkoušet jak komunikaci v anglickém, tak i v německém jazyce. Naši hosté si prohlédli Lysou nad Labem a zámecký park, sledovali spolu s našimi žáky na DVD film v anglickém znění, vyjeli na výlet autobusem na zámek Sychrov a do Českého ráje, hráli společně s učiteli volejbal, navštívili historickou vesničku Botanicus v Ostré, Prahu, Poděbrady a zúčastnili se páteční výuky v naší škole. Komunikace během celého pobytu probíhala anglicky nebo německy. Výměnný pobyt V týdnu od 17. do 21. září se uskutečnila 2. část výměnného pobytu s německými studenty Maria-Ward Gymnasia v Bambergu. Hosty se tentokrát stali studenti OA Lysá n./l., pedagogický doprovod prováděly Mgr.Langová a Ing. Salačová. Během týdenního pobytu absolvovali návštěvu Maria-Ward Gymnasia, prohlídku města Vamberk, setkání se zástupci Rady rodičů M-W-Gymnasia, zástupci hostitelských rodin a pedagogickým doprovodem, návštěvu Norimberka a císařského hradu Kaiserburg, vodního parku Atlantis, výlet do Fränkische Schweiz, kde navštívili Čertovu jeskyni s krásnými krápníky, a podnikli túru na zříceninu Neideck. Účastníci hodnotili akci jako velmi vydařenou. Odborná praxe francouzských studentů Vyučující francouzského jazyka zprostředkovala žákům Lycée professionnel Sonia Delaunay v Thiers z Francie odbornou praxi v podnicích v Lysé nad Labem. Na radnici je přijal spolu s našimi žáky tajemník Městského úřadu Ing. M. Dvořák. Dále po dobu dvouměsíční odborné praxe francouzských studentů v Lysé nad Labem probíhala neformální setkání francouzských studentů s našimi, během nichž mohli žáci komunikovat s rodilými mluvčími. Tato iniciativa pokračuje. Přijetí francouzských a českých studentů na radnici v Lysé nad Labem stránka 22 (celkem 34)

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola náměstí Republiky 3, 267 23 Lochovice Identifikátor školy: 600 043 061 Termín konání

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více