Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: Č. obj: Školní rok /2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje Komenského 1534, Lysá nad Labem tel: fax:

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Zřizovatel: Středočeský kraj IČ: IZO ředitelství školy: Číslo telefonu: Číslo faxu: ová adresa: Internetové stránky: Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky školy: ICT koordinátor: Výchovný poradce: Prevence sociálně patologických jevů: Seznam členů školské rady: RNDr. Ivana Dvořáková Mgr. Vlasta Sloupová Ing. Jiří Elicer, CSc. Mgr. Bohuslava Svobodová Mgr. Alena Langová PHDr. Věra Štychová - předsedkyně (zástupce pedagogického sboru) Pavel Krpálek (zástupce nezletilého žáka) Martina Havelková (zástupce zřizovatele) Poslední změna zařazení do školského rejstříku: Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 je příspěvkovou organizací zřízenou dne 1. dubna 1995 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 18. září 2001, podle 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. b) a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se dnem stal zřizovatelem školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 25 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy. stránka 2 (celkem 34)

3 Doplňková činnost je realizována formou kurzů výpočetní techniky, písemné a elektronické komunikace, cizích jazyků a přípravných kurzů matematiky. Materiálně technické podmínky pro výuku Škola je umístěna v budově města Lysá nad Labem, která se skládá z více pavilonů a užívají ji kromě nás dvě základní školy. Máme pronajaté prostory dvou pavilonů (z toho jeden částečně) a tělocvičnu za symbolickou cenu 24,- Kč ročně. Městský úřad Lysá n. L. škole poskytuje finanční prostředky na běžnou údržbu pronajatých prostor. Prostředí školy je velice pěkné, hlavní pavilon je zateplený a má nová okna. Počet kmenových a odborných učeben vyhovuje kapacitě školy. Nevýhodou je umístění tří učeben a jednoho kabinetu v odlehlé části budovy v pavilonu základní školy. Vedení OA má záměr vybudovat vestavbu v půdním prostoru v pavilonu C, který má celý pronajatý. Tím by se podařilo mít všechny učebny v jednom pavilonu a uvolnit druhý pavilon pro ZŠ. Tento záměr podporuje náš zřizovatel Středočeský kraj, majitel budovy město Lysá nad Labem i vedení obou základních škol. Škola má tři učebny vybavené žákovskými PC (v každé stanic), dvě jazykové učebny a tělocvičnu.vybavení školy výpočetní technikou je blíže popsáno v kapitole 12. Nové vybavení V době od srpna do prosince 2007 jsme inovovali vybavení školy. Jednu počítačovou učebnu jsme vybavili novým souborem PC s LCD monitory. Tato investiční akce byla realizována z investičního fondu školy. Nově vybavená počítačová učebna stránka 3 (celkem 34)

4 Druhá počítačová učebna, v níž se vyučuje převážně písemná a elektronická komunikace, byla vybavena novými pojízdnými židlemi s nastavitelnou výškou sedáku a opěradla. Dosáhlo se tím zlepšení podmínek pro správné sezení žáků. Tato akce byla hrazena z mimořádné dotace Středočeského kraje. Odborná učebna pro výuku písemné a elektronické komunikace Jednu z jazykových učeben jsme vybavili novým nábytkem, který splňuje hygienické normy a umožňuje interaktivní výuku cizích jazyků. Toto zařízení bylo nakoupeno z provozních prostředků školy. Jazyková učebna stránka 4 (celkem 34)

5 Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, formou denního čtyřletého studia realizuje výuku dvou studijních oborů: M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č.j / M/002 Ekonomické lyceum podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne , č.j / Žáci obou oborů studují povinně dva cizí jazyky z nabídky: anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Ve třetím ročníku si letos každý žák volil jeden tříhodinový seminář z nabídky: aplikovaná ekonomika, marketing, zeměpis cestovního ruchu nebo třetí cizí jazyk. Ve čtvrtém ročníku jsme pro všechny žáky zařadili dvouhodinová ekonomická cvičení, hodinový předmět obchodní korespondence v cizím jazyce (každý žák hodinu v anglickém a hodinu ve druhém studovaném jazyce) a někteří pokračovali ve studiu třetího cizího jazyka. Žáci tohoto ročníku volili také dvouhodinový seminář z nabídky: matematická cvičení, základy společenských věd, rétorika a jeden hodinový z nabídky: bankovnictví, ekonomika cestovního ruchu. Učební plány pro školní rok M/002 Ekonomické lyceum podle učebních dokumentů schválených MŠMT dne , č.j / Název předmětu Povinné předměty Počet hodin 1.ročník 2.ročník 3.ročník Český jazyk a liter Cizí jazyk Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Psychologie Společenská kultura Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Tělesná výchova Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Výběrové Aplikovaná ekonomie Marketing Zeměpis cest. ruchu stránka 5 (celkem 34)

6 Celkem stránka 6 (celkem 34)

7 63-41-M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených MŠMT dne 23. srpna 2001, č.j / j. Název předmětu Počet hodin Povinné předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika Dějepis Občanská nauka Tělesná výchova Hospodářský zeměpis Informační technologie Pís. a el. komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zbožíznalství Ekonomická cvičení Obchodní koresp.v cizím Výběrové Aplikovaná ekonomie Marketing Zeměpis cest. ruchu Ruský jazyk Matematický seminář Základy spol. věd Ekonomika cest. ruchu Rétorika Bankovnictví Celkem stránka 7 (celkem 34)

8 Příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce V červnu 2007 byly schváleny RVP pro oba vyučované obory a od bude škola vyučovat obory: M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum Vedení školy vypracovalo plán tvorby ŠVP: Činnost Termín Sebehodnocení školy školní rok 2006/07 Prostudování RVP září - listopad 2007 Jmenování koordinátora a řídícího týmu Srovnání RVP se stávajícími tematickými plány prosinec leden 2008 Příprava struktury a grafického uspořádání ŠVP leden - únor 2008 Vymezení celkové koncepce ŠVP leden - únor 2008 Vypracování konceptu absolventa OA Lysá nad Labem březen 2008 Sestavení učebního plánu duben 2008 Učební osnovy pro předměty květen - září 2008 Semináře po oborech společně s kolegy z OA SK podzim 2008 nebo jaro 2009 Učební osnovy - hodnocení žáků, plnění průřezových témat říjen - prosinec 2008 Kompletování ŠVP leden - únor 2009 Jazyková úprava ŠVP březen 2009 Grafická úprava ŠVP duben - květen 2009 Dokončení ŠVP červen 2009 Návštěva zahraničních škol 2009 V tomto školním roce se plán podařil realizovat pouze částečně, především tvorba učebních osnov jednotlivých předmětů se odložila na školní rok 2008/09. Školení NIDV se zúčastnila ředitelka školy, která je zároveň koordinátorkou tvorby ŠVP. Zúčastnila se konference o zkušenostech pilotních škol, které pořádalo NIDV. Dále navštívila Obchodní akademii Vlašim, která už vlastní ŠVP jako pilotní škola ověřuje. Společný projekt Obchodních akademií Středočeského kraje Dne se v Obchodní akademii Lysá nad Labem uskutečnilo setkání ředitelů a učitelů ze sedmi obchodních akademií Středočeského kraje. Během odpoledne jednali o spolupráci škol a o zapojení do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jednání se zúčastnila ing. Věra Chobotová, referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, která významně přispěla ke kvalitě jednání svými radami a aktuálními informacemi o čerpání ESF pro období Výsledkem jednání bylo podepsání partnerské smlouvy o společném projektu "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění" a vytvoření projektového týmu. stránka 8 (celkem 34)

9 Společné jednání zástupců obchodních akademií Středočeského kraje V týdnu od 31.března do 4. dubna 2008 projektový tým v níže uvedeném složení rozpracoval projektový záměr. Pro práci poskytl prostory bezplatně Krajský úřad Středočeského kraje. Ivana Dvořáková, RNDr. Věra Rampová, Ing. Jana Bílá, Ing. Marcela Bauerová, Ing. Zdeněk Víšek, Mgr. Libuše Horníková, Ing. Josef Švehla, Ing. ředitelka OA Lysá nad Labem, vedoucí projektového týmu učitelka OA Lysá nad Labem učitelka OA Kolín učitelka OA Příbram učitel OA Slaný učitelka MOA Rakovník učitel OA Beroun Během dubna a května byly provedeny další úpravy projektu tak, aby byl v souladu s novými pokyny MŠMT. Velkou pomoc poskytl odbor školství, mládeže a sportu a Evropské integrace Středočeského kraje. Konečné dopracování a podání projektu výborně provedla Ing. Věra Rampová. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Úkolem školy je umožnit žákům získat všeobecné a odborné vzdělání nutné pro další studium nebo pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodu, peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách ve státní a veřejné správě. Profilujícími předměty pro odbornou kvalifikaci absolventů jsou především ekonomika, účetnictví, cizí jazyky, informační technologie a písemná a elektronická komunikace. Na povinný vzdělávací základ navazuje ve 3. a 4. ročníku nabídka volitelných předmětů. K nejzajímavějším z nich jistě patří Aplikovaná ekonomie vyučovaná podle materiálů nadace Junior Achievement. V rámci tohoto předmětu opět v letošním roce pracovala studentská firma. Zaměstnanci firmy (žáci) si za předmět podnikání tentokrát zvolili výrobu a prodej školního časopisu. stránka 9 (celkem 34)

10 K prioritám školy patří výuka cizích jazyků. Škola nabízí výběr ze čtyř jazyků angličtina, francouzština, němčina a ruština. Studenti si volí kombinaci dvou cizích jazyků. Povinnou součástí výuky se od letošního roku v souladu s katalogy požadavků na státní maturitu staly obchodní korespondence v cizích jazycích. Přijímací řízení v roce 2008 bylo společné pro oba obory. Ze strany nových uchazečů byl větší zájem o obor Obchodní akademie než o obor Ekonomické lyceum. Kapacita školy byla naplněna v prvním kole, proto se další neuskutečnila. Žáci byli vybráni podle prospěchu na základní škole. 3. Školy a školská zařízení členění Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy Střední odborná škola/obchodní akademie IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DS 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DS ,42 12,21 Třída 4. B spolu s učiteli stránka 10 (celkem 34)

11 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou , M/004 Obchodní akademie , M/002 Ekonomické lyceum ,66 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ,13 Poznámka: Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. V průběhu školního roku 2007/2008 byly přijaty do prvního ročníku jdvě žákyně, přestoupily z jiné školy. Většina žáků je ze Středočeského kraje, čtyři žáci dojíždí do školy z kraje Praha. 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Nadaným žákům se věnujeme individuálně dle jejich nadání či zájmů, podporujeme je v jejich rozvoji a přípravě např. na další studium. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na škole nestudují. Jedna žákyně oboru ekonomické lyceum je osvobozena z klasifikace předmětu písemná a elektronická komunikace z důvodu zdravotního postižení. Žáci se sníženou tělesnou zdatností jsou uvolněni z tělesné výchovy a většinou zařazeni do zdravotní tělesné výchovy. Tento předmět má dotaci jedna vyučovací hodina týdně. Jeho cílem je naučit vhodné cviky a přesvědčit o nutnosti pravidelného cvičení podle aktuálního zdravotního stavu. Nově vyučující zařazuje cvičení s míči, které škola nakoupila. Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ Mentální postižení - Sluchové postižení - Zrakové postižení - Vady řeči - Tělesné postižení 1 Souběžné postižení více vadami - Vývojové poruchy učení a chování - Žádný žák neměl individuální studijní plán. stránka 11 (celkem 34)

12 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Přijímací řízení probíhalo pro oba obory společně. Žáci byli přijímáni podle bodového hodnocení. Postup výpočtu bodového hodnocení: 1. výchozím počtem bodů byl součet známek na vysvědčení za I. a II. pololetí 8. ročníku a za I. pololetí 9. ročníku ze všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie. 2. od součtu se odečetlo 1 10 bodů za výstupní hodnocení žáka 1-6 bodů za klasifikaci druhého cizího jazyka (2 body za každou známku výborný a 1 bod za každou známku chvalitebný z druhého cizího jazyka) 15 bodů u žáka, který přicházel z kvarty osmiletého gymnázia. Přijato bylo 60 žáků s nejnižším počtem takto získaných bodů. Během přijímacího řízení absolvoval každý uchazeč pohovor o studiu s ředitelkou nebo zástupkyní ředitelky. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2008/2009 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo (počet) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 2. kola (počet) přihl. přij. přihl. přij. Odvolání (počet) podaných kladně vyříz M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Celkem Poznámka: Všichni přijatí žáci jsou ze Středočeského kraje. Počet tříd 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem, včetně závěrečných ročníků (k ) Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 221 Prospěli s vyznamenáním 9 Prospěli 199 Neprospěli 13 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 2,39 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 57,77 stránka 12 (celkem 34)

13 Počet žáků hodnocených slovně: a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0 Opravné a doplňovací zkoušky se konaly v červnu (žákyně 4. ročníku) a v srpnu. Neprospělo celkem pět žáků, z toho tři požádali o opakování ročníku. Ostatní žáci prospěli. II. Výsledky maturitních zkoušek (k ) Maturitní zkouška Kód a název oboru Žáci konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/004 Obchodní akademie Z celkového počtu 55 žáků čtvrtých ročníků v květnu maturovalo 53, z toho čtyři neprospěli z jednoho předmětu. V září konalo maturitní zkoušku šest žáků, z toho čtyři opravnou. Předání maturitních vysvědčení na Městském úřadě v Lysé nad Labem stránka 13 (celkem 34)

14 8. Chování žáků Chování žáků (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola/obchodní akademie Snížená známka z chování byla udělena za hrubá porušení školního řádu. 9. Absolventi a jejich další uplatnění Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou Druh/typ školy Střední škola Obchodní akademie Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2006/2007 Z nich počet nezaměstnaných duben M/004 Obchodní akademie 57 5 Celkem 57 5 Počet nezaměstnaných v dubnu 2008 není pouze z aktuálního školního roku. 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin Počty žáků ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický Německý Ruský Francouzský Poznámka: započteny jsou i skupiny volitelného třetího cizího jazyka. stránka 14 (celkem 34)

15 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí Jazyk celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Výuka jazyků je na vysoké úrovni, všichni učitelé jsou aprobovaní a mají praxi. Dále se zdokonalují v jazykových dovednostech při akcích, které pořádáme pravidelně spolu s německými a francouzskými školami. Učitelka anglického jazyka, zástupkyně ředitelky školy, absolvovala v době letních prázdnin dvoutýdenní kurz anglického jazyka a metodiky výuky angličtiny v Londýně pořádaný agenturou Sokrates. Dočasně u nás vyučovala anglický jazyk paní Julie Prevratil, rodilá mluvčí a zároveň plně aprobovaná učitelka jazyka. Nejprve to byl zástup za nemoc, později vyučovala konverzaci v několika třídách po dobu svého pobytu v Čechách. V průběhu roku jsme v hodinách anglického jazyka využili nabídky amerických lektorů Degner Amy Ruth a Espinoza Charles Anthony, kteří několikrát konverzovali s našimi žáky a učiteli. Při výuce v prvním ročníku přetrvává problém způsobený velmi rozdílnými znalostmi, se kterými žáci přicházejí. Žáků, kteří se neučili anglický jazyk, je velmi málo, nemohou vytvořit samostatnou skupinu. Naopak žáků, kteří se již učili druhý jazyk - německý nebo ruský, je málo a musí se učit společně se začátečníky. Žáci využívají kurzy, které pro ně pořádáme v rámci doplňkové činnosti. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Ve škole jsou tři počítačové učebny. Dvě z nich slouží především pro výuku informačních technologií a písemné a elektronické komunikace. Třetí slouží převážně pro výuku odborných předmětů účetnictví, statistiky, aplikované ekonomie, ale i pro výuku ostatních předmětů včetně všeobecně vzdělávacích matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie, biologie, práva. Ve škole jsou celkem čtyři dataprojektory a jedna interaktivní tabule. Tato prezentační technika je využívána především v počítačových učebnách. Kabinety, sborovna a kancelář školy jsou vybaveny počítači, které jsou propojeny do sítě. Většina z nich má přístup na internet. Některé z počítačů již nevyhovují pro své stáří a s tím spojenou poruchovostí. Pracovním prostředím žáka a pedagoga je Windows 2000 nebo XP, Office 2000, 2003, Linux. Starší počítače jsou využity jako terminály pro W2000 terminal server. stránka 15 (celkem 34)

16 Škola je připojena k internetu mikrovlnným spojem, rychlost připojení je 512 kbit/s. Poskytovatelem připojení je firma Licanet. Spoj funguje bez problémů několik let. Škola má tři serverové počítače. Pomocí nich je zajištěno předávání informací mezi vedením školy, učiteli a žáky. Učitelé mají zřízeny schránky pro ukládání informací a schránky pro odevzdávání žákovských prací, pro informace určené pouze učitelům a vedení školy je zřízena speciální schránka. Pro předávání informací slouží také ové schránky zřízené pod veřejně dostupnými poskytovateli. Ke konci školního roku bylo zahájeno výběrové řízení na dodávku nového datového serveru, který zvýší kapacitu schránek a rychlost datové výměny informací. Škola má své www-stránky (www.oalysa.cz) a ovou adresu Spravuje je Ing. Jana Tomková, učitelka školy, aktualizaci provádí ve spolupráci s vedením školy a učiteli. 13. Údaje o pracovnících I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený Nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků Pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagogických pracovníků 27/22,86 6/4,0 21/18, ,93 Poznámka: Přepočtený znamená počet pracovníků přepočtený na úvazek 21 hodin za týden. Pracovní schůzka učitelů ve sborovně stránka 16 (celkem 34)

17 II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagogogickýp racovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek v hod/týden Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Doležal Z. učitel 21 Pedagogická fakulta Plzeň Mgr. 21 Dvořáková I. ředitelka 6 MFF UK Praha RNDr. 25 Titul Délka ped. praxe v letech Elicer J. učitel, ICT koordinátor 18 VŠCHT Praha Ing.,Csc. 31 Frymlová M. učitelka 16 FF UK Praha PhDr. 24 Juhaňáková J. učitelka 21 VŠE Praha, VŠ pedagogická v Hradci Králové Ing.,Mgr. 8 Kopecký V. učitel 23 ČVUT Praha Ing. 16 Kuncová M. učitelka 16 Univerzita J. A. Purkyně Brno PaedDr. 19 Langová A. učitelka, prevence sociálně patologických jevů 23 Pedagogická fakulta Ústí nad Labem Mgr. 22 Mlázovská R. učitelka 21 MFF UK Praha Mgr. 16 Podhajská D. učitelka 6 VŠE Praha Ing. 13 Pohanová učitelka 21 VŠE Praha Ing. 17 Procházková P. učitelka 12 Přírodovědná fakulta UK Praha RNDr. 37 Rampová V. učitelka 22 ČVUT Praha Ing. 12 Salačová M. Sloupová V. Svobodová B. učitelka Učitelka, zástupce ředitele učitelka, výchovný poradce 13 VŠE Praha Ing Pedagogická fakulta UK Praha Mgr Pedagogická fakulta UK Praha Mgr. 17 Šmídová A. učitelka 22 Univerzita J. A. Purkyně Brno Mgr. 20 Šmídová H. učitelka 18 Pedagogická fakulta UJEP - 1 Štychová V. učitelka 21 FF UK Praha PhDr. 24 Tomková J. učitelka 22 VŠE Praha Ing. 21 Žantovská Z. učitelka 23 FF UK Praha PhDr. 20 Osobní asistenty, asistenty pedagoga pro žáky a studenty se zdravotním postižením škola nemá. stránka 17 (celkem 34)

18 III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný Do 30 let let let let Nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,33 z toho žen ,83 IV. Aprobovanost výuky (k ) Celkový počet hodin Z toho odučených Předmět odučených týdně aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Informační technologie Dějepis 8 8 Hospodářský zeměpis 4 4 Zeměpis 4 4 Občanská nauka 6 6 Matematika Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Tělesná výchova Statistika 3 3 Fyzika 4 4 Chemie 4 4 Biologie 4 4 Zbožíznalství 4 4 Právo 6 6 Aplikovaná ekonomie 3 3 Marketing 3 3 Zeměpis cestovního ruchu 3 3 Matematická cvičení 2 2 Základy společenských věd 4 4 Psychologie 1 1 Společenská kultura 2 2 Ekonomická cvičení 8 8 Obchodní korespondence v anglickém jazyce 4 4 Obchodní korespondence v něm., fran., ruském jazyce 4 4 Rétorika 2 2 Bankovnictví 1 1 Ekonomika cestovního ruchu 1 1 Celkem stránka 18 (celkem 34)

19 V. Personální změny ve školním roce V tomto školním roce nedošlo k personálním změnám. V průběhu školního roku jsme řešili dlouhodobou nemoc učitelky anglického jazyka tím, že byla přijata na částečný úvazek a dobu dočasnou rodilá mluvčí, plně aprobovaná učitelka. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Učitelka českého jazyka dokončuje studium na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Učitel ekonomických předmětů absolvoval první rok doplňkového pedagogického studia na VŠE v Praze. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a) Počet akcí Akce Počet účastníků Jednodenní 11 Dvoudenní 1 Vícedenní 8 Celkem 20 b) Vzdělávací instituce, zaměření akcí VZSK Nymburk Sokrates FTK Olomouc EKO centrum Poděbrady OA Heroldovy sady MFF UK Praha, JČMF Descartes, NIDV KU SK CEVRO, Praha 1 AISIS Kladno c) Samostudium Učitelé se vzdělávali pro tvorbu ŠVP. lyžařský doškolovací kurz, cizinci ve škole jazykový kurz v Londýně tělovýchovný kurz ekologie ve výuce výuka ekonomických předmětů, využití dotykové tabule výuka matematiky tvorba ŠVP Jak napsat úspěšný projekt Tvůrčí a týmová práce v ekonomice - mediální výchova stránka 19 (celkem 34)

20 Náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2007/08 vynaloženo celkem ,- Kč, což je v průměru 977,- Kč na jednoho pracovníka. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou Při škole nepracují zájmové kroužky, většina žáků dojíždí. Škola každoročně připravuje pro žáky řadu akcí. Mimoškolní aktivity a) Exkurze 1. ročníky Městská knihovna, Den otevřených dveří KÚ SK Praha, Botanicus Ostrá, Výstaviště Lysá n. L. - Soutěž hasičských záchranných sborů 2. ročníky Plastform servis, s. r. o. Lysá n. L., TPCA Kolín, Vodárna Káraný, Senát ČR Praha, IQ PARK Liberec, výstaviště záchranných sborů 3. ročníky Výstava Lidé a peníze v České národní bance v Praze, moderní architektura v Praze 4. ročníky Okresní soud Nymburk, Úřad práce Nymburk - Soutěž hasičských b) Kurzy 1. ročníky seznamovací kurz v Lysé nad Labem, 2 dny v září ročníky sportovní kurz žáků v Nové Louce u Albrechtic n.v., 5 dní v červnu 2008 c) Odborná praxe Odborná praxe žáků 2. ročníků probíhala ve VZP Nymburk nebo na Výstavišti v Lysé nad Labem během školního roku tak, že každý žák absolvoval 1 týden. Na těchto pracovištích probíhá praxe pod odborným vedením pracovnic již po řadu let a má velmi dobrou úroveň. Zaměstnanci hodnotí kladně znalosti a dovednosti našich žáků, Výstaviště si pak najímá žáky také na víkendové a prázdninové brigády. Odborná praxe žáků 3. ročníků proběhla v době maturitních zkoušek a byla čtrnáctidenní. Žáci byli umístěni v různých firmách v Lysé n. L. a v okolí. O zahraničí praxi neprojevili žáci zájem. stránka 20 (celkem 34)

21 Programy a projekty Zapojení školy do mezinárodních programů V návaznosti na tříletý projekt Comenius organizovala naše škola setkání žáků OA Lysá nad Labem s německými žáky z gymnázia Radeberg, který je popsán v kapitole 11. Jazykové vzdělávání. Výlet česko-německé skupiny do Českého ráje V rámci programu Leonardo da Vinci mobility jsme připravili a předložili agentuře projekt Odborná praxe studentů OA Lysá nad Labem Nebyl podpořen. Žáci 3. ročníků realizovali projekt Kam po maturitě, jehož cílem je ujasnění všech možností, které se nabízejí po maturitě, rozvoj komunikačních dovedností, sebe- poznání, sebereflexe, odhad, improvizace, vyhledávání informací, jejich vyhodnocení, týmová práce žáků. Projekt Chování člověka za mimořádných událostí proběhl 21.dubna 2008 a byl tentokrát ve 3 tématech: - První pomoc (pod vedením studentek VOŠ MILLS Brandýs n/l) - Ochrana člověka za mimořádných událostí (skupinová práce s prezentací a praktické základy sebeobrany) - Zdraví a životní styl (beseda s instruktorkami STOB a tvorba zdravého jídelníčku, sportovní aktivity v tělocvičně) V rámci předmětu marketing uskutečnili žáci 3. ročníků 22. listopadu 2007 průzkum trhu v obchodních jednotkách v Praze. stránka 21 (celkem 34)

22 Spolupráce se zahraničními školami obsah, přínos, výsledky Škola spolupracuje s těmito školami: Humboldt Gymnasium, am Freudenberg 9, Radeberg, SRN Gymnasium Maria Ward, Holzmarkt 2, Bamberg, SRN Lycée Montdory, Le Pomtel, Thiers Cedex, Francie V letošním školním roce se uskutečnila tato setkání se žáky zahraničních partnerů: Návštěva Lysé nad Labem Ve dnech navštívili naši školu žáci a učitelé z partnerské školy v německém Radebergu. Ačkoli z původně plánovaného setkání všech čtyř škol, které se účastnily tříletého projektu Regionální identita - evropská identita (Obchodní akademie Lysá nad Labem, Obchodná akadémia Bratislava, Humboldt-Gymnasium Radeberg - SRN a Stewarton Academy - Skotsko), z nejrůznějších důvodů sešlo, užili si naši žáci pěkný týden alespoň s německými partnery a mohli si vyzkoušet jak komunikaci v anglickém, tak i v německém jazyce. Naši hosté si prohlédli Lysou nad Labem a zámecký park, sledovali spolu s našimi žáky na DVD film v anglickém znění, vyjeli na výlet autobusem na zámek Sychrov a do Českého ráje, hráli společně s učiteli volejbal, navštívili historickou vesničku Botanicus v Ostré, Prahu, Poděbrady a zúčastnili se páteční výuky v naší škole. Komunikace během celého pobytu probíhala anglicky nebo německy. Výměnný pobyt V týdnu od 17. do 21. září se uskutečnila 2. část výměnného pobytu s německými studenty Maria-Ward Gymnasia v Bambergu. Hosty se tentokrát stali studenti OA Lysá n./l., pedagogický doprovod prováděly Mgr.Langová a Ing. Salačová. Během týdenního pobytu absolvovali návštěvu Maria-Ward Gymnasia, prohlídku města Vamberk, setkání se zástupci Rady rodičů M-W-Gymnasia, zástupci hostitelských rodin a pedagogickým doprovodem, návštěvu Norimberka a císařského hradu Kaiserburg, vodního parku Atlantis, výlet do Fränkische Schweiz, kde navštívili Čertovu jeskyni s krásnými krápníky, a podnikli túru na zříceninu Neideck. Účastníci hodnotili akci jako velmi vydařenou. Odborná praxe francouzských studentů Vyučující francouzského jazyka zprostředkovala žákům Lycée professionnel Sonia Delaunay v Thiers z Francie odbornou praxi v podnicích v Lysé nad Labem. Na radnici je přijal spolu s našimi žáky tajemník Městského úřadu Ing. M. Dvořák. Dále po dobu dvouměsíční odborné praxe francouzských studentů v Lysé nad Labem probíhala neformální setkání francouzských studentů s našimi, během nichž mohli žáci komunikovat s rodilými mluvčími. Tato iniciativa pokračuje. Přijetí francouzských a českých studentů na radnici v Lysé nad Labem stránka 22 (celkem 34)

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Obchodní akademie 6-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více