C. Starověké Řecko 1. Geografické vymezení starověkého Řecka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C. Starověké Řecko 1. Geografické vymezení starověkého Řecka"

Transkript

1 C. Starověké Řecko 1. Geografické vymezení starověkého Řecka Nyní se budeme zabývat zemí Řeckem, kde vznikly nejstarší státy v Evropě. Řecká kultura se stala jedním z nejvýznamnějších pilířů evropské civilizace. Nemůžeme však začít jinak než vymezením pojmu starověké Řecko. Starověkým Řeckem rozumíme území tehdy osídlené skupinou indoevropských kmenů, která se nazývala Řekové. Toto Řecko je výrazně větší než dnešní Řecká republika, i když ve své ústřední části se oba celky shodují a překrývají. Starověké Řecko se skládá ze 3 částí. Jsou to: a) Jižní část Balkánského poloostrova; b) Přilehlé ostrovy, což jsou ostrovy v Egejském moři a dva středomořské ostrovy velké Kréta a Kypr; c) Západní pobřeží Malé Asie. Přibližné hranice starověkého Řecka Poznámka: Řekové nazývají sami sebe slovem Hellénové a svou nynější vlast jmenují Hellas (též Ellas). Řečtina pak sama tvoří indoevropskou jazykovou větev, která se nazývá helénská. 2. Egejské kultury a příchod Řeků (3. 2. tisíciletí př. Kr.) Abychom pochopili všechny zvláštnosti řeckých starověkých dějin, musíme si uvědomit, že první výrazně vyspělou kulturu do Řecka nepřinesli Řekové, ale předřecké (předhelénské) národy z Blízkého východu, které dokonce ani nebyly Indoevropany. Tyto národy, jejichž bližší identifikace (určení) není dodnes dokončena, pocházely z oblasti východního Středomoří, od jižního pobřeží Malé Asie až po sousedství Egypta. Jeden z kykladských idolů Pod pojmem egejské kultury se rozumějí tři kulturní okruhy, náležející do doby měděné a bronzové: 1. Kykladská kultura: Existovala na souostroví Kyklady (řec. kyklos = kruh) v Egejském moři, rozvíjela se po r př. Kr., proslula typickými mramorovými soškami žen (kykladskými idoly). 2. Mínojská kultura: Její nositelé sídlili na Krétě, kde vybudovali městské státy (Knóssos, Faistos, Malia aj.) s mohutnými vladařskými pobřežními paláci (po r ), které byly vyzdobeny

2 nástěnnými malbami (zejména freskami malbami do čerstvé, vlhké omítky) a tvořily centra palácového hospodářství (viz IV.B.3.). Kulturu nazýváme podle bájného knósského krále Mínóa. Mínojci vyráběli kvalitní keramiku a pěstovali čilý námořní obchod. Též jako první v Evropě používali písmo. Mínojská společnost se vyznačovala mj. samostatnějším společenským postavením žen než v jiných zemích té doby: symbolem této skutečnosti bývala společná účast chlapců a dívek při oblíbených akrobatických cvičeních na hřbetech nebezpečných býků. Trosky mínojského paláce v Knóssu Cvičení s býkem (freska v Knóssu) Rozvoj mínojské kultury byl vážně narušen dvěma přírodními katastrofami: nejprve zemětřesením (kolem r ) a posléze ničivým sopečným výbuchem na kykladském ostrově Théra (po r ), kdy následná vlna tsunami zdevastovala severní pobřeží Kréty (událost se patrně stala podkladem pro jinak smyšlený příběh o zaniklé zemi Atlantis). 3. Helladská kultura: Zaujímala jih Balkánu, kde mnohé pobřežní vesnice přerostly v nevelká, ale kvetoucí města. Raně heladskou kulturu vytvořilo předindoevropské obyvatelstvo, ale kolem r začínají ze severu do Řecka přicházet indoevropští Řekové a pozdní fáze heladské kultury již patří jim. Tato fáze se označuje jako mykénská kultura, protože jejím centrem se stalo město Mykény nedaleko východního pobřeží jihořeckého poloostrova Peloponnésos; k mykénské kultuře však patřila i města Tirynthos, Pylos, Théby aj. Mykéňané vynikali jako drsní válečníci, zruční řemeslníci i důkladní stavitelé: většina paláců mykénské kultury byla chráněna mohutnými hradbami z kamenných kvádrů (kyklopské zdivo): v Mykénách se přes toto opevnění procházelo slavnou Lví bránou. První řecké osídlení v Mykénách je patrné od 17. století. Mykénská kultura zanikla na sklonku 13. století, především pod tlakem dalších přicházejících kmenů. Shrnutí: První vyspělé kultury ve starověkém Řecku se označují jako egejské kultury (3. 2. tisíciletí př. Kr.) a byly blízkovýchodního, neindoevropského původu. Nejvýznamnější egejská kultura se nazývá mínojská (krétská): vynikla rozsáhlými paláci s freskovou výzdobou, produkcí keramiky a mořeplavbou. Kolem r začínají do Řecka přicházet indoevropští Řekové a jejich prvním silným městským státem se stávají Mykény na poloostrově Peloponnésos. Otázky a úlohy: 1. Byli jste v Řecku? Vyprávějte stručně o svých dojmech i zážitcích z této země. Čím je Řecko dnes pro turisty atraktivní? 2. Palác v Knóssu byl natolik rozsáhlý, že cizincům nutně připomínal obří bludiště. Jak se toto bludiště nazývalo a jaké příběhy se k němu vztahují? Výběr z odborné literatury: Ludwika Pressová: Stará Kréta. Praha 1978.

3 3. Řecké kmeny Kolem r př. Kr. začaly do Řecka pronikat z nitra Balkánského poloostrova indoevropské řecké kmeny, zabývající se především pastevectvím. Hlavní řecké kmeny byly čtyři (uvádíme je v chronologickém pořadí): Achájové, Aiolové, Iónové, Dórové. Řekové (zejména Achájové) dobyli a zničili helladská města, ale obohatili se jejich kulturou. Ohniskem tohoto kulturního prolnutí se stal nový městský stát Mykény na poloostrově Peloponnésos. Achájové potom pokračovali invazí (vpádem) na Krétu, jejíž většinu ovládli. Postupně pronikli až na Kypr. Mínojská kultura, oslabená již předchozími událostmi (zejména přírodní katastrofou, viz IV.C.2.), po achájském útoku zanikla. Mykénská kultura se rozšířila po značné části Řecka včetně některých ostrovů. Nakonec však kolem r také zanikla, zejména pod náporem poslední vlny řeckého stěhování, kterou představovali Dórové a několik dalších kmenů. Kultura starověkých Řeků a starověkých Římanů (z Itálie) se souhrnně označují jako antická civilizace (ve středověké latině anticus = starobylý). 4. Řecké náboženství a Trójská válka Řekové vyznávali stejně jako jiné, okolní národy polyteistické náboženství. Ve srovnání s pravěkem nebo se starověkým Blízkým východem bylo řecké náboženství více antropomorfizované: bohové měli lidský vzhled i vlastnosti (zatímco v pravěku mnozí bohové měli zvířecí a ve starověku často polozvířecí a pololidskou podobu). Řečtí bohové sídlili ve skvostných palácích na hoře (vlastně horském masivu) Olympos (2 917 metrů nad mořem) ve středním Řecku. Výhled na horský masiv Olymp Nejvyšší bůh se jmenoval Zeus (2. p. = Dia, 3. p. = Diovi atd.; pán všeho kromě osudu, projevoval se zejména jako vládce blesku a hromu), jeho manželka Héra byla ochránkyní domu a manželství. Z ostatních bohů jsou nejznámější např. Afrodíté (bohyně vášnivé lásky), Apollón (bůh světla), Arés (bůh ničivého boje), Artemis (bohyně lovu), Athéna (bohyně moudrosti a rozvážného boje), Dionýsos (bůh úrody, plodnosti, vína a veselí), Erós (bůh lásky), Gáia (bohyně Země, života a smrti), Hádés (zvaný též Plútón; vládce říše mrtvých), Hermés (bůh cest a obchodu a posel bohů), Kronos (Diův předchůdce, pak ochránce zbožných zemřelých), Poseidón (bůh moře), Úranos (Gáiin manžel, předchůdce Kronův). Své náboženské představy vtělili Řekové do bohaté mytologie, jež výrazně ovlivňovala veškerý řecký život i uměleckou tvorbu. Z řeckých mytických skladeb jsou nejznámější eposy Ílias a Odysseia, jejichž konečný tvar je tradicí připisován básníku jménem Homéros (Homér) (asi 2. polovina 8. století). Eposy vyprávějí o Trójské válce a jejích hrdinech. Jde o dobytí maloasijského pobřežního městského státu Trója (zvaného též Ílion). Podle eposů došlo k desetileté válce proto, že trójský princ Paris unesl krásnou Helenu, manželku krále Meneláa z peloponnéského městského státu Sparta. Vrchním velitelem spojeného řeckého (vlastně achájského) vojska, které se přeplavilo na lodích do Malé Asie a obléhalo Tróju, byl mykénský král Agamemnón. Achájové nakonec Tróju

4 dobyli lstí a Meneláos svou Helenu opět získal; Trója však byla bojem zničena. Z řeckých hrdinů putoval domů nejdéle (opět deset let) král Odysseus ze západořeckého ostrova Ithaka: než se vrátil ke své manželce Pénelopé a synu Télemachovi, prožil řadu dramatických dobrodružství. Rozborem historických pramenů, písemných i archeologických, odborníci zjistili, že Trója opravdu byla dobyta někdy ve 2. polovině 13. století př. Kr. (tehdy zničené osídlení bylo nalezeno jako trójská archeologická vrstva VIIa). Útočníky byli Achájové, avšak není vyloučeno, že se účastnily též mořské národy (viz IV.B.11). Etnický původ Trójanů je nejasný, snad se tu v nich smísilo původnější obyvatelstvo (blízké egejským kulturám) s první vlnou achájských přistěhovalců (viz IV.C.3.). Dějové podrobnosti homérských mýtů budeme samozřejmě posuzovat z hlediska umělecké literatury a označíme je za fiktivní či obrazné (metaforické, alegorické). Trójská válka však zůstává i bez detailů jednou z prvních velkých událostí při pronikání Řeků do Malé Asie. 5. Temné (homérské) období (asi asi 800 př. Kr.) K tomu, že období tří až čtyř staletí po zániku egejských kultur označujeme přívlastkem temné, vedou dva důvody: a) Jedná se o dosud málo poznané údobí řeckých dějin, s minimem písemných pramenů; b) Vynikající egejské kultury byly vystřídány řeckou kulturou, která byla zatím mnohem jednodušší. Právě v této době ovšem vznikly (jistě ze starších zdrojů) a jako ústní slovesnost existovaly homérské eposy Ílias a Odysseia. Proto využíváme podrobné rozbory jejich textů k poznání způsobu života tehdejších Řeků. Jde pochopitelně o způsob života hlavně v temném období a jen z menší části již za Trojské války. V temném období řecká společnost přešla z doby bronzové do doby železné. Shrnutí: V průběhu 2. tisíciletí př. Kr. řecké kmeny osídlily celé starověké Řecko. Některými boji, které při tom svedli (Trójskou válkou), jsou inspirovány homérské eposy Ílias a Odysseia, z nichž se také dozvídáme o řeckém polyteistickém náboženství. Řekové využili přínos předcházejících, egejských kultur i zeměpisné přednosti nové vlasti a po třech temných staletích (asi asi 800 př. Kr.) vybudovali svébytnou kulturu, která se stala nejvýznamnější ze zakladatelských etap evropské civilizace. Otázky a úlohy: 1. Seznamte se s obsahem homérských eposů. Kdo jsou autoři jejich různých převyprávění pro dnešní čtenáře? Co v běžné řeči znamenají slovní spojení jablko sváru, Achillova pata, danajský dar, trojský kůň, vábení Sirén, kyklopské zdivo, to byla ale odysea? 2. Jako románový příběh se ve 2. polovině 19. století odvíjela historie archeologického hledání někdejší Tróje. Zjistěte podrobnosti a zpracujte je jako krátkou prezentaci. Výběr z odborné literatury: Antonín Bartoněk: Zlaté Mykény. Praha Émile Mireaux: Život v homérské době. Praha Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí. Praha Vojtěch Zamarovský: Objevení Tróje. Praha Výběr z uměleckých zpracování: Film: Souboj Titánů (Spojené státy, 1981, režie Desmond Davis, hrají Laurence Olivier /Zeus/, Harry Hamlin /Perseus/, Judi Bowkerová /Andromeda/), Troja (Spojené státy, 2004, režie Wolfgang Petersen, hrají Brad Pitt /Achilleus/, Orlando Bloom /Paris/, Diane Krugerová /Helena/). Literatura: James Joyce: Odysseus (1922, britský román; odysseovský příběh v dnešním Dublinu). Brad Pitt jako Achilleus, řecký polobožský hrdina Trójské války

5 6. Archaické období (asi 800 asi 500 př. Kr.) a) Vznik řeckých městských států (poleis) Řecko neskýtalo ideální podmínky k životu. Většinu pevninského Řecka tvoří hory a skály, takže kvalitnímu zemědělství se tam vždy dařilo jen na pláních sevřených horskými hřbety a na úzkých pruzích pobřeží. Řekové chovali ovce, kozy, prasata a skot, pěstovali obilí, vinnou révu a olivy. Víno smísené s vodou bylo jejich nejoblíbenějším nápojem a z oliv lisovali olej. Vysoká členitost povrchu země způsobila, že staří Řekové nikdy nevytvořili jednotný stát. Již v temném období však začali budovat první městské státy. Takový stát se nazýval polis (fem., 1. pl. poleis). Odtud je odvozeno mj. slovo politika, jež označuje činnost směřující k řízení státu. Archaické období zažilo první rozkvět poleis, jichž nakonec v Řecku existovalo několik set. Rozvoji měst napomohly písmo a peníze (mince). Písmo Řekové převzali kolem r. 800 př. Kr. od Féničanů a upravili je pro vlastní potřebu, když zavedli (vůbec poprvé na světě) samohláskové znaky. Takto zdokonalený systém písma bylo možné se naučit daleko snáze než dosavadní písma obrázková, takže vznikly předpoklady pro gramotnost širších vrstev obyvatelstva. Peníze se v podobě ražených mincí ze slitiny zlata a stříbra rozšířily do Řecka před r. 600 z Malé Asie, kde byly krátce před tím vynalezeny. Pojem polis znamenal nejen stát (jeho území a instituce), ale také obec společenství těch jeho obyvatel, kteří se podíleli na jeho správě; tato skutečnost zásadně odlišovala řeckou společnost od teokratické či patriarchálnědespotické společnosti staroorientální, kde existovala vždy zřetelná přehrada mezi málo početnými držiteli státní moci a ovládanými širokými vrstvami obyvatelstva. Již staří Řekové se chtěli ve svých složitých dějinách orientovat. Proto kolem r. 400 př. Kr. zpětně určili za začátek řeckého letopočtu rok 776 př. Kr. Tehdy se totiž v Olympii na Peloponnésu konaly první olympijské hry: celořecké soutěže ve sportu a literárních dovednostech (Olympia byla významným náboženským střediskem, postupně zde vznikl rozlehlý komplex chrámových a jiných veřejných staveb). Olympijské hry se staly velkým svátkem. Pořádaly se jednou za čtyři roky v létě. Soutěžili jen muži a také jen muži byli diváky. Disciplíny byly zaváděny postupně: jednalo se o běhy na různé vzdálenosti, skok do dálky, hod diskem a oštěpem, různé druhy zápasu, hippické soutěže (závody vozů tažených koňským spřežením, závody jezdců na koních). Skladba her (okrajově byly začleněny i soutěže umělecké, zejména literární) odpovídala starořeckému ideálu všestranně rozvinuté osobnosti. Účastníci se intenzivně připravovali na hry 10 měsíců, z nichž poslední dva trávili již v Olympii. Délka samotných her postupně rostla až na 7 dnů, program byl zarámován náboženskými slavnostmi. Ocenění se však dočkali jen vítězové. Odměnou v Olympii jim byla korunovace olivovým věncem a právo mít sochu v posvátném háji, a po návratu domů je jejich rodná obec uctívala jako hrdiny: věnovala jim velkou částku peněz nebo je zdarma živila, básnící na ně skládali oslavné verše. Po dobu olympijských her (včetně bezprostřední přípravy a doby pro návrat účastníků i diváků domů) byl po celém Řecku dodržován posvátný mír (ekecheiriá). Od r se konají obnovené olympijské hry jako nejvýznamnější světová sportovní událost. Jsou pořádány se čtyřletou periodicitou (narušenou jen První a Druhou světovou válkou), soutěží se v širokém rejstříku sportů a v jejich obsahu i organizaci přetrvávají některé prvky starořeckých olympiád. 1. a 28. (letní) olympijské hry (1896 a 2004) se konaly v Athénách; od r se pořádají také zimní olympiády, které mají od r svůj vlastní čtyřletý cyklus (od r se konají i paralympijské paralelní olympijské hry zdravotně handicapovaných sportovců, od r je jejich dějiště vždy shodné s olympiádou).

6 Nejtradičnějším symbolem každé olympiády je olympijský oheň, zažehovaný slunečními paprsky v Olympii při obdobě starořeckého kněžského obřadu a pak dopravovaný štafetou až do dějiště her. b) Státní zřízení poleis od temného a archaického období: monarchie, aristokracie, tyrannis Starořecké poleis můžeme roztřídit podle různých typů státního zřízení, jehož vývojové pořadí vypadalo v temném a archaickém období takto: 1. Monarchie (vláda jediného člověka): Monarcha, tedy král je hlavou státní moci politické (především správní a vojenské), soudní i kněžské. Často vládne dědičně, ale jeho moc (zejména politická) je omezována vlivem vojenské družiny složené z velmožů (nejvýznamnějších i nejmajetnějších bojovníků). 2. Aristokracie (vláda nejlepších): Vznikla, aby odstranila rizika spojená s vládou jediného člověka, ale také proto, aby umožnila většímu okruhu bohatých a vlivných lidí využívat výhody plynoucí z přímého ovládání státu. Aristokratický stát řídí nejvýznamnější bojovníci i největší pozemkoví vlastníci, kteří si mezi sebe tradičně rozdělují státní úřady a zastávají je zpravidla dědičně. Slovo aristokracie pak označuje i samotnou společenskou vrstvu takových předních rodů a používá se rovněž v souvislosti s mladšími epochami lidských dějin (ve středověku mu odpovídal název šlechta). Starořečtí aristokraté také tvořili tehdy nejvýznamnější část vojska jízdu. 3. Tyrannis (doslova samovláda, ale odborný význam je užší): Dědičně vládne významný rod dosazený do čela státu lidovým povstáním. Časté sobecké prospěchářství aristokratických rodů vyvolávalo odbojné nálady mezi obyčejnými, neurozenými lidmi. Muži prostého původu si dodávali odvahy i díky závažné změně ve vojenské taktice. V armádě totiž sloužili jako pěší těžkooděnci (hoplíté), protože neměli dost prostředků na vlastního koně, a právě sevřené sestavy (falangy) těchto pěšáků postupně předčily svým významem aristokratické jezdce (nehledě na to, že hoplíté se v boji naučili vzájemné soudržnosti). Leckde tedy vypukala lidová povstání, jež vedla ke svržení aristokracie. Vůdce takového převratu (ač sám často aristokratického původu) se pak chopil samovlády, ovšem opíral se o důvěru i podporu obyvatel, kteří zároveň souhlasili s tím, že po tyrannovi vládne vždy některý z jeho potomků. Tyrannidou, která dokázala přinést dočasný ekonomický i kulturní rozvoj, prošly mnohé řecké státy. Tyrannův rod se však zpravidla udržel u moci jen dvě až tři generace a pak byl (pro přílišnou koncentraci moci, postupný pokles státnických schopností i nakonec pro násilnické metody vlády) svržen (souvislost s českým slovem týrat je ovšem náhodná). Shrnutí: V archaickém období vznikly řecké městské státy (poleis), které se staly kolébkou evropské politiky. Řecký veřejný život však zahrnoval také náboženské slavnosti, olympijské hry (od r. 776 př. Kr.) aj. Řecké poleis prošly zpravidla vývojovými stadii monarchie, aristokracie a tyrannis; v jejich průběhu se rozšiřoval okruh lidí, kteří mohli ovlivňovat veřejný život. Otázky a úlohy: 1. Zjistěte některé zajímavé údaje o historii účastí českých (a československých) sportovců na olympijských hrách. 2. Jakými způsoby se může dnes posilovat vědomí sounáležitosti občanů s jejich obcí? Výběr z odborné literatury: Encyklopedie antiky. Praha Slovník antické kultury. Praha Výběr z uměleckých zpracování: Literatura: Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti ( , české převyprávění nejznámějších starořeckých mýtů).

7 c) Starořecká demokracie Demokracie (vláda lidu) vznikla, aby z veřejného života odstranila nedostatky předchozích forem státního zřízení (např. aby likvidovala úpadkové tyrannidy). Široké vrstvy obyvatelstva tedy zatoužily po vlastním podílu na politické moci. Při charakterizování demokracie se nejprve musíme pozastavit u pojmu lid (řecky démos). Lid jako společenská vrstva starořecké polis, to byli občané neboli plnoprávná část obyvatelstva. Do společenství občanů se vešli všichni domorodí, osobně svobodní lidé, vyřazeni zůstali cizinci a otroci. Z občanů se ovšem mohli politického života účastnit jen dospělí muži: jejich práva byla samozřejmě vyvažována povinnostmi, mezi něž patřily především daně a v případě války vojenská služba. Ženy a nezletilí neměli k uplatňování občanských práv přístup. Žena byla paní domácnosti, věnovala se některým domácím pracím (starost o kuchyň, předení a tkaní), navíc velela služebnictvu a starala se o výchovu dětí. Právně však byla do svatby v moci otcově, po svatbě v moci manželově. Tak jako v jiných společnostech i dobách platila tato pravidla především ve vyšších a středních vrstvách (zámožná žena nesměla opustit dům bez doprovodu služky), v chudých rodinách nižších vrstev měly ženy postavení poněkud svobodnější, ani ony však nemohly zasahovat do politického života. Obyvatelstvo řecké demokratické polis: Osobně svobodní Občané S výkonem občanských práv a povinností (muži) lidé: (lid): Bez výkonu obč. práv (ženy) Cizinci Otroci Starověká demokracie byla uskutečňována přímo i prostřednictvím volených zástupců. Každá demokratická polis měla nejvýznamnější politické instituce trojího druhu: a) Sbor úředníků: úředníci byli voleni na jeden rok, věnovali se běžnému výkonu státní správy, měli rozdělené pravomoci. b) Rada starších: členství v ní bývalo doživotní, její pravomoci se v různých poleis lišily: představovala poradní sbor pro úředníky, připravovala návrhy zákonů, měla soudní pravomoc v případě některých přečinů. c) Lidová shromáždění: mohli se jich účastnit všichni mužští občané, přijímala zákony (podle předložených návrhů), volila vysoké úředníky, rozhodovala o nejzásadnějších politických krocích (např. o otázkách války a míru), měla soudní pravomoc v případě některých typů žalob. Kromě toho existovaly další, zpravidla méně důležité orgány státní moci, jimiž se však v tomto stručném přehledu zabývat nebudeme. Ve srovnání s dnešními demokraciemi staří Řekové neměli parlament (zákonodárný sbor ze zvolených zástupců lidu). Naproti tomu přímou demokracii uplatňovali nesrovnatelně častěji. Nám z ní zbývá jen referendum (všelidové hlasování o předem dané otázce), ovšem to bývá využíváno velmi zřídka. Zdaleka ne všechny poleis prošly celou cestu od monarchie až k demokracii. Například aristokratické uspořádání bylo v Řecku vždy časté (výše uvedené instituce demokratického státu vznikaly vlastně již v aristokraciích, kde ovšem drtivá většina obyvatel neměla možnost se do politiky účinně zapojit).

8 Změny státního zřízení probíhaly formou převratů a mnohé poleis na sebe navzájem nevražily pro vzájemné rozdíly hospodářské, politické i kmenové. Politická scéna starověkého Řecka byla proto dosti bouřlivá. d) Velká řecká kolonizace ( století př. Kr.) Řekové se po Féničanech stali druhým středomořským národem, který zakládal kolonie (záměrně budované osady za hranicemi domovského území). Mnohé řecké poleis kolonizovaly Středomoří nebo Černomoří. Hlavním podnětem ke kolonizaci se stal výrazný růst obyvatelstva v poleis, a tedy relativní nedostatek tamější zemědělské půdy. Důležitou roli však hrála také snaha najít nová odbytiště pro řemeslné výrobky a objevit i využívat další obchodní cesty. Někdy ovšem kolonisté odcházeli kvůli nespokojenosti s politickými nebo sociálními poměry v domovském státě. Na rozdíl od fénických kolonií byly řecké kolonie zcela samostatné a s mateřským státem (označovaným jako metrópolis) udržovaly přátelské styky. Řečtí kolonisté se soustřeďovali především na Itálii (včetně Sicilie), jižní Francii, část severoafrických břehů a také na pobřeží Černého moře. Některé řecké kolonie svou kulturou nakonec předčily leckteré poleis v samotném Řecku (např. slavný fyzik Archimédés žil v sicilské řecké osadě Syrákúsách). Shrnutí: Vrcholem starořeckého politického vývoje se stala demokracie (vláda lidu): vliv na politické dění měla ovšem jen menšina obyvatel (osobně svobodní muži kromě cizinců). Hlavními politickými institucemi byly sbor úředníků, rada starších a lidové shromáždění. Rozvoj řeckých poleis vedl k Velké řecké kolonizaci mnohých oblastí na středomořském a černomořském pobřeží: řecká kultura se tak šířila všemi směry. Otázky a úlohy: 1. Zjistěte, jaké podmínky musejí splňovat obyvatelé České republiky, aby se mohli účastnit politického života. (zejména voleb). Porovnejte tuto situaci s poměry ve starořeckých poleis. 2. Jeden evropský stát je známý tím, že lidová hlasování se tam uskutečňují nesrovnatelně častěji než v jiných zemích. O který stát jde a čeho se tam tato referenda nejčastěji týkají? Zjistěte podrobnosti. 3. V jakých souvislostech se v češtině používá slovo metropole nebo jeho odvozeniny? Uveďte příklady. Výběr z odborné literatury: Furio Durando: Starověké Řecko. Dobřejovice Michael Grant: Zrození Řecka. Praha Vojtěch Zamarovský: Řecký zázrak. Praha 2000.

9 e) Sparta Polis Sparta (též Lakedaimón) se rozprostírala v peloponnéských krajinách Lakónii a posléze i Messénii a ze všech poleis byla nejrozlehlejší (svými asi km 2 by poněkud předčila Plzeňský kraj). Pozůstatky starověké Sparty (v popředí objekt divadla) Spartské obyvatelstvo se dělilo takto: 1. Lakedaimoňané: a) Sparťané: Patřili ke kmeni Dórů, usadili se tu nejpozději v 10. století př. Kr. a byli jedinými občany ve státě (na počátku 5. století čítali asi dospělých mužů s rodinami). Nepracovali, a muži se místo toho věnovali vojenské službě, ke které byli vychováváni již od dětství a kvůli níž trávili ve vojenských oddílech (složených především z pěchotních těžkooděnců) více času než se svými rodinami. b) Perioikové (potomci té části původního obyvatelstva, která se smísila s Dóry): Byli osobně svobodní, podnikali v zemědělství, řemesle i obchodu, museli platit daně do státní pokladny a sloužit se Sparťany ve vojsku, ale neměli žádná občanská práva, a nemohli se tedy účastnit politického života. 2. Heilóti (nesmísená část původního obyvatelstva): Měli postavení otroků, byli však majetkem státu a také žili rodinným životem. Obdělávali státní půdu a i s ní byli přidělováni jednotlivým sparťanským rodinám, aby je živili. Navíc heilóti sloužili jako lehkooděnci ve spartském vojsku. Heilóti byli výrazně početnější než Lakedaimoňané, a proto byli v poslušnosti udržováni zastrašováním: zejména mladí sparťanští muži pořádali pravidelně vyvražďovací útoky na heilótské usedlosti. 3. Cizinci: ve srovnání s jinými poleis jich bylo ve Spartě velmi málo, Sparťané jim nedůvěřovali a často je vyháněli. Sparta se vzhledem ke zvláštnostem tamějšího způsobu života kulturně dosti izolovala od jiných částí Řecka. Její ekonomickou soběstačnost posilovaly i výkonné zemědělství a vydatná ložiska železné rudy. Vzájemnou sounáležitost Sparťané posilovali okázalou asketickou vojenskou (spartánskou) skromností v chování, odívání, jídle apod. Spartské ženy sice tak jako v jiných poleis nemohly užívat svá občanská práva (ta přecházela na muže), ale přesto bylo jejich společenské postavení poněkud volnější než jinde: mladé dívky se navíc vydatně věnovaly sportu, a tím se připravovaly mj. na roli zdatných matek. Sparťanští vojáci Sparťané měli nejlepší pozemní

10 armádu v Řecku. Jejich státní zřízení lze označit jako blízké aristokracii. Úlohu hlavy státu hrála dvojice králů (archagetů), volených ze dvou rodů, Ágiovců a Eurypóntovců. Králové byli nejvyššími veliteli spartského vojska a zastávali vysoké kněžské funkce. Jejich domácí politickou moc však omezoval pětičlenný sbor volených úředníků (eforů = dohližitelů) a rada starších (gerúsiá, 30 členů, tvořilo ji 28 doživotně zvolených mužů starších 60 let a oba králové). Lidové shromážění se nazývalo apellá a scházelo se jednou měsíčně: o návrzích, předkládaných gerúsií, se hlasovalo aklamací (hromadným projevováním souhlasu či nesouhlasu) nebo rozestoupením účastníků na dvě strany. Prvním Sparťanem, jehož známe jménem, by měl být Lykúrgos, údajný autor celé spartské společenské i státní organizace (hovořívá se o Lykúrgově ústavě). Pravděpodobně se však jedná o vybájenou postavu a spartské státní zřízení vzniklo postupným vývojem. Ve 2. polovině 6. století Sparta vytvořila vojenský spolek Lakedaimoňané a jejich spojenci. Dnes jej pro stručnost nazýváme Peloponnéský spolek. Zahrnoval Spartu, která v něm měla vedoucí postavení (hegemonii), a téměř všechny peloponnéské poleis. Vojsko spolku bylo společné a veleli mu sparťanští důstojníci. Sparta a Peloponnéský spolek Shrnutí: Rozlohou největším řeckým městským státem byla Sparta na jihořeckém poloostrově Peloponnésos. Na rozdíl od jiných poleis zde státní moc výrazně ovlivňovala běžný život obyvatel: plnoprávní sparťanští muži se věnovali pouze vojenské službě a k obživě svých rodin dostávali od státu k dispozici zotročené původní obyvatelstvo. Kulturní vývoj Sparty byl poněkud jednoduchý i izolovaný, ale spartánské hrdé vlastenectví se všeobecně cenilo. Sparta se stala hegemonem vojenského Peloponnéského spolku. Otázky a úlohy: 1. Zvláštní způsob spartského života se projevoval i ve vztahu k zdravotně oslabeným novorozeným dětem. Zjistěte podrobnosti. 2. Co to v běžné řeči znamená lakonická poznámka (lakonická odpověď)? 3. Najděte slova (používaná i v češtině) jazykově příbuzná s výrazy gerúsiá a apellá. 4. Co dnes znamená pojem ústava? Výběr z odborné literatury: Joachim Fernau: Od Olympu k Akropoli: jak se žilo ve starém Řecku. Praha Pavel Oliva: Sparta a její sociální problémy. Praha 1971.

11 f) Athény Městský stát Athény na poloostrově Attika ve středním Řecku vytvořili Řekové z kmene Iónů. Pokud jde o rozlohu, patřily Athény k největším poleis, byť s velkým odstupem za Spartou (měly přibližně km 2, tedy o málo méně než Liberecký kraj (nejmenší z krajů v České republice). Na rozdíl od Sparty však Athény vynikaly rovněž lidnatostí: v 5. století př. Kr. obývalo celou athénskou polis asi 300 tisíc obyvatel (jako dnešní Ostravu). Město, spoléhající se na ochranu bohyně Athény, bývá nazýváno Helladou Hellady a stalo se nejvýznamnějším centrem řecké kultury. Rozkvět Athén pramenil nejen z obvyklých hospodářských činností, ale i z vydatných ložisek stříbra, olova, mramoru a hrnčířské hlíny. Athény se svým přístavem Peiraieus (Pireus) také hrály důležitou roli v námořním obchodu. Mapa Attiky s Athénami Stát řídili úředníci archonti (od 7. století př. Kr. jich bylo devět). Rada starších se nazývala areopag a doživotně ji tvořili bývalí archonti. Postupně vznikl i institut lidového shromáždění, nazývaného ekklésiá. Ten však dlouho mohl jen volit úředníky, a to ještě pouze z řad aristokratů. V 7. století athénský archón Drakón sepsal první athénský zákoník, z velké části založený na sjednocení starších, dosti přísných rodových pravidel. Na počátku 6. století archón Solón zmírnil aristokracii tím, že míru občanských práv i povinností podmínil majetkovými poměry. Athénští občané byli rozděleni do čtyř tříd podle majetku: 1. a 2. třída (ty nejbohatší) měly kromě aktivního volebního práva (práva volit) též pasivní volební právo (právo být volen) k nejvyšším úřadům. Pro vojsko poskytovaly jezdce. Příslušníci 3. třídy mohli volit a kromě toho zastávat nižší úřady. Ve vojsku tvořili šiky pěších těžkooděných hoplítů. Jen poslední, 4. třída musela vystačit pouze s aktivním volebním právem a její členové sloužili jako pěší lehkooděnci či jako veslaři na válečných lodích. Solón Je jasné, že i podle Solónova systému většinu úřadů nadále obsazovali aristokraté, protože také tvořili většinu mezi nejbohatšími, ale občas se na jejich politickou úroveň již dostal někdo neurozený. Tím byla do světové politiky začleněna zásada, platná ještě na konci 19. století po Kr., že největší vliv na řízení státu by měli mít nejmajetnější lidé, protože ti platí do státní pokladny největší daňové částky (daně bývaly a dodnes jsou určovány jako podíl z výdělku či zisku). Solón rovněž svěřil některé soudní pravomoci lidovému shromáždění a zrušil otroctví pro dluhy. Dlužní otroctví pak mizelo i z jiných poleis, ale přesto ve srovnání s Blízkým východem bylo otroctví v Řecku rozšířenější.

12 Starověké Athény Ve 2. polovině 6. století př. Kr. žili Athéňané pod tyrannidou rodu Peisistratovců. Peisistratos zvelebil Athény architektonicky i ekonomicky. Jeho synové však již tak úspěšní nebyli, takže Hipparchos byl zavražděn a Hippia v r. 510 athénští aristokraté s pomocí spartského vojska vyhnali; aristokratickou vládu však restaurovat (obnovit) nedokázali, neboť síla neurozeného obyvatelstva během peisistratovské éry výrazně vzrostla. R. 508 athénský lid vedený Kleisthenem (jenž byl ovšem sám aristokrat) nastolil demokracii. Kleisthenés (moderní pokus o podobiznu) Kleisthenés zreformoval athénský politický systém. Dále rozšířil pravomoci ekklésie. Úlohu areopagu, tvořeného tehdy aristokraty, začala přebírat nově zřízená Rada pěti set, jejíž členové byli voleni z různých společenských vrstev v jednotlivých regionech Attiky (je možné, že již Solón zřídil obdobnou Radu čtyř set). V demokratických Athénách zůstalo v platnosti Solónovo dělení občanů do čtyř tříd, ale přesto je athénská demokracie považována za vrchol politického vývoje ve starém Řecku. Shrnutí: Kulturně nejvýznamnější řeckou polis se staly Athény na středořeckém poloostrově Attika. V Řecku si vydobyly čelné místo také svou lidnatostí i ekonomickou zdatností, spojenou s námořním obchodem. Politický život Athén dlouho ovládala rodová aristokracie, až v 6. století nejprve Solón odstupňoval přístup občanů k politickým právům podle jejich majetku a pak Kleisthenés učinil z Athén demokracii nejdůležitější a nejpokročilejší ve starověkém Řecku. Otázky a úlohy: 1. Bohyně Athéna bývá označována také jako Pallas Athéna. Zjistěte, jak se vysvětluje původ i význam prvního z těchto slov. 2. Co v běžné řeči znamená výraz drakonická opatření? Uveďte nějaké příklady. 3. Athény jsou dnes hlavním městem Řecké republiky, Zjistěte o nich základní informace. Jaké tam najdeme hlavní turistické cíle? Navštívili jste je? Pokud ano, připravte o nich stručnou informaci. 4. Jaký význam má dnes (např. v České republice) majetek pro účast ve volbách a v politickém životě vůbec? Výběr z odborné literatury: Jochen Bleicken: Athénská demokracie. Praha Igor Lisový: Věčné město bohyně Athény. Praha 2005.

13 7. Klasické období (asi př. Kr.) a) Řecko-perské války ( ) 1. Tři perské vpády do Řecka Na konci 6. století př. Kr. dorazila perská expanze (viz IV.B.17.b.) k východnímu a severnímu okraji Řecka. Peršané dobyli maloasijské poleis a připojili je ke svému státu. Tím začalo období nepřátelství mezi Řeky a Persií, které skončilo až po zhruba dvou stech letech. Tradičně se však jako Řecko-perské války označuje pouze počáteční, padesátiletý úsek (1. polovina 5. století) této éry, naplněný třemi perskými pokusy o dobytí Řecka a řeckými obrannými či odvetnými boji. Maloasijští Řekové vedli v letech protiperské povstání. Z řeckých poleis poslaly svým krajanům vojenskou pomoc jen Athény (20 válečných lodí) a Eretria (5 lodí) a povstání bylo po počátečních úspěších poraženo. Řecký nezdar pobídl Peršany k záměru dobýt Řecko celé. Řecko v době Řecko-perských válek První perské výpravě proti evropským Řekům (r. 492) velel Mardonios, zeť perského krále Dáreia I. Peršané postupovali po souši i po moři podél severoegejského pobřeží a upevnili perský vliv v přilehlém cípu Evropy. Jejich postup však nečekaně ukončila námořní bouře, během níž perské loďstvo ztroskotalo u hornatého mysu Akté (dnešní Athos) na poloostrově Chalkidiké, a zbytek výpravy se tak musel vrátit. Druhá výprava (490) si to namířila přímo přes moře. Dobyla mnohé ostrovy (včetně polis Eretrie na ostrově Euboia) a vzbudila takový respekt, že některé poleis se raději staly perskými spojenci či alespoň zachovaly neutralitu. Peršané se vylodili v severovýchodní Attice, ale vzápětí tam byli u Marathónu poraženi Athéňany. Athénský vojevůdce Miltiadés měl k dispozici asi 10 tisíc těžkooděných vojáků, téměř výhradně z Attiky (spartská pomoc se opozdila). Prudkým útokem však s nimi dosáhl mimořádného úspěchu proti nejméně dvojnásobné, ovšem lehčeji vyzbrojené perské přesile (Athéňané pobili asi Peršanů a sami ztratili jen 192 mužů). Podle pověsti radostnou zprávu o vítězství přinesl do Athén běžec (jméno je nejisté: snad Diomedón nebo Feidippidés), který po zdolání trati (o délce dnes určované na 42 kilometrů a 195 metrů) padl mrtev vyčerpáním na jeho paměť se dnes pořádají maratonské běhy o stejné vzdálenosti (při olympijských hrách v Athénách 1896 a 2004 se maraton běžel po přibližně původní trase). Následujících deset let se obě strany připravovaly na nové střetnutí. O napjaté atmosféře v Athénách svědčí skutečnost, že velký vliv v politickém životě tu získal na úkor archontů sbor

14 volených vojenských úředníků stratégů. Athénský politik a vojevůdce Themistoklés prosadil, že z výnosu attických stříbrných dolů byla postavena stovka válečných lodí, čímž athénská válečná flotila zhruba zdvojnásobila svou početnost a stala se suverénně nejsilnější flotilou v Řecku. Třetí perská výprava ( ) postupovala, vedena Dáreiovým synem a nástupcem Xerxem I., od severu zároveň po souši i po moři. Řecká koalice asi 30 států v čele se Spartou vzdorovala Peršanům na souši v pobřežním Thermopylském průsmyku a na moři u mysu Artemísion na Euboii. Bitva u Artemísia skončila nerozhodně. U Thermopyl stál spartský král Leónidás v čele 7 tisíc řeckých hoplítů proti snad 150 tisícům Peršanů. Peršané navíc (díky zradě jednoho z Řeků) dokázali najít cestu kolem průsmyku, Řekům do zad. Leónidás si ponechal jen tisíc mužů (mezi nimi 300 Sparťanů) a ostatní vojáky poslal na jih, aby je uchránil před záhubou a aby jim umožnil podpořit loďstvo vracející se od Artemísia. Leónidás a jeho zbylí vojáci se pak pokusili perskou přesilu alespoň zdržet, přičemž do posledního muže padli. Jejich čin se stal symbolem řeckého vlastenectví. Řecký dějepisec Hérodotos (5. století př. Kr.): Dějiny: Protože Řekové věděli, že smrti neujdou z rukou těch, kdo obešli pohoří, nešetřili proti barbarům sil a konali divy šílené odvahy. Většina jich už měla zlámaná kopí, a tak pobíjeli Peršany meči. Leonidás v této seči padl jako muž statečný, a s ním řada slavných Sparťanů. Pozemní část perské výpravy vtáhla do Attiky, zpustošila ji a vypálila i Athény, jejichž obyvatelstvo však bylo předem evakuováno do bezpečí. Vzápětí řecká flotila, vedená Athéňanem Themistoklem, jenž pro svůj záměr získal i spartského námořního velitele Eurybiada, svedla s perským loďstvem bitvu u nedalekého ostrova Salamis při attickém pobřeží. Počty lodí lze jen velmi přibližně odhadnout na asi 600 na perské a asi 200 na řecké straně. V bitvě perská flotila zaútočila na řeckou v úžině mezi ostrovem a pevninou: avšak menší a obratnější řecké lodě, jejichž námořníci zdejší moře i povětrnostní podmínky dobře znali, si vynutily převahu a před zraky perského krále Xerxa I. uštědřily Peršanům strašlivou porážku. To znamenalo rozhodný neúspěch celé perské snahy o dobytí evropské části Řecka. Část Peršanů se i s králem Xerxem stáhla zpět na perské území, část pozemní armády v Řecku ještě přezimovala a pak byla rozdrcena u středořeckého města Plataiai (r. 479; padl zde i perský vojevůdce Mardonios). Jen o pár dní později došlo k další bitvě. Řecké loďstvo pronásledovalo vracející se zbytky perské flotily a vylodilo se v Malé Asii, aby podpořilo tamější Řeky chystající se k novému povstání. Na pobřeží u mysu Mykalé Řekové s vydatnou pomocí svých maloasijských krajanů drtivě Peršany porazili. Perské posádky pak musely utéct i z některých maloasijských řeckých měst. Shrnutí: Když Peršané dobyli Malou Asii, jejich králové Dáreios I. a Xerxés I. se pokusili dobýt i evropské Řecko: získali sice na svou stranu některé poleis, ale jádro Řecka, vedené Spartou a Athénami, se jim (navzdory porážce u Thermopyl) ubránilo vítězstvími u Marathónu, Salaminy (zde šlo o námořní bitvu), Platají a Mykalé. Úspěšný obranný boj Řeků proti mohutné přesile se stal jedním z nejpůsobivějších příběhů světových dějin. Otázky a úlohy: 1. Na mapě v textu této kapitoly najdete místa významných bitev. Ukažte, kudy k těmto bojištím Peršané pronikali. 2. Shrňte hlavní příčiny celkového řeckého vítězství a perské porážky. Našli byste jinde v dějinách obdobu takových bojů? Výběr z odborné literatury: Tom Holland: Perský oheň. Praha Nicholas Secunda: Marathón 490 př. n. l. Praha 2008.

15 2. Vznik Délského spolku a počátky řeckých protiútoků Odražení perských útoků výrazně proměnilo řeckou politickou scénu. Athény, které prokázaly, že jsou silné na souši i na moři, se staly nejmocnějším řeckým státem, s největší autoritou. V r. 478 př. Kr. vznikl vojenský spolek Athéňané a jejich spojenci. Neoficiálně byl nazýván Délský spolek, protože spolková vojenská pokladna se zpočátku nacházela ve významné svatyni boha Apollóna na ostrově Délos. Čítal téměř 200 poleis. Každý členský stát měl sice v řídící spolkové radě jeden hlas, ale hegemonem ve spolku byly Athény: athénské lodě tvořily více než polovinu silného spolkového válečného loďstva a z řad Athéňanů pocházeli spolkoví vrchní velitelé i správci společné pokladny. Proto dnes často hovoříme o Athénském námořním spolku. Byl tedy druhým mezistátním vojenským společenstvím v Řecku (vedle Peloponnéského spolku, vedeného Spartou; viz IV.C.6.e.). Hlavním cílem Délského spolku bylo vyhnání Peršanů z prostoru Egejského moře a osvobození ostrovních a maloasijských Řeků z perské nadvlády. Spolek zahájil boje již v r. 477, kdy dobytím severořeckého přístavního města Éionu zlikvidoval poslední opěrný bod Peršanů v evropské pevninské části Řecka. V následujících bezmála třech desetiletích armáda Délského spolku vypudila Peršany téměř ze všech egejských ostrovů. Zaznamenala jediný vážný neúspěch (r. 454), kdy spolkové loďstvo připlulo až do Egypta pomoci tamějšímu protiperskému povstání, ale bylo spolu s ním poraženo: v bojích v nepřehledných ramenech nilské delty Řekové ztratili téměř stovku lodí. Pod vlivem Athén se demokratizovalo politické zřízení mnoha členských států Délského spolku, jelikož stoupal význam občanů z nižších tříd: nejchudší občané působili jako nepostradatelní veslaři, bohatší pak jako užiteční obchodníci. Avšak Athéňané tvrdě vojensky zmařili pokusy několika málo poleis vystoupit z organizace. Činnost Délského spolku také vedla k občasným ozbrojeným konfliktům mezi Athénami a Spartou. Během rozšiřování Délského spolku se totiž některé městské státy ocitaly na rozhraní mezi athénskou a spartskou sférou vlivu, což zavdávalo příčinu k vojenským střetnutím. Athény však byly úspěšné i na této druhé bojové frontě. Léta válčení přinesla Athénám značný nárůst bohatství. Svou pozici Athény posílily i tím, že vybudovaly mohutné opevnění (Dlouhé zdi) vytvářející ze samotných Athén i z jejich přístavu Pireus jedinou mohutnou pevnost. Do Athén byla také přemístěna spolková pokladna. Athény proměnily celý Délský spolek v poměrně jednotnou Athénskou říši, která se stala jednou ze středomořských velmocí. V r. 450 Délský spolek dosáhl vrcholného úspěchu: ve velké námořní bitvě u pobřeží Kypru uštědřil Peršanům drtivou porážku. V jejím důsledku opustily perské válečné lodě od r. 449 definitivně Egejské moře. Maloasijské poleis však zůstávaly součástí Perské říše, byť si patrně vymohly určitou míru autonomie (vnitřní samosprávy). b) Vrchol rozkvětu Athén (doba Periklova) Svobodná většina starověkého Řecka, ale hlavně bohaté Athény prožily od závěru vítězných Řecko-perských válek éru všestranného kulturního rozmachu, jenž dodnes nejvýrazněji ovlivňuje naši představu o antickém Řecku (odtud název klasické období). Stinnou stránku vývoje ovšem představovalo narůstání rozporů mezi Athénami a Spartou, respektive mezi Délským a Peloponnéským spolkem. V Athénách se v r. 461 př. Kr. stal vůdčím politikem vojevůdce Periklés (asi př. Kr.). Tuto roli zastával až do své smrti, přičemž od r. 443 byl až

16 na jedinou výjimku každoročně volen za prvního (nejvýznamnějšího) stratéga. Byl vynikajícím řečníkem a získal si trvalou, všeobecnou vážnost. K dalšímu rozvoji Athén využíval asi polovinu příjmů plynoucích do pokladny Délského spolku. Rozšířil pasivní volební právo, takže i do nejvyšších úřadů mohli kandidovat téměř všichni athénští občané bez ohledu na majetek. Ze státní pokladny podporoval nejchudší osobně svobodné obyvatele, stanovil finanční náhrady pro úředníky a zajistil dobře placenou práci budovatelům nových stavebních objektů ve městě. Za jeho působení a také jeho zásluhou byla dovršena porážka Peršanů před r. 449 (viz IV.C.7.a.2.) a navíc nastalo poměrně dlouhé příměří se Spartou; všechny tři velké mocnosti východního Středomoří tedy spolu žily v míru. Periklés zvelebil Athény především výstavbou veřejných budov na návrší Akropoli: z nich nejvýznamnější byl Athénin chrám Parthenón, který i v dnešních troskách zůstává symbolem celého Řecka. Periklés dal také vybudovat opevnění Dlouhé zdi (viz IV.C.7.a.2.). Za Periklovy vlády působily v Athénách mnohé vynikající osobnosti dodnes řazené k největším tvůrcům světové kultury: trojice průkopnických autorů divadelních her Aischylos, Sofoklés a Eurípidés, otec světového dějepisu Hérodotos, nejvýznamnější starověký sochař Feidiás, zakladatel filozofie poznání Sókratés. Shrnutí: V r. 478 Athéňané vytvořili z mnohých poleis Délský námořní spolek, který během 30 let uštědřil další porážky Peršanům, až je vypudil z ostrovů v Egejském moři a proměnil se v nástroj athénské nadvlády nad Egeidou včetně většiny přilehlého řeckého pobřeží (spolek sice sdružoval formálně samostatné státy, ale ve skutečnosti se proměnil ve velmocenskou Athénskou říši). Pod vedením všestranného politika Perikla dosáhly tehdejší Athény vrcholného politického, ekonomického i kulturního rozkvětu. Otázky a úlohy: 1. Uveďte, jaké všechny slavné stavby stojí na athénské Akropoli. Pokud jste je sami navštívili, přibližte je slovem i obrazem spolužákům. 2. Najděte v dějinách ještě jiné příklady autonomie podobné té, kterou získala řecká města v Perské říši. 3. Co všechno v dnešním jazyce znamená slovo stratég? Jaký je rozdíl mezi strategií a taktikou? 4. Zjistěte informace o nejstarších řeckých divadelních hrách. O čem pojednávaly? Jak vypadalo starořecké divadelní představení? V čem se lišilo od dnešního divadla? Výběr z odborné literatury: Jan Bouzek Iva Ondřejová: Periklovo Řecko. Praha 1989.

17 c) Peloponnéská válka ( př. Kr.) a její důsledky Vzestup Athén zákonitě zneklidnil Spartu a další členy Peloponnéského spolku. Rostoucí nevraživost mezi Athénami a Spartou pramenila ze tří zdrojů: šlo tu o soupeření v oblasti mezistátní politiky (o vliv nad řeckými státy), politických systémů (demokracie versus aristokracie) a v oblasti kmenové (Iónové versus Dórové). Není tedy divu, že došlo k válce mezi oběma spolky. Podnětem pro vypuknutí otevřeného a vleklého konfliktu se stal spor o vliv nad bohatým obchodním státem Korinthos na středořecké Korintské šíji mezi Attikou a Peloponnésem. Peloponnéská válka trvala od r. 431 do r. 404 př. Kr. Její průběh byl dlouho vyrovnaný. Peloponnéský spolek vítězil na souši, Athénský spolek na moři. Athény se však navíc musely potýkat s epidemií nakažlivého a smrtelně nebezpečného moru, jenž byl zavlečen (prostřednictvím lodí s obilím) z Egypta a jemuž padla za oběť nejméně čtvrtina Athéňanů, včetně Perikla. Dlouho bylo jediným válečným výsledkem jen pustošení rozsáhlých řeckých oblastí (do války byly zataženy i řecké kolonie na Sicilii). Ekonomické důsledky ničivé války dopadly nejzřetelněji na dosud bohaté Athény. Ty proto ztrojnásobily poplatky svých spojenců do spolkové pokladny, čímž ovšem oslabily jejich loajalitu (věrnost). Vývoj války rozhodli ve svůj prospěch Sparťané tím, že pružně navázali spojenectví s Peršany. Za jejich peníze si pořídili mohutné loďstvo (vedené spartským vojevůdcem Lýsandrem) a s ním uštědřili Athénskému spolku rozhodující porážku. Došlo k ní v r. 405 u severořeckého města Aigospotamoi (dnešní Gelibolu v Turecku) na evropském břehu průlivu Helléspontos (dnešní Dardanelly), kde Sparťané úplně zničili athénskou flotilu. Vzápětí (r. 404) Sparťané donutili město Athény po devítiměsíčním obléhání ke kapitulaci. Peloponnéská válka Důsledky války byly pro poraženou stranu kruté. Zanikl Délský spolek. Athéňané byli přinuceni zbořit opevnění včetně Dlouhých zdí, odevzdat Spartě téměř všechny zbývající válečné lodě, vstoupit do Peloponnéského spolku (a tím uznat hegemonii Sparty) a nahradit demokracii oligarchií (vládou malé skupiny lidí). V tomto případě šlo o krutou prosparťanskou vládu takzvaných třiceti tyranů, kteří s podporou spartského vojska dali popravit asi mužů.

18 Řecký dějepisec Thúkýdidés (asi 460 po 400): Dějiny Peloponnéské války: Hned na začátku následujícího jara podnikli Lakedaimoňané a jejich spojenci vpád do Attiky Dekeleia se stala základnou k výpadům do kraje, Athéňanům velmi škodila a způsobila zhoršení poměrů především rozkrádáním majetku a pobíjením lidí. ( ) Jindy podle potřeby probíhala krajem jen běžná posádka a loupila z nutnosti opatřit si jídlo To všechno přinášelo Athéňanům velké škody. Byli připraveni o veškerou svou půdu, uteklo jim přes dvacet tisíc otroků přišli o všechna stáda a soumary Vítězná Sparta se stala hegemonem celého Řecka, které však bylo válkou všeobecně velmi oslabeno a naopak se v oblasti poněkud zvětšila síla Perské říše. Následujících téměř sedmdesát let poznamenal složitý vývoj bez nadčasových výsledků. V Athénách byla již r. 403 vláda třiceti tyranů svržena, došlo k obnovení athénské demokracie a posléze i k znovuvybudování athénského opevnění. O tom, že tamější poměry nebyly úplně bezútěšné, svědčí i skutečnost, že právě tehdy, v století, v Athénách působili tři největší řečtí filozofové: byli to Sókratés (viz IV.C.7.b.), Platón a Aristotelés (v tomto pořadí mezi nimi panoval vztah učitel žák). Athény též založily r. 378 nový (druhý) Athénský námořní spolek: byl namířen proti Spartě, svazky mezi členskými státy v něm byly volnější, zabýval se budováním spolkového loďstva a potyčkami se Sparťany, ovšem dosáhl jen odlesku někdejší slávy. Ani Spartě její postavení dlouho nevydrželo: vlivem nedávných bojů počet plnoprávných Sparťanů klesl (snad až na pouhé 2 tisíce mužů), ale o to větší mezi nimi vznikly majetkové rozdíly. V r. 371 byla Sparta poražena středořeckou polidou Théby tak tvrdě, že se rozpadl celý Peloponnéský spolek a Théby příštích devět let řídily řecký vývoj (Thébská hegemonie ). Stále zřetelněji se ukazovalo, že dosažené úrovni řecké společnosti přestal malý prostor městského státu vyhovovat, že řecká polis se ocitla v krizi a že vývoj v zemi spěje k vytvoření velkého politicko-hospodářského celku. Mezitím se na severu dnešního Řecka vzmáhal stát Makedonie. Jeho území se ovšem s dnešní balkánskou Republikou Makedonie překrývá jen v malé, nejsevernější části. Starověký národ Makedonci byl příbuzný s Řeky, a je tedy odlišný od dnešních Makedonců, kteří v indoevropské jazykové rodině patří ke slovanské větvi. Jádro starověké Makedonie zaujímaly zalesněné hory. Makedonský stát byl královstvím, kde král měl nejvyšší kněžskou, vojenskou i soudní moc. Makedonci vyváželi do Řecka dřevo (na stavbu lodí) a zlato i stříbro. V 5. století vybudovali silnou armádu a během Peloponnéské války se sblížili s řeckou politikou, když pomáhali především Spartě. Shrnutí: Rozmach Athén vedl k Peloponnéské válce mezi Délským a Peloponnéským spolkem. Ve válce, která zpustošila velkou část Řecka, zvítězila Sparta, když ke své tradiční pozemní převaze přidala nově i sílu válečného námořnictva. Celkově oslabené Řecko se však stalo terčem výbojných plánů svého severního souseda, Makedonie. Otázky a úlohy: 1. Nezvyklý, dokonce humorný pohled na Peloponnéskou válku přinesla jedna starořecká divadelní hra, jejíž autor tento konflikt sám zažil. Jak se hra i její autor jmenují? A který známý český karikaturista napsal českou upravenou verzi pod názvem Nejkrásnější válka? 2. Najděte v dějinách nějaký jiný případ, kdy stát pro vítězství ve válce využil podporu od svého odvěkého nepřítele, jako Sparťané využili proti Athénám pomoc od Peršanů. 3. Název polis Théby začali staří Řekové používat i pro jedno významné město v Egyptě. Které? Výběr z odborné literatury: Evropa v proměnách staletí. Praha 2001.

19 8. Hellénistické období ( př. Kr.) a) Vznik Makedonské říše: Filip II. a Alexandr Veliký V r. 359 př. Kr. nastoupil na makedonský trůn král Filip II. (řecky Filippos, ale přidržíme se vžitého zvyku označovat monarchy různých dob i národností českými variantami jejich jmen). Filip II. Makedonský (podle mincovního portrétu) Filip se zaměřil na mohutné rozšíření makedonského území i vlivu prostřednictvím diplomatických a vojenských metod. Uplatňoval dynastickou politiku: většina z jeho 7 manželek byly cizinky z mocných rodů. Zdokonalil makedonskou armádu, pro niž vytvořil novou taktiku, jež vznikla zkvalitněním taktiky řecké (IV.C.6.b). Základním vojenským útvarem se stala pěchotní makedonská falanx. Ta byla na rozdíl od falangy řecké hlubší (16 řad), ale jen prvních 5 řad bylo obrněných. Hlavní zbraň vojáků ve falanze představovalo dlouhé (5 7 m) obouruční kopí sarissa. Vojáci v 5 předních řadách napřimovali kopí vpřed proti nepříteli (tak mohli vést vcelku bezpečný boj z poměrné dálky), ostatní řady držely kopí vztyčená pod úhlem 45 stupňů na obranu proti šípům a připravená nahradit kopí vpředu. Falanx zastavovala postup nepřátelského vojska, do jehož řad vzápětí z boku vpadala těžká jízda, tvořená aristokraty. Lehká jízda chránila falangu ze stran. Makedonskou armádu doplňovaly vrhací mechanismy a obléhací stroje. Filip se svými Makedonci nejprve porazil sousedy: jednak různé kmeny balkánského vnitrozemí, jednak některé přímořské řecké poleis, čímž rozšířil svůj přístup do Egeidy. V bojích přišel o oko, ale svých cílů dosáhl. Některé poleis připojil přímo ke svému království, mnohé jiné řecké státy získal za spojence. Čelo útočící makedonské falangy Situaci ve zbývajících řeckých obcích dobře ilustroval vývoj v Athénách. Existovala tam politická křídla pro i proti Filipovi. Každé z nich reprezentoval významný řečník (řečníci, to tehdy vlastně byli profesionální politici). Ísokratés ve svém spise s názvem Filip vyzýval makedonského krále, aby sjednotil Řeky a vytáhl s nimi proti společnému nepříteli, Peršanům. Démosthenés naopak před Filipem varoval ve svých plamenných řečích, jež dostaly označení filipiky. Démosthenés se posléze stal vůdcem Athén i celé protimakedonské koalice četných poleis. Filip však své řecké nepřátele drtivě porazil r. 338 v bitvě u Chairóneie (tím zároveň zanikl druhý Athénský spolek). Ačkoli poraženým Filip ponechal formální samostatnost, ve skutečnosti jim vnutil svou politiku prostřednictvím nově založeného Korintského spolku a makedonských posádek rozmístěných v některých členských městech. Makedonského vlivu zůstala uchráněna jen Sparta. Jako nejmocnější muž jižního Balkánu přijal Filip řecký plán vytáhnout s makedonsko-řeckým vojskem proti Peršanům a vypudit je přinejmenším z maloasijského Řecka. Pustil se do válečných příprav, ale když byl v nejlepším, zavraždili ho probodnutím jeho důstojníci v r. 336 na svatbě jeho dcery.

20 Novým makedonským králem se stal Filipův syn Alexandr III. Bylo mu teprve dvacet let, ale pro státnické úkoly byl dobře vybaven, mj. i proto, že jeho učitelem býval Aristotelés. Alexandr Makedonský Alexandr neprodleně pokračoval v otcově díle. V r. 334 vpadl do Perské říše v čele makedonsko-řeckého vojska, jež čítalo asi pěšáků a asi jezdců. Perský král Dáreios III. mohl proti němu postavit asi vojáků. Makedonská taktika však sílu Alexandrovy armády znásobovala. Navíc se Alexandr mohl spolehnout na slabost ústřední vlády v tak velké říši, kde navíc u podmaněných národů panovaly zřetelné protiperské nálady. Alexandrův rychlý vítězný postup na východ nenechával nikoho na pochybách, že mladému makedonskému králi byl původní cíl příliš těsný a že mu nyní jde o vytvoření celosvětové říše, jež by byla úspěšnější nástupkyní obdobných velkých říší orientálních. Vezmeme-li v úvahu tehdejší zeměpisné znalosti, můžeme říci, že Alexandr jejího ustavení v podstatě dosáhl. Alexandr dobyl prakticky celou Perskou říši (vyjma několika okrajových oblastí). Svedl řadu bitev, z nichž jsou nejvýznamnější tři. V r. 334, hned po překročení úžiny Helléspontos, zvítězil nad Peršany v bitvě u říčky Gráníkos. V r. 333 porazil v bitvě u města Issos na pobřeží při maloasijsko-syrském pomezí přímo krále Dáreia III. V bitvě se Alexandr zmocnil královského ležení s mnoha poklady a s členy Dáreiovy rodiny. Bitva definitivně ukázala, že Alexandr má nad Peršany silnou převahu. Se svou armádou protáhl podél středomořského pobřeží (kde však fénické město Týros musel obléhat 7 měsíců) a pronikl až do Egypta, který ovládl. Na egyptském pobřeží založil nové přístavní město, které pojmenoval po sobě Alexandrie. V následujících staletích vyrostla v jedno z nejvýznamnějších měst celého Středomoří, vynikla především jako kulturní centrum. Z Egypta Alexandrovo tažení zamířilo dál na východ, k jádru perského území. Dáreios se pokusil o zvrat v r. 331 v bitvě u města Gaugamély na severovýchodním okraji Mesopotamie. Jednalo se o jednu z největších bitev celého starověku. Alexandr měl s sebou již asi 50 tisíc vojáků, Dáreios přivedl snad dvojnásobek; v jeho vojsku nechyběli osvědčené válečné vozy ani několik válečných slonů. Alexandr však uštědřil těžkopádnému perskému kolosu drtivou porážku, po níž se armáda Persie zcela rozložila. Dáreios byl na útěku zavražděn jedním ze svých satrapů (oblastních velitelů). Tím vymřela kdysi veleúspěšná perská dynastie Achaimenovců. Shrnutí: Makedonský král Filip II. ovládl přímo či nepřímo téměř celé Řecko. Jeho syn Alexandr v čele zdatného makedonsko-řeckého vojska v letech dobyl a zničil Perskou říši a pronikl až na okraj Indie. Otázky a úlohy: 1. Co se dnes označuje obecným slovem filipika? 2. O Alexandrově tažení se vypráví řada historek, které ovšem mají moudré jádro. Zjistěte, jak s Alexandrem souvisí muž jménem Diogenés a gordický uzel. 3. Zopakujte si, jak nazýváme státní zřízení v Perské říši. Čím se vyznačovalo, jaké patrně byly jeho silné i slabé stránky? Výběr z odborné literatury: Hans Joachim Gehrke: Alexander Veliký. Praha Výběr z uměleckých zpracování: Film: Alexander Veliký (Spojené státy, 2004, režie Oliver Stone, hrají Colin Farrell /Alexandr/, Christopher Plummer /Aristotelés/, Rosario Dawsonová /Róxana/).

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Starověké Řecko. Bartošová

Starověké Řecko. Bartošová Starověké Řecko Bartošová Antické Řecko Vznik Cca před 3500-4000 let KRÉTA Konec rozmach křesťanství vliv na jazyk, politiku, vzdělávací systém, filozofii, vědu a umění. Zejména městské státy (krom období

Více

Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA

Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA 18 STAROVĚKÁ KRÉTA Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA Kréta ostrov ve Středozemním moři asi v letech 2500 1500 př. Kr. zde kvetla první evropská civilizace

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_D_II Ročník: I. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_83 : Šablona: Šablona: Pavlína Sluková VI. Šablona:

Více

Starověké Řecko. Kréta. Období prvních paláců: Minojská společnost: Mykény. Autor: Klára Blaţejovská www.nasprtej.cz Téma: Starověké Řecko Ročník: 1.

Starověké Řecko. Kréta. Období prvních paláců: Minojská společnost: Mykény. Autor: Klára Blaţejovská www.nasprtej.cz Téma: Starověké Řecko Ročník: 1. Starověké Řecko Kréta - Výhodná geografická pozice - Ve 2. tisíciletí př. n. l. zde vzniká 1. civilizace v Evropě Minojská - Její politické dějiny prakticky neznáme pouze památky na trvanlivém materiálu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO MYKÉNSKÁ CIVILIZACE

STAROVĚKÉ ŘECKO MYKÉNSKÁ CIVILIZACE 19 STAROVĚKÉ ŘECKO MYKÉNSKÁ CIVILIZACE Balkánský poloostrov poloostrov Peloponés Popiš území, na kterém se rozkládalo starověké Řecko, a najdi na mapě: západní pobřeží Malé Asie Athény Sparta Mykény Egejské

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_17 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Antické Řecko Klasické období

Antické Řecko Klasické období Antické Řecko Klasické období Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r02011 Na konci 6. století př. n. l. se na Blízkém východě vyvinul mocný stát s vyspělou infrastrukturou a kvalitně organizovanou armádou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Antické Řecko Minojská Kréta a mykénské období

Antické Řecko Minojská Kréta a mykénské období Antické Řecko Minojská Kréta a mykénské období Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0209 První civilizace v Evropě vznikla na ostrově Kréta ve Středozemním moři. Důvod vzniku prvního státu právě zde je dán

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

TEMNÁ STALETÍ ŘECKÝCH DĚJIN

TEMNÁ STALETÍ ŘECKÝCH DĚJIN TEMNÁ STALETÍ ŘECKÝCH DĚJIN (cca 1100-800 př. n. l.) Troja zničena kolem 1200 př. n. l. do Řecka mohly vpadnout některé skupiny mořských národů X hlavní roli při zániku mykénského světa sehrála nová vlna

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ÚVOD DO HISTORIE. 1. Co zkoumá historie? 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu?

ÚVOD DO HISTORIE. 1. Co zkoumá historie? 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu? ÚVOD DO HISTORIE 1. Co zkoumá historie? 2. Na jaké základní etapy se dělí lidská historie (dějiny)?.. 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu? 4. Na časovou přímku zakresli následující údaje: /1cm

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Antické Řecko Archaické období

Antické Řecko Archaické období Antické Řecko Archaické období Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r02010 Po temné, resp. homérské éře začíná archaické období (800-550 př. n. l.), které přineslo řadu novinek v životě Řeků. Balkánský poloostrov

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Prezentace v POWERPOINTu

Prezentace v POWERPOINTu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot12 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /28_Dějepis - Atény

VY_32_INOVACE_01_II. /28_Dějepis - Atény VY_32_INOVACE_01_II. /28_Dějepis - Atény Athény (Αττική) ΑΘΕ ATHÉNY Nejvýznamnější řecká polis Zabírala území poloostrova Attika Stát byl řízen původně aristokracií X postupně rostla úloha sedláků a řemeslníků

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /30_Dějepis Peloponéská válka

VY_32_INOVACE_01_II. /30_Dějepis Peloponéská válka VY_32_INOVACE_01_II. /30_Dějepis Peloponéská válka PELOPONÉSKÁ VÁLKA (431 404 př. n. l.) Vzrůstající moc ATHÉN znepokojovala SPARTU Růst napětí mezi oběma mocenskými bloky: Athény postupně prosazovaly

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Starověké Řecko. 2) Nejstarší řecké státy

Starověké Řecko. 2) Nejstarší řecké státy Starověké Řecko 1) Staré řecké báje a pověsti Starověké Řecko - starověké Řecko končilo na severu Olympem, na druhou stranu k němu patřilo pobřeží Malé Asie. Náboženství Náboženství starých Řeků bylo polyteistické.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Athos Severní Sporády

Athos Severní Sporády O ALBÁNIE Epíros Býv. jug. rep. MAKEDONIE Makedonie Thesálie B U L H A R S K O Thrákie Athos Severní Sporády T U R E C K O J ó n s t Pevninské Řecko r o s k v y é o s Peloponésos Attika E g e j t r o s

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu starověký Řím Mgr. Pavel Šupka(Autor) Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války PUNSKÉ VÁLKY Boj o ovládnutí západního středomoří 264 146 př. n. l. [1] GALIE HISPÁNIE ŘÍM KARTÁGO NUMIDIE Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Athos Severní Sporády

Athos Severní Sporády O ALBÁNIE Epíros Býv. jug. rep. MAKEDONIE Makedonie Thesálie B U L H A R S K O Thrákie Athos Severní Sporády T U R E C K O J ó n s t Pevninské Řecko r o s k v y é o s Peloponésos Attika E g e j t r o s

Více

UMĚNÍ ANTICKÉHO ŘECKA PERIODIZACE

UMĚNÍ ANTICKÉHO ŘECKA PERIODIZACE UMĚNÍ ANTICKÉHO ŘECKA PERIODIZACE VY_32_INOVACE_DVK1204 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace periodizace řecké starověké kultury

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Gymnázium Nad Kavalírkou

Gymnázium Nad Kavalírkou Gymnázium Nad Kavalírkou Seminární práce z dějepisného semináře Starověká Sparta Matěj Vrhel 1. A 2010 / 2011 Obsah 1 Úvod... 3 2 Starověká Sparta... 4 2.1 Sparta jako řecká polis... 4 2.2 Struktura obyvatelstva

Více

Slovní úlohy rovnice

Slovní úlohy rovnice Markéta Kuchařová, Eva Kalinová Didaktika matematiky s praxí III., ZŠ Dědina, 5. ročník Slovní úlohy rovnice 1. MOTIVACE Téma = Olympijské hry Na začátku hodiny budou žáci hádat, jaká mezinárodní sportovní

Více

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd Ř E C K O Termín : 20. -29. září 2014 Relaxačně-poznávací zájezd ŘECKO - CHALKIDIKI I v roce 2014 nabízím pobyt v jedné z nejatraktivnějších oblastí Řecka, ve východní oblasti poloostrova Chalkidiki. Čisté

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Minojská Kréta VY_32_INOVACE_11_11. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Minojská Kréta VY_32_INOVACE_11_11. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Kultura klasického období starověkého Řecka

Kultura klasického období starověkého Řecka KULTURA KLASICKÉHO OBDOBÍ Klíčová slova: kalokagathia výchovným ideálem, hloubání filosofů o světě, pravdě a lidském poznání, první historikové, řečníci z povolání, Hippokratova přísaha, dokonalé sochy

Více

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů Staroorientální a antická literatura 1. Správně přiřaď do tabulky: tragédie, epos, komedie, epóda, bajka, óda 1. krátké veršované nebo prozaické vyprávění jinotajného příběhu směřující k obecnému poučení,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Antická literatura Řecko Pracovní list má podobu různých typů cvičení, lze je

Více

Divy světa. Anotace: Hodina slouží k seznámení žáků 5. třídy se světovou kulturou na interaktivní tabuli v hodinách výtvarné výchovy.

Divy světa. Anotace: Hodina slouží k seznámení žáků 5. třídy se světovou kulturou na interaktivní tabuli v hodinách výtvarné výchovy. Divy světa Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_08 Tématický celek: Historie a umění Autor: Kateřina Pospíšilová

Více

ALBÁNIE Makedonii Řecku Srbsku Černé Hoře hospodářskou zaostalost komunistický režim Enver Hodža izolacionistický 29 000 km2 2,8 milionu Tiranë

ALBÁNIE Makedonii Řecku Srbsku Černé Hoře hospodářskou zaostalost komunistický režim Enver Hodža izolacionistický 29 000 km2 2,8 milionu Tiranë ALBÁNIE - Albánie, velmi hornatý stát na jihu Balkánu, je (po Moldavsku) druhou nejzaostalejší zemí Evropy - Za hospodářskou zaostalost Albánie může nejen hornatý reliéf a periferní poloha vůči jádrovým

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Co je nutné prověřit před koupí parcely

Co je nutné prověřit před koupí parcely III. Parcela pro výstavbu rodinného domu Co je nutné prověřit před koupí parcely 1) Možnost výstavby rodinného domu požadované velikosti Prověření možnosti výstavby rodinného domu na dané parcele je naprosto

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Starověké Řecko - 2. test

Starověké Řecko - 2. test VY_32 _INOVACE_D_ 372 Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 17. 2. 2013 Datum pilotáže: 13. 3. 2013 Metodika: test je určen k prověření znalostí probraných během prezentace

Více

VÝTVARNÉ UMĚNÍ EGEJSKÉ OBLASTI MYKÉNSKÉ UMĚNÍ

VÝTVARNÉ UMĚNÍ EGEJSKÉ OBLASTI MYKÉNSKÉ UMĚNÍ VÝTVARNÉ UMĚNÍ EGEJSKÉ OBLASTI MYKÉNSKÉ UMĚNÍ MYKÉNSKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1203 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více