VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN"

Transkript

1 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN L Jednotné turbínové palivo typu leteckého petroleje Jet A-1 NATO Code: F-34 Odpovídá normě: STANAG 3747, F-34 Def. Stan , F-34/AVTUR FSII MIL-DTL-83133, F-34 (JP-8) DCSEA 134, F-34 ASTM D 1655, Jet A-1+FSII+CI/LI Zpracoval: Edice č.: 6 Ředitelství logistické a zdravotnické podpory / SMU Odbor vývoje a zkušebnictví Schvaluji: Hlavní inspektor kontrolního systému jakosti PHM AČR Ing. Josef LIPPAY, CSc. Počet listů: 11 Schvaluji: Ředitel sekce podpory MO ČR generálmajor Ing. Pavel JEVULA Platnost od:

2 1. URČENÍ Jednotné turbínové palivo F-34 (dále jen palivo F-34) je určeno jako palivo a pracovní kapalina palivoregulačních systémů vojenské letecké techniky s proudovými a proudovrtulovými motory, létající podzvukovou a nadzvukovou rychlostí a jako palivo pro určené typy turbínových a vznětových motorů pozemní vojenské techniky. 2. FORMULACE Palivo F-34 je jako letecké turbínové palivo petrolejového typu Jet A-1 tvořené směsí kapalných uhlovodíků vroucích převážně v rozmezí teplot 160 až 280 o C a zušlechtěné předepsanými typy přísad Formulační požadavky Pro výrobu paliva F-34 mohou být použity pouze uhlovodíkové složky používané při výrobě leteckého petroleje typu Jet A-1 a zušlechťující přísady v souladu s ustanovením čl těchto VJS PHM. Pokud je k výrobě použito více než 95 % materiálu z hydrogenačních procesů, nesmí tento materiál obsahovat více než 20 % těžce hydrogenovaných složek, získaných během výroby při parciálním tlaku vodíku nad 700 kpa Požadavek na konečný výrobek Palivo F-34 musí splňovat všechny předepsané hodnoty fyzikálně-chemických parametrů podle tab. I těchto VJS PHM a další jakostní požadavky uvedené v této specifikaci a současně musí být zajištěna stabilita konečného výrobku během požadované doby skladování a v průběhu jeho použití. Při jeho výrobě nebo finální úpravě mohou být použity pouze schválené druhy přísad (viz čl až ) Antioxidant (AO) V případě, že palivo obsahuje složky, které byly upraveny vodíkem nebo byly vyrobeny synteticky z jiných než ropných zdrojů, musí obsahovat antioxidační přísadu v koncentraci min. 17 mg.dm -3 a max. 24,0 mg.dm -3. V případě, že palivo neobsahuje syntetické nebo hydrogenované složky, může být upraveno přídavkem max. 24 mg.dm -3 antioxidantu. Povolené typy antioxidantů pro palivo F-34 jsou následující: a) 2,6-diterc.butyl-4-metylfenol, b) 2,4-dimetyl-6-terc.butylfenol, c) 2,6-diterc.butylfenol, d) min. 75 % 2,6-diterc.butylfenolu a max. 25 % terc.butylfenolu a triterc.butylfenolu, e) min. 72 % 2,4-dimetyl-6-terc.butylfenolu a max. 28 % monometyl- a dimetyl-terc. butylfenolu, f) min. 55% 2,4-dimetyl-6-terc.butylfenolu, min. 15 % 4-metyl-2,6-diterc.butylfenolu a max. 30 % směsi monometyl- a dimetyl-terc.butylfenolu Antistatická přísada (SDA) Pro úpravu vodivosti paliva F-34 je povolena pouze přísada Stadis R 450. V místě výroby základového paliva či paliva F-34 nesmí být počáteční koncentrace vodivostní přísady VJS PHM 1-3-L, edice 6 list 2

3 v palivu větší než 3,0 mg.dm -3 a při dodatečné úpravě vodivosti nesmí maximální kumulativní koncentrace antistatické přísady být větší než 5,0 mg.dm -3. V případě neznámé hodnoty počáteční koncentrace přísady SDA v palivu může být pro následnou úpravu jeho vodivosti dodatečně přidáno max. 2,0 mg.dm -3 SDA. Antistatická přísada se nepřidává, pokud palivo v místě jeho výroby nebo finální úpravy vykazuje dostatečné vodivostní vlastnosti, protože daná přísada snižuje schopnost paliva odlučovat dispergovanou a emulgovanou vodu. Vodivost paliva se upravuje z důvodu zamezení možnosti výbuchu par paliva v důsledku kumulace elektrostatického náboje pouze tehdy, když průměrná hodnota vodivosti paliva ze tří měření provedených při teplotě okolí v místě jeho výdeje klesne pod 50 ps.m -1. Protože vodivost paliva je přímo úměrná jeho teplotě, je jako horní mez vodivosti paliva F-34 limitována hodnota 450 ps.m -1 v místě jeho výroby nebo úpravy či výdeje a při teplotě okolí nebo při 29,5±0,5 C, pokud teplota okolí či paliva přesahuje 30 C či není jinak nařízeno Inhibitor koroze s mazivostními vlastnostmi (CI/LI) Pro úpravu mazivostních vlastností paliva F-34 jsou povoleny pouze inhibitory koroze kvalifikované pod NATO Code S-1747 nebo dle QPL a uvedené ve STANAG 3390 nebo v ASTM D c či Def.Stan , Iss5. Schválené druhy přísad typu CI/LI pro palivo F-34 dle těchto VJS nebo pro palivo Jet A-1 dle ASTM D 1655 a jejich minimální efektivní a maximálně přípustná koncentrace v palivu jsou následující: Hitec mg.dm -3 Octel DCI-4A 9-23 mg.dm -3 NALCO mg.dm -3 APOLLO PRI mg.dm -3 Přísada typu CI/LI nesmí být přidána do paliva bez souhlasu odborného orgánu AČR nebo NATO a výrobce nebo dodavatel musí prokázat, že druh a jakost použité přísady odpovídá požadavkům těchto VJS nebo STANAG Maximální koncentrace přísady typu CI/LI v místě výroby nebo úpravy paliva nesmí být větší než 23 mg.dm -3, s ohledem na povrchovou aktivitu daných přísad způsobující zhoršení schopnosti odlučovat vodu a pokles vodivost paliva. Vzhledem k tomu, že přísada typu CI/LI se během procesu distribuce paliva z důvodu své povrchové aktivity poměrně usazuje na kovové povrchy materiálů distribučních systémů, má význam provádět stanovení její koncentrace pouze v místě výroby paliva F-34 nebo v místě plnění paliva do letounů Inhibitor zamrzání palivového systému (FSII) Jako inhibitor zamrzání palivového systému pro jednotné palivo F-34 je přípustný pouze monometyléter dietylénglykolu (DiEGME), specifikovaný pod NATO Code S Tím, že daná přísada FSII váže volnou vodu v palivu a zamezuje možnosti tvorby ledových krystalků blokujících palivové filtry, současně do jisté míry zamezuje i možnosti nežádoucího rozvoje mikroorganismů. Tento inhibitor nesmí být přidán do paliva bez souhlasu odborného orgánu AČR nebo NATO a výrobce nebo dodavatel musí prokázat, že druh a jakost použité přísady FSII odpovídá požadavkům VJS PHM č. 6-1-L nebo MIL-DTL či ASTM D 4171 v platném znění Deaktivátor kovů (MDA) Pro zamezení oxidačních reakcí nestabilních složek paliva katalyzovaných určitými kovy (zejména měď, kadmium, železo, kobalt a zinek), které mohou do paliva přecházet v důsledku technologie výroby, transportu či skladování, je jako deaktivátor kovů u leteckých turbínových paliv přípustný pouze N,N -disalicyden-1,2-diaminopropan, který s ionty kovů VJS PHM 1-3-L, edice 6 list 3

4 vytváří interní chelátové vazby a do paliva se v místě výroby přidává v koncentraci nejvýše 2,0 mg.dm -3. Maximální kumulativní koncentrace přísady v palivu při jeho dodatečné aditivaci nesmí být větší než 5,7 mg.dm -3. Přídavek MDA do paliva F-34 se realizuje pouze na základě autorizovaného ujednání mezi dodavatelem a uživatelem. V případě aplikace MDA musí být provedena zkouška JFTOT před a po aplikaci přísady a výsledky obou stanovení se uvedou na certifikátu jakosti paliva Biocidní přísada (BCA) Jako biocidní přísada pro zamezení nebo likvidaci rozvoje mikroorganismů v nádržích s palivem F-34 je přípustný pouze přípravek na bázi isothiazolinu s NATO Code S V AČR je pro tyto účely zaveden přípravek Kathon 1.5 FP. Biocidní přípravek nesmí být přidáván do paliva bez kontrolované činnosti odborným orgánem AČR nebo NATO. Maximální koncentrace přípravku v palivu určenému pro výdej do letounů je stanovena na 50 mg.kg -1 v rámci preventivní ochrany. Při asanaci zásob paliva kontaminovaného mikroorganismy se koncentrace přidávané biocidní přísady řídí zvláštní instrukcí nebo doporučením odborného orgánu AČR pověřeného řízením asanačních prací Přísada pro detekci netěsnosti (LDTA) Pro detekci průsaků z palivových nádrží skladových hospodářství, přepravních a plnících systémů může být do paliva F-34 přidávána pouze přísada Tracer A (LDTA-A). Její koncentrace v palivu nesmí být vyšší než 1 mg.kg -1 a přídavek této přísady do paliva F-34 se realizuje pouze na základě autorizovaného ujednání mezi dodavatelem a uživatelem Víceúčelová přísada pro použití paliva ve vznětových motorech (C/LIA) K úpravě cetanového čísla a mazivosti paliva F-34 pro jeho použití ve vznětových a turbínových motorech pozemní techniky je přípustná pouze aplikace přísady specifikované pod NATO-kódem S Přísada se do paliva přidává v koncentraci max. 0,1 % objemových za účelem zvýšení cetanového čísla paliva o 4 až 5 jednotek. Po přídavku přísady C/LIA již cetanové číslo stanovené motorovou metodou nekoresponduje s cetanovým indexem stanovených výpočtem na základě hodnot hustoty a frakčního složení paliva, které se přídavkem dané přísady nemění. Po aplikaci přísady C/LIA do paliva F-34 se palivo v rámci jednotného značení NATO označí kódem F-63 a toto palivo již nesmí být použito v motorech letecké techniky. 3. TOXICITA Palivo F-34 nesmí obsahovat karcinogenní nebo potenciálně karcinogenní složky a musí splňovat podmínky zákona č. 434/2005 Sb. v platném znění. Bezpečnostní list pro palivo F-34 musí obsahovat označení zdravotních a bezpečnostních rizik (R a S ). Palivo F-34 musí být označeno výstražným symbolem Xn - zdraví škodlivý. 4. SKLADOVATELNOST, STABILITA A MÍSITELNOST Palivo F-34 nesmí během minimálně 12 měsíců skladování vykazovat výraznou změnu barvy nebo tvorbu úsad a hodnoty jakostních ukazatelů po skladování nesmí přesáhnout povolené odchylky v jakosti nebo musí zaručovat možnost jeho dodatečné úpravy pro použití v letecké technice AČR. Jednotné turbínové palivo F-34 je plně mísitelné s leteckými turbínovými palivy petrolejového typu (F-35, F-44, Jet A-1, Jet A), s leteckými turbínovými palivy široké VJS PHM 1-3-L, edice 6 list 4

5 frakce (F-40, Jet B) a dále s palivy pro vznětové nebo turbínové motory (F-54 a F-63) pozemní techniky. 5. ZAMĚNITELNOST PALIVA F-34 PRO TECHNIKU AČR Jako adekvátní náhradu paliva F-34 pro leteckou techniku AČR se zvýšenou odolností třecích prvků palivoregulační soustavy lze v letním období používat paliva typu F-35 a Jet A-1. V zimním období lze používat tato paliva jako náhradu F-34 jen po přídavku 0,10 až 0,15 % obj. přísady FSII. Jako nouzovou náhradu F-34 pro provoz letecké techniky AČR vyžadující palivo s dobrými mazivostními vlastnostmi lze krátkodobě používat palivo Jet A-1 (AFQRJOS Check List Jet A-1, Iss. 21 nebo ASTM D 1655) a dále paliva: F-44 (STANAG 3747), AVTUR (Def Stan 91-91), PL-7 (PND ) a RT (GOST 10227). Jako adekvátní náhradu paliva F-34 pro pozemní techniku AČR se vznětovými a turbínovými motory lze celoročně používat palivo F-54, F-63 nebo motorovou naftu pro arktické klima dle EN-590. V letním období lze pro pozemní techniku s danými motory používat i motorovou naftu pro mírné klima v jakosti dle EN KVALIFIKACE Podle ustanovení STANAG 1135 výrobky označené jako jednotné palivo F-34 určené pro provoz vojenské techniky v souladu s těmito VJS PHM, nepodléhají povinným kvalifikačním zkouškám. Úprava základového paliva přísadami FSII a CI/LI na plně aditivovaný finální výrobek musí být prováděna za účasti orgánu odborného dozoru nad jakostí PHM. 6. OZNAČENÍ DODÁVANÉHO VÝROBKU Na jakostním dokladu k výrobku dodávaného podle těchto podmínek musí být uvedena následující data: F-34, název výrobce (dodavatele), datum výroby nebo expedice, číslo výrobní šarže nebo číslo výdejní nádrže, druh a koncentrace použitých aditiv, datum odběru vzorku a datum provedení kontroly jakosti. Na přepravních nádržích (obalech) musí být uvedeno kódové označení F-34, označení výdejní nádrže, číslo šarže a datum plnění. 7. KONTROLA A ZKOUŠENÍ JAKOSTI Vzorek pro zkoušení jakosti musí být odebrán v souladu s ČSN EN ISO 3170 s důrazem na dodržení požadované čistoty odběrového zařízení a vzorkovnic a zamezení sekundárního znečištění kapaliny při odběru vzorků Zkušební metody Předepsané zkušební normy a metody jsou uvedeny v tabulce I těchto VJS PHM. Při kontrolním ověřování jakosti paliva se připouští aplikace ekvivalentních standardizovaných metod a stanovené výsledky musí spadat do povolené tolerance shodnosti. Při rozhodčím ověřování jakosti paliva F-34 mohou být použity pouze referenční metody podle příslušných norem uvedených v tabulce I těchto VJS PHM. V případě, že při přejímce výrobku budou zjištěny limitní hodnoty jakostních parametrů, může být výrobek převzat pouze s určením pro přímou spotřebu v provozu vojenské techniky. VJS PHM 1-3-L, edice 6 list 5

6 Sporné případy se řeší postupem podle ČSN EN ISO Interpretace výsledků se provádí na základě shodnosti zkušební metody Kontrolní ověřování jakosti Před dodávkou výrobku odpovídajícího požadavkům těchto VJS PHM musí být výrobcem nebo dodavatelem zajištěno provedení specifikačního rozboru jakosti výrobku, pokud nebylo v rámci dohody mezi AČR a dodavatelem provedeno specifikační ověření jakosti u předem dodaného vzorku z výrobní šarže v autorizované laboratoři PHM MO ČR. Jsou-li dodávky paliva zabezpečovány na základě smlouvy mezi SSHR a MO, řídí se proces kontroly jakosti paliva přejímaného do AČR odbornou směrnicí čj / V ostatních případech je nutno na vstupu přejímaného paliva k útvaru provést v případě nedozorovaného paliva specifikační rozbor typu A (orgán odborného dozoru nad jakostí PHM v AČR může rozhodnout o snížení stupně rozboru na B-2). Před přejímkou každé ucelené dodávky ze schválené šarže paliva F-34 provede orgán odborného dohledu ověření jakostního dokladu výrobce nebo dodavatele vydaného na danou šarži. V rámci přejímky jednotlivých dodávek paliva z ověřené šarže přepravními prostředky vyčleněnými výhradně pro přepravu paliva se provede odběr statistického vzorku z dané dodávky (šarže) a kontrola jeho jakosti minimálně v následujícím rozsahu: Vzhled a obsah nečistot (vizuálně) Barva (vizuálně) Vodivost Hustota Obsah FSII V rámci přejímky jednotlivých dodávek paliva přepravovaných neodděleným produktovodem nebo železničními či automobilními cisternami nevyčleněnými výhradně pro přepravu paliva F-34 musí být kontrolní rozbor rozšířen minimálně o stanovení následujících parametrů: Destilace Obsah pryskyřičnatých látek Bod krystalizace MSEP nebo Reakce paliva s vodou JFTOT Koroze na Cu Obsah mechanických nečistot Bod vzplanutí Kyselost Kontrola jakosti daného výrobku během procesu jeho skladování a distribuce v rámci AČR se řídí příslušnými ustanoveními STANAG 3149 a interních normativních aktů AČR v platném znění. Při kontrolním ověřování jakosti paliva musí být použity metody podle příslušných předpisů, uvedených v tabulce I těchto VJS a výsledky stanovení musí být interpretovány na základě shodnosti metody zkoušení. VJS PHM 1-3-L, edice 6 list 6

7 Tabulka I : Fyzikálně-chemické parametry a zkušební metody Poř. čís. Fyzikálně-chemické vlastnosti F-34 Zkušební předpis Pozn. 1. Vzhled čistý a čirý vizuálně 1) 2. Barva záznam ASTM D 156 2) ASTM D Obsah mechanických nečistot gravimetricky ASTM D ), 4) (mg.dm -3 ), max. 1,0 ZM 11/06 nebo Stupeň zbarvení ultrafiltru po vysušení, max. A,B,G-3 ASTM D 5452/X-1 5) Polní metoda AČR 4. TAN (mg KOH.g -1 ), max. 0,015 ASTM D 3242 nebo Kyselost (mg KOH ml -1 ), max. 0,30 ĆSN ISO ) 5. Obsah aromátů (% V/V), max. 25,0 ISO 3837 nebo ASTM D 1319 Obsah celkových aromátů (% V/V), max. 26,5 ASTM D Obsah hydrogenovaných složek (% V/V) záznam Obsah těžce hydrogenovaných složek (% V/V) záznam 7. Obsah merkaptanické síry (% m/m), max. 0,0030 ASTM D ) nebo Doctor test negativní ČSN ASTM D Obsah celkové síry (% m/m), max. 0,30 ASTM D ) ČSN EN ISO 8754 ASTM D 2622 ASTM D 5453 ASTM D Destilační zkouška ( o C) ČSN EN ISO ),7) - začátek destilace záznam ASTM D % V/V, max. 205 ASTM D ) - 20 % V/V záznam - 50 % V/V záznam - 90 % V/V záznam - konec destilace, max destilační zbytek (% V/V), max. 1,5 - ztráty (% V/V), max. 1,5 10. Bod vzplanutí v u. k. ( o C), min. 38,0 ASTM D ) ISO nebo min. 40,0 ASTM D 56 9) 11. Hustota při 15 o C (kg.m -3 ) 775,0 840,0 ČSN EN ISO 3675 ASTM D 1298 ASTM D ) 12. Kinematická viskozita při -20 o C (mm 2.s -1 ), max. 8,000 ČSN EN ISO 3104 ASTM D 445 VJS PHM 1-3-L, edice 6 list 7

8 Tabulka I : Fyzikálně-chemické parametry a zkušební normy (pokračování) Poř. čís. Fyzikálně chemické vlastnosti F-34 Zkušební předpis Pozn. 13. Bod krystalizace ( o C), max. -47,0 ISO ) ASTM D 2386 ASTM D Výhřevnost (MJ.kg -1 ), min. 42,80 ASTM D ) ČSN ASTM D 4529 ASTM D 4809 ČSN Výška nečadivého plamene (mm), min. 25,0 ISO 3014 nebo ASTM D 1322 Výška nečadivého plamene (mm), min. 19,0 ISO 3014 a ASTM D 1322 Obsah naftalénů (% V/V), max. 3,0 ASTM D Koroze na mědi, 2 h při 100 o C (stupeň), max. 1 ČSN EN ISO 2160 ASTM D Koroze na stříbře, 4 h při 50 o C (stupeň), max. 1 IP Termická stabilita JFTOT, 150 minut při 260 o C ASTM D P (mm Hg), max úsady v předehřívači (stupeň), menší než 3 10) 19. Obsah pryskyřičnatých látek ČSN EN ISO ) (mg ml -1 ), max. 7,0 ASTM D Reakce s vodou (stupeň) ISO fázové rozhraní, max. 1b ASTM D oddělení fází, max Vodní mikroseparometrický index MSEP, min: 70 ZM 04/02 12) ASTM D Elektrická vodivost v místě, době a při teplotě okolí výdeje paliva uživateli (ps.m -1 ) ASTM D ) ISO 6297 ASTM D 4308 IP Mazivostní vlastnosti: 13) BOCLE, d w (mm), max. nebo Wear test, d w (mm), max. nebo ČKS, d w (mm), max. 0,60 ± 0,05 0,325± 0,005 0,290± 0,005 ASTM D 5001 ZM 01/02 mod. ZM 01/02 14) 24. Cetanový index výpočtem, min. 42 ČSN EN ISO 4264 ASTM D 976 VJS PHM 1-3-L, edice 6 list 8

9 Tabulka I : Fyzikálně-chemické parametry a zkušební normy (pokračování) Poř. čís. Fyzikálně chemické vlastnosti F-34 Zkušební předpis Pozn. 25. Obsah přísad (g.m -3 ): 15), 16) a) AO, nehydrogenovaná paliva AO, hydrogenovaná a syntetická paliva b) MDA, pokud je přidávána první dozace, max. celková kumulativní koncentrace, max. c) SDA, pokud je přidávána první dozace, max. celková kumulativní koncentrace, max. když není známa koncentrace v palivu, max. d) CI/LI, max. 23 VZM 06/03 17) STANAG 3390 e) FSII (% V/V) 0,10-0,15 ASTM D ) Polní metoda AČR f) LDTA (mg.kg -1 ), pokud je přidávána, max. 1,0 g) C/LIA (% V/V), pokud je přidávána, max. 0,1 - f) BCA (mg.kg -1 ), pokud je přidávána, max. 50-2,0 5,7 3,0 5,0 2,0 - - Poznámky k tabulce I: 1) Palivo musí být čisté a čiré při okolní teplotě, bez viditelných mechanických nečistot a bez volné nebo emulgované vody při teplotě okolí. Vzorek paliva se odebere do čisté, průhledné kulaté jednolitrové skleněné baňky, kterou se po jejím naplnění vzorkem zatřepe tak, aby se dosáhlo víření paliva a vizuálně se kontroluje usazenina při víření. Pokud nejsou k dispozici vyhovující výsledky stanovení čistoty musí být zamezeno přepravě nebo stáčení znečištěného paliva v případě, že průměr usazeniny je větší než 3 mm. 2) V případě hodnocení zbarvení paliva může být při absenci přístrojového vybavení použito následující slovní hodnocení barvy, např.: Vodově bílé (bezbarvé) nebo Opaleskující světle žluté či Slámově žluté apod. Změna intenzity zabarvení nebo barvy paliva během procesu distribuce a skladování je indikátorem změn v jakosti paliva. Bližší informace jsou uvedeny v příloze E Def. Stan Iss.5 nebo v příloze X ASTM D c. 3) Referenční metoda. 4) Limitní hodnota obsahu mechanických nečistot max. 1 mg/litr paliva je závazná pro kontrolu čistoty paliva v místě jeho výroby. Přípustný konfidenční interval střední hodnoty obsahu mechanických nečistot v palivu plněném do letecké techniky je max. 0,60 ± 0,32 mg.dm -3 a horní mez daného intervalu může být překročena pouze v jednom případě z 20. V rozsahu průměrných výsledků 0 až 0,6 mg.dm -3 může maximální rozdíl mezi dvěma výsledky v případě opakovatelnosti činit 0,415.x 0,5 a v případě reprodukovatelnosti 0,726.x 0,5 (x je průměr dvou výsledků). 5) Alternativně ke gravimetrické metodě může být použita metoda hodnocení stupně zbarvení ultrafiltru, přičemž stanovené limitní hodnoty platí pro hodnocení suchého filtru (hodnocení zbarvení úsad na mokrém filtru může poskytovat výsledky o 1-2 stupně vyšší). V případě aplikace polní metody AČR podle škály standardů ASTM nebo metody podle ASTM D 5452/X-1 se ke zkoušce použije min. 4 až 4,5 dm 3 VJS PHM 1-3-L, edice 6 list 9

10 homogenizovaného vzorku paliva a nitrocelulózový membránový ultrafiltr o průměru 50 mm a porositě 0,8 mikrometrů (Sartorius nebo Millipore). Pro palivo přijímané do skladové nádrže se připouští hodnota max. A-5, B-5, G-5 při hodnocení na mokrém ultrafiltru. Pro palivo vydávané ze skladové nádrže se připouští hodnota max. A-4, B-4, G-4 a pro palivo vydávané do letounů max. A-3, B-3 nebo G-3 při hodnocení na mokrém ultrafiltru. 6) Limitní hodnota kyselosti je platná pouze pro čerstvě vyrobené nebo upravené palivo se schválenými typy přísad, nejdéle však 3 měsíce od jeho výroby. Pro dlouhodobě skladované palivo nebo palivo s jiným typem přísady CI/LI platí limitní hodnota TAN. 7) Teplota chladící lázně musí činit 0 až 4 o C. 8) V případě aplikace simulované destilační zkoušky podle ASTM D 2887 jsou získávány jiné výsledky a limitní hodnoty jsou následující: 10% V/V předestiluje do max. 185 C, konec destilace max. 340 C. 9) V rámci vojskové kontroly jakosti leteckého petroleje lze z hlediska dostačující informace o bezpečnostním limitu používat metodu vzplane-nevzplane podle ASTM D ) Nepřipouští se žádné duhové nebo abnormální zbarvení úsad a ke stanovení mohou být použity pouze originální zkušební trubice. 11) U paliva určeného pro dlouhodobé skladování se požaduje hodnota max. 2,0 mg/100 ml. Pro stanovení může být místo vodní páry použit horký vzduch, pokud jeho teplota dosahuje C a kalibrovaný průtok vzduchu lze nastavit na 600 ml.s -1 při okolních podmínkách (kádinky se předehřejí stejným způsobem jako při aplikaci vodní páry). 12) Nízké hodnoty MSEP svědčí o kontaminaci paliva povrchově aktivními látkami, které již při velmi nízkých koncentracích (jednotky mg.kg -1 ) ztěžují sedimentaci paliva a způsobují vznik stabilních emulzí paliva s vodou, které nelze rozdělit na koalescenčních filtrech (zejména při hodnotách MSEP pod 60 jednotek). Limitní hodnota min. 70 jednotek MSEP je závazná při hodnocení plně aditivovaného paliva v místě plnění jeho dodávky nebo před výdejem do plnícího zařízení letecké techniky. Tento specifikační limit MSEP nemusí palivo splňovat v místě jeho finální úpravy přísadami, které se během procesu distribuce a skladování paliva adsorbují na stěny kovových materiálů stýkajících se s palivem nebo se částečně odstraňují při odkalování paliva. Úbytek přísad s charakterem povrchově aktivních látek (zejména CI/LI a SDA) pak vede u paliva ke zvyšování hodnoty MSEP. V daném případě pak bez ohledu na to, jaký minimální výběr aditiv zvolila rafinérie, musí výrobce nebo dodavatel doložit protokol nebo zprávu o hodnotách MSEP stanovených v laboratoři při ručním smíchání paliva se všemi aditivy požadovanými podle této specifikace. Minimální hodnocení MSEP u paliva během jeho úpravy aditivy musí být následující: F-34 aditivace Hodnoty MSEP a) AO*, MDA* 90 b) AO*, MDA* a FSII 85 c) AO*, MDA* a CI/LI 80 e) AO*, MDA*, CI/LI a FSII 70 f) AO*, SDA, CI/LI a FSII 70 VJS PHM 1-3-L, edice 6 list 10

11 * I kdyby přítomnost nebo absence těchto přísad v palivu nezpůsobovala změnu daných limitů, musí vzorky paliva použité pro specifikační hodnocení jakosti obsahovat ta samá aditiva, která jsou přítomná ve výrobní šarži paliva z rafinérie. 13) Stanovení se provádí pouze v případě, že základové palivo typu Jet A-1 použité pro výrobu dané šarže paliva F-34 vykazuje snížené mazivostní vlastnosti, tj. před přídavkem CI/LI byla stanovena velikost oděrové stopy více než 0,65 mm na BOCLE nebo více než 0,330 mm dle ZM 01/02 či více než 0,300 mm na VKA 110 (viz pozn. 14). Pokud základové palivo vykazuje dobré mazivostní vlastnosti, do protokolu na výrobní šarži F-34 se uvede pouze záznam o hodnotě oděrové stopy stanovené u paliva před přídavkem CI/LI a množství přidané přísady CI/LI. Vzorek paliva pro rozhodčí zkoušku mazivosti musí být odebrán do čisté vzorkovnice zhotovené z ambrového borokřemičitého skla nebo z PTFE (teflon) nebo do speciální kovové vzorkovnice potažené po celém povrchu epoxidem, aby bylo zamezeno negativnímu ovlivnění zkoušky. Před vlastním odběrem vzorku se vzorkovnice důkladně min. 3 x propláchne odebíraným produktem. V případě že není možné pro odběr vzorku použít novou vzorkovnici, musí být používaná vzorkovnice vyčištěna odpovídajícím postupem (např. podle ASTM D 4306). 14) Zkouška se provádí na čtyřkuličkovém stroji model VKA 110 (výrobce Hansa Press- Maschiennenbau GmBH) postupem podle ZM 01/02 s modifikací osového zatížení na 16 kg a bez prodlevy v dosažení rychlosti otáček na 1500 ± 15 ot.min ) Přísady nesmí být před injektáží do paliva předmíchány s dalšími aditivy z důvodu zamezení případné reakce koncentrovaných forem různých aditiv. Před aplikací každé nové šarže přísady musí být provedena příslušná kontrola její jakosti, u přísad CI/LI podle STANAG Pokud jsou přísady skladovány déle než 12 měsíců ode dne výroby, musí být provedeno příslušné ověření jejich jakosti. Pokud je doba přítomnosti přísad CI/LI a FSII v zásobních nádržích aditivačního zařízení delší než 6 měsíců od jejich naplnění z původních obalů (nebo od otevření původních obalů a jejich nasazení do aditivační linky), nedoporučuje se jejich další používání k úpravě paliva, pokud nebyla provedena jejich laboratorní kontrola z hlediska čistoty a účinnosti. V případě paliva určeného pro dlouhodobé skladování (nad 12 měsíců) může být mezi dodavatelem a uživatelem ujednán obsah FSII na rozmezí 0,10-0,20 % objemových a obsah CI/LI na rozmezí g.m ) U skladovaného paliva ve velkých objemech min. 1x měsíčně, pokud zůstala zásoba ve statickém stavu nebo nebyla nádrž doplněna novým palivem, případně vždy po jeho odkalení. V případě zjištění poklesu obsahu FSII na spodní mez musí být provedena dodatečná dozace FSII nebo palivo musí být neprodleně vydáno do spotřeby. V případě doplnění skladovaného paliva přísadou FSII nesmí její koncentrace v palivu být větší než 0,20 % objemových. 17) Stanovení se obvykle provádí pouze při kontrole činnosti aditivačního zařízení. Minimální hodnota koncentrace konkrétní přísady typu CI/LI v palivu je stanovena v kap těchto VJS. VJS PHM 1-3-L, edice 6 list 11

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 1-4 - L Petrolej letecký Jet A-1 NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: ASTM D 1655-06c,

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 1-1 P Nafta motorová pro celoroční použití NATO Code: F-54 Odpovídá normě: ČSN EN 590, třída

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 1-2 L Benzín letecký AVGAS 100LL NATO Code: F-18 Odpovídá normě: ASTM D 910 DEF STAN 91-90/1

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 2-8 - L Olej silikonový M 15 NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: Zpracoval: Ředitelství

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 2-4 P Olej motorový pro dvoudobé motory NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: ASTM D

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 4-2 - P Olej hydraulický HM 32 NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: MIL-PRF-17672D DIN

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 1-4 P Benzín bezolovnatý automobilový NATO Code: F-67 Odpovídá normě: ČSN EN 228 EN 228:2004

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 6-1 - L Inhibitor vymrzání vody z leteckého paliva DiEGME NATO Code: S-1745 Odpovídá normě:

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 8-1 - L Mazivostní přísada inhibující korozi NATO Code: S-1747 Odpovídá normě: STANAG 3390

Více

1. URČENÍ 2. FORMULACE

1. URČENÍ 2. FORMULACE 1. URČENÍ Olej hydraulický HM 32 je podle požadavků této Vojenské jakostní specifikace PHM (dále jen VJS PHM ) určen jako pracovní kapalina k celoročnímu použití ve vysoce mechanicky a tepelně namáhaných

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 5-1 - P Mazivo plastické víceúčelové EP 2 NATO Code: G-414 Odpovídá normě: STANAG 7101 Klasifikace

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 3-6 - P Olej převodový hypoidní 85W/140H NATO Code: O-228 Odpovídá normě: STANAG 7091 SAE

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 2-9 L Olej letecký pro pístové motory 15W/50 NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: SAE

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 2-7 L Olej letecký pro pístové motory SAE 60 NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: SAE

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 5-3 P Mazivo plastické s grafitem NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: Klasifikace dle

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 5-5 - L Mazivo plastické letecké syntetické NATO Code: G-354 Odpovídá normě: MIL-PRF-23827C

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 4-1 - P Kapalina typu ATF pro automatické převodovky NATO Code: neklasifikováno Odpovídá požadavkům:

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 7-2 P Líh denaturovaný NATO Code: S - 738 Odpovídá normě: Vyhláška MZ č. 141/1997 Sb. Zpracoval:

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 6-1 - P Kapalina brzdová DOT-4 NATO Code: H - 542 Odpovídá normě: SAE J 1703, DOT-4 STANAG

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 5-5 - P Vazelína technická Zkrácený název: VT NATO Code: S 743 Odpovídá normě: VV-P-236A Zpracoval:

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 4-1 - L Kapalina hydraulická superčistá NATO Code: H-515 Odpovídá normě: STANAG 3748, 8.ed.

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 4-2 - L Kapalina hydraulická AEROHYDRAULIC 520 Zkrácený název: KH AEH 520 NATO Code: H 520

Více

1. URČENÍ 2. FORMULACE

1. URČENÍ 2. FORMULACE 1. URČENÍ Olej tankový 20W/50 je určen k celoročnímu mazání nepřeplňovaných i přeplňovaných vznětových motorů a převodového ústrojí určené tankové a odvozené techniky. Současně může být použit pro mazání

Více

4. SKLADOVATELNOST, STABILITA A MÍSITELNOST

4. SKLADOVATELNOST, STABILITA A MÍSITELNOST 1. URČENÍ Kapalina typu ATF je podle požadavků této Vojenské jakostní specifikace PHM (dále jen VJS PHM ) určena pro automatické nebo poloautomatické hydrodynamické převodovky a měniče momentu osobních

Více

1. URČENÍ 2. FORMULACE 3. TOXICITA

1. URČENÍ 2. FORMULACE 3. TOXICITA 1. URČENÍ Olej tankový SAE 10W/30 podle těchto podmínek je určen k celoročnímu mazání převodového, hydraulického ústrojí a kompresorů určené tankové techniky. Tankový olej podle těchto VJS PHM je určen

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 2-4 L Olej letecký motorový syntetický 5 cst NATO Code: O-156 Odpovídá normě: MIL-PRF-23699F

Více

4. SKLADOVATELNOST, STABILITA A MÍSITELNOST

4. SKLADOVATELNOST, STABILITA A MÍSITELNOST 1. URČENÍ Olej převodový o viskozitní třídě 80W/90 dle SAE a výkonostní třídě GL-5 dle API je podle požadavků této Vojenské jakostní specifikace pohonných hmot, maziv a provozních hmot (dále jen VJS PHM

Více

SEKCE LOGISTIKY GŠ AČR. Hydraulické kapaliny, převodové systémy, pozemní technika 1. URČENÍ 2. FORMULACE

SEKCE LOGISTIKY GŠ AČR. Hydraulické kapaliny, převodové systémy, pozemní technika 1. URČENÍ 2. FORMULACE SEKCE LOGISTIKY GŠ AČR V O J E N S K É J A K O S T N Í P O D M Í N K Y P H M Hydraulické kapaliny, převodové systémy, pozemní technika VJP PHM číslo : Kapalina typu ATF-DII pro hydrodynamické automatické

Více

LETECKÁ PALIVA ČZU/FAPPZ

LETECKÁ PALIVA ČZU/FAPPZ LETECKÁ PALIVA - pohonné jednotky letadel se skládají především ze zdroje mechanické energie a zařízení, které má za cíl přeměnit mechanickou energii na tah (tahovou sílu); - zdrojem mechanické energie

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN - 3 L Olej letecký syntetický 5 cst NATO Code: O-160 Splňuje normu: DOD-L-85734 pro reduktory

Více

1. URČENÍ 2. FORMULACE

1. URČENÍ 2. FORMULACE 1. URČENÍ Kapalina chladicí bezsilikátová se používá jako náplň chladících soustav motorů pozemní techniky s kapalinovým chlazením u techniky, která tento typ chladicí kapaliny vyžaduje, k ochraně před

Více

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon Brno 10.6.2009 Autosalon Ing.Vladimír Třebický Ústav paliv a maziv,a.s. člen skupiny SGS Současná kvalita a sortiment paliv v ČR Automobilový benzin ČSN EN 228 Přídavek bioethanolu přímo nebo jako ETBE

Více

1. URČENÍ 2. FORMULACE

1. URČENÍ 2. FORMULACE 1. URČENÍ Olej převodový 75W/90 se používá pro celoroční mazání synchronizovaných a nesynchronizovaných mechanických převodů s čelním, cylindrickým, spirálovým i hypoidním ozubením (převodovky, diferenciály

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

Kvalita motorových paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie 28.11.2013

Kvalita motorových paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie 28.11.2013 Kvalita motorových paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie 28.11.2013 Ing.Vladimír Třebický OSNOVA Sortiment paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie zážehové motory E-10, E10+, E-85 vznětové motory

Více

1. URČENÍ 2. FORMULACE

1. URČENÍ 2. FORMULACE 1. URČENÍ Olej motorový SVP 15W/40 je určen k celoročnímu mazání nepřeplňovaných i vysoce přeplňovaných vznětových motorů, zážehových motorů bez i s katalyzátory a pro mazání čelních ozubených převodů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v roce 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v roce 2018 TISKOVÁ ZPRÁVA Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v roce 2018 (Praha, 8. únor 2019) Česká obchodní inspekce průběžně sleduje kvalitu jakosti pohonných hmot na čerpacích stanicích v celé ČR. V závěrečné

Více

Technická. PLANTOHYD S - řada

Technická. PLANTOHYD S - řada Technická I N F O R M A C E PLANTOHYD S - řada TI 140.01 Strana 1/5 Hydraulické kapaliny a oběhové oleje chránící životní prostředí na bázi syntetických esterů, typ HEES dle VDMA-Einheitsblatt 24 568 biologicky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Praktické zkušenosti s motorovými palivy

Praktické zkušenosti s motorovými palivy Ing. Pavel Cimpl ČEPRO, a.s. 1 Obsah: Úvod Legislativa Norma 65 6500 Technické specifikační normy Kritické parametry ovlivňující manipulace a podmínky a dobu bezpečného skladování Poznatky a zkušenosti

Více

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA

Více

Kontrola stavu provozních kapalin. Seminář Kapaliny pro hydraulické systémy, specifikace jejich použití, základní parametry, kontrola stavu a údržba

Kontrola stavu provozních kapalin. Seminář Kapaliny pro hydraulické systémy, specifikace jejich použití, základní parametry, kontrola stavu a údržba Kontrola stavu provozních kapalin Seminář Kapaliny pro hydraulické systémy, specifikace jejich použití, základní parametry, kontrola stavu a údržba OBSAH PŘEDNÁŠKY způsoby znečištění kapalin, vliv na spolehlivost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Česká obchodní inspekce. Identifikační kód tel.: za ČOI - podpisy

PROTOKOL O KONTROLE. Česká obchodní inspekce. Identifikační kód tel.: za ČOI - podpisy Česká obchodní inspekce Inspektorát Ústecký a Liberecký Prokopa Diviše 1386/6, Ústí nad Labem email: ul_coi@coi.cz, datová schránka: hp7dz3u, tel.: +420 475 209 493 Identifikační kód 241704100405404 PROTOKOL

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PRO VSTŘIKOVÁNÍ ADITIV (PŘÍSAD) DO POHONNÝCH HMOT

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PRO VSTŘIKOVÁNÍ ADITIV (PŘÍSAD) DO POHONNÝCH HMOT ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PRO VSTŘIKOVÁNÍ ADITIV (PŘÍSAD) DO POHONNÝCH HMOT (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PRO

Více

Motorová nafta. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Motorová nafta. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Motorová nafta Začátek používání středních ropných destilátů (motorové nafty) jako motorového paliva spadá do počátku dvacátého století. Patent na princip vznětového spalovacího motoru byl německému konstruktéru

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace

Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace Odběr vzorků ke stanovení přítomnosti GMO bude proveden v souladu s doporučením EK 2004/787/ES o technických pokynech pro odběr vzorků a detekci

Více

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM. Česká obchodní inspekce. Identifikační kód tel.: za ČOI - podpisy

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM. Česká obchodní inspekce. Identifikační kód tel.: za ČOI - podpisy Česká obchodní inspekce Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký Provozní 5491/1, Ostrava - Třebovice email: ov_coi@coi.cz, datová schránka: 5c2d2ch, tel.: +420 554 818 211 Identifikační kód 401705300013004

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

SEKCE LOGISTIKY GŠ AČR

SEKCE LOGISTIKY GŠ AČR SEKCE LOGISTIKY GŠ AČR V O J E N S K É J A K O S T N Í P O D M Í N K Y P H M Mazací oleje, převodové systémy, bojová a taktická vozidla VJP PHM číslo : Olej převodový pro extrémní tlaky 75W 3-3 - P / 98

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

133/2010 Sb. VYHLÁŠKA

133/2010 Sb. VYHLÁŠKA 133/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2010 o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných

Více

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014 Ing.Vladimír Třebický Vývoj tržního sortimentu paliv Současná kvalita a nejbližší vývoj tržního sortimentu

Více

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění NÁZEV MATERIÁLU

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění NÁZEV MATERIÁLU Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění NÁZEV MATERIÁLU vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných

Více

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-R BR MOSTOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze určená na ocelové

Více

NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY TRHU S POHONNÝMI HMOTAMI

NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY TRHU S POHONNÝMI HMOTAMI PETROLSummit 14 Hotel Clarion, Praha 30.10.2014 NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY TRHU S POHONNÝMI HMOTAMI Ing. Daniel Dobeš, Ph.D. ředitel pro obchod a rozvoj Ing. Ladislav Fuka ředitel divize paliv a maziv V KOSTCE

Více

Kupní smlouva č , strana 1 (celkem 7)

Kupní smlouva č , strana 1 (celkem 7) Kupní smlouva č. 122800268, strana 1 (celkem 7) Kupní smlouva č. 122800268, strana 2 (celkem 7) Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení 262 odst. 1 zákona č. 513/1991

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

UMAFLOR PN je dvousložková metakrylátová pryskyřice střední viskozity určená k penetraci podkladu při zhotovování metakrylátových podlah.

UMAFLOR PN je dvousložková metakrylátová pryskyřice střední viskozity určená k penetraci podkladu při zhotovování metakrylátových podlah. CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0138/Z strana 2 /9 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Ověřuji pod pořadovým číslem 84186413-159544-160419121824, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Čerpací stanice pohonných hmot ČSN Filling Station. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Čerpací stanice pohonných hmot ČSN Filling Station. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040.20; 75.200 2018 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6060 ze září 2006. Obsah Strana

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

HiTECH 3314 LETNÍ PŘÍSADA DO NAFTY PROVOZNÍ TEST VLIVU PŘÍSADY NA SPOTŘEBU PALIVA

HiTECH 3314 LETNÍ PŘÍSADA DO NAFTY PROVOZNÍ TEST VLIVU PŘÍSADY NA SPOTŘEBU PALIVA HiTECH 3314 LETNÍ PŘÍSADA DO NAFTY PROVOZNÍ TEST VLIVU PŘÍSADY NA SPOTŘEBU PALIVA Provozní test přísady do nafty Bishop s Original receptura HiTech 3314 (základní letní přísada do nafty) V současné době

Více

NA BIOPALIVA. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006. Ústav paliv a maziv,a.s.

NA BIOPALIVA. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006. Ústav paliv a maziv,a.s. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006 Vladimír Třebický Ústav paliv a maziv,a.s. Druhy biopaliv Bioetanol Přímý přídavekp Bio-ETBE Metylestery (etylestery( etylestery) ) mastných kyselin

Více

Výsledky mezilaboratorních zkoušek

Výsledky mezilaboratorních zkoušek Výsledky mezilaboratorních zkoušek Zpracovatel: SGS Czech Republic, s.r.o., divize paliv a maziv Praha, listopad 2018 Úvod V průběhu září a října 2018 proběhly mezilaboratorní zkoušky ve spolupráci SGS

Více

Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT

Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT červen 2010 Projekt zavedení Ekodieselu ve skupině AGROFERT - důvody Úspora nákladů daná nižší nákupní cenou paliva. Rozdíl je 2-2,50Kč/litr Kontrola

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa ve

Více

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro

Více

Vyhláška č. 312/2012 Sb. ze dne 21. září Předmět úpravy

Vyhláška č. 312/2012 Sb. ze dne 21. září Předmět úpravy Vyhláška č. 312/2012 Sb. ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, ve znění vyhlášky č. 154/2014 Sb. Ministerstvo

Více

Všeobecné podmínky Programu Pečeť kvality 2010

Všeobecné podmínky Programu Pečeť kvality 2010 Všeobecné podmínky Programu Pečeť kvality 2010 Článek I. Charakteristika poskytovaných služeb 1. Program Pečeť kvality 2010 (dále též Program PK nebo program ) je komplexem inspekčních aktivit sloužících

Více

Zabezpečení opakovaných dodávek leteckého petroleje typu Jet A-1 na veřejném letišti Praha - Ruzyně

Zabezpečení opakovaných dodávek leteckého petroleje typu Jet A-1 na veřejném letišti Praha - Ruzyně Česká republika Ministerstvo obrany Zabezpečení opakovaných dodávek leteckého petroleje typu Jet A-1 na veřejném letišti Praha - Ruzyně Zabezpečení opakovaných dodávek leteckého petroleje typu Jet A-1

Více

Vývoj maziv. Autor: Ing. Jan Jehlička Datum: Místo: Velké Losiny

Vývoj maziv. Autor: Ing. Jan Jehlička Datum: Místo: Velké Losiny Vývoj maziv Autor: Ing. Jan Jehlička Datum: 1.6.2017 Místo: Velké Losiny Vývoj oleje Olej s aprobací Např. motorový olej Olej bez aprobace Např. řezný olej Dle instrukcí aditiváře Formulace je neměnná

Více

překročit 0,75 g.mj -1.

překročit 0,75 g.mj -1. Strana 208 Sbírka zákonů č. 13 / 2009 13 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí stanoví

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních ativních paliv DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV Laboratorní cvičení ÚVOD Destilační zkouška

Více

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10 Příloha je nedílnou součástí Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Praha U Trati 42, Praha 10, 100 00 2. Laboratoř Kolín Ovčárecká 314, Kolín V, 280 00 3. Mobilní laboratoř U Trati 42, Praha 10,

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů Č. Ukazatel 1 Teplota ( C) 2 Rozpuštěný kyslík Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů Hodnoty pro vody lososové Hodnoty

Více

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Havoline QFC Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Popis produktu Havoline QFC je vysoce výkonná koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu pro chlazení motorů. Havoline QFC potřebuje

Více

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku LITHOPLAST INSTAL. LITHOPLAST INSTAL je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 0). Lze provést ověření stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/20, ve znění pozdějších

Více

Česká technická norma ISO Stlačený vzduch- Část 1: Znečištění a třídy čistoty výňatek z normy

Česká technická norma ISO Stlačený vzduch- Část 1: Znečištění a třídy čistoty výňatek z normy Česká technická norma ISO 8573-1 Stlačený vzduch- Část 1: Znečištění a třídy čistoty výňatek z normy 1 Předmět normy (odpovídá části 1 Předmět normy) Tato část ISO 8573 stanovuje třídy čistoty stlačeného

Více

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ A DODÁVÁNÍ NOVÉHO VOJENSKÉHO MATERIÁLU A TECHNIKY DO REZORTU MO ČR UMOŽŇUJÍCÍ POUŽÍVAT STANDARDIZOVANÁ PALIVA, MAZIVA A PŘIDRUŽENÉ VÝROBKY (VOLNÁ STRANA)

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 21. září 2012. o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

VYHLÁŠKA. ze dne 21. září 2012. o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší č. 312/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 154/2014

Více

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy y p r o v á děcí c h p r á v n í c h před p i sů ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

Všeobecné podmínky Programu Pečeť kvality 2010 Verze 05/2012

Všeobecné podmínky Programu Pečeť kvality 2010 Verze 05/2012 Všeobecné podmínky Programu Pečeť kvality 2010 Verze 05/2012 Článek I. Charakteristika poskytovaných služeb 1. Program Pečeť kvality 2010 (dále též Program PK nebo program ) je komplexem inspekčních aktivit

Více