Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: Brno, Křiţíkova 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11"

Transkript

1 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: Brno, Křiţíkova ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval: ing. Dagmar Kleinová Podpis: Schválil: ing. Miroslava Zahradníková Podpis: Č.j.: SŠFDR 0709/2015 Pořadové číslo: 15. ORG 2015 Účinnost od: Spisový znak: A.11. Platnost do: Vypracováno dne: Poř. číslo v archivní knize: Skartační znak: V 5 (po ztrátě platnosti) Změny: Číslo: Změna: Datum: Provedl: 1

2 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: Brno, Křiţíkova 11 Provozní řád školní jídelny výdejny (dále jen ŠJ V) ČL. 1 Zásady provozu: 1.1. Provoz školní jídelny-výdejny se řídí: - Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, - Vyhláškou č. 137/2004 Sb., v platném znění, o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., v platném znění - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Sb., v platném znění, HACCP - Vyhláškou č. 293/2006 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, - Vyhláškou č. 77/2003 Sb., v platném znění, kterou se stanoví poţadavky pro mléko a mléčné výrobky, mraţené krémy a jedlé tuky a oleje, - Vyhláškou č. 157/2003 Sb., v platném znění, kterou se stanoví poţadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakoţ i další způsoby jejich označování, - Vyhláškou č. 366/2005 Sb., v platném znění, o poţadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny, - Vyhláškou č. 375/2003 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění, o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a o veterinárních poţadavcích na ţivočišné produkty, - Vyhláškou č. 490/2000 Sb., v platném znění, o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví (vyhláška č. 472/2006 Sb., v platném znění), - Vyhláškou MF ČR č. 84/2005 Sb., v platném znění, o nákladech na závodní stravování, - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011., v platném znění, o poskytnutí informací o potravinách spotřebitelům 1.2. Školní stravování se poskytuje v souladu s: - Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., v platném znění, o školním stravování, její novelou č. 463/ Zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon, - Zákonem č. 24/2015 Sb., v platném znění, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Závodní stravování se poskytuje zaměstnancům školy v souladu s - Zákoníkem práce 262/2006 Sb., v platném znění - 6a, odst. 2 vyhlášky č. 84/2005 Sb., v platném znění, o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky Strávník - Strávníkem se v tomto řádu rozumí strávník dle 1, odst. 1 vyhl. č. 107/2005 Sb., v platném znění, o školním stravování, děti, ţáci, studenti a další osoby, jimţ je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních sluţeb nebo internátních sluţeb, tj. jsou jim poskytovány stravovací sluţby v rámci školního stravování. 2

3 1.5. Školní jídelna výdejna - Školní jídelna výdejna je umístěna v budově Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postiţené, Brno, Křiţíkova 11, na ulici Křiţíkova Dodavatelé stravování - Školní jídelna Taneční konzervatoř, Nejedlého 3, Brno (dále jen Taneční konzervatoř). - Centrum Kociánka, Kociánka 2, od které odebírají stravu ţáci se smlouvou o poskytování sociálních sluţeb dle zákona č. 254/2014 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění, a zaměstnanci školy (dále jen Centrum Kociánka). ČL. 2 Přihlášení ke stravování 2.1. Přihláška ţáků: - ţák je přihlášen ke stravě na základě závazné přihlášky ke školnímu stravování (příloha č. 1). Vyplněnou přihlášku ţáci odevzdají třídnímu učiteli, který předá hromadně přihlášky za svou třídu do kanceláře školy, 2.NP, dveře č. 202, kde proběhne přihlášení a zavedení do stravovacího systému školy, - při přihlášení je strávníkovi přidělen variabilní symbol, který se stává jeho osobním číslem v rámci evidence školního stravování. Na tento variabilní symbol se váţou veškeré platby, které strávník uhradí. Strávník obdrží čip, který lze zakoupit v kanceláři školy, 2.NP, dveře č. 202 proti vratné záloze 100 Kč. Čip slouţí k výdeji stravy. Bez čipu nelze strávníkovi obědy dlouhodobě vydávat, - jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dnů, přerušení studia apod.) je strávník povinen okamţitě nahlásit písemně na formuláři školy (příloha č. 2). Veškeré formuláře jsou k dispozici v kanceláři školy, 2.NP, dveře č. 202, - ţáci odebírající stravu od Centra Kociánka se řídí směrnicí vydanou Centrem Kociánka Přihláška zaměstnanců: - přihlášení a zavedení zaměstnanců do evidence strávníků zajistí Centrum Kociánka, Kociánka 2 prostřednictvím vedoucí kuchyně, která sídlí v pavilonu A, tel ČL. 3 Cena oběda 3.1. Cena oběda pro ţáky (dodavatel Taneční konzervatoř) 32,- Kč 3.2. Cena oběda pro ţáky (dodavatel Centrum Kociánka) Cena oběda je stanovena na základě smlouvy o sociálních sluţbách s Centrem Kociánka 3.3. Cena oběda pro zaměstnance (dodavatel Centrum Kociánka) Cena oběda je stanovena ve výši 50,- Kč, sníţená o příspěvek zaměstnavatele a fondu kulturních a sociálních potřeb školy (kalkulace uvedena ve vnitřním předpise o zásadách tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb). ČL.4 Platby stravného 4.1. Platby lze provádět výhradně bezhotovostně jedním z těchto způsobů, a to: - převodem z bankovního účtu (číslo účtu vyplní strávník v přihlášce) na bankovní účet školy pod vlastním variabilním symbolem, - složenkou, kterou si strávník vyzvedne na kterékoliv poště v rámci ČR (nebo v odůvodněných případech v kanceláři školy, 2.NP, dveře č. 202), na bankovní účet školy pod vlastním variabilním symbolem, - sráţkou z platu zaměstnance na základě uzavřené dohody se zaměstnavatelem (dle měsíčního přehledu odebraných obědů). 3

4 4.2. Zásady pro úhradu převodem z bankovního účtu nebo sloţenkou: - převodním příkazem nebo sloţenkou je nutné zálohy na stravování uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující, nebo nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením čerpání stravného, - číslo bankovního účtu plateb stravného: /0710 a variabilní symbol - strávník uhradí před začátkem měsíce částku odpovídající předpokládanému počtu stravovacích dnů následujícího měsíce, nebo částku vyšší, - strávník bude čerpat (bude mít objednány) obědy pouze do výše finančního zůstatku na jeho stravovacím účtu. Bez finančního zůstatku neumoţní stravovací systém objednávku oběda Vyúčtování a vrácení přeplatků: - vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům končícím vzdělávání je vţdy na konci studia (obvykle do konce července), - vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům, kteří pokračují ve vzdělávání a budou v nadcházejícím školním roce dále vyuţívat školního stravování, probíhá 1x ročně a to ke konci měsíce července, - pokud je k tomuto datu zůstatek na stravovacím účtu vyšší než 200,- Kč, je automaticky celý přeplatek vrácen strávníkovi, pokud nepoţádá písemně o převod tohoto zůstatku do dalšího školního roku, - přeplatek nižší než 200,- Kč je strávníkovi vrácen jen na základě jeho písemné ţádosti, - strávníkům, kteří platí zálohy z účtu, jsou přeplatky vráceny na jejich účet, - strávníkům, kteří platí zálohy sloţenkou, jsou přeplatky vráceny způsobem uvedeným na formuláři školy Odhláška ze školního stravování, ţádost o vyúčtování a zaslání přeplatku za stravné, - zletilému strávníkovi lze přeplatek v maximální výši 100,- Kč v mimořádných a odůvodněných případech vrátit v hotovosti z pokladny. ČL. 5 Zásady přihlašování a odhlašování obědů 5.1. Obědy od dodavatele Taneční konzervatoř Přihlašování oběda: - probíhá v rámci stravovacího systému v kanceláři školy na základě harmonogramu uvedeného strávníkem na přihlášce ke stravování na platný školní rok do vyčerpání kreditu na stravovacím účtu. Odhlašování oběda: - obědy se odhlašují nejpozději do 9:00 hodin předešlého dne, a to osobně v kanceláři školy, 2.NP, dveře č. 202 nebo telefonicky na tel. číslech: , , - neomluvený, neodhlášený oběd hradí strávník v plné výši, - pokud si strávník neodhlásí oběd včas, nemá nárok na náhradu, - strávník se stravuje vţdy, pokud je přítomen ve škole nebo v odborném výcviku v době výdeje stravy, - v případě nemoci, při neodhlášení oběda, má strávník nárok 1. den odebrat oběd do jídlonosiče (od 11:30 do 11:45) za obvyklou dotovanou cenu. Při odběru do jídlonosiče musí být dodrţeny předepsané hygienické zásady, - v případě, ţe si strávník další dny nepřítomnosti ve škole oběd neodhlásí, tak v souladu s vyhláškou č. 107 podle 4, odstavce 9, mu jsou veškeré další neodhlášené obědy účtovány v plné ceně (67,-Kč), - pokud účet strávníka nebude k uvedenému datu vykazovat potřebný zůstatek, bude tato částka přednostně strţena z uvedeného účtu při první zálohové platbě zaslané kdykoliv po uvedeném datu, - jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dnů, přerušení studia apod.) je strávník povinen okamţitě nahlásit písemně na formuláři školy. Veškeré formuláře jsou k dispozici v kanceláři školy, 2.NP, dveře č

5 5.2. Obědy od dodavatele Centrum Kociánka: - přihlašování a odhlašování oběda probíhá dle stravovacího systému a směrnice Centra Kociánka. ČL. 6 Jídelníček 6.1. Jídelníček Taneční konzervatoře: - je vyvěšen na informační tabuli u ŠV vţdy minimálně 2 dny před jeho platností. Nabídka oběda se skládá z jednoho hlavního jídla, polévky, nápoje, příp. salátu či zákusku Jídelníček Centra Kociánka: - je k dispozici na internetových stránkách Centra Kociánka a je vyvěšen na informační tabuli u ŠV pracovnicí Centra Kociánka. ČL. 7 Výdej obědů 7.1. Čas výdeje obědů: - obědy se ve ŠV vydávají ţákům od 11:45 do 13:45 hodin a zaměstnancům od 11:45 do 14:15 hodin v pracovní dny. V ojedinělých a výjimečných případech po předchozí domluvě s vedoucí výdeje stravy (např. sluţební cesta, exkurze, apod.) lze zajistit výdej stravy od 11:00 hodin. V době školních prázdnin, ředitelského volna, výpadku elektrické energie, apod., bude ŠV v provozu dle rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno minimálně 14 kalendářních dnů před datem platnosti (pokud z povahy věci toto bude moţné) Výdej do jídlonosičů - do jídlonosičů se oběd vydává od 11:30 do 11:45 hodin Provoz výdeje čip: - pro strávníky odebírající oběd od Taneční konzervatoře je oběd vydán na základě ověření objednávky oběda přiloţením čipu k výdejnímu terminálu, který je umístěn u výdejního okna ve ŠV, - strávníci přihlášení ke stravování z Taneční konzervatoře obdrţí čip, který lze zakoupit v kanceláři školy 2.NP dveře č. 202 proti vratné záloze 100,-Kč, - čip slouţí k výdeji stravy, - bez čipu lze výjimečně strávníkovi vydat oběd pouze 1x. Pokud by mu byl oběd vydán podruhé bez čipu, stravovací systém automaticky zablokuje možnost dalšího objednávání obědů, a to i přesto, že strávník má na svém stravovacím účtu dostatek peněz!!! Další objednávání obědů si musí strávník znovu zařídit v kanceláři školy 2.NP dveře č. 202, - při vyúčtování a vrácení přeplatku za stravné, při ukončení vzdělávání a podobně, strávník odevzdá čip zpět do kanceláře školy, 2.NP dveře č Záloha 100,- Kč mu bude vrácena Ztráta, zničení nebo zapomenutí čipu: - pokud strávník výjimečně zapomene čip, je povinen zapomenutí nahlásit pracovnici výdeje stravy, která vydává obědy. Pracovnice výdeje stravy na základě seznamu ţáků - strávníků s objednanými obědy zjistí, zda má oběd objednán na daný den a pokud ano, tak oběd vydá, - pokud ţák ztratí nebo poškodí čip, je povinen danou skutečnost ihned nahlásit v kanceláři školy, 2.NP dveře č. 202, z důvodu zablokování čipu proti zneuţití. Ţák si pak musí vyzvednout nový čip oproti záloze 100,- Kč, - bez čipu nelze strávníkovi obědy dlouhodobě vydávat (viz. bod 7.3.) ČL. 8 Vlastní organizace provozu Kaţdý strávník si vezme tác, dále ze zásobníku příbor, u výdejního okénka přiloţí čip k výdejnímu terminálu, nalije si polévku, pracovnice výdeje stravy vydá v případě objednaného oběda ţákovi oběd, u stolku s nápoji si ţák vyzvedne pití a odebere se k jídelnímu stolu ke konzumaci oběda. Po konzumaci oběda ţák odnese pouţité nádobí do 5

6 okénka k mycí lince, kde roztřídí nádobí, které od něj pracovnice výdeje stravy odebere. V případě, ţe se ţák sám neobslouţí z důvodu zdravotního postiţení, výše uvedené úkony za něj obstará asistent (tuto sluţbu neposkytují zaměstnanci školy). Obdobný postup platí i pro zaměstnance a ţáky školy, kteří odebírají stravu z Centra Kociánka. Na rozdíl od ţáků odebírajících stravu z Taneční konzervatoře na výdejním místě nepřikládají čip k výdejnímu terminálu. Oběd je jim vydán pouze na základě seznamu ţáků a zaměstnanců, kteří mají oběd objednán na daný den. Seznam je k dispozici u pracovnice výdeje stravy. Z výdejny stravy platí přísný zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor ŠV - J. Ţáci a zaměstnanci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Strávníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při přenášení stravy na podnosech a při ukládání podnosů s pouţitým nádobím do okénka k mycí lince. Strávníci jsou povinni bezprostředně nahlásit pracovnicím výdeje kaţdé znečištění podlahy nebo rozbití nádobí, tak aby se předcházelo zvýšenému riziku úrazů v provozu ŠV J (uklouznutí na mokré podlaze či podlaze znečištěné rozlitým jídlem) při uklouznutí, pádu na podlahu nebo na nábytek ŠV J Ţáci jsou povinni řídit se pokyny dozor konajícího pedagoga. Čistotu stolů během výdejní doby zajišťuje pracovnice výdeje stravy. Součástí směrnice je sanitační řád jídelny výdejny (příloha č. 3/1). Soupis příloh, které slouţí pouze jako orientační vzory a proto nemusí být vţdy u směrnice přiloţeny: č. 1 závazná přihláška ke školnímu stravování č. 2 odhláška ze školního stravování, ţádost o vyúčtování a zaslání přeplatku za stravné č. 3/1 sanitační řád výdejny č. 3/2 odpady BIO, TDKO č. 3/3 likvidace biologického odpadu č. 3/4 zápis o provedení úklidu a desinfekci v souladu s platným sanitačním řádem č. 3/5 prezenční listina - školení pracovnic výdeje stravy č. 3/6 informace pro strávníky č. 4 pravidla pro výdej pokrmů č. 5/1 matrika evidovaných strávníků Taneční konzervatoř č. 5/2 matrika evidovaných strávníků ÚSP Kociánka č. 6 systém kritických bodů HACCP krycí list č. 7/1 provedení analýzy nebezpečí a stanovení kritických bodů č. 7/2 stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro kaţdý kritický bod Veškeré přílohy slouţí jako vzor, který můţe být v průběhu platnosti směrnice doplňován a upravován v souladu s potřebami školy. Tyto úpravy příloh, které nezmění význam a obsah dané přílohy, nejsou důvodem ke změně směrnice (k vydání jejího dodatku). Touto směrnicí se ruší platnost předchozí směrnice včetně všech jejich dodatků. Tento provozní řád je umístěn ve školní jídelně výdejně. Výňatek z tohoto řádu je součástí Provozního řádu školy, část IV. režim stravování včetně pitného režimu. V Brně dne: ředitelka školy 6

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8 Doplňková činnost Č.j.: OUKR/1291/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 1. října 2014

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více