Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu."

Transkript

1 do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. V jeslikách tam leží pro nás ten Nejvyšší, zrozený z peisté Panny. Zástupy pastý, andlé na nebi, zpívají chorály slávy. Vzácný je poklad náš, kesanské Vánoce, prožité v lásce a míru. Radostnou modlitbou oživme tento svt, jenž ztrácí pravou víru. Pavel Horák

2 Okénko prosince 2005 MATRIKY VYPRAVUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Lucie Peclová z Kobylnic Karolína Veronika Nohelová z Jiíkovic Elena Marie Lachmanová z Bedichovic Lukáš Plotný ze Šlapanic Lukáš Prosecký z Prace Vanesa Turony ze Šlapanic Adam Lukeš ze Šlapanic Filip adílek z Pontovic Terezie Parmová ze Šlapanic Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Radek Gloser z Rosic a Hana Drlíková ze Šlapanic Radek Minaík z Dražovic a Lucie Žíchová z Brna Karel Vykydal z Blanska a Radka eháková ze Šlapanic Petr Tomek z Ku. Jestabí a Gabriela Neveselá z Mokré Ve spoleenství víry, nadje a lásky se s námi rozlouili: Josef Tma ze Šlapanic (*1935) 7.9. Oldich Smutný z Prace (*1938) Josef Plch z Velatic (*1925) Marie Králová z Kobylnic (*1921) Emanuel Vlek ze Šlapanic (*1911) František Kaluža z Kobylnic (*1926) Marie Zímová ze Šlapanic (*1910) Františka Macháková z Brna (*1915) Petr Bílek z Kobylnic (*1912) Jana Vlková ze Šlapanic (*1947) Ladislav Zeman ze Šlapanic (*1921) Emilie Šlezingerová ze Šlapanic (*1917) Marie Kuerová ze Šlapanic (*1925) Milada Koudelková ze Šlapanic (*1914) František Klein ze Šlapanic (*1945) Marie Štpánková z Jiíkovic (*1922) Jan Viar (*1919)

3 Okénko prosince 2005 Z KALENDÁE Slavnost Narození Pán 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 6.1. Slavnost Zjevení Pán 8.1. Svátek Ktu Pán, vánoní besídka dtí Priminí mše sv. P. Antonína Buchty Farní florbalový ples v Jiíkovicích 2.2. Svátek Uvedení Pán do chrámu Bimování ve Šlapanicích 1.3. Popelení steda Postní duchovní obnova P. Zdenek Wasserbauer Slavnost Zvstování Pán; Adorace s obnovou manželských slib 9.4. Kvtná nedle Slavnost Zmrtvýchvstání Pán Vážení tenái, milí farníci, ROK 2005 V KOSTCE byl jsem požádán redakní radou Okénka poohlédnout se na konci kalendáního roku malinko zpt a napsat oima farníka nkolik ádk o událostech, které patily, alespo z lidského pohledu, v naší farnosti k tm nejvýznamnjším. Již v lednu, a v pípravách mnohem díve, se zaala rodit nová tradice. V nov zrekonstruovaných prostorách jiíkovické Orlovny se konal 1. farní florbalový miniples. Scénky, soutže, irské tance, výborná kuchyn, bohatá tombola, kvalitní hudební produkce a pedevším skvlá atmosféra, ke které pispl snad každý píchozí, se staly hlavními atributy tohoto spoleenského veera. Mnozí z nás se již zajisté tší na ples s poadovým íslem 2, který se tentokrát uskutení ve stejných prostorách. Nejen chlebem a zábavou je ovšem lovk živ. To si asi eklo sedm bratr a sester našeho farního spoleenství a pan Knžíek z Prace, když pijali nabídku otce Miloše k absolvování kurzu pro spolupracovníky ve farnosti, který poádalo Biskupství brnnské ve spolupráci s dkanstvím slavkovským. Celkem pt sobot v únoru a beznu

4 Okénko prosince 2005 jsme naslouchali pednášejícím knžím s touhou rozšíit svj obzor vdomostí a nechali se obohatit o nápady a zkušenosti vících z jiných farností. as postní doby jsme mohli hloubji prožívat díky obnov manželských slib, kdy si pes tyicet manželských pár optovn slíbilo lásku, úctu a vrnost na celý život. Kesanský život mnohých z nás zajisté pomohla obohatit také duchovní obnova pod vedením otce Zdenka Wasserbauera. Bhem ní jsme si pi výkladu podobenství o marnotratném synovi snažili uvdomit, zda se nkdy nechováme jako první i druhý syn. V ase, kdy zemi venku kryje snhová peina, se zaíná pipravovat nejvtší investiní akce farnosti v letošním roce. Tou se má stát, a jak se pozdji ukázalo také stala, rekonstrukce hišt na fae. Štrkovou prosívku vystídala umlá tráva zasypaná kemiitým pískem. Pod celou plochu se uložil systém drenáží, který má za úkol odvádt dešovou vodu do vybudované jímky. Spoustu prací bylo teba vykonat svépomocí a díky piložení rukou mnohých z našeho stedu se celé dílo podailo zvládnout do konce msíce kvtna, tedy v termínu, který jsme si na zaátku pedsevzali. Myšlenka, která dímala v hlav našeho pana faráe i nkterých farník již delší dobu, se podaila zrealizovat 12. ervna. Na farním dvoe, v prostorách kolem kostela a na námstí se konal 1. farní den, jehož souástí mimo jiné bylo vysvcení a slavnostní otevení nového hišt. Myslím si, že tato akce pedila všechna oekávání.vysoká návštvnost, úsmvy na tváích lidí všech vkových skupin, píjemná atmosféra podpoená dechovou hudbou a cimbálovou muzikou a pedevším VYMODLENÉ poasí, to vše pineslo opravdovou radost organizátorm a všem píchozím. O prázdninách se již tradin uskutenily tábory pro dti v Námšti nad Oslavou a farní tábor v Heralticích. Pod vedením Petra Machaina, resp. Barbory Pokorné. Díky patí nejen jim, ale také všem vedoucím, kuchakám, zdravotníkm a ostatním lenm realizaního týmu za práci, kterou vnovali dtem ve svém volném ase. U píležitosti Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie byla znovu po nkolikaleté odmlce slavena mše svatá v ásten zrekonstruovaném mstském parku. V msíci srpnu se uskutenilo v Kolín nad Rýnem XX. svtové setkání mládeže se svatým Otcem. I na této masové akci byla naše farnost zastoupena skupinou mládeže. Jak jste si ostatn v minulém ísle tohoto asopisu mohli peíst v lánku od samotných úastník, idea a odkaz letos zesnulého papeže Jana Pavla II. zstává i po jeho smrti mezi mládeží stále živá. Florbalová sezóna byla kvli již zmiované výstavb hišt ochuzena nejen o tradiní jarní turnaj, ale pedevším o další roník farní florbalové ligy. Na podzim se tak na umlém pažitu uskutenily dva turnaje. První, dtský, v sobotu 17. záí, se stal koistí Lvík, kteí v konkurenci pti tým vystoupili na nejvyšší stupínek. Druhý skonil tým Radohoštp a bronz získalo družstvo Dobrá tyka. Nedle 23. íjna pak nabídla klání dospívajících a dosplých. Za úasti deseti smíšených tým byly k vidní velice vyrovnané zápasy, pohledné florbalové akce i pohledné ženy v akci. Z prvenství se nakonec radovalo družstvo Tuák, na stíbrné pozici se umístili Koeni a trojici na

5 Okénko prosince 2005 stupních vítz doplnil tým Šedé eminence. Po tchto turnajích se hišt neukládá k zimnímu spánku, nebo se za píznivého poasí a snad vtšího potu nadšených dobrovolník pokusíme vytvoit ledovou plochu. V neposlední ad nesmíme zapomenout na již tradiní pout farnosti do Ktin, Tuan a na Vranov. Pedevším druhá v poadí byla podpoena hojnou úastí vících. V dob, kdy vzniká tento lánek, se celá naše farnost pipravuje na knžské svcení našeho farníka Antonína Buchty z Jiíkovic, který pijme na 1. nedli adventní svátost knžství ve francouzském Sept-Fons. Co íci závrem? Snad jen DÍKY našemu Pánu za požehnání v lidském konání! Pavel Horák TAM, KDE SLOVA NEJSOU DLEŽITÁ aneb knžské svcení otce Maria Bohuslava Je první nedle adventní léta Pán 2005 tsn ped desátou hodinou dopolední a zvon klášterního chrámu Matky Boží v Sept-Fons, rozeznívaný mistrným pohybem mnišského tla, zve k modlitb. V tomto francouzském trapistickém kláštee se v tuto chvíli schyluje k velké slavnosti, která se siln dotýká i naší farnosti. Jeden z nás, Antonín Buchta, rodák z Jiíkovic, totiž za chvíli pijme skrze vkládání rukou místního diecézního biskupa knžské svcení. Liturgický prvod ítající asi šedesát bratí a knží odných do nádherných hedvábných ornát fialové barvy vstupuje do hlavní lodi kostela. Krásný zpv, který je pilíem veškerých modliteb zdejších mnich, a vn kadidla umocují svátenost okamžiku. Celá bohoslužba je vedena pevážn ve francouzském jazyce, piemž my, poutníci ze šlapanické farnosti, máme veškeré texty peloženy v tištné podob. Necháváme se nést proudy modliteb a prožíváme opravdu posvátné chvíle, které se jen tžko popisují. Jsme úastni velikého tajemství, dkujeme a prosíme zárove. Bratr Maria Bohuslav se stává knzem A jak to bylo od zaátku? Po 22 hodinách cesty dorazil v pátek naveer 25. listopadu 2005 autobus našich farník do kláštera trapist v Sept-Fons. Zde se také ubytovává ást poutník, pevážn muž, zatímco ostatní mají ubytování zajištno v Paray-le-Monial. Jsme zváni k úasti na Denní modlitb církve, která doslova protkává a obepíná zárove

6 Okénko prosince 2005 život mnich. Chórové lavice zaplují mniši, kteí denn nabízejí svj život Bohu skrze modlitbu, práci a mlení. Zpvy žalm znjí opravdu nebesky a zcela automaticky nás vtahují do Boží blízkosti. Tyto pocity zažíváme bhem našeho pobytu v kláštee i pi dalších spolených modlitbách. Také tlo však potebuje nasytit a i strava nám dává více poznat, jak mniši žijí. Servíruje se pevážn to, co mniši sami vyrábjí: džemy, dietetické výrobky, med, mléko, sýry, ovoce a velmi chutn upravená zelenina. Zajímavé jist je, že klášter dokáže být svojí inností ekonomicky sobstaný. Po veei ješt následuje modlitba kompletáe, na jejímž závru se zpívá chvalozpv Salve Regina, pi kterém se rozsvítí pekrásná barevná vitráž Panny Marie za hlavním oltáem chrámu. Po té mniši po jednom odcházejí ke spánku, piemž otec opat každého z nich pokropí svcenou vodou. Zaíná doba velkého mlení, ta je perušena až tzv. matutinem, nebo-li modlitbou složenou ze žalm a etby, která zaíná denn již ve 3,30h ráno. I my jsme se jí mohli úastnit. Sobotu zaínáme slavením mše svaté a po té odjíždíme na dv významná poutní místa Nevers a Paray-le-Monial. První je spojeno se sv. Bernadettou Soubirous, vizionákou z Lurd, která v místním kláštee zemela a její tlo je zde do dnešních dn zázran uchováno v neporušeném stavu. Druhé výše jmenované msto je spojeno se sv. Markétou Marií Alacoque, šiitelkou úcty k Nejsvtjšímu Srdci Pán. Posilujeme naši víru na místech, kde se nebe velmi citeln dotýká Zem a veer se opt navracíme do kláštera Matky Boží v Sept-Fons. V nedli ráno nás venku pivítala snhobílá pokrývka a vše dostalo ješt slavnostnjší charakter. Vždy, jak sám otec Maria-Bohuslav íkal, on sám zde za 10 let svého pobytu sníh nezažil. Ústedním bodem celé naší pouti pak bylo knžské svcení, o kterém se zmiuji v úvodu. Ihned po jeho skonení nám šastný a usmvavý otec Maria-Bohuslav udlil novoknžské požehnání. Následoval slavnostní obd, a jak je ve Francii zvykem, hned o nkolika chodech. Po nm mezi nás zavítal svtící otec biskup, který se s každým osobn pozdravil. K neformální besed pak, k naší velké radosti, pišli také otec opat, pevor, novicmistr a pedevším novoknz Maria-Bohuslav. Posledn jmenovaný odpovídal na otázky týkající se zejména mnišského zpsobu života a trapistické spirituality. Na závr našeho setkání se mužové vydali na prohlídku hospodáské ásti kláštera, zatímco ženy (vzhledem k pravidlm ádu, která pístup žen do vtšiny prostor neumožují) shlédly video o život trapist. Rozsáhlý komplex kláštera zahrnuje nap. mlýn, chlév pro krávy, výrobnu produkt, rozsáhlé polnosti i teba rybník. Po této exkurzi následovaly ješt veerní chvály, veee a kompletá. Po té, již v autobuse, nám otec Maria Bohuslav dal požehnání na cestu. Dkujeme Pánu za dar svátostného knžství, milost této pouti a ochranu na cestách, otci Milošovi pak za organizaci a duchovní vedení. Petr Horák

7 Okénko prosince 2005 DONÁŠENÍ EUCHARISTIE NEMOCNÝM Bhem minulé zimy absolvovalo 7 našich farník (Aleš Kalvoda, Marek Fišer, Pavel Horák, Zdenk Liška, Markéta Staková, Marie Králová a Lenka Králová) kurz pro spolupracovníky ve farnosti. Na základ podané žádosti jim pak bylo dovoleno brnnským biskupem donášet sv. pijímání nemocným v naší farnosti. Toto povení již ped asem obdržel také Josef Mikulášek. Uvedeni do této služby byli všichni v nedli pi mši sv. v 9 hodin. Protože se k této služb vyskytlo nkolik dotaz, proto touto cestu znovu pipomínám to, co již zaznlo v kostele, co již nemocným pi pravidelných návštvách bylo vysvtleno a k tomu pidávám pár dalších upesnní. Doposud sv. pijímání nemocným na požádání donášel Jií Kotulan, Rudolf Stank a Václav Buchta, kteí pijali povení k této služb již díve. Tyto ady se rozšíily o výše jmenované osoby a tak se nabízí možnost pro nemocné a staré lidi pijímat Eucharistii každou nedli, a tak být s námi více spojeni a hlavn být úzce spojeni s Ježíšem. Kdo mže využít tuto službu? Tato služba je pro dlouhodob nemocné nebo staré lidi, kteí nemohou picházet do kostela na mši sv. a slavit spolen s ostatními vícími Eucharistii. Stejn tak mohou tuto možnost využít i krátkodob nemocní. Co pro to udlat, aby akolyté k nemocnému pišli? Staí po nkom vzkázat a v sakristii nahlásit jméno a adresu. Další možností je zavolat na faru a nahlásit tytéž údaje. V pípad, že na fae v dob telefonátu nikdo není, staí na záznamník namluvit žádané údaje. Kdy akolyté picházejí se sv. pijímáním? Po deváté mši sv., tzn. mezi hod. Tímto mže nemocný prožít doma mši sv. spolu s rádiem Proglas a poté i pijmout svátostného Krista. V pípad, že nemocný nemže pijmout Eucharistii (nap. z dvodu, že nebude doma) nahlásí tuto skutenost pi poslední návštv akolyty nebo jednoduše bhem týdne po nkom vzkáže nebo zavolá na faru. Co je teba pipravit? Na stole mže být hoící svíce, ale není teba chystat nic zvláštního. Jediné, co je dležité, je mít pipravenou duši. K tomu mimo jiné slouží pravidelné návštvy knze, které se konají ve Šlapanicích tradin 3x do roka na Vánoce, na Velikonoce a ped Šlapanickými slavnostmi. Je-li teba, tak stejn, jako bylo doposud, staí dát vdt a knz pijde i mimo tyto pravidelné termíny. Ve Šlapanicích jako akolyté slouží Jií Kotulan, Aleš Kalvoda, Pavel Horák, Josef Mikulášek, Marie Králová a ve služb se stídají.

8 Okénko prosince 2005 Co se týká okolních obcí, které patí ke Šlapanicím, tak v Pontovicích tuto službu již zajišuje Marek Fišer; v Jiíkovicích, pokud o to bude zájem, bude tuto službu zajišovat Václav Buchta, Zdenk Liška, Rudolf Stank, Markéta Staková a Lenka Králová. Pokud bude poteba v Bedichovicích, tak to zajistí akolyté, kteí zajišují službu ve Šlapanicích. asem tuto službu snad rozšííme i do Kobylnic. Zatím tam však budou probíhat dál pravidelné návštvy nemocných tetí tvrtek v msíci. V pípad dalších dotaz se staí stavit nebo zavolat na faru. Co napsat závrem? Snad to, co stojí na úvod obad pro nemocné, kde mimo jiné mžeme íst, že nemoci a bolesti patily vždy mezi ty skutenosti, které trápily lovka. Ale ti, kdo vyznávají kesanskou víru, podporováni svtlem víry, chápou hloubji tajemství bolesti a statenji ji snášejí. Z Kristových slov totiž vdí, že je miluje ten, který bhem svého života asto nemocné navštvoval a uzdravoval a ví, že On sám naplnil, co je psáno u proroka Izaiáše: snášel ve svém utrpení mnohé útrapy a ml úast na všech lidských bolestech (srov. Iz 53,4-5). Podle plánu Boží prozetelnosti má lovk odhodlan bojovat s každou nemocí a také se peliv starat o dobré zdraví. Vždy však má být ochoten doplovat, co zbývá v Kristov utrpení pro spásu svta a oekávat osvobození celého tvorstva ke sláv Božích dtí (srov. Kol 1,24; ím 8,19-21). A do tohoto boje s nesením životního kíže nemoci a stáí je tou nejvtší posilou práv Kristus, pítomný ve svátosti Eucharistie. A tak vy všichni, na které doléhá tíha stáí i nemoci, nebojte se požádat o výše uvedenou službu a spojujte se s Kristem, který jediný mže dát smysl našemu lidskému utrpení. otec Miloš VÝROÍ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU V íjnu letošního roku uplynulo 15 let od chvíle, co byl ve šlapanické farnosti uveden do naší vlasti Fatimský apoštolát, jedno z mnoha laických hnutí v církvi 21. století. Pi této píležitosti se 20. íjna sešli v našem kostele lenové a píznivci tohoto hnutí, aby modlitbou a Nejsvtjší obtí Bohu a P. Marii za tchto 15 let podkovali. Celý veer byl zahájen modlitbou ržence svtla. Vždy práv modlitbu ržence P. Maria ve Fatim tolik žádala! Na modlitbu navázala mše svatá, kterou jako hlavní celebrant sloužil P. Pavel Kopecký, souasný letovický dkan a horlivý šiitel mariánské úcty. Kázání pronesl P. Pavel Dokládal, hlavní pedstavený Fatimského apoštolátu v R. Ve svých slovech pipomnl a nastínil cestu, kterou se chce apoštolát dále ubírat. Je to pedevším cesta vrnosti církvi v ele s papežem a biskupy. Po mši sv. následovala krátká pednáška P. Dokládala, která nesla název Pravda o Fatim. Slovem i obrazem jsme byli informováni o historických i souasných skutenostech v souvislosti práv s Fatimou. Celé setkání bylo zakoneno pátelským posezením ve farní kavárn pi vzájemné besed plné vzpomínek i slov povzbuzení.

9 Okénko prosince 2005 A za co jsme mohli dkovat? - Za P. Beera z Nmecka, který v r pinesl myšlenku Fatimského apoštolátu do naší farnosti a vlasti a pedal nám sošku Panny Marie Fatimské, která putuje po rodinách naší farnosti. - Za Mons. Karla Otenáška, který v r do své královéhradecké diecéze pijal Fatimský apoštolát a uvedl ho do Národního centra v Koclíov. - Za naši biskupskou konferenci, která pijala v lednu 2004 Fatimský apoštolát za svoji souást. - Za mnoho nevysloveného a nenapsaného, co zstává v lidských srdcích a o em nejlépe ví sám Bh ve své prozetelnosti. Neposkvrnné Srdce Mariino oroduj za nás! Michal ehák EMANUEL VLEK ( ) Dos magna est virtus parentium Velkým vnem je ctnost rodi V íjnu letošního roku jsme se rozlouili s Emanuelem Vlkem. Otcem pti dtí, z toho dvou knží a zbožným mužem, který svým životem dal dobrý píklad k následování. V roce 1911 se narodil jako desáté dít, se žloutenkou a slabouký. Pro bídu spával v zásuvce u stolu a do tí let nosil díví šaty. Tžký zaátek života, ale s Boží pomocí rozkvetl v 94 let naplnných bohatou prací, ochotou a láskou k manželce a dtem. Už jako malý chlapec byl vnímavý pro krásu pírody a od 5 let dovedl v perokresbách zachytit osoby a vci, které jej obklopovaly. Miloval pohyb, proto cviil v 11 letech na orelském sletu v Brn-Pisárkách, v 18 letech v Praze na Svatováclavských dnech a v r i na sletu orl v Paíži. Pocházel z hudebn založené rodiny a tato záliba jej dovedla ke zpvu, dirigování mužského sboru, uíval he na housle a sám hrával na violoncello v Babiin krabice. S vyznamenáním vystudoval obchodní akademii v Brn a k hudebním zálibám postupn pipojil studium jazyk a tsnopis, jímž zaznamenával píhody od pamtník. Byl lenem erveného kíže. O svj duchovní život peoval etbou asopisu Na hlubinu, který dvacet let odebíral. Podailo se mu také bhem zamstnání v Cyrilometodjské záložn v Brn dostat nkolik odmn za zlepšovací návrhy. V listopadu 1951 si všiml na námstí Svobody v Brn dlník stávkujících proti zrušení vánoních pídavk na dti. Protože ml 5 dtí, pipojil se, projevil svj názor a byl pak pl roku vznn na Cejlu v Brn. I když mu bylo vyhrožováno, zstal vrný svému náboženskému pesvdení. Ztratil tak dobré pracovní píležitosti a byl nucen

10 Okénko prosince 2005 vykonával rzná zamstnání. V kunických hutích byl u lopaty a 9 let venku pi barvení obuvi. V dchodovém vku pracoval u zedník, vedl školní jídelnu a synovi P. Josefovi vypomáhal v pohraniních farnostech Znojemska pi opravách 4 kostel a 3 far. I ve stáí podporoval dobrá díla a rád zpíval. Ješt ve vysokém vku pedítal bez brýlí z Písma. Byl oblíben pro svoji srdenou a obtavou povahu a prokazoval velkou vdnost za pomoc, když na stáí už nemohl dobe chodit a málo slyšel. V promluv pi rozlouení zaznlo ústy dkana Kopeckého z Letovic: Ustalo jeho milující srdce a poklesly pracovité ruce. Podkovat a vzpomenout pijel i rodák ze šlapanské farnosti msgre. V. Fišer, dkan hustopeský a budovatel tamního kostela, a dalších osm duchovních. Po bohoslužb podkoval a pipomnl život otce P. Josef Vlek. Význam práce E. Vlka pro djiny a kulturu Šlapanic zhodnotil prof. dr. Antonín Fišer DrSc., autorem vzpomínky byl Ing. Milan Kebrle. Zesnulý 26 let vedl kulturní kroniku Šlapanic a je autorem tísvazkové kroniky. Zesnulému podkoval za ochotnou pomoc na znojemském pohranií P. Josef Kohoutek, nástupce P. Vlka. Zesnulého uchovávám v srdci jako dobrého otce, jenž nás provázel na etná poutní místa a dkuji za dobrý píklad života. A na pímluvu jím uctívané Matky Boží mu Pán života a smrti dá hojnou odmnu! Mgr. Josef VLEK Memoáry Emanuela a Josefy Vlkových vyjdou do konce roku v tiskárn p. Olejka K ROKU EUCHARISTIE VZPOMÍNKA P. JOSEFA VLKA Eucharistický Pán nás provází v našem život. Vzpomínám si, jak jsme si pipomínali dobrotu Boží zvlášt o Vánocích, kdy se ulicemi nosil osvtlený betlém a troubilo se. Pod vánoním stromem na námstí byly v osvtlené skíce vystižené fotky dtí, mezi nimi i ty mé a mých dvou bratí. Pozdji, to už bylo ve školním vku, jsem si oblíbil náboženství. Zde nás úct k Nejsvtjší svátosti výborn uil P. Jaromír Mikulášek a my se proto na den prvního sv. pijímání velmi tšili. To už bylo v dob, kdy se astjší svaté pijímání stávalo samozejmostí, ale ješt za života mé babiky nebylo asté pijímání Tla Pán rozšíeno. Svj vztah ke Kristu jsem se snažil budovat pedevším astou úastí na mši svaté a ministrováním. S bratry jsme rádi jezdili do Brna ke sv. Maí Magdalén. Na první nedle tam bývalo setkání dtí a pohoštní v podob snídan. Úcta ke svátostnému Kristu zde byla živena pedevším adoracemi v urité hodiny. Vzpomnl bych rád na statenou a zbožnou ženu, paní Ludmilu Princovou, která navzdory sledování Státní bezpeností komunistického režimu vedla každodenní rozpis adorací. Dožila se požehnaných 90 let.

11 Okénko prosince 2005 Zde ve Šlapanicích dávala mé tehdejší dtské duši nebeskou vláhu, mohu-li to tak íci, veejn vyjádená víra. Na mysli mám prvod vzkíšení a pedevším mohutný prvod Božího Tla ulicemi msta. Posilu z astého pijímání Tla Kristova jsem intenzivn prožíval i v dob studií v Brn. Pozdji jsme s bratrem jako bohoslovci pomáhali napíklad na Svatém Hostýn. Sem putovaly velké zástupy a pi jedné pouti pijalo Tlo Pán lidí. Po studiích nás Pán povolal do služby na rzná místa. Bratr psobil v echách a já jsem zstal na Morav. Ml jsem radost z každodenního podávání Eucharistie, teba nemocným v tehdejší ivanické nemocnici, a také pi setkávání s malými dtmi u prvního svatého pijímání. Bývalo jich tehdy mnoho a já se dodnes modlívám za všechny dti, aby ve víe vytrvali už na celý život. K Eucharistii, jíž dnes vnuji své vzpomínky, patí i návštva Fatimy ped 10 lety. Tenkrát jsme navštívili kapli zízenou papežem Janem Pavlem II. po atentátu na jeho osobu. Ve sklenné stn tam ctihodné sestry uctívají eucharistickou hostii dnem i nocí. Touhu probouzet a posilovat Boží život v duších vících jsem pijal jako svj životní úkol a proto bych pál nám všem, aby se nám uctívání tajemného Boha ve svatostánku stalo Eucharistií, tedy píznivou milostí a hojným darem! MOJE PRÁCE V BIBLICKÉM DÍLE Bhem cesty na svcení P. Antonína Buchty ve Francii se m nkolik lidí z autobusu ptalo, kde i co dlám. A také m Ruda Stank poprosil, abych napsala nco o své práci v Biblickém díle. Po studiu teologie už šestým rokem pracuji v eském katolickém biblickém díle v Dolanech, které založila eská biskupská konference pro rozvíjení biblické práce u vících. Z každé diecéze je jmenován jeden zástupce, který je zodpovdný za biblický apoštolát ve své diecézi. Za brnnskou diecézi je to P. Petr Mareek a nap. za eskobudjovickou P. Bohuslav Richter. Biblické dílo má sídlo v Dolanech, ale kurzy dlá po celé republice. Jeho editelem je P. Petr Chalupa, který je souasn i dkanem na Teologické fakult v Olomouci. Náš tým tvoí ješt další dva zamstnanci - Alžbta a Dominik a nkolik dalších dobrovolník. Na podporu innosti Biblického díla je organizována sbírka o Dni Bible, který pipadá na nedli ped slavností Ježíše Krista Krále. 25% z výtžku této sbírky je posláno nám, 75% Biblické spolenosti. Mnoho z vás asi zná eskou biblickou spolenost, která je známá Domem Bible v Praze i tiskem Biblí pro nás i pro jiné chudší zem nap. letos pro Etiopii.

12 Okénko prosince 2005 Biblické dílo se orientuje víc na biblickou pastoraci u nás, zvlášt pak u nás katolík. Vtšina z nás má Bibli doma v knihovn, ale nete ji, protože jí nerozumí. Možností, jak íst Boží slovo, je mnoho. Jedním z nich je lectio divina (které každodenn dlají trapisté) nebo pravidelné tení doma, setkávání se na biblické hodiny, víkendové biblické kurzy apod. Smyslem Biblické spolenosti je, aby každý ml doma Bibli. A smyslem Biblického díla je, aby každý tu Bibli, kterou má doma, i etl a rozuml jí. To však nepijde samo od sebe. Jak íst Bibli? Urit ne od Geneze po Zjevení. To lovk velmi záhy skoní. Nejlepší je asi zaít jedním z evangelií, pípadn Skutky apoštol a pak se zaíst i do Starého zákona. K modlitb jsou výborné žalmy, z historických knih bych doporuila peíst si knihy Samuelovy, knihu Rút, Tobiáš, Ester nebo píbhy praotc z První knihy Mojžíšovy od 12 kapitoly. Impulsem pro to otevít konen Bibli a zaít v ní íst, mže být i nkterý z našich kurz. Pipravujeme vtšinou víkendové kurzy pro dti, mládež, bimovance, ádové sestry, dosplé, rodiny i seniory. Bu je možné pijet do Dolan u Olomouce nebo i my pijedeme do farnosti, která má zájem, tedy teba i do Šlapanic. etba Bible ve skupin je asto jednodušší, protože každý vybranému úryvku rozumí trošku jinak, zná rzné souvislosti a tak se nám text mže ukázat v celé své šíi a kráse. Samozejm pro lepší pochopení je teba využívat rzných komentá nap. Malý stuttgartský komentá, Sacra pagina apod. Na našich webových stránkách najdete i pomcky pro biblické hodiny, komentáe ke všem nedlním tením z cyklu A a C a k nkterým dalším textm. Zaínáme s vydáváním dalších pomcek nap. mapky Palestiny, cest sv. Pavla i píbh praotc. Ti z vás, kdo poslouchají rádio Proglas, jist znají naše poady Bible v liturgii. Od zaátku Adventu je mžete opt poslouchat každý všední den veer ve 20 hodin. Jedná se o 20 min. dlouhé poady, které mohou posloužit jako výborná píprava na nedlní mši svatou. V pondlí se podrobn rozebírá první tení z následující nedle, v úterý žalm, ve stedu druhé tení, ve tvrtek evangelium a pátek je vnován nkterému z témat biblické teologie nap. manželství v Bibli, Ježíšovo vzkíšení atd. Poady pipravují spolupracovníci Biblického díla z ad knží a teolog a pak je v Proglase natáí herci brnnských divadel. Jak už jsem íkala, Biblické dílo sídlí v Dolanech u Olomouce, které jsou známé komunitou Blahoslavenství. Z Dolan je to lesem asi 2 km na Svatý Kopeek. Náš dm je vybaven dvoulžkovými pokojíky pro 16 lidí, sálem, kuchyní s jídelnou a hlavn kaplí svaté Rity (patronky nesplnitelných a nemožných vcí :-). Proto budete-li na pouti na Svatém Kopeku, ráda Vás uvítám a provedu v Biblickém díle! Více informací o pipravovaných kurzech najdete na internetu nebo na tel: , Marie Klašková P.S. Všechny holky (14-22 let) zvu na Týden s Biblí, který bude pod vedením salesiánky Magdy Chudíkové a m.

13 Okénko prosince 2005 DIECÉZNÍ POU RODIN A FARNOSTÍ Již podruhé se naše rodina vydala první sobotu v záí na diecézní pou rodin a farností do Ž áru nad Sázavou. Setkání zaalo uvítáním otce biskupa Vojtcha, svdectvím rodin, zpíváním a píležitostí ke svátosti smíení ve farním kostele. Pontifikální mše svatá byla v 10 hod. na louce v areálu kláštera, kde probíhal program celého dne. V poledním ase bylo zajištno oberstvení. Odpoledne mohly dti navštívit na nádvoí výtvarné dílny nebo zajít do pohádkové zahrady, kde na n ekalo mnoho pohádkových postav s rznými úkoly, lukostelba a outdoorové aktivity mládeže. My, rodie, jsme si mohli poslechnout koncert multifolkové skupiny Bezefšeho a folkové skupiny Svítání nebo zajít do klidové zóny ajovny. Spolen s dtmi jsme navštívili Muzeum klavíru, Santiniho expozice, konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, kde byla celodenní adorace ped Nejsvtjší svátostí. Ve dv hodiny hostovalo na hlavním pódiu loutkové divadlo pro dti a my jsme si ve stejném ase vyslechli v obadní síni pednášku manžel Rausových o tom, jak budovat sebevdomí našich dtí. Setkání skonilo vytvoením obrovského srdce z papírových srdíek našich proseb, spolenou modlitbou a požehnáním otce biskupa Vojtcha. Rodina Králova Z KNIH VE FARNÍ KNIHOVN Až k prolití krve radostné poselství Ladislava Kubíka / Marie Svatošová Kostelní Vydí: Karmelitánské nakladatelství, 2005 Tato knižní novinka vyšla v ase, kdy uplynul rok od smrti otce Ladislava Kubíka, který byl zavraždn na své fae 11. záí Vzáptí po této strašné události zaaly na nho vzpomínat, jako na lovka svatého života, stovky vících i nevících, kteí ho znali a dopisovali si s ním. MUDr. Marie Svatošová, která se s paterem Ladislavem znala 28 let, vyzvala veejnost, aby zavzpomínala písemn, došlou korespondenci pak tídila, zpracovávala a doplovala vlastními vzpomínkami. Výsledkem je kniha, která reflektuje celý Kubíkv život: od dtství na Ukrajin, studia v Brn, práci v dolech, nasazení u erných baron, psobení ve zdravotnictví a posléze i v ad severoeských farností. Události, skutky, vzpomínky, rady a láskyplná napomenutí obsažená ve vzpomínkách tak

14 Okénko prosince 2005 neupadly v zapomenutí, ale v této nové knize svdí o skvlém knzi a jsou píkladem a povzbuzením pro ostatní a jak íká autorka: Stejn jako se s láskou jednotliv vnoval a žehnal každému z nás, bude se vnovat a žehnat neomezen prostorem a asem každému jednotlivému tenái, který se mu sví do pée. Láska nad všechnu lásku / bratr Roger z Taizé Brno: Cesta, 1990 I když toto dílo bratra Rogera z Taizé (vl. jménem Roger Schutz) vyšlo ped patnácti lety, neztrácí na aktuálnosti. Spoleenství založené ve východní Francii, v malé vesnice Taizé, se stalo pod vedením svého zakladatele bratra Rogera místem sjednocení mezi všemi kesany. Úvahy a meditace obsažené v této knize jsou zameny práv tímto smrem sjednocení ve spoleenství, milování bližního, následování Krista, mír, smíení a pokoj ve svt. To bylo to, o usiloval a šíil ve svt bratr Roger. Jeho životní pou skonila , kdy byl v Taizé pi nešporách zavraždn. Pipomeme si jeho slova z nápisu ped vchodem do chrámu Smíení v Taizé: Vy, kteí sem vstupujete, smite se otec se synem, manžel se ženou, vící s tím, kdo vit nemže, kesan se svým odloueným bratrem. Lenka Klašková CHARLES DE FOUCAULD U píležitosti blahoeení Charlese de Foucaulda, dne 13. listopadu, vzpomínáme na jeho životní cíle. Pesn ped 100 lety, v roce 1905, dosáhl Charles de Foucauld svého koneného cíle: oázy Tamanrassetu v alžírské poušti, kde ml strávit zbytek svého života. Za tím úelem založil v tch místech poustevnu, kde se mohl vnovat jak kontemplaci, tak spoleenství s lidmi. V Tamanrassetu žije kmen Tuareg, Nomádi mohamedánského vyznání. Jako mladý muž podnikl Charles de Foucauld v letech badatelskou cestu dosud neprobádanými oblastmi Maroka a Alžíru. Už tehdy ho pouš fascinovala a do svého zápisníku zapsal: "Msíc svítí svým mírným svtlem na nebi bez mráku, vzduch je vlahý, nehýbe se ani vzdoušek. V tomto hlubokém tichu, uprosted takové pohádkové pírody, oekávám svj první nocleh na Sahae. V tichosti takových nocí rozumím víe Arab v tajemnou noc leila el qedr, ve které se otvírá nebe, andlé sestupují na zem,

15 Okénko prosince 2005 vody moí se vyhlazují a všechno neoživené v pírod se zvedá, aby se sklánlo ped Stvoitelem." O nkolik let pozdji se vrací do poušt - po vstupu do ádu trapist a delším pobytu v Nazaretu ve Svaté zemi - a to tentokrát navždy. Zatímco se pipravuje ve Francii na své knžské svcení, dozrává v nm plán žít na poušti na Sahae skrytý život Ježíše Nazaretského. Ne aby kázal, ale aby praktikoval v samot a chudob práci Ježíše. Chtl by se usídlit s nkolika bratry (které za života nenašel) v oáze a žít za modlitbu a pátelskou pohostinnost a dobroinnost. Charles de Foucauld nejprve žije v Beni Abésu, potom jižnji v Tamanrassetu. Asi 80 km od Tamanrassetu zakládá novou a písnjší poustevnu, kam se mže uchýlit do úplné samoty a tichosti. "Jak je dobré pozvednout své srdce v této velké tichosti a krásné, divoké a odcizené pírod ke Stvoiteli a k Ježíši Spasiteli." Jinak žije v tsném spojení s Tuaregy, aniž by je tradiním zpsobem misioval, protože íká: "Mé poslání musí být apoštolát dobroty. Když m nkdo uvidí, musí si íct: Protože tento lovk je tak dobrý, musí být dobré i jeho náboženství." Vilém Sitte NOVODVORSKÁ HOICE (hoice vyrábná mnichy z kláštera Nový Dvr podle originální trapistické receptury) Nový Dvr je klášter založený v srpnu 2002 opatstvím Sept-Fons. Novodvorská hoice je vyrábna mnichy od listopadu Mniši z Nového Dvora vybudovali svj klášter v kopcovité krajin, asi 120 km západn od Prahy. Jako ddici bohaté dietické zkušenosti jejich mateského kláštera, opatství Sept- Fons a zrunosti blízkého Burgundska, vám nabízejí Novodvorskou hoici. Jedná se o výrobek vysoké kvality, píbuzný druhu francouzské hoice nazývané Moutarde à l ancienne, což je možno peložit Hoice postaru. Tato hoice je vyrábna v malém objemu, z vybraného hoiného semínka, které po namoení do octa smíchaného s pramenitou vodou pocházející z les obklopujících klášter, je rozdrceno na mlýnském kameni, provonno medem a moravským bílým vínem. Jemn okoenná hoice je run plnna do sklenic, kde bhem nkolika týdn dozrávání získává svoje nezamnitelné aroma, které ji tak výrazn odlišuje od konkurenních výrobk. Je urena jak ke pímé spoteb tradin jako píloha k masitým pokrmm, tak i k píprav dressing a omáek pro rzné druhy salát.

16 Okénko prosince 2005 Kdo na tuto hoici dostal chu, má možnost si ji objednat telefonicky na ísle Cena jedné sklenice o váze 210 g je 60 K. Koupí hoice zárove pispjete na dostavbu kláštera v Novém Dvoe. Kdo však ale ješt váhá, pro toho mám pár recept z talíe bratr z Nového Dvora. Špízy ze dvou druh masa (pro 4 osoby): 350 g telecí peen nakrájené na velké kostky 3x3 cm 350 g vepového hbetu nakrájeného na velké kostky 3x3 cm 4 polévkové lžíce Novodvorské hoice 2 polévkové lžíce slunenicového oleje Píprava: V nádob smícháme Novodvorskou hoici s olejem. Tuto sms rozdlíme na polovinu do dvou nádob. Potom v první nádob dobe promícháme polovinu pipravené smsi s telecím masem a v druhé nádob uiníme totéž s vepovým masem. Necháme naložené 2 až 3 hodiny v lednice. Pak napichujeme na jehly stídav kousky vepového a telecího masa. Opékáme na roštu na stedním ohni a obracíme každé 4 minuty, aby se maso dobe propeklo do zlatova ze všech stran a hoice se nepipálila. Placky z tykví 4 stední zcela erstvé tykve 2 polévkové lžíce sekané petrželky 2 polévkové lžíce sekané pažitky 2 lžíce mouky 3 vejce sl a pep Píprava: Tykve nastrouháme na stedn hrubém struhadle. Necháme okapat 2 hodiny, abychom je ponkud zbavili vody. V nádob smícháme tykve, petržel, pažitku, mouku, vejce, sl a pep. Na pánev s nepilnavým povrchem nalijeme vrchovatou polévkovou lžíci smsi, rozeteme vidlikou a uhladíme. Placku opeeme po jedné stran, obrátíme pomocí špachtle a opeeme na druhé stran. Zelený salát Sms z vaší zahrádky: petržel, kerblík, pažitky, libeek, listy hoice a kadeavý salát 1 polévková lžíce Novodvorské hoice 2 polévkové lžíce vinného octa 5 polévkových lžic slunenicového oleje sl a pep Dobrou chu! Pipravil Jaroslav Topinka

17 Okénko prosince 2005 ERNÉ KOLÁKY (Recept na vánoní cukroví) Recept jsme získali od naší nejmenované farnice, která má s peením pro poetnou rodinu velké zkušenosti a ví, co dtem chutná. Vyzkoušejte následující! Potebovat budete: 20 dkg hl. mouky 15 dkg cukru 15 dkg tuku 15 dkg mletých oech 1 vejce, trocha kakaa, skoice, hebíek, nové koení. Tsto vypracujeme a rozválíme. Podobn jako u lineckého vykrajujeme koleka (širší) a upeeme. Poté ozdobíme citrónovou polevou (autorka receptu dodává, že poleva má být hodn citrónová) a doplníme oíškem, kouskem želé apod. Dobrou chu! Pipravila Ivana Horáková ZAMKNULI JSME HO V GARÁŽI! KOHO? NO PECI JEŽÍŠKA! Každý rok se v naší zemi objeví njaká "ježíškovská" reklama. Ped 3 lety vyzýval Eurotel "Go, Ježíšku, Go!". Loni nám automobilka Peugeot s radostí oznamovala, že: "Nejlepšího Ježíška najdeme ve své garáži!". To je tedy evangelium radostná zpráva! A možná dvojnásob radostná! Jednak víme, kde je nejlepší Ježíšek a zárove se dozvídáme, že Ježíšk je víc - lepší a horší. Tím horším Ježíškem je nepochybn onen kesanský Ježíšek. Jednak je staletími okoukaný a za druhé stále nco chce. Dlá si nárok, že jedin on a nikdo jiný je ten "Bh s námi" a nedává píliš prostoru naší fantazii a páním. Nemžeme být napíklad praktikujícími homosexuály, musíme nechávat narodit všechny nechtné plody svých milostných románk, musíme milovat i nepátele... Proto se poj me radji podívat do své garáže, protože tam je nám nabízen Ježíšek lepší - dokonce NEJLEPŠÍ! Co najdeme v oné reklamované garáži, pokud ped tím utratíme K? Urit tam bude stát Peugeot 206! Auto to sice malé, ale opravdu dobré vzhledem k pomru kvality a ceny. Výbava tam sice bude skromná - žádné ABS na brzdách nebo vyhívané sedaky, ale rozhodn se s tímto autem pohodln povozíme po mst.

18 Okénko prosince 2005 Ale - je mi to upímn líto - mj selský rozum mi objevuje malou logickou chybiku na tomto Nejlepším Ježíškovi: bude totiž nejlepším jen pro ty, co mají výše uvedenou ástku penz a navíc je jen pro ty, kteí potebují auto a mají radí Peugeot. Jak k tomu však pijdou ostatní lidé Evropy a celého svta? A ješt jedna trhlinka se rýsuje v dokonalosti automobilkového Ježíška: jak to s ním bude ped píštími Vánocemi? Bude zase za rok stát v plné své kráse garáží tato "Dvstšestka", aby uspokojila touhy lovka, nebo ho vytsní do autobazar njaký novjší Ježíšek? Zdá se tedy, že ani tento "Ježíšek Peugeot 206" nebude nejlepším, proto nezbývá, než hledat dál. Ale pesto bych uprosted této skepse nco z loské reklamy použil. Jsme vyzýváni, abychom se podívali "do garáže". Vrame se i o letošních Vánocích v duchu do té prastaré garáže pro vola a osla v palestinském Betlém. Omlouvám se, jestli vám chci opt recyklovat kesanského Boha. Avšak pi pohledu na svt stejn lepšího Ježíška, než toho pvodního, nenajdeme! Cože? Že se vám zase nco vnucuje bez možnosti svobodné volby? No dobe, tak hledejte dál! Nám kesanm Ježíš Kristus zatím vždycky stail a staí. Jen jeden požadavek bych si v dob "svobody projevu" dovolil hlasit poznamenat na adresu tvrc dnešních reklam a slogan: "Nezesmšujte nám našeho Ježíše a své spasitele si pojmenovávejte vlastními názvy!" Za kesany dkuje P. ICLic Michal Podzimek katolický knz z Tanvaldu (z asopisu Zdislava, msíníku litomické diecéze) KOSTELNÍ SBÍRKY Po mši svaté stojí dva muži ped kostelem a ten první lamentuje: Omrzí se lovku to neustálé žebrání našeho faráe. Kdykoli lovk pijde do kostela, vždy je njaká sbírka: hned na Svatou Zemi, pak na Charitu i bohoslovce, potom pro kostel a nakonec i pro papeže, který se nosí v purpuru Svatopetrský halé. Aby lovk v kostele ml stále ruku v kapse, vytahoval penženku a sázel peníze do košíku. Druhý mu však povídá: Nech píteli, faráe faráem a poslyš co ti navrhuji. Udlejme si dnes odpoledne výlet do Olympie? Ten první má obavu a íká: A nebude to moc stát? Naped bych rád vdl s jakým vydáním mám poítat a co tam vlastn budu dlat? Snad ne nakupovat? Druhý mu odpovídá: Neboj se, nakupovat se nebude a utratíš jen pár korun. Vezmeme své ženy a dti, projdeme se pasáží a je pošleme do kina. My si pak pjdeme zahrát kuželky. Poítám, že do tisíce korun se vejdeš. Náš pítel je spokojen a dodává: Výborn, dojednáno, bude to super. Rád obtuji za takové odpoledne tisíc korun a žena i dti budou spokojeni. Dkuji za milé pozvání a senzaní program na odpoledne. P. Pavel Kopeek

19 Okénko prosince 2005 NÁŠ BETLÉM Jak se v Podolí už stalo tradicí, budeme mít i letos dne 25. prosince na prostranství ped Obecním úadem Živý Betlém. Na tuto událost se dti již piln a peliv pipravují. Také v kostele máme pknou pípravu na píchod Pána Ježíše v jeslikách. Po 1. adventní nedli jsme postavili pod ambon do prázdné betlémské krajiny malý Betlém s Ježíškem, Pannou Marii a Josefem. V této krajin se mají postupn shromáždit všichni, kdo se pijdou Ježíškovi v jeslikách poklonit. Budou tam figurky pastý se svými ovekami, andl s hvzdou, panímámy se svými dárky, muzikanti, emeslníci a zvíátka. Svatí Ti králové doplní zástup až na jejich svátek. Všechny ty postaviky jsou z bílého papíru a dti je dostaly na dtské mši k vybarvení, vystíhání a dodlání. Dti pak mohou své postaviky umístit do prázdné krajiny. Podmínkou je, aby k tomu pidaly vždy alespo jeden dobrý skutek. Nakonec pípravy bude provedeno celkové hodnocení umleckých výtvor a odmny. Krajina se tak postupn zaplní a na Boží Hod zazáí ve své celé kráse. Vilém Sitte KANTILÉNA OPT V PODOLÍ Na pondlí 26.prosince v 15 hodin si Kantiléna stanovila vystoupení v podolském kostele. Úinkovat budou sólistky Kantilény a na harfu bude hrát Pavla Bartoníková. Kantilénu bude ídit Jakub Klecker a prof. Ivan Sedláek, který tímto koncertem ukonuje innost umleckého vedoucího souboru. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby ti, kteí zaínali zpívat pod jeho vedením ve Šlapanicích a okolí, se pišli rozlouit i poslechnout. Kantiléna vystoupí v Podolí již pošesté bhem sedmi let. Je to pro nás velká pocta, že se k nám ráda vrací. Všechny koncerty duchovní hudby poádané podolským farním spoleenstvím jsou velmi hodnotné a na vysoké umlecké úrovni. Díla ze svtové hudební literatury v podání pedních brnnských umlc mohou každého z nás obohatit a oslovit. Tento koncert bude již v poadí dvacátýpátý. Deset koncert je zaznamenáno na CD ve velmi dobré kvalit. Tšíme se na setkání s vámi nejen 26. prosince v 15 hodin, ale i na dalších koncertech duchovní hudby, které jsou v jednání a o kterých vás budeme prbžn informovat. Miloš Lorenc

20 Okénko prosince 2005 MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH 2005 Šlapanice Prace Podolí Sobota Nedle ; 9.00; Pondlí ; Úterý Steda tvrtek Pátek Sobota Nedle ; 9.00; Pondlí Úterý Steda tvrtek Pontovice Pátek ; Sobota Nedle ; 9.00; Vánoní doba má své kouzlo, ale netrvá dlouho. Ježíšovo vtlení je však trvalou skuteností. A pro nás je celoživotním a každodenním úkolem spojovat svj život s jeho životem, naší pozemskou skutenost se skuteností Boží. Každá bohoslužba mže k tomuto propojení vést, žádná bohoslužba by nemla být jen naším útkem ze života. P. Aleš Opatrný OKÉNKO asopis farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Vydává ímskokatolická farnost Šlapanice u Brna, Masarykovo nám. 9, Šlapanice telefon: , Tisk: OLPRINT Jaroslav Olejko, Brnnská 228, Šlapanice, telefon: NEPRODEJNÉ!

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Milí mariánští ctitelé!

Milí mariánští ctitelé! roník 10. prosinec 3/1999 Milí mariánští ctitelé! Oznamuji vám velikou radost: eská biskupská konference urila náš chrám Jména Panny Marie ve Ktinách jako místo, kde je možno získat celoron ovoce Velkého

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

K milému domovu. roník 13. 3/2002

K milému domovu. roník 13. 3/2002 roník 13. 3/2002 K milému domovu Poutníci rádi zpívají píse S Bohem má radosti, která obsahuje shora uvedený verš. Domove, domove, drahý a jediný. Kde je náš domov? Domovem nazýváme místo, kde bydlíme,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. LOVO NA ÚNOR. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým.

ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. LOVO NA ÚNOR. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým. M ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým. Mt 11, 25 S LOVO NA ÚNOR VELKÉ ZAPLA PÁN BH "Nebojte se tch, kdo zabíjejí tlo duši

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Natáení druhého CD scholy Gaudete

Natáení druhého CD scholy Gaudete Natáení druhého CD scholy Gaudete Nápad natoit pokraování prvního CD scholy vznikl prakticky ješt ped tím, než se CD vylisovalo a dostalo do farnosti, tedy zaátkem msíce záí 2013. Schola v té dob zpívala

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více