komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické"

Transkript

1

2 Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání, získávání nových informací a podnt a tím pispívat k radostnému a plnému prožívání tohoto období. Rodinné a mateské centrum Sluníko zahájilo svoji innost Naše psobnost je orientována pedevším na rodiny s dtmi do šesti let v tchto oblastech: komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Našim cílem je, aby se centrum nestalo jen místem kde jsou rodim a jejich dtem k dispozici urité služby a personál, ale abychom spolen vytváeli místo, kde se rodie i jejich dti vzájemn obohacují. Souasn chceme zachovat otevenost centra vi veejnosti a poskytovat tak rodinám možnost setkávání nejen vzájemn mezi sebou. Velkou mrou tuto snahu pomáhá naplovat také spolupráce s Mstem Vsetín a mnoha dalšími organizacemi na poádání spolených aktivit i vtších akcí. jsme zapojeni do Komunitního plánování sociálních služeb a pée v sekci Rodina jsme souástí Plánu zdraví Msta Vsetín jsme lenem Sít mateských center R

3 V roce 2006 jsme realizovali celkem 40 besed na rzná témata. zdravý životní styl - ekologické pleny, prevence opruzenin, výživa, devné hraky, olejová kosmetika poskytování informací - dávky SSP, ÚP, daový poradce zdraví - zdravé zoubky, malý den zdraví ve spolupráci s VZP poskytování informací o možnostech vzdlávání ve mst setkání se zástupci mstské správy a jiných organizací - místostarosta msta, editel DK psycholog - jak rozvíjet své dít, odmny a tresty, partnerské vztahy V roce 2006 byl opt velký zájem o jazykové kurzy. Nabídky využilo 50 dosplých. Anglický jazyk: zaáteníci mírn pokroilí pokroilí Nmecký jazyk: kurz pro zaáteníky mírn pokroilí

4 Výuka práce na PC byla zajištna formou individuálních konzultací, kterých se uskutenilo celkem 110. Koncem roku se v rámci projektu MVK Vsetín, jehož jsme partnery uskutenil první kurz v rozsahu 40 hodin, který absolvovalo 10 maminek. V centru pak nabízíme každodenní možnost volného pístupu na PC a internet. Poplatky za provoz internetu byly hrazeny z dotace MPSV, proto byl pro klienty tento pístup bezplatný. Cílem projektu preventivní logopedické pée je rozpoznávat vas poínající defekty ei u malých dtí. Setkání s kvalifikovanou logopedkou se uskuteuje individuáln pibližn jednou za dva týdny. Preventivní psychologické pée (partnerské problémy, syndrom ty stn, deprese, domácí násilí, období vzdoru u dtí problémy s výchovou dtí, zdravotní problémy a jejich vliv na psychiku...) pokrauje díky obtavosti psycholožky Mgr. Aleny Stelcové, která s námi spolupracuje od zaátku innosti, v souasné dob také ve spolupráci se Zdravotním ústavem Zlín. Rodim tak mžeme nabídnout nejen besedy, ale také individuální konzultace o které je velký zájem. V rámci projektu MVK Vsetín byla v loském roce naše nabídka rozšíena o dva motivaní kurzy v rozsahu 12 hodin. Byly zameny pedevším na sebepoznání a komunikaci, nabídku využilo 24 maminek. V rámci pée o zamstnance se bhem roku uskutenily také dv supervize vedené psycholožkou.

5 Jednou týdn dopoledne se sejdou rodie s dtmi ke spolenému cviení. Náplní je rytmika, pohyb a zpv, rozvoj smyslového vnímání i motoriky. Na závr setkání eká dti malá pohádka. Cílem je pomoci rozvíjet dít a zárove posilovat vztah mezi rodiem a díttem, nabídnout nové námty inností, které je pak možno pevést do rodiny. Cviení vedou lektorky z ad rodi. Cílená práce s dtmi pokraovala také v roce 2006, vzhledem k personálním zmnám bhem roku prošla nkolika zmnami, základní rámec však byl zachován. Aktivizaní pracovnice pipravují msíní program pro dti zamený na rozvoj hrubé a jemné motoriky, spolupráce, samostatnosti, poznávání barev, seznamování s rznými výtvarnými a pracovními technikami. Program je pipravován v nkolika variantách a individuáln pizpsoben vkovému složení dtí pítomných v centru. Rodie mohou souasn erpat námty pro spolené tvoivé innosti doma. Díky dotaci z MPSV jsme také mohli opt rozšíit nabídku knih v naší malé knihovnice. Ke konci roku 2006 bylo k dispozici k zapjení 244 knih, pedevším z oblasti: psychologie, pedagogiky, zdravého životního stylu, pée o zdraví, encyklopedie a slovníky.

6 Patí k oblíbeným innostem, do realizace se jako lektoi zapojují sami klienti. V loském roce bylo realizováno 15 dopoledních setkání s tvoením pro dosplé: - keramika -ubrousková technika - barvy na textil - na sklo - malování na hedvábí - adventní vnce - výroba svíek z voskových plát - výroba velikononích a vánoních dekorací - výroba vánoních pání Odpolední aktivity jsou realizovány samostatn, asto ve spolupráci s dalšími organizacemi: 3x týdn cviení pro dosplé kurz orientálních tanc Minišikulky estetická výchova pro pedškolní dti od 9/05 pipravuje BUBU klub Vsetín Klub pro holky klub tvoení a povídání pro náctileté ELIM Vsetín

7 Jsou zameny na setkání rodin a setkávání širší komunity. asto picházejí také rodie s dtmi, kteí již nemohou navštvovat dopolední aktivity centra sobota odpoledne Karneval pro nejmenší - živá hudba, spolené hry, malá tombola sobota odpoledne Pojte s námi na výlet... - pší výlet do místní ásti Jasenice kde byl pipraven spolený program, hry pro dti i dosplé, živá hudba pátek Den dtí soutžní dopoledne pro nejmenší v prostorách centra pátek odpoledne Rozlouení ped prázdninami - pohádka, vyrábní s dtmi, opékání špekák pondlí Den otevených dveí - volný vstup do RMC, zápis do aktivit, pohádka Mikulášské odpoledne pohádka, kterou pipravují pracovníci a klienti RMC, balíky pro dti

8 Od do navštívilo RMC 764 rodin nových rodin Bhem roku navštívilo denní aktivity rodin Mimoádných akcí se zúastnilo 190 rodin Pomoc dobrovolných spolupracovník je pro nás velmi dležitá a nezastupitelná pedevším pi zajištní hlídání dtí, realizaci programu a zvlášt pi organizaci velkých mimoádných akcí. Pavla Fojtíková - vedoucí od do 11/02 celý úvazek, pak MD a do 3/05 bez finanního ohodnocení, MD trvá, od 4/05 0,5 úvazku Renata Trliíková pracovník v provozu, úetní od do 9/02 na MD bez fin. ohodn., od 3/03 0,5 úvazku, od 4/05 celý úvazek Marcela Kvapilová pracovník v provozu do 4/06 celý úvazek od 8/06 pracovník v provozu - celý úvazek Radka Surováková aktivizaní prac. pro práci s dtmi od 1/05 bez fin.ohodnocení, od 5/05 0,5 úvazku, 1/06 6/06 celý úvazek Zdena Ondrušková úetní od 8/04-0,2 úvazku, od 8/05 - DPP Michaela Nováková komunikant samostatný projekt 10/05 9/06 celý úvazek, aktivizaní pracovník od 10/06 celý úvazek

9 Provozovatel : Sluníko-sdružení pro podporu rodinného a mateského centra Vsetín V provozu od: 1.záí 2001 Sídlo: Jasenice 943, Vsetín Bankovní spojení: /0300 I: Statutární zástupci v roce 2006: Pedseda Mgr. Dalibor sedláek Místopedsedové Pavla Fojtíková Renata Trliíková Dozorí rada: Pedseda Judr. Lubomír Gajdušek lenové - Bc. Vra Goldová - Ing. Andrea Koštková NÁZEV PROJEKTU: Sluníko sdružení pro podporu rodinného a mateského centra Vsetín jako zdravá komunita VYHLAŠOVATEL: MPSV CÍLE PROJEKTU: Vytváet spolu s klienty motivující a vstícné prostedí, které bude pomáhat omezovat hrozbu sociálního vylouení poskytnout klientm co nejširší a nejkvalitnjší nabídku služeb vytvoit stabilní, kvalitní tým pracovník a kvalitní pracovní prostedí pro zamstnance i dobrovolníky NÁZEV PROJEKTU: Rozšíení možnosti vzdlávání klient v RMC Vsetín VYHLAŠOVATEL: Msto Vsetín a ÚP Vsetín CÍLE PROJEKTU: posílit a zkvalitnit aktivity RMC nabídnout klientm program podpory poradenství, rozvoje dovedností, pístupu k informacím a vzdlávání NÁZEV PROJEKTU:

10 Zdravá rodina 2006 VYHLAŠOVATEL: Msto Vsetín velké granty CÍLE PROJEKTU:! " # $! %$ $ & '( $! $ Jsme partnery v projektech financovaných evropskými fondy: NÁZEV PROJEKTU: Masarykova veejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdlávání ve Vsetín REALIZÁTOR: MVK Vsetín NÁZEV PROJEKTU: Aktivizace rodin ohrožených sociální exkluzí REALIZÁTOR: Azylový dm pro ženy a matky s dtmi o.p.s. Pokraujeme ve spolupráci s veejnou správou, institucemi i neziskovým sektorem: Msto Vsetín Masarykova veejná knihovna Vsetín Azylový dm pro ženy a matky s dtmi o.p.s. Spolenost pro komunitní plánování Vsetín o.p.s. Úad práce Vsetín Kesanské obanské sdružení Vsetín Dm kultury Vsetín Koordinaní a informaní centrum Vsetín Adorea, Elim Vsetín, Bubu klub, Auxilium, Zdravotní ústav Zlínského kraje

11 V roce 2007 se chceme zamit na: další rozšiování a zkvalitnní nabídky vzdlávacích program vzdlávání pracovník a dobrovolník rozvoj spolupráce a partnerství v projektech jiných organizací fundraising vytvoení nových informaních materiál hledání nových prostor prohloubení aktivního zapojení do Komunitního plánování zapojení do pípravy standard kvality služeb pro rodinu T-SYSTEMS CZECH S.R.O. Indet Safety Systems Ing. Luboš Fsik V-plast Vsetín, s.r.o. Daniela Hanáková Miroslava Bolfová Mgr. Jana Kinclová

12 ADRESA RMC SLUNÍKO: Rokytnice 425 Areál MŠ modrá budova Vsetín TELEFON:

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více