Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární orgán školy tuto smrnici. Smrnice je souástí organizaního ádu školy. I. Práva a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky, A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁK 1. Žáci mají právo a) na vzdlávání a školské služby podle školského zákona, b) být informováni o prbhu a výsledcích svého vzdlávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat, d) vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje, e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdlávání. 2. Žáci jsou povinni a) ádn docházet do školy nebo školského zaízení a ádn se vzdlávat, b) dodržovat školní ád a pedpisy a pokyny školy a školského zaízení k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovník škol a školských zaízení vydané v souladu s právními pedpisy a školním nebo vnitním ádem. 3. Žák se ve škole chová slušn k dosplým i jiným žákm školy, dbá pokyn pedagogických a provozních pracovník, dodržuje školní ád školy a odborných ueben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. 4. Žák chodí do školy pravideln a vas podle rozvrhu hodin a úastní se inností organizovaných školou. Úast na vyuování nepovinných pedmt a docházka do zájmových kroužk, do školní družiny a školního klubu je pro pihlášené žáky povinná. Odhlásit se mže vždy ke konci pololetí. 5. Žák chodí do školy vhodn a ist upraven a obleen. Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád " strana 1 z potu 10

2 6. Žák zachází s uebnicemi a školními potebami šetrn, udržuje své místo, tídu i ostatní školní prostory v istot a poádku, chrání majetek ped poškozením; nosí do školy uebnice a školní poteby podle rozvrhu hodin a pokyn uitel. 7. Ped ukonením vyuování žáci z bezpenostních dvod neopouštjí školní budovu bez vdomí vyuujících. V dob mimo vyuování žáci zstávají ve škole jen se svolením vyuujících a pod jejich dohledem, ve volných hodinách opouštjí školu pouze na základ písemné žádosti rodi. 8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužák; žákm jsou zakázány všechny innosti, které jsou zdraví škodlivé (nap. kouení, pití alkoholických nápoj, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). 9. Žák chodí do školy pravideln a vas podle rozvrhu hodin nebo pokyn vyuujících. 10. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit dvody nepítomnosti žáka ve vyuování nejpozdji do 3 kalendáních dn od poátku nepítomnosti žáka. Podmínky pro uvolování žáka z vyuování a omlouvání neúasti žáka ve vyuování stanoví školní ád následovn. Odchod žáka z vyuování ped jeho ukonením je možný pouze na základ písemné omluvy rodi, kterou žák pedloží vyuujícímu hodiny (pi uvolnní na jednu hodinu), nebo tídnímu uiteli pi uvolnní na více hodin. 11. Žák se ádn a systematicky pipravuje na vyuování. 12. Žák má právo na ochranu ped jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdlání a na svobodu myšlení, projevu, shromažování, náboženství, na odpoinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi pedpisy se vztahem k jeho pobytu a innosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s inností školy, hlásí bez zbyteného odkladu vyuujícímu, tídnímu uiteli nebo jinému zamstnanci školy. 13. Žák nenosí do školy pedmty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpenost jeho nebo jiných osob. Cenné pedmty, vetn šperk a mobilních telefon, odkládá pouze na místa k tomu urená, pípadn na pokyn vyuujících, kteí je po stanovenou dobu peberou do úschovy a zajistí jejich bezpenost. 14. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vi pracovníkm školy nebo školského zaízení se vždy považují za závažné zavinné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 15. Pi porušení povinností stanovených tímto školním ádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: a) napomenutí tídního uitele, b) dtku tídního uitele, c) dtku editele školy. Škola neprodlen oznámí uložení napomenutí nebo dtky a jeho dvody prokazatelným zpsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. II. Provoz a vnitní režim školy Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád " strana 2 z potu 10

3 A.Režim innosti ve škole 1. Vyuování zaíná v 8.00 hodin, vyuování výjimen zaazené na dívjší dobu nesmí zaínat díve než v 7 hodin. Vyuování probíhá podle asového rozvržení vyuovacích hodin a pestávek, které je pílohou tohoto ádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyuování koní nejpozdji do 17 hodin. Vyuovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdlávací program školy mže pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami stanovit odlišnou délku vyuovací hodiny. V odvodnných pípadech lze vyuovací hodiny dlit a spojovat, v tomto pípad je odlišná doba ukonení vyuování oznámena rodim. 2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin dopoledne (žákm je umožnn vstup do budovy nejmén 20 minut ped zaátkem dopoledního vyuování) a 15 minut ped zaátkem odpoledního vyuování. Žák je povinnen být pítomen v budov školy nejpozdji v 7.55 hodin, aby byl schopen ádn se pipravit na vyuování. Píchod po tomto ase bude považován jako pozdní. V pípad opakovaných pozdních píchod pistoupí škola k udlení kázeských opatení. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zamstnanc školy, kteí nad nimi zajišují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištn po celou dobu jejich pobytu ve školní budov, pehled dozor je vyvšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. 3.Pestávky mezi vyuovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyuovací hodin se zaazuje pestávka v délce 15 minut (nejmén). Pestávka mezi dopoledním a odpoledním vyuováním trvá 50 minut (nejmén). 4. Po píchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu urená - v šatnách a ihned odcházejí do ueben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V prbhu vyuování je žákm vstup do šaten povolen pouze se svolením vyuujícího. 5. Pi organizaci výuky jinak než ve vyuovacích hodinách stanoví zaazení a délku pestávek pedagog poveným vedením akce podle charakteru innosti a s pihlédnutím k základním fyziologickým potebám žák. 6. Bezpenost a ochranu zdraví žák ve škole zajišuje škola svými zamstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zamstnance, který není pedagogickým pracovníkem, mže editel školy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák urit pouze, pokud je zletilý a zpsobilý k právním úkonm. 7. Nejvyšší poet žák ve tíd je obecn Pi výuce nkterých pedmt, zejména nepovinných a volitelných, lze dlit tídy na skupiny, vytváet skupiny žák ze stejných nebo rzných roník nebo spojovat tídy, poet skupin a poet žák ve skupin se urí rozvrhem na zaátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finanních podmínek školy, podle charakteru innosti žák, v souladu s požadavky na jejich bezpenost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náronost pedmtu. 9. Nejvyšší poet žák ve skupin je 30. Pi výuce cizích jazyk je nejvyšší poet žák ve skupin Škola (školské zaízení) pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb pihlíží k základním fyziologickým potebám žák a vytváí podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro pedcházení vzniku sociáln patologických jev. Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád " strana 3 z potu 10

4 11. Škola (školské zaízení) zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb a poskytuje žákm nezbytné informace k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví. 12. Škola vede evidenci úraz žák, k nimž došlo pi innostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánm a institucím. 13. O všech pestávkách je umožnn pohyb dtí mimo tídu. Velké pestávky jsou za píznivého poasí ureny k pobytu dtí mimo budovu školy. 14. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7.00 do hodin(17.00). Úední hodiny sekretáky jsou vyznaeny u vstupu do kanceláe školy (podatelny), pracovní doba školníka je uvedena na jeho kancelái. 15. V období školního vyuování mže editel školy ze závažných dvod, zejména organizaních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dn ve školním roce. 16. Za pobyt žáka ve školní družin platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví editel školy ve smrnici pro innost školní družiny a zveejuje na veejn pístupném míst. Poplatek je splatný pedem žák mže být zapsán do školní družiny až po úhrad poplatku. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v pípad žák se sociálním znevýhodnním, rozhoduje editel školy, podrobnosti jsou opt uvedeny ve smrnici pro innost školní družiny. B. Režim pi akcích mimo školu 1. Bezpenost a ochranu zdraví žák pi akcích a vzdlávání mimo místo, kde se uskuteuje vzdlávání, zajišuje škola vždy nejmén jedním zamstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Spolen s ním mže akci zajišovat i zamstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a zpsobilý k právním úkonm. 2. Pi organizaci výuky pi akcích souvisejících s výchovn vzdlávací inností školy mimo místo, kde se uskute uje vzdlávání, stanoví zaazení a délku pestávek pedagog poveným vedením akce, podle charakteru innosti a s pihlédnutím k základním fyziologickým potebám žák. 3. Pi akcích konaných mimo místo, kde škola uskute uje vzdlávání, nesmí na jednu osobu zajišující bezpenost a ochranu zdraví žák pipadnout více než 25 žák. Výjimku z tohoto potu mže stanovit s ohledem na náronost zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák editel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla každou plánovanou akci mimo budovu školy pedem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištní BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zárove s asovým rozpisem uvede editel školy jména doprovázejících osob. 4. Pi akcích konaných mimo místo, kde škola uskuteuje vzdlávání, kdy místem pro shromáždní žák není místo, kde škola uskuteuje vzdlávání, zajišuje organizující pedagog bezpenost a ochranu zdraví žák na pedem ureném míst 15 minut ped dobou shromáždní. Po skonení akce koní zajišování bezpenosti a ochrany zdraví žák na pedem ureném míst a v pedem ureném ase. Místo a as shromáždní žák a skonení akce oznámí organizující pedagog nejmén 1 den pedem zákonným zástupcm žák a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád " strana 4 z potu 10

5 5. Pi pecházení žák na místa vyuování i jiných akcí mimo budovu školy se žáci ídí pravidly silniního provozu a pokyny doprovázejících osob. Ped takovýmito akcemi doprovázející uitel žáky prokazateln pouí o bezpenosti. Pro spolené zájezdy tíd, lyžaské kursy, školy v pírod platí zvláštní bezpenostní pedpisy, se kterými jsou žáci pedem seznámeni. Pi pobytu v ubytovacích zaízeních se žáci podizují vnitnímu ádu tohoto zaízení a dbají všech pokyn pracovník tohoto zaízení. 6. Pro poádání mimoškolních akcí platí zvláštní smrnice školy zahrnující i oblast bezpenosti a ochrany zdraví žák: - smrnice pro školy v pírod, - lyžaské výcvikové kurzy, - zahraniní výjezdy, - školní výlety. Za dodržování pedpis o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je uren editelem školy. 7. Souástí výuky je také výuka plavání ve dvou ronících prvního stupn a lyžaský výcvik v sedmém roníku. Do výuky mohou být zaazeny také další aktivity jako bruslení, školy v pírod, atd. Tchto aktivit se mohou úastnit pouze žáci zdravotn zpsobilí, jejichž rodie o tom dodají škole písemné lékaské potvrzení ne starší jednoho roku. 8. Chování žáka na mimoškolních akcích je souástí celkového hodnocení žáka vetn klasifikace na vysvdení. 9. Pi zapojení školy do soutží bezpenost a ochranu zdraví žák po dobu dopravy na soutže a ze soutží zajišuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V prbhu soutže zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák organizátor. 10. U sportovních soutží, umleckých soutží a dalších soutží, kde to charakter soutže vyžaduje a je to dáno organizaním ádem soutže, zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. C. Docházka do školy 1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit dvody nepítomnosti žáka ve vyuování nejpozdji do 3 kalendáních dn od poátku nepítomnosti žáka - písemn nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemn na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupc žáka. Pi podezení na neomluvenou absenci si tídní uitel nebo jiný vyuující mže vyžádat prostednictvím zástupc žáka lékaské potvrzení. Omluvenku pedloží žák tídnímu uiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Pi dlouhodobé absenci známé pedem škola vyžaduje od rodi pedem písemnou omluvu absence (nap. rodinné rekreace). Z jedné vyuovací hodiny uvoluje píslušný vyuující, na delší dobu uvoluje tídní uitel. 2. editel školy mže ze zdravotních nebo jiných závažných dvod uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zásti z vyuování nkterého pedmtu; zárove urí náhradní zpsob vzdlávání žáka v dob vyuování tohoto pedmtu. D. Zákonní zástupci žák 1. Zákonní zástupci dtí a nezletilých žák jsou povinni a) zajistit, aby dít a žák docházel ádn do školy nebo školského zaízení, Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád " strana 5 z potu 10

6 b) na vyzvání editele školy nebo školského zaízení se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání dítte nebo žáka, c) informovat školu a školské zaízení o zdravotní zpsobilosti žáka ke vzdlávání a pípadných zmnách zpsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání, údaje o tom, zda je dít, žák nebo student zdravotn postižen, vetn údaje o druhu postižení, nebo zdravotn znevýhodnn; d) dokládat dvody nepítomnosti dítte a žáka ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem, e) oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost dítte a žáka, a zmny v tchto údajích. E. Zamstnanci školy 1. Uitelé vnují individuální péi dtem z málo podntného rodinného prostedí, dtem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil inností školy. Berou ohled na výsledky lékaských vyšetení, zpráv o vyšetení v pedagogicko psychologických poradnách a na sdlení rodi o dítti. Tídní uitelé prbžn seznamují ostatní pedagogy o nových skutenostech zjištných u žáka - problémy s chováním, prospchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyuující zajišují bezpenost a ochranu zdraví žák pi innostech, které pímo souvisejí s výchovou a vzdláním. Pravideln a soustavn informují zástupce žáka o prospchu žáka, sdlují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimoádném zhoršení prospchu žáka. Uitelé evidují a kontrolují absenci žák. Vyžadují od rodi omluvu nepítomnosti. Na žádost rodi uvolují žáka z vyuování, vždy na základ písemné žádosti o uvolnní. Není pípustná omluva telefonicky, mailem i faxem. Pravideln informují rodie o prospchu a chování žák prostednictvím sešit, tídních katalog a žákovských knížek, pi hovorových hodinách a tídních schzkách s rodii. Souhrnné hodnocení píší dle poteby do žákovských knížek tak, aby byla zajištna informovanost rodi o prospchu a chování žák podle požadavk klasifikaního ádu. Kontrolují, zda rodie sledují zápisy v žákovských knížkách. 2. Pedagogití zamstnanci picházejí do školy nejmén 15 minut ped zahájením vyuování a výchovné innosti, dostaten vas ped výkonem dozoru nad žáky. 3. Po skonení poslední vyuovací hodiny pekontrolují poádek ve tíd, uzavení oken, uzavení pívodu vody a vypnutí elektrických spotebi. Pedagog odchází ze tídy poslední, uzamyká ji. Tídní knihu odnáší do sborovny. Pi odchodu z budovy kontrolují uzavení a zajištní oken a dveí v kabinetech. Ped odchodem z budovy se ve sborovn seznámí s pehledem zastupování a dozor na další dny. 4. Ve škole se nekouí. 5. V budov lze používat pouze evidované elektrické spotebie. K vaení vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v dob mimo provoz musí být konvice umístna mimo podložku, že které je napájena e. energií. III. Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí, Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád " strana 6 z potu 10

7 1. Všichni žáci se chovají pi pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svj ani jiných osob. 2. Žákm není v dob mimo vyuování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor zpsobilou osobou. 3. Každý úraz, poranní i nehodu, k níž dojde bhem pobytu žák ve školní budov nebo mimo budovu pi akci poádané školou žáci hlásí ihned vyuujícímu, nebo pedagogickému dozoru. 4. Žákm je zakázáno manipulovat s elektrickými spotebii, vypínai a elektrickým vedením bez dozoru uitele. 5. Pi výuce v tlocvin, dílnách, na pozemcích, v laboratoi zachovávají žáci specifické bezpenostní pedpisy pro tyto uebny, dané vnitním ádem odborné uebny. Vyuující daného pedmtu provedou prokazatelné pouení žák v první vyuovací hodin školního roku a dodatené pouení žák, kteí pi první hodin chybli. O pouení žák provede uitel záznam do tídní knihy. Pouení o BOZP a PO se provádí rovnž ped každou akcí mimo školu a ped každými prázdninami. 6. Školní budova je pístupná zvení pouze v dob, kdy je dozírajícími zamstnanci školy zajištna kontrola picházejících osob: školník nebo povený pracovník ve vrátnici; pi odchodu žák dom z budovy ven dozírající pedagogové podle rozvrhu. Každý z pracovník školy, který otevírá budovu cizím píchozím, je povinen zjistit dvod jejich návštvy, zajistit záznam do knihy návštv a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovan po budov. Bhem provozu školy jsou zevnit voln oteviratelné dvee hlavního vchodu i všech únikových východ. 7. Ve všech budovách a prostorách školy platí písný zákaz - požívání alkoholu - používání ponorných el. vai - ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné vci voln ve stolech, skíních ve tíd i v kabinetech, ponechávat je ve škole pes noc. 8. Šatny s odloženými svršky žák jsou uzameny, klíe od šaten mají žákovské služby tídy urené tídním uitelem. Tídní uitelé urí služby žák tak, aby bylo možno toto opatení dodržovat i bhem dlené a odpolední výuky žák. Uzamení všech šaten kontroluje v 8.00 a prbžn bhem výuky školník. 9. Všichni zamstnanci školy jsou pi vzdlávání a bhem souvisejícího provozu školy povinni pihlížet k základním fyziologickým potebám dtí, žák a student a vytváet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro pedcházení vzniku sociáln patologických jev, poskytovat žákm a studentm nezbytné informace k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví. 10. Všichni zamstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žák, poskytovat první pomoc a vést evidenci úraz podle pokyn vedení školy. 11. Po poslední vyuovací hodin dopoledního a odpoledního vyuování vyuující pedává žáky, kteí jsou pihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává další dozírající pedagog. 12. Pedagogití zamstnanci dodržují pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a protipožární pedpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpenost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatené zajištní budovy, je jejich povinností informovat o tchto skutenostech nadízeného a v rámci svých schopností a Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád " strana 7 z potu 10

8 možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žák a v pípad náhlého onemocnní žáka informují bez zbytených prtah vedení školy a rodie postiženého žáka. Nemocný žák mže být odeslán k lékaskému vyšetení i ošetení jen v doprovodu dosplé osoby. Tídní uitelé zajistí, aby každý žák ml zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné íslo, adresu, telefonní ísla rodi do zamstnání a dom, adresu a jméno ošetujícího lékae. Pi úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osob první pomoc, zajistí ošetení žáka lékaem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úraz, pípadn vyplní pedepsané formuláe. Ošetení a vyplnní záznam zajišuje ten pracovník, který byl jeho svdkem nebo který se o nm dovdl první. 13.Pedagogití a provozní pracovníci školy nesmí žáky v dob dané rozvrhem bez dozoru dosplé osoby uvolovat k innostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékai atd. Škola odpovídá za žáky v dob dané rozvrhem výuky žáka, vetn nepovinných pedmt, pestávek a stravování. 14. Evidence úraz. a) Záznam o úrazu provádí zamstnanec školy, který v dob vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodaten žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opt zamstnanec, bhem jehož dohledu k úraz údajn došlo, nebo tídní uitel. b) V knize úraz se evidují všechny úrazy dtí, žák a student (dále jen "úraz"), ke kterým došlo pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a to nejpozdji do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola ( školské zaízení) o úrazu dozví. c) Pi úrazech smrtelných a úrazech jejichž dsledkem byla nepítomnost dítte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zaízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na pedepsaných formuláích (tvoí pílohu tohoto ádu školy). Pro úely školských pedpis se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které zpsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemel nejpozdji do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úraz se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zizovatele, zdravotní pojišovny žáka, píslušného inspektorátu eské školní inspekce anebo místn píslušného útvaru Policie eské republiky. Škola (školské zaízení) vyhotoví o úrazu, který nezpsobí nepítomnost žáka ve škole nebo školském zaízení, záznam, pokud je pravdpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení spoleenského uplatnní zpsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu pedá škola nebo školské zaízení zletilému žákovi, v pípad nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. d) Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zaízení bez zbyteného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvdují zjištné skutenosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný in nebo pestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zaízení bez zbyteného odkladu hlášení místn píslušnému útvaru Policie eské republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zaízení bez zbyteného odkladu hlášení pojišovn, u které je škola nebo školské zaízení pojištno pro pípad své odpovdnosti za škodu vzniklou na život a zdraví žák, pokud škola nebo školské zaízení má takové pojištní sjednáno. e) Záznam o úrazu jehož dsledkem byla nepítomnost, nebo pokud je pravdpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení spoleenského uplatnní zpsobené úrazem, zasílá škola (školské zaízení) za uplynulý kalendání msíc, nejpozdji do pátého dne následujícího msíce - zizovateli, zdravotní pojišovn žáka a píslušnému inspektorátu eské školní inspekce. f) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zaízení) navíc ješt místn píslušnému útvaru Policie eské republiky a to do 5 pracovních dn po podání hlášení podle pedchozího odstavce. Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád " strana 8 z potu 10

9 g) Osobní údaje, které jsou souástí knihy úraz, mohou být zpracovávány pouze za úelem evidence úraz, popípad jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údaj podle planých právních pedpis. IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zaízení ze strany dtí, žák a student. 1. U každého svévolného poškození nebo zniení majetku školy, majetku žák,uitel i jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodi žáka, který poškození zpsobil. Pokud byl vznik škody umožnn nedostateným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodi není právní nárok Pi závažnjší škod nebo nemožnosti vyešit náhradu škody s rodii je vznik škody hlášen Policii R, pípadn orgánm sociální pée. 2. Ztráty vcí hlásí žáci neprodlen svému tídnímu uiteli. Žáci dbají na dostatené zajištní svých vcí - uzamykání šaten,tíd. 3.Do školy žáci nosí pouze vci potebné k výuce, cenné vci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpenostních dvod a na výslovný pokyn vyuujícího, který zajistí jejich úschovu. 4. Žáci škola a zamstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu urená. 5. Žákm základních škol a dtem zaazeným do pípravných tíd ( 47) jsou bezplatn poskytovány uebnice a uební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního roníku základního vzdlávání a dti zaazené do pípravných tíd tyto uebnice a uební texty nevracejí, žáci ostatních roník základního vzdlávání jsou povinni uebnice a uební texty vrátit nejpozdji do konce píslušného školního roku. Žáci jsou povinni ádn peovat o takto propjený majetek školy, ochraovat jej ped ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v ádném stavu. V. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student. 1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílí, samostatné ásti školního ádu - v klasifikaním ádu. VI. Školní stravování Podle vyhlášky. 107/2005 Sb. o školním stravování ( 2, odst. 3) stanovuje editel školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování: (vyhláška blíže neuvádí, o jaké podmínky jde, podle místních zvyklostí lze stanovit nap. - cenu obd - zpsob placení (hotovostní, bezhotovostní) - do kterého data musí být obdy pro píští msíc zaplaceny - zpsob pihlašování a odhlašování - výdej do jídlonosi - organizaci výdeje - dozory, doba stravování pro cizí strávníky, - atd.) Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád " strana 9 z potu 10

10 V Brn dne Mgr. Stanislav Holubá editel školy 50 (1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit dvody nepítomnosti žáka ve vyuování nejpozdji do 3 kalendáních dn od poátku nepítomnosti žáka. Podmínky pro uvolování žáka z vyuování a omlouvání neúasti žáka ve vyuování stanoví školní ád. Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád " strana 10 z potu 10

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 105 2007 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Školní řád Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Bohuslavice 68, 78972 Dubicko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak

Více

1 Působnost a zásady směrnice

1 Působnost a zásady směrnice se sídlem Bystročice 65 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Č.j.: Spisový znak Skartační znak 51.15 A.1. A5 Vypracovala: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha 5 Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. ZŠ S - 102 /2015 Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 73 /2013 Vypracoval: Mgr. Ivana

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.12.2014 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Základní škola Budišov - příspěvková organizace 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Směrnice č. 1/2015 č. j.: ZŠ 111/2015 1. Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Vnitřní řád ŠD Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 21.8.2015 Pedagogická rada projednala: 21.8.2015 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost od 1.9.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 27. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 318/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013 Mgr. Ivana Málková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Základní škola Šumperk, 8. května 63 se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63

Základní škola Šumperk, 8. května 63 se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63 Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk Základní škola Šumperk, 8. května 63 se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63 2. Školní řád Číslo jednací - Spisový znak - Skartační znak a lhůta ZŠHL/229/2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016-1 - ZŠ Hranice, okres Cheb stanovuje svým školním řádem pravidla chování a jednání po

Více

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 -

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 - Školní řád Vydaný dne 1.9. 2009-1 - Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Práva a povinnosti žáků... 2 Práva žáků...2 Povinnosti žáků...3 Docházka do školy...3 Režim výuky ve škole...4 Režim při akcích mimo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek 2015/2016 Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek Adresa: Dobrá 860, 739 51 Dobrá, IČO: 68334273 DIČ: CZ68334273 558 412 461, 558 412 460 Internet: http://www.zsdobra.cz, e-mail: zsdobra@zsdobra.cz

Více

Školní řád. čl. 2 Chování žáka

Školní řád. čl. 2 Chování žáka Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 Kelč Tel/ Fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz Školní řád Plné znění včetně úprav a doplnění - prosinec 1999. Doplnění školního řádu - Používání mobilních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz. Školní řád Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Školní řád Čj : Hru-9/10/3 Spis. značka : 2 1 Skart. značka : A5 Na základě ustanovení 30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice

Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ÁD I. Práva a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice příspěvková organizace Jihomoravského kraje se sídlem Široká 484/42, 664 91 Ivančice Vypracovala: Schválila: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY s 417/2015-Čer

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261 ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

Více

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán na pedagogické radě dne 28.8. 2015 pod číslem jednacím 117/2015 se schválenou platností od 1. 9. 2015. Školní řád základní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel 16.4. 2008 1.9.

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel 16.4. 2008 1.9. Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: ŠKOLNÍ ŘÁD (reţimová oblast) č.j. 127/2008 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Školská

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Základní škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 687 38 Nedakonice 142

Základní škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 687 38 Nedakonice 142 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový a skartační znak: 2-1/ S 5 Vypracoval: Mgr. Kateřina Burdová, ředitelka školy Schválil a vydal: Mgr. Kateřina Burdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Školská

Více