USNESENÍ. z 77. schůze Rady města Hranic, dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 77. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 2448/ RM 77 ze dne Zahájení program rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení 2449/ RM 77 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek Usnesení 2450/ RM 77 ze dne Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 1. uplatňuje uplatňuje k návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR a k Vyhodnocení vlivu návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na udrţitelný rozvoj území připomínky uvedenými v důvodové zprávě. Usnesení 2451/ RM 77 ze dne Koncepce rozvoje galerijní činnosti města Hranic

2 Koncepci rozvoje galerijní činnosti města Hranic na období v předloţeném znění. 2. jmenuje Ing. Jana Šmolku dobrovolným kurátorem výstav v Galerii Synagoga k datu ukládá MMG Hranice a následnické příspěvkové organizaci postupovat v oblasti galerijní činnosti dle schválené Koncepce rozvoje galerijní činnosti města Hranic a spolupracovat s kurátorem při její realizaci O: Mgr. Vojtěch Bušina Usnesení 2452/ RM 77 ze dne Informace o financování investičních akcí 1. bere na vědomí informaci o financování investičních akcí dle důvodové zprávy ; Usnesení 2453/ RM 77 ze dne Čerpání investičního fondu MKZ Městskému kulturnímu zařízení Hranice, příspěvková organizace nákup sluţebního vozidla dle důvodové zprávy Usnesení 2454/ RM 77 ze dne Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku 1. bere na vědomí informaci o ţádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM 2

3 O: Mgr. V. Bušina 2. souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM ve výši 1000 Kč, či v jakékoliv jiné výši O: Mgr. V. Bušina 3. pověřuje starostku města k uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM, který chce pomoci o.s. DEBRA ČR získáním finančních prostředků na projekt, jehoţ součástí je pomoci lidem s nemocí motýlích křídel O: Mgr. V. Bušina Usnesení 2455/ RM 77 ze dne Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Vlastimilu Machovi (TVMACH), IČO: , se sídlem Nám. 8. května 1850, Hranice na výrobu propagačního dokumentu "Hranice-město, které je škoda nenavštívit". 2. schvaluje rozpočtové opatření a) kap. 1 odd pol orj ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) zvýšení výdajů na příspěvky mimo grantové řízení v oblasti filmové tvorby ad b) sníţení rezervy 3. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování příspěvku Usnesení 2456/ RM 77 ze dne Investiční příspěvek Multikulturní centrum Stará Střelnice - Hranice 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního příspěvku v roce 2015 panu Václavu Vlasákovi na rozšíření stávajícího kulturního zařízení Stará Střelnice ve výši 2mil. Kč za podmínek uvedených v příloze důvodové zprávy. 3

4 Usnesení 2457/ RM 77 ze dne Investiční příspěvek Sportovnímu centru Naparia o.p.s. 1. nepřijala usnesení k materiálu poskytnutí investičního příspěvku Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s. Usnesení 2458/ RM 77 ze dne Vzdání se práva pohledávky za společností DOMY START, a.s. 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit vzdání se práva a prominutí pohledávky za společností DOMY START, a.s., IČ , se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4310/79a, PSČ , ve výši ,- Kč za náklady na zpracování územně plánovací dokumentace v lokalitě Za Čaputovým dvorem včetně smluvní pokuty dle důvodové zprávy. Usnesení 2459/ RM 77 ze dne Rozpočtová opatření následující rozpočtová opatření: A. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče a) kap. 7 pol ÚZ Kč b) kap. 1 odd pol ÚZ Kč ad a) příjem státního příspěvku ad b) výdaje na ostatní záleţitosti sociálních věcí B. Dotace pro ZŠ a MŠ Struhlovsko a) kap. 7 pol ÚZ NZ 321 orj ,24 Kč b) kap. 7 pol ÚZ NZ 325 orj ,98 Kč c) kap. 1 odd pol ÚZ NZ 321 orj ,24 Kč d) kap. 1 odd pol ÚZ NZ 325 orj ,98 Kč 4

5 ad a) příjem dotace z EU ad b) příjem dotace ze SR ad c) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci ZŠ Struhlovsko ad d) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci ZŠ Struhlovsko C. Osadní výbor Velká a) kap. 5 odd pol org Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) vybudování zpevněné plochy pro hasiče Velká ad b) sníţení rezervy osadního výboru D. Osadní výbor Rybáře a) kap. 14 odd pol orj 2313 org Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) vybudování bezdrátového rozhlasu Rybáře ad b) sníţení rezervy osadního výboru E. Granty na kulturní a sportovní zařízení a) kap. 3 odd pol orj Kč b) kap. 3 odd pol orj Kč ad a) granty v oblasti tělovýchovy ad b) grant v oblasti ubytování a stravování F. Osadní výbor Slavíč a) kap. 14 odd pol orj Kč a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) výdaje na nebytové prostory nákup materiálu ad b) výdaje na nebytové prostory opravy a udrţování ad c) sníţení rezervy osadního výboru G. Osadní výbor Lhotka a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) výdaje na nebytové prostory opravy a udrţování ad b) sníţení rezervy osadního výboru H. Osadní výbor Drahotuše a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) vybavení místnosti osadního výboru ad b) úspora na vybudování bezdrátového rozhlasu I. Oprava lávky na Rybářích a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Oprava lávyk na Rybářích ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou J. Komunikace Pod Bílým kamenem a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Komunikace Pod bílým kamenem ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou 5

6 K. Oprava dětského mobiliáře Velká a) kap. 3 odd pol orj ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) navýšení výdajů na opravu mobiliáře ad b) sníţení rezervy L. Oprava sochy Velká a) kap. 14 odd pol orj ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) navýšení výdajů na opravu sochy ad b) sníţení rezervy 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit následující rozpočtová opatření: A. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí a) kap. 7 odd pol ,54 Kč b) kap. 7 odd pol ,54 Kč ad a) doplatek dotace ad b) zvýšení rezervy B. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí a) kap. 7 pol ÚZ Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) přijetí dotace ad b) zvýšení rezervy C. Dotace Podpora terénní práce a) kap. 7 pol ÚZ Kč b) kap. 9 odd pol ÚZ Kč ad a) přijetí dotace ad b) platy zaměstnanců terénní pracovník D. Veřejné osvětlení - investiční příspěvek na vybudování 3 ks nových světelných bodů v ulici Tovačovského v Hranicích a) kap.3 odd pol Kč b) kap.3 odd pol Kč ad a) investiční příspěvek spol. EKOLTES Hranice a.s. na vybudování veřejného osvětlení ad b) zimní údrţba místních komunikací E. Veřejné osvětlení - investiční příspěvek na vybudování veřejného osvětlení v ulici Mlýnská v Hranicích IV - Drahotuších a) kap. 3 odd pol Kč b) kap. 3 odd pol Kč ad a) investiční příspěvek EKOLTES Hranice a.s. na vybudování veřejného osvětlení ad b) zimní údrţba místních komunikací F. Osadní výbor Velká - oprava veřejného osvětlení (nasvětlení autobusové zastávky) a) kap. 3 odd pol Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) navýšení neinv. příspěvku EKOLTES Hranice a.s. na opravu veřejného osvětlení ad b) sníţení rezervy Osadního výboru Velká G. Dopravní prostor Tovární dofinancování akce a) kap. 10 odd pol org Kč 6

7 b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Dopravní prostor Tovární ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou H. Hřiště ZŠ 1. máje a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Hřiště ZŠ 1. máje ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou I. Nasazení řídícího systému veřejného osvětlení v Hranicích a) kap. 3 odd pol Kč b) kap. 10 odd pol Kč ad a) navýšení neinvestičního příspěvku spol. EKOLTES Hranice a.s. na údrţbu a opravy veřejného osvětlení ad b) výdaje na investiční akci - nasazení řídícího systému veřejného osvětlení J. Rekonstrukce komunikace ul. Karolíny Světlé a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Rekonstrukce komunikace ul. Karolíny Světlé ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou Usnesení 2460/ RM 77 ze dne Darovací smlouva - počítačové vybavení Klubu seniorů přijetí daru počítačového vybavení (DDHM) v celkové hodnotě ,46 Kč uvedeného v příloze č. 1 Darovací smlouvy mezi Evropským klubem Přerov a Městem Hranice dle důvodové zprávy 2. pověřuje starostku města Hranic podpisem Darovací smlouvy dle důvodové zprávy Usnesení 2461/ RM 77 ze dne Výběrové řízení na akci "Úvěr na výstavbu a rekonstrukce kanalizace Hranice" - výběr uchazeče 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na "Úvěr na výstavbu a rekonstrukce kanalizace Hranice" předloţila Česká spořitelna a.s., IČ , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4. 7

8 na 2. místě se umístila Komerční banka a.s., IČ , se sídlem Na Přikopě 33*969, Praha doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o přijetí úvěru a pověřit starostku města jejím podpisem 3. doporučuje zastupitelstvu města schválit následující rozpočtové opatření: a) kap. 10 odd pol pol Kč b) pol Kč ad a) výdaje na akci "Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice ad b) přijetí úvěru - financování Usnesení 2462/ RM 77 ze dne Oprava komunikace v Tovární ulici - výběr zhotovitele následující rozpočtové opatření : a) kap.10 odd pol.5171 org ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) výdaje na akci Oprava komunikace Tovární ad b) sníţení rezervy 2. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci : Oprava komunikace v Tovární ulici předloţila firma COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9 na 2.místě se umístila firma SILNICE.CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, Krnov na 3.místě se umístila firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová ulice 60, Brno 3. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo na akci : Oprava komunikace v Tovární ulici T: Usnesení 2463/ RM 77 ze dne Úprava komunikace a zpevněných ploch v ul. K. Světlé - výběr zhotovitele 8

9 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na realizaci akce Úprava komunikace a zpevněných ploch v ul. K. Světlé předloţila firma SISKO spol. s.r.o., Velká Dláţka 527/8, Přerov na 2. místě se umístila firma DEMSTAV group s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice 2. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo Usnesení 2464/ RM 77 ze dne Oprava místní komunikace v ul. Jurikova a Teplická - výběr zhotovitele rozpočtové opatření: a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Oprava komunikace Jurikova a Teplická ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou 2. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na stavbu " Hranice - Oprava místní komunikace v ul. Jurikova a Teplická předloţila firma COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, Praha 9 na 2. místě se umístila firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová ulice 60, Brno na 3. místě se umístila firma STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 3. pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o dílo Usnesení 2465/ RM 77 ze dne Oprava lávky na Rybářích - výběr zhotovitele 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci - "Oprava lávky na Rybářích" předloţila firma Rostislav Trna IRET, Drahotuše na 2. místě se umístila firma Ing. Pavel Adamec, Týn nad Bečvou na 3. místě se umístila firma TZB TECHNIK s.r.o., Drahotuše 9

10 2. pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o dílo Usnesení 2466/ RM 77 ze dne Drahotuše - opěrné zídky Drahotušského potoka - výběr zhotovitele 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci "Drahotuše - opěrné zídky Drahotušského potoka" předloţila firma SAS 4 FINISH s.r.o.,praha na 2. místě se umístila firma DUŠAN KLEIBER VaK STAV, DRAHOTUŠE na 3. místě se umístila firma STAVBY - BALLER s.r.o., SPÁLOV 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření : a) kap. 10 odd pol org , Kč b) kap. 10 odd pol org , Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Opěrné zdi Drahtoušského potoka ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou 3. pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o dílo Usnesení 2467/ RM 77 ze dne Rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze které vyplývá jako první v pořadí nabídka uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 2. rozhodla o přidělení veřejné zakázky na akci : "Rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem" firmě STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 na 2.místě se umístila firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová ulice 60, Brno 10

11 na 3.místě se umístila firma SATES MORAVA spol. s r.o., Ţelezničního vojska 1386, Valašské Meziříčí 3. pověřuje starostku města konat všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem pro realizaci akce "Rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem" T: Usnesení 2468/ RM 77 ze dne Víceúčelové hřiště u ZŠ 1. máje - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze které vyplývá jako první v pořadí nabídka uchazeče Společenství Tvrdoň, Boloňská 603, Praha rozhodla o přidělení veřejné zakázky na akci "Víceúčelové hřiště u ZŠ 1.máje" firmě Společenství Tvrdoň, Boloňská 603, Praha 10 na 2. místě se umístila firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Praţská tř. 495/58, České Budějovice na 3. místě se umístila firma PROSTAVBY a.s., Dědina 447, Otnice 3. pověřuje starostku města činit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem pro realizaci akce "Víceúčelové hřiště u ZŠ 1.máje" Usnesení 2469/ RM 77 ze dne Rekonstrukce autobusových zastávek "U NEMOCNICE" a "U PARKU ČS.LEGIÍ" - výběr zhotovitele následující rozpočtová opatření : a) kap.10 odd pol.6121 org Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) výdaje na akci Rekonstrukce autobusových zastávek "U Nemocnice a u Parku Čs.Legií" ad b) sníţení rezervy 11

12 2. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci : Rekonstrukce autobusových zastávek "U NEMOCNICE" a "U PARKU ČS.LEGIÍ" předloţila firma VOJKUVKA s.r.o., Dolní Bečva 336 na 2.místě se umístila firma SISKO spol. s r.o., Velká Dláţka 527/8, Přerov na 3.místě se umístila firma PRESBETON Nova s.r.o., U Panelárny 594/6, Olomouc - Chválkovice 3. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo na akci : Rekonstrukce autobusových zastávek "U NEMOCNICE" a "U PARKU ČS.LEGIÍ" Usnesení 2470/ RM 77 ze dne Hranice - stavební úpravy přechodně zakrytého úseku, odvádějící povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské - vyhlášení výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení na akci: "Hranice stavební úprava přechodně zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské 2. schvaluje výzvu k podání nabídky na akci: "Hranice stavební úprava přechodně zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské dle důvodové zprávy 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídky na akci:"hranice stavební úprava přechodně zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské dle důvodové zprávy 4. pověřuje starostku města k podpisu výzvy pro podání nabídek na akci: "Hranice stavební úprava přechodně zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské. Usnesení 2471/ RM 77 ze dne Rekonstrukce průtahu Drahotuš - smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací spol. O2 Czech Republic a.s. 12

13 uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi městem Hranice a spol. O2 Czech Republic, a.s., související s realizací akce Rekonstrukce průtahu Drahotuš (ulice Hranická a Lipnická), dle důvodové zprávy. T: Usnesení 2472/ RM 77 ze dne Regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi III. a IV. etapa - smlouva o smlouvě budoucí na provedení přeloţky kabelového vedení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeloţky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 2. pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeloţky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie Usnesení 2473/ RM 77 ze dne Výstavba a rekonstrukce kanalizace - dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. OSM/12/0098/14 dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. OSM/0098/14 s připomínkou uvedenou v zápise 2. pověřuje starostku města podpisem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. OSM/0098/14 Usnesení 2474/ RM 77 ze dne Drahotuše - Tyršova ulice -inţenýrské sítě - dodatek č. 1 dodatek č.1 ke smlouvě CES OSM/12/0185/14 na akci:"inţenýrské sítě v Tyršově ulici - 13

14 Hranice IV - Drahotuše" dle důvodové zprávy. 2. pověřuje starostku města k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo CES OSM/12/0185/14. Usnesení 2475/ RM 77 ze dne Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko - dodatek č. 2 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 14038/SOD a č. smlouvy objednatele OSM/12/009/14 na akci : "Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko"v předloţeném znění. 2. pověřuje starostku města k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 14038/SOD a č. smlouvy objednatele OSM/12/009/14 na akci : Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko" Usnesení 2476/ RM 77 ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene včetně smlouvy o právu provést stavby "Hranice VIII - Středolesí, Zahradníček - NNv" smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - sluţebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP s názvem "Hranice VIII - Středolesí, Zahradníček - NNv" dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a pověřuje starostku k podpisu smlouvy Usnesení 2477/ RM 77 ze dne Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Drahotuše 14

15 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku parc.č. 2791/2 v k.ú. Drahotuše - dle geometrického plánu č /2014 ze dne , č. 78/2014, ověřeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice dne pod č. 197/2014, označené jako pozemek parc.č. 2791/2 ostatní plocha silnice o výměře m 2 v k.ú. Drahotuše, včetně stavby komunikace č. III/44021, z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ , hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Hranic a ukládá starostce města poţádat o bezúplatný převod části pozemku 2. schvaluje záměr na bezúplatný převod (dar) části pozemku parc. č. 2884/1, a části pozemku parc. č. 1380/41 v k.ú. Drahotuše - dle geometrického plánu č /2014 ze dne , č. 78/2014, ověřeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice dne pod č. 197/2014, označené jako pozemek parc.č. 2884/1 ostatní plocha silnice o výměře m 2 v k.ú. Drahotuše, včetně stavby "Průmyslová zóna Hranice - Struhlovsko, PŘELOŢKA SILNICE III/44021" z vlastnictví Města Hranic do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ , hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za podmínek: - bezúplatný převod bude realizován za předpokladu, ţe Olomoucký kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, bezúplatně převede do vlastnictví města Hranic část pozemku parc. č. 2791/2 v k.ú. Drahotuše - dle geometrického plánu č /2014 ze dne , č. 78/2014, ověřeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice dne pod č. 197/2014 označené jako pozemek parc. č. 2791/2 ostatní plocha silnice o výměře m2 včetně stavby komunikace č. III/44021 v k.ú. Drahotuše, - nabyvatel uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí T: Usnesení 2478/ RM 77 ze dne Výkup pozemku parc.č. 1451/8 v k.ú. Hranice 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku parc.č. 1451/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 450 m2 v k.ú. Hranice z podílového spoluvlastnictví a p za cenu v místě a čase obvyklou ke dni prodeje Usnesení 2479/ RM 77 ze dne Výkup části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Středolesí 15

16 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku parc. č. 20/1 trvalý travní porost, díl "A", v k.ú. Středolesí, dle přílohy důvodové zprávy, z vlastnictví do vlastnictví města Hranic za cenu v místě a čase obvyklou ke dni podpisu kupní smlouvy, za podmínek: - náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující tj. město Hranice. T: Usnesení 2480/ RM 77 ze dne Zemědělský pacht pozemků v k.ú. Drahotuše zemědělský pacht pozemků parc.č. 803/1 orná půda o výměře m2 a parc.č. 862/29 orná půda o výměře m2 vše v k.ú. Drahotuše ţadateli : doba nájmu : neurčitá s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou cena nájmu: 2.000,- Kč/rok za podmínek: -k zemědělskému vyuţití -pozemky nesmí být dány do výpůjčky, uţívání či poţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; -v případě, ţe zájemci usnesením rady města nebyly předmětné nemovitosti dány do pachtu, bude jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pachtu předmětných nemovitostí; -v případě, ţe zájemce od ţádosti odstoupí před příp. po rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí aniţ by se změnily podmínky záměru, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; -pokud zájemci usnesením rady města byly předmětné nemovitosti dány do pachtu, bude jistota povaţována za částečnou úhradu ceny pachtovného; -vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14-ti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy. V případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - pozemky se nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Bečvy a jsou pozemky honebními T:

17 Usnesení 2481/ RM 77 ze dne Zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s., " uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - osobní sluţebnosti spočívající v právu strpění umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepodléhající úpravě sluţebnosti inţenýrské sítě v občanském zákoníku, v rámci stavby Hranice, " zatěţující pozemek parc. č. 2445/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. oprávněný: ČEZ Distribuce a.s., IČ se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 za jednorázovou úhradu ve výši: 750 Kč bez DPH za podmínek: - oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí; - oprávněný provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě faktury vystavené stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedeném vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. T: Usnesení 2482/ RM 77 ze dne Výpůjčka částí pozemků pac. č. 909/10, parc. č. 923/3, parc. č. 923/5 v k.ú. Hranice výpůjčku částí pozemku: - parc. č. 909/10 ostatní plocha manipulační plocha, díl "A" o výměře cca 58 m 2 zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ţadatelům: Společenství vlastníků jednotek domu na ulici Nádraţní čp v Hranicích, IČO , se sídlem Nádraţní 1599, Hranice I-Město, Hranice, Společenství vlastníků jednotek domu na ulici Nádraţní čp v Hranicích, 17

18 IČO , se sídlem Nádraţní 1600, Hranice I-Město, Hranice, - parc. č. 923/3 ostatní plocha zeleň, díl "B" o výměře cca 2 m 2, díl "C" o výměře cca 60 m 2 zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ţadateli: Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádraţní čp. 1285, 1286, 1287 v Hranicích, IČO , se sídlem Nádraţní 1285, Hranice I-Město, Hranice, - parc. č. 923/3 ostatní plocha zeleň, díl "D" o výměře cca 16 m 2, zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ţadateli: Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádraţní čp. 735, 740 v Hranicích, IČO , se sídlem Nádraţní 735, Hranice I-Město, Hranice, - parc. č. 923/5 ostatní plocha zeleň, díl "E" o výměře cca 13 m 2 a díl "F" o výměře cca 183 m 2, zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ţadateli: Společenství vlastníků jednotek pro dům Nová čp. 1299,1300, 1301 v Hranicích, IČO , se sídlem Nová 1299, Hranice I-Město, Hranice doba výpůjčky: 10 let od podpisu smlouvy s tím, ţe pokud po uplynutí doby výpůjčky půjčitel nevyzve do jednoho měsíce vypůjčitele k předání pozemku, platí, ţe doba výpůjčky byla znovu uzavřena za podmínek sjednaných původně a to na dobu jednoho roku za podmínek: - na pozemcích se nachází sušáky a klepače; - pozemky se přenechávají za účelem uţívání zařízení sušáků a klepačů; - vypůjčitel se zavazuje udrţovat zařízení sušáků a klepačů v řádném technickém stavu, provádět pravidelnou údrţbu tak, aby nedocházelo k nedůvodné újmě na ţivotě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, - pozemky nesmí být dány do uţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu půjčitele; Jakékoliv změny, týkající se smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - veškeré další stavby na pozemcích mohou být realizovány pouze se souhlasem půjčitele; - výpůjčitel se zavazuje uţívat vypůjčené nemovitosti řádně v souladu s účelem, ke kterému jsou vypůjčeny. - vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. Půjčitel můţe poţadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliţe vypůjčitel věc neuţívá řádně nebo jestliţe ji uţívá v rozporu s účelem, ke kterému slouţí; - po ukončení doby výpůjčky bude pozemek vrácen v původním stavu pokud se půjčitel a vypůjčitel nedohodnou jinak; a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o výpůjčce. T: Usnesení 2483/ RM 77 ze dne

19 Pronájem části pozemku parc.č. 1067/16 v k.ú. Hranice pronájem části pozemku parc.č. 1067/16 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A" výměře 2m x 3 m v k.ú. Hranice v dle přílohy důvodové zprávy o ţadateli: cena nájmu: 301,- Kč/m2/rok za podmínek: - pozemek se pronajímá za účelem umístění a provozování stánku s prodejem ; - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, s tím, ţe výpovědní lhůta začne běţet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi ; - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu; - pozemek nesmí být dán do podnájmu, výpůjčky, uţívání a poţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu pronajímatele. Jakékoliv změny, týkající se tohoto pronájmu, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků, formou písemného dodatku; - v případě, ţe zájemci usnesením rady města nebude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětné nemovitosti; - v případě ţe zájemce od ţádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí rady města o pronájmu předmětné nemovitosti, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši uhrazené jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města bude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená jistota povaţována za zálohu na radou města schválenou cenu pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy. V případě, ţe nedojde k podpisu nájemní smlouvy ve stanoveném termínu zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětné nemovitosti platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty; Usnesení 2484/ RM 77 ze dne Záměr na prodej části pozemku parc.č. 25/11 v k.ú. Velká u Hranic ( páteční rozvoz) záměr na prodej části id 1/4 pozemku parc.č. 25/11 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A" dle přílohy č.2 důvodové zprávy v k.ú. Velká u Hranic LV 368 Výchozí cena prodeje: za cenu v místě a čase obvyklou ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 250 Kč/m2) s podmínkami: 19

20 -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí, na vypracování geometrického plánu a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu a náklady na vypracování geometrického plánu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - ţadatel bere na vědomí, ţe spoluvlastníci mají zákonné předkupní právo dle 3062 OZ T: schvaluje záměr na prodej části id. 1/4 pozemku parc.č. 25/11 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "B" dle přílohy č.2 důvodové zprávy v k.ú. Velká u Hranic LV 368 včetně stavby studny Výchozí cena prodeje : za cenu v místě a čase obvyklou ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 250 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí, na vypracování geometrického plánu a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu a náklady na vypracování geometrického plánu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - ţadatel bere na vědomí, ţe spoluvlastníci mají zákonné předkupní právo dle 3062 OZ 20

21 - na pozemku se nachází stavby studny 3. schvaluje záměr na prodej studny nacházející se na části pozemku parc.č. 25/11 díl B" v k.ú. Velká u Hranic dle přílohy č. 2 důvodové zprávy za cenu včetně příslušenství: Kč 4. ukládá odboru správy majetku oslovit zbylé spoluvlastníky pozemku parc.č. 25/11 v k.ú. Velká u Hranic ve věci výkupu pozemku Usnesení 2485/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemků a to parc.č. 2081/5 a části parc.č. 2469/2 vše v k.ú. Hranice 1. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na prodej a to parc.č. 2081/5 zahrada o výměře 236 m2 a části parc.č. 2469/2 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A dle přílohy č. 2. důvodové zprávy vše v k.ú. Hranice Usnesení 2486/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemku parc.č.st v k.ú. Hranice záměr na prodej pozemku parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 925 m 2 v k.ú. Hranice LV 3182 Výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 450 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota 21

22 bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - na pozemku se nachází budova evidovaná na listu vlastnickém č pro k.ú. Hranice a vlastník stavby má dle 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku předkupní právo tj. kupní smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou Usnesení 2487/ RM 77 ze dne Záměr na prodej částí pozemku parc.č. 1815/1 v k.ú. Velká u Hranic záměr na prodej části pozemku parc.č. 18/15/1 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "B" dle přílohy č.2 důvodové zprávy v k.ú. Velká u Hranic Výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 250 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné 22

23 výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu a náklady spojené s vypracováním geometrického plánu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy 2) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na prodej části pozemku parc.č. 18/15/1 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A " dle přílohy č. 2 důvodové zprávy v k.ú. Velká u Hranic Usnesení 2488/ RM 77 ze dne Záměr na prodej části pozemku parc.č. 796/15 v k.ú. Slavíč záměr na prodej části pozemku parc.č. 796/15 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A" dle přílohy č.2 důvodové zprávy vše v k.ú.slavíč Výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 200 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu a náklady spojené s vypracováním geometrického plánu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - ţadatel bere ne vědomí, ţe pozemek se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky 23

24 Usnesení 2489/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemků parc. č a parc. č v k. ú. Hranice záměr na prodej pozemků parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 9 m 2 a parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 8 m 2 zapsaných na LV č pro k.ú. Hranice výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje (pro rok 2014 ve výši 900,- Kč/m 2 ) za podmínek: - zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města Hranic jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady města; - v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude předmětná nemovitost prodána, sloţená jistota bude vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o prodeji předmětné nemovitosti; - pokud zájemce od ţádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude předmětná nemovitost prodána, sloţená jistota bude povaţována za zálohu kupní ceny; - nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy; T: Usnesení 2490/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemků parc. č. st parc. č. st a části pozemku parc. č. 510/19 vše v k.ú. Hranice (páteční rozvoz) 24

25 1. nepřijala usnesení k výše uvedenému materiálu a ukládá odboru správy majetku jednat s ţadateli o prodeji pozemků dle zápisu. T: Usnesení 2491/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemku parc.č.st v k.ú. Hranice 1. revokuje usnesení č. 2299/ RM 78 ze dne v části týkající se prodeje pozemku parc.č. st v k.ú. Hranice a schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k.ú. Hranice LV 3182 Výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 450 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - na pozemku se nachází budova evidovaná na listu vlastnickém č pro k.ú. Hranice a vlastník stavby má dle 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku předkupní právo tj. kupní smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou 25

26 Usnesení 2492/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemků pod garáţemi v k.ú. Drahotuše ulice B. Němcové II záměr na prodej pozemků: - parc.č.st. 879 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m 2 - parc.č.st. 880 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 881 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 882 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 883 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 884 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 885 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 886 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 vše v k.ú. Drahotuše LV 1328 Výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 380 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - na pozemcích se nachází stavby garáţí, přičemţ vlastníci stavby mají dle 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku předkupní právo tj. kupní smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou Usnesení 2493/ RM 77 ze dne Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 529/17 v k.ú. Hranice 26

27 záměr na pronájem části pozemku parc.č. 529/17 ostatní plocha, zeleň díl "A" o výměře 2m x 3,5 m v k.ú. Hranice v dle přílohy důvodové zprávy ţadateli: cena nájmu: 301,-Kč/m2/rok za podmínek: - pozemek se pronajímá za účelem umístění a provozování stánku s prodejem ; - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, s tím, ţe výpovědní lhůta začne běţet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi ; - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu; - zájemce je povinen sloţit nejpozději 10 dnů před jednáním rady města jistotu ve výši jednoměsíčního nájmu vyhlášeného v záměru města. - pozemek nesmí být dán do podnájmu, výpůjčky, uţívání a poţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu pronajímatele. Jakékoliv změny, týkající se tohoto pronájmu, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků, formou písemného dodatku; - v případě, ţe zájemci usnesením rady města nebude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětné nemovitosti; - v případě ţe zájemce od ţádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí rady města o pronájmu předmětné nemovitosti, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši uhrazené jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města bude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená jistota povaţována za zálohu na radou města schválenou cenu pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy. V případě, ţe nedojde k podpisu nájemní smlouvy ve stanoveném termínu zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětné nemovitosti platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty; Usnesení 2494/ RM 77 ze dne Pronájem bytové jednotky č. 2, Nerudova čp. 1848, Hranice pronájem bytové jednotky č. 2 o vel. 1+1, o výměře 36,13 m2, I.ktg., Nerudova čp. 1848, Hranice ţadatelce : za podmínek: 27

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Usnesení 801/2014 - ZM 33 ze dne 4. 9. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.9.2014

Více

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 Usnesení 2162/2014 - RM 67 ze dne 10. 3. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.3. 2014 bez

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Usnesení 612/2013 - ZM 26 ze dne 10. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.10.2013

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 Usnesení 2097/2014 - RM 65 ze dne 4. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.2. 2004 bez připomínek

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012 Usnesení 1314/2012 - RM 42 ze dne 20. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.11.2012 bez

Více

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 Usnesení 2046/2013 - RM 63 ze dne 17. 12. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 17.12.013 bez

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: PhDr. Vladimír Juračka Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5.

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. PhDr.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 199/3 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 199/3 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013 Usnesení 1976/2013 - RM 61 ze dne 19. 11. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 19.11. 2013

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015

USNESENÍ. z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015 Usnesení 77/2015 - RM 3 ze dne 19. 1. 2015 Zahájení program rady města s doplněním dle zápisu. Juračka Vladimír, starosta města Usnesení

Více

USNESENÍ. z 5. schůze Rady města Hranic, dne 9. 3. 2015

USNESENÍ. z 5. schůze Rady města Hranic, dne 9. 3. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. schůze Rady města Hranic, dne 9. 3. 2015 Usnesení 162/2015 - RM 5 ze dne 9. 3. 2015 Revitalizace soustavy rybníků Kuchyňka - vyhlášení výběrového řízení hlasováním k datu 18.2.2015

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 Usnesení 203/2015 - RM 6 ze dne 30. 3. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015. Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015. Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015 Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápis. Usnesení 268/2015 - RM 8 ze dne

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

USNESENÍ. z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012. 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci "Pojištění města Hranice" předloţila

USNESENÍ. z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012. 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci Pojištění města Hranice předloţila MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012 Usnesení 1370/2012 - RM 44 ze dne 18. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 18.12.2012 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 31. schůze Rady města Hranic, dne 17. 4. 2012

USNESENÍ. z 31. schůze Rady města Hranic, dne 17. 4. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. schůze Rady města Hranic, dne 17. 4. 2012 Usnesení 942/2012 - RM 31 ze dne 17. 4. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 17.4.2012 bez připomínek

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 50. schůze Rady města Hranic, dne 16. 4. 2013

USNESENÍ. z 50. schůze Rady města Hranic, dne 16. 4. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 50. schůze Rady města Hranic, dne 16. 4. 2013 Usnesení 1575/2013 - RM 50 ze dne 16. 4. 2013 Návrh na vypořádání akcií 1. rozhodla při výkonu působnosti valné hromady, obchodní

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 13. schůze Rady města Hranic, dne 25. 8. 2015

USNESENÍ. z 13. schůze Rady města Hranic, dne 25. 8. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. schůze Rady města Hranic, dne 25. 8. 2015 Usnesení 461/2015 - RM 13 ze dne 25. 8. 2015 Zahájení program rady města dle doplnění uvedeného v zápise Usnesení 462/2015 - RM 13

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 10. 9. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429)

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429) U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 25. dubna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Provoz MŠ Kojetín, příspěvkové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/026/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více