USNESENÍ. z 77. schůze Rady města Hranic, dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 77. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 2448/ RM 77 ze dne Zahájení program rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení 2449/ RM 77 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek Usnesení 2450/ RM 77 ze dne Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 1. uplatňuje uplatňuje k návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR a k Vyhodnocení vlivu návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na udrţitelný rozvoj území připomínky uvedenými v důvodové zprávě. Usnesení 2451/ RM 77 ze dne Koncepce rozvoje galerijní činnosti města Hranic

2 Koncepci rozvoje galerijní činnosti města Hranic na období v předloţeném znění. 2. jmenuje Ing. Jana Šmolku dobrovolným kurátorem výstav v Galerii Synagoga k datu ukládá MMG Hranice a následnické příspěvkové organizaci postupovat v oblasti galerijní činnosti dle schválené Koncepce rozvoje galerijní činnosti města Hranic a spolupracovat s kurátorem při její realizaci O: Mgr. Vojtěch Bušina Usnesení 2452/ RM 77 ze dne Informace o financování investičních akcí 1. bere na vědomí informaci o financování investičních akcí dle důvodové zprávy ; Usnesení 2453/ RM 77 ze dne Čerpání investičního fondu MKZ Městskému kulturnímu zařízení Hranice, příspěvková organizace nákup sluţebního vozidla dle důvodové zprávy Usnesení 2454/ RM 77 ze dne Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku 1. bere na vědomí informaci o ţádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM 2

3 O: Mgr. V. Bušina 2. souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM ve výši 1000 Kč, či v jakékoliv jiné výši O: Mgr. V. Bušina 3. pověřuje starostku města k uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM, který chce pomoci o.s. DEBRA ČR získáním finančních prostředků na projekt, jehoţ součástí je pomoci lidem s nemocí motýlích křídel O: Mgr. V. Bušina Usnesení 2455/ RM 77 ze dne Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Vlastimilu Machovi (TVMACH), IČO: , se sídlem Nám. 8. května 1850, Hranice na výrobu propagačního dokumentu "Hranice-město, které je škoda nenavštívit". 2. schvaluje rozpočtové opatření a) kap. 1 odd pol orj ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) zvýšení výdajů na příspěvky mimo grantové řízení v oblasti filmové tvorby ad b) sníţení rezervy 3. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování příspěvku Usnesení 2456/ RM 77 ze dne Investiční příspěvek Multikulturní centrum Stará Střelnice - Hranice 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního příspěvku v roce 2015 panu Václavu Vlasákovi na rozšíření stávajícího kulturního zařízení Stará Střelnice ve výši 2mil. Kč za podmínek uvedených v příloze důvodové zprávy. 3

4 Usnesení 2457/ RM 77 ze dne Investiční příspěvek Sportovnímu centru Naparia o.p.s. 1. nepřijala usnesení k materiálu poskytnutí investičního příspěvku Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s. Usnesení 2458/ RM 77 ze dne Vzdání se práva pohledávky za společností DOMY START, a.s. 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit vzdání se práva a prominutí pohledávky za společností DOMY START, a.s., IČ , se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4310/79a, PSČ , ve výši ,- Kč za náklady na zpracování územně plánovací dokumentace v lokalitě Za Čaputovým dvorem včetně smluvní pokuty dle důvodové zprávy. Usnesení 2459/ RM 77 ze dne Rozpočtová opatření následující rozpočtová opatření: A. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče a) kap. 7 pol ÚZ Kč b) kap. 1 odd pol ÚZ Kč ad a) příjem státního příspěvku ad b) výdaje na ostatní záleţitosti sociálních věcí B. Dotace pro ZŠ a MŠ Struhlovsko a) kap. 7 pol ÚZ NZ 321 orj ,24 Kč b) kap. 7 pol ÚZ NZ 325 orj ,98 Kč c) kap. 1 odd pol ÚZ NZ 321 orj ,24 Kč d) kap. 1 odd pol ÚZ NZ 325 orj ,98 Kč 4

5 ad a) příjem dotace z EU ad b) příjem dotace ze SR ad c) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci ZŠ Struhlovsko ad d) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci ZŠ Struhlovsko C. Osadní výbor Velká a) kap. 5 odd pol org Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) vybudování zpevněné plochy pro hasiče Velká ad b) sníţení rezervy osadního výboru D. Osadní výbor Rybáře a) kap. 14 odd pol orj 2313 org Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) vybudování bezdrátového rozhlasu Rybáře ad b) sníţení rezervy osadního výboru E. Granty na kulturní a sportovní zařízení a) kap. 3 odd pol orj Kč b) kap. 3 odd pol orj Kč ad a) granty v oblasti tělovýchovy ad b) grant v oblasti ubytování a stravování F. Osadní výbor Slavíč a) kap. 14 odd pol orj Kč a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) výdaje na nebytové prostory nákup materiálu ad b) výdaje na nebytové prostory opravy a udrţování ad c) sníţení rezervy osadního výboru G. Osadní výbor Lhotka a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) výdaje na nebytové prostory opravy a udrţování ad b) sníţení rezervy osadního výboru H. Osadní výbor Drahotuše a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) vybavení místnosti osadního výboru ad b) úspora na vybudování bezdrátového rozhlasu I. Oprava lávky na Rybářích a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Oprava lávyk na Rybářích ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou J. Komunikace Pod Bílým kamenem a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Komunikace Pod bílým kamenem ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou 5

6 K. Oprava dětského mobiliáře Velká a) kap. 3 odd pol orj ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) navýšení výdajů na opravu mobiliáře ad b) sníţení rezervy L. Oprava sochy Velká a) kap. 14 odd pol orj ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) navýšení výdajů na opravu sochy ad b) sníţení rezervy 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit následující rozpočtová opatření: A. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí a) kap. 7 odd pol ,54 Kč b) kap. 7 odd pol ,54 Kč ad a) doplatek dotace ad b) zvýšení rezervy B. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí a) kap. 7 pol ÚZ Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) přijetí dotace ad b) zvýšení rezervy C. Dotace Podpora terénní práce a) kap. 7 pol ÚZ Kč b) kap. 9 odd pol ÚZ Kč ad a) přijetí dotace ad b) platy zaměstnanců terénní pracovník D. Veřejné osvětlení - investiční příspěvek na vybudování 3 ks nových světelných bodů v ulici Tovačovského v Hranicích a) kap.3 odd pol Kč b) kap.3 odd pol Kč ad a) investiční příspěvek spol. EKOLTES Hranice a.s. na vybudování veřejného osvětlení ad b) zimní údrţba místních komunikací E. Veřejné osvětlení - investiční příspěvek na vybudování veřejného osvětlení v ulici Mlýnská v Hranicích IV - Drahotuších a) kap. 3 odd pol Kč b) kap. 3 odd pol Kč ad a) investiční příspěvek EKOLTES Hranice a.s. na vybudování veřejného osvětlení ad b) zimní údrţba místních komunikací F. Osadní výbor Velká - oprava veřejného osvětlení (nasvětlení autobusové zastávky) a) kap. 3 odd pol Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) navýšení neinv. příspěvku EKOLTES Hranice a.s. na opravu veřejného osvětlení ad b) sníţení rezervy Osadního výboru Velká G. Dopravní prostor Tovární dofinancování akce a) kap. 10 odd pol org Kč 6

7 b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Dopravní prostor Tovární ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou H. Hřiště ZŠ 1. máje a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Hřiště ZŠ 1. máje ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou I. Nasazení řídícího systému veřejného osvětlení v Hranicích a) kap. 3 odd pol Kč b) kap. 10 odd pol Kč ad a) navýšení neinvestičního příspěvku spol. EKOLTES Hranice a.s. na údrţbu a opravy veřejného osvětlení ad b) výdaje na investiční akci - nasazení řídícího systému veřejného osvětlení J. Rekonstrukce komunikace ul. Karolíny Světlé a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Rekonstrukce komunikace ul. Karolíny Světlé ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou Usnesení 2460/ RM 77 ze dne Darovací smlouva - počítačové vybavení Klubu seniorů přijetí daru počítačového vybavení (DDHM) v celkové hodnotě ,46 Kč uvedeného v příloze č. 1 Darovací smlouvy mezi Evropským klubem Přerov a Městem Hranice dle důvodové zprávy 2. pověřuje starostku města Hranic podpisem Darovací smlouvy dle důvodové zprávy Usnesení 2461/ RM 77 ze dne Výběrové řízení na akci "Úvěr na výstavbu a rekonstrukce kanalizace Hranice" - výběr uchazeče 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na "Úvěr na výstavbu a rekonstrukce kanalizace Hranice" předloţila Česká spořitelna a.s., IČ , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4. 7

8 na 2. místě se umístila Komerční banka a.s., IČ , se sídlem Na Přikopě 33*969, Praha doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o přijetí úvěru a pověřit starostku města jejím podpisem 3. doporučuje zastupitelstvu města schválit následující rozpočtové opatření: a) kap. 10 odd pol pol Kč b) pol Kč ad a) výdaje na akci "Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice ad b) přijetí úvěru - financování Usnesení 2462/ RM 77 ze dne Oprava komunikace v Tovární ulici - výběr zhotovitele následující rozpočtové opatření : a) kap.10 odd pol.5171 org ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) výdaje na akci Oprava komunikace Tovární ad b) sníţení rezervy 2. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci : Oprava komunikace v Tovární ulici předloţila firma COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9 na 2.místě se umístila firma SILNICE.CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, Krnov na 3.místě se umístila firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová ulice 60, Brno 3. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo na akci : Oprava komunikace v Tovární ulici T: Usnesení 2463/ RM 77 ze dne Úprava komunikace a zpevněných ploch v ul. K. Světlé - výběr zhotovitele 8

9 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na realizaci akce Úprava komunikace a zpevněných ploch v ul. K. Světlé předloţila firma SISKO spol. s.r.o., Velká Dláţka 527/8, Přerov na 2. místě se umístila firma DEMSTAV group s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice 2. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo Usnesení 2464/ RM 77 ze dne Oprava místní komunikace v ul. Jurikova a Teplická - výběr zhotovitele rozpočtové opatření: a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Oprava komunikace Jurikova a Teplická ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou 2. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na stavbu " Hranice - Oprava místní komunikace v ul. Jurikova a Teplická předloţila firma COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, Praha 9 na 2. místě se umístila firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová ulice 60, Brno na 3. místě se umístila firma STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 3. pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o dílo Usnesení 2465/ RM 77 ze dne Oprava lávky na Rybářích - výběr zhotovitele 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci - "Oprava lávky na Rybářích" předloţila firma Rostislav Trna IRET, Drahotuše na 2. místě se umístila firma Ing. Pavel Adamec, Týn nad Bečvou na 3. místě se umístila firma TZB TECHNIK s.r.o., Drahotuše 9

10 2. pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o dílo Usnesení 2466/ RM 77 ze dne Drahotuše - opěrné zídky Drahotušského potoka - výběr zhotovitele 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci "Drahotuše - opěrné zídky Drahotušského potoka" předloţila firma SAS 4 FINISH s.r.o.,praha na 2. místě se umístila firma DUŠAN KLEIBER VaK STAV, DRAHOTUŠE na 3. místě se umístila firma STAVBY - BALLER s.r.o., SPÁLOV 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření : a) kap. 10 odd pol org , Kč b) kap. 10 odd pol org , Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Opěrné zdi Drahtoušského potoka ad b) sníţení výdajů na akci Kanalizace Velká, Pod Hůrkou 3. pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o dílo Usnesení 2467/ RM 77 ze dne Rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze které vyplývá jako první v pořadí nabídka uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 2. rozhodla o přidělení veřejné zakázky na akci : "Rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem" firmě STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 na 2.místě se umístila firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová ulice 60, Brno 10

11 na 3.místě se umístila firma SATES MORAVA spol. s r.o., Ţelezničního vojska 1386, Valašské Meziříčí 3. pověřuje starostku města konat všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem pro realizaci akce "Rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem" T: Usnesení 2468/ RM 77 ze dne Víceúčelové hřiště u ZŠ 1. máje - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze které vyplývá jako první v pořadí nabídka uchazeče Společenství Tvrdoň, Boloňská 603, Praha rozhodla o přidělení veřejné zakázky na akci "Víceúčelové hřiště u ZŠ 1.máje" firmě Společenství Tvrdoň, Boloňská 603, Praha 10 na 2. místě se umístila firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Praţská tř. 495/58, České Budějovice na 3. místě se umístila firma PROSTAVBY a.s., Dědina 447, Otnice 3. pověřuje starostku města činit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem pro realizaci akce "Víceúčelové hřiště u ZŠ 1.máje" Usnesení 2469/ RM 77 ze dne Rekonstrukce autobusových zastávek "U NEMOCNICE" a "U PARKU ČS.LEGIÍ" - výběr zhotovitele následující rozpočtová opatření : a) kap.10 odd pol.6121 org Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) výdaje na akci Rekonstrukce autobusových zastávek "U Nemocnice a u Parku Čs.Legií" ad b) sníţení rezervy 11

12 2. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci : Rekonstrukce autobusových zastávek "U NEMOCNICE" a "U PARKU ČS.LEGIÍ" předloţila firma VOJKUVKA s.r.o., Dolní Bečva 336 na 2.místě se umístila firma SISKO spol. s r.o., Velká Dláţka 527/8, Přerov na 3.místě se umístila firma PRESBETON Nova s.r.o., U Panelárny 594/6, Olomouc - Chválkovice 3. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo na akci : Rekonstrukce autobusových zastávek "U NEMOCNICE" a "U PARKU ČS.LEGIÍ" Usnesení 2470/ RM 77 ze dne Hranice - stavební úpravy přechodně zakrytého úseku, odvádějící povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské - vyhlášení výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení na akci: "Hranice stavební úprava přechodně zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské 2. schvaluje výzvu k podání nabídky na akci: "Hranice stavební úprava přechodně zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské dle důvodové zprávy 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídky na akci:"hranice stavební úprava přechodně zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské dle důvodové zprávy 4. pověřuje starostku města k podpisu výzvy pro podání nabídek na akci: "Hranice stavební úprava přechodně zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské. Usnesení 2471/ RM 77 ze dne Rekonstrukce průtahu Drahotuš - smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací spol. O2 Czech Republic a.s. 12

13 uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi městem Hranice a spol. O2 Czech Republic, a.s., související s realizací akce Rekonstrukce průtahu Drahotuš (ulice Hranická a Lipnická), dle důvodové zprávy. T: Usnesení 2472/ RM 77 ze dne Regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi III. a IV. etapa - smlouva o smlouvě budoucí na provedení přeloţky kabelového vedení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeloţky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 2. pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeloţky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie Usnesení 2473/ RM 77 ze dne Výstavba a rekonstrukce kanalizace - dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. OSM/12/0098/14 dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. OSM/0098/14 s připomínkou uvedenou v zápise 2. pověřuje starostku města podpisem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. OSM/0098/14 Usnesení 2474/ RM 77 ze dne Drahotuše - Tyršova ulice -inţenýrské sítě - dodatek č. 1 dodatek č.1 ke smlouvě CES OSM/12/0185/14 na akci:"inţenýrské sítě v Tyršově ulici - 13

14 Hranice IV - Drahotuše" dle důvodové zprávy. 2. pověřuje starostku města k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo CES OSM/12/0185/14. Usnesení 2475/ RM 77 ze dne Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko - dodatek č. 2 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 14038/SOD a č. smlouvy objednatele OSM/12/009/14 na akci : "Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko"v předloţeném znění. 2. pověřuje starostku města k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 14038/SOD a č. smlouvy objednatele OSM/12/009/14 na akci : Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko" Usnesení 2476/ RM 77 ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene včetně smlouvy o právu provést stavby "Hranice VIII - Středolesí, Zahradníček - NNv" smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - sluţebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP s názvem "Hranice VIII - Středolesí, Zahradníček - NNv" dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a pověřuje starostku k podpisu smlouvy Usnesení 2477/ RM 77 ze dne Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Drahotuše 14

15 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku parc.č. 2791/2 v k.ú. Drahotuše - dle geometrického plánu č /2014 ze dne , č. 78/2014, ověřeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice dne pod č. 197/2014, označené jako pozemek parc.č. 2791/2 ostatní plocha silnice o výměře m 2 v k.ú. Drahotuše, včetně stavby komunikace č. III/44021, z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ , hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Hranic a ukládá starostce města poţádat o bezúplatný převod části pozemku 2. schvaluje záměr na bezúplatný převod (dar) části pozemku parc. č. 2884/1, a části pozemku parc. č. 1380/41 v k.ú. Drahotuše - dle geometrického plánu č /2014 ze dne , č. 78/2014, ověřeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice dne pod č. 197/2014, označené jako pozemek parc.č. 2884/1 ostatní plocha silnice o výměře m 2 v k.ú. Drahotuše, včetně stavby "Průmyslová zóna Hranice - Struhlovsko, PŘELOŢKA SILNICE III/44021" z vlastnictví Města Hranic do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ , hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za podmínek: - bezúplatný převod bude realizován za předpokladu, ţe Olomoucký kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, bezúplatně převede do vlastnictví města Hranic část pozemku parc. č. 2791/2 v k.ú. Drahotuše - dle geometrického plánu č /2014 ze dne , č. 78/2014, ověřeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice dne pod č. 197/2014 označené jako pozemek parc. č. 2791/2 ostatní plocha silnice o výměře m2 včetně stavby komunikace č. III/44021 v k.ú. Drahotuše, - nabyvatel uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí T: Usnesení 2478/ RM 77 ze dne Výkup pozemku parc.č. 1451/8 v k.ú. Hranice 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku parc.č. 1451/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 450 m2 v k.ú. Hranice z podílového spoluvlastnictví a p za cenu v místě a čase obvyklou ke dni prodeje Usnesení 2479/ RM 77 ze dne Výkup části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Středolesí 15

16 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku parc. č. 20/1 trvalý travní porost, díl "A", v k.ú. Středolesí, dle přílohy důvodové zprávy, z vlastnictví do vlastnictví města Hranic za cenu v místě a čase obvyklou ke dni podpisu kupní smlouvy, za podmínek: - náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující tj. město Hranice. T: Usnesení 2480/ RM 77 ze dne Zemědělský pacht pozemků v k.ú. Drahotuše zemědělský pacht pozemků parc.č. 803/1 orná půda o výměře m2 a parc.č. 862/29 orná půda o výměře m2 vše v k.ú. Drahotuše ţadateli : doba nájmu : neurčitá s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou cena nájmu: 2.000,- Kč/rok za podmínek: -k zemědělskému vyuţití -pozemky nesmí být dány do výpůjčky, uţívání či poţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; -v případě, ţe zájemci usnesením rady města nebyly předmětné nemovitosti dány do pachtu, bude jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pachtu předmětných nemovitostí; -v případě, ţe zájemce od ţádosti odstoupí před příp. po rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí aniţ by se změnily podmínky záměru, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; -pokud zájemci usnesením rady města byly předmětné nemovitosti dány do pachtu, bude jistota povaţována za částečnou úhradu ceny pachtovného; -vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14-ti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy. V případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - pozemky se nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Bečvy a jsou pozemky honebními T:

17 Usnesení 2481/ RM 77 ze dne Zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s., " uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - osobní sluţebnosti spočívající v právu strpění umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepodléhající úpravě sluţebnosti inţenýrské sítě v občanském zákoníku, v rámci stavby Hranice, " zatěţující pozemek parc. č. 2445/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. oprávněný: ČEZ Distribuce a.s., IČ se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 za jednorázovou úhradu ve výši: 750 Kč bez DPH za podmínek: - oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí; - oprávněný provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě faktury vystavené stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedeném vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. T: Usnesení 2482/ RM 77 ze dne Výpůjčka částí pozemků pac. č. 909/10, parc. č. 923/3, parc. č. 923/5 v k.ú. Hranice výpůjčku částí pozemku: - parc. č. 909/10 ostatní plocha manipulační plocha, díl "A" o výměře cca 58 m 2 zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ţadatelům: Společenství vlastníků jednotek domu na ulici Nádraţní čp v Hranicích, IČO , se sídlem Nádraţní 1599, Hranice I-Město, Hranice, Společenství vlastníků jednotek domu na ulici Nádraţní čp v Hranicích, 17

18 IČO , se sídlem Nádraţní 1600, Hranice I-Město, Hranice, - parc. č. 923/3 ostatní plocha zeleň, díl "B" o výměře cca 2 m 2, díl "C" o výměře cca 60 m 2 zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ţadateli: Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádraţní čp. 1285, 1286, 1287 v Hranicích, IČO , se sídlem Nádraţní 1285, Hranice I-Město, Hranice, - parc. č. 923/3 ostatní plocha zeleň, díl "D" o výměře cca 16 m 2, zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ţadateli: Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádraţní čp. 735, 740 v Hranicích, IČO , se sídlem Nádraţní 735, Hranice I-Město, Hranice, - parc. č. 923/5 ostatní plocha zeleň, díl "E" o výměře cca 13 m 2 a díl "F" o výměře cca 183 m 2, zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ţadateli: Společenství vlastníků jednotek pro dům Nová čp. 1299,1300, 1301 v Hranicích, IČO , se sídlem Nová 1299, Hranice I-Město, Hranice doba výpůjčky: 10 let od podpisu smlouvy s tím, ţe pokud po uplynutí doby výpůjčky půjčitel nevyzve do jednoho měsíce vypůjčitele k předání pozemku, platí, ţe doba výpůjčky byla znovu uzavřena za podmínek sjednaných původně a to na dobu jednoho roku za podmínek: - na pozemcích se nachází sušáky a klepače; - pozemky se přenechávají za účelem uţívání zařízení sušáků a klepačů; - vypůjčitel se zavazuje udrţovat zařízení sušáků a klepačů v řádném technickém stavu, provádět pravidelnou údrţbu tak, aby nedocházelo k nedůvodné újmě na ţivotě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, - pozemky nesmí být dány do uţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu půjčitele; Jakékoliv změny, týkající se smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - veškeré další stavby na pozemcích mohou být realizovány pouze se souhlasem půjčitele; - výpůjčitel se zavazuje uţívat vypůjčené nemovitosti řádně v souladu s účelem, ke kterému jsou vypůjčeny. - vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. Půjčitel můţe poţadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliţe vypůjčitel věc neuţívá řádně nebo jestliţe ji uţívá v rozporu s účelem, ke kterému slouţí; - po ukončení doby výpůjčky bude pozemek vrácen v původním stavu pokud se půjčitel a vypůjčitel nedohodnou jinak; a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o výpůjčce. T: Usnesení 2483/ RM 77 ze dne

19 Pronájem části pozemku parc.č. 1067/16 v k.ú. Hranice pronájem části pozemku parc.č. 1067/16 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A" výměře 2m x 3 m v k.ú. Hranice v dle přílohy důvodové zprávy o ţadateli: cena nájmu: 301,- Kč/m2/rok za podmínek: - pozemek se pronajímá za účelem umístění a provozování stánku s prodejem ; - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, s tím, ţe výpovědní lhůta začne běţet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi ; - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu; - pozemek nesmí být dán do podnájmu, výpůjčky, uţívání a poţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu pronajímatele. Jakékoliv změny, týkající se tohoto pronájmu, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků, formou písemného dodatku; - v případě, ţe zájemci usnesením rady města nebude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětné nemovitosti; - v případě ţe zájemce od ţádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí rady města o pronájmu předmětné nemovitosti, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši uhrazené jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města bude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená jistota povaţována za zálohu na radou města schválenou cenu pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy. V případě, ţe nedojde k podpisu nájemní smlouvy ve stanoveném termínu zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětné nemovitosti platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty; Usnesení 2484/ RM 77 ze dne Záměr na prodej části pozemku parc.č. 25/11 v k.ú. Velká u Hranic ( páteční rozvoz) záměr na prodej části id 1/4 pozemku parc.č. 25/11 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A" dle přílohy č.2 důvodové zprávy v k.ú. Velká u Hranic LV 368 Výchozí cena prodeje: za cenu v místě a čase obvyklou ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 250 Kč/m2) s podmínkami: 19

20 -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí, na vypracování geometrického plánu a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu a náklady na vypracování geometrického plánu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - ţadatel bere na vědomí, ţe spoluvlastníci mají zákonné předkupní právo dle 3062 OZ T: schvaluje záměr na prodej části id. 1/4 pozemku parc.č. 25/11 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "B" dle přílohy č.2 důvodové zprávy v k.ú. Velká u Hranic LV 368 včetně stavby studny Výchozí cena prodeje : za cenu v místě a čase obvyklou ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 250 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí, na vypracování geometrického plánu a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu a náklady na vypracování geometrického plánu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - ţadatel bere na vědomí, ţe spoluvlastníci mají zákonné předkupní právo dle 3062 OZ 20

21 - na pozemku se nachází stavby studny 3. schvaluje záměr na prodej studny nacházející se na části pozemku parc.č. 25/11 díl B" v k.ú. Velká u Hranic dle přílohy č. 2 důvodové zprávy za cenu včetně příslušenství: Kč 4. ukládá odboru správy majetku oslovit zbylé spoluvlastníky pozemku parc.č. 25/11 v k.ú. Velká u Hranic ve věci výkupu pozemku Usnesení 2485/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemků a to parc.č. 2081/5 a části parc.č. 2469/2 vše v k.ú. Hranice 1. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na prodej a to parc.č. 2081/5 zahrada o výměře 236 m2 a části parc.č. 2469/2 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A dle přílohy č. 2. důvodové zprávy vše v k.ú. Hranice Usnesení 2486/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemku parc.č.st v k.ú. Hranice záměr na prodej pozemku parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 925 m 2 v k.ú. Hranice LV 3182 Výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 450 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota 21

22 bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - na pozemku se nachází budova evidovaná na listu vlastnickém č pro k.ú. Hranice a vlastník stavby má dle 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku předkupní právo tj. kupní smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou Usnesení 2487/ RM 77 ze dne Záměr na prodej částí pozemku parc.č. 1815/1 v k.ú. Velká u Hranic záměr na prodej části pozemku parc.č. 18/15/1 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "B" dle přílohy č.2 důvodové zprávy v k.ú. Velká u Hranic Výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 250 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné 22

23 výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu a náklady spojené s vypracováním geometrického plánu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy 2) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na prodej části pozemku parc.č. 18/15/1 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A " dle přílohy č. 2 důvodové zprávy v k.ú. Velká u Hranic Usnesení 2488/ RM 77 ze dne Záměr na prodej části pozemku parc.č. 796/15 v k.ú. Slavíč záměr na prodej části pozemku parc.č. 796/15 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A" dle přílohy č.2 důvodové zprávy vše v k.ú.slavíč Výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 200 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu a náklady spojené s vypracováním geometrického plánu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - ţadatel bere ne vědomí, ţe pozemek se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky 23

24 Usnesení 2489/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemků parc. č a parc. č v k. ú. Hranice záměr na prodej pozemků parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 9 m 2 a parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 8 m 2 zapsaných na LV č pro k.ú. Hranice výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje (pro rok 2014 ve výši 900,- Kč/m 2 ) za podmínek: - zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města Hranic jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady města; - v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude předmětná nemovitost prodána, sloţená jistota bude vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o prodeji předmětné nemovitosti; - pokud zájemce od ţádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude předmětná nemovitost prodána, sloţená jistota bude povaţována za zálohu kupní ceny; - nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy; T: Usnesení 2490/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemků parc. č. st parc. č. st a části pozemku parc. č. 510/19 vše v k.ú. Hranice (páteční rozvoz) 24

25 1. nepřijala usnesení k výše uvedenému materiálu a ukládá odboru správy majetku jednat s ţadateli o prodeji pozemků dle zápisu. T: Usnesení 2491/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemku parc.č.st v k.ú. Hranice 1. revokuje usnesení č. 2299/ RM 78 ze dne v části týkající se prodeje pozemku parc.č. st v k.ú. Hranice a schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k.ú. Hranice LV 3182 Výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 450 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - na pozemku se nachází budova evidovaná na listu vlastnickém č pro k.ú. Hranice a vlastník stavby má dle 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku předkupní právo tj. kupní smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou 25

26 Usnesení 2492/ RM 77 ze dne Záměr na prodej pozemků pod garáţemi v k.ú. Drahotuše ulice B. Němcové II záměr na prodej pozemků: - parc.č.st. 879 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m 2 - parc.č.st. 880 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 881 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 882 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 883 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 884 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 885 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 - parc.č.st. 886 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 vše v k.ú. Drahotuše LV 1328 Výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni prodeje ( pro rok 2014 ve výši 380 Kč/m2) s podmínkami: -zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - na pozemcích se nachází stavby garáţí, přičemţ vlastníci stavby mají dle 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku předkupní právo tj. kupní smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou Usnesení 2493/ RM 77 ze dne Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 529/17 v k.ú. Hranice 26

27 záměr na pronájem části pozemku parc.č. 529/17 ostatní plocha, zeleň díl "A" o výměře 2m x 3,5 m v k.ú. Hranice v dle přílohy důvodové zprávy ţadateli: cena nájmu: 301,-Kč/m2/rok za podmínek: - pozemek se pronajímá za účelem umístění a provozování stánku s prodejem ; - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, s tím, ţe výpovědní lhůta začne běţet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi ; - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu; - zájemce je povinen sloţit nejpozději 10 dnů před jednáním rady města jistotu ve výši jednoměsíčního nájmu vyhlášeného v záměru města. - pozemek nesmí být dán do podnájmu, výpůjčky, uţívání a poţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu pronajímatele. Jakékoliv změny, týkající se tohoto pronájmu, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků, formou písemného dodatku; - v případě, ţe zájemci usnesením rady města nebude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětné nemovitosti; - v případě ţe zájemce od ţádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí rady města o pronájmu předmětné nemovitosti, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši uhrazené jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města bude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená jistota povaţována za zálohu na radou města schválenou cenu pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy. V případě, ţe nedojde k podpisu nájemní smlouvy ve stanoveném termínu zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětné nemovitosti platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty; Usnesení 2494/ RM 77 ze dne Pronájem bytové jednotky č. 2, Nerudova čp. 1848, Hranice pronájem bytové jednotky č. 2 o vel. 1+1, o výměře 36,13 m2, I.ktg., Nerudova čp. 1848, Hranice ţadatelce : za podmínek: 27

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 Usnesení 203/2015 - RM 6 ze dne 30. 3. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více