Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Transkript

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_246 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník: III. Datum vytvoření:

2 Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Soulad se ŠVP: Rozvíjené klíčové kompetence: Odkaz: Jazyk a jazyková komunikace Vyjmenovaná slova Český jazyk Odůvodnění a správné psaní i -í, y -ý ve vyjmenovaných a příbuzných slovech, po tvrdých a měkkých souhláskách Vyjmenovaná slova, vyjmenovaná slova L Pracovní list Je plně v souladu se ŠVP - Strom Kompetence k učení, kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence pracovní

3 Vyjmenovaná slova L 1/ Doplň i í, y ý a slova vyjmenovaná a příbuzná po L vepiš do písmena L _ čný provaz, sl _ b mi to, l _ vance s mal _ nami, nesl _ šný jako duch, hlemýždí ul ta, l _ bové maso, červené l ce, hřmí a bl _ ská se, nový pl_ nojem, l _ bivá pol tika, ml _ t kávu na ml _ nku, čas pl nul r chle, Kol n a L tomyšl, rub a l c, dědeček nedos _ chá, L _ bor si koupil l _že, spl _ nutí duš _, pol _ kal hořké lék _, l _ nkovaný papír, l _ ska je vodn _ pták, větrn _ ml _ n, měsíc l _ stopad, l _ ko pod kůrou stromů, nočn _ hl _ dka, sjezd na l _ žích, pevná l nie, kol bkase kol bá, nepl _ tvej j _ dlem, l _ kožrout, kočka se ráda l _ sá, zemn _ pl _ n, ml _ n se toč _, l _ stnatý strom, pr _ nceznasl _ nula krásou, l _ sé l _ tko, l _ žařskébot _, to je mi l _ to, spl _ vání ve vodě, l _ ná L _ dka, l _ tostivévzl _ kání, č _ stý l _ meček, odkl _ zel sn _ h, pl _ nárna, sl _ šel kř _ k, začalo pršet a zabl _ sklo se, těžko pol _ ká, prohl _ dka d _ vadla, pl _ nový vařič, l _ skový oř _ šek, opera L buše, l _ tkový sval, L _ sá hora, vojenská přehl _ dka, nel _ tostnýsouboj, kel _ mek pln _ jahod, kl _ sna s l _ sinou, mlad _ ml _ nář, rumová pral _ nka, město L _ berec, prst _ nek se bl _ ská na slunc _, notová l _ nka, plavuně a přesl _ čky, pel _ ňkový odvar, pl _ šová hračka, l _ chá čísl _ ce, kl _ sna s l _ sinou, koš _ k z l _ ka, siln _ l _ ják, l _ šák i l _ ška, jemn _ pl _ š, poraněné l _ tko, nesl _ chaná věc, naml _ t obilí, hl _ něná mísa, pol _ kání, herec senal _ čil, d _ m se rozpl _ nul, hořk _ jako pel _ něk, vel _ konočníkrasl _ ce, chc _ mít kl _ d, mezi l _ dmi seprosl _ chá, l _ ščí mládě, l _ hový kahan, stará l _ pa, ml _ náž chod _ v ml _ nici, žlutá pampel _ ška, upl _ nulý měsíc, uř _ znuté pol _ nko, l _ s na ovoce, doln _

4 uml _ t pšen ci, poul _ ční hlava, keř l _ ska, obl _ bený čel _ st, zal _ kal se hněvem, světlo, příl _ v a odl _ v, l _ sá l _ žař, bl _ skavýknofl _ k, sl _ čnýchlapec, d ivadeln _ kul _ sy, dětsk _ vzl _ kot, L _ sá nad Labem, bl _ zkávesn _ ce, společn _ děl _ tel, oxid uhl _ čitý, spl _ vavé šat_, nočn _ hl _ dač, břidl _ ce, zal _ vat květ _ ny, Městečko Vol _ ně, seděl bl _ zko nás, precl _ ky, rozl _ t l _ monádu, pl _ tvání potravinami, ropovod y_ a pl _ novody, pytlák nal _ čil past _, král _ k kl _ čkuje, kráva se jmenuje L _ ska, sladk _ kobl _ žek, l _ pové květ _, barevné sklíčko, l _ čidlo na obl _ čej, očkování prot _ kl _ šťatům, pl _ seň na zd _, tul _ pány, upl _ nulý měsíc, hlavn _ ul _ ce, hl _ níkovávidl _ čka, kl _ dný Dal _ bor, udusaná hl _ na, pletacíjerhl _ ce Řešení Vyjmenovaná slova L 1/ Doplň i í, y ý a slova vyjmenovaná a příbuzná po L vepiš do písmena L ý čený provaz, sl i b mi to, l í vance s mal inami, nesly šný jako duch, hlemýždí ul ita, l i bové maso, červené l í ce, hřmí a bl ý ská se, nový pl y nojem, l í bivá pol itika, ml í t kávu na ml ý nku, čas pl y nul r y chle, Kol í n a L i tomyšl, rub a l í c, dědeček nedosl ý chá, L i bor si koupil l y že, spl y nutí duš í, pol y kal hořké lék y, l i nkovaný papír, l y ska je vodn í pták, větrn ý ml ý n, měsíc l i stopad, l ý ko pod kůrou stromů, nočn í hl í dka, sjezd na l y žích, pevná l i nie, kol í bka se kol í bá, nepl ý tvej j í dlem, l ý kožrout, kočka se ráda l í sá, zemn í pl y n, mlý n se toč í, l i stnatý strom, pr i ncezna sl ynula krásou, l y sé l ý tko, l y žařské bot y, to je mi l í to, spl ý vání ve vodě, l í ná L i dka, l í tostivé vzl y kání, č i stý l í meček, odkl í zel sní h, pl y nárna, sl y šel kř i k, začalo pršet a zabl ýsklo se, těžko pol y ká, prohl í dka d i vadla, pl ynový vařič, l í skový oř í šek, opera L i buše, l ý tkový sval, L y sá hora, vojenská přehl í dka, nel í tostný souboj, kelí mek pln ý jahod, kl i sna s l y sinou, mlad ý mly nář, rumová pral i nka, město L i berec, prstý nek se bl ý ská na slunc i, notová l i nka, plavuně a přesli čky, pel y ňkový odvar, pl y šová hračka, l i chá čísl i ce, kl i sna s l y sinou, koš í k z l ý ka, siln ý l i ják, l i šák i l i ška, jemn ý pl y š, poraněné l ý tko, nesl ý chaná věc, naml í t obilí, hl i něná mísa, pol y kání, herec se nal í čil, d ý m se rozpl y nul, hořk ý jako pel yněk, veli konoční krasl i ce, chc i mít kl i d, mezi l i dmi se prosl ý chá, l i ščí mládě, l i hový kahan, stará l ípa, mly nář chod í v ml ý nici, žlutá pampel i ška, upl y nulý měsíc, uř í znuté pol í nko, l i s na ovoce, doln í čel i st, zaly kal se hněvem, uml í t pšen i ci, poul i ční světlo, příl i v a odli v, l y sá hlava, keř l í ska, obl í bený l y žař, bl ý skavý knofl í k, sl i čný chlapec, d ivadelní kul i sy, dětsk ý vzl y kot, L y sá nad Labem, bl í zká vesn i ce, společn ý děl i tel, oxid uhl i čitý, spl ý vavé šat y, nočn í hl í dač, břidl i ce, zal í vat

5 květ i ny, Městečko Vol y ně, seděl bl í zko nás, precl í ky, rozl í t l i monádu, pl ý tvání potravinami, ropovody a pl y novody, pytlák nal í čil past i, král í k kl i čkuje, kráva se jmenuje L y ska, sladk ý kobl í žek, l i pové květ y, barevné skl í čko, l í čidlo na obl i čej, očkování proti kl í šťatům, pl í seň na zd i, tul i pány, upl y nulý měsíc, hlavn í ul i ce, hl i níková vidl i čka, kl i dný Dal ibor, udusaná hl í na, pletac í jerhl i ce Slova vepsaná do písmena : lýčený, neslyšný, blýská, plynojem, mlýnku, uplynul, nedoslýchavá, lyže, splynutí, spolykal, lyska, mlýn, lýko, lyžích, neplýtvej, lýkožrout, plyn, mlýn, slynula, lysé, lýtko, lyžařské, splývání, vzlykání, plynárna, slyšel, zablýsklo se, polykání, plynový, lýtkový, Lysá, lysinou, mlynář, se blýská, pelyňkový, plyšová, lysinou, lýka, plyš, lýtko, neslýchaná, polykání, rozplynul, pelyněk, se proslýchá, mlynář, mlýnici, uplynulý, zalykal se, lysá, lyžař, blýskavý,vzlykot, Lysá, splývavé, Volyně, plýtvání, plynovody, Lyska, uplynulý Zdroje: vlastní zdroje

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_270 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic Ždánický zpravodaj 10/2013 Vzácná návštěva Motýlí ráj S rodinou na kole strana 4 strana 8 strana 12 Úvodem Podzimní inspirace školáků Žáci 3. třídy skládali básničky s předem zadanými slovy: veverka ještěrka,

Více

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ KIENEOVA HOUPAČKA V ČECHÁCH PORTRÉTY OSOBNOSTÍ EXSTRÉMNÍHO OUTDOORU SVĚTOVÝ POHÁR V LEZENÍ NA LEDU STRANA 2 STRANY 4 a 5 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník III. Číslo 2 / 99 Cena

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí.

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl,

Více

Pohyb je základným prejavom života. Detoxikácia mozgu nikdy nekoncí... Pangasius alebo, ked ryba nie je rybou

Pohyb je základným prejavom života. Detoxikácia mozgu nikdy nekoncí... Pangasius alebo, ked ryba nie je rybou 1/2013 január február Bulletin informacnej a celostnej medicíny Pohyb je základným prejavom života Pangasius alebo, ked ryba nie je rybou Detoxikácia mozgu nikdy nekoncí... datum čas název akce lektor

Více

Máj Karel Hynek Mácha

Máj Karel Hynek Mácha Máj Karel Hynek Mácha 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky ţel, svou

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty ty texty texty

Více

Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům

Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům Skvrny na banánech Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku je upozornit na souvislost mezi naším spotřebitelským

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 1 Člověk a jeho svět Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: 29.5.2012 4.A

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více