CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy"

Transkript

1 Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Stránka 1

2 OBSAH 1 CESTOVNÍ RUCH VYMEZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU DEFINICE CESTOVNÍHO RUCHU TYPOLOGIE CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍHO RUCH DLE PŘEVAŽUJÍCÍ MOTIVACE ÚČASTI CESTOVNÍ RUCH DLE MÍSTA REALIZACE CESTOVNÍ RUCH DLE VZTAHU K PLATEBNÍ BILANCI DLE ZPŮSOBU ÚČASTI A FORMY ÚHRADY DLE ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ PRŮBĚHU A POČTU ÚČASTNÍKŮ DLE VĚKU ÚČASTNÍKŮ DLE PŘEVAŽUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ POBYTU DLE DÉLKY TRVÁNÍ CESTY DALŠÍ TYPY CESTOVNÍHO RUCHU TYPOLOGIE ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU STÁLÝ OBYVATEL NÁVŠTĚVNÍK TURISTA VÝLETNÍK NÁVŠTĚVNÍCI PODLE TURISTICKÉ STATISTIKY PŘEDPOKLADY CESTOVNÍHO RUCHU SELEKTIVNÍ PŘEDPOKLADY LOKALIZAČNÍ PODMÍNKY REALIZAČNÍ PODMÍNKY RAJONIZACE FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH TRH CESTOVNÍHO RUCHU SUBJEKTY A OBJEKTY CESTOVNÍHO RUCHU TYPY TRHŮ CESTOVNÍHO RUCHU SPECIFIKA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU SEKTORY CESTOVNÍHO RUCHU NABÍDKA V CESTOVNÍM RUCHU Stránka 2

3 1.9.1 SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU POPTÁVKA V CESTOVNÍM RUCHU SPOTŘEBA V CESTOVNÍM RUCHU AGROTURISTIKA FORMY ZELENÉHO CESTOVNÍHO RUCHU CHARAKTERISTIKA AGROTURISTIKY FORMY AGROTURISTIKY DOPROVODNÉ PROGRAMY VENKOVSKÉ TURISTIKY A AGROTURISTIKY TYPY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V AGROTURISTICE VÝZNAM AGROTURISTIKY NEGATIVNÍ ASPEKTY AGROTURISTIKY POTENCIÁL NA STRANĚ NABÍDKY AGROTURISTIKY POTENCIÁL NA STRANĚ POPTÁVKY TYPICKÉ ZNAKY AGROTURISTIKY - SHRNUTÍ CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ POUŽITÉ ZDROJE Stránka 3

4 1 CESTOVNÍ RUCH 1.1 VYMEZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch je neodmyslitelnou součástí dnešní moderní společnosti, která každoročně dává do pohybu masy lidí, kteří ve svém volném čase opouštějí dočasně místa svého trvalého bydliště za různými účely rekreace, poznání, styku s lidmi apod. Hlavním motivem takového pohybu je záměrná změna prostředí, která umožňuje člověku uspokojit některou z jeho potřeb, jako například potřeby odpočinku, pohybu, poznání, seberealizace a další. Pro uspokojení takových potřeb neposkytuje místo bydliště dostatek možností či příležitostí, popřípadě uspokojuje, ale v nedostačující kvalitě. Účast na cestovním ruchu se tedy stává výrazem jednání člověka, ve kterém se odrážejí jeho potřeby, zájmy, cíle, úmysly včetně podmínek pro jejich realizaci. 1.2 DEFINICE CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch představuje výraznou složku spotřeby obyvatelstva a stává se rovněž výrazným ekonomickým fenoménem. Aby účast na cestovním ruchu mohla být realizována, je jí třeba zabezpečit širokou škálou ekonomických činností. Cestovní ruch je důležitou oblastí podnikatelských příležitostí a zároveň faktorem rozvoje regionálních celků, národních ekonomik i ekonomiky světové. Cestovní ruch je tedy možné chápat v jednotě jeho dvou rovin. První rovinou je oblast spotřeby, kdy cestovní ruch je považován za způsob uspokojování potřeb, z druhého hlediska se jedná o oblast podnikatelských příležitostí v mnoha oborech lidské činnosti, kdy cestovní ruch je významnou součástí ekonomiky společnosti. Cestovní ruch se projevuje jako mnohostranný společensko-ekonomický jev. Nalézt z hlediska praxe i teorie přesnou a jednotnou definici pojmu cestovní ruch není jednoduchá záležitost. Vyplývá to ze složitosti procesu, jakým cestovní ruch je. Pojem cestovní ruch je spojován s mnoha významy. Je zřejmé, že je úzce spojen s cestováním a volným časem. Autoři ve svých definicích zdůrazňují různé stránky tohoto složitého jevu, Stránka 1

5 mnohdy v závislosti na tom, z hlediska které vědní disciplíny je cestovní ruch zkoumán a definován. Definice odrážející počátky vědeckého zkoumání daného jevu se zaměřovali na snahu odlišit cestovní ruch od širšího pojmu cestování. V dalších definicích je kladen důraz nejen na odlišení cestovního ruchu od cestování, ale rovněž na postižení různých sociálních či ekonomických stránek. Cestovní ruch lze definovat jako cesty, jež se realizují zpravidla ve volném čase, je chápán jako cesty, které jsou podnikány za účelem zotavení, zábavy, obchodu, povolání či z jiných příčin, při kterých dochází k dočasné změně místa bydliště. Jiný autor definuje cestovní ruch jako sumu vztahů mezi lidmi, kteří se nacházejí v nějakém místě přechodně, a mezi obyvateli tohoto místa. Definice, ve které si autor všímá především změn, které cestovní ruch způsobuje v místech cestovního ruchu a místním obyvatelstvem zní tak, že cestovní ruch je lokální nebo územní nahromadění cizinců s přechodným pobytem, které podmiňuje vznik vzájemných vztahů mezi cizinci na jedné straně a domácím obyvatelstvem, místem a jeho krajinou na straně druhé. Definice, ze které je zřejmý akcent na ekonomickou stránku je následující: ekonomický jev spojený se spotřebou hmotných a nehmotných statků, hrazených z prostředků získaných v místě trvalého bydliště. Tato ekonomicky laděná definice považuje cestovní ruch jako součást spotřeby obyvatelstva doprovázený přesunem kupních fondů do míst cestovního ruchu. Východiskem pro další definování cestovního ruchu zejména v poválečném období se stala definice švýcarských profesorů, kteří ho definují jako souhrnné označení vztahů a jevů, vznikajících na základě cesty a pobytu místně cizích osob, pokud se pobytem nesleduje usídlení a pokud s ním není spojena žádná výdělečná činnost. Za mezník v definování cestovního ruchu i pro jeho statistické sledování lze považovat Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu pořádanou World Tourism Organization konanou v Ottavě v roce 1991, kde došlo k obsahovému vymezení většiny používaných pojmů z oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch byl definovaný jako činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí a to na dobu kratší než je Stránka 2

6 stanovena 1, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 1.3 TYPOLOGIE CESTOVNÍHO RUCHU V odborné literatuře je možné nalézt řadu různých kritérií systematiky cestovního ruchu. Cestovní ruch je dělen na formy a druhy cestovního ruchu. V praxi se ovšem obě hlediska prolínají a autoři odborných publikací často rozdíly mezi druhem a formou cestovního ruchu stírají CESTOVNÍHO RUCH DLE PŘEVAŽUJÍCÍ MOTIVACE ÚČASTI Cestovní ruch je členěn podle převažující motivace účasti na cestovním ruchu. Jedná se o následující typy cestovního ruchu: Rekreační cestovní ruch; kulturně-poznávací cestovní ruch; cestovní ruch s náboženskou orientací; cestovní ruch se vzdělávacími motivy; cestovní ruch se společenskými motivy; zdravotně orientovaný cestovní ruch; sportovně orientovaný cestovní ruch; cestovní ruch orientovaný na poznání přírodního prostředí; cestovní ruch s dobrodružnými motivy; cestovní ruch s profesními motivy a cestovní ruch specificky orientovaný CESTOVNÍ RUCH DLE MÍSTA REALIZACE Jedná se o členění dle území, na kterém cestovní ruch probíhá. Domácí cestovní ruch: účastníci nepřekračují státní hranice své země; je to cestovní ruch domácího obyvatelstva na území jejich státu. Zahraniční cestovní ruch: vždy dochází k překračování hranic; může mít dvojí charakter: a) výjezdový cestovní ruch (pasivní): výjezdy občanů dané země do zahraničí b) příjezdový cestovní ruch (aktivní): příjezdy zahraničních návštěvníků dané země 1 U mezinárodního cestovního ruchu tato doba činí 1 rok, u domácího cestovního roku 6 měsíců. Stránka 3

7 c) tranzitní cestovní ruch: průjezd zahraničních účastníků cestovního ruchu přes území určitého státu s tím, že vlastní cíl účasti na cestovním ruchu je realizován na území dalšího státu. WTO v rámci snahy o unifikaci pojmů uvádí ještě dva základní typy cestovního ruchu: I. cestovní ruch vnitrostátní: zahrnuje veškerý cestovní ruch na území určitého státu (domácí, aktivní zahraniční). II. cestovní ruch národní (zahrnuje veškerý cestovní ruch obyvatelstva určitého státu (domácí a zahraniční pasivní) Mezinárodní cestovní ruch: zahrnuje pohyby účastníků cestovního ruchu mezi státy, bez konkrétního teritoriálního určení jde o zahraniční cestovní ruch více států či regionů. a) Cestovní ruch světový (veškerý cestovní ruch na světě, při kterém dochází k překračování hranic; je souhrnem veškerého příjezdového a výjezdového cestovního ruchu všech států). b) Cestovní ruch světa (veškerý cestovní ruch, který je na světě realizován; je souhrnem domácího i zahraničního cestovního ruchu všech států světa) CESTOVNÍ RUCH DLE VZTAHU K PLATEBNÍ BILANCI Zahraniční ruch aktivní zahrnuje příjezdy zahraničních návštěvníků do určité země, jejichž pobyt v dané zemi je spojen se spotřebou zboží a služeb hrazenou z devizových prostředků návštěvníků, což v konečném efektu znamená příliv deviz do platební bilance státu. Zahraniční cestovní ruch pasivní zahrnuje výjezdy obyvatel určitého státu do zahraniční, přičemž jejich pobyt a spotřeba odčerpávají devizové prostředky, což má negativní vliv na platební bilanci státu (tzv. neviditelný import) DLE ZPŮSOBU ÚČASTI A FORMY ÚHRADY Volný/ komerční cestovní ruch (člověk si cestu sám hradí a také sám rozhoduje o jejím zabezpečení). Vázaný/sociální cestovní ruch (za občana hradí cestu zcela nebo zčásti jiný subjekt, který také rozhoduje). Stránka 4

8 1.3.5 DLE ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ PRŮBĚHU A POČTU ÚČASTNÍKŮ Organizovaný CR (cestu i pobyt zajišťuje např. cestovní kancelář, firma, škola apod.) a neorganizovaný CR (vše potřebné si účastník zajišťuje sám nebo jen částečně využívá služeb cestovní kanceláře). Individuální CR (účastník cestuje sám nebo s rodinou) a skupinový CR (cestuje kolektiv nebo jiná neformální forma) DLE VĚKU ÚČASTNÍKŮ Toto kritérium bývá uplatňováno ve vztahu k některým věkovým skupinám, které se svým spotřebním chováním a nároky na rozsah a strukturu služeb v rámci CR výrazně odlišují. Lze uvést CR dětí, CR mládeže, CZ seniorů, CR rodin s dětmi a CR lidí mezi rokem DLE PŘEVAŽUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ POBYTU S tímto kritériem souvisí odlišné nároky na služby. Dle tohoto kritéria se cestovní ruch člení na městský, venkovský, lázeňský a ve střediscích cestovního ruchu DLE DÉLKY TRVÁNÍ CESTY Krátkodobý CR (pobyt do 3 dnů, max. 2 noci, mimo místo obvyklého bydliště) a dlouhodobý CR (pobyt delší než 3 dny, nikoliv však delší než 6 měsíců) DALŠÍ TYPY CESTOVNÍHO RUCHU Existuje celá řada dalších kritéria, dle kterých lze CR členit. Jedná se například o hlediska jako: roční období, cíl cesty, podle použitého dopravního prostředku, podle destinace, způsobu ubytování apod. Stránka 5

9 1.4 TYPOLOGIE ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU STÁLÝ OBYVATEL V mezinárodním cestovním ruchu ve vztahu k dané zemi se za stálého obyvatele považuje osoba, která žije v zemi alespoň jeden rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší jednoho roku. V domácím cestovním ruchu ve vztahu k určitému místu je za stálého obyvatele považována osoba, která v tomto místě žije alespoň šest po sobě jdoucích měsíců před příjezdem do jiného místa na dobu kratší šesti měsíců NÁVŠTĚVNÍK V mezinárodním cestovním ruchu je návštěvníkem osoba, která cestuje do jiné země, než do té, kde má své trvalé bydliště, na dobu nepřekračující jeden rok, přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonání výdělečné činnosti v navštívené zemi. V domácím cestovním ruchu je návštěvníkem osoba, která má trvalé bydliště v dané zemi a cestuje na jiné místo v zemi mimo své bydliště na dobu kratší než šest měsíců, přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě TURISTA V mezinárodním cestovním ruchu se za turistu považuje osoba, která cestuje do jiné země, než v níž má své obvyklé bydliště, a to na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale nepřesahující jeden rok, přičemž hlavním účelem její cesty není vykonávání výdělečné činnosti v navštívené zemi. V domácím cestovním ruchu je turistou osoba trvale usídlená v dané zemi, která cestuje do jiného místa odlišného od jejího běžného životního prostředí v téže zemi, a to na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne na dobu delší šesti měsíců, přičemž hlavním účelem její cesty není vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. Stránka 6

10 V závislosti na délce pobytu se rozlišuje: - turista na dovolené (turista, který setrvává na daném místě více než určitý počet nocí nebo dnů); - krátkodobě pobývající turista (turista, který cestuje na dobu nepřekračující tento limit, ale trvající déle než 24 hodin a zahrnující pobyt alespoň s jedním přenocováním). Turisté jsou tedy dočasní návštěvníci, kteří se zdrží v navštěvovaném místě alespoň 24 hodiny a motivem jejich cestování je buď využití volného času (zábava, dovolená, odpočinek, sport aj.), nebo vyřizování různých záležitostí. Turisty lze rozlišovat rovněž podle jejich motivace k cestování, a to na turisty objevitele, turisty individuální, masové a charterové. Turisté objevitelé hledají znalosti a objevy, snaží se o množství kontaktů s místní společností. Tito turisté obvykle odmítají letadlo jako dopravní prostředek a na daném místě setrvávají často několik týdnů. Jejich počet je omezen. Jejich cesty směřují např. do Nepálu nebo do buší Afriky, kde hledají zážitky neobvyklé pro běžný život. Dobře se přizpůsobují místním podmínkám, vyhýbají se turistickým centrům a nevyžadují vysoký standard služeb. Individuální turisté jsou skupinou, která cestuje buď individuálně, nebo v malých skupinkách. Počet těchto turistů se neustále zvyšuje. Jsou to osoby, které vyžadují vysoký standard služeb a jsou ochotny za něj zaplatit. Masoví turisté pocházejí z vrstvy obyvatelstva se středními příjmy. Řídí se heslem: dostaneš, co zaplatíš. Očekávají, že zaměstnanci hotelu splní všechna jejich přání. Charteroví turisté jsou turisté s minimálním zájmem o kulturu a obyvatele země, do níž přijeli. Cestují na krátkou dobu, a to od prodlouženého víkendu do dvou týdnů VÝLETNÍK Výletník, neboli exkurzionista, či jednodenní návštěvník, je typ dočasného návštěvníka, který se zdrží v navštěvované zemi pouze jeden den, aniž by v této zemi přenocoval. Stránka 7

11 Z pohledu mezinárodního cestovního ruchu je výletníkem osoba cestující do jiné země, než v níž má své trvalé bydliště, na dobu kratší dvaceti čtyř hodin, aniž by v navštívené zemi přenocovala. Hlavním účelem její cesty přitom není vykonávání výdělečné činnosti v navštívené zemi. V domácím cestovním ruchu je výletník ten, kdo je trvale usídlen v dané zemi a cestuje do místa odlišného od místa jeho trvalého bydliště na dobu kratší 24 hodin, aniž by v navštíveném místě přenocoval. Hlavním účelem jeho cesty není vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě NÁVŠTĚVNÍCI PODLE TURISTICKÉ STATISTIKY Návštěvníci zahrnutí v oficiální turistické statistice jsou turisté a výletníci a důvodem jejich návštěvy je: zábava (dovolená, kultura, aktivní sport, příbuzní a známí, apod.); služební záležitost (schůzka, obchod, služební úkol) nebo ostatní turistické motivy (studijní pobyt, tranzit, různé). Návštěvníci nezahrnutí v turistické statistice jsou stálí i dočasní přistěhovalci, diplomaté, konzultační úředníci, členové ozbrojených sil, utečenci, tranzitující (projíždějící, kteří neopustí tranzitní zónu na letišti či v přístavu). 1.5 PŘEDPOKLADY CESTOVNÍHO RUCHU Existenci a rozvoj cestovního ruchu v určitých oblastech ovlivňují následující předpoklady: selektivní předpoklady, lokalizační podmínky, realizační podmínky a rajonizace SELEKTIVNÍ PŘEDPOKLADY Selektivní (stimulační) předpoklady mají primární postavení v rozvoji cestovního ruchu. Znamenají způsobilost dané země podílet se aktivně i pasivně na cestovním ruchu. Rozlišovány jsou faktory objektivní a subjektivní. Objektivní faktory: Základní podmínkou rozvoje cestovního ruchu jsou mírové podmínky života. Mimo tuto nejzákladnější podmínku existuje celá řada dalších faktorů působících na rozvoj cestovního Stránka 8

12 ruchu: politické, ekonomické, demografické, ekologické, administrativní, sociální a materiálně-technické. - Politické faktory: základní politické skutečnosti světového charakteru i místního významu (mírové uspořádání světa či válečné konflikty, vnitropolitická situace stabilita), charakter politického systému (frekvence střídání vlád, teror a násilí, kriminalita, systém politických stran, vytvoření Evropské unie znamenající volný pohyb osob a kapitálu ). - Ekonomické předpoklady: ze strany hospodářské politiky rozvoj cestovního ruchu ovlivňuje např. směnitelnost měny, výše reálné mzdy, výše nerealizované kupní síly obyvatelstva, podpora podnikání v cestovním ruchu programy podpory podnikání z místních, státních anebo mezinárodních zdrojů UNESCO a Phare, podpora prezentace dané země ve vztahu k zahraničí. Kvantifikovatelný vztah cestovního ruchu a ekonomiky lze vyjádřit řadou ukazatelů, např. podíl služeb cestovního ruchu na tvorbě HDP, výdaje obyvatelstva na služby spojené s turistikou, výše devizových příjmů ze zahraničního obchodu, podíl pasivního cestovního ruchu, saldo ze zahraničního cestovního ruchu. - Demografické skutečnosti: počet obyvatel, ekonomická aktivita, střední délka života, mobilita, zvyšující se urbanizace. Je třeba si uvědomit, že lidský faktor vystupuje v cestovním ruchu jako pracovní síla a taky jako účastník cestovního ruchu! - Ekologické podmínky (kvalita životního prostředí): masový rozvoj cestovního ruchu může ohrozit kvalitu přírody v oblastech velké koncentrace cestovního ruchu, uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje ekonomiky a rozvoje a obnovy kvality venkovského prostředí, péče státu o životní prostředí. - Administrativní podmínky: soubor právních předpisů, zákonů a vyhlášek o cestovním ruchu např. celní a devizové předpisy, pasové a vízové podmínky, daňová legislativa, nutnost očkování do některých zemí či požadavek výše denního limitu finančních prostředků na pobyt apod. Stránka 9

13 - Sociální vlivy: dosažená životní úroveň, životní styl, fond volného času. (Ve společnostech s vysokou životní úrovní dochází k posunu volného času člověka na přední místo.) - Technické vlivy: rozvoj informačních technologií, rezervační systémy, úroveň dopravy, ubytování, stravování, obchod, sportovní aktivity, doplňkové služby směnárenství apod. Subjektivní faktory: Do této kategorie patří řada psychologických faktorů a dalších pohnutek ovlivněných kulturní úrovní obyvatel, reklamou apod. Psychologické vlivy souvisí se spotřebitelským chováním, které je ovlivňováno čtyřmi základními psychologickými faktory motivací, vnímáním, učením a postoji. Znalost těchto faktorů umožňuje efektivněji provádět marketingovou segmentaci LOKALIZAČNÍ PODMÍNKY Lokalizační podmínky cestovního ruchu mají ve vztahu k jeho rozvoji druhotný význam. Rozhodují o funkčním využití konkrétních oblastí pro cestovní ruch z hlediska jejich přírodních možností, charakteru a kvality společenských podmínek a atraktivit. Lokalizační předpoklady znamenají lokalizaci (umístění) aktivit cestovního ruchu do určité oblasti. Podmínky přírodního charakteru: přírodní podmínky a atraktivity, klimatické poměry, hydrologické poměry, reliéf a morfologické poměry, flóra a fauna. Podmínky společenského charakteru: např. kulturně historické památky různého typu, kulturní zařízení, sportovní atraktivity a akce, které často soustřeďují do míst jejich konání velký počet zájemců (např. olympijské hry, různá sportovní mistrovství, býčí zápasy, karnevaly Rio de Janiero apod.) REALIZAČNÍ PODMÍNKY Mají rozhodující postavení v konečné fázi uskutečnění určitého typy cestovního ruchu. Zahrnují dopravu a materiálně technické předpoklady. Stránka 10

14 Dopravní předpoklady patří mezi základní podmínky cestovního ruchu. Vedle dostupnosti a časové dosažitelnosti území je důležitá zejména hustota, kvalita a bezpečnost dopravní sítě a dopravních zařízení (mosty, viadukty, tunely apod.) Materiálně technické předpoklady tvoří ubytovací, stravovací, zábavní, sportovní a jiná zařízení. Limitujícím faktorem využití konkrétních středisek je kapacita a úroveň těchto zařízení. Nejméně důležitá je i kvalita poskytovaných služeb včetně poskytování dalších doplňkových služeb, propagace, rezervace, informační služby apod RAJONIZACE Rajonizace oceňuje území podle předpokladů území pro rekreaci, rozvoj cestovního ruchu a navrhuje strukturu, formu a intenzitu jejich využívání. Rajonizace rozčleňuje území na území s převahou přírodních podmínek vhodných pro rekreaci a cestovní ruch a na území s převahou vlastností pro cestovní ruch spíše nevhodných. 1.6 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH Na rozvoj cestovního ruchu působí vnější faktory, které přímo nesouvisí s cestovním tuchem, ale do značné míry ovlivňují poptávku po cestovním ruchu. Demografické a sociální faktory (jedná se o stárnutí obyvatelstva, zvyšování počtu pracujících žen a tím i zvyšování rodinných příjmů. Růst podílu jednočlenných domácností, růst vzdělanosti populace, trend pozdějšího zakládání rodiny, zvyšování počtu bezdětných manželství, možnost větší migrace obyvatel, zvýšení objemu volného času aj. Ekonomické faktory (produkt cestovního ruchu je označován na tzv. produkt zbytný, což znamená, že v případě ekonomické recese lidé omezují osobní spotřebu tohoto produktu a vynakládají na něj proto méně prostředků). Politické a právní faktory (politické změny výrazně ovlivňují cestovní ruch (volný pohyb zboží v rámci EU; teroristické útoky na USA, politické nestabilita apod.). Technické faktory (technický rozvoj, který se projevuje zejména v letecké dopravě, v nových komunikačních technologiích a výpočetních systémech činí cestování neustále rychlejšíma levnějším se snadným přístupem k informacím a rezervacím, rovněž je velký důraz kladen na bezpečnost cestování). Stránka 11

15 1.7 TRH CESTOVNÍHO RUCHU Trh cestovního ruchu je souhrnem směnných vztahů mezi osobami prodávajícími zboží a služby cestovního ruchu (představujícími nabídku) a osobami kupujícími zboží a služby cestovního ruchu (představujícími poptávku). Trh cestovního ruchu je tvořen stranou kupujících, prodávajících a cenou. Kupující kupuje od prodávajícího atraktivity za smluvenou cenu. Trh cestovního ruchu tvoří podniky různých velikostí (od malých podnikatelských organizací místního významu až po globální společnosti: cestovní agentury a cestovní kanceláře, dopravní společnosti, komerční ubytovací zařízení, stravovací zařízení, návštěvnické atraktivity a zábavní parky). Trh cestovního ruchu je ovlivňován řadou činitelů, kterými jsou: ekonomické prostředí, konkurence, dodavatelé, zákazníci, sociodemografické prostředí, technologické a technické podmínky, právní a legislativní podmínky, politické vlivy, sociální a kulturní prostředí SUBJEKTY A OBJEKTY CESTOVNÍHO RUCHU Trh cestovního ruchu je vymezen subjekty a objekty. Mezi objekty cestovního ruchu patří služby, zboží a volné statky. Sužby jsou vázány na čas a místo, platí se za ně předem. Mezi zboží patří suvenýry, pohlednice, vybavení pro turistiku, mapy, průvodce apod. Za volné statky jsou považovány atraktivity, které představují všechna volně přístupná místa a vstupují na trh cestovního ruchu pomocí služeb. Objektem cestovního ruchu jsou tedy atraktivity, na jejichž bázi vzniká motivace k cestování (atraktivita destinace, destinace samotná, infrastruktura, suprastruktura, apod.) Infrastruktura je vybavenost daného místa pro všechny (tj.: turisty i rezidenty). Suprastruktura je část infrastruktury, která slouží výhradně turistům (hotely, pensiony, ubytovny, restaurace apod.). Subjektem cestovního ruchu jsou účastníci cestovního ruchu (turisté), organizátoři (tj.: kupující a prodávající). Kupující jsou subjekty trhu cestovního ruchu, kteří uspokojují své potřeby, a prodávající jsou subjekty trhu cestovního ruchu, kteří nabízí produkty a služby. Subjekty cestovního ruchu se dělí na zprostředkovatele (cestovní kanceláře a cestovní agentury) a poskytovatele (restaurace, hotely, dopravce, apod.). Stránka 12

16 1.7.2 TYPY TRHŮ CESTOVNÍHO RUCHU Trh cestovního ruchu je možné rovněž dělit na: - místní trh: v rámci jednoho města; - regionální trh: v rámci regionu/kraje; - národní trh: v rámci dané země (zahrnuje trh směřující dovnitř, trh směřující ven a domácí trh) - mezinárodní trh: v rámci Evropy; - světový trh: celý svět. Trh cestovního ruchu z hlediska času se člení na: - celoroční trh: památky a místa s celoročním provozem; - sezónní trh: různé zimní či letní atraktivity; - mimosezónní trh: města (podzim/jaro); - víkendový trh: víkendy a prodloužené víkendy SPECIFIKA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU Trh cestovního ruchu má celou řadu zvláštností, které vyplývají především z charakteru potřeb klientů a z charakteru služeb v cestovním ruchu. Služby cestovního ruchu jsou všechny služby, které zabezpečují potřeby vznikající v rámci cestovního ruchu. Konkrétními službami jsou služby přepravní, ubytovací, stravovací, sportovně rekreační, kulturní, společenskozábavné, lázeňské, zprostředkovatelské, informační, průvodcovské, služby obchodu, směnárenské, pojišťovnické, služby pro motoristy a služby servisní a opravárenské. Hlavní specifické rysy trhu a služeb cestovního ruchu: podnikání v cestovním ruchu není záležitostí jednoho roku, jedná se o dlouhodobé aktivity; rozvoj cestovního ruchu je podmíněn politicko-správními podmínkami; produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad; místní a časová vázanost tvorby, realizace a spotřeby služeb (bezprostřední sepjetí s územím, ve kterém dochází k realizaci služby); Stránka 13

17 vysoká závislost na přírodních a historických atraktivitách; výrazná sezónnost; vysoký podíl lidské práce; těsný vztah nabídky a poptávky (tj. změny v cenách a příjmech se obvykle objeví na trhu bezprostředně); mezinárodní charakter; časovost (tvorba, prodej a spotřeba služeb cestovního ruchu je místně i časově spojena); pomíjivost (dána tím, že pokud služby nejsou spotřebovány v době, kdy jsou k dispozici, jejich výkon je ztracen) osobní charakter (slouží k bezprostřednímu uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu); výsledky společné činnosti mnoha odvětví, které se podílejí na zabezpečení a fungování celého systému cestovního ruchu; vliv makroekonomických faktorů (počasí, přírodní katastrofy, vnitřní a mezinárodní politická situace, válečné konflikty, terorismus, bezpečnost navštívených míst, kriminalita apod.); nabídku silně ovlivňuje rozvoj a využívání nejnovější výpočetní a komunikační techniky a technologií; těsný stav nabídky a poptávky (změny v cenách a příjmech se obvykle bezprostředně projeví na trhu); poptávka je výrazně ovlivňována důchody obyvatelstva, fondem volného času, cenovou hladinou nabízených služeb, spotřebitelskými preferencemi, motivací, módou a prestiží, celkovým způsobem života. Stránka 14

18 1.8 SEKTORY CESTOVNÍHO RUCHU Mezi hlavní sektory průmyslu cestovního ruchu patří ubytovací sektor, sektor turistických atrakcí, doprava, zprostředkovatelé cestovního ruchu a sektor destinačních organizací. - Ubytovací sektor: patří sem poskytovatelé ubytovacích služeb, od hotelových řetězců až po soukromé malé penziony apod. - Sektor turistických atrakcí: patří sem např. národní parky, kulturní či historická místa a zajímavosti, botanické zahrady, sportovní centra apod. - Doprava: letecká, lodní, železniční, automobilová a autobusová doprava, půjčovny a zprostředkovatelé půjčování vozidel. - Zprostředkovatelé cestovního ruchu: touroperátoři, cestovní kanceláře, agentury, sezónní zprostředkovatelé či agenti, organizátoři konferencí, incentivní domy, rezervační systémy a další. - Sektor destinačních organizací: např. národní turistické centrály, regionální centra, turistické asociace apod. Většina autorů zahrnuje mezi hlavní sektory působící v průmyslu cestovního ruchu také stravovací průmysl. Často se mluví o tzv. materiálně technické základně cestovního ruchu, kam jsou zahrnovány ubytovací i stravovací služby. 1.9 NABÍDKA V CESTOVNÍM RUCHU Nabídka v cestovním ruchu je reprezentována souhrnem všech komponentů nutných k realizaci účasti na cestovním ruchu a k naplnění očekávaných efektů. Předmětem nabídky jsou objekty cestovního ruchu. Nabídku v cestovním ruchu tvoří dvě základní součásti: - atraktivity cílových míst cestovního ruchu, - vybavenost míst zařízeními cestovního ruchu. Stránka 15

19 Atraktivity cílových míst cestovního ruchu, ať již dané přírodou nebo vytvořené člověkem, jsou dominantní složkou nabídky v cestovním ruchu. Tyto atraktivity vytvářejí prostředí pro cestovní ruch, určují jeho vlastnosti a determinují i schopnost toho kterého prostředí realizovat cíle cestovního ruchu a uspokojovat potřeby jeho účastníků, jakož i schopnost určitých míst se v cestovním ruchu uplatnit. Jsou reprezentovány především přírodními atraktivitami (např. terén, klimatické podmínky, vodní toky, fauna, flora atd.), kulturně historickými aktivitami (např. architektonické památky, kulturní zařízení, významná kulturní a historická místa, technické památky, lidové umění, atd.), organizovanými atraktivitami (např. filmové, hudební a divadelní festivaly, folklórní slavnosti, veletrhy a výstavy, sportovní akce, přehlídky a soutěže či jiné společenské akce, atd.) a v neposlední řadě sociálními atraktivitami (jako jsou způsob života lidí, tradice, zvyky, gastronomie, atd.). Aby atraktivity v cílových místech cestovního ruchu mohly být využity, a aby tato místa mohla vstoupit na trh cestovního ruchu, musí být dostupná a musí být vytvořeny podmínky pro pobyt v nich ve formě vybavenosti zařízeními cestovního ruchu (dopravními, stravovacími, sportovně rekreačními a dalšími). Tato zařízení pak vytvářejí materiálně technické předpoklady pro tvorbu a realizaci služeb cestovního ruchu a tím podmínky pro funkční využití rekreačního potenciálu místa cestovního ruchu daného jeho atraktivitami SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU Služby lze obecně definovat jako takové vynaložení práce, při níž nevzniká hmotný výrobek, ale užitečný efekt. Službami v cestovním ruchu jsou všechny služby, které zabezpečují potřeby vzniklé v rámci cestovního ruchu. Požadavky cestovního ruchu na služby spočívají v přizpůsobení rozsahu a struktury služeb charakteru místa cestovního ruchu a jeho funkcím; v přizpůsobení kapacity, skladby a úrovně služeb; v zajištění vzájemné kapacitní vazby služeb; v pohotovosti a pružnosti služeb; v jejich přizpůsobení časově nerovnoměrně rozložené poptávce; v prostorovém umístění. Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující nabídku služeb je sezónnost, která klade zvláštní požadavky na charakter a skladbu služeb. Stránka 16

20 Existuje velké množství klasifikací služeb v oblasti cestovního ruchu. Nejpoužívanějším členěním je členění služeb podle druhů služeb, které se podílejí na uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu. Jedná se o služby přepravní, ubytovací, stravovací, sportovně rekreační, kulturní, společensko-zábavné, lázeňské, zprostředkovatelské, informační, průvodcovské, pojišťovnické a další. Rozsah a struktura služeb v jednotlivých místech cestovního ruchu a tím i podnikatelské příležitosti budou vždy záviset na charakteru konkrétního místa, jeho atraktivitách, charakteru prostředí i na charakteru poptávky po něm POPTÁVKA V CESTOVNÍM RUCHU Poptávka v cestovním ruchu představuje projev potřeb účastníka cestovního ruchu podložený koupěschopností. Nositelem poptávky je účastník cestovního ruchu, který se cestovního ruchu účastní v zájmu reprodukce svých fyzických a duševních sil a za účelem uspokojení svých potřeb v oblasti rekreace, poznání a styku s lidmi. Charakter a rozsah poptávky je podmíněn charakterem, rozsahem a strukturou potřeb, které je možno účastí na cestovním ruchu uspokojit, a které se v poptávce odrážejí. Poptávka v cestovním ruchu tak představuje ochotu účastníků cestovního ruchu směnit určité množství peněz za služby a statky cestovního ruchu. Poptávka v cestovním ruchu v sobě zahrnuje motiv účasti; požadavky na služby a zboží a požadavky na prostředí a místo. Může vystupovat jako poptávka uspokojená, neuspokojená a potenciální SPOTŘEBA V CESTOVNÍM RUCHU Cestovní ruch je jednou z cest uspokojování potřeb lidí a tedy významnou součástí jejich spotřeby. Spotřeba účastníků cestovního ruchu je součástí individuální poptávky a představuje realizovanou poptávku. Těžiště spotřeby v cestovním ruchu je v cílových místech cestovního ruchu, rovněž však může začít již spotřebou některých služeb či zboží v místě bydliště. Nezanedbatelnou součástí spotřeby je také spotřeba při přemisťování z místa bydliště do místa cestovního ruchu. Stránka 17

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU Iva Galvasová Jan Binek Jan Holeček Kateřina Chabičovská Zdeněk Szczyrba a kolektiv GaREP, spol. s r.o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Praha 2008 Průmysl cestovního

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0030 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka. Bc. Kamila Doležalová

Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka. Bc. Kamila Doležalová Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka Bc. Kamila Doležalová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce je vytvořit projekt na podporu cestovního

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/001271 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: 18.2.2011 19.2.2011

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Jaroslav Martének

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci Bakalářská práce 2015 Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více