I N T E R N A T I O N A L S P A H O T E L

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N T E R N A T I O N A L S P A H O T E L"

Transkript

1 Exkluzivní nabídka prodeje objektu bazénu a přilehlých pozemků s jedinečným výhledem na Karlovy Vary Exclusive offer of sale of a pool object and the adjoining landplots with unique view of the Carlsbad

2 2

3 3

4 Karlovy Vary Karlovy Vary leží v západní části České republiky na soutoku řek Teplé a Ohře, přibližně 120 km od Prahy. Jsou největším a nejznámějším lázeňským městem ČR. Město bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou družinou. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16. století. Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby zachovalo jen málo budov. Většina památek pochází z 18. a 19. století, kdy město zažívalo zlaté časy. Karlovarská lázeňská léčba se postupně vyvíjí a zdokonaluje od založení Karlových Varů až dodnes. Pomáhá uzdravovat pacienty trpící především:» onemocněními zažívacího ústrojí» poruchami látkové výměny» diabetem» dnou» obezitou» paradontózou» chorobami pohybového ústrojí» nemocemi jater, slinivky, žlučníku a žlučových cest» stavy po onkologických nemocích» neurologickými onemocněními Karlovarská lázeňská terapie obsahuje mnoho ozdravných procedur. K léčbě se užívají jak staletími prověřené termální koupele a pitné kúry, tak i moderní metody jako kryoterapie, floating, laserová terapie apod. Klasickou lázeňskou léčbu i wellness si můžete vychutnat v karlovarských sanatoriích a lázeňských hotelech. Během celého roku se zde koná nespočet kulturních a sportovních akcí. Mnohé si získaly přízeň karlovarské veřejnosti i turistů. Jednou z nejoblíbenějších společenských událostí je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který každoročně láká příznivce kinematografie z celého světa. Filmy se tu ale jen nepromítají. Díky jedinečnému prostředí a architektuře byly Karlovy Vary využity pro natáčení známých filmů. Díky rozvoji lázeňství a turismu se v Karlových Varech daří a vždy dařilo i sportu. Na konci 19. století zde vzniklo dostihové závodiště. V roce 1904 bylo na kraji města otevřeno první golfové hřiště v České republice a o rok později i tenisový areál se 6 kurty. Kromě výše zmíněných nabízejí Karlovy Vary mnoho dalších sportovních aktivit. K mezinárodní proslulosti lázeňského města přispěly kromě lázní a Mezinárodního filmového festivalu ještě některé karlovarské výrobky. Při vyřčení slov Becherovka, Moser nebo Thun se mnoha lidem jako první vybaví právě Karlovy Vary. Neméně známé a oblíbené jsou i tradiční lázeňské oplatky. Přidejte se k mnoha milionům turistů, kteří už Karlovy Vary poznali! 4

5 Introducing Karlovy Vary The town of Karlovy Vary is located in the western part of the Czech Republic at the confluence of the rivers Teplá and Ohře (Eger), about 120 km from Prague. It is the largest and most famous spa town in the Czech Republic. The town was founded in the 14th century by Charles IV. According to a legend, the emperor had it built soon after the accidental discovery of thermal springs by his hunting companions. The spa enjoyed the favour of many noble families and wealthy townsmen already in the 16 th century. Due to the series of natural disasters only a few buildings from that time have survived. Most of the landmarks originate from the 18 th and 19 th century, when the town experienced its golden days. Since the town s founding the Karlsbad (Karlovy Vary) spa treatments have been gradually developing and improving to this day. The treatments help to cure the patients who are mainly suffering from:» diseases of the digestive tract» metabolic disorders» diabetes» gout» obesity» periodontitis» locomotor system diseases» diseases of liver, pancreas, gallbladder and biliary tract» conditions after oncological diseases» neurological diseases The Karlovy Vary spa therapies include many curative treatments. The treatments use both the centuries-proven thermal baths and drinking cures, as well as modern methods, such as cryotherapy, floating, laser therapy, etc. The classic spa treatments and wellness as well can be enjoyed in the Karlovy Vary sanatoriums and spa hotels. The town hosts innumerable cultural and sports events throughout the entire year. Many became popular among the Karlovy Vary public and tourists. One of the most popular social events is the Karlovy Vary International Film Festival, which every year attracts the film fans from around the world. But the films are not only screened here. Thanking to its unique environment and architecture, Karlovy Vary has been used as a shooting location for well-known films. Due to the development of balneology and tourism, the sport in Karlovy Vary (Karlsbad) has always managed to thrive. Steeplechase racetrack was established here at the end of 19 th century. In 1904 the first golf course in the Czech Republic was opened on the outskirts of the town and a year later it was a tennis complex with 6 courts. In addition to the above, Karlovy Vary also offers many other sports activities. In addition to its spa facilities and the IFF, some Karlovy Vary products have contributed to the town s international reputation also. When we mention the words Becherovka, Moser or Thun, many people first think of Karlovy Vary. Equally well-known and popular are the traditional spa wafers. Join the many millions of tourists who have already got to know Karlovy Vary! 5

6 6

7 Objekt Bazén Jedná se o konstrukčně samostatný objekt s jedinečným výhledem na Karlovy Vary. Objekt leží v blízkosti SPA HOTELU THERMAL**** a je propojený s hotelovým komplexem nadzemním průchodem se šikmým výtahem. Je vestavěn na skalnatém svahu a je složen z celkově 7 podlaží a bazénovou nádrží o rozměrech 50x16m s hloubkou od 1 m do 4,5m. Objekt byl stavěn od r a jeho kolaudace proběhla v dubnu Elektrická energie, voda a teplo jsou připojeny z technického zázemí hotelu samostatnými přípojkami. Konstrukce 3NP - 5NP je z monolitického železobetonového skeletu s maximálně prosklenou fasádou a s kačírkovými pohledovými panely, 6NP-7NP je kovová konstrukce s pohledovými kačírkovými panely, s vyzdívkou a prosklenou fasádou. Vnitřní prostory jsou štukované omítky, pohledový beton, obklady, keramická dlažba, lino a koberce. 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP technické zázemí (výměníky tepla, strojovna úpravny bazénové vody, velín, přípravna chemie, chlorovna, strojovna VZT), přepouštěcí nádrž vstupní hala do bazénu, bazénová nádrž, WC, umývárny, sprchy, snack bar se zázemím, sauna, kabina plavčíků vstupní hala, pokladna/ recepce, strojovna šikmého výtahu, šatny, sprchy, Fit-centrum a masérny. kanceláře, šatny zaměstnanců, sklady a strojovna VZT, WC strojovna VZT, zásobovací rampa, kancelář skladníka, vstup do kavárny kavárna, kuchyňka, sklady Objekt má 2 nákladní výtahy a 1 jídelní. Podlahová plocha objektu všech podlaží: m2 Pozemky objektu Bazén Parcela Výměra (m2) LV Využití Druh pozemku St. objekt zeleň ostatní plocha Bazén zastavěná plocha a nádvoří č.p zeleň ostatní plocha Celkem

8 Pool building A structurally separate building with a unique view over Karlovy Vary. The building is linked to the hotel complex via an over-ground passage with an incline elevator. It is built on a rocky slope and comprises a total of 7 storeys and a pool of dimensions 50x16m with a depth from 1m to 4.5m. Construction of the building began in 1968 and it received approval for use in April Electricity, water and heat have separate connections to the hotel s building services. The 3 rd -5 th level is built using a monolithic reinforced concrete frame with a maximum use of glazed façade and decorative roughcast panels. The 6 th -7 th level has a metal structure with decorative roughcast panels with lining and glazed façade. The interior rooms are plastered and use decorative concrete, wall tiles, ceramic floor tiles, linoleum and carpeting. L1-L2 building services (heat exchangers, pool water treatment room, control room, chemicals preparation room, chlorine room, air conditioning room), overflow tank L3 entrance hall to pool, pool, toilet, washrooms, showers, snack bar and back facilities, sauna, life guard cabin L4 entrance hall, ticket office/reception, incline elevator machine room, changing rooms, showers, fitness centre and massage rooms. L5 offices, employee changing rooms, stores and air-conditioning technical room, toilet L6 air conditioning technical room, supplies ramp, storekeeper office, entrance to café L7 café, kitchen, stores The building has 2 goods elevators and 1 dumbwaiter. Building floor area for all storeys: m2 Pool building land lots Land lot Area (m2) Title Use Land type Building number greenery other land Pool built-up area and courtyard greenery other land Total

9 9

10 I N T E R N A T I O N A L S P A H O T E L 10

11 11

12 Vyjádření stavebího úřadu města Karlovy Vary k možnostem využití pozemku Optimální budoucí využití: Senior house nebo bytové domy situované v blízkosti hotelu s balneocentrem, možnost využití lázeňských procedur. Území smíšené lázeňské je určeno pro lázeňství a bydlení. V tomto území je přípustné umisťovat: a. lázeňská zařízení všeho druhu b. obytné domy c. kulturní, církevní a zdravotnická zařízení d. zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat: a. zařízení drobné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území b. sportovní a sociální zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území c. zařízení školství, vědy a výzkumu sloužící lázeňství d. ze zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály Plochy zeleně jsou podrobněji rozděleny na: a. parky b. ostatní veřejnou zeleň c. svahovou a ochrannou zeleň d. hřbitovy e. hřiště f. zahradnictví g. ostatní nelesní zeleň Plochy zeleně je přípustné využívat jen ve shodě s jejich podrobnějším určením. Limity prostorového využití Pro území smíšené lázeňské jsou stanoveny tyto limity: Funkční území Maximální % zastavění pozemku Minimální % ozelenění pozemku Koeficient podlažní plochy Koeficient obest. prostoru Maximální podlažnost SI ,6 4 Další omezení a limity, které se vyskytují v zájmovém území:» ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů I. stupně IB.,» ochranné pásmo letiště s výškovým omezením staveb,» městská památková zóna,» vnitřní území lázeňského místa {viz Nařízení vlády č. 321/2012 Sb., o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary). 12

13 Statement of the Building authority of the city Karlovy Vary to possibility of land use Optimal future utilization: Senior house or block of flats situated next to the hotel with balneotherapy, possibility of using spa treatment. According to Generally binding Decree no. 1/2000 on binding parts of the Land Use Plan as amended, the functional use and construction of this location means: Mixed spa territory is designed for spas and accommodation. You can locate in this territory: a. spa facilities of all kinds b. residential buildings c. cultural, religious and medical facilities d. facilities for retail, public accommodation and catering You can conditionally locate in this territory: a. small manufacturing and services facilities for serving the territory b. sports and social facilities serving the territory c. education, science and research facilities serving balneology d. the only entertainment facilities can be casinos and dance halls Areas of greenery are further divided into: a. parks b. other public greenery c. slope and protective greenery d. cemeteries e. play areas f. horticulture g. other non-wood greenery Areas of greenery can be used only in accordance with their further division. Limits to spatial utilisation For mixed spa territory, the following limits are designated: Functional territory Maximum % built-up area of land Minimum % greenery on land Floor area ratio Enclosed space ratio Maximum floors SI ,6 4 Additional restrictions and limits which apply to the territory in question:» natural medicinal resources protection zone Level I, IB,» airport protection zone with building height restrictions,» urban reservation zone,» internal territory of a spa site (see Government Regulation no. 321/2012 Coll. on determining the Karlovy Vary spa site and the Spa City of Karlovy Vary Statute). 13

14 14

15 Prodej nemovitostí se uskuteční formou veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku v létě Bližší informace poskytne zástupce společnosti THERMAL-F, a.s. Rudolf Mašata, tel: mob: , Sale of property will take place by the way of competition of tenders for the best offer in the summer For more information contact please representative of THERMAL-F, a.s. Rudolf Mašata, tel: mob: , SPA HOTEL THERMAL THERMAL-F, a.s. I. P. Pavlova 2001/ Karlovy Vary General manager Rudolf Mašata

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

CPICityCenter. Ústí nad Labem

CPICityCenter. Ústí nad Labem CPICityCenter Ústí nad Labem Ústecký kraj disponuje výhodnou polohou u hranic s Německem a současně dobrou vzdáleností od hlavního města Prahy. Region s průmyslovou tradicí, pestrou a zachovalou krajinou,

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Exkluzivně nabízíme k prodeji slunný mezonetový byt. Jedná

Více

Bydlení s nadhledem Living with perspective

Bydlení s nadhledem Living with perspective Bydlení s nadhledem Living with perspective O projektu About the project O projektu Panorama Pražačka je výjimečný rezidenční projekt společnosti CTR group. Nachází se v prémiové pražské lokalitě Pražačka,

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Mapa města / City map 1:2 500 ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Obsah/ Table of contents

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

REZIDENCE SACRE COEUR

REZIDENCE SACRE COEUR RZIDC ACR COUR xkluzivita lokality I bezpečnost I design & kvalita I pohodlí I dětská hřiště I služby I BZPČOTÍ kamerový systém I výhledy o projektu about the project mimořádné místo pro život V lokalitě

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

V centru pozornosti The Centre of Attention

V centru pozornosti The Centre of Attention V centru pozornosti The Centre of Attention Havlíčkova Plaza shopping & offi ce center Havlíčkova Plaza shopping & office center Obsah Content Popis projektu / About the project... 5 Lokalita / Location...

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Reference References 1/1

Reference References 1/1 Reference References 1/1 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING

ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST / THERMAL INSULATION, PLANNING Trigema Building a.s. se již více než 15 let věnuje

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

In rivers, the water that you touch is the last of what has passed and the first of that which comes; so with present time.

In rivers, the water that you touch is the last of what has passed and the first of that which comes; so with present time. PRAGUE In rivers, the water that you touch is the last of what has passed and the first of that which comes; so with present time. Leonardo da Vinci V HLAVNÍ ROLI PRAŽSKÝ PŘÍSTAV PRAGUE MARINA IN A LEADING

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany INVESTOR PRAHA -Modřany Prostory pro vaši firmu Space for Your Company MULTIFUNKČNÍ AREÁL Kanceláře DVAN je mimořádně vhodný jako klidné místo pro kanceláře. Standard vybavení zahrnuje vzduchotechniku

Více

brandboxx praha fashion trade center english česky

brandboxx praha fashion trade center english česky brandboxx praha fashion trade center english česky contents Contents All You Need To Know About Us...1 The Concept...1 The Market...2 The Location...3 The Building...4 Floorplans...4 Showrooms...5 Promotion...5

Více

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Architektura, urbanismus a energetický koncept Plán domu a jeho konstrukční skladby Ekologicky šetrné vybavení a provoz Kritéria, jestli je nějaký dům ekologický, bývala

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více