Plán práce. školní rok Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, Nové Město na Moravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, Nové Město na Moravě Plán práce školní rok Dne: Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila dne:

2 I. Výchova a vzdělávání Plán práce Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci, výstupy dle ŠVP pro ZV v ročníku. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Zaměřit se na oblasti: 1. Zdraví Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků dle možností, mimo budovu školy. Budeme pokračovat v projektu Ovoce do škol, navážeme na velmi dobrou spolupráci s a.s. Laktea. Mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. Pozornost věnovat hlavně estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících. Při objednávkách nábytku a při plánování rozpočtu přidělovat prostředky na modernizaci tříd, interaktivní výuka v MŠ. Koncepce rozvoje školy podporuje aktivní spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči a vede k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy. Vytváří vhodné podmínky pro veškerou výuku a učení, vede děti ke zdravému způsobu života i k odpovědnosti za své zdraví. Snaha o vytváření optimálních podmínek pro prevenci sociálně patologických jevů. Spolupracujeme se Sdružením NMnM, klademe důraz na preventivní program. Realizace projektu Zdravé zuby. V rámci realizace ŠVP je třeba věnovat trvalou pozornost tématům dopravní výchovy a úkolům, které vyplývají z národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Důraz klademe též na výuku první pomoci. Trvalou pozornost je třeba věnovat vzdělávání učitelů v této oblasti. Organizujeme besedy s dopravní tématikou, praktické zkušenosti získáváme na dopravním hřišti v Novém městě na Moravě. 2. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Pracovat podle Pravidel pro hodnocení žáků školy, ověřit jejich účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. 2

3 Plán práce Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. 3. Oblast sociální, životních hodnot Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, s policií. K primární prevenci šikanování patří práce se sociálním klimatem či atmosférou tříd a školy. Základem je monitoring a screening vztahů ve školním kolektivu a práce s jeho výsledky. Cílem je vytváření dobré školní atmosféry a rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi ve škole. Škola má zpracovaný Preventivní program, který má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole a mimo školu. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich mimo vyučovací aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování. II. Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že "činnost školy je služba veřejnosti, žák je náš zákazník". Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či zaostávajících. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědna přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. 3

4 III. Oblast řízení Plán práce Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků, práce se ŠVP pro ZV v 1., a 5. ročníku. Součástí kontrolního systému bude i kontrola způsobu klasifikace ověřováním názorů žáků a rodičů vnější evaluace. IV. Obsazení funkcí na škole, počet tříd, pedagogických a provozních pracovníků Počet tříd: 2 Počet žáků: 36 Počet žáků ŠD: 25 Počet žáků MŠ: 25 ředitelka ZŠ, TU v I. třídě učitelka ZŠ, TU ve II. třídě učitelka ZŠ, učí VV, PČ, TV, vychovatelka ŠD školnice,topič učitelka MD. učitelka MD učitelka MŠ učitelka MŠ Kuchařka Pomocná kuchařka VŠJ II. třída 5. ročník 6 žáků 2. ročník 5 žáků 1. ročník 5 žáků celkem 16 žáků I. třída 4. ročník 11 žáků 3. ročník 9 žáků celkem 20 žáků PaedDr. Iva Jinková Mgr. Dagmar Trödlerová Jana Zástěrová Jana Zástěrová Irena Stará Mgr. Marcela Novotná Mgr. P. Cahová DiS. Marie Peňázová Marcela Bártová Zlatuše Bártková Irena Stará Katuše Ondráčková Třídy a jejich umístění včetně ostatních místností Přízemí herna ŠD, šatna, kuchyně, jídelna, chodba, třída MŠ 1.poschodí I. a II. třída, ředitelna, kabinet, sklad školních potřeb, WC pro ZŠ, odpočinková místnost MŠ, WC pro MŠ, pracovna MŠ 2. poschodí půda 4

5 Plán práce V. Provozní funkce ve škole Kabinet školních pomůcek Učitelská knihovna Žákovská knihovna Evidence šk. potřeb a učebnic Bezpečnostní a požární technik řed. I Jinková řed. I. Jinková uč. J. Zástěrová řed. I. Jinková řed. I. Jinková, M. Peňázová VI. Úkoly pro školní rok Upevňování kladných vlastností žáků a jejich prověřování při styku s veřejností: kamarádství mezi žáky a dětmi MŠ, chování na veřejnosti zdravení, ochota, péče o životní prostředí, pozornost ke starším lidem cestování, péče o hodnoty obce zastávky. Zaměření mimoškolní činnosti na kulturu: účast na divadelních představeních, nácvik kulturních programů pro rodiče a občany, Vítání občánků. Zvyšování tělesné zdatnosti: plavecký výcvik pravidelná výuka. Lyžování, soutěže mezi žáky šplh, běh apod., dopravní výcvik kolo. Získání základních zdravotních vědomostí. Využití PC techniky ve výuce, rozšiřování znalostí na počítači / správce, administrátor, PC gramotnost na školách/, využití výukového softwaru, využití dataprojektoru, IAT. Zvyšování gramotnosti při práci s interaktivními tabulemi, vyučující i žáci. Vyhlášení celoroční soutěže: XIV. ročník Environmentální výchova dětí Celoroční soutěž na téma: Hrej si a přemýšlej! 5

6 Plán práce VII. Spolupráce 1. OÚ Radňovice a rodiče: úprava prostorů v okolí školy pomoc na školní zahradě, úkol trvalý Vítání občánků sázení stromků 2. MŠ Radňovice: společné akce během školního roku hry, besídky, divadelní představení, sportovní hry využití školních pomůcek vzájemná návštěva dětí ve třídách netradiční zápis dětí do 1. ročníku Vánoce - dílna program ke Dni dětí dle uvážení společné pasování předškoláků a školáků 3. Rada školy: schválení plánu práce, hospodaření školy, akce školy, výroční zpráva, ŠVP 4. Myslivecké sdružení Zátoky: Sběr kaštanů 5. Okolní školy ZŠ Slavkovice, Křídla Sportovní utkání, divadelní představení 6. Byliny Mikeš sběr pomerančové a citrónové kůry, byliny 7.Geom Dolní Rožínka nebo ODAS ZR sběr papíru víčka Pet 6

7 VIII. Plánování pedagogických rad Plán práce Srpen: Listopad: Leden: Duben: Červen: rozvrhy hodin školní potřeby zajištění provozních funkcí zajištění zahájení školního roku organizační záležitosti příprava pro Radu školy školení BOZP příprava cvičení v přírodě akce pro žáky plnění daných úkolů žáky klasifikace příprava SRPŠ klasifikace vztahy mezi žáky spolupráce s rodiči příprava zápisu spolupráce s OÚ zajištění akcí pro OÚ Vítání občánků příprava SRPŠ klasifikace hodnocení školního roku akce pro děti v závěru roku zajištění školy o prázdninách bezpečnost Zodpovídá: ředitelka školy 7

8 IX. Kontrolní činnost Září: Plán práce matematika třídní dokumentace estetika třídy, výzdoba chodeb, školní zahrada plány školy dle jednotlivých předmětů IVP pro žáky se SPU Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: český jazyk aktivita žáků péče o školní potřeby, pomůcky náplň práce v družině prvouka využití školních pomůcek, názornost prověřování vědomostí, dovedností a návyků žáků správnost a úplnost vedení dokumentace školy prevence negativních jevů tělesná výchova cvičební úbory zajištění bezpečnosti při provádění cviků kázeň ochrana osobních údajů žáků a zaměstnanců výtvarná výchova estetika výtvarných prací činnost družiny vnější evaluace ze strany rodičů pro žáky ZŠ vlastivěda prověrka vědomostí a dovedností žáků přírodověda kázeň žáků názornost naplňování dlouhodobé koncepce školy a ročního plánu práce školy prevence negativních jevů hudební výchova úroveň hudební výchovy využití pomůcek činnost družiny pracovní vyučování bezpečnost práce další vzdělávání pedagogických pracovníků testování NIQES 5. ročník český jazyk úroveň čtení prověrky vědomostí 8

9 Plán práce X. Plán akcí pro děti Září: zahájení školního roku, předání pamětních listů, školení bezpečnosti žáků ve škole, seznámení se školním řádem, výpis do ŽK cvičení v přírodě výzdoba školy, ŠD nabídka zaměření vyhlášení celoroční soutěže Hrej si a přemýšlej! naplňování environmentální výchovy hrací karty, pravidla celoroční soutěže výcvik psů, kynologická beseda Říjen listopad: podzimní úklid na školní zahradě pouštění draků (ŠD) a výroba draka příprava na vánoční dílnu sběr šípků, pomerančové a citrónové kůry, kaštany - expedice divadelní představení dle programové nabídky prevence negativních jevů, Sdružení NMnM spaní ve škole Čteme dětem, spolupráce s rodiči Prosinec: Mikulášská nadílka příprava dárků sportovní zimní turnaj / ZŠ Slavkovice / návštěva filmového představení soutěž ve stolních hrách divadelní představení ZR dle nabídky Leden únor: párkové závody zápis do 1. ročníku vysvědčení - výpis turnaj ve florbale karneval Sci-fi kino filmové představení Březen jarní prázdniny Duben: úklid okolí školy a školní zahrady dopravní soutěž, zručnost na kole účast ve výtvarné soutěži Květen: Den matek Besídka (ZŠ a MŠ) Vítání občánků soutěž ve šplhu, běhu turnaj v přehazované, vybíjené / ZŠ Slavkovice/ 9

10 Plán práce Červen: Den dětí návštěva filmového představení školní vaření sportovní dopoledne se žáky ZŠ Slavkovice, branný závod cvičení v přírodě ukončení docházky dětí do ZŠ, předání dárků dětem, pasování školáků vyhodnocení celoroční soutěže školní výlet Dle potřeby zajistíme krátký kulturní program na různé akce v obci. Žáci jsou vedeni náplní a činnostmi k ochraně svého životního prostředí, snažíme se, v dětech pěstovali cit pro okolí a přírodu a zároveň je vést ke sportovní aktivitě výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. V průběhu celého školního roku probíhá sběr kaštanů, šípků, pomerančové a citrónové kůry, bylin, papíru. XI. Činnost ŠD ŠD nabízí tyto aktivity pro děti: Sportovní kroužek Výtvarný kroužek, keramika Počítačový kroužek Dramatický kroužek Cvička dyslektický kroužek Sůvičky Angličtina Žáci dodržují pitný režim, vaření čaje. 10

11 XII. Organizace školního roku 2014/2015 Plán práce Č. j.: MSMT18448/2013 Dne 21. května 2013 Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

P r o v á d ě c í p l á n

P r o v á d ě c í p l á n Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 P r o v á d ě c í p l á n 2015/2016 ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 Míkova 64 391 56 Tábor-Měšice Tel.: 381 253 340, 774 741 187 e-mail: zs.mesice@volny.cz

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více