Učební plán a koncepce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební plán a koncepce školy"

Transkript

1 Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j Předmět ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník.ročník Český jazyk Angličtina Matematika Informatika 4 Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Nepovinné předměty Týdenní dotace Organizace vyučování 2011 / 2012 I. třída 1.ročník, třídní učitelka Mgr.Zdeňka Piknová II. třída 2. ročník, třídní učitelka Mgr.Jana Dvořáková III. třída 3. ročník, třídní učitelka Milena Vršecká IV. třída 4. a.roč., třídní učitelka Irena Zemanová bez třídnictví Mgr.Zuzana Najvárková Mgr.Lenka Šťovíčková Jana Hrdličková (asistent pedagoga 3.r.)

2 Školní družina : vychovatelka Květoslava Imrichová Výchovněvzdělávací činnost ve školní družině probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Provoz školní družiny se řídí Vnitřním řádem školní družiny. Úplatu za zájmové vzdělávání stanovuje vnitřní směrnice školy. Rozvrh vyučovacích hodin : 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina Škola se otevírá v 7.40 hod. Konzultační dny učitelů (vždy po domluvě) Jana Dvořáková středa hod. Zuzana Najvárková čtvrtek hod. Zdeňka Piknová středa hod. Milena Vršecká pátek hod. Irena Zemanová pátek hod. Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2011 / 2012 organizovaných školou. Pondělí Kroužek objevovatelů Angličtina Úterý Sportovní hry Taneční Středa Keramika Logopedická cvičení Čtvrtek Pohybovědramatický Tělovýchovný Karate Žákovská knihovna úterý a čtvrtek Zdravotní druhé pololetí příprava na soutěž

3 Projektové vyučování projektové dny SPORTUJEME PRO ZDRAVÍ ZDRAVÍ A PRVNÍ POMOC JAK SE MĚNÍ ROK ROČNÍ OBDOBÍ DEN KNIHY DOPRAVA A BEZPEČNOST DEN ZEMĚ TURISTICKOBRANNÝ DEN DĚTI SLAVÍ SVÁTEK září během roku během roku březen dubenkvěten dubenkvěten během roku červen třídní projekty DEN PRO TEBE projekt s vybraným námětem, které budou součástí výchovněvzdělávacích činností v průběhu školního roku DĚLÁNÍ pracovní a výtvarné činnosti, výzdoba interiéru školy, rukodělné činnosti, výroba dárků HRAJEME SI příprava na veřejné vystoupení žáků, nácvik pohádek, hudebněpohybové činnosti, literárněhudební pásma JEDNA KNIHA TÝDNĚ v hodinách čtení a literární výchovy se seznámí žáci s novými knihami ČÍM VYNIKÁM v třídním kolektivu zorganizují TU, s nejzajímavějšími zálibami budou seznámeni všichni žáci ve školním časopisu a na společném shromáždění žáků VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM výlety do blízkého okolí, exkurze Koncepce Základní školy a Mateřské školy v Úhonicích Prioritami naší výchovně vzdělávací práce jsou: Dodržování pravidel slušného chování Schopnost komunikace, samostatného myšlení, tvořivosti, spolupráce Rozvoj potřeby zodpovědnosti za svou práci Práce s informacemi, efektivní využívání moderní informační a komunikační techniky Učení pro život Prevence ubránění se negativním vlivům Společné aktivity = společné zážitky Prezentace výsledků na veřejnosti Úkoly jednotlivých oblastí činnosti školy: 1. Výchovně vzdělávací proces V průběhu školního roku budeme v rámci projektu EU peníze školám vytvářet výukové materiály do zvolených předmětů. Doplníme vybavenost školy zbývajícími pomůckami z Peněz EU. Optimálně využívat peníze EU z projektu Peníze školám Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Podporovat tvorbu vlastních projektů a výukových materiálů sad pro jednotlivé předměty. Využívat peněžních prostředků na další vzdělávání ped. Pracovníků.

4 V oblasti výchovně vzdělávacího procesu se zaměříme na následující úkoly: rozvoj čtenářské, matematické, jazykové, informační a sociální gramotnosti výchovu zdravého žáka odpovědného za vlastní chování a způsob života vést žáky k odpovědnosti za své výsledky a chování ve škole pracovat v duchu ŠVP vhodně motivovat žáky maximálně využívat pořízeného vybavení ICT pro výuku v jednotlivých předmětech dbát na přátelské vztahy ve třídách, pěstovat pocit sounáležitosti ke třídě a škole předcházet projevům nekázně, šikany vést žáky k tomu, aby na veřejnosti nesnižovali prestiž školy spolupráce s rodiči 2. Klima školy Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů, na bezpečnost. Dále na vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí. Vytvářet podmínky pro spolupráci s okolními školami. 3. Vzdělávací program Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV maximálně využívat nově pořízenou techniku, získávat, předávat si a zavádět nové metody práce zaměřit se na zpětnou vazbu plněných úkolů 4. Mimotřídní a zájmová činnost Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na: práci školní družiny prohloubení především výchov výtvarné,hudební,etické na rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií (PC) a sportu zvládnutí plaveckého výcviku tak, aby každý žák školy byl v. ročníku dobrým plavcem organizaci zájmových kroužků společné akce okolních škol pravidelné celoroční akce Příprava talentovaných žáků: Objevovat a rozvíjet talent žáků. Systematicky a odpovědně připravovat žáky na olympiády a soutěže * Práce s integrovanými žáky se SPU Integrovaným žákům budeme věnovat patřičnou péči. I nadále budeme úzce spolupracovat s OPPP. S integrovanými žáky bude pracovat J.Hrdličková Výrazné výchovné problémy budeme řešit s rodiči žáků. * Činnost žákovského parlamentu Ředitelka školy bude svolávat pravidelně schůzky členů Školního žákovského parlamentu. Vtáhnutím žáků do problémů chodu školy povedeme žáky k odpovědnějšímu zacházení se školním majetkem.

5 Pravidelné celoškolní akce : Sběr papíru (říjen, duben) Sportovní olympiáda ( září) Matematický klokan Přírodovědný klokan Testy Kalibro Žákovská knihovna Vánoční dílničky Výstavka žákovských prací Den otevřených dveří Kuličkový král (březen) Velikonoční dílničky(duben) Akce ke Dni Země (duben) Branný den Ochrana člověka za mimořádných situací Divadelní představení v Praze a na Kladně Turnaje v míčových hrách Projektové dny Plavecký výcvik plavecká škola v Kladně Projekt Ovoce do škol Projekt Školní mléko Škola v přírodě Pobyt žáků v Londýně. Personalistika Nadále usilovat o příjemnou pracovní atmosféru, o udržování důstojných kolegiálních vztahů. Umožňování dalšího odborného růstu zaměstnanců. plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Delegování zodpovědnosti, spolurozhodování,, podpora tvořivosti učitelů, Předcházení konfliktům,řešení případných konfliktů ihned, adresně 6. Ekonomika a materiální vybavení Dokončit vybavení učebny z prostředků Peníze EU Průběžná obnova školních pomůcek a učebnic Využívat audiovizuální techniku Pokračovat ve výměně nábytku V úpravě venkovního prostředí postupovat podle Zprávy z prověrky BOZP 7. Spolupráce školy s rodiči a veřejností Usilovat o co nejužší spolupráci s rodiči. Vést je k uvědomění si pocitu zodpovědnosti za chování svých dětí nejen ve škole, ale i na veřejnosti.předcházet tak nevhodným projevům žáků (např., vulgární výrazy, agresivita,..) Společná informační třídní schůzka na počátku školního roku, poté informativní třídní schůzky typu žák učitel rodič Důsledná příprava třídních schůzek rodičů Individuální konzultace Dny otevřených dveří Vytipovat zástupce z každé třídy, zapojení do akcí školy Úzká spolupráce s Radou školy a zástupci z řad rodičů, ( ředitelka se na pozvání zúčastňuje jednání, vysvětluje předkládané materiály, Výstava prací žáků

6 Prezentace školy na veřejnosti akademie, vystoupení pro rodiče Zprávy v místním časopise Úhonický zpravodaj Vydávání školního časopisu Úhonická sovička Kontrolní činnost sledované oblasti Výuka podle ŠVP Hospitační činnost Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce Dodržování časových a tematických plánů Prověřování vědomostí, dovedností a návyků žáků Plnění úkolů čtenářské, matematické a finanční gramotnosti Správnost a úplnost vedení dokumentace školy Ochrana osobních údajů žáků a zaměstnanců Naplňování dlouhodobé koncepce školy a ročního plánu práce školy Režim školy, dodržování školního řádu Estetičnost prostředí školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Činnost metodických orgánů Výchovná práce pedagogických pracovníků, prevence negativních jevů Využívání ICT techniky a učebních pomůcek 9.Spolupráce se zřizovatelem a ostatními subjekty Spolupráce s OÚ Úhonice je na dobré úrovni udržet ji a společně hledat nové možnosti vzájemné komunikace a spolupráce Spolupráce s MŠ, která je součástí školy pokračovat v započatých aktivitách, rozvíjet je, nacházet nové možnosti vzájemné návštěvy dětí ZŠ i MŠ, spolupráce před zápisem do 1. třídy Dny otevřených dveří besedy s rodiči a odborníky, návštěva rodičů ve škole v době vyučování, přípravka pro předškoláky = Školička nanečisto Využívat v maximální míře všech možností prezentace výsledků a činnosti školy webové stránky, Úhonický zpravodaj, školní časopis Úhonická sovička, prostory školy, výstavy, veřejná vystoupení žáků Spolupráce rodičů na akcích školy Úhonice Jana Dvořáková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více