Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o"

Transkript

1 Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková , INF MHMP + informatici MČ Cíle a přínosy projektu Cíle Zpracování návrhů dvou dokumentů 1. Informační strategie hl. m. Prahy 2. Informační strategie Magistrátu hl. m. Prahy Dle standardů ISVS vydaných MIČR Časový horizont strategií je do roku 2010 Očekávání zadavatele KPMG poskytne know-how a tým odborníků. Budou použity standardní metodiky a ověřené postupy pro strategické řízení ICT. Budou zohledněna všechna specifika informatiky v hl. m. Praze a IS Magistrátu hl.m.prahy. Odbor informatiky získá know-how pro aktualizaci a implementaci vytvořených strategií KPMG Česká republika, s.r.o 2

2 Obsah a výstupy projektu FázeI FázeII FázeIII Poznání současného stavu a vizí organizace Stanovení IT strategie Stanovení postupu 0 1 Vize a strategické směřování Požadavky ze strategie, stanovené cíle Vztahy a prostředí organizace Architektura hlavních procesů organizace Potřeby zákazníků IT / uživatelů IT Požadované schopnosti Role IT Posouzení připravenosti IT 2 Analýza a posouzení stavu IT Finanční ukazatele Způsob řízení Portfolio aplikací Uživatelé Infrastruktura Definice rozsahu IT strategie, plánování a řízení 3 Budoucí architektura organizace i IT - Celková architektura - IT vizeaprincipy - Informační architektura - Aplikační architektura - Architektura IT infrastruktury 4 Organizace IT - Kultura IT - Organizační principy - Struktura vedení - Znalosti a kompetence - Možnosti získání zdrojů 5 IT Plán Alternativy postupů Investiční priority Projekty a termíny Zdroje a náklady Organizační zajištění Metodologie Řízení změn Výsledky srovnání Benchmarky Rychlé rady na zlepšení Výsledky SWOT, BSC pro IT 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 3 Obsah a výstupy projektu 1. Návrh Informační strategie hl. m. Prahy 2. Návrh Informační strategie Magistrátu hl. m. Prahy 3. Přílohy Výsledky analýz (SWOT, BSC pro IT, benchmarky ) Dílčí a celkové koncepční architektonické návrhy Kalkulace Formy Elektronické verze brožury/dokumentu (MS Word, PDF) Elektronické verze prezentace (MS Powerpoint) Elektronické verze webové prezentace 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 4

3 Plánovaný průběh projektu Fáze I WS I Fáze II WS II Fáze III WS III Oponentura výstupů 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 5 K čemu jsou určeny výstupy Informační strategie hl.m. Prahy Definuje vize a poslání informatiky a ICT v hl.m. Praze do roku Deklaruje základní principy, podle kterých bude informatika v následujícím období organizována, provozována, rozvíjena a financována. Určí hlavní cíle, akční plán na jejich dodržení a časový rámec plnění hlavních milníků. Deklaruje odhodlání zajistit zdroje pro realizaci akčního plánu KPMG Česká republika, s.r.o 6

4 K čemu jsou určeny výstupy Informační strategie Magistrátu hl.m.prahy Je strategický plánovací a řídící dokument Navazuje na Informační strategii hl.m.prahy a rozpracovává a konkretizuje některé její části. Je používána vedoucími pracovníky magistrátu a zejména ředitelem odboru informatiky při plánování a strategickém řízení ICT. Vytvoření strategie vyžaduje aktivní účast a podporu nejvyššího vedení města a magistrátu, ale také všech složek operačního řízení (ředitelů sekcí, odborů a vedoucích oddělení) KPMG Česká republika, s.r.o 7 Očekávané přínosy projektu pro informatiku hl. m. Prahy Tento projekt otevírá informatikům Prahy příležitost ovlivnit Informační strategii hl. m. Prahy a zohlednit v ní realitu a předpokládaný rozvoj informatiky m.č. hl.m. Prahy. Projekt Informační strategie MHMP může být příkladem pro vytvoření/revize informačních strategií m.č. hl. m. Prahy, které by měly být v souladu s Informační strategií hl. m. Prahy KPMG Česká republika, s.r.o 8

5 Očekávaná součinnost informatiků hl. m. Prahy Poskytnutí informací o současném stavu, organizaci a aktuálně řešených problémech informatiky hl.m. Prahy. SWOT analýza informatiky hl. m. Prahy Podněty pro stanovení základních principů, podle kterých bude informatika v následujícím období organizována, provozována, rozvíjena a financována. Podněty pro stanovení hlavních cílů, formulování akčního plánu na jejich dodržení a stanovení časového rámec plnění hlavních milníků. Provádění oponentury všech výstupů Informační strategie hl. m. Prahy (dílčích i finálních) a zpracování připomínek KPMG Česká republika, s.r.o 9 Co jsme dosud udělali Zahájení projektu Fáze I - Analýza současného stavu Sběr a analýza dokumentace Schůzky Schůzky s pracovníky odboru informatiky a vedoucími pracovníky odboru a sekce vnitřních služeb Schůzky s městskými informatiky na kolegiu informatiků Schůzky s ředitelem MHMP Schůzky s vedoucími pracovníky klíčových organizačních jednotek Magistrátu Schůzka s ředitelem příspěvkové organizace města IMIP Vyhodnocení získaných informací (SWOT ) Fáze II Stanovení IT strategie Návrh cílů v IT strategii 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 10

6 Prostředí hl. města Prahy Čím jsou definovány vztahy mezi Magistrátem a MČ Seznam základních legislativy Zákon o hlavním městě Praze Statut hlavního města Prahy a jeho přílohy č. 5 a 12 Ostatní legislativa Usnesení Zastupitelstva hl.města Prahy Usnesení Rady hl.města Prahy 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 12

7 Externí vztahy Občané Podniky a komerční sféra Úřady a organizace v zahraničí Investoři Orgány EU hlavní město Praha Dodavatelé a odběratelé služeb města Města zemí CEE Vláda ČR Ústřední orgány ČR Města, obce a kraje ČR Organizace a zařízení hl. města Prahy Úřady městských částí Prahy Organizace a zařízení MČ Úřady a organizace 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 13 Role IT Hlavní role odboru IT je poskytování služeb zákazníkům(uživatelům) na základě jejich potřeb Základní rozdělení uživatelů IT Interní (pracovníci úřadů, subjektů hl.města Prahy) Externí (obyvatelé, firmy,...) Prostředky IT přispívají k efektivnímu vykonávání pracovních činností (interní uživatelé) a umožňují přístup k informacím a službám (externí uživatelé) IT představuje podpůrný podnikatelský proces MHMP, ÚMČ a dalších zřizovaných subjektů U některých subjektů je IT naopak klíčovým procesem (např. IMIP) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 14

8 Role informatiky Statut hlavního města Prahy Magistrát hl.města Prahy zpracovává zpravidla na čtyřleté období koncepci rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. města Prahy a MČ, jejíž součástí jsou i bezpečnostní standardy v oblasti informatiky. Při zpracování koncepce Magistrát hl.města Prahy spolupracuje s úřady MČ. Magistrát hl.města Prahy zajišťuje údržbu, provoz a rozvoj centrálních technologických prostředků sloužících k přenosu informací. Magistrát hl.města Prahy zajišťuje technologicky a organizačně shromažďování, údržbu, aktualizaci a zpřístupnění celoměstsky významných dat stanovených v příloze č. 5 této vyhlášky. Úřady městských částí jsou povinny provozovat, udržovat a rozvíjet jim svěřené části technologických prostředků uvedených v odstavci 1. Úřady městských částí jsou povinny prostřednictvím centrálních technologických prostředků systematicky shromažďovat, udržovat, aktualizovat a zpřístupňovat celoměstsky významná data uvedená v odstavci 2 způsobem uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky. Orgány hlavního města Prahy a městských částí jsou povinny dodržovat standardy v oblasti informatiky, uvedené v příloze č. 12 této vyhlášky. Standardy vycházejí ze Standardů státního informačního systému České republiky KPMG Česká republika, s.r.o 15 Role informatiky Zákon o hlavním městě Praze Zastupitelstvo hl. města Prahy je vyhrazeno schvalovat po projednání s MČ koncepci rozvoje IS pro potřeby hl.města Prahy a MČ Magistrát hl. města Prahy zabezpečuje výstavbu a provoz IS Magistrátu a úřadů MČ kompatibilního s IS správních úřadů Programové prohlášení Informatika se musí stát nejvýznamnějším racionalizačním prvkem pro: Kvalifikované rozhodování vedoucích činitelů města Efektivní výkon funkce úřadů a organizací městské správy Komunikaci městské správy s dalšími subjekty veřejné správy, zejména centrálními úřady Zjednodušení styku občanů a ekonomických subjektů při vyřizování jejich záležitostí Dobrou orientaci a informovanost hostů a návštěvníků Prahy 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 16

9 Role informatiky Programové prohlášení Rada HMP chce podporovat další rozvoj komunikační infrastruktury města, koordinovaný rozvoj technických i programových prostředků informatiky, rozvoj ucelených IS úřadů a organizací města a vytvořit podmínky pro postupné vytváření celoměstského IS Rada HMP bude podporovat další vytváření celoměstsky významných datových celků Rada HMP má zájem využívat informační technologie, zejména Internet k rozšíření elektornicky přístupných informací o činnosti MHMP a volených orgánů města Pro zjednodušení kontaktu občanů a ekonomických subjektů s městskou správou hodlá rada zvýšit počet elektronicky vystavovaných formulářů a zabezpečit jejich elektronický příjem Rada chce posílit sdílení a výměnu zkušeností s budováním otevřené informační společnosti s ostatními kraji a městy v ČR i v Evropě Rada HPM zajistí rozvoj a provoz IS o životním prostředí v Praze 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 17 Role informatiky Požadavky a podněty na informatiku vyplývají rovněž z: Strategický plán hlavního města Prahy Standardy ISVS Státní informační politika Klíčové zákony Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů č.365/2000 Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Zákon o elektronickém podpisu č.227/2000 Zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů č. 101/2000 Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů č. 148/1998 Akční plán eeurope KPMG Česká republika, s.r.o 18

10 Personální zajištění informatiky ve městě Odbor informatiky na Magistrátu hl. m. Prahy Odbory informatiky na úřadech MČ (zejména Praha 1-22), členění odborů informatiky na jednotlivých MČ se liší Přehled významných pracovišť informatiky v organizacích HMP Digitální mapy - Institut městské informatiky hl. m. Prahy (IMIP) Doprava - ROPID, Dopravní podnik HMP, Ústav dopravního inženýrství HMP, Technická správa komunikací (TSK) Informace - Pražská informační služba (PIS) Útvar rozvoje města (ÚRM) Další 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 19 Analýza výdajů na IT Ukazatel Gartner Group MHMP 2003 ÚMČ Pxx 2003 ÚMČ Pxx 2003 Rozpočet na provoz IT jako procento z provozních výdajů 4,1% 3,7% 0,46 %? 2,7% Rozpočet na IT investice jako procento z provozních výdajů 1,2 % 1,1 % 0,17 %? 1,6 % Celkový IT rozpočet jako procento z provozních výdajů 5,83 % 5,69 % 0,6 %? 4,3 % Průměrné procento IT zaměstnanců 13,98 % 13,9 % 2,9 % 3,4 % 3,1 % 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 20

11 IT SWOT analýza hl. města Prahy IT SWOT hl.města Prahy silné stránky Celoměstská datová síť MepNet (vysoká rychlost, velká přenosová kapacita) Propojení všech úřadů městské správy a většiny organizací města službami ZRIS (elektronická pošta, přístup na městský www server) Existence lokálních počítačových sítí u většiny významných subjektů města Vysoká vybavenost výpočetní technikou jednotlivých MČ a dalších subjektů Vysoký počet připojení uživatelů HMP k Internetu Vysoká míra sjednocení základního kancelářského SW (MS Office) Pozitivní přístup k rozvoji informatiky ze strany vedení města 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 22

12 IT SWOT hl. města Prahy silné stránky Existence registru Základní územní identifikace (ZUZI) a zajištění jeho správy a aktualizace Vysoká míra využití informačních technologií v agendách města Rozvoj využívání možností Internetu především pro účely prezentace informací Získávání zkušeností z účasti na mezinárodních projektech (informatika a ŽP) Existence nástroje k prosazování požadavků informatiky (Statut HMP) Existence odborů informatiky na větších úřadech MČ Snaha o vytvoření základu integrovaných řešení aplikačního SW 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 23 IT SWOT hl. města Prahy slabé stránky Vysoká míra různorodosti aplikačního SW Resortismus Nesjednocená datová základna (duplicita dat) Nepřehlednost datových zdrojů používaných v městské správě - neexistence popisného systému (metasystému) o datech městské správy Neexistence či nedodržování pravidel pro výměnu dat (definice datového rozhraní) mezi subjekty městské správy a vnějšími subjekty (s výjimkou pravidel definovaných ve Statutu a pravidel schválených pro IMIP) Problémy s interoperabilitou aplikací 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 24

13 IT SWOT hl. města Prahy slabé stránky Nejsou definovány architektonické principy a standardy Obtížná koordinace rozvoje informatiky a prosaditelnost celoměstských záměrů ve městě Neaktuálnost informací v některých částech Extranetu Neexistence schválené informační strategie HMP Nedostatečné zavedení a uplatňování metodik projektového řízení při řešení celoměstských projektů Nepřesvědčivé výsledky projektu spisové služby Neexistence systému řízení portfolia projektů Nízké povědomí o problematice egovernment 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 25 IT SWOT hl. města Prahy slabé stránky Chybějící politická podpora problematiky informatiky v současnosti nemá žádný radní HMP ve své kompetenci oblast informatiky Podcenění významu informatiky ve strategických cílech HMP Neexistence vhodných nástrojů pro řízení informatiky na úrovni HMP (např. komise pro informatiku, apod.) Nevyhovující/neúčinné organizační, finanční a legislativní nástroje pro koordinovaný rozvoj informatiky Nejednotná struktura webových prezentací jednotlivých MČ Chybí informační služba, která by umožnila vyhledávat v dokumentech obsahujících důležité informace o rozhodnutích orgánů HMP a současně by zachycovala historii rozhodnutí v dané věci KPMG Česká republika, s.r.o 26

14 IT SWOT hl. města Prahy slabé stránky Nízká efektivita využití IT Nízká počítačová gramotnost úředníků Úroveň počítačové gramotnosti se netestuje Limitovaná možnost odměňování pracovníků informatiky jako zaměstnanců města ve srovnání s privátní sférou Nízká motivace k zajištění kvality, angažovanost pracovníků ke zlepšení Nedostatek financí na školení informatiků Nízké znalosti IT pracovníků 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 27 IT SWOT hl.města Prahy příležitosti Snahy o koncepční řešení informatiky ve veřejné správě na úrovni státu (vznik ministerstva informatiky, nová legislativa, apod.) Tvorba národních standardů pro informační systémy veřejné správy Zvýšení povědomí politiků o možnostech e-governmentu Zlepšení vzájemné komunikace mezi Magistrátem a HMP v oblasti informatiky Využití externích zdrojů strukturálních fondů pro účely financování informatických projektů Založení servisní organizace, která by poskytovala vybrané IT služby Magistrátu a MČ Využití webových technologií pro účely sdílení aplikací mezi MČ 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 28

15 IT SWOT hl.města Prahy příležitosti Školení koncových uživatelů i informatiků elearning Videokonference Využití potenciálu MepNetu jako platformy pro Extranet pražské veřejné správy Větší propojení subjektů městské správy (technická správa komunikací, nemocnice) Využití datové sítě pro hlasové služby Call centra Informační podpora havarijní plánování propojení složek integrovaného systému 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 29 IT SWOT hl.města Prahy příležitosti Schválení obecně závazné vyhlášky HMP k zásadám koordinace rozvoje informatiky v HMP Konvergence IT a komunikací Upgrade technického prostředí Přechod na třívrstvou architekturu egovernment Bezpapírový úřad Zlepšení poskytování služeb občanům 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 30

16 IT SWOT hl. města Prahy hrozby Vysoká poptávka po kvalifikovaných pracovnících v oblasti informatiky (i v zahraničí), nedostatečná úroveň jejich odměňování Složitý systém řízení HMP a MČ Rozdělení kompetencí mezi celoměstskými orgány a orgány MČ se negativně promítá i do oblasti do oblasti informatiky Nevyhovující organizační, finanční a legislativní nástroje pro koordinovaný rozvoj informatiky Podcenění významu informatiky ve strategických cílech HMP Obsah a forma portálu HMP (nedostatečná integrace s ostatními MČ) Nevyřešený překryv činností a kompetencí IMIP a ÚRM zakotvený ve zřizovacích listinách 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 31 IT SWOT hl. města Prahy hlavní zjištění Silné stránky: Úroveň technické infrastruktury (MepNet, vybavení) Propojení úřadů MČ a organizací města Vysoká míra využití IT v agendách města Slabé stránky: Heterogenita aplikací, nejednotná datová základna Obtížná koordinace rozvoje informatiky a prosaditelnost celoměstských záměrů ve městě Politická podpora informatiky 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 32

17 IT SWOT hl. města Prahy hlavní zjištění Příležitosti: Společný postup při rozvoji informatiky se zaměřením na integraci aplikací a dat Definice architektonických principů a standardů Propojení subjektů městské správy Hrozby: Rozdělení kompetencí mezi celoměstskými orgány a orgány MČ se negativně promítá i do oblasti do oblasti informatiky Nevyhovující organizační, finanční a legislativní nástroje pro koordinovaný rozvoj informatiky 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 33 IT SWOT hl. města Prahy rozpory Pozitivní přístup k rozvoji informatiky ze strany vedení města vs. Nedostatečná politická podpora informatiky Vysoká míra využití informačních technologií v agendách města vs. Nedostatečné znalosti uživatelů Existence nástroje k prosazování požadavků informatiky (Statut HMP) vs. Obtížná koordinace rozvoje informatiky a posaditelnost celoměstských záměrů??? 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 34

18 HMP - hlavní požadavky na IT Zajištění vhodných nástrojů a zavedení procesů umožňujících integraci a aplikací a datové základny na celoměstské úrovni Zajištění koordinace rozvoje informatiky ve městě Zajištění efektivního řízení zdrojů technických, finančních a lidských (společné aktivity) Zlepšení řízení celoměstských projektů Zvyšování povědomí a úrovně vzdělání pracovníků ÚMČ a dalších subjektů Vytvoření podmínek pro propojení subjektů města Rozvíjení možnosti komunikace s veřejností a dalšími subjekty prostřednictvím moderních technologií (Internet) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 35 Cíle informatiky HMP

19 e-česko 2006 Cíle informatiky HMP budou mimo jiné rflektovat cíle Státní informační a komunikační politiky e-česko Relevantní prioritní oblasti: Dostupné a bezpečné komunikační služby Informační vzdělanost Moderní veřejné služby on-line (služby e-governmentu, elektronické zadávání veřejných zakázek : e-procurement) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 37 Cíle informatiky HMP Cíl 1 Dílčí cíle Zajistit všestranný přístup k městským informacím Pro občany, návštěvníky, ekonomické subjekty Prahy a spolupracující organizace zkvalitnit stávající a rozvíjet nové formy zveřejňování městských informací v digitální (elektronické) podobě. Pro občany, návštěvníky, ekonomické subjekty Prahy a spolupracující organizace zajistit kvalitní a zabezpečený přístup k městským informacím v digitální (elektronické) podobě KPMG Česká republika, s.r.o 38

20 Cíle informatiky HMP Cíl 1 Dílčí cíle Zajistit všestranný přístup k městským informacím Dále provozovat, zkvalitňovat a rozšiřovat spolehlivé a bezpečné propojení organizací hl. m. Prahy (magistrátu, městských částí, organizací řízených hl. městem Prahou) vysoce propustnou datovou sítí. Zajistit trvalou, systematickou a vysoce odbornou péči o městské informace v digitální podobě. Zajistit vysokou kvalitu městských informací, odpovídající úroveň jejich zabezpečení a jejich efektivní správu KPMG Česká republika, s.r.o 39 Cíle informatiky HMP Cíl 1 KPI Zajistit všestranný přístup k městským informacím Je legislativně vymezen pojem městských dat a městských informačních systémů. Je legislativně upravena povinnost organizací hl. m. Prahy (magistrátu, městských částí, organizací zřízených hl. městem Prahou) řídit se standardy IS/IT. Je legislativně vymezena odpovědnost jednotlivých organizací hl. m. Prahy (magistrátu, městských částí, organizací zřízených hl. městem Prahou) za jednotlivé konkrétní oblasti městských dat KPMG Česká republika, s.r.o 40

21 Cíle informatiky HMP Cíl 1 KPI Zajistit všestranný přístup k městským informacím Jsou legislativně zakotvena pravidla pro výměnu a poskytování městských dat. Existuje a je prakticky používán standard pro náležitosti životního cyklu informačních systémů spravujících městské informace v digitální podobě (městských IS) KPMG Česká republika, s.r.o 41 Cíle informatiky HMP Cíl 1 KPI Zajistit všestranný přístup k městským informacím Existuje a je prakticky používán standard výměny městských informací v digitální podobě. Existuje a je prakticky používán standard pro zajištění interoperability informačních systémů spravujících městské informace v digitální podobě (městských IS). Existuje metainformační systém o městských informacích v digitální podobě KPMG Česká republika, s.r.o 42

22 Cíle informatiky HMP Cíl 2 Dílčí cíle Zajistit moderní veřejné služby on-line Pokračovat v elektronizaci klíčových správních agend vedených organizacemi hl. m. Prahy (magistrátem, městskými částmi, organizacemi zřízenými hl. městem Prahou) a dokončit ji. Eliminovat na nejnižší možnou míru povinnost občanů, návštěvníků a ekonomických subjektů Prahy předkládat orgánům/organizacím hl. m. Prahy dokumenty v listinné podobě, pokud si je mohou orgány/organizace mezi sebou poskytovat elektronicky KPMG Česká republika, s.r.o 43 Cíle informatiky HMP Cíl 2 Dílčí cíle Zajistit moderní veřejné služby on-line Umožnit občanům elektronický přístup k autorizovaným výpisům z registrů a rejstříků veřejné správy (těch co jsou součástí městských informací), které občané potřebují pro vyřizování agend, jež vedou organizace hl. m. Prahy (magistrát, městské částí, organizace zřízené hl. městem Prahou). Umožnit občanům elektronický přístup k autorizovaným výpisům o stavu a výsledku svých podání učiněných na kontaktních místech veřejné správy provozovaných organizacemi hl. m. Prahy (magistrátem, městskými částmi, organizacemi zřízenými hl. městem Prahou) KPMG Česká republika, s.r.o 44

23 Cíle informatiky HMP Cíl 2 KPI Zajistit moderní veřejné služby on-line Je legislativně ošetřen elektronický přístup občanů k autorizovaným výpisům z registrů a rejstříků veřejné správy (těch co jsou součástí městských informací). Je legislativně ošetřen elektronický přístup občanů k autorizovaným výpisům o stavu a výsledku jejich podání učiněných na kontaktních místech veřejné správy provozovaných organizacemi hl. m. Prahy. Jsou legislativně zakotvena pravidla pro výměnu a poskytování městských dat KPMG Česká republika, s.r.o 45 Cíle informatiky HMP Cíl 2 KPI Zajistit moderní veřejné služby on-line Existuje a je prakticky používán standard výměny městských informací v digitální podobě. Existuje a je prakticky používán standard pro zajištění interoperability informačních systémů spravujících městské informace v digitální podobě (městských IS) KPMG Česká republika, s.r.o 46

24 Cíle informatiky HMP Cíl 3 Dílčí cíle Efektivně a účinně využívat veřejné i privátní zdroje Budou rozpracovány 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 47 Cíle informatiky HMP Cíl 4 Dílčí cíle Efektivně a účinně řídit informační zdroje a ICT hl. m. Prahy Budou rozpracovány 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 48

25 Cíle informatiky HMP Cíl 5 Dílčí cíle Podporovat ekonomický rozvoj, připravenost a IT dovednosti občanů Prahy, úředníků (odborných pracovníků) organizací HMP a volených představitelů HMP Budou rozpracovány 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 49 Další kroky Dokončení činností Fáze I Práce na Fázi II Zapracování dalších informací z Fáze I Stanovení cílů v informační strategii Návrh organizace IT Návrh aplikační architektury IT (pokud obdržíme další podklady) Příprava analytických podkladových materiálů Prezentace výsledků Fáze II Fáze II Stanovení IT strategie Budoucí architektura organizace i IT - Celková architektura - IT vizeaprincipy - Informační architektura - Aplikační architektura - Architektura IT infrastruktury Organizace IT - Kultura IT - Organizační principy - Struktura vedení - Znalosti a kompetence - Možnosti získání zdrojů 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 50

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze Obsah Východiska informační strategie Hlavní poznatky se SWOT Hlavní problémy informatiky Klíčovém podněty k rozvoji informatiky Vize e-prahy

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

Praha estrategie a projekty

Praha estrategie a projekty Praha Ivan Seyček Jaroslav Šolc Magistrát hl. m. Prahy odbor informatiky ITAPA 2004 Bratislava, 19.10.2004 1 Obsah Úvod Aktualizace estrategie Vybrané projekty a záměry egovernment, portál Ukázky výstupů

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ INF MHMP a MČ 4.12.2014 1 Program Pozn.: Předchozí schůzky 2014: 13.3. (epraha), 28.5, 16.7. (VZ Architekt) Úvod Vorlíček, Šolc Organizace, koncepce - Šolc Architektura

Více

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy epraha Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy Ivan Seyček MHMP, odbor informatiky Seminář epraha, 28.3.2007 1 Praha a egovernment egovernment podle EU: Jde o (1) využití informačních a komunikačních

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Zapojení OVTI do rozvojových projektů města

Zapojení OVTI do rozvojových projektů města Statutární město KLADNO Zapojení OVTI do rozvojových projektů města Ing. Simona Rákosová a Ing. Pavel Rous 06/13/11 1 Vše začalo vizí 06/13/11 2 Vše začalo vizí Zlepšit komunikaci s veřejností 06/13/11

Více

Strategické cíle a jejich implementace

Strategické cíle a jejich implementace Strategické cíle a jejich implementace Richard Ornstein, Odbor Kancelář ředitele Magistrátu SC2.1 Inventarizace agend MHMP (včetně jejich registrace a správy) ; SC2.2 Využití prvků procesního řízení, optimalizace

Více

Český egovernment 2015+

Český egovernment 2015+ Český egovernment 2015+ Praha, 26.5.2016 JUDr. Jaroslav Strouhal Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce IKT Strategie STRATEGIE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN SLUŽEB VS A EGOVERNMENTU Strategický rámec rozvoje

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze prezentace na KOI 1. prosince 2004 Obsah Jak číst strategii, shrnutí jejího obsahu Jak se budou řešit připomínky Průchodnost nastavených

Více

Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech

Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech Michal Kubáň, Národní koordinátor otevřených dat Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu 5.11. konference Open Alt 2016,

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová sekce pro veřejnou správu a egovernment Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR)

OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) Seminář CACIO, 20. 9. 2016 Co jsou otevřená data Data zveřejněná

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období 2013-2016

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období 2013-2016 Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období 2013-2016 Verze 1.0 28. června 2013 Tento dokument obsahuje 125 stran Součástí dokumentu je 5 příloh

Více

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu 300. sekretariát náměstka ministryně 301. oddělení pro řízení oběhu dokumentů 31. odbor personální 32. odbor bezpečnostní

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Informační strategie hl. města Prahy do roku 2 Cesta k e-praze Výsledky připomínkového řízení listopad 2 leden 25 Seminář KOI.2.25 Obsah Podněty k připomínkovému řízení Předmět připomínkového řízení Průběh

Více

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Jaroslav Šolc, INF MHMP Jiří Slabý, Deloitte epraha 2015, 18.3.2015 1 Vznik záměru Důvody Problémy identifikované

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Informační společnost: to není jen egovernment. Jiří Peterka, 11.5.2010

Informační společnost: to není jen egovernment. Jiří Peterka, 11.5.2010 Informační společnost: to není jen egovernment Jiří Peterka, 11.5.2010 Motto: Když řešíte věci vytrženě z kontextu, koledujete si o problém.. Také informační společnost je řadou vzájemně provázaných oblastí,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR

Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR JUDr. Josef Donát, LLM Enterprise Architektura v české veřejné správě, 23. 9. 2015, Vysoká škola ekonomická v Praze Výchozí dokumenty Zákon

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Praha a okolí Kdo jsem, odkud přicházím, co vím o IS HMP Cíl: předcházení rizik rozvoje systému, v kontextu egovernment,

Více

Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU

Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU Projekty na území podpory JPD2 Portál sociálních a zdravotnických služeb Interoperabilní spisová služba Interspis Sdílený web Envis Společné principy

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Cíle SIPVZ. Radek Maca 1

Cíle SIPVZ. Radek Maca 1 Cíle SIPVZ Radek Maca 1 1. Rozvoj informační výchovy ve školách Koncepce SIPVZ (UV 351/2000) Vzděláváním k informační gramotnosti nutné předpoklady personální -> ICT vzdělávaní (Z, P, S, M) technické ->

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP?

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? Jaroslav Šolc Konference epraha, 30.4.2009 IOŽIP - Inf. systém o ŽP v Praze 1 Co je to IOŽIP? IOŽIP = Informační systém o životním prostředí

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Problémová analýza Smart Administration. Ing. Martina Boháčová

Problémová analýza Smart Administration. Ing. Martina Boháčová Problémová analýza Smart Administration Ing. Martina Boháčová 16. dubna 2013 Informace o dokumentu Problémová analýza SA Dokument Problémová analýza Smart Administration byl zpracován: v roce 2012 (aktuální

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Postup realizace Strategické cíle Strategického rámce 1. Modernizace veřejné správy (rozpracováno do 4 specifických cílů) 2.

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 8. 9. 2015 Mikulov INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu Rady vlády pro informační společnost (RVIS), 10.6. 2016 Osnova 1. Definice otevřených

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egon Prsty Czech POINT Oběhová soustava KIVS Srdce zákon 300/2008 Sb. Mozek základní registry Přínosy konec zbytečného obcházení úřadů zrovnoprávnění

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 13.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zadání analýzy podporující aktivity eculture města Písek a regionu Písecka a

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více