Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o"

Transkript

1 Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková , INF MHMP + informatici MČ Cíle a přínosy projektu Cíle Zpracování návrhů dvou dokumentů 1. Informační strategie hl. m. Prahy 2. Informační strategie Magistrátu hl. m. Prahy Dle standardů ISVS vydaných MIČR Časový horizont strategií je do roku 2010 Očekávání zadavatele KPMG poskytne know-how a tým odborníků. Budou použity standardní metodiky a ověřené postupy pro strategické řízení ICT. Budou zohledněna všechna specifika informatiky v hl. m. Praze a IS Magistrátu hl.m.prahy. Odbor informatiky získá know-how pro aktualizaci a implementaci vytvořených strategií KPMG Česká republika, s.r.o 2

2 Obsah a výstupy projektu FázeI FázeII FázeIII Poznání současného stavu a vizí organizace Stanovení IT strategie Stanovení postupu 0 1 Vize a strategické směřování Požadavky ze strategie, stanovené cíle Vztahy a prostředí organizace Architektura hlavních procesů organizace Potřeby zákazníků IT / uživatelů IT Požadované schopnosti Role IT Posouzení připravenosti IT 2 Analýza a posouzení stavu IT Finanční ukazatele Způsob řízení Portfolio aplikací Uživatelé Infrastruktura Definice rozsahu IT strategie, plánování a řízení 3 Budoucí architektura organizace i IT - Celková architektura - IT vizeaprincipy - Informační architektura - Aplikační architektura - Architektura IT infrastruktury 4 Organizace IT - Kultura IT - Organizační principy - Struktura vedení - Znalosti a kompetence - Možnosti získání zdrojů 5 IT Plán Alternativy postupů Investiční priority Projekty a termíny Zdroje a náklady Organizační zajištění Metodologie Řízení změn Výsledky srovnání Benchmarky Rychlé rady na zlepšení Výsledky SWOT, BSC pro IT 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 3 Obsah a výstupy projektu 1. Návrh Informační strategie hl. m. Prahy 2. Návrh Informační strategie Magistrátu hl. m. Prahy 3. Přílohy Výsledky analýz (SWOT, BSC pro IT, benchmarky ) Dílčí a celkové koncepční architektonické návrhy Kalkulace Formy Elektronické verze brožury/dokumentu (MS Word, PDF) Elektronické verze prezentace (MS Powerpoint) Elektronické verze webové prezentace 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 4

3 Plánovaný průběh projektu Fáze I WS I Fáze II WS II Fáze III WS III Oponentura výstupů 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 5 K čemu jsou určeny výstupy Informační strategie hl.m. Prahy Definuje vize a poslání informatiky a ICT v hl.m. Praze do roku Deklaruje základní principy, podle kterých bude informatika v následujícím období organizována, provozována, rozvíjena a financována. Určí hlavní cíle, akční plán na jejich dodržení a časový rámec plnění hlavních milníků. Deklaruje odhodlání zajistit zdroje pro realizaci akčního plánu KPMG Česká republika, s.r.o 6

4 K čemu jsou určeny výstupy Informační strategie Magistrátu hl.m.prahy Je strategický plánovací a řídící dokument Navazuje na Informační strategii hl.m.prahy a rozpracovává a konkretizuje některé její části. Je používána vedoucími pracovníky magistrátu a zejména ředitelem odboru informatiky při plánování a strategickém řízení ICT. Vytvoření strategie vyžaduje aktivní účast a podporu nejvyššího vedení města a magistrátu, ale také všech složek operačního řízení (ředitelů sekcí, odborů a vedoucích oddělení) KPMG Česká republika, s.r.o 7 Očekávané přínosy projektu pro informatiku hl. m. Prahy Tento projekt otevírá informatikům Prahy příležitost ovlivnit Informační strategii hl. m. Prahy a zohlednit v ní realitu a předpokládaný rozvoj informatiky m.č. hl.m. Prahy. Projekt Informační strategie MHMP může být příkladem pro vytvoření/revize informačních strategií m.č. hl. m. Prahy, které by měly být v souladu s Informační strategií hl. m. Prahy KPMG Česká republika, s.r.o 8

5 Očekávaná součinnost informatiků hl. m. Prahy Poskytnutí informací o současném stavu, organizaci a aktuálně řešených problémech informatiky hl.m. Prahy. SWOT analýza informatiky hl. m. Prahy Podněty pro stanovení základních principů, podle kterých bude informatika v následujícím období organizována, provozována, rozvíjena a financována. Podněty pro stanovení hlavních cílů, formulování akčního plánu na jejich dodržení a stanovení časového rámec plnění hlavních milníků. Provádění oponentury všech výstupů Informační strategie hl. m. Prahy (dílčích i finálních) a zpracování připomínek KPMG Česká republika, s.r.o 9 Co jsme dosud udělali Zahájení projektu Fáze I - Analýza současného stavu Sběr a analýza dokumentace Schůzky Schůzky s pracovníky odboru informatiky a vedoucími pracovníky odboru a sekce vnitřních služeb Schůzky s městskými informatiky na kolegiu informatiků Schůzky s ředitelem MHMP Schůzky s vedoucími pracovníky klíčových organizačních jednotek Magistrátu Schůzka s ředitelem příspěvkové organizace města IMIP Vyhodnocení získaných informací (SWOT ) Fáze II Stanovení IT strategie Návrh cílů v IT strategii 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 10

6 Prostředí hl. města Prahy Čím jsou definovány vztahy mezi Magistrátem a MČ Seznam základních legislativy Zákon o hlavním městě Praze Statut hlavního města Prahy a jeho přílohy č. 5 a 12 Ostatní legislativa Usnesení Zastupitelstva hl.města Prahy Usnesení Rady hl.města Prahy 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 12

7 Externí vztahy Občané Podniky a komerční sféra Úřady a organizace v zahraničí Investoři Orgány EU hlavní město Praha Dodavatelé a odběratelé služeb města Města zemí CEE Vláda ČR Ústřední orgány ČR Města, obce a kraje ČR Organizace a zařízení hl. města Prahy Úřady městských částí Prahy Organizace a zařízení MČ Úřady a organizace 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 13 Role IT Hlavní role odboru IT je poskytování služeb zákazníkům(uživatelům) na základě jejich potřeb Základní rozdělení uživatelů IT Interní (pracovníci úřadů, subjektů hl.města Prahy) Externí (obyvatelé, firmy,...) Prostředky IT přispívají k efektivnímu vykonávání pracovních činností (interní uživatelé) a umožňují přístup k informacím a službám (externí uživatelé) IT představuje podpůrný podnikatelský proces MHMP, ÚMČ a dalších zřizovaných subjektů U některých subjektů je IT naopak klíčovým procesem (např. IMIP) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 14

8 Role informatiky Statut hlavního města Prahy Magistrát hl.města Prahy zpracovává zpravidla na čtyřleté období koncepci rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. města Prahy a MČ, jejíž součástí jsou i bezpečnostní standardy v oblasti informatiky. Při zpracování koncepce Magistrát hl.města Prahy spolupracuje s úřady MČ. Magistrát hl.města Prahy zajišťuje údržbu, provoz a rozvoj centrálních technologických prostředků sloužících k přenosu informací. Magistrát hl.města Prahy zajišťuje technologicky a organizačně shromažďování, údržbu, aktualizaci a zpřístupnění celoměstsky významných dat stanovených v příloze č. 5 této vyhlášky. Úřady městských částí jsou povinny provozovat, udržovat a rozvíjet jim svěřené části technologických prostředků uvedených v odstavci 1. Úřady městských částí jsou povinny prostřednictvím centrálních technologických prostředků systematicky shromažďovat, udržovat, aktualizovat a zpřístupňovat celoměstsky významná data uvedená v odstavci 2 způsobem uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky. Orgány hlavního města Prahy a městských částí jsou povinny dodržovat standardy v oblasti informatiky, uvedené v příloze č. 12 této vyhlášky. Standardy vycházejí ze Standardů státního informačního systému České republiky KPMG Česká republika, s.r.o 15 Role informatiky Zákon o hlavním městě Praze Zastupitelstvo hl. města Prahy je vyhrazeno schvalovat po projednání s MČ koncepci rozvoje IS pro potřeby hl.města Prahy a MČ Magistrát hl. města Prahy zabezpečuje výstavbu a provoz IS Magistrátu a úřadů MČ kompatibilního s IS správních úřadů Programové prohlášení Informatika se musí stát nejvýznamnějším racionalizačním prvkem pro: Kvalifikované rozhodování vedoucích činitelů města Efektivní výkon funkce úřadů a organizací městské správy Komunikaci městské správy s dalšími subjekty veřejné správy, zejména centrálními úřady Zjednodušení styku občanů a ekonomických subjektů při vyřizování jejich záležitostí Dobrou orientaci a informovanost hostů a návštěvníků Prahy 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 16

9 Role informatiky Programové prohlášení Rada HMP chce podporovat další rozvoj komunikační infrastruktury města, koordinovaný rozvoj technických i programových prostředků informatiky, rozvoj ucelených IS úřadů a organizací města a vytvořit podmínky pro postupné vytváření celoměstského IS Rada HMP bude podporovat další vytváření celoměstsky významných datových celků Rada HMP má zájem využívat informační technologie, zejména Internet k rozšíření elektornicky přístupných informací o činnosti MHMP a volených orgánů města Pro zjednodušení kontaktu občanů a ekonomických subjektů s městskou správou hodlá rada zvýšit počet elektronicky vystavovaných formulářů a zabezpečit jejich elektronický příjem Rada chce posílit sdílení a výměnu zkušeností s budováním otevřené informační společnosti s ostatními kraji a městy v ČR i v Evropě Rada HPM zajistí rozvoj a provoz IS o životním prostředí v Praze 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 17 Role informatiky Požadavky a podněty na informatiku vyplývají rovněž z: Strategický plán hlavního města Prahy Standardy ISVS Státní informační politika Klíčové zákony Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů č.365/2000 Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Zákon o elektronickém podpisu č.227/2000 Zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů č. 101/2000 Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů č. 148/1998 Akční plán eeurope KPMG Česká republika, s.r.o 18

10 Personální zajištění informatiky ve městě Odbor informatiky na Magistrátu hl. m. Prahy Odbory informatiky na úřadech MČ (zejména Praha 1-22), členění odborů informatiky na jednotlivých MČ se liší Přehled významných pracovišť informatiky v organizacích HMP Digitální mapy - Institut městské informatiky hl. m. Prahy (IMIP) Doprava - ROPID, Dopravní podnik HMP, Ústav dopravního inženýrství HMP, Technická správa komunikací (TSK) Informace - Pražská informační služba (PIS) Útvar rozvoje města (ÚRM) Další 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 19 Analýza výdajů na IT Ukazatel Gartner Group MHMP 2003 ÚMČ Pxx 2003 ÚMČ Pxx 2003 Rozpočet na provoz IT jako procento z provozních výdajů 4,1% 3,7% 0,46 %? 2,7% Rozpočet na IT investice jako procento z provozních výdajů 1,2 % 1,1 % 0,17 %? 1,6 % Celkový IT rozpočet jako procento z provozních výdajů 5,83 % 5,69 % 0,6 %? 4,3 % Průměrné procento IT zaměstnanců 13,98 % 13,9 % 2,9 % 3,4 % 3,1 % 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 20

11 IT SWOT analýza hl. města Prahy IT SWOT hl.města Prahy silné stránky Celoměstská datová síť MepNet (vysoká rychlost, velká přenosová kapacita) Propojení všech úřadů městské správy a většiny organizací města službami ZRIS (elektronická pošta, přístup na městský www server) Existence lokálních počítačových sítí u většiny významných subjektů města Vysoká vybavenost výpočetní technikou jednotlivých MČ a dalších subjektů Vysoký počet připojení uživatelů HMP k Internetu Vysoká míra sjednocení základního kancelářského SW (MS Office) Pozitivní přístup k rozvoji informatiky ze strany vedení města 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 22

12 IT SWOT hl. města Prahy silné stránky Existence registru Základní územní identifikace (ZUZI) a zajištění jeho správy a aktualizace Vysoká míra využití informačních technologií v agendách města Rozvoj využívání možností Internetu především pro účely prezentace informací Získávání zkušeností z účasti na mezinárodních projektech (informatika a ŽP) Existence nástroje k prosazování požadavků informatiky (Statut HMP) Existence odborů informatiky na větších úřadech MČ Snaha o vytvoření základu integrovaných řešení aplikačního SW 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 23 IT SWOT hl. města Prahy slabé stránky Vysoká míra různorodosti aplikačního SW Resortismus Nesjednocená datová základna (duplicita dat) Nepřehlednost datových zdrojů používaných v městské správě - neexistence popisného systému (metasystému) o datech městské správy Neexistence či nedodržování pravidel pro výměnu dat (definice datového rozhraní) mezi subjekty městské správy a vnějšími subjekty (s výjimkou pravidel definovaných ve Statutu a pravidel schválených pro IMIP) Problémy s interoperabilitou aplikací 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 24

13 IT SWOT hl. města Prahy slabé stránky Nejsou definovány architektonické principy a standardy Obtížná koordinace rozvoje informatiky a prosaditelnost celoměstských záměrů ve městě Neaktuálnost informací v některých částech Extranetu Neexistence schválené informační strategie HMP Nedostatečné zavedení a uplatňování metodik projektového řízení při řešení celoměstských projektů Nepřesvědčivé výsledky projektu spisové služby Neexistence systému řízení portfolia projektů Nízké povědomí o problematice egovernment 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 25 IT SWOT hl. města Prahy slabé stránky Chybějící politická podpora problematiky informatiky v současnosti nemá žádný radní HMP ve své kompetenci oblast informatiky Podcenění významu informatiky ve strategických cílech HMP Neexistence vhodných nástrojů pro řízení informatiky na úrovni HMP (např. komise pro informatiku, apod.) Nevyhovující/neúčinné organizační, finanční a legislativní nástroje pro koordinovaný rozvoj informatiky Nejednotná struktura webových prezentací jednotlivých MČ Chybí informační služba, která by umožnila vyhledávat v dokumentech obsahujících důležité informace o rozhodnutích orgánů HMP a současně by zachycovala historii rozhodnutí v dané věci KPMG Česká republika, s.r.o 26

14 IT SWOT hl. města Prahy slabé stránky Nízká efektivita využití IT Nízká počítačová gramotnost úředníků Úroveň počítačové gramotnosti se netestuje Limitovaná možnost odměňování pracovníků informatiky jako zaměstnanců města ve srovnání s privátní sférou Nízká motivace k zajištění kvality, angažovanost pracovníků ke zlepšení Nedostatek financí na školení informatiků Nízké znalosti IT pracovníků 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 27 IT SWOT hl.města Prahy příležitosti Snahy o koncepční řešení informatiky ve veřejné správě na úrovni státu (vznik ministerstva informatiky, nová legislativa, apod.) Tvorba národních standardů pro informační systémy veřejné správy Zvýšení povědomí politiků o možnostech e-governmentu Zlepšení vzájemné komunikace mezi Magistrátem a HMP v oblasti informatiky Využití externích zdrojů strukturálních fondů pro účely financování informatických projektů Založení servisní organizace, která by poskytovala vybrané IT služby Magistrátu a MČ Využití webových technologií pro účely sdílení aplikací mezi MČ 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 28

15 IT SWOT hl.města Prahy příležitosti Školení koncových uživatelů i informatiků elearning Videokonference Využití potenciálu MepNetu jako platformy pro Extranet pražské veřejné správy Větší propojení subjektů městské správy (technická správa komunikací, nemocnice) Využití datové sítě pro hlasové služby Call centra Informační podpora havarijní plánování propojení složek integrovaného systému 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 29 IT SWOT hl.města Prahy příležitosti Schválení obecně závazné vyhlášky HMP k zásadám koordinace rozvoje informatiky v HMP Konvergence IT a komunikací Upgrade technického prostředí Přechod na třívrstvou architekturu egovernment Bezpapírový úřad Zlepšení poskytování služeb občanům 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 30

16 IT SWOT hl. města Prahy hrozby Vysoká poptávka po kvalifikovaných pracovnících v oblasti informatiky (i v zahraničí), nedostatečná úroveň jejich odměňování Složitý systém řízení HMP a MČ Rozdělení kompetencí mezi celoměstskými orgány a orgány MČ se negativně promítá i do oblasti do oblasti informatiky Nevyhovující organizační, finanční a legislativní nástroje pro koordinovaný rozvoj informatiky Podcenění významu informatiky ve strategických cílech HMP Obsah a forma portálu HMP (nedostatečná integrace s ostatními MČ) Nevyřešený překryv činností a kompetencí IMIP a ÚRM zakotvený ve zřizovacích listinách 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 31 IT SWOT hl. města Prahy hlavní zjištění Silné stránky: Úroveň technické infrastruktury (MepNet, vybavení) Propojení úřadů MČ a organizací města Vysoká míra využití IT v agendách města Slabé stránky: Heterogenita aplikací, nejednotná datová základna Obtížná koordinace rozvoje informatiky a prosaditelnost celoměstských záměrů ve městě Politická podpora informatiky 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 32

17 IT SWOT hl. města Prahy hlavní zjištění Příležitosti: Společný postup při rozvoji informatiky se zaměřením na integraci aplikací a dat Definice architektonických principů a standardů Propojení subjektů městské správy Hrozby: Rozdělení kompetencí mezi celoměstskými orgány a orgány MČ se negativně promítá i do oblasti do oblasti informatiky Nevyhovující organizační, finanční a legislativní nástroje pro koordinovaný rozvoj informatiky 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 33 IT SWOT hl. města Prahy rozpory Pozitivní přístup k rozvoji informatiky ze strany vedení města vs. Nedostatečná politická podpora informatiky Vysoká míra využití informačních technologií v agendách města vs. Nedostatečné znalosti uživatelů Existence nástroje k prosazování požadavků informatiky (Statut HMP) vs. Obtížná koordinace rozvoje informatiky a posaditelnost celoměstských záměrů??? 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 34

18 HMP - hlavní požadavky na IT Zajištění vhodných nástrojů a zavedení procesů umožňujících integraci a aplikací a datové základny na celoměstské úrovni Zajištění koordinace rozvoje informatiky ve městě Zajištění efektivního řízení zdrojů technických, finančních a lidských (společné aktivity) Zlepšení řízení celoměstských projektů Zvyšování povědomí a úrovně vzdělání pracovníků ÚMČ a dalších subjektů Vytvoření podmínek pro propojení subjektů města Rozvíjení možnosti komunikace s veřejností a dalšími subjekty prostřednictvím moderních technologií (Internet) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 35 Cíle informatiky HMP

19 e-česko 2006 Cíle informatiky HMP budou mimo jiné rflektovat cíle Státní informační a komunikační politiky e-česko Relevantní prioritní oblasti: Dostupné a bezpečné komunikační služby Informační vzdělanost Moderní veřejné služby on-line (služby e-governmentu, elektronické zadávání veřejných zakázek : e-procurement) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 37 Cíle informatiky HMP Cíl 1 Dílčí cíle Zajistit všestranný přístup k městským informacím Pro občany, návštěvníky, ekonomické subjekty Prahy a spolupracující organizace zkvalitnit stávající a rozvíjet nové formy zveřejňování městských informací v digitální (elektronické) podobě. Pro občany, návštěvníky, ekonomické subjekty Prahy a spolupracující organizace zajistit kvalitní a zabezpečený přístup k městským informacím v digitální (elektronické) podobě KPMG Česká republika, s.r.o 38

20 Cíle informatiky HMP Cíl 1 Dílčí cíle Zajistit všestranný přístup k městským informacím Dále provozovat, zkvalitňovat a rozšiřovat spolehlivé a bezpečné propojení organizací hl. m. Prahy (magistrátu, městských částí, organizací řízených hl. městem Prahou) vysoce propustnou datovou sítí. Zajistit trvalou, systematickou a vysoce odbornou péči o městské informace v digitální podobě. Zajistit vysokou kvalitu městských informací, odpovídající úroveň jejich zabezpečení a jejich efektivní správu KPMG Česká republika, s.r.o 39 Cíle informatiky HMP Cíl 1 KPI Zajistit všestranný přístup k městským informacím Je legislativně vymezen pojem městských dat a městských informačních systémů. Je legislativně upravena povinnost organizací hl. m. Prahy (magistrátu, městských částí, organizací zřízených hl. městem Prahou) řídit se standardy IS/IT. Je legislativně vymezena odpovědnost jednotlivých organizací hl. m. Prahy (magistrátu, městských částí, organizací zřízených hl. městem Prahou) za jednotlivé konkrétní oblasti městských dat KPMG Česká republika, s.r.o 40

21 Cíle informatiky HMP Cíl 1 KPI Zajistit všestranný přístup k městským informacím Jsou legislativně zakotvena pravidla pro výměnu a poskytování městských dat. Existuje a je prakticky používán standard pro náležitosti životního cyklu informačních systémů spravujících městské informace v digitální podobě (městských IS) KPMG Česká republika, s.r.o 41 Cíle informatiky HMP Cíl 1 KPI Zajistit všestranný přístup k městským informacím Existuje a je prakticky používán standard výměny městských informací v digitální podobě. Existuje a je prakticky používán standard pro zajištění interoperability informačních systémů spravujících městské informace v digitální podobě (městských IS). Existuje metainformační systém o městských informacích v digitální podobě KPMG Česká republika, s.r.o 42

22 Cíle informatiky HMP Cíl 2 Dílčí cíle Zajistit moderní veřejné služby on-line Pokračovat v elektronizaci klíčových správních agend vedených organizacemi hl. m. Prahy (magistrátem, městskými částmi, organizacemi zřízenými hl. městem Prahou) a dokončit ji. Eliminovat na nejnižší možnou míru povinnost občanů, návštěvníků a ekonomických subjektů Prahy předkládat orgánům/organizacím hl. m. Prahy dokumenty v listinné podobě, pokud si je mohou orgány/organizace mezi sebou poskytovat elektronicky KPMG Česká republika, s.r.o 43 Cíle informatiky HMP Cíl 2 Dílčí cíle Zajistit moderní veřejné služby on-line Umožnit občanům elektronický přístup k autorizovaným výpisům z registrů a rejstříků veřejné správy (těch co jsou součástí městských informací), které občané potřebují pro vyřizování agend, jež vedou organizace hl. m. Prahy (magistrát, městské částí, organizace zřízené hl. městem Prahou). Umožnit občanům elektronický přístup k autorizovaným výpisům o stavu a výsledku svých podání učiněných na kontaktních místech veřejné správy provozovaných organizacemi hl. m. Prahy (magistrátem, městskými částmi, organizacemi zřízenými hl. městem Prahou) KPMG Česká republika, s.r.o 44

23 Cíle informatiky HMP Cíl 2 KPI Zajistit moderní veřejné služby on-line Je legislativně ošetřen elektronický přístup občanů k autorizovaným výpisům z registrů a rejstříků veřejné správy (těch co jsou součástí městských informací). Je legislativně ošetřen elektronický přístup občanů k autorizovaným výpisům o stavu a výsledku jejich podání učiněných na kontaktních místech veřejné správy provozovaných organizacemi hl. m. Prahy. Jsou legislativně zakotvena pravidla pro výměnu a poskytování městských dat KPMG Česká republika, s.r.o 45 Cíle informatiky HMP Cíl 2 KPI Zajistit moderní veřejné služby on-line Existuje a je prakticky používán standard výměny městských informací v digitální podobě. Existuje a je prakticky používán standard pro zajištění interoperability informačních systémů spravujících městské informace v digitální podobě (městských IS) KPMG Česká republika, s.r.o 46

24 Cíle informatiky HMP Cíl 3 Dílčí cíle Efektivně a účinně využívat veřejné i privátní zdroje Budou rozpracovány 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 47 Cíle informatiky HMP Cíl 4 Dílčí cíle Efektivně a účinně řídit informační zdroje a ICT hl. m. Prahy Budou rozpracovány 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 48

25 Cíle informatiky HMP Cíl 5 Dílčí cíle Podporovat ekonomický rozvoj, připravenost a IT dovednosti občanů Prahy, úředníků (odborných pracovníků) organizací HMP a volených představitelů HMP Budou rozpracovány 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 49 Další kroky Dokončení činností Fáze I Práce na Fázi II Zapracování dalších informací z Fáze I Stanovení cílů v informační strategii Návrh organizace IT Návrh aplikační architektury IT (pokud obdržíme další podklady) Příprava analytických podkladových materiálů Prezentace výsledků Fáze II Fáze II Stanovení IT strategie Budoucí architektura organizace i IT - Celková architektura - IT vizeaprincipy - Informační architektura - Aplikační architektura - Architektura IT infrastruktury Organizace IT - Kultura IT - Organizační principy - Struktura vedení - Znalosti a kompetence - Možnosti získání zdrojů 2004 KPMG Česká republika, s.r.o 50

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky verze FINÁLNÍ 13. července 2010 Historie dokumentu Verze Datum Popis provedených změn vzhledem

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie Informační strategie Strategická vize a cíle Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Poziční dokument ICT UNIE Obsah Cíl dokumentu... 3 Koncepční a strategická východiska... 4 Předpoklady úspěšného čerpání prostředků

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více