Založení společnosti s ručením omezeným:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Založení společnosti s ručením omezeným:"

Transkript

1 Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou adresu, tak pouze obec ve které společnost sídlí) Společníci nebo-li zakladatelé: (jméno a příjmení, r.č. nebo dat. nar., bytem) Předmět podnikání nebo předmět činnosti: (živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) Doba trvání společnosti: (na dobu určitou/neurčitou) Základní kapitál společnosti: (min. 200tis.) Vklady společníků: (a způsob splacení jejich vkladů) Správce vkladů: (musí být zakladatel případně banka) Orgány společnosti: (vlaná hromada, jeden nebo více jednatelů povinné orgány, dozorčí rada nepovinný orgán) První jednatel(é): Způsob jednání jednatele(ů): (samostatně/společně)

2 NEZBYTNÉ INFORMACE A DOKLADY PRO VYHOTOVENÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Informace nezbytné pro vyhotovení zakladatelského dokumentu - společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny (dotazník): Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným (viz 105 odst. 2 obchodního zákoníku). 1. obchodní firma (název) společnosti - nesmí být zaměnitelná s již existující obchodní firmou a nesmí působit klamavě a musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným, spol. s r.o. nebo s.r.o. (viz ust. 10, 107 obch. zák. a 200da o.s.ř.): 2. sídlo společnosti - Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti. Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla (obec, část obce, ulice, č.p. budovy, PSČ) navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku. Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě ( 19c obč. zák.); K zápisu sídla právnické osoby do obchodního rejstříku je zapotřebí předložit předepsané doklady (viz níže): 3. předmět podnikání - viz z.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění (druhy živností, živnosti ohlašovací - řemeslné, vázané, živnosti koncesované), živnosti volné musí být v souladu s nař. vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, v platném znění, a nař. vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění: 4. společníci: u každého společníka fyzické osoby: jméno, rodné číslo (není-li, datum narození), trvalé bydliště; u každého společníka právnické osoby: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo: 5. první jednatel(é): u každého jednatele jméno, rodné číslo (není-li, datum narození), bydliště: 6. způsob jednání jménem společnosti - samostatně, společně: 7. dozorčí rada - bude zřízena ANO-NE, u každého člena jméno, rodné číslo (není-li, datum narození), trvalé bydliště: 8. základní kapitál společnosti - min. výše ,- Kč: 9. výše vkladů jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů - výše vkladu společníka musí činit alespoň ,- Kč; výše vkladu každého společníka musí být dělitelná celými tisíci: 10. způsob splácení vkladů: před podáním návrhu na zápis společnosti do OR musí být na každý vklad splaceno alespoň 30%, přičemž celková výše splacených vkladů musí činit min ,- Kč; je-li společnost založena jediným zakladatelem, musí být před podáním návrhu na zápis do OR splacen celý vklad (MOŽNOSTI: vše před podáním návrhu na zápis do OR; 30% před podáním návrhu na zápis spol. do OR,

3 nejméně však celkem ,- Kč; zbytek do pěti let od založení společnosti; jiná varianta): 11. správce vkladů - může jím být pouze jeden ze zakladatelů nebo banka, se kterou se o tom zakladatelé společnosti předem dohodli: 12. možnost převodu obchodního podílu na jiného společníka: ANO NE 13. možnost převodu obchodního podílu na jinou osobu: ANO NE 14. souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu na jinou osobu: ANO NE 15. předkupní právo společníků k převáděnému obchodnímu podílu: ANO - NE 16. souhlas valné hromady ke zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu: ANO NE 17. dědění obchodního podílu (lze vyloučit jen, nejde-li o společnost o jediném společníku): ANO NE 18. způsob stanovení výše vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání (MOŽNOSTI: z vlastního kapitálu podle účetní závěrky, z čistého obchodního majetku podle posudku znalce): 19. záležitosti, o kterých má valná hromada rozhodovat kvalifikovanější většinou, než vyžaduje obchodní zákoník: 20. další: Doklady nezbytné pro vyhotovení zakladatelského dokumentu (musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii, nesmí být starší tří měsíců) K sídlu bude-li sídlo v zakladatelském dokumentu určeno přesnou adresou a nikoli jen obcí, v níž se nachází sídlo společnosti (vždy však, bude-li notář požádán o přípravu návrhu na zápis společnosti do OR): 1. souhlas vlastníka (je-li jich více, souhlas nadpoloviční většiny vlastníků) budovy, v níž bude sídlo umístěno (vzor souhlasu vlastníka s umístěním sídla Vám na požádání poskytneme), 2. výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsána budova, kde bude umístěno sídlo (výpis z katastru nemovitostí Vám na požádání poskytneme, cena vč. DPH 180,- Kč), 3. je-li vlastník (nebo jsou-li vlastníci) právnickou osobou, též výpis z OR této právnické osoby (výpis z obchodního rejstříku Vám na požádání poskytneme, cena vč. DPH 120,- Kč). K prvním jednatelům (též ke členům dozorčí rady, je-li zřizována): - čestné prohlášení člena orgánu společnosti, že je způsobilý k právním úkonům, splňuje podmínky k provozování živnosti dle 6 z.č. 455/1991 Sb., nenastala u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle 8 zák. č. 455/1991 Sb., splňuje podmínky dle 38l obch. zák., a že souhlasí se svým jmenováním do funkce a zápisem do obchodního rejstříku, s úředně ověřeným podpisem (vzor čestného prohlášení a podpisového

4 vzoru Vám na požádání poskytneme); dále, zvláště v případě, kdy je notář požádán též o přípravu návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku: a) je-li člen orgánu společnosti státním občanem ČR: jeho výpis z Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců; b) je-li člen orgánu společnosti státním příslušníkem členského státu EU: - výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu 6 odst. 1 písm. c) živn. zák. učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je člen orgánu občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu; tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců; c) není-li člen orgánu společnosti státním příslušníkem ČR nebo jiného členského státu EU: - výpis z Rejstříku trestů ČR a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad vydaný státem, jehož je člen orgánu společnosti občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců; k zápisu do obchodního rejstříku musí být předloženo příslušné povolení k pobytu/vízum. K zakladatelům průkazy totožnosti, je-li některý ze zakladatelů právnickou osobou, výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby nebo jiný doklad o existenci této právnické osoby a jejím statutárním orgánu dle práva platného ve státě, kde je její sídlo a informace o tom, kdo bude při založení jednat jejím jménem (výpis z obchodního rejstříku české právnické osoby Vám na požádání poskytneme, cena vč. DPH 120,- Kč). Bude-li některý ze zakladatelů zastoupen jinou osobou, též příslušná plná moc s úředně ověřeným podpisem.

5 CENÍK SLUŽEB sepsání notářského zápisu při základním kapitálu ,- Kč (1 stejnopis) + za každou stranu druhého a dalších stejnopisů 100,- Kč 3.200,- Kč dokumenty k zápisu společnosti do OR cca ,- Kč jednotlivé dokumenty: návrh na zápis společnosti do OR 500,- Kč čestné prohlášení, podpisový vzor a souhlas se zápisem do OR výpis z rejstříku trestů 300,- Kč 150,- Kč prohlášení správce vkladu 200,- Kč souhlas s umístěním sídla společnosti výpis z katastru nemovitostí event. souhlas manžela s použitím majetku v SJM k podnikání 150,- Kč 100,- Kč 200,- Kč Notář dále nabízí zastupování na základě plné moci v celém řízení o založení společnosti tj. podávání návrhu na obchodní soud, vyřízení živnostenského oprávnění a dalších souvisejících úkonech. Cena takového zastupování včetně výše uvedených dokumentů činí 6.600,- Kč. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH aktuálně ve výši 20 %. Dále je při založení společnosti za vydání živnostenského oprávnění živnostenským úřadem účtována kolková známka v ceně 1.000,- Kč a za zápis společnosti do obchodního rejstříku obchodním soudem kolková známka v ceně 6.000,- Kč (tyto poplatky nepodléhají DPH).

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15)

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) (2005 ) 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Veřejný seznam Seznam vedený orgánem nadaným veřejnou mocí. Databáze. Ve kterém jsou povinně zaznamenávány

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond

Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie Ing. Vojík Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšné společnosti (OPS) jsou typem neziskové právnické osoby s posláním poskytovat

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více