Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 STEJNOPIS Strana první NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva tisíce čtrnáct ( ) mnou, Ilonou Pavlasovou, notářkou v Písku, v mé notářské kanceláři v Písku, Velké náměstí čp Účastník společnost ČEBIŠ-ŘEHÁČEK komanditní společnost, se sídlem Chyšky 29, okres Písek, identifikační číslo , za kterou právně jedná komplementář pan Petr Janda, narozen , bytem Kovářov 79, okres Písek, jenž prokázal notáři svou totožnost platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý za tuto společnost samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis Pan Petr Janda předkládá pro ověření existence společnosti ČEBIŠ-ŘEHÁČEK komanditní společnost a svého oprávnění za tuto společnost právně jednat, výpis z obchodního rejstříku této obchodní společnosti se sídlem Chyšky 29, okres Písek, identifikační číslo , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle AXII, vložce číslo 111, o kterém prohlašuje, že údaje v tomto výpisu obsažené jsou úplné a správné Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI ČEBIŠ ŘEHÁČEK komanditní společnost se sídlem Chyšky 29, okres Písek, PSČ identifikační číslo právní forma : komanditní společnost zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl AXII, vložka 111 dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění V souvislosti se záměrem společnosti ČEBIŠ ŘEHÁČEK komanditní společnost se sídlem Chyšky 29, okres Písek, PSČ , identifikační číslo , právní forma - komanditní společnost, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

2 Strana druhá oddíl AXII, vložka 111, změnit právní formu na společnost s ručením omezeným, vyhotovila společnost ČEBIŠ ŘEHÁČEK komanditní společnost v souladu s ustanovením 15 a 361 zákona číslo 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přeměnách) tento projekt přeměny právní formy komanditní společnosti na společnost s ručením omezeným ( dále jen projekt) V souladu s ustanovením 15 odst.4 písm. b) zákona o přeměnách má projekt formu notářského zápisu Článek I. Společnost před změnou právní formy Firma společnosti : ČEBIŠ ŘEHÁČEK komanditní společnost Identifikační číslo : Sídlo : Chyšky 29, okres Písek, PSČ Právní forma : Společníci : komanditní společnost komplementář Petr Janda, narozen , bytem Kovářov 79, okres Písek, PSČ , komanditista Vendula Jandová, narozena , bytem Kovářov 79, okres Písek, PSČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl AXII, vložka Článek II. Společnost po změně právní formy Firma společnosti : Pekařství Chyšky s.r.o Identifikační číslo : Sídlo : Chyšky 29, okres Písek, PSČ Právní forma : Společník : společnost s ručením omezeným Petr Janda, narozen , bytem Kovářov 79, okres Písek, PSČ , vklad ,--Kč (slovy : tři sta dvacet devět tisíc korun českých) splaceno 100% (slovy : jedno sto procent) základní podíl společníka činí 100% (slovy : jedno sto procent) a odpovídá jeho vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši ,--Kč (slovy : tři sta dvacet devět tisíc korun českých) Výše základního kapitálu : ,--Kč (slovy : tři sta dvacet devět tisíc korun českých)-----

3 Strana třetí Článek III. Den, k němuž byl projekt vyhotoven Tento projekt byl vyhotoven ke dni (slovy : dvacátého čtvrtého listopadu roku dva tisíce čtrnáct) Článek IV. Návrh zakladatelské listiny Zakladatelská listina pro období po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku je následující : Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a společnosti s ručením omezeným. I. Společník Jediným společníkem společnosti je pan Petr Janda, narozen , bytem Kovářov 79, okres Písek, PSČ II. Firma Firma společnosti zní : Pekařství Chyšky s. r.o III. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou : Chyšky 29, PSČ IV. Doba trvání Společnost se zakládá na dobu neurčitou

4 Strana čtvrtá V. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: Pekařství, cukrářství Hostinská činnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin VI. Výše základního kapitálu a vklad společníka Základní kapitál činí ,-- Kč ( slovy : tři sta dvacet devět tisíc korun českých) a je tvořen plně splaceným peněžitým vkladem jediného společníka VII. Splatnost nových vkladů 1. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být zaplacen do 30 (slovy : třiceti) dnů ode dne převzetí závazku k novému vkladu Nový nepeněžitý vklad musí být společnosti předán bez zbytečného odkladu po převzetí závazku, nejdéle však do 30 ( slovy : třiceti) dnů V případě prodlení se splacením vkladu je společník povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem z dlužné částky (pokud smlouva neurčí jinak) VIII. Orgány společnosti Společnost má tyto orgány: Valná hromada Jednatel Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jejíž působnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích s tím, že valná hromada dále rozhoduje o : a) změně obsahu společenské smlouvy, b) zrušení společnosti s likvidací, c) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora

5 Strana pátá Nepřipouští se rozhodování mimo valnou hromadu v případech, kdy je ze zákona nutné osvědčit rozhodnutí formou veřejné listiny. Nepřipouští se kumulativní hlasování Jediný společník společnosti vykonává působnost valné hromady Společník má 1 (slovy : jeden) hlas na každých 1.000,--Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) svého vkladu Společnost má jediného jednatele Jednatel jedná jménem společnosti samostatně Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti IX. Zvýšení a snížení základního kapitálu Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti je možno provést na základě rozhodnutí valné hromady v souladu s obecně závaznou právní úpravou X. Podíl Společnost má pouze jeden druh podílu, a to podíl základní Společník může volně převést svůj podíl nebo jeho část na jinou osobu Kmenové listy se nevydávají Rozdělení podílu je možné pouze při jeho převodu, či přechodu na právního nástupce nebo dědice společníka Podíl jediného společníka pana Petra Jandy činí 100% (slovy : jedno sto procent) a odpovídá jeho vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši ,-- Kč ( slovy : tři sta dvacet devět tisíc korun českých) XI. Závěrečná ustanovení Právní poměry společnosti s ručením omezeným, které neupravuje tento zakladatelský dokument, se řídí obecně závaznými právními předpisy V případě, že některé ustanovení tohoto zakladatelského dokumentu se, ať už vzhledem k platným právním předpisům, nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení zakladatelského dokumentu touto skutečností nedotčena

6 Strana šestá Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakladatelského dokumentu, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý." Článek V. Zvláštní výhody Společnost, která mění právní formu, neposkytuje svému statutárnímu orgánu nebo jeho členovi, ani znalci jmenovanému pro ocenění jmění společnosti žádnou zvláštní výhodu. Z tohoto důvodu nejsou pro účely přípravy projektu ve smyslu ustanovení 361 písm. f) zákona o přeměnách uvedeny žádné zvláštní výhody poskytované těmto osobám, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje Článek VI. Pravidla postupu při vypořádání se společníkem Společnost před změnou právní formy má dva společníky, kterými jsou : pan Petr Janda, narozen , bytem Kovářov 79, , s vkladem ,-- Kč (slovy : tři sta sedmdesát jeden tisíc korun českých) - komplementář paní Vendula Jandová, narozena , bytem Kovářov 79, , s vkladem ,-Kč (slovy : tři sta dvacet devět tisíc korun českých) - komanditista Společnost po změně právní formy bude mít jednoho společníka, kterým bude : pan Petr Janda, narozen , bytem Kovářov 79, , s vkladem ,-- Kč (slovy : tři sta dvacet devět tisíc korun českých) Stávající společník komanditista paní Vendula Jandová, narozena , bytem Kovářov 79, , souhlasí se změnou právní formy společnosti, ale nehodlá se stát společníkem společnosti s ručením omezeným Společníkovi komanditistovi paní Vendule Jandové, narozené , bytem Kovářov 79, , bude vyplacena na její vypořádání částka ve výši ,-- Kč (slovy : tři sta dvacet devět tisíc korun českých). S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze považovat toto vyrovnání za přiměřené. Doplatek ve výši ,--Kč (slovy : tři sta dvacet devět tisíc korun českých) bude vyplacen do 3 (slovy : třech) měsíců ode dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku Článek VII. Obsazení orgánů společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku Statutárním orgánem společnosti jednatelem společnosti se po zápisu změny právní formy společnosti do obchodního rejstříku stane : Petr Janda, narozen , bytem Kovářov 79, PSČ

7 Strana sedmá Dozorčí rada společnosti se ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku nezřizuje Článek VIII. Závěrečná ustanovení Právní účinky změny právní formy nastávají ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku Platnost tohoto projektu se řídí platnými právními předpisy České republiky Článek IX. Podle 70 a 70a notářského řádu osvědčuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, a že shora uvedené právní jednání společníka je v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou společnosti, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto jednání a zápis do veřejného rejstříku Článek X. Čtyři stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti ČEBIŠ ŘEHÁČEK komanditní společnost O tomto byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím schválen ČEBIŠ ŘEHÁČEK komanditní společnost Petr Janda, v.r. notář : Ilona Pavlasová, v.r. L.S. Se státním znakem České republiky a textem Ilona Pavlasová, notář v Písku, -1- Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva tisíce čtrnáct, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva tisíce čtrnáct Ilonou Pavlasovou, notářkou v Písku, pod NZ 254/ V Písku : dvacátého čtvrtého listopadu roku dva tisíce čtrnáct ( ) notář : Ilona Pavlasová, v.r. L.S. Se státním znakem České republiky a textem Ilona Pavlasová, notář v Písku, -1-

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Stanovy ) ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost je založena jediným zakladatelem, a to obchodní

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více