SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz"

Transkript

1 Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Střední škola oděvní a služeb Vizovice

2 Autor: Mgr. Ema Nuhlíčková Tematický celek: Podnikání Cílová skupina: 2. ročník středního vzdělání s výučním listem a 3. ročník středního vzdělání s maturitní zkouškou Anotace Materiál má podobu kvízu, pomocí kterého si žáci upevní znalosti na téma podnikání. Kvíz obsahuje 28 otázek. Pravidla hry: 1. Žáci se rozdělí do dvou družstev: červení a zelení. V rámci svého družstva si zvolí zástupce, který bude jejím mluvčím. O tom, kdo bude začínat, rozhodne hod kostkou (začíná družstvo, jejíž zástupce hodí vyšší číslo). 2. Z hracího pole si vybere jeden šestiúhelník z nabídky od 1 do 28. Po kliknutí na políčko se otevře soutěžní otázka. Pokud je odpověď správná, hra ze vrací na začátek. 3. Hru řídí porotce (učitel). Jeho úkolem je přiřazovat do hracího pole barvu družstva, jehož zástupce odpovídá na danou otázku, a to kliknutím na příslušné pole postranní tabulky v barvě družstva. Za správnou odpověď obdrží družstvo1 bod. Za chybnou odpověď obdrží žák 0 bodů. 4. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědět druhé družstvo. Pokud odmítne odpovědět, rozhoduje o přidělení hracího políčka opět hod kostkou. Políčko získává ten, kdo hodí nejvyšší počet bodů. 5. Otázky volí družstva vždy střídavě. 6. Ve hře vítězí družstvo, které získá nejvíce bodů za správné odpovědi. Vytvořeno: únor 2013

3

4 1. Oprávnění k podnikání se od roku 2008 prokazuje: a) občanským průkazem b) daňovým přiznáním c) výpisem z živnostenského rejstříku c) výpisem z živnostenského rejstříku

5 2. Základní předpoklady pro podnikání uvádí: a) občanský zákoník b) živnostenský zákon c) zákoník práce a) živnostenský zákon

6 3. Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku se musí registrovat : a) na finančním úřadě b) k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění c) na živnostenském úřadě b) k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění

7 4. Co je to živnostenský rejstřík: a) seznam do kterého se zapisují všechna živnostenská oprávnění b) seznam do kterého se zapisují osoby trestně stíhané c) seznam všech obchodních společnosti v daném regionu a) seznam do kterého se zapisují všechna živnostenská oprávnění

8 5. Jaké jsou podmínky pro udělení živností: a) dosažení 18 let, bezúhonnost b) odborná způsobilost c) všeobecné a zvláštní c) všeobecné a zvláštní

9 6. Všeobecné podmínky provozování živnosti jsou: a) odborná způsobilost, minimálně 18 let, spolehlivost b) minimálně 18 let, být způsobilý k právním úkonům, bezúhonnost c) praxe v oboru, bezúhonnost, minimálně 18 let b) minimálně 18 let, být způsobilý k právním úkonům, bezúhonnost

10 7. Uveďte rozdělení živností: a) ohlašovací (řemeslné, vázané, volné) a koncesované b) osobní a kapitálové c) ohlašovací, koncesované a kapitálové a) ohlašovací (řemeslné, vázané, volné) a koncesované

11 8. Odpovědný zástupce je : a) fyzická osoba, která upravuje vztah mezi podnikateli a občany b) fyzická osoba ustanovená podnikatelem, odpovídá za provoz živnosti c) fyzická osoba, která odpovídá za zisk živnosti b) fyzická osoba ustanovená podnikatelem, odpovídá za provoz živnosti

12 9. Obchodní společnost vznikne: a) sepsáním společenské smlouvy s notářským zápisem b) vydáním živnostenského oprávnění pro právnickou osobu c) dnem zápisu do obchodního rejstříku c) dnem zápisu do obchodního rejstříku

13 10. Které společnosti patří mezi osobní: a) v.o.s., k.s. b) s.r.o., a.s. c) v.o.s., s.r.o., družstva a) v.o.s., k.s.

14 11. Jaký je základní kapitál komanditní společnosti: a) není stanoven b) Kč c) Kč na jednoho komanditistu c) 5 000Kč na jednoho komanditistu

15 12. Obchodní společnosti mají následující společné znaky: a) ručení, vklad, řízení a rozdělování zisku b) vklad, statutární orgán a rozdělování zisku c) ručení, základní kapitál, rezervní fond a) ručení, vklad, řízení a rozdělení zisku

16 13. Co je úkolem správce konkurzní podstaty: a) obnova chodu podniku b) rozprodání majetku společnosti a poměrné uspokojení věřitelů a) likvidace společnosti b) rozprodání majetku společnosti a poměrné uspokojení věřitelů

17 14. Který zákon upravuje nekalou soutěž: a) občanský zákoník b) obchodní zákoník c) živnostenský zákon b) obchodní zákoník

18 15. Obchodní společnost zaniká: a) rozhodnutím společníků b) výmazem z obchodního rejstříku c) uplynutím doby na kterou byla založena b) výmazem z obchodního rejstříku

19 16. Akcie dává svému vlastníku právo podílet se na: a) řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti b) rozdělování zisku společnosti a) zásadních otázkách vývoje společnosti a) řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti

20 17. Nejvyšším orgánem družstva je: a) představenstvo b) valná hromada c) členská schůze c) členská schůze

21 18. Státní podnik vzniká: a) vydání živnostenského oprávnění pro právnickou osobu b) společenskou smlouvou, nezapisuje se do obchodního rejstříku c) vydáním zakládací listiny a zápisem do obchodního rejstříku c) vydáním zakládací listiny a zápisem do obchodního rejstříku

22 19. Mezi neziskové organizace patří: a) sdružení, nadace, obecně prospěšná společnost b) bytová družstva, družstevní záložny c) státní podniky a) sdružení, nadace, obecně prospěšná společnost

23 20. Typickým případem zrušení společnosti bez likvidace jsou: a) změna právní formy společnosti b) bankrot, dobrovolné ukončení činnosti c) prodej podniku, fúze, rozdělení na více podniků c) prodej podniku, fúze, rozdělení na více podniků

24 21. Orgány akciové společnosti jsou: a) společníci, představenstvo, kontrolní komise b) valná hromada, představenstvo, dozorčí rada c) valná hromada, jednatelé, dozorčí rada b) valná hromada, představenstvo, dozorčí rada

25 22. Příspěvkovými organizacemi státu jsou: a) vláda, parlament, senát b) soudy a státní zastupitelství c) státní divadla, muzea, galerie c) státní divadla, muzea, galerie

26 23. Které jevy lze označit jako nekalou soutěž: a) kartelové dohody o cenách, tržních teritoriích b) podplácení, klamavá reklama, porušení obchodního tajemství c) zneužití dominantního postavení soutěžitelů b) podplácení, klamavá reklama, porušení obchodního tajemství

27 24. Nedovolené omezování hospodářské soutěže je upraveno: a) ústavním zákonem b) zákonem o ochraně hospodářské soutěže c) společenskou smlouvou mezi podnikateli b) zákonem o ochraně hospodářské soutěže

28 25. K rozpočtovým organizacím patří: a) ministerstvo financí b) státní školy a ústavy sociální péče c) muzea, galerie, divadla b) státní školy a ústavy sociální péče

29 26. Co je to rezervní fond a kdo jej povinně vytváří: a) slouží k rozdělení zisku, vytváří jej všechny obchodní společnosti b) slouží ke krytí rizik podnikání, povinně jej vytváří s. r. o., a.s. c) je uren ke krytí rizik podnikání, povinně jej vytváří osobní společnosti b) slouží ke krytí rizik podnikání, povinně jej vytváří s. r. o., a. s.

30 27. Při zpracování podnikatelského plánu se zaměříme na: a) nápad v čem budeme podnikat, propagaci a konkurenci b) volbu podnikání, finanční rozpočet, reklamu c) činnost, průzkum, realizaci, rozpočet, posouzení reálnosti, právní formu c) činnost, průzkum, realizaci, rozpočet, posouzení reálnosti, právní formu

31 28. Je státní podnik podnikatelským subjektem a který zákon upravuje jeho činnost: a) ano, je podnikatelským subjektem, jeho činnost upravuje živnostenský zákon b) není podnikatelským subjektem, jeho činnost upravuje zákon o státním podniku c) ano, je podnikatelským subjektem,jeho činnost upravuje zákon o státním podniku c) ano, je podnikatelským subjektem, jeho činnost upravuje zákon o státním podniku