CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání"

Transkript

1 CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary

2 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

3 Živnost je soustavná cinnost provozovaná samostatne vlastním jménem na vlastní odpovednost za úcelem dosažení zisku za podmínek stanovených tímto zákonem

4 Subjekty oprávnené provozovat živnost Fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem Fyzická osoba s bydlištem nebo právnická osoba se sídlem mimo území CR muže provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako ceská osoba Zahranicní osoba, která v zahranicí nepodniká a hodlá provozovat živnost na území CR, musí mít povolen k tomuto úcelu pobyt v CR ( pro obcany EU neplatí )

5 Fyzická osoba Právnická osoba - osobní kapitálové - podniká samostatne nebo ve sdružení rucí celým svým majetkem obchodní spolecnosti zapisují se do OR verejná obchodní spolecnost komanditní spolecnost spolecnost s rucením omezeným akciová spolecnost družstvo

6 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami Dosažení veku 18 let Zpusobilost k právním úkonum Bezúhonnost Predložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá danové nedoplatky

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti Odborná nebo jiná zpusobilost, pokud je živ.zákon vyžaduje Podnikatel je povinen zajistit výkon cinnosti pouze fyzickými osobami, které splnují požadavky odborné zpusobilosti Podnikatel muže provozovat živnost prostrednictvím odpovedného zástupce

8 Odpovedný zástupce Odpovedný zástupce musí mít uzavren pracovne- právní vztah Nikdo nesmí být ustanoven do této funkce pro více než dva podnikatelské subjekty Pokud je odpovedném zástupcem cizinec, nemusí po vstupu do CR do EU prokazovat znalost jazyka ani nemusí mít povolený pobyt v CR

9 Rozdelení živností Ž I V N O S T Ohlašovací - remeslné - vázané - volné Smejí být provozovány na základe ohlášení Koncesované Smejí být provozovány na základe koncese Rozdelení živností není shodné se živností v jiném státe

10 Založení obchodní spolecnosti 1/ Právní podklad spolecenská smlouva (více spolecníku) - zakladatelská smlouva (jediný spolecník) bezpodmínecne sepsáno u notáre ( cizinci se soudním tlumocníkem ) notárský zápis obsahuje název firmy, sídlo, spolecníky a výši jejich obchodního podílu, výši základního kapitálu, statutární orgán, event.dozorcí radu, prokuru, správce vkladu, predmet cinnosti. 2/ Doklady, prokazující vztah k sídlu podnikání nájemní smlouva, výpis z katastru

11 Založení obchodní spolecnosti 3/ vklad základního kapitálu do banky po zápisu do OR bude uvolnen (penežitý i nepenežitý vklad) min. základní kapitál s.r.o ,- Kc a.s. - 2 mil. Kc. 4/ prohlášení statutárních zástupcu, správce vkladu 5/ výpis z rejstríku trestu ( pro CR i pro cizince ) 6/ živnostenské listy 7/ zápis do OR u Krajského soudu, kde je prideleno ICO 8/ registrace na institucích ŽÚ, FÚ, OSSZ, ZP

12 Každá podnikatelská cinnost vyžaduje prostor pro vlastní realizaci podnikání provozovnu Živnost muže být provozována ve více provozovnách K provozovne musí mít podnikatel užívací nebo vlastnické právo (nájemní sml sml., výpis z katastru nemovitostí) Druh provozovny, její umístení a predmet podnikání v ní podléhají kolaudacnímu rízení Provozovna musí být oznacena dle zákona

13 Vztahy mezi podnikateli se rídí : obchodním zákoníkem obcanským zákoníkem Vztahy se zamestnanci se rídí : zákoníkem práce a souvisejícími predpisy

14 ZAMESTNANCI Pracovní smlouva uzavrená písemne druh práce místo výkonu práce den nástupu do práce zkušební doba druh pracovního pomeru pracovní doba ujednání o pracovních cestách mzdový výmer Pred nástupem do zamestnání vstupní lékarská prohlídka v prípadech stanovených orgány státní zdravotní správy ( pro riziková pracovište, nocní smeny, mladiství )

15 ZAMESTNANCI Povinnosti zamestnavatele Prihlásit zamestnance na OSSZ a ZP Prihlásit se k zákonnému pojištení odpovednosti organizace ( úrazy, nemoci z povolání ) Odvádet za zamestnance zdravotní a sociální pojištení Provést kategorizaci pracovišt pro Hygienickou stanici seznámit zamestnance s predpisy BOZP a vnitrními predpisy pridelovat zamestnanci práci dle pracovní smlouvy platit zamestnanci za vykonanou práci mzdu vytváret podmínky pro úspešné plnení pracovních úkolu dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené práv.predpisy Pred nástupem do zamestnání vstupní lékarská prohlídka v prípadech stanovených orgány státní zdravotní správy ( pro riziková pracovište, nocní smeny, mladiství )

16 VYBRANÉ ÚDAJE Minimální mzda v CR stanovená zákonem - Hodinová 39,60 Kc/hod - Mesícní 6 700,- Kc Prumerná mzda v CR subjekty nad 20 zamestnancu Skutecnost 2003 Skutecnost k Kc Kc Prumerná mzda v Karlovarském kraji subjekty nad 20 zamestnancu Skutecnost 2003 Skutecnost k Kc Kc Skutecnost 2003 Skutecnost k Sokolov Kc Sokolov Kc Karlovy Vary Kc Karlovy Vary Kc Cheb Kc Cheb Kc

17 VYBRANÉ ÚDAJE Nezamestnanost v CR ,4 % 8,8 % 8,9 % 9,8 % 10,3 % 9,1 % CR k CR

18 VYBRANÉ ÚDAJE Nezamestnanost Karlovarský kraj - % Cheb 4,2 5,7 7,3 5,7 5,4 7,2 8,3 8,1 SO 6 8,6 10,5 9,9 10,9 12,5 13,1 12,9 KV 3,9 6,4 9,1 8,2 9,3 10,2 10,3 9, k Cheb Sokolov Karlovy Vary

19 Pocet zapsaných subjektu v RES Karlovarský kraj Právní forma Kraj celkem Cheb Karlovy Vary Sokolov FO nezaps. OR FO v OR Sam.rolníci nezaps v.o.s s.r.o k.s Akciová spolecnost družstvo Zahranicní osoba

20 Regionální hospodárská komora Poohrí U divadla 339, Sokolov AB AKCIMA, s.r.o. satelitní pracovište RPIC pri RHK Poohrí Havlíckova 1803/2, Cheb