Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Soňa Kozojedová Vypracovala: Ladislava Černá Čelákovice 3

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně citovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona / Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích - -

3 Obsah Úvod Cíl absolventské práce Hlavní cíl: Dílčí cíle: Teoretická část Právní rámec Úmluva o právech dítěte, Sdělení č. 4/ Sb Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 35/ Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 4/63 Sb., o rodině Vyhodnocení právního rámce Důvody, pro něž se děti dostávají do péče prarodičů Úmrtí, nemoc rodičů Nezletilé matky Závislost rodičů na návykových dávkách Násilí páchané na dětech ze strany rodičů Zanedbání rodičovské péče Prarodiče Fyzické, psychické a materiální možnosti prarodičů Nejčastější úskalí, která doprovázejí výchovu prarodičů Institucionální podpora Role sociální pracovnice OSPOD Přijímání podpory ze strany prarodičů a úskalí při spolupráci Nejžádanější pomoc a podpora Praktická část Kazuistiky Kazuistika č. - rodina A Kazuistika - rodina B Kazuistika 3 - rodina C Kazuistika 4 rodina D

4 3. Vyhodnocení kazuistik Diskuse Závěr Резюме Bibliografie

5 Úvod Team absolventské práce jsem si vybrala z toho důvodu, že pracuji v profesi sociální pracovnice v oblasti sociálně právní ochrany dětí v Praze 3 a mám možnost touto cestou se zabývat problematikou, které není věnováno příliš pozornosti, přestože v praxi se s péčí prarodičů setkávám poměrně často. Má práce bude vycházet z mých zkušeností, konkrétních kazuistik. Budu mapovat formy péče, možnosti a schopnosti prarodičů při zajišťování péče a výchovy. Budu tedy zjišťovat a popisovat možnosti podpory a hlavní otázkou bude, zda je tato podpora dostatečná a především prospěšná. V první části se budu věnovat legislativě v oblasti náhradní rodinné péče. Zmapuji nejčastější důvody, které vedou ke svěření vnoučat do péče prarodičů. Jednotlivým aspektům se budu věnovat samostatně, a to i z výhledu na úspěch navrácení dětí do péče rodiče či rodičů. Z pohledu vývojové psychologie, z pohledu ekonomického zajištění se zaměřím na zmapování schopností prarodičů zvládnout výchovu další generace. Zaměřím se na nejčastější problémy, které péči provází, jak ze strany prarodičů, tak samotných dětí. Závěr teoretické části práce bude patřit vztahu mezi prarodiči a sociální pracovnicí. Budu čerpat především ze svých zkušeností, z údajů dostupných na pracovišti, kterým je v mém případě Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Praze 3, s ohledem na zvolené téma. Téma práce mne zavedlo i k volbě praxe, kterou jsem absolvovala v zařízení, s nímž léta spolupracuji. Internátní školka v Praze- Čimicích, je jedním ze zařízení, které se osvědčilo při řešení problémů prarodičů při převzetí dítěte. Praktická část bude tvořena kazuistikami, které jsem vybrala, pro účely stanovení hranice prospěšnosti. Tedy zda poskytnutá péče může ovlivnit úspěšnost péče prarodičů o vnoučata či nikoliv. Přijetím novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která poměrně zásadně mění a přináší změny v pěstounské péči, bude jistě ovlivněna i péče ze strany prarodičů. Výsledky změny bude možné vyhodnotit až plynutím času. Prvořadým úkolem odpovědných pracovníků, je mít na mysli především zájem a blaho dítěte. Je povinností celé společnosti zajistit dětem šťastné a spokojené dětství

6 Cíl absolventské práce. Hlavní cíl: Cílem mé práce bude zmapování pozitivních a negativních jevů provázející péči prarodičů a popsání možností podpory prarodičům a dětem ze strany sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí.. Dílčí cíle: Popsání forem péče prarodičů, zmapování nejčastějších důvodů, pro které se děti dostávají do péče prarodičů, zpracování několika kazusitik ze své praxe, týkajících se péče prarodičů, a jejich vyhodnocení

7 Teoretická část. Právní rámec Významným předělem pro právní rámec v oblasti ochrany dětí v České republice je přijetí novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která byla definitivně schválena Poslaneckou sněmovnou dne 7.., s účinností od..3. Právní rámec v oblasti ochrany dětí je tvořen dalšími důležitými právními normami, mezi něž bezesporu patří Úmluva o právech dítěte, Ústava ČR, Zákon o rodině, Občanský zákoník, Zákon o ústavní a ochranné výchově ve školských zařízeních, Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a další, které řeší ochranu a zajištění dětí v oblasti školství, zdravotnictví atd. Ochrana dětí spadá do kompetence několika ministerstev. Největší podíl v oblasti péče o rodinu, s důrazem na péči o ohrožené děti má Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vykonává činnost legislativní, metodickou, kontrolní, je činné na mezinárodní úrovni, sleduje dodržování mezinárodních úmluv v oblasti dodržování lidských práv a práv dětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí je hlavním iniciátorem nového systému péče o ohrožené děti s ohledem na důslednou ochranu práv dětí a jejich právo na přirozené rodinné prostředí nebo na náhradní rodinnou péči, která vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze Zákona o sociálně právní ochraně dětí a Zákona o rodině, kterým se budu krátce samostatně věnovat, a to především s ohledem na vybrané téma práce... Úmluva o právech dítěte, Sdělení č. 4/ Sb. Úmluva o právech dítěte je mezinárodním dokumentem, kterým se státy, které jsou smluvní strany, zavázaly respektovat a zabezpečit práva dětem, jejich rodičům nebo zákonným zástupcům, stanovené úmluvou. V jednotlivých článcích úmluvy se smluvní strany zavazují mimo jiné k zajištění takové ochrany, která dítěti zajišťuje právo vyrůstat ve své rodině, zajišťuje jeho práva bez jakékoli diskriminace, zajišťuje právo dítěte na svobodu projevu, na ochranu práv a svobod, na ochranu před násilím, zneužíváním, vykořisťováním. Smluvní státy uznaly právo dítěte na vzdělání, zdravotní péči, odpočinek. Státy se zavázaly přijmout všechna nezbytná opatření k ochraně dětí před negativními vlivy. Úmluva o právech dítěte deklaruje právo dítěte na zachování - 6 -

8 jeho rodinných svazků, zajištění práv dětem, které jsou dočasně zbaveny rodinného prostředí na zajištění práva na zvláštní ochranu a pomoc státu a zabezpečení náhradní rodinou péči v rámci svého vnitrostátního zákonodárství. Zaručuje podporu rodičům a zákonným zástupcům potřebnou pomoc při plnění jejich úkolů spojených s péčí o děti, a kdy každé dítě má právo na sociální zabezpečení vč. sociálního pojištění, stejné možnosti mají i osoby, které se o ně starají za předpokladu, že žádost je spojena s čerpáním ve prospěch dítěte. [ ÚZ, č. 8 ].. Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 35/ Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon o sociálně právní ochraně dětí byl novelizován dne 5.., s účinností od.. 3. Přijatá novela Zákona o sociálně právní ochraně dětí je spojena především s postupným zánikem ústavní péče, kdy ta by měla být nahrazena náhradní rodinnou péčí. Novela klade důraz na prevenci a včasnou pomoc rodinám, které jsou ohroženy a vytváří podmínky pro vznik a rozvoj služeb pro práci s rodinou, která směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny. Chrání práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání zájmy dítěte, včetně ochrany jeho jmění, zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Stanoví závazné postupy pro činnost Orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), kterými se rozumí vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, individuální plán ochrany dítěte, případové konference. Hodnocení širšího prostředí rodiny zahrnuje zejména vztahové, ekonomické, sociální zdroje rodiny a jejich možnost využití v zájmu dítěte. OSPOD je povinen upřednostnit širší rodinu před péčí jinou. Novela zákona zavádí standardy kvality práce pro OSPOD a osoby pověřené k výkonu sociálně právní ochrany. Ve vztahu k náhradní rodinné péči přináší významné změny. Novelizovaný zákon zvyšuje podporu pěstounské péče a vytváří podmínky pro vznik podpůrných a odlehčovacích služeb pro pěstouny. Urychluje proces zprostředkování NRP. Mění způsob přípravy pěstounů, zavádí pěstounskou péči na přechodnou dobu, stanoví dávky pěstounské péče a způsob jejich vyplácení. OSPOD sleduje vývoj dětí, uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče a dává souhlas s uzavřením dohody s jiným - 7 -

9 subjektem, vydává správní rozhodnutí, dostává pravidelné zprávy o průběhu pěstounské péče, poskytuje poradenství. Ve vztahu k příbuzenské pěstounské péči tedy i k prarodičům pěstounům nastala změna v odměňování. V zákoně, platném do konce roku, byla odměna pěstouna pro všechny stejná. Novela určuje, že odměna prarodiči náleží pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny či s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro rozhodnutí o přiznání výše odměny je krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (tab. ). Nárok na ostatní pěstounské dávky je zachován. Ostatními pěstounskými dávkami jsou příspěvek na úhradu potřeb dítěte (tab. ), příspěvek při převzetí dítěte (tab. 3), příspěvek na zakoupení motorového vozidla, v případě, že pečující osoba má v pěstounské péči nejméně 3 děti, nově příspěvek při ukončení pěstounské péče. Zákon současně vedle práv na poskytnutí pomoci, poradenství a podpory, určuje i povinnost pěstounům nevyjímaje prarodiče, např. zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu hodin v době kalendářních měsíců po sobě jdoucích, umožňovat styk rodičů a osob blízkých dítěti a umožňovat sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče. Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti. Tab. Výše odměny pěstouna za kalendářní měsíc od..3 náleží prarodičům pouze v případech hodných zřetele dítě 8 Kč děti Kč Výše odměny pěstouna náležející všem, tedy i příbuzným alespoň 3 děti je- li pečováno alespoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve II, III nebo IV stupni Kč - 8 -

10 Tab. Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte za kalendářní měsíc od..3 Věk dítěte do 6 let od 6 let do let od let do 8 let od 8 let do 6 let Výše příspěvku 3 68 Kč 4 58 Kč 5 75 Kč 5 43 Kč Tab. 3 Výše příspěvku při převzetí dítěte / vypláceno jednorázově od..3 Věk dítěte do 6 let od 6 let do let Od let do 8 let Výše příspěvku 8 Kč Kč Kč [www.psp.cz,3].. 3 Zákon č. 4/63 Sb., o rodině Z pohledu péče prarodičů problematiku upravuje Zákon o rodině v 45, který říká, že pokud to vyžaduje zájem dítěte, může soud dítě svěřit do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte do péče souhlasí. Při výběru osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému. Dále je upraveno, že dítě může být svěřeno i do společné péče manželů. Pokud je dítě svěřeno do péče jednoho manžela, je tak možno učinit pouze se souhlasem druhého manžela. Při rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy jiné osoby než rodiče vymezí soud rozsah jejich práv. Zákon o rodině upravuje pěstounskou péči, a to za jakých okolností lze dítě svěřit do pěstounské péče, na jakou dobu, zjišťuje, zda trvají důvody trvání - -

11 pěstounské péče a z jakých důvodů ji může soud zrušit. Zákon upravuje povinnost ve vztahu ke spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí, především dožádání zpráv o výkonu pěstounské péče, vyjádření k osobě pěstouna. Stanoví pěstounovi jeho práva a povinnosti. Pěstoun nemá vyživovací povinnost, právo zastupovat dítě má jen v rozsahu běžných záležitostí. Zákon stanoví povinnost dítěti pomáhat v domácnosti pěstouna v rozsahu jeho schopností, a pokud má příjem, pak má povinnost přispívat I na úhradu společných potřeb rodiny. Soud může na návrh OSPOD svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou se rozumí doba, po kterou rodič nemůže ze závažných důvodů dítě vychovávat. V případě, že rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanoví soud dítěti poručníka, který bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo rodičů. V zájmu dítěte by měl být poručníkem ten, koho doporučili rodiče. Pokud tak rodiče neučinili, ustanoví soud někoho z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině. Rovněž u této formy náhradní rodinné péče stanoví soud rozsah povinností. Poručník odpovídá soudu za řádné plnění této funkce, podléhá pravidelnému dozoru soudu, především ve věcech správy majetku. Funkce poručníka nezakládá vyživovací povinnost k dítěti. Ve vztahu k výživnému upravuje zákon o rodině vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými. Vzájemnou vyživovací povinnost mají předci a potomci, pokud potomci nemohou svou vyživovací povinnost plnit, přechází tato povinnost na předky. Je-li několik povinných, kteří jsou příbuzní v témže stupni, plní každý z nich vyživovací povinnost dílem, jaký odpovídá poměru jejich schopností, možností, majetkových poměrů. [ÚZ, č. 8].. 4 Vyhodnocení právního rámce Shora uvedené výňatky ze zákonů, které upravují náhradní rodinnou péči ve vztahu k prarodičům, svědčí o tom, že jednotlivé zákony se vzájemně podporují a vytvářejí legislativu, která splňuje požadavky na moderní přístup k náhradní rodinné péči, a respektují právo dítěte na přednostní umístění dítěte do péče širší rodiny. Přestože prarodiče mají k vnoučatům sekundární vyživovací povinnost, neznamená to, že by to mělo mít vliv na to, aby se stali pěstouny, je-li to v zájmu dítěte. Zákon zná několik - -

12 forem náhradní rodinné péče, které se liší rozsahem poskytovaných garancí, rozsahem práv a povinností. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí ztížila prarodičům pěstounskou péči tím, že odměnu pěstouna změnila na dávku fakultativní a současně zavedla povinnost vzdělávání. Zda bude mít tato zákonná úprava vliv na výkon pěstounské či poručnické péče prarodičů, bude možno posoudit až samotným plynutím času. Je však třeba zdůraznit, že novela zákona o sociálně právní ochraně dětí s sebou přináší i zkvalitnění služeb právě směrem k pěstounům, počínaje zajištěním krátkodobé péče v době nemoci, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, poskytnutí pomoci při zajištění celodenní péče o dítě v rozsahu alespoň 4 dnů v roce, právo na zprostředkování odborné pomoci, zajištění podpory při výkonu pěstounské péče.. Důvody, pro něž se děti dostávají do péče prarodičů V důsledku úmrtí či rodičovského selhání svých dětí vychovává 3 prarodičů svá vnoučata v pěstounské péči. [ 5 ] O nárůstu prarodičů pěstounů svědčí data z rejstříků vedených na OSPOD, Úřadu městské části Praha 3. (Tabulka a graf 4) Vnoučata se dostávají do péče svých prarodičů v případech, kdy ani jeden z rodičů nemůže nebo nechce o dítě či děti pečovat. V mnoha případech se jedná o děti rozvedených rodičů, kdy pečující rodič přestal pečovat a druhý rodič nemá zájem či podmínky dítě převzít do své péče. Dále se jedná o případy, kdy otec dítěte není uveden v rodném listě a rodičovskou zodpovědnost má pouze matka, která se dostala do situace, kdy nechce nebo nemůže pečovat o dítě. Pokud rodiče společně pečují o své děti, ve většině případů přebírá rodičovské povinnosti druhý z rodičů, pokud jeden z nich nemůže nebo nemá zájem. Pokud zůstane rodič sám, využívá často podpory a pomoci své nejbližší rodiny, kterou jsou zpravidla jeho rodiče. Prarodiče péči o vnoučata ve většině případů přebírají téměř automaticky. V případech, kdy je Orgánu sociálně právní ochrany dětí problematika primární rodiny známa, a je k dalšímu řešení v zájmu dítěte potřeba zajistit péči mimo tuto primární rodinu, sociální pracovnice sama je povinna aktivně vyhledat a oslovit nejbližší příbuzné, kterými jsou zpravidla právě prarodiče. V opačných případech, kdy rodina není orgánům soc. právní ochrany známa, se stává, že teprve uplynutím delšího časového úseku s ohledem na problémy, s nimiž si rodina neumí poradit, se rodina - -

13 obrátí na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Sociální pracovnice po vyhodnocení situace v prvé řadě poskytne poradenství. Dle potřeby a s ohledem na předpokládanou délku trvání stávající situace, na základě rozhodnutí klientů prarodičů, s ohledem na zájem dítěte, je nápomocna při dalším postupu, kterým může být sepsání návrhů k soudu, poskytnutí pomoci prostřednictvím orgánů a organizací, které se zabývají aktuálním problémem a mohou být nápomocny. Při vyhodnocení situace dítěte a rodiny je potřeba vzít v úvahu věk dítěte, jeho rozumovou vyspělost a možnost vyjádřit se k situaci. Dále je nutné zaměřit se na vztah dítěte k prarodičům, v té souvislosti vyhodnotit, zda vztahy v rámci rodiny byly běžné a nebyly poznamenány negativními zkušenostmi, které by mohly mít vliv na dítě, na výchovné postoje apod., které by ve svém konečném působení nebyly pro dítě přínosné, ale naopak. Vyhodnocení časového horizontu návratu dítěte do původní rodiny je rovněž jedním ze základních činitelů, ve volbě způsobu řešení, kterými jsou prozatímní péče na základě usnesené o předběžném opatření, kterým je dítě předáno do péče konkrétní osoby, svěření do péče jiné fyzické osoby, pěstounská péče, poručnictví. - -

14 - 3 - Nárůst počtu prarodičů pěstounů evidovaných od roku do roku na OSPOD Praha 3 rok počet pěsto unský ch rodin z toho praro diče Graf nárůstu počtu prarodičů pěstounů, vztahující se k tab. č počet pěstounských rodin z toho prarodiče

15 .. Úmrtí, nemoc rodičů Úmrtí rodičů je jedním z důvodu, kdy prarodiče přebírají vnoučata do své péče. Řešením z pohledu legislativy je tedy svěření do péče jiné fyzické osoby, pěstounská péče nebo do péče poručnická. Ve většině případů je dítě zpravidla částečně zajištěno po smrti svých rodičů, po stránce hmotného zajištění, sirotčím důchodem. Podmínky pro výplatu a výši sirotčího důchodu upravuje Zákon č.55/5 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o důchod sepisují Okresní správy sociálního zabezpečení. [www.cssz.cz, ] Z pohledu důsledku ztráty rodiče pro život rodiny a vývoje dítěte se věnuje ve své knize Krizové situace v rodině očima dítěte, dvojice autorů Matějček a Dytrych, neboť problém považují za velmi závažný. Hovoří o tom, že úmrtí je definitivní, neodvolatelné a na úmrtí nejbližších se nelze připravit, ani v případě, že mu předchází nemoc. Zemřelí rodiče nejsou nadále přítomni fyzicky, bývají však velmi zřetelně přítomni duchovně a dítě má zpravidla na zemřelého své vlastní vzpomínky. Tyto vzpomínky často idealizuje. Kniha popisuje období truchlení, které bývá u dětí různě dlouhé a může mít různou intenzitu. [MATĚJČEK, DYTRYCH, ] U většiny z nich se však dají rozlišit jeho čtyři klasické fáze: Šok neboli ohromení, kdy si dítě uvědomí, že milovaná osoba se neobjevuje, Protest, který nastupuje jako obranná reakce a který by měl věci vrátit do dřívějších kolejí. Beznaděj či zoufalství, když protest nefunguje a ztráta se jeví jako definitivní. Proces vyrovnávání, uklidňování, smíření a hledání nových východisek. U některých dětí se objeví třeba i silné citové poruchy, avšak trvají krátce u jiných naopak poměrně nevýrazné problémy přetrvávají měsíce i léta. [MATĚJČEK, DYTRYCH,, s.,3 ] Autoři odpovídají na otázku, jak pomoci dítěti v tak závažné situaci. Dítě by mělo být o úmrtí někoho z rodičů informováno včas. Odložení pravdy dítěti situaci zpravidla neulehčuje, nýbrž naopak ztěžuje. Dítě lépe prožívá fázi otřesu, protestu i beznaděje v blízkosti těch, kdo jsou stejně naladěni, takže v dané chvíli jsou mu oporou. [MATĚJČEK, DYTRYCH,, s. 4] - 4 -

16 Nenásilný prostředek, jak nenásilně vyvést truchlící dítě (o dospělém člověku to ostatně platí stejně tak) z bolestné, depresivní uzavřenosti zpět do životní aktivity je, že nebudeme jen utěšovat, ale povedeme je, aby se spolu s námi na něčem dobrém angažovalo! Skutkem, prací, činností, ne slovy!, aby k nějakému účelnému cíli vyvinulo přiměřenou aktivitu. Aby tu pokud možno byla bezprostřední zpětná vazba. [MATĚJČEK, DYTRYCH,, s. 5] V této souvislosti je potřeba připomenout, že rovněž postavení prarodičů v případě úmrtí je velmi těžké, neboť i oni se musejí vyrovnávat se ztrátou svých dětí a současně by to měli být právě oni, kdo vyvede truchlící dítě a bude zárukou bezpečí a jistoty. Dalším důvodem pro změnu výchovy může být i dlouhodobá nemoc, která je překážkou ve vykonávání rodičovských povinností. Většinou se jedná o nemoc psychiatrickou, nemoc spojenou s dlouhodobým upoutáním na lůžko, nemoc, která vyřadí rodiče z běžných činností, dlouhodobá hospitalizace, kdy i běžná pomoc prarodičů v rámci zajištění chodu domácnosti a výchovy dětí se stává nedostačující. Volba typu zvolené náhradní rodinné péče vychází z posouzení trvání situace tedy trvání nemoci a její prognózy, z posouzení prostředí, zda prarodiče žijí ve společné domácnosti s nemocným, z posouzení finančního zajištění a především z pohledu potřeb dítěte. Pokud se jedná o výhledově krátkodobou péči, zpravidla je volena forma prozatímní péče, formou usnesení o předběžném opatření. O vydání usnesení o předběžném opatření rozhodne soud, místně příslušný. Příslušnost soudu je založena na faktickém pobytu dítěte. V případě, že pominou důvody trvání předběžného opatření, soud jej zruší. Předběžné opatření je upraveno zákonem č. /63 Sb., občanský soudní řád. [www.zakony.cz, 6].. Nezletilé matky V případě porodu nezletilé matky, jsou to právě babičky, které převezmou do doby zletilosti rodiče péči o novorozené dítě. Dle platných zákonů ČR získává rodič rodičovskou zodpovědnost až dovršením 8 let věku. Soud může přiznat rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k péči o dítě i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku šestnácti let, má-li potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících. Pokud tak není učiněno, soud dítě může svěřit do péče - 5 -

17 prarodičů formou poručnictví, pěstounské péče. V případě, že se jedná o nezletilou matku těsně před zletilostí, je využita možnost vydání usnesení o předběžném opatření, které je prozatímní úpravou. [ÚZ, č. 8] Matka dítěte může požádat o porodné na úřadu práce, v případě, že dovršila věku 6let. Rodičovský příspěvek, může žádat rodič, který má přiznanou rodičovskou zodpovědnost nebo osoba, do jejíž péče bylo dítě předáno či svěřeno. [www.mpsv.cz, ] Zázemí a podpora nezletilé matky ze strany nejbližší rodiny je důležitá, jak pro ni samotnou, tak pro novorozené dítě. Nezletilá matka je ve věku, kdy sama není ještě dostatečně vyzrálá a má potřebu trvalého zázemí a podpory. Řeší svůj vztah k dítěti, k partnerovi, k rodičům, k vrstevníkům, ke studiu. Pokud je rodina schopna zvládat vzniklou situaci, pak je to nejlepším řešením pro dítě. Mladá matka má možnost naučit se nejen o dítě pečovat, po stránce fyzické, ale má prostor, čas a možnost vytvořit si vztah založený na psychickém a citovém přijetí dítěte, což je pro další vývoj dítěte velmi významné. Citový vztah dítěte k jeho lidem se zakládá nikoli na tom, že tito lidé mu působí nějakou příjemnost, nýbrž že mu zajišťují pocit bezpečí a jistoty. Specifický citový vztah dítěte k mateřské osobě se rozvíjí v plné síle kolem měsíce života. [MATĚJČEK, 3, s. 4].. 3 Závislost rodičů na návykových dávkách Samotná problematika závislosti na návykových látkách je rozsáhlá. Z pohledu změny péče o děti je vždy náročná, neboť rodiče závislí na návykových látkách, nemají zpravidla na svou závislost dostatečný náhled, svůj problém zlehčují, popírají, brání se změnám. V jednání s úřady, soudy i samotnými prarodiči jsou tito rodiče problémoví. Péče prarodičů bývá často doprovázena ataky ze strany rodičů, kdy ti jsou současně jejich dětmi a oni se těžce smiřují s jejich selháním. Rodiče závislí na návykových látkách, bývají motivováni ke spolupráci s organizacemi, které se zabývají různými typy závislostí, s výhledem na možnost navrácení dětí do původní rodiny. Podmínkou bývá léčba, abstinence, zajištění všech podmínek pro výchovu, péči a zdravý psychický vývoj dítěte, spolupráce s nestátními a státními organizacemi

18 V těchto případech jsou děti svěřovány do NRP formou péče jiné fyzické osoby, péče pěstounské popř. péče poručnické. Forma pěstounské či poručnické péče je výhodnější, s ohledem na skutečnost, že rodiče nejsou schopni plnit vyživovací povinnost a prarodičům se tak může dostat podpory státu, formou pěstounských dávek. Forma péče je dlouhodobá, neboť i léčba a následná abstinence není krátkodobý proces... 4 Násilí páchané na dětech ze strany rodičů Svěření dětí do péče prarodičů, v případech fyzického, psychického týrání, nadměrných trestů, zanedbávání či sexuální zneužívání ze strany rodičů by mělo být vždy důkladně zváženo. Již v roce v Praze na III. evropské konferenci o zneužívaných a zanedbávaných dětech se odborníci shodli na tom, že nadměrné trestání a výchovné brachiální násilí není většinou důsledkem nenormálnosti pachatele, že je často prováděno v dobré míře, ale je zároveň důsledkem přehánění bez rozmyslu přijatých praktik. Rodiče využívají násilí na dětech, protože si právě násilí jako řešení problémů vtiskli ve svých výchozích rodinách. Bití v rodinách nebývá v rodině přítomno samo, často je jednou z forem probíhajícího domácího násilí. [NOVÁK, Právo a rodina, 8, s. ] Za zvlášť traumatizující je nutno pokládat okolnost, jestliže ke stigmatizaci dochází uvnitř nejbližšího okolí oběti. Rodina by měla být místem bezvýhradně emocionální podpory oběti trestného činu. Členové rodiny by měli dát v komunikaci oběti najevo, že ona trestný čin nespáchala. [ ČÍRTKOVÁ, Právo a rodina, 5, s. 8] Pakliže soud svým rozhodnutím předá dítě do péče prarodičů, je jejich povinností nejen zajistit dítěti klidné a bezpečné zázemí, chránit jeho zájmy, ale též poskytnout zprostředkovanou okamžitou odbornou terapeutickou pomoc, kterou poskytují krizová centra a dle potřeby spolupracovat s dalšími odborníky. Dětská krizová centra poskytují psychosociální pomoc dětem i jejich rodinám, prostřednictvím ambulantních služeb realizují diagnostiku a terapii syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, podílejí se na řešení závažných případů ohrožení dítěte v rámci interdisciplinární spolupráce se státními institucemi, nestátními a dalšími organizacemi. [www.ditekrize.cz, ] - 7 -

19 Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jedná o situaci, která si žádá bezodkladné řešení, podá Orgán sociálně právní ochrany dětí návrh, k místně příslušnému soudu, na vydání předběžného opatření dle 76a, občanského soudního řádu, neboť zdraví a život dítěte je vážně ohrožen... 5 Zanedbání rodičovské péče Pojem zanedbání rodičovské péče zahrnuje skutečnosti, kdy rodič ignoruje potřeby dítěte včetně těch základních, jako je potřeba bezpečí lásky a přijetí, ale například také dostatečná výživa a podobně. V důsledku pak dochází k poškození vývoje dítěte a v extrémním případě až k ohrožení jeho života. Zanedbávání může být provázeno i týráním či zneužíváním. Příčinou zanedbání péče může být neznalost rodičů, kteří sami pochází ze zanedbávajícího rodinného prostředí, dále například to, že se o dítě starat lépe nemohou, příčinou může být chudoba, nebo nechtěné dítě. Zanedbávané dítě se může obrátit na linku důvěry DKC nebo krizovou Linku bezpečí 6, která funguje bezplatně a nonstop, může se obrátit na učitele a další zaměstnance školy, může se svěřit blízkému člověku, může vyhledat odbornou pomoc v dětském krizovém centrum, u lékaře, může nahlásit svou situaci na oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo se může obrátit na policii. [http:// ] V případě, že byly vyčerpány všechny prostředky k nápravě, pak v zájmu dítěte lze přijmout opatření a dítěti zajistit vhodné prostředí, nejlépe v nejbližší rodině. Forma péče je volena dle aktuální potřeby. Pakliže jsou rodiče ochotni přijmout opatření v zájmu dítěte, pracovat na vytvoření podmínek vhodných pro navrácení dítěte, je volena forma, která je krátkodobým opatřením. Pokud se jedná o závažné zanedbání rodičovské zodpovědnosti, či se rodič dopustil úmyslného trestného činu, pak je dítě svěřeno do péče prarodičů trvalého rázu a soud může rodiče zbavit, omezit nebo pozastavit rodičovskou zodpovědnost dle zákona č. 4/63 Sb., o rodině. Pokud se jedná o krátkodobá opatření, mohou sami prarodiče být nápomocni nejen tím, že převezmou péči o nezletilé dítě, ale mohou sami aktivně pomoci i rodičům dětí

20 . 3 Prarodiče Prarodiči se stáváme proto, že se naše děti staly rodiči. Postavení prarodičů ve společnosti se mění, tak jak se mění i společnost sama. Prarodiče jsou nesporně důležitým článkem rodinného systému. Vývojoví i dětští psychologové se shodují na tom, že pro děti je velmi důležité historické ukotvení, vědomí historických kořenů. Isabella Hauserové Schönerové ve své knize s názvem Děti potřebují rodiče, zdůrazňuje jedinečnou roli starší generace, nazývá je vlídnými průvodci dětstvím. Vlídnost prarodičů pak připisuje zkušenostem i ubýváním sil. Zmiňuje však i prarodiče, kteří patří ke střední generaci a nemají čas z důvodu pracovních povinností, širokých zájmů se vnoučatům věnovat. Jsou i prarodiče, kteří svá vnoučata, z egoistických pohnutek používají, aby prosadili své zájmy, vykonávají nátlak, opakují tak své chyby. Roli prarodičů vidí v mírnění tlaků, kterému jsou děti vystaveny. A především v předávání zkušeností formou sdělování a vyprávění zážitků. [HAUSEROVÁ SCHÖNEROVÁ, 6] Do role vychovatelů, pěstounů, opatrovníků se prarodiče dostávají náhle nebo se jedná o vyústění dlouhodobých problémů. Z prarodiče, jehož role vyplývá ze zkušeností generací předchozích, kdy je rádcem, nositelem pomoci, vlídným vychovatelem, který však není odpovědný za výchovu, se stává vychovatel zodpovědným za výchovu, přijímá roli rodiče. Přijetí dítěte do péče je velmi složité pro prarodiče i pro dítě samotné. Přináší změny, téměř vždy na pozadí tragických událostí. V roce věkový průměr prarodičů, kteří mají v péči svá vnoučata, činí 54, let. Zdrojem pro získání informace jsou rejstříky vedené na OSPOD pro Prahu 3. Nejstaršímu pečujícímu prarodiči je 68 let, nejmladšímu pak 37 let. (tab.5) Tab. 5 Věk počet prarodičů v daném věku

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně právní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den.

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den. PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s OSPOD Příloha č. 2: Scénář rozhovoru se zástupci ústavních zařízení Příloha č. 3: Scénář rozhovoru s pěstouny Příloha č. 4: Vyhodnocení individuálního plánu dítěte

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium Standard č. 3 3a Základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně zpracovaných vnitřních pravidel a postupů pracoviště a její dostupnost. 3b Srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu.

Více

Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení:

Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení: Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení: vybrané problémy a dobrá praxe z pohledu veřejné ochránkyně práv Mgr. Petra Šuplerová Mgr. Barbora Jechová 1 Obsah 1. Principy, z nichž je

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více