NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program"

Transkript

1 NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012

2 Obsah 1 Preambule Zaměstnanost Zvýšeni flexibility pracovních sil Zrušení daně z převodu nemovitého majetku pro fyzické osoby Podpora výstavby nájemního bydlení Podpora rekvalifikace Podpora investic (jak domácích, tak zahraničních) Zvýšeni dostupnosti pracovních sil Podpora rodin s dětmi Podpora cílené imigrace z jihovýchodní a východní Evropy Podpora růstu vzdělanosti Provázání tempa růstu minimální mzdy s tempem růstu HDP Podpora tvůrčí práce Podpora rozvoje sociální ekonomiky Fiskální politika Vyrovnaný státní rozpočet jako střednědobý a dlouhodobý strategický cíl Navýšení příjmové strany státního rozpočtu (veřejné rozpočty na 45% HDP) Zavedení daně z finančních operací Zvýšení daně z nemovitostí Zavedení více pásem pro zdanění příjmů právnických i fyzických osob Zvláštní zdanění jednorázově vyplacených vysokých mezd a platů (tzv. zlatých padáků) Navýšení spotřebních daní (alkohol, cigarety) Snížení spotřební daně u pohonných hmot na výši běžnou v sousedních státech, diferenciace daně ve směru podpory ekologických paliv Nezvyšovaní DPH, zachování snížené sazby DPH Zavedení nulové sazby DPH na dětské oblečení, obuv, pleny školní učebnice apod

3 3.2 Podpora investic a rozšiřovaní fiskálního prostoru (3% HDP) Nové definování hospodářské strategie ČR Aktivní příprava na evropskou finanční perspektivu v období Zavedení eura Prosadit větší koordinaci fiskální politiky zemí EU ve střednědobém horizontu Vstup ČR do eurozóny Reforma sociální oblasti Reforma systému výplat sociálních dávek Podpora natality Podpora vzniku firemních jeslí a školek Podpora a stabilizace poskytovatelů sociálních služeb Zlepšení sociálního dialogu ve společnosti Reforma penzijního systému Penzijní reformy v minulosti Demografický vývoj jeho prognózy a očekávaný vliv na důchodové pojištění Programové priority důchodové reformy Penze v důstojné výši z průběžného systému financování důchodů Průhlednost penzijního systému Připojištění státem dozorované spoření na důchod Stabilizace a posílení I. pilíře Ochrana úspor ve II. pilíři Transformace III. pilíře Reforma zdravotnictví Prioritní cíle reformy zdravotnictví Možnosti úspor ve zdravotnictví Omezení korupce Hloubkové audity Léková politika

4 6.3 Restrukturalizace zdravotnických zařízení včetně ambulantních složek a lékárenství Kritéria pro zdravotnická zařízení základní lůžkové sítě Zdravotnická zařízení III. typu zřizované Ministerstvem zdravotnictví Zdravotnická zařízení II. typu (zřizované zejména územními orgány) Zdravotnická zařízení I. typu zřizované nižšími územními samosprávnými celky Zdravotnická zařízení ostatních zřizovatelů (církevní, charitativní, privátní aj.) Reformy ve zdravotnictví Odpovědnost za sebe sama Bezplatná standardní péče Zpoplatnění nadstandardní péče (úhrady formou zvláštního připojištěni) Reformy v úhradách smluvním lékařským a zubním zařízením Podpora programů zdravotní prevence Zvýšení podpory domácí péče Zavedení soukromého (podnikového) připojištění Redukce byrokratických předpisů Zdravotní pojištění Nástroje a cíle řízení zdravotních pojišťoven orgány státní správy Záměry legislativních úprav zdravotního pojištění Management a statutární orgány zdravotních pojišťoven Hospodaření zdravotních pojišťoven, tok finančních prostředků Životní prostředí Současná situace v oblasti ochrany životního prostředí Ovzduší a klimatické změny Programové cíle v oblasti ochrany ovzduší Voda Programové cíle v oblasti ochrany vod Ochrana přírody a lesů Programové cíle v oblasti ochrany přírody a lesů

5 7.5 Půda Programové cíle v oblasti ochrany půdy: Materiálová spotřeba a odpady Programové cíle v oblasti materiálové spotřeby a odpadů Doprava Programové cíle v oblasti ekologizace dopravy Energetika a ekologicky šetrný průmysl Priority v oblasti energetiky Zvyšování energetické efektivity, snižování ztrát při výrobě a rozvodu energie a snižování spotřeby energie Posilování obnovitelných zdrojů Využívání jaderné energie Energetické využívání fosilních paliv Energetická bezpečnost Teplárenství Konkurenceschopný a ekologicky šetrný průmysl Regionální rozvoj Podpora regionální veřejné dopravy Zavedení vládních strukturálních grantů Podpora obcí při zavádění podniků sociální ekonomiky (sociálních podniků) Udržitelné strategické územní plánování Podpora udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky Státní podpora půjček na pořízení bydlení pro mladé lidi do 35 let Zahraniční politika Priority zahraniční politiky Evropská unie Vztahy s Ruskou federací a Čínou Boj s terorismem

6 10.5 Zahraniční vojenské mise Lidská práva Ekonomická diplomacie Evropská finanční perspektiva Strategie Evropa Diskuze nad prioritami pro ČR Programy a fondy EU Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Kohezní fond Evropský sociální fond (ESF) Evropský globalizační fond Evropská územní spolupráce Evropská seskupení pro územní spolupráci Priority pro Českou republiku Průmysl ČR Podnikatelské prostředí Věda, výzkum, inovace Podpora zavádění nových technologií na úspory energií Sociální politika Zemědělství a rozvoj venkova Životní prostředí Regionální politika Boj proti korupci Stav protikorupčního prostředí Oblasti s nejvýznamnějším korupčním rizikem Programy protikorupční prevence Legislativní proces Personální obsazení orgánů činných v trestním řízení

7 Orgány státní a vnitřní kontroly, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Orgány moci výkonné a soudní Hromadné sdělovací prostředky a občanská společnost Represe v boji proti korupci Zpřísnění trestů za korupční jednání Whistleblowing, ochrana oznamovatelů a účinná lítost Odpovědnost veřejných činitelů za náhradu škody vzniklé při hospodaření se svěřenými prostředky státu Další změny právního řádu Mezinárodní závazky a spolupráce Kontrola výběrových řízení Zrušení anonymního vlastnictví společností Revize nového občanského zákoníku Majetková přiznání, právní úprava lobbingu, zavedení systému kontroly financování politických stran Zvyšování podílu bezhotovostního styku Veřejná kontrola činnosti státních orgánů Rozšíření pravomocí kontrolních orgánů Kvalitní státní správa Povinné bezpečnostní prověrky pro vedoucí zaměstnance ve státní správě Etický kodex politika a úředníka státní správy Další opatření týkající se zaměstnanců ve státní správě Bezpečnostní politika a působnost Ministerstva vnitra Úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti Oblast personální práce a vzdělávání Organizační změny orgánů v působnosti Ministerstva vnitra Úkoly v oblasti vlastního boje s trestnou činností

8 13.2 Úkoly v oblasti spolupráce s veřejností a v oblastech, kde je současná činnost MV nedostačující Podpora občanských sdružení Imigrační úřad Vedlejší zaměstnání pro policisty a hasiče Tresty za napadení při výkonu služby Změna zákon o střelných zbraních Financování policie ze zabavených prostředků Opatření proti extremismu Beztrestnost pro ty, kteří upozorní na korupci Bezpečnostní rizika z migrace cizinců Státní správa a samospráva Státní orgány Prezident republiky Transformace Senátu Ústřední orgány státní správy Samospráva Služební zákon Jmenování generálního ředitele, zástupce generálního ředitele a dalších služebních orgánů Politické funkce, které jmenuje ministr nebo předseda vlády Boj proti sociálnímu vyloučení - integrace příslušníků sociálně vyloučených lokalit Sociální vyloučení Sociálně vyloučené osoby Problematika zaměstnanosti Sociálně vyloučené osoby dlouhodobá nezaměstnanost Tvorba nových pracovních míst řešení sociálního vyloučení Opatření v oblasti zaměstnanosti

9 15.4 Problematika bydlení Opatření v oblasti bydlení Problematika vzdělávání Omezení při získávání základního a středního vzdělání Opatření v oblasti vzdělávání Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů Opatření ke zvýšení bezpečnosti SVL Symbolické vyloučení Opatření proti symbolickému vyloučení Programové cíle v oblasti integrace příslušníků sociálně vyloučených lokalit Obrana a bezpečnost státu Posíleni úlohy ČR v rámci NATO Smart Defence Posíleni spolupráce na obraně se sousedními zeměmi Těsnější spolupráce na Společné obranné politice EU Posíleni komunikace NATO s Ruskem v rámci obranné politiky Sníženi výdajů na vyzbrojování armády, posíleni úlohy armády při řešeni živelných pohrom Zvýšeni ekonomické výkonnosti armády (zaměření nejen na výdaje, ale i na možné příjmy) Zemědělství Význam venkova jako životního prostoru Posílení pozice tuzemských producentů a zpracovatelů Ekologické zemědělství Snížení administrativy Hospodaření ve znevýhodněných oblastech Zemědělská půda Obnovitelné zdroje energie v zemědělství

10 17.8 Odbytová družstva Zemědělská politika Evropské unie Lesní a vodní hospodářství Priority zemědělského programu Resort zemědělství: Resort potravinářství: Investice Aktivní agrární politika Dopravní politika Základní teze dopravní strategie Veřejná doprava Provázanost dopravy Uvážená a transparentní liberalizace trhu Železniční doprava Dostavba infrastruktury Racionalizace provozu v regionech Doprava na pozemních komunikacích Dostavba infrastruktury Nutnost zpoplatnění infrastruktury Multimodalita jako možné perspektivní řešení Bezpečnost silniční dopravy Zavádění informačních a inovativních technologií Letecká doprava Letiště Vzdušný prostor Vodní doprava Bytová politika - reálné právo na důstojné bydlení pro občany 21. století Vlastnické bydlení

11 19.2 Bydlení nájemní Bydlení neziskové Podpora občanům v nouzi sociální bydlení pro občany na okraji společnosti Rekonstrukce, modernizace, ekologie Kultura Kultura národa i všech jednotlivých občanů Výchozí celospolečenské cíle Priority programu rozvoje kultury Dimenze první člověk ve společnosti Dimenze druhá - člověk v zrcadle Dimenze třetí - člověk na jevišti Podpora kultury Podpora vícezdrojového financování kultury Neopomíjet sílu dobrovolnictví Posílení kontrolních mechanismů při využívání veřejných prostředků společně s optimalizací grantového systému Zachování nižší sazby daně z přidané hodnoty u kulturních produktů a služeb Podpora kultury a umění jako nástroje integrace sociálně vyloučených obyvatel Školství Programové cíle v oblasti školství: Výchovně vzdělávací soustava Předškolní zařízení Základní školství Střední školství Vysoké školství Vzdělávání dospělých Podpora a rozvoj sportu

12 22.1 Sport, význam sportu pro společnost i jednotlivce a jeho současná podpora Úloha státu v oblasti sportu Vyčlenění financování sportu z kompetence MŠMT Zřízení státního fondu na podporu a rozvoj sportu Sportovní infrastruktura pro širokou veřejnost Sportovní akce mezinárodního významu Společenské ocenění úspěšné sportovní reprezentace státu Financování sportu Zefektivnění stávajících zdrojů financování sportu Nové zdroje financování sportu Opatření pro rozvoj sportu Zabezpečení rozvoje sportu pro širokou veřejnost Zabezpečení rozvoje vrcholového sportu Legislativa v oblasti sportu Nový zákon o sportu Genderová a rodinná politika Programové cíle genderové politiky Trh práce Politická participace žen Registrovaná partnerství Podpora neúplných rodin Zvýšení angažovanosti otců Zvyšování povědomí o genderové tématice Domácí násilí Obchodování s lidmi Poznámky

13 1 Preambule Nestavět se na odpor nespravedlnosti je totéž jako nespravedlnost páchat. Nespravedlivé je oklešťovat sociální práva zaměstnanců, nespravedlivé je zhoršovat podmínky pro živnostenské a malé podnikání, nespravedlivé je nebojovat s nezaměstnaností, nespravedlivé je snižovat podporu mladých lidí a rodin, nespravedlivé je neřešit problémy důchodců. Nespravedlivé je nepostihnout parazitování na úkor veřejných prostředků. Nespravedlivé je nedostat za své daně odpovídající službu. A v Parlamentu není strana, která by statečně vzdorovala nespravedlnostem páchaným na většině občanů republiky. My nebudeme páchat nespravedlnost. Chceme být odvážní. Program strany dává odpovědi na aktuální největší problémy společnosti. Naše odpovědi jsou formulovány z ideových pozic národně socialistických. Je nasnadě, že témata, na kterých se vyprofilovala národně sociální strana na začátku své existence po roce 1897, a dnešní politické problémy jsou od sebe vzdáleny celou délkou jednoho století. Odpovědi, které naši předchůdci nalezli, dnes nejde jednoduše opakovat. Už proto ne, že celá řada tehdy podstatných problémů nás dnes netrápí, jsou vyřešeny. I díky odvážné politické práci našich předchůdců. Co však zůstává, je odkaz a inspirace k poctivé politické práci, která vychází z hlubokého přesvědčení, že společnost se může plnohodnotně rozvíjet pouze v podmínkách pluralitní demokracie. Co zůstává, je odkaz a inspirace daná osobnostmi typu dr. Beneše, dr. Klofáče, dr. Horákové, dr. Hejdy a mnohých dalších významných národních socialistů. Co zůstává, jsou hluboce zakořeněné křesťanské hodnoty osobní morálky každého jednotlivce, tradiční žebříček základních hodnot, na který mnozí opojeni bohatstvím zapomínají. Jsme demokraté a horizont demokratické republiky je pro nás nepřekročitelný. Konkrétní náplň demokratického rámce společnosti je pro nás stálou tvůrčí výzvou. Národní socialisté vždy otevírali demokratický prostor i méně majetným, ba nemajetným vrstvám a skupinám společnosti. Jsme přesvědčeni, že spoluúčast na demokracii a svobodě je podmíněna kvalitou a rozsahem sociálních práv občanů. Lidé mají právo na to nebýt ohrožováni chudobou, mají právo uplatňovat své společensky oprávněné požadavky. Ani národ, ani socialismus v našem pojetí nelze obsahově spojovat s pojmy, které těmto slovům dávalo 19. a 20. století. V tomto duchu jsme stranou moderní evropské nemarxistické levice. Národ chápeme jako nejširší entitu, ve smyslu kulturní či jazykové sounáležitosti, ze které není vyloučen nikdo, kdo chce být na této sounáležitosti účasten. Socialismus je pro nás evoluční cestou ke svobodě a plnohodnotné demokracii. Socialismu v našem pojetí je velmi 13

14 vzdálen státní dirigismus, přebujelá byrokracie či úplná sociální nivelizace. Národní socialisté respektují zájmy občanů a prostředí, ve kterém žijí, ať již ekonomického, sociálního, environmentálních či teritoriálního charakteru. V reakci na marasmus ranně středověké společnosti vystoupil významný český reformátor a originální myslitel Petr Chelčický s vlastní odpovědí na otázku Co je člověk?. Chelčický přišel i s odpovědí že je to jednota práce, statečnosti a slavení. Redukce lidského života na dvourozměrný formát skládající se s příkazů Pracuj a Bav se je nám cizí. Přidáváme onen třetí rozměr a říkáme: Proto, abys byl skutečným občanem, musíš být i statečný. Statečností, odvahou myslíme vůli a ochotu riskovat a klást otázky po smyslu a významu politických dějů a rozhodnutí, občansky se angažovat, politicky se vzdělávat, ale také například kriticky vystupovat proti snahám zužovat prostor demokratického rozhodování. Každý problém, každá otázka, uchopená s odvahou, se stává politickým aktem, při jehož řešení musí být konečný výsledek podroben demokratickému rozhodování. Jestliže cílem hospodářské politiky národních socialistů je péče o rozvoj ekonomiky, tedy o tvorbu hodnot, na prvním místě je pak bezesporu jediným účinným nástrojem této politiky politika zaměstnanosti a plné využití potenciálu naší země, našeho národa. Až vytvořením reálné hodnoty může dojít k nastartování správné a spravedlivé metody rozdělení kapitálu a hodnot zpět mezi tvůrce těchto hodnot. Jestliže cestu k blahobytu vidíme jako cestu vlastní svobodné činnosti, pak prvořadým úkolem ekonomickým je zajistit prostředí: ke kvalifikovanému uplatnění pracovní síly; chceme navázat na tradice fortelu a znalostí našich občanů, chceme využít jejich dovedností, znalostí a kreativity ku prospěchu našeho národa a tím i jich samých; rozvíjením vysoké kvalifikace chceme dospět k tvorbě kvalitativně nových hodnot obsahujících vysoký podíl fortelu a znalostí českých a moravských občanů; soustředěním se na činnosti obsahující vysoký podíl lidské práce a umu chceme zajistit růst a rozvoj ekonomiky a tím také růst národního i osobního bohatství; uplatnění svých schopností, být za ně spravedlivě odměněn a žít v kvalitním prostředí pro život, dosáhnout obecné životní spokojenosti, klidu a bezpečí tvůrců hodnot; toto je konečný cíl hospodářské politiky národních socialistů nikoli statistické údaje, nerovnovážná distribuce kapitálu a zisku či růst jedněch a propad druhých, ale obecná lidská spokojenost, klid a bezpečí občana. 14

15 Práce, možnost ji vykonávat, odvádět ji kvalitně a být za ni spravedlivě odměněn, je jednou z lidských potřeb. Pokud nemá člověk možnost pracovat, pokud prostředí neumožní využít jeho potenciálu, pokud není dostatečně za svou práci odměněn, pokud nemá pracovní a životní jistotu, ztrácí motivaci k práci i k životu. Umožnit občanům plně věnovat svůj potenciál k vlastnímu růstu a rozvoji ekonomiky a tak dosáhnout rozvoje svého i rozvoje celé společnosti, to je základním motivem hospodářského programu národních socialistů. 15

16 2. Zaměstnanost Míra zaměstnanosti a zaměstnanost obecně je komplexním ukazatelem toho, jak se vyvíjí ekonomika. Pečlivý rozbor zaměstnanosti je schopen odhalit problémy, které se ve společnosti mohou vyskytnout. Proto považujeme opatření na podporu zaměstnanosti za zcela klíčová pro zdravý rozvoj celé společnosti. 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil Plnému využití pracovního potenciálu chybí na straně poptávky tvorba pracovních míst zejména v některých regionech a mimo aktuální centra koncentrace výroby a služeb, tedy mimo největší města republiky a současně na straně nabídky také bariéry tvořené tradičním přístupem k práci v místě a současně chybějící či neefektivně rozloženou infrastrukturou dopravní i bydlení. Přitom stejně jako investice do infrastruktury má i vznik pracovního místa multiplikační účinek na okolí vyvolá poptávku po jiných službách, bydlení a umístění dalších výrob. Zvýšení flexibility pracovních sil je jedním z cílů národních socialistů. Chybu přitom nevidíme pouze v tradiční neochotě stěhovat se za prací, ale právě v bariérách tuto tradiční neochotu podporujících Zrušení daně z převodu nemovitého majetku pro fyzické osoby Vyšší flexibilitě pracovních sil ve smyslu teritoriálním přispěje zrušení daně z převodu nemovitého majetku pro fyzické osoby. Tato daň nepředstavuje zcela zásadní daň z hlediska příjmů státního rozpočtu, má ale v kalkulacích občanů své jasné místo a ovlivňuje rozhodnutí, zda vlastnictví nemovitosti měnit či nikoli. Namísto daně z převodu nemovitostí je vhodnější a spravedlivější uplatnit ve vyšší míře daně majetkové, případně daně z příjmů při spekulativních prodejích a nákupech nemovitostí Podpora výstavby nájemního bydlení Zásadním opatřením na straně odstranění teritoriálních bariér je podpora výstavby či užití nájemního bydlení. Český trh bydlení je do jisté míry deformován vysokou podporou vlastnického bydlení (podporou hypoték), které může vést až k ekonomicky neopodstatněnému a ve vyspělé části Evropy nevídanému trendu vlastnit nemovitost i na úkor své jiné spotřeby, může vést k problémům sociálního či jiného charakteru spojených s mnohdy celoživotním zásadním závazkem spojeným se splácením kupní ceny a současně 16

17 omezuje pracovní trh. Nájemní bydlení, tradiční forma a daleko rozšířenější forma bydlení v zahraničí na druhé straně vykazuje u nás určitý deficit kapacit. Podpora výstavby nájemního bydlení nejen v oblasti sociální, tedy startovacích či seniorských bytů, ale také v oblastech podporovaných investiční hospodářskou politikou státu je opatřením, které přispěje k větší mobilitě pracovní síly Podpora rekvalifikace Pracovní trh musí reagovat na technologické změny a současně budoucí poptávku po jednotlivých profesích. Dlouhodobé zanedbávání učňovského školství, degradace řemeslné výroby a prostá orientace na služby nemohou přispět k budoucímu rozvoji ekonomiky. Je třeba zajistit nástroje pro rychlejší změny kvalifikačního profilu české populace. V hospodářské politice musí mít vysokou podporu: další vzdělávání v současných profesích u stávajících zaměstnavatelů; zvýhodnění praxe současné práce a rekvalifikace; zajištění odborného zázemí (s využitím učňovského školství) pro zásadní rekvalifikační projekty; daňové či dotační zvýhodnění investorů vytvářejících současně pracovní místa i související rekvalifikační kapacity; zapojení obcí, samospráv i neziskových organizací do národních programů, zaměřených na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace v hospodářskou politikou státem preferovaných regionech Podpora investic (jak domácích, tak zahraničních) Motivací k teritoriální flexibilitě a zvyšování kvalifikace pracovních sil je pouze existence (nabídka) odpovídajícího pracovního uplatnění a odměny s ním spojené. Hospodářská politika státu musí být založena na pozitivním, nikoli však prospěchářském, přístupu k domácím i zahraničním investicím. Česká ekonomika se potýká jednak s vysokou oborovou závislostí a jednak s nízkou teritoriální diversifikací průmyslu. Zejména objemově menší regionální investice se prakticky vytratily. Cílem hospodářské politiky musí být podpora investic v regionech a to cestou: investičních pobídek stejných pro domácí i zahraniční investory; 17

18 společných investic státních firem či fondů a soukromých investorů, a to buď při současném působení státní investice a investice soukromé, nebo formou nastartování investice státním zásahem a její následné předání (prodej) investorovi soukromému; využitím evropské finanční perspektivy 2014 až 2020 k realizaci podpůrných návratných fondových zdrojů z evropských programů při investicích do výrobní a výzkumné infrastruktury; zajištění potřebné infrastruktury energetické a dopravní, včetně zvýhodněného poskytování pozemků a areálů ve vlastnictví státu či obcí; preference tipu brownfield investic směřujících k obnově opuštěných či nevyužívaných výrobních kapacit; podpora využití výzkumné a inovační práce vysokých škol ze strany soukromého sektoru; daňové zvýhodnění reinvestice zisku (dividend) v místě a obecně v republice. 2.2 Zvýšeni dostupnosti pracovních sil Otázka práce a z ní plynoucího hospodářského rozvoje musí odrážet i aktuální otázku demografického vývoje. Návrat k tradičním hodnotám v otázkách ekonomických se tak týká také návratu k tradičním rodinným hodnotám, tj. v jasné a propracované propopulační politice státu, v podpoře rodin s dětmi, v důrazu na vzdělání, ale také v akceptaci cílené imigrace jako příspěvku k hospodářské prosperitě státu Podpora rodin s dětmi Rodina vychovávající děti je základním atributem budoucí prosperity. Proto je nutné, i v zájmu podpory pracovního trhu, vytvořit vyvážené podmínky pro pracovní i rodinný život, zejména: obnovením novomanželských a startovacích půjček na pořízení vlastního bydlení umožnit snazší start do pracovní fáze života mladým; podporou firemních a obecních školek umožnit plnohodnotné zapojení rodičů do profesního a kariérního rozvoje; podporou nájemního bydlení včetně bydlení pro mladé rodiny (startovacích bytů) a schémat příspěvků na nájemné; 18

19 cílenou státní podporou migrace mladých rodin působících v oblasti státní správy, samosprávy, bezpečnosti, vzdělávání a zdravotnictví (služební byty); zavedením nulové DPH na zboží a potřeby pro děti Podpora cílené imigrace z jihovýchodní a východní Evropy Naše země je historicky součástí středoevropského prostoru se silnou vazbou na jihovýchodní a východní Evropu. Podobný naturel obyvatel slovanských zemí lze využít k podpoře konkurence a kvality českého pracovního trhu při předpokladu akceptace kulturního a sociálního prostředí České republiky. Národní socialisté si váží pracovitosti a dovedností u každého národa a vidí možnost využití komparativní výhody České republiky pro získání: vysoce kvalifikovaných pracovníků do oborů s růstovým potenciálem; pracovitých a morálně bezúhonných imigrantů do oborů, kde nabídka domácí pracovní síly není dostatečná. Národní socialisté se domnívají, že cílená imigrace, především ze slovanských zemí jihovýchodní a východní Evropy, může přispět ke kosmopolitnímu charakteru naší společnosti. Po celém světě pak budeme hledat talentované univerzitně vzdělané odborníky v oborech, ve kterých nemají české vysoké školy dostatek absolventů. Takto koncipovaná cílená imigrace může obohatit náš kulturní i ekonomický život a zamezí do budoucna problémům vznikajícím z přehnané multikulturality, které zažívají některé země západní Evropy Podpora růstu vzdělanosti Česká společnost patří tradičně k nejvzdělanějším v Evropě. Pokles významu vzdělávání ve společnosti, včetně snižující se prestiže učitelského povolání na všech úrovních, je třeba zastavit. Návrat k otázce vzdělání jako zcela zásadního předpokladu dalšího zdravého vývoje společnosti je naprosto prioritní. Na úrovni základního školství jde zejména o stabilizaci a zatraktivnění příslušnosti k učitelskému stavu. Na středoškolské úrovni jde o návrat k preferenci učňovského a řemeslného školství. Na úrovni vysokého školství jde o preferenci oborů majících přímý vliv na budoucí prosperitu země. Je třeba jasně říci, které obory budou ze strany hospodářské politiky státem preferovány a podporovány. Není možné poskytovat stejnou podporu oborům, po kterých v hospodářství není dostatečná poptávka nebo nabídka 19

20 absolventů tuto poptávku zásadně převyšuje. Na druhé straně nelze přehlížet deficit v oborech technických, ekonomických, oborech zemědělských a dalších, jejichž absolventi se dále přímo podílí na růstu konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Vzdělaný národ je největší devizou v našem teritoriálním postavení. Vzdělaný národ je naším skutečným bohatstvím, naším zlatým dnem, na kterém lze stavět prosperitu země. Je třeba vrátit tradiční úctu a ekonomické postavení učitelům, profesorům a vysokoškolským pedagogům, stejně jako je třeba podporovat vědecko - výzkumnou činnost vzdělávacích institucí. 2.3 Provázání tempa růstu minimální mzdy s tempem růstu HDP Jestliže je hospodářská politika národních socialistů stavěna na práci, je třeba také současně dodat, že za práci musí náležet spravedlivá odměna. Není možné sledovat růst ekonomiky a současně akceptovat zachování minimální mzdy na nízké úrovni z předchozích let. Jedná se o odbourání nepřiznané části mzdy v mnoha servisních oborech, jedná se však také o přímou podporu spotřeby a zvyšování životní úrovně nízkopříjmových skupin. 2.4 Podpora tvůrčí práce Inovace a proaktivní přístup k práci jsou motorem ekonomického růstu. Proto je třeba v oblastech, kde má stát na chování podnikatelského subjektu vliv, anebo ve státní správě a samosprávě, uplatňovat systém odměn za činnosti nad rámec standardních pracovních povinností. Národní inovační a tvůrčí fond by měl být institucí, kterou stát zřídí pro podporu inovační a tvůrčí práce jednotlivců či samospráv. Tento fond umožní financování výzkumné a inovativní práce a současně bude zodpovědný za distribuci výsledků této práce zpět do ekonomiky. 2.5 Podpora rozvoje sociální ekonomiky Podporou rozvoje sociální ekonomiky máme na mysli přímou státní (grantovou) podporu konkurenceschopných podnikatelských subjektů, které působí na běžném trhu, a které vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce. 20

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr.

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky MF Dnes 1. Jak odvrátit

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 13.7.1992 Preambule Jsou tomu zhruba dva roky, co předchozí vláda České republiky předstoupila před tento zákonodárný sbor a před veřejnost s výčtem základních

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více