Církevní dějiny 300+, koncily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní dějiny 300+, koncily"

Transkript

1 Církevní dějiny 300+, koncily Legalizace křesťanství 311 Galerius pronásledoval sice po vzoru Diokleciána křesťany, ale nedlouho před svou smrtí vydal toleranční edikt, kterým povolil kř. vyznání v říši 313 asi nejdůležitější rok císař Konstantin Veliký vydal tzv. Milánský edikt, který zaručoval rovnoprávnost křesťanství s ostatními náboženstvími rozhodnutí plynulo z události, kdy před bitvou o vládu s papírově silnějším Maxenciem prosil o pomoc Boha křesťanů a zvítězil. Toto učinil poté, co měl sen o kříži s nápisem V tomto zvítězíš. téměř okamžitě začal církev protěžovat, kleriky zbavil veřejných povinností (stejně jako pohanské kněze), zrušil ukřižování, povolil církvi dědit, 321 nařídil svěcení neděle, zrušil gladiátorské zápasy, stavěl kostely, snažil se církev začlenit do státního aparátu, staral se o jednotu církve (i vojensky např. v sev. Africe zasáhl proti donatistům) svolával a dával popud ke koncilům do 324 to však byla vše otázka Západu, protože na Východě pronásledování kř. prakticky pokračovalo pod vládou Licinia 324 však Konstantin Licinia přemohl a východní části říše jednoduše nařídil, aby přijala křesťanství dodnes se vedou spory, kolik v činech Konstantina bylo osobního přesvědčení a kolik politické dovednosti a snahy sjednotit říši na základě univerzálního náboženství sám se nechal pokřtít až na smrtelné posteli a do konce života byl pontifex maximus pohanského kultu 346 uzavření pohanských chrámů 380 císař Gratián (Z) a Theodosius veliký(v) kř. jediným oprávněným náboženstvím Římské říše, poddaní měli povinnost přijmout křesťanství 381 přestup k pohanství trestným činem 382 senát musel odpřisáhnout zřeknutí se pohanských kultů 392 účast na pohanské oběti v chrámě = urážka veličenstva kř. je pak státním náboženstvím a církev říšskou církví Koncily co to je? vždy jde o setkání biskupů buď lokálního nebo celocírkevního dosahu vždy má takové sejití nějaký důvod, zpravidla projednat, rozhodnout či urovnat záležitosti nauky či praxe prvních tisíc let se koncily zabývají téměř výhradně otázkami nauky církve a herezemi koncil se svolával vždy na základě aktuálního problému pokud je koncil celocírkevního dosahu, nazývá se ekumenický koncil pokud je koncil lokálního dosahu, pak bývá zvykem ho nazývat synoda ekumeničnost koncilu závisí často na tom, zda ho celá církev jako ekumenický uznává, jinými slovy ekumenické koncily v pravém slova smyslu mohly probíhat pouze do poloviny 11. století, dokud byla církev se vším všudy jednotná prakticky poslední ekumenický koncil proběhl 787 v Niceji, následující koncil v Konstantinopoli již probíhal na dvakrát a první část uznává jen Z církev a druhou jen V církev koncily poměrně brzy začali svolávat císařové

2 Ekumenické koncily Koncil datum obsah poznámka 1. nicejský 325 ariánství, datum slavení Velikonoc, Milétiovo schizma, platnost křtu heretiků, odpadlí křesťané ariánství, sabellianismus, Duch svatý Efezský 431 nestoriánství, Theotokos, pelagianismus Chalcedonský 451 Eutychův monofyzitismus, božská a lidská přirozenost v Kristu monofyzitismus monotheletismus, lidská a božská vůle v Kristu 2. nicejský 787 obrazoborectví 4. uznávaný římskými katolíky 4. uznávaný pravoslavím ikonoklasmus 869 odsouzen Fotios, filioque potvrzeno 879 rehabilitován Fotios, filioque odsouzeno Nicejské vyznání víry asi Nicejsko-cařihradské vyznání víry (!bez filioque!) autorizované až na k. Chalcedonském patriarcha, vyslal k nám Cyrila a Metoděje, zasloužil se o rozšíření křesťanství ve východní evropě, postavil se (nejen) proti filioque, exkomunikoval papeže, velké církevní schizma bylo již jen otázkou času pochopitelná reakce Filioque nauka o vycházení Ducha svatého nicejsko-cařihradské krédo: Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce (i Syna) vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován Jde právě o to i Syna, lat. Filioque původně v tomto krédu tak, jak ho definoval koncil nebylo, objevilo se tam prakticky jako důsledek dlouhodobějšího boje proti Arianismu na Západě v 7. století. Problém je v tom, že V vyčítá Z, že svévolně přidali něco do oficiálního kréda, o to přidání jde fakticky více, než o teologickou korektnost.

3 Další důležité koncily západní Koncil datum obsah poznámka Kostnický 1414 snaha prosadit konciliarismus a tím vyřešit trojpapežství, Jan Hus (spíše zástupný problém) Tridentský 1545 protestantismus, vyjasnění mnohých nauk, jednoznačné potvrzení a ustálení počtu svátostí a biblického překladu, liturgie, teologického významu svátostí, II. vatikánský 1962 postavení církve v moderním světě, její úkoly, naděje, reformy nejvýznamnější koncil od počátku 11. století, na dalších 300 let nebylo dalšího koncilu třeba poslední koncil, převratné změny v teologii i praxi Vyznání víry Výstižná shrnutí křesťanské věrouky nalezneme ve vyznáních víry neboli krédech či symbolech. Nejznámější z nich uvádím. Vznikala postupně z potřeby specifikovat původní vyznání víry Ježíš je Kristus a Ježíš je Pán (kyrios pánem je Ježíš nikoliv císař), aby bylo zřejmé, co to vlastně znamená. Krom toho sloužila vyznání i jako potvrzení všech prvků víry při křtu. Původní triviální vyznání bylo postupem času nutno rozšiřovat také z důvodu, aby nebylo možné jednotlivé prvky víry mylně interpretovat, tedy jako obrana proti prvním herezím. Některá nejvýznamnější vyznání: Apoštolské vyznání Apostolicum Apoštolské vyznání (též Symbolum Apostolicum - Apoštolský symbol) je jedno ze základních vyznání křesťanské víry, které uznávají v podstatě všichni křesťané. Vznikalo mezi 2. a 9. stoletím. Zvláště užívané je církví na Západě. Trojitá struktura vyznání odráží základní nauku, kterou vyznání tvrdí, totiž v trojici osob v jednom Bohu. Podle legendy apoštolové sepsali toto vyznání desátého dne po Ježíšově nanebevstoupení. Ač lze o původu této legendy pochybovat, přesto jednotlivé body nauky obsažené ve vyznání jsou přítomné v křesťanství již v době apoštolů, takže se lze domnívat, že počátky tohoto vyznání opravdu sahají do doby na konci 1. století. Nejstarší podobou tohoto vyznání je zřejmě otázková křestní podoba tohoto vyznání u Hippolyta Římského (kolem roku 215). Současná podoba kréda pochází ze spisů Caesaria z Arles ( 542). Toto vyznání bylo prokazatelně užíváno jako souhrn křesťanského učení pro kandidáty křtu v Římě.

4 Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilatem, byl ukřižován, umřel, pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil do nebe, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Nicejské vyznání Společné vyznání víry (krédo) vyznávající božství Ježíše Krista, přijaté na 1. nicejském koncilu (325). Je přijímáno naprostou většinou křesťanských církví. 1. koncil (381) z tohoto vyznání vycházel, když formuloval své, tzv. Nicejsko-konstantinopolské vyznání, které se dodnes používá jako vyznání křesťanské víry např. při katolické liturgii. Jeho formulace je z velké části namířena proti ariánům jedna z raných herezí. Týká se to jednak závěrečného anatematismu (vyloučení z církve), jednak důrazu na Ježíšovo božství a na jeho rovnost s Otcem (proslulý termín soupodstatný, řecky homoúsios, zde přel. jako jedné podstaty s). Věříme v jednoho Boha, vševládnoucího Otce, Stvořitele všeho viditelného i neviditelného. A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, zrozeného z Otce, to jeste z podstaty Otce, Boha z Boha, Světlo ze Světla, pravého Boha z pravého Boha, zrozeného, ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož vše vzniklo - to, co je na nebi, i to, co je na zemi -, který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil a vtělil se, stal se člověkem, trpěl a třetího dne vstal (z mrtvých), vystoupil na nebesa a přijde soudit živé i mrtvé. A v Ducha svatého. Ty však, kteří říkají: Byl (čas), kdy nebyl a před svým zrozením nebyl a že vznikl z nebytí anebo z jiné hypostaze nebo podstaty, kteří tvrdí, že Boží Syn podléhá změně nebo proměně, ty všeobecná a apoštolská církev anatematizuje.

5 Nicejsko-cařihradské vyznání Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry či Nicejsko-cařihradské vyznání víry (latinsky Nicaeno-Constantinopolitanum) je jedním z nejdůležitějších křesťanských vyznání víry. Často se užívá při liturgii, v ekumenismu je chápáno jako druhé nejvýznamnější společné vyznání víry (po původním Nicejském vyznání). Autoritativním se pro křesťanskou církev stalo roku 451 rozhodnutím Chalcedonského koncilu. Ve východní církvi je toto vyznání závazné ve své původní podobě, s přídavkem zvaným filioque ( i Syna ) ze 7. století jej vyznává katolická církev, anglikánská církev a protestantství. Původ samotného vyznání zůstává až dodnes neznám, neboť se jedná o text, který přejímá až Chalkedonský koncil, který jej označuje jako Vyznání 150 otců (tj. 1. konstantinopolského koncilu). Od 6. století je Nicaeno-Constantinopolitanum považováno za revizi vyznání 1. nicajského koncilu. Na konci tisíciletí se vedly spory mezi Východem a Západem o latinskou vložku zvanou filioque, která vyznává procesi Ducha svatého nejen z Otce, ale též ze Syna. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha, zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe, skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben. A třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života, který z Otce (i Syna) vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou a apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

6 Praxe v rané církvi zřízení: o biskup lokálně v čele církevní obce - apoštolská posloupnost je možno přesně vysledovat linii svěcení až k apoštolům bez jakéhokoliv přerušení spravoval určitou oblast o jáhen staral se hlavně o materiální stránku obce o presbiter kněz o biskup římský od let 1. st. v čele biskupů, rozhodoval o sporných záležitostech 7 svátostí o znali a vysluhovali 7 svátostí známo ze spisu Didaché učení dvanácti apoštolů a ze spisů Hypolitových o kladen byl důraz na křest, kterému předcházel minimálně 6 měsíců katechumenát, křtilo se na bílou sobotu o velikonoční vigilii o k Večeři Páně Eucharistii přistupovali všichni a přijímali pod obojí (chléb kvašený na Východě, nekvašený na Západě) o smíření a pokání v rámci bohoslužby, vyznání hříchů veřejné přede všemi účastníky (později s možností soukromě) vyznávaly se však jen těžké hříchy, nějtěžšími hříchy pak byla vražda, odpadlictví a krvesmilstvo (vyznání všech hříchů se praktikuje až později, při soukromé zpovědi) o udělované pokání velmi tvrdé poutě k hrobům mučedníků, zákaz účasti na bohoslužbě (i jeden rok) atd. Mnišství a řehole obsahuje vlastně část seberealizace církve chce být naprostým oddáním se Bohu v následování Krista dle evangelijních rad (Mt 16,24n) aby tohoto první mniši dosáhli a nic je na této cestě nezadržovalo, vzdávali se majetku (chudoba), těla a štěstí rodinného života (celibát) a vlastního já (poslušnost) takový způsob života byl vnímán jako rada pro ty, kdo toho byli schopni, nikoliv jako povinnost = spása je pro všechny kde byl tento způsob života považován za povinnost pro všechny, tam vznikla hereze (viz. enkratité) podstatně realizovali to, co je pro křesťanství podstatné základní odstup od světa nelze proto v těchto snahách spatřovat něco negativního Poustevnictví -> mnišství, první řehole v polovině 3. stol. se poprvé setkáváme s tím, že zvlášť zbožní křesťané žijící ve spojení s církví se stávají poustevníky nejprve v Egyptě Antonín 1. historicky doložený poustevník od 271 uchýlení do samoty blízko rodiště, následně do těžko přístupných hor během života kolem sebe soustředil množství poustevníků eremitů (erémos = poušť) jdoucích v jeho stopách => zakladatel poustevnictví eremitství = Antonín Pachomius ve 4. stol. postoupil o krok dále byl také poustevník, ale okolní poustevníky r. 320 soustředil do prvního kláštera v Tabenisi na Nilu ke společnému životu cenobitství (koinos bios = společný život, coenobium) pro toto společenství vytvořil první řeholi reguli, řád života tehdy užívaný pojem mnich zachoval, i když mnich znamená žijící sám (monachus) v tomto prvním klášteře prakticky mniši dále žili sami, ale pohromadě

7 na Západě bylo mnišství poznáno až později, když se s mnichy setkalo prostřednictvím příchozího Athanasia vyslaného do vyhnanství (335) doprovázeného dvěma mnichy mnišství je vlastně východní vynález => zakladatel cenobitství = Pachomius cenobitství brzy převládlo, ale na Východě se udrželo i eremitství Východ byl vždy asketičtější, objevují se extrémy eremitství stylité = stojící na sloupech, inclusi = zazdění, atd. První západní řehole a klášter Augustin v Tagaste a Hippo 391/93 Benedikt kvůli špatným zkušenostem se společenstvím eremitů, kterých byl i představený založil na Montecassinu 529 klášter se svou řeholí dodnes slavné pravidlo ora et labora modli se a pracuj! nejvýznamnější řehole na západě Agustin a Benedikt

V raných staletích křesťanství bylo schizma považováno za vážnější prohřešek než

V raných staletích křesťanství bylo schizma považováno za vážnější prohřešek než Velké schizma Slovo schizma pochází z řeckého σχίσμα rozdělení (< σχίζω rozdělovat, půlit) a znamená rozdělení nebo roztržení, obvykle v nějaké organizaci. Schizmatik je osoba, která vytváří nebo zapříčiňuje

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

Kritická reflexe "ekumenické charty" se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu

Kritická reflexe ekumenické charty se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu Kritická reflexe "ekumenické charty" se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu Vladimír Bíba, autor je právníkem, členem CB Citace katechismu jsou podle českého překladu Katechismu Katolické

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem

Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem Michaela Wittwarová Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Farní listy. Listopad 2013. Vsetín, Valašská Polanka, Pozděchov. Občanský průkaz křesťana

Farní listy. Listopad 2013. Vsetín, Valašská Polanka, Pozděchov. Občanský průkaz křesťana Farní listy Vsetín, Valašská Polanka, Pozděchov Listopad 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Občanský průkaz křesťana Věřím v jednoho Boha ; tato slova opakujeme každou

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Slavení křesťanského tajemství

Slavení křesťanského tajemství 1 Slavení křesťanského tajemství Stručný úvod do liturgiky P. Ing. SLLic. Pavel Kopeček Brno 2004 2 První část: Fundamentální liturgika Obsah: 1. Úvod do liturgie 2. Věda o liturgii 3. Teologie liturgie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Leuenberské texty, sešit 6 Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Předmluva vydavatele Církev a Izrael příspěvek reformačních

Více

OBSAH EDITORIAL E X A R C H Á T

OBSAH EDITORIAL E X A R C H Á T Exarchát 3 OBSAH Slovo otce biskupa 4 Informace a aktuality 5 Duch Svatý nám umožňuje žít jako děti Boží 6 Tichý svědek: patriarcha Josyf Slipyj 7 Kde se Bůh a člověk setkávají... 8 Poslední pomazání 12

Více