Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám"

Transkript

1 Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

2

3 Obsah Úvod...3 I. Základní orientace v sociální oblasti 1 Sociální péče a příbuzné pojmy Sociální služby Sociální zabezpečení Nemocenské pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc aneb hmotná nouze...25 II. Vybrané cílové skupiny a problémy sociální péče 7 Sociální péče o seniory Sociální péče o umírající Násilí na seniorech a role pomáhajícího Násilí mezi partnery a role pomáhajícího Násilí na dětech a role pomáhajícího První pomoc v akutní psychické krizi Oznamovací povinnost pomáhajících Úskalí pomáhajících profesí...59 Závěr...65 ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ...67 SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY...71 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 1

4

5 Úvod Cílem tohoto textu je poskytnout učební a pracovní materiál studentům, kteří se připravují na maturitní zkoušku ze sociální péče a na přijímací zkoušky na vyšších odborných nebo vysokých školách. Hlavním záměrem je otevřít prostor pro pochopení vybraných témat: v kostce uvést základní informace, nabídnout podněty k diskusi, prostor k procvičení a prameny k hlubšímu studiu. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány dle struktury: Citát Slovo úvodem Pojmy Teoretická kostra s příklady z praxe Úkoly a náměty k diskusi Příklad dobré (nedobré) praxe Trénink k testům a zkoušení Literatura. Uvedená struktura by měla umožnit hlubší porozumění a procvičení důležitých témat sociální péče. Důraz je kladen na osvojení základní terminologie, prakticky použitelných postupů a formulaci vlastního názoru, nikoli na vyčerpávající informace, které lze v případě potřeby dohledat v doporučených zdrojích. Text může sloužit k samostatné přípravě na testy a zkoušky, nejvhodnější by ale bylo, kdyby doplňoval živý výklad učitele. Tento díl (I.) obsahuje pouze vybraná témata sociální péče. V budoucnu by měla vzniknout část II., případně III. V této první části je řešena problematika úlohy sociální péče, sociálních služeb, systému sociálního zabezpečení a některých palčivých společenských problémů. Předpokládá se, že se čtenáři této publikace budou ve zvýšené míře setkávat s klienty ohroženými nedůstojným zacházením. Naznačené problémy vyžadují specializovaný přístup a mezioborovou komunikaci. Jednání pracovníků v sociálních službách v přímé péči, hlavně jsou-li tzv. pracovníky prvního kontaktu, však může být určující vzhledem ke kvalitě života uživatelů všech sociálních služeb. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 3

6

7 1 Sociální péče a příbuzné pojmy Člověk má na jiného shlížet shora pouze tehdy, když mu pomáhá postavit se na nohy. G. G. Márquez Slovo úvodem Orientovat se v problematice sociální péče není vůbec jednoduché. Níže uvedené definice jsou značně zkrácené, i tak ale vyžadují pořádné soustředění. Pohledy různých autorů pak můžete do hloubky studovat na vyšší odborné nebo vysoké škole, zde nám postačí chápat podstatu základních pojmů. A. Pojmy Sociální péče viz B. (samostatný výklad) Kvalita života základní kriterium poskytování psychosociální i lékařské péče. Je vždy individuální (pro každého znamená něco jiného). Chceme-li poskytovat efektivní sociální péči, musíme se klienta ptát, co mu k jeho kvalitě života nejvíce pomůže. Kvalita života zahrnuje psychosociální situaci a materiální situaci, zdravotní stav, ale i duchovní vyladění (smysl života). Sociální zabezpečení státem garantovaný systém, který chrání jedince v náročných životních situacích. Má 3 pilíře: sociální pojištění, sociální podporu a sociální pomoc. Podrobněji najdete ve 4. kapitole. Sociální pomoc je určena lidem v hmotné nouzi. Bývá označována jako záchrana tonoucích. Může jít o dlouhodobé situace i momentální nouzi (povodeň, požár aj.). Sociální potřebnost stav, kdy příjem občana nedosahuje životního minima a tento občan není schopen si jej zvýšit kvůli svému zdravotnímu stavu, věku nebo z jiných vážných důvodů. Sociální potřebnost se zjišťuje dle příjmů celé domácnosti. Sociální vyloučení (sociální exkluze) život na okraji společnosti, bez přístupu ke vzdělání, zaměstnání, přiměřenému bydlení, zdravotní péči. Příčiny mohou být vnitřní (chybějící mezilidské vazby, nízké sebevědomí, nedokončené vzdělání) i systémové. Sociální správa všechny instituce poskytující sociální ochranu. Slouží občanům, ale také mají určitou moc je kontrolovat. B. Teoretická kostra s příklady z praxe Cílem sociální péče je především ochrana osob, které mají sníženou soběstačnost (z důvodu nemoci, postižení, vysokého věku aj.) nebo nemohou vlastními silami překonat obtížnou životní situaci. Nemusí jít jen o krajně nešťastné situace jako je ztráta domova, rodiny, zdraví. Sociální péči můžeme potřebovat všichni, týká se i každodenních situací (osobní asistence, různé formy aktivizace). Někdy jde dokonce o radostné situace, např. o péči o děti, které ale mohou mít speciální potřeby vzhledem ke svému věku nebo postižení. Pojem sociální péče je někdy chápán v užších souvislostech jako synonymum sociální pomoci, tzn. pouze jako záchrana tonoucích. V kontextu našeho studia je ale vhodnější vnímat jej jako obor, jehož absolvováním lze získat orientaci v sociální oblasti v širokém slova smyslu. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 5

8 Cílové skupiny sociální péče Rodina s dětmi Rodina pečující o svého člena, který je nemocný, starý, umírající Osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním atd.) Senioři Osoby bez domova Osoby bez zaměstnání Osoby závislé na návykových látkách Osoby závislé na hracích automatech a počítačích Osoby poskytující placené sexuální služby Osoby s příjmy pod hraničí životního a existenčního minima Osoby v momentální nouzi (povodeň, zemětřesení) Hlavní sociální události vyžadující péči Nezaměstnanost, nemoc, úraz, chudoba, stáří, úmrtí živitele, umírání ale i: těhotenství, narození dítěte, rodičovství Formy poskytování sociální péče: peněžité a věcné dávky (různé přídavky a příspěvky, ošacení, potraviny aj.) sociální služby (osobní asistence, raná péče, odlehčovací služby atd.) poradenství (základní poradenství v rámci každé sociální služby, odborné poradenství ve specializovaných poradnách) sociální ochrana (ochrana práv oslabených skupin populace dětí, seniorů, osob s postižením) výchovná a vzdělávací péče (na poli rané péče, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež atp.) Př.: Pan Otto Nezmárek žije ve šťastné rodině. Nějaký ten neduh se občas přihodí, ale Nezmárkovi vše zdárně zvládají. Paní Nezmárková trpí poměrně závažnou vadou zraku a je v invalidním důchodu (pobírá důchod, příspěvek na péči v I. stupni a příspěvky na kompenzační pomůcky). Dcera Růženka Nezmárková (6 let) je energická a veselá holčička, i když zrakovou vadu podědila. Rodině moc pomohlo místní středisko rané péče, brzy začnou využívat také osobní asistence. Manželé pečují doma o pana Nezmárka nejstaršího (92 let), pomáhá jim pečovatelská služba, někdy využijí terénních odlehčovacích služeb. C. Úkoly a náměty k diskusi Jakých forem sociální péče Nezmárkovi využívají? Představte si pražské Hlavní nádraží a jmenujte cílové skupiny osob, které zde tráví mnoho času a mohly by potřebovat sociální péči.?? Myslíte si, že se jednotlivé sociální události vyskytují izolovaně nebo se vzájemně prolínají? Zkuste vymyslet kaskádu sociálních událostí, které se mohly přihodit osobě nocující na lavičce v parku. 6 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

9 Na co byste se této osoby zeptal(a), abyste zmapoval(a) kvalitu jejího současného života? Dovedete si představit, že nocleh na lavičce v parku může souznít s požadovanou kvalitou života tohoto člověka? Jak si podle vás stojí Česká republika vzhledem k poskytování sociální péče a zabezpečení vzhledem k: osobám se zdravotním postižením b) rodinám s dětmi? Zkuste uvést konkrétní příklady z praxe. Navštivte knihovnu, vyhledejte několik odborných časopisů a v nich články o zkušenostech s poskytováním sociální péče v zahraničí. D. Příklad dobré praxe Když dětská lékařka oznámila Nezmárkovým, že Růženka zdědila zrakovou vadu, byli z toho trochu smutní. Lékařka jim ale hned nabídla kontakty na odborná zařízení v místě bydliště. Hned zavolali do střediska rané péče a domluvili si konzultaci. Kvalifikovaní a sympatičtí pracovníci střediska se rodiny ujali a vysvětlili vše potřebné. Nabídli i účast ve svépomocné skupině rodičů, kteří služeb střediska také využívají. Paní Nezmárková si ke všemu vzpomněla, že syn jejich sousedky je čerstvým absolventem Evangelické akademie, kde studoval sociální péči. Pozvali ho do cukrárny a on jim vysypal z rukávu další možnosti sociální péče včetně peněžních dávek, na něž by mohli mít nárok. E. Trénink k testům a zkoušení 1. Vymezit pojem kvalita života není jednoduché. Pokuste se o to. 2. Jmenujte alespoň 7 cílových skupin sociální péče. Snažte se používat správná označení a odborné pojmy. 3. Jmenujte formy poskytování sociální péče a uveďte příklady. 4. Jmenujte 6 sociálních událostí. 5. Kdo je sociálně potřebný? Kdo sociálně vyloučený? 6. Co rozumíte pojmem sociální správa? F. Literatura MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, TOMEŠ, I. Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, TOMEŠ, I. Sociální správa. Praha: Portál, VEČEŘA, M. Sociální stát. Praha: Slon, Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 7

10

11 2 Sociální služby Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu. rumunské přísloví Slovo úvodem Sociální služby jsou v České republice poskytovány podle přesných pravidel, která jsou uvedena v zákoně o sociálních službách. Kvalitu sociálních služeb zaručují standardy kvality, které musí mít každé zařízení vypracované. Zákon o sociálních službách znamená naprostý přelom v poskytování sociální péče. V praxi jsou sice kritizovány některé novinky, ale hlavní smysl tohoto zákona, tj. zpřehlednění sociálních služeb a snaha o zvýšení jejich kvality je postupně naplňován. Cílem této kapitoly není opsat ze zákona veškeré služby. Mnohé z nich najdete v dalších kapitolách o různých cílových skupinách. A. Pojmy Sociální služba služba zajišťující pomoc a podporu s cílem sociálního začlenění, zvýšení soběstačnosti nebo prevence sociálního vyloučení Standardy kvality (SQ) zaručují kvalitu sociálních služeb podle určitých kriterií, povinně je dodržují všechna registrovaná zařízení poskytující sociální služby Příspěvek na péči poskytuje se uživatelům sociálních služeb, aby si za něj nakupovali potřebné služby. Jeho výše se odvíjí od stupně závislosti. Základní sociální poradenství poskytuje se bezplatně v rámci každé sociální služby, jde o poskytnutí základních informací o možnostech řešení nepříznivé situace Odborné sociální poradenství specializované poradenství poskytované odborníky v dané oblasti (pracovníky rané péče, krizovými interventy, tlumočníky atd.) B. Teoretická kostra s příklady z praxe Obsahem zákona o sociálních službách jsou 3 základní složky: 1. sociální poradenství 2. služby sociální péče 3. služby sociální prevence Cílem služeb sociální péče je zvýšení soběstačnosti, integrace a důstojnosti. Cílem služeb sociální prevence je zabránit sociální exkluzi a chránit společnost. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 9

12 Cílové skupiny sociálních služeb: a) uživatelé služeb sociální péče - lidé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo špatného zdravotního stavu Příklady služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením Příklady uživatelů: lidé se zdravotním postižením (tělesným, mentálním aj.), senioři b) uživatelé služeb sociální prevence - lidé, kteří prožívají krizovou situaci, pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, nemají potřebné životní návyky, vedou způsob života vedoucí ke konfliktům s druhými apod. Příklady služeb: krizová pomoc, telefonická krizová pomoc, kontaktní centra, azylové domy, noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, raná péče Příklady uživatelů: lidé v životní krizi, lidé závislí na návykových látkách, lidé bez domova, neorganizovaná mládež, rodina dítěte se zdravotním postižením Formy poskytování sociálních služeb: a) pobytové b) ambulantní c) terénní Př.: Paní Jaruška (78 let) je vdova. I přesto, že má dobré vztahy se svými dětmi, ani na chvíli neuvažovala, že by u nich strávila svůj důchod. Měla zkušenosti s tím, že když se rodina sestěhuje, mohou se pokazit vztahy. Chce být samostatná a počítá s tím, že si časem zajistí pobyt v místním domově pro seniory. Od té doby, co platí zákon o sociálních službách, poskytuje tento domov opravdu kvalitní služby a ví se o tom široko daleko. Navíc se nachází v krásném prostředí se zahradou (paní Jaruška žije v panelákovém 1kk). V současné době je ale převážně soběstačná. Pravidelně dochází do centra denních služeb, které je ambulantní. Zde se účastní trénování paměti, ručních prací a kondičního cvičení. Jelikož už sama nezvládá šplhat ve výškách, využívá terénní pečovatelské služby, která jí zajišťuje pomoc s mytím oken jednou za 3 měsíce a mytím hlavy jednou za týden. Paní Jaruška pobírá příspěvek na péči v I. stupni. Platí si z něj centrum denních služeb a pečovatelskou službu. Příspěvek na péči: Poskytuje se osobám starším 1 roku závislým na péči jiné osoby ve 4 stupních: I. Lehkém II. Středně těžkém III. Těžkém IV. Úplném Zásady poskytování sociálních služeb stanovených zákonem: Respekt k základním lidským a občanským právům a k lidské důstojnosti Bezplatné základní sociální poradenství Individuální přístup Aktivizace k samostatnosti (prevence naučené bezmocnosti) 10 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

13 Poskytování služeb v přirozeném, domácím prostředí Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Jaký je rozdíl mezi pracovníkem v sociálních službách a sociálním pracovníkem? Samozřejmě ve vzdělání. Veškeré podrobnosti lze nalézt přímo v zákoně o sociálních službách (Část osmá a devátá). Pracovníkovi v sociálních službách v zásadě postačí základní nebo střední škola a akreditovaný kurz. V praxi pak vykonává přímou práci s uživatelem služby (péče, aktivizace, upevňování návyků, volnočasové aktivity a koordinace pečovatelské činnosti). Sociální práce je odborně náročnější a vyžaduje absolutorium vyšší odborné školy zaměřené na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost nebo charitní činnost či absolutorium vysoké školy zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku. U sociálního pracovníka se předpokládá větší rozsah kompetencí včetně organizačních dovedností, provádění depistáže, sociální anamnézy, stanovení sociální diagnózy a poskytování odborné sociální terapie. Nyní můžeme shrnout přínosy a rizika zákona o sociálních službách: + přehlednost, standardy kvality, provádění kontroly kvality (inspekce), důraz na diskrétnost vzhledem ke klientům (mlčenlivost), možnost stížností, odbornost pracovníků! riziko zneužití příspěvku na péči uživatelem služby nebo jeho rodinou, administrativní náročnost poskytování služeb, inspekce (vždy je jednodušší kontrolovat dokumentaci nežli kvalitu práce s klientem), nemožnost zajistit objektivní posouzení stupně závislosti (např. člověk s kolísavým zdravotním stavem může být chybně posouzen). C. Úkoly a náměty k diskusi V plném znění zákona o sociálních službách (na internetu) vyhledejte služby, které v této kapitole nebyly jmenovány. Zkuste si představit, pro jaké cílové skupiny mohou být tyto služby důležité. V rámci své praxe si pročtěte standardy kvality daného zařízení, vypište si několik zajímavých bodů a referujte o nich ve třídě. Zvolte si zařízení, které považujete za kvalitní a jste v kontaktu s jeho pracovníky. Zjistěte, nakolik náročné bylo zpracovat standardy kvality a kdo je konkrétně zpracovával. Jak probíhala inspekce a jak ji personál hodnotí? D. Příklad dobré praxe Občanské sdružení Polámal se mraveneček zřídilo pozici tzv. kvalitáře a přijal na ni sociální pracovnici znalou vytváření standardů sociálních služeb. Díky tomu proběhla inspekce v příjemné atmosféře a výtky byly minimální a přínosné. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 11

14 E. Trénink k testům a zkoušení 1. Jaké dvě hlavní skupiny sociálních služeb znáte a co je jejich cílem? 2. Jmenujte formy poskytování sociálních služeb a ke každé z nich uveďte 2 konkrétní služby a příklady klientů. 3. Jmenujte alespoň 4 zásady poskytování sociálních služeb. 4. K čemu slouží příspěvek na péči a kdo jej může pobírat? F. Literatura MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha: Portál, Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 12 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

15 3 Sociální zabezpečení Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Buddha Slovo úvodem Každý občan ČR má nárok na určité sociální zabezpečení, které je garantováno státem. Co všechno do složitého systému sociálního zabezpečení patří? A jak se v tom vyznat? Nejlépe bude, když si v klidu prohlédnete níže uvedenou tabulku. Každá z položek je zvláštním tématem, kterému se budete věnovat v hodinách, proto se nemusíte obávat přemíry informací. V tuto chvíli je důležité pochopit smysl sociálního zabezpečení. Můžeme si ho představovat jako most, který umožňuje bezpečně zvládnout nejrůznější sociální události: nemoc, úraz, zdravotní postižení, ztrátu zaměstnání, důchod, chudobu, živelnou pohromu, ale i těhotenství a rodičovství. Tento most sociálního zabezpečení stojí na třech mohutných pilířích, kterými jsou: 1. Sociální pojištění 2. Sociální podpora 3. Sociální pomoc Sociální zabezpečení jako systém tří pilířů se v zásadě nebude měnit. Nová úprava sociálních dávek s platností od roku 2012 je již v tomto textu zahrnuta. Velké změny se dále chystají v důchodovém pojištění, toto téma prozatím ponecháme stranou, podobně jako zdravotní pojištění, které tvoří samostatnou, značně rozsáhlou oblast. V dalších kapitolách se zaměříme spíše na relativně stabilní oblasti: nemocenské pojištění, sociální podporu a sociální pomoc. Našim cílem není znát zpaměti vyčerpávající informace ani dokázat vypočítat všechny sociální dávky. Jednotlivé částky se neustále mění, chystají se nové zákony. Proto se aktuální informace dozvíte přímo v hodině. Naším hlavními cíli bude: pochopit a odlišit od sebe důležité termíny rámcově se vyznat v systému dávek umět nasměrovat klienta, který potřebuje o některou z dávek požádat. A. Pojmy Podpůrčí doba doba, po kterou se vyplácí sociální dávka Náhradní doba v této době za nás platí stát pojištění (studium, rodičovská dovolená) Rozhodné období doba, z níž se dávka vypočítává (předchozí období) Karenční doba doba, v níž dávka nepřísluší (např. první 3 dny nemoci) Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 13

16 B. Teoretická kostra s příklady z praxe Přehled sociálního zabezpečení 3 pilíře 3 pilíře Druhy dávek Poznámka Nemocenské pojištění -- Nemocenská -- Ošetřovné 1. Sociální pojištění -- Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Občan si platí pojištění a dávku dostává, např. když onemocní -- Peněžitá pomoc v mateřství Důchodové pojištění -- Starobní důchod -- Invalidní důchod (3 stupně) Občan si platí pojištění a dávku dostává, když je v důchodu -- Vdovský a vdovecký důchod -- Sirotčí důchod Příspěvek na státní politiku -- Podpora v nezaměstnanosti Občan platí příspěvek a dostává nezaměstnanosti dávku, když ztratí zaměstnání 2. Státní sociální podpora Dávky závislé na příjmu: -- Přídavek na dítě Občan musí splňovat tyto -- Příspěvek na bydlení -- Porodné Dávky nezávislé na příjmu: -- Rodičovský příspěvek -- Pohřebné -- Dávky pěstounské péče 3. Sociální pomoc -- Příspěvek na živobytí -- Doplatek na bydlení -- Mimořádná okamžitá pomoc podmínky: -- mít trvalý pobyt v ČR -- nemít příjem vyšší než násobek životního minima -- podat žádost Občan je v situaci hmotné nouze Pozor! Nárok na dávky sociálního pojištění má pouze ten, kdo je systému aktivně účasten (odvádí nemocenské a důchodové pojištění ze svého platu). Při vyplácení dávek sociální podpory a pomoci se oproti tomu na potřebného pohlíží spíše jako na občana nežli na zaměstnance. 14 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

17 C. Úkoly a náměty k diskusi Sociální zabezpečení není oblíbenou látkou studentů. Pokud si jej ale vylosují u maturity, nemívají horší známku než dvojku. Zamyslete se, proč tomu tak je. Představte si různé sociální události, které mohou člověka postihnout. Který úřad má ve své kompetenci nemocenské a důchodové pojištění? Kam byste šli žádat o dávky sociální podpory? Kam o dávky sociální pomoci? Ujistěte se, že víte, kde se tyto úřady ve vašem bydlišti nachází. Pokud to nevíte, vyhledejte potřebné informace na internetu a prohlédněte si jednotlivé stránky. Najděte nejpraktičtější informace a referujte o nich ve třídě. D. Příklad dobré praxe Pomineme-li výši jednotlivých dávek, které v souvislosti se sociální reformou většinou poklesly, potěšující příklady můžeme nalézt v jednání úředníků (sociálních pracovníků), kteří občanům poskytují informace a pomáhají vyplňovat žádosti a další formuláře. Zatímco v minulosti bývala návštěva příslušných úřadů spojována s arogancí, v současné době přibývá kvalifikovaného a přívětivého personálu. Máte také tuto zkušenost? E. Trénink k testům a zkoušení 1. Většině témat sociální péče je zapotřebí především porozumět. Memorování není prioritou. Tabulka sociálního zabezpečení je ale výjimkou a u maturity velmi pomůže, pokud ji budete znát zpaměti. F. Literatura, legislativa POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha: Slon, Zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 15

18

19 4 Nemocenské pojištění O významu zdraví nejlépe svědčí to, že zdravý žebrák je šťastnější než nemocný král. Arthur Schopenhauer Slovo úvodem Jak jste poznali v předchozí kapitole, nemocenské pojištění patří do prvního pilíře sociálního zabezpečení, tzn. do sociálního pojištění (nahlédněte do tabulky). Důležité je vědět, že na dávky nemocenského pojištění mají nárok pouze lidé, kteří si pravidelně platí nemocenské pojištění. Placení nemocenského pojištění je povinné pro zaměstnance, pro OSVČ zůstává dobrovolné. Hrozí ale, že nepojištěný občan zůstane zcela bez příjmu v případě nemoci, péče o nemocné dítě, v těhotenství nebo mateřství. V praxi by se ale nemělo stát, že tentýž občan nebude u lékaře ošetřen samotná zdravotnická péče je řešena zdravotním pojištěním, které je ze zákona povinné. Nemocenské a zdravotní pojištění má sice podobné názvy, ale jde o zcela oddělené systémy, které musíme rozlišovat. A. Pojmy ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení (pracoviště ČSSZ v daném okrese) PSSZ Pražská správa sociálního zabezpečení (pracoviště ČSSZ v Praze) OSVČ osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) Call centrum ČSSZ (Tel.: ) informační linka pro občany, kteří potřebují poradit s dávkami nemocenského a důchodového pojištění B. Teoretická kostra s příklady z praxe 4 dávky, které se vyplácejí z nemocenského pojištění: A. Nemocenská B. Ošetřovné C. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství D. Peněžitá pomoc v mateřství A. Nemocenská Je dávka, která nahrazuje příjem, když občan onemocní, má úraz nebo je v karanténě. Nárok na ni má nemocensky pojištěný občan, který má svůj stav potvrzený od lékaře. Podpůrčí doba je nejvýše 1 rok. Pozor! První 3 dny nemoci probíhá karenční doba, další 3 týdny vyplácí zaměstnavatel tzv. náhradu mzdy a pak teprve přichází nemocenská (v r % z denního vyměřovacího základu). Zaměstnanec odevzdává neschopenku zaměstnavateli a ten se obrací na OSZZ. V některých situacích však ani pojištěný občan nemocenskou nedostane, např. když si svůj úraz způsobí v opilosti nebo úmyslně. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 17

20 B. Ošetřovné Je dávka, která nahrazuje příjem, když se občan stará o nemocného člena rodiny nebo o dítě do 10 let, jehož školka je dočasně uzavřena (karanténa, epidemie apod.), nebo onemocní člověk, který se obvykle o dítě stará. U dítěte do 10 let se automaticky předpokládá, že bude potřebovat ošetřování (potvrzení nemoci lékařem je ale nutné). U ostatních členů rodiny je nutností vyjádření lékaře o tom, že je ošetřování jiným členem rodiny nezbytné. Podmínkou je život ve společné domácnosti (s výjimkou rozvedených rodičů dítěte). Podpůrčí doba je 9 dní, v případě osamělého rodiče 16 dní. Rodiče se mohou jednou vystřídat, ale celkový počet dní ošetřování nesmí přesáhnout 9 dní. V r činí ošetřovné 60 % z denního vyměřovacího základu. Ošetřovné náleží již od prvního dne (na rozdíl od nemocenské). C. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Pokud je žena z důvodu těhotenství, mateřství či kojení převedena na méně náročnou práci, kde by ale měla nižší příjem, vyrovnává rozdíl obou příjmů stát. D. Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) Pobírá se 6-8 týdnů před očekávaným termínem porodu, celková podpůrčí doba je 28 týdnů (37 týdnů, pokud jde o vícečetný porod). Poté následuje rodičovský příspěvek z pilíře státní sociální podpory (studenti, nezaměstnaní aj. pobírají hned rodičovský příspěvek). Počínaje 7. týdnem může PPM pobírat otec dítěte. Výše činí 70 % z denního vyměřovacího základu (v roce 2012). C. Úkoly a náměty k diskusi Paní Kopřivková trpí přecitlivělostí na angrešt a jahody. Občas má na ně ale takovou chuť, že se neovládne a zobne si. Poslední epizoda skončila anafylaktickým šokem, jenž vyžadoval příjezd záchranky, třídenní hospitalizaci a měsíční domácí ošetřování. U následujících položek zkuste odhadnout, zda jsou hrazeny z nemocenského pojištění, zdravotního pojištění či odjinud: Odvoz do nemocnice Ošetření lékařem a léky Nemocenská Akupunktura Hospitalizace Která instituce spravuje zdravotní pojištění občanů? Pan Čumpelík (vdovec) má ve své péči dvě děti: Lucinku (7 let) a Rostíka (4 roky). V pondělí dostal Rostík angínu a Lucinka ji ve středu chytla. Dětský lékař nemoc obou dětí potvrdil a tak vznikl nárok na, které může pobírat po dobu. dní. Paní Břicháčkové se jednoho dne zrána udělalo takové nevolno, že cestou do práce musela odbíhat za okrasné keříky podél cest. Večer si udělala těhotenský test a utíkala oznámit manželovi, že je v jiném stavu. Ten vyskakoval radostí a hned se nabídl, že půjde místo ní na mateřskou dovolenou. Do té doby ale zbývalo 18 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

21 mnoho času, který měla paní Břicháčková strávit jako skladnice v továrně na syntetická barviva, kde si vydělávala Kč 14600,-. Proto hned musela s lékařskou zprávou za svým nadřízeným, který jí ze zákona převedl do oddělení lepítek. Plat zde ale činil pouhých Kč 12600,-. Na jaké dávky nemocenského pojištění bude mít paní Břicháčková nárok? Může jít pan Břicháček na mateřskou dovolenou, případně odkdy? Kolik bude činit výdělek paní Břicháčkové po přeřazení? Pokud by paní Břicháčkové hrozil předčasný porod a musela by odejít z práce o několik měsíců dříve na tzv. rizikové těhotenství, kterou dávku by dostala? Když se potřebujete rychle na něco zeptat ohledně nemocenského pojištění, kam se obrátíte? D. Příklad dobré praxe Paní Čepičková se vyhýbala úřadům na sto honů. Vždy se o sebe dokázala postarat, dělala si finanční rezervy a nikdy nepotřebovala sociální dávky. Když ale čekala své první dítko a představila si, že by neměla žádný příjem, rozhodla se vše potřebné zařídit. Nejprve si vyzvedla potvrzený formulář od svého ošetřujícího lékaře. Kromě jiného zde byl uveden předpokládaný termín porodu a termín, kdy se chystá nastoupit na mateřskou dovolenou. Lékař jí ochotně vysvětlil, že přesný termín tohoto nástupu záleží na ni, ale že to musí být v době 6-8 týdnů před očekávaným porodem. Tento formulář donesla svému zaměstnavateli. Poté 28 týdnů pravidelně dostávala na svůj účet vysokou částku (asi 70% své výplaty). Po porodu se od kamarádky dozvěděla, že by snad mohla mít nárok na porodné. Vydala se na Úřad práce ČR, oddělení dávek sociální podpory, kde ji úřednice vlídně vysvětlila, že příjem její domácnosti je na porodné příliš vysoký. Nadělila ji ale všechny potřebné formuláře k tomu, aby si včas zažádala o rodičovský příspěvek, a puntíkem označila všechny kolonky, které má paní Čepičková vyplnit. Poté jí ukázala boční bezbariérový východ pro vozíčkáře a matky s kočárky a sdělila, že příště nemusí stát s kočárkem frontu. E. Trénink k testům a zkoušení 1. Vyjmenujte dávky nemocenského pojištění (se správnými názvy). 2. Kolik týdnů činí podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství? 3. Kterou dávku rodič po uplynutí mateřské pobírá, aby mohl být doma s dítětem? 4. Kolik dní lze pobírat ošetřovné a do jakého věku dítěte? 5. Onemocní-li pojištěnec a svůj stav doloží neschopenkou, první 3 dny, následuje... od a poté dostává.. 6. Co je hrazeno ze zdravotního pojištění a čím se liší od nemocenského pojištění? F. Literatura Zákon 470/2011 Sb., kterým se mění zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 19

22 20 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

23 5 Státní sociální podpora Rodinný život je zásah do života soukromého. Karl Kraus Slovo úvodem Dávky sociální podpory směřují hlavně k rodinám s dětmi. V minulosti bylo zcela běžné, že o některou z dávek žádal ve svém životě každý občan a že mu byla uznána. Skoro každý dostával přídavky na děti, porodné, pohřebné. Existoval zaopatřovací příspěvek pro rodinu vojáka, příspěvek na dopravu pro studenty, sociální příplatek. Tyto dávky byly zrušeny a u jiných se významně zpřísnily podmínky. Například ženy, které stačily přivést na svět potomka v poslední vteřině roku 2010, dostaly automaticky porodné, od první vteřiny roku 2011 se již zkoumá jejich příjem. Většina rodin tak nesplňuje přísné požadavky (nízký příjem) a žádné porodné nedostává. S velkou jistotou lze počítat s jedinou dávkou rodičovským příspěvkem, který dostává každý rodič s trvalým pobytem v ČR. Přesto patří naše země v evropském srovnání k těm nejštědřejším vzhledem k péči rodičů o malé děti. A. Pojmy Dávky závislé na příjmu dávky, u nichž se zjišťuje příjem domácnosti (součet příjmů členů domácnosti se poměřuje s určitým násobkem životního minima) Životní minimum státem garantovaný peněžní příjem, který je nutný k zajištění výživy, bydlení, péče o domácnost a dalších potřeb. Počítá se vždy na domácnost dle tabulky MPSV. Životní minimum, které by daná domácnost měla mít, se poměří se skutečnými příjmy B. Teoretická kostra s příklady z praxe Příjemce některé z dávek sociální podpory musí splňovat 3 základní podmínky: 1. Trvalý pobyt v ČR 2. Podání žádosti 3. Nízké životní minimum (u dávek závislých na příjmu) Dávky závislé na příjmu: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné Dávky nezávislé na příjmu: rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné O všechny dávky sociální podpory se žádá na krajské pobočce Úřadu práce ČR. Dávky závislé na příjmu: Přídavek na dítě dávka na výživu a potřeby nezaopatřených dětí, příjem rodiny musí být nižší než 2,4 x ŽM (počítá se do něj i rodičovský příspěvek). Dávka se poskytuje ve 3 stupních dle věku dítěte. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní rok. Příspěvek na bydlení slouží občanům, kteří jsou trvale přihlášeni ve vlastním nebo nájemním bytě. Rozhodným je příjem za předchozí čtvrtletí, počítá se do něj i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Příspěvek na bydlení je individuální v závislosti na příjmu občana a tabulkách ministerstva, které stanoví přiměřené náklady na bydlení. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 21

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační a informační středisko pro

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Nemusíte na to být sami

Nemusíte na to být sami Nemusíte na to být sami příručka pro osoby pečující o osobu blízkou Obsah Principy sdílené péče, síť sociálních služeb a možnosti využití dalších běžných služeb, úloha poskytovatelů sociálních služeb 1

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA PUBLIC SERVICE Bakalářská diplomová práce Blanka Zahradníková Vedoucí bakalářské diplomové práce: PhDr.

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více