Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám"

Transkript

1 Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

2

3 Obsah Úvod...3 I. Základní orientace v sociální oblasti 1 Sociální péče a příbuzné pojmy Sociální služby Sociální zabezpečení Nemocenské pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc aneb hmotná nouze...25 II. Vybrané cílové skupiny a problémy sociální péče 7 Sociální péče o seniory Sociální péče o umírající Násilí na seniorech a role pomáhajícího Násilí mezi partnery a role pomáhajícího Násilí na dětech a role pomáhajícího První pomoc v akutní psychické krizi Oznamovací povinnost pomáhajících Úskalí pomáhajících profesí...59 Závěr...65 ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ...67 SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY...71 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 1

4

5 Úvod Cílem tohoto textu je poskytnout učební a pracovní materiál studentům, kteří se připravují na maturitní zkoušku ze sociální péče a na přijímací zkoušky na vyšších odborných nebo vysokých školách. Hlavním záměrem je otevřít prostor pro pochopení vybraných témat: v kostce uvést základní informace, nabídnout podněty k diskusi, prostor k procvičení a prameny k hlubšímu studiu. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány dle struktury: Citát Slovo úvodem Pojmy Teoretická kostra s příklady z praxe Úkoly a náměty k diskusi Příklad dobré (nedobré) praxe Trénink k testům a zkoušení Literatura. Uvedená struktura by měla umožnit hlubší porozumění a procvičení důležitých témat sociální péče. Důraz je kladen na osvojení základní terminologie, prakticky použitelných postupů a formulaci vlastního názoru, nikoli na vyčerpávající informace, které lze v případě potřeby dohledat v doporučených zdrojích. Text může sloužit k samostatné přípravě na testy a zkoušky, nejvhodnější by ale bylo, kdyby doplňoval živý výklad učitele. Tento díl (I.) obsahuje pouze vybraná témata sociální péče. V budoucnu by měla vzniknout část II., případně III. V této první části je řešena problematika úlohy sociální péče, sociálních služeb, systému sociálního zabezpečení a některých palčivých společenských problémů. Předpokládá se, že se čtenáři této publikace budou ve zvýšené míře setkávat s klienty ohroženými nedůstojným zacházením. Naznačené problémy vyžadují specializovaný přístup a mezioborovou komunikaci. Jednání pracovníků v sociálních službách v přímé péči, hlavně jsou-li tzv. pracovníky prvního kontaktu, však může být určující vzhledem ke kvalitě života uživatelů všech sociálních služeb. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 3

6

7 1 Sociální péče a příbuzné pojmy Člověk má na jiného shlížet shora pouze tehdy, když mu pomáhá postavit se na nohy. G. G. Márquez Slovo úvodem Orientovat se v problematice sociální péče není vůbec jednoduché. Níže uvedené definice jsou značně zkrácené, i tak ale vyžadují pořádné soustředění. Pohledy různých autorů pak můžete do hloubky studovat na vyšší odborné nebo vysoké škole, zde nám postačí chápat podstatu základních pojmů. A. Pojmy Sociální péče viz B. (samostatný výklad) Kvalita života základní kriterium poskytování psychosociální i lékařské péče. Je vždy individuální (pro každého znamená něco jiného). Chceme-li poskytovat efektivní sociální péči, musíme se klienta ptát, co mu k jeho kvalitě života nejvíce pomůže. Kvalita života zahrnuje psychosociální situaci a materiální situaci, zdravotní stav, ale i duchovní vyladění (smysl života). Sociální zabezpečení státem garantovaný systém, který chrání jedince v náročných životních situacích. Má 3 pilíře: sociální pojištění, sociální podporu a sociální pomoc. Podrobněji najdete ve 4. kapitole. Sociální pomoc je určena lidem v hmotné nouzi. Bývá označována jako záchrana tonoucích. Může jít o dlouhodobé situace i momentální nouzi (povodeň, požár aj.). Sociální potřebnost stav, kdy příjem občana nedosahuje životního minima a tento občan není schopen si jej zvýšit kvůli svému zdravotnímu stavu, věku nebo z jiných vážných důvodů. Sociální potřebnost se zjišťuje dle příjmů celé domácnosti. Sociální vyloučení (sociální exkluze) život na okraji společnosti, bez přístupu ke vzdělání, zaměstnání, přiměřenému bydlení, zdravotní péči. Příčiny mohou být vnitřní (chybějící mezilidské vazby, nízké sebevědomí, nedokončené vzdělání) i systémové. Sociální správa všechny instituce poskytující sociální ochranu. Slouží občanům, ale také mají určitou moc je kontrolovat. B. Teoretická kostra s příklady z praxe Cílem sociální péče je především ochrana osob, které mají sníženou soběstačnost (z důvodu nemoci, postižení, vysokého věku aj.) nebo nemohou vlastními silami překonat obtížnou životní situaci. Nemusí jít jen o krajně nešťastné situace jako je ztráta domova, rodiny, zdraví. Sociální péči můžeme potřebovat všichni, týká se i každodenních situací (osobní asistence, různé formy aktivizace). Někdy jde dokonce o radostné situace, např. o péči o děti, které ale mohou mít speciální potřeby vzhledem ke svému věku nebo postižení. Pojem sociální péče je někdy chápán v užších souvislostech jako synonymum sociální pomoci, tzn. pouze jako záchrana tonoucích. V kontextu našeho studia je ale vhodnější vnímat jej jako obor, jehož absolvováním lze získat orientaci v sociální oblasti v širokém slova smyslu. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 5

8 Cílové skupiny sociální péče Rodina s dětmi Rodina pečující o svého člena, který je nemocný, starý, umírající Osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním atd.) Senioři Osoby bez domova Osoby bez zaměstnání Osoby závislé na návykových látkách Osoby závislé na hracích automatech a počítačích Osoby poskytující placené sexuální služby Osoby s příjmy pod hraničí životního a existenčního minima Osoby v momentální nouzi (povodeň, zemětřesení) Hlavní sociální události vyžadující péči Nezaměstnanost, nemoc, úraz, chudoba, stáří, úmrtí živitele, umírání ale i: těhotenství, narození dítěte, rodičovství Formy poskytování sociální péče: peněžité a věcné dávky (různé přídavky a příspěvky, ošacení, potraviny aj.) sociální služby (osobní asistence, raná péče, odlehčovací služby atd.) poradenství (základní poradenství v rámci každé sociální služby, odborné poradenství ve specializovaných poradnách) sociální ochrana (ochrana práv oslabených skupin populace dětí, seniorů, osob s postižením) výchovná a vzdělávací péče (na poli rané péče, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež atp.) Př.: Pan Otto Nezmárek žije ve šťastné rodině. Nějaký ten neduh se občas přihodí, ale Nezmárkovi vše zdárně zvládají. Paní Nezmárková trpí poměrně závažnou vadou zraku a je v invalidním důchodu (pobírá důchod, příspěvek na péči v I. stupni a příspěvky na kompenzační pomůcky). Dcera Růženka Nezmárková (6 let) je energická a veselá holčička, i když zrakovou vadu podědila. Rodině moc pomohlo místní středisko rané péče, brzy začnou využívat také osobní asistence. Manželé pečují doma o pana Nezmárka nejstaršího (92 let), pomáhá jim pečovatelská služba, někdy využijí terénních odlehčovacích služeb. C. Úkoly a náměty k diskusi Jakých forem sociální péče Nezmárkovi využívají? Představte si pražské Hlavní nádraží a jmenujte cílové skupiny osob, které zde tráví mnoho času a mohly by potřebovat sociální péči.?? Myslíte si, že se jednotlivé sociální události vyskytují izolovaně nebo se vzájemně prolínají? Zkuste vymyslet kaskádu sociálních událostí, které se mohly přihodit osobě nocující na lavičce v parku. 6 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

9 Na co byste se této osoby zeptal(a), abyste zmapoval(a) kvalitu jejího současného života? Dovedete si představit, že nocleh na lavičce v parku může souznít s požadovanou kvalitou života tohoto člověka? Jak si podle vás stojí Česká republika vzhledem k poskytování sociální péče a zabezpečení vzhledem k: osobám se zdravotním postižením b) rodinám s dětmi? Zkuste uvést konkrétní příklady z praxe. Navštivte knihovnu, vyhledejte několik odborných časopisů a v nich články o zkušenostech s poskytováním sociální péče v zahraničí. D. Příklad dobré praxe Když dětská lékařka oznámila Nezmárkovým, že Růženka zdědila zrakovou vadu, byli z toho trochu smutní. Lékařka jim ale hned nabídla kontakty na odborná zařízení v místě bydliště. Hned zavolali do střediska rané péče a domluvili si konzultaci. Kvalifikovaní a sympatičtí pracovníci střediska se rodiny ujali a vysvětlili vše potřebné. Nabídli i účast ve svépomocné skupině rodičů, kteří služeb střediska také využívají. Paní Nezmárková si ke všemu vzpomněla, že syn jejich sousedky je čerstvým absolventem Evangelické akademie, kde studoval sociální péči. Pozvali ho do cukrárny a on jim vysypal z rukávu další možnosti sociální péče včetně peněžních dávek, na něž by mohli mít nárok. E. Trénink k testům a zkoušení 1. Vymezit pojem kvalita života není jednoduché. Pokuste se o to. 2. Jmenujte alespoň 7 cílových skupin sociální péče. Snažte se používat správná označení a odborné pojmy. 3. Jmenujte formy poskytování sociální péče a uveďte příklady. 4. Jmenujte 6 sociálních událostí. 5. Kdo je sociálně potřebný? Kdo sociálně vyloučený? 6. Co rozumíte pojmem sociální správa? F. Literatura MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, TOMEŠ, I. Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, TOMEŠ, I. Sociální správa. Praha: Portál, VEČEŘA, M. Sociální stát. Praha: Slon, Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 7

10

11 2 Sociální služby Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu. rumunské přísloví Slovo úvodem Sociální služby jsou v České republice poskytovány podle přesných pravidel, která jsou uvedena v zákoně o sociálních službách. Kvalitu sociálních služeb zaručují standardy kvality, které musí mít každé zařízení vypracované. Zákon o sociálních službách znamená naprostý přelom v poskytování sociální péče. V praxi jsou sice kritizovány některé novinky, ale hlavní smysl tohoto zákona, tj. zpřehlednění sociálních služeb a snaha o zvýšení jejich kvality je postupně naplňován. Cílem této kapitoly není opsat ze zákona veškeré služby. Mnohé z nich najdete v dalších kapitolách o různých cílových skupinách. A. Pojmy Sociální služba služba zajišťující pomoc a podporu s cílem sociálního začlenění, zvýšení soběstačnosti nebo prevence sociálního vyloučení Standardy kvality (SQ) zaručují kvalitu sociálních služeb podle určitých kriterií, povinně je dodržují všechna registrovaná zařízení poskytující sociální služby Příspěvek na péči poskytuje se uživatelům sociálních služeb, aby si za něj nakupovali potřebné služby. Jeho výše se odvíjí od stupně závislosti. Základní sociální poradenství poskytuje se bezplatně v rámci každé sociální služby, jde o poskytnutí základních informací o možnostech řešení nepříznivé situace Odborné sociální poradenství specializované poradenství poskytované odborníky v dané oblasti (pracovníky rané péče, krizovými interventy, tlumočníky atd.) B. Teoretická kostra s příklady z praxe Obsahem zákona o sociálních službách jsou 3 základní složky: 1. sociální poradenství 2. služby sociální péče 3. služby sociální prevence Cílem služeb sociální péče je zvýšení soběstačnosti, integrace a důstojnosti. Cílem služeb sociální prevence je zabránit sociální exkluzi a chránit společnost. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 9

12 Cílové skupiny sociálních služeb: a) uživatelé služeb sociální péče - lidé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo špatného zdravotního stavu Příklady služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením Příklady uživatelů: lidé se zdravotním postižením (tělesným, mentálním aj.), senioři b) uživatelé služeb sociální prevence - lidé, kteří prožívají krizovou situaci, pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, nemají potřebné životní návyky, vedou způsob života vedoucí ke konfliktům s druhými apod. Příklady služeb: krizová pomoc, telefonická krizová pomoc, kontaktní centra, azylové domy, noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, raná péče Příklady uživatelů: lidé v životní krizi, lidé závislí na návykových látkách, lidé bez domova, neorganizovaná mládež, rodina dítěte se zdravotním postižením Formy poskytování sociálních služeb: a) pobytové b) ambulantní c) terénní Př.: Paní Jaruška (78 let) je vdova. I přesto, že má dobré vztahy se svými dětmi, ani na chvíli neuvažovala, že by u nich strávila svůj důchod. Měla zkušenosti s tím, že když se rodina sestěhuje, mohou se pokazit vztahy. Chce být samostatná a počítá s tím, že si časem zajistí pobyt v místním domově pro seniory. Od té doby, co platí zákon o sociálních službách, poskytuje tento domov opravdu kvalitní služby a ví se o tom široko daleko. Navíc se nachází v krásném prostředí se zahradou (paní Jaruška žije v panelákovém 1kk). V současné době je ale převážně soběstačná. Pravidelně dochází do centra denních služeb, které je ambulantní. Zde se účastní trénování paměti, ručních prací a kondičního cvičení. Jelikož už sama nezvládá šplhat ve výškách, využívá terénní pečovatelské služby, která jí zajišťuje pomoc s mytím oken jednou za 3 měsíce a mytím hlavy jednou za týden. Paní Jaruška pobírá příspěvek na péči v I. stupni. Platí si z něj centrum denních služeb a pečovatelskou službu. Příspěvek na péči: Poskytuje se osobám starším 1 roku závislým na péči jiné osoby ve 4 stupních: I. Lehkém II. Středně těžkém III. Těžkém IV. Úplném Zásady poskytování sociálních služeb stanovených zákonem: Respekt k základním lidským a občanským právům a k lidské důstojnosti Bezplatné základní sociální poradenství Individuální přístup Aktivizace k samostatnosti (prevence naučené bezmocnosti) 10 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

13 Poskytování služeb v přirozeném, domácím prostředí Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Jaký je rozdíl mezi pracovníkem v sociálních službách a sociálním pracovníkem? Samozřejmě ve vzdělání. Veškeré podrobnosti lze nalézt přímo v zákoně o sociálních službách (Část osmá a devátá). Pracovníkovi v sociálních službách v zásadě postačí základní nebo střední škola a akreditovaný kurz. V praxi pak vykonává přímou práci s uživatelem služby (péče, aktivizace, upevňování návyků, volnočasové aktivity a koordinace pečovatelské činnosti). Sociální práce je odborně náročnější a vyžaduje absolutorium vyšší odborné školy zaměřené na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost nebo charitní činnost či absolutorium vysoké školy zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku. U sociálního pracovníka se předpokládá větší rozsah kompetencí včetně organizačních dovedností, provádění depistáže, sociální anamnézy, stanovení sociální diagnózy a poskytování odborné sociální terapie. Nyní můžeme shrnout přínosy a rizika zákona o sociálních službách: + přehlednost, standardy kvality, provádění kontroly kvality (inspekce), důraz na diskrétnost vzhledem ke klientům (mlčenlivost), možnost stížností, odbornost pracovníků! riziko zneužití příspěvku na péči uživatelem služby nebo jeho rodinou, administrativní náročnost poskytování služeb, inspekce (vždy je jednodušší kontrolovat dokumentaci nežli kvalitu práce s klientem), nemožnost zajistit objektivní posouzení stupně závislosti (např. člověk s kolísavým zdravotním stavem může být chybně posouzen). C. Úkoly a náměty k diskusi V plném znění zákona o sociálních službách (na internetu) vyhledejte služby, které v této kapitole nebyly jmenovány. Zkuste si představit, pro jaké cílové skupiny mohou být tyto služby důležité. V rámci své praxe si pročtěte standardy kvality daného zařízení, vypište si několik zajímavých bodů a referujte o nich ve třídě. Zvolte si zařízení, které považujete za kvalitní a jste v kontaktu s jeho pracovníky. Zjistěte, nakolik náročné bylo zpracovat standardy kvality a kdo je konkrétně zpracovával. Jak probíhala inspekce a jak ji personál hodnotí? D. Příklad dobré praxe Občanské sdružení Polámal se mraveneček zřídilo pozici tzv. kvalitáře a přijal na ni sociální pracovnici znalou vytváření standardů sociálních služeb. Díky tomu proběhla inspekce v příjemné atmosféře a výtky byly minimální a přínosné. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 11

14 E. Trénink k testům a zkoušení 1. Jaké dvě hlavní skupiny sociálních služeb znáte a co je jejich cílem? 2. Jmenujte formy poskytování sociálních služeb a ke každé z nich uveďte 2 konkrétní služby a příklady klientů. 3. Jmenujte alespoň 4 zásady poskytování sociálních služeb. 4. K čemu slouží příspěvek na péči a kdo jej může pobírat? F. Literatura MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha: Portál, Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 12 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

15 3 Sociální zabezpečení Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Buddha Slovo úvodem Každý občan ČR má nárok na určité sociální zabezpečení, které je garantováno státem. Co všechno do složitého systému sociálního zabezpečení patří? A jak se v tom vyznat? Nejlépe bude, když si v klidu prohlédnete níže uvedenou tabulku. Každá z položek je zvláštním tématem, kterému se budete věnovat v hodinách, proto se nemusíte obávat přemíry informací. V tuto chvíli je důležité pochopit smysl sociálního zabezpečení. Můžeme si ho představovat jako most, který umožňuje bezpečně zvládnout nejrůznější sociální události: nemoc, úraz, zdravotní postižení, ztrátu zaměstnání, důchod, chudobu, živelnou pohromu, ale i těhotenství a rodičovství. Tento most sociálního zabezpečení stojí na třech mohutných pilířích, kterými jsou: 1. Sociální pojištění 2. Sociální podpora 3. Sociální pomoc Sociální zabezpečení jako systém tří pilířů se v zásadě nebude měnit. Nová úprava sociálních dávek s platností od roku 2012 je již v tomto textu zahrnuta. Velké změny se dále chystají v důchodovém pojištění, toto téma prozatím ponecháme stranou, podobně jako zdravotní pojištění, které tvoří samostatnou, značně rozsáhlou oblast. V dalších kapitolách se zaměříme spíše na relativně stabilní oblasti: nemocenské pojištění, sociální podporu a sociální pomoc. Našim cílem není znát zpaměti vyčerpávající informace ani dokázat vypočítat všechny sociální dávky. Jednotlivé částky se neustále mění, chystají se nové zákony. Proto se aktuální informace dozvíte přímo v hodině. Naším hlavními cíli bude: pochopit a odlišit od sebe důležité termíny rámcově se vyznat v systému dávek umět nasměrovat klienta, který potřebuje o některou z dávek požádat. A. Pojmy Podpůrčí doba doba, po kterou se vyplácí sociální dávka Náhradní doba v této době za nás platí stát pojištění (studium, rodičovská dovolená) Rozhodné období doba, z níž se dávka vypočítává (předchozí období) Karenční doba doba, v níž dávka nepřísluší (např. první 3 dny nemoci) Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 13

16 B. Teoretická kostra s příklady z praxe Přehled sociálního zabezpečení 3 pilíře 3 pilíře Druhy dávek Poznámka Nemocenské pojištění -- Nemocenská -- Ošetřovné 1. Sociální pojištění -- Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Občan si platí pojištění a dávku dostává, např. když onemocní -- Peněžitá pomoc v mateřství Důchodové pojištění -- Starobní důchod -- Invalidní důchod (3 stupně) Občan si platí pojištění a dávku dostává, když je v důchodu -- Vdovský a vdovecký důchod -- Sirotčí důchod Příspěvek na státní politiku -- Podpora v nezaměstnanosti Občan platí příspěvek a dostává nezaměstnanosti dávku, když ztratí zaměstnání 2. Státní sociální podpora Dávky závislé na příjmu: -- Přídavek na dítě Občan musí splňovat tyto -- Příspěvek na bydlení -- Porodné Dávky nezávislé na příjmu: -- Rodičovský příspěvek -- Pohřebné -- Dávky pěstounské péče 3. Sociální pomoc -- Příspěvek na živobytí -- Doplatek na bydlení -- Mimořádná okamžitá pomoc podmínky: -- mít trvalý pobyt v ČR -- nemít příjem vyšší než násobek životního minima -- podat žádost Občan je v situaci hmotné nouze Pozor! Nárok na dávky sociálního pojištění má pouze ten, kdo je systému aktivně účasten (odvádí nemocenské a důchodové pojištění ze svého platu). Při vyplácení dávek sociální podpory a pomoci se oproti tomu na potřebného pohlíží spíše jako na občana nežli na zaměstnance. 14 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

17 C. Úkoly a náměty k diskusi Sociální zabezpečení není oblíbenou látkou studentů. Pokud si jej ale vylosují u maturity, nemívají horší známku než dvojku. Zamyslete se, proč tomu tak je. Představte si různé sociální události, které mohou člověka postihnout. Který úřad má ve své kompetenci nemocenské a důchodové pojištění? Kam byste šli žádat o dávky sociální podpory? Kam o dávky sociální pomoci? Ujistěte se, že víte, kde se tyto úřady ve vašem bydlišti nachází. Pokud to nevíte, vyhledejte potřebné informace na internetu a prohlédněte si jednotlivé stránky. Najděte nejpraktičtější informace a referujte o nich ve třídě. D. Příklad dobré praxe Pomineme-li výši jednotlivých dávek, které v souvislosti se sociální reformou většinou poklesly, potěšující příklady můžeme nalézt v jednání úředníků (sociálních pracovníků), kteří občanům poskytují informace a pomáhají vyplňovat žádosti a další formuláře. Zatímco v minulosti bývala návštěva příslušných úřadů spojována s arogancí, v současné době přibývá kvalifikovaného a přívětivého personálu. Máte také tuto zkušenost? E. Trénink k testům a zkoušení 1. Většině témat sociální péče je zapotřebí především porozumět. Memorování není prioritou. Tabulka sociálního zabezpečení je ale výjimkou a u maturity velmi pomůže, pokud ji budete znát zpaměti. F. Literatura, legislativa POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha: Slon, Zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 15

18

19 4 Nemocenské pojištění O významu zdraví nejlépe svědčí to, že zdravý žebrák je šťastnější než nemocný král. Arthur Schopenhauer Slovo úvodem Jak jste poznali v předchozí kapitole, nemocenské pojištění patří do prvního pilíře sociálního zabezpečení, tzn. do sociálního pojištění (nahlédněte do tabulky). Důležité je vědět, že na dávky nemocenského pojištění mají nárok pouze lidé, kteří si pravidelně platí nemocenské pojištění. Placení nemocenského pojištění je povinné pro zaměstnance, pro OSVČ zůstává dobrovolné. Hrozí ale, že nepojištěný občan zůstane zcela bez příjmu v případě nemoci, péče o nemocné dítě, v těhotenství nebo mateřství. V praxi by se ale nemělo stát, že tentýž občan nebude u lékaře ošetřen samotná zdravotnická péče je řešena zdravotním pojištěním, které je ze zákona povinné. Nemocenské a zdravotní pojištění má sice podobné názvy, ale jde o zcela oddělené systémy, které musíme rozlišovat. A. Pojmy ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení (pracoviště ČSSZ v daném okrese) PSSZ Pražská správa sociálního zabezpečení (pracoviště ČSSZ v Praze) OSVČ osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) Call centrum ČSSZ (Tel.: ) informační linka pro občany, kteří potřebují poradit s dávkami nemocenského a důchodového pojištění B. Teoretická kostra s příklady z praxe 4 dávky, které se vyplácejí z nemocenského pojištění: A. Nemocenská B. Ošetřovné C. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství D. Peněžitá pomoc v mateřství A. Nemocenská Je dávka, která nahrazuje příjem, když občan onemocní, má úraz nebo je v karanténě. Nárok na ni má nemocensky pojištěný občan, který má svůj stav potvrzený od lékaře. Podpůrčí doba je nejvýše 1 rok. Pozor! První 3 dny nemoci probíhá karenční doba, další 3 týdny vyplácí zaměstnavatel tzv. náhradu mzdy a pak teprve přichází nemocenská (v r % z denního vyměřovacího základu). Zaměstnanec odevzdává neschopenku zaměstnavateli a ten se obrací na OSZZ. V některých situacích však ani pojištěný občan nemocenskou nedostane, např. když si svůj úraz způsobí v opilosti nebo úmyslně. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 17

20 B. Ošetřovné Je dávka, která nahrazuje příjem, když se občan stará o nemocného člena rodiny nebo o dítě do 10 let, jehož školka je dočasně uzavřena (karanténa, epidemie apod.), nebo onemocní člověk, který se obvykle o dítě stará. U dítěte do 10 let se automaticky předpokládá, že bude potřebovat ošetřování (potvrzení nemoci lékařem je ale nutné). U ostatních členů rodiny je nutností vyjádření lékaře o tom, že je ošetřování jiným členem rodiny nezbytné. Podmínkou je život ve společné domácnosti (s výjimkou rozvedených rodičů dítěte). Podpůrčí doba je 9 dní, v případě osamělého rodiče 16 dní. Rodiče se mohou jednou vystřídat, ale celkový počet dní ošetřování nesmí přesáhnout 9 dní. V r činí ošetřovné 60 % z denního vyměřovacího základu. Ošetřovné náleží již od prvního dne (na rozdíl od nemocenské). C. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Pokud je žena z důvodu těhotenství, mateřství či kojení převedena na méně náročnou práci, kde by ale měla nižší příjem, vyrovnává rozdíl obou příjmů stát. D. Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) Pobírá se 6-8 týdnů před očekávaným termínem porodu, celková podpůrčí doba je 28 týdnů (37 týdnů, pokud jde o vícečetný porod). Poté následuje rodičovský příspěvek z pilíře státní sociální podpory (studenti, nezaměstnaní aj. pobírají hned rodičovský příspěvek). Počínaje 7. týdnem může PPM pobírat otec dítěte. Výše činí 70 % z denního vyměřovacího základu (v roce 2012). C. Úkoly a náměty k diskusi Paní Kopřivková trpí přecitlivělostí na angrešt a jahody. Občas má na ně ale takovou chuť, že se neovládne a zobne si. Poslední epizoda skončila anafylaktickým šokem, jenž vyžadoval příjezd záchranky, třídenní hospitalizaci a měsíční domácí ošetřování. U následujících položek zkuste odhadnout, zda jsou hrazeny z nemocenského pojištění, zdravotního pojištění či odjinud: Odvoz do nemocnice Ošetření lékařem a léky Nemocenská Akupunktura Hospitalizace Která instituce spravuje zdravotní pojištění občanů? Pan Čumpelík (vdovec) má ve své péči dvě děti: Lucinku (7 let) a Rostíka (4 roky). V pondělí dostal Rostík angínu a Lucinka ji ve středu chytla. Dětský lékař nemoc obou dětí potvrdil a tak vznikl nárok na, které může pobírat po dobu. dní. Paní Břicháčkové se jednoho dne zrána udělalo takové nevolno, že cestou do práce musela odbíhat za okrasné keříky podél cest. Večer si udělala těhotenský test a utíkala oznámit manželovi, že je v jiném stavu. Ten vyskakoval radostí a hned se nabídl, že půjde místo ní na mateřskou dovolenou. Do té doby ale zbývalo 18 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

21 mnoho času, který měla paní Břicháčková strávit jako skladnice v továrně na syntetická barviva, kde si vydělávala Kč 14600,-. Proto hned musela s lékařskou zprávou za svým nadřízeným, který jí ze zákona převedl do oddělení lepítek. Plat zde ale činil pouhých Kč 12600,-. Na jaké dávky nemocenského pojištění bude mít paní Břicháčková nárok? Může jít pan Břicháček na mateřskou dovolenou, případně odkdy? Kolik bude činit výdělek paní Břicháčkové po přeřazení? Pokud by paní Břicháčkové hrozil předčasný porod a musela by odejít z práce o několik měsíců dříve na tzv. rizikové těhotenství, kterou dávku by dostala? Když se potřebujete rychle na něco zeptat ohledně nemocenského pojištění, kam se obrátíte? D. Příklad dobré praxe Paní Čepičková se vyhýbala úřadům na sto honů. Vždy se o sebe dokázala postarat, dělala si finanční rezervy a nikdy nepotřebovala sociální dávky. Když ale čekala své první dítko a představila si, že by neměla žádný příjem, rozhodla se vše potřebné zařídit. Nejprve si vyzvedla potvrzený formulář od svého ošetřujícího lékaře. Kromě jiného zde byl uveden předpokládaný termín porodu a termín, kdy se chystá nastoupit na mateřskou dovolenou. Lékař jí ochotně vysvětlil, že přesný termín tohoto nástupu záleží na ni, ale že to musí být v době 6-8 týdnů před očekávaným porodem. Tento formulář donesla svému zaměstnavateli. Poté 28 týdnů pravidelně dostávala na svůj účet vysokou částku (asi 70% své výplaty). Po porodu se od kamarádky dozvěděla, že by snad mohla mít nárok na porodné. Vydala se na Úřad práce ČR, oddělení dávek sociální podpory, kde ji úřednice vlídně vysvětlila, že příjem její domácnosti je na porodné příliš vysoký. Nadělila ji ale všechny potřebné formuláře k tomu, aby si včas zažádala o rodičovský příspěvek, a puntíkem označila všechny kolonky, které má paní Čepičková vyplnit. Poté jí ukázala boční bezbariérový východ pro vozíčkáře a matky s kočárky a sdělila, že příště nemusí stát s kočárkem frontu. E. Trénink k testům a zkoušení 1. Vyjmenujte dávky nemocenského pojištění (se správnými názvy). 2. Kolik týdnů činí podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství? 3. Kterou dávku rodič po uplynutí mateřské pobírá, aby mohl být doma s dítětem? 4. Kolik dní lze pobírat ošetřovné a do jakého věku dítěte? 5. Onemocní-li pojištěnec a svůj stav doloží neschopenkou, první 3 dny, následuje... od a poté dostává.. 6. Co je hrazeno ze zdravotního pojištění a čím se liší od nemocenského pojištění? F. Literatura Zákon 470/2011 Sb., kterým se mění zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 19

22 20 Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

23 5 Státní sociální podpora Rodinný život je zásah do života soukromého. Karl Kraus Slovo úvodem Dávky sociální podpory směřují hlavně k rodinám s dětmi. V minulosti bylo zcela běžné, že o některou z dávek žádal ve svém životě každý občan a že mu byla uznána. Skoro každý dostával přídavky na děti, porodné, pohřebné. Existoval zaopatřovací příspěvek pro rodinu vojáka, příspěvek na dopravu pro studenty, sociální příplatek. Tyto dávky byly zrušeny a u jiných se významně zpřísnily podmínky. Například ženy, které stačily přivést na svět potomka v poslední vteřině roku 2010, dostaly automaticky porodné, od první vteřiny roku 2011 se již zkoumá jejich příjem. Většina rodin tak nesplňuje přísné požadavky (nízký příjem) a žádné porodné nedostává. S velkou jistotou lze počítat s jedinou dávkou rodičovským příspěvkem, který dostává každý rodič s trvalým pobytem v ČR. Přesto patří naše země v evropském srovnání k těm nejštědřejším vzhledem k péči rodičů o malé děti. A. Pojmy Dávky závislé na příjmu dávky, u nichž se zjišťuje příjem domácnosti (součet příjmů členů domácnosti se poměřuje s určitým násobkem životního minima) Životní minimum státem garantovaný peněžní příjem, který je nutný k zajištění výživy, bydlení, péče o domácnost a dalších potřeb. Počítá se vždy na domácnost dle tabulky MPSV. Životní minimum, které by daná domácnost měla mít, se poměří se skutečnými příjmy B. Teoretická kostra s příklady z praxe Příjemce některé z dávek sociální podpory musí splňovat 3 základní podmínky: 1. Trvalý pobyt v ČR 2. Podání žádosti 3. Nízké životní minimum (u dávek závislých na příjmu) Dávky závislé na příjmu: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné Dávky nezávislé na příjmu: rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné O všechny dávky sociální podpory se žádá na krajské pobočce Úřadu práce ČR. Dávky závislé na příjmu: Přídavek na dítě dávka na výživu a potřeby nezaopatřených dětí, příjem rodiny musí být nižší než 2,4 x ŽM (počítá se do něj i rodičovský příspěvek). Dávka se poskytuje ve 3 stupních dle věku dítěte. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní rok. Příspěvek na bydlení slouží občanům, kteří jsou trvale přihlášeni ve vlastním nebo nájemním bytě. Rozhodným je příjem za předchozí čtvrtletí, počítá se do něj i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Příspěvek na bydlení je individuální v závislosti na příjmu občana a tabulkách ministerstva, které stanoví přiměřené náklady na bydlení. Sociální péče I. - Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 21

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Hlinecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA Mgr. Vyletová Klára Zdravotně-sociální pracovnice Oddělení sociální péče FN Plzeň 30. 5. 2015 Oddělení sociální péče FN Plzeň Personální obsazení: 1 VDZSP, 8 ZSP FN Lochotín, vchod

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více