VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka školy V Hradci Králové dne 14. října 2014

2 OBSAH 1. Úvod Základní údaje o škole Obory vzdělání Přehled oborů vzdělání na jednotlivých pracovištích Přehled učebních plánů a školních vzdělávacích programů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Počet přijatých žáků v přijímacím řízení k Počet přijatých žáků v rámci přijímacího řízení k Přijímací řízení do vyššího ročníku k Výsledky vzdělávání žáků Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů M Prospěch žáků za 2. pololetí (k ) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek v termínu jaro Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek v termínu podzim Prevence rizikového chování a výchovné poradenství Výchovné poradenství Údaje o prevenci rizikového chování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Odborná praxe Soutěže, přehlídky, projekty Exkurze Dny s integrovanou tematickou výukou, projekty, besedy, workshopy Charitativní činnost Aktivity pro veřejnost Návštěvy divadel a kin Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přehled o počtu tříd a počtu žáků dle statistického výkazu Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované školou Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr

3 1. Úvod Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové zabezpečuje vzdělávání žáků střední školy v oborech: Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost. Vedle toho pořádá škola kurzy jazykového vzdělávání v součásti Jazyková škola a provozuje školní jídelnu ve Stěžerách. V rámci vedlejší hospodářské činnosti pořádá vzdělávací kurzy pro své žáky, pro žáky ZŠ a pro veřejnost a pronajímá prostory školy jiným uživatelům. Škola působí ve dvou budovách, z nichž jedna je mimo sídlo školy ve Stěžerách. Aby tato situace nebránila vytvořit z žáků i z učitelů jeden kompaktní celek, snažíme se pravidelně organizovat aktivity, které budují nový kolektiv a nové tradice. Výrazné konsolidaci klimatu školy vedle pravidelné výchovné práce a pořádání společných kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí napomohla obměna několika členů pedagogického sboru a nově i započetí druhé etapy rekonstrukce budovy Hlucháku, do které bychom měli v dalším školním roce celou školu přestěhovat. Celkově lze klima školy ve vztahu k situaci po sloučení v roce 2012 označit slovy stabilní a převážně pozitivní. Výroční zpráva vychází z celoročního hodnotícího procesu. Ten je konkretizován především autoevaluační zprávou školy Vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014. Zprávu sestavily Mgr. et Bc. Klára Loudová a Ing. Jitka Jirmanová na základě podnětů předmětových komisí, vedoucích úseků, garantů akcí školy nebo třídních učitelů. V letošním roce jsme v podstatě ověřili nastavená kritéria hodnocení a doplnili je novými, aktuálními. Druhým významným zdrojem výroční zprávy jsou střednědobé plány školy (Rámcový plán pro školní rok 2014/2015, Plán EVVO, Plán výchovného poradenství a Plán prevence rizikového chování a Minimální preventivní program). Tyto dokumenty jsou průběžně sledovány, aktualizovány a v závěru školního roku vyhodnoceny garanty oblastí. Třetím zdrojem jsou příspěvky jednotlivých učitelů garantů akcí a projektů. Ti popsali významné akce školy a vybrali obrazovou dokumentaci v příloze výroční zprávy. Ve výroční právě se promítají i další spíš vnější hodnotící východiska. Realizovali jsme dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli školy v rámci udržitelnosti projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje. Ve škole proběhla hloubková inspekce ČŠI a další kontroly ze strany zřizovatele, Ministerstva financí a Ministerstva školství. K činnosti školy se vyjadřovali i naši sociální partneři. Z obsahu výroční zprávy je patrné, že jsme školou, která má dostatek žáků i uchazečů. Je atraktivní pro uchazeče o vzdělávání. Dobře plánuje a organizuje vzdělávání. Pro své žáky i sociální partnery nabízíme mnoho vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí. Spolupracujeme s dalšími vzdělávacími institucemi, se statutárním městem Hradec Králové i s obcí Stěžery, s podniky a institucemi, které by mohly být budoucími zaměstnavateli našich žáků. Hledáme možnosti, jak žákům umožnit vzdělávání mimo školu, navštívit jiná místa i země, poznat svou budoucí praxi. Vedle zdrojů plynoucích z rozpočtu zřizovatele se nám podařilo financovat některé činnosti z prostředků EU, vybavení školy postupně renovujeme z prostředků vedlejší hospodářské činnosti. Daří se dále rozšířit jazykové vzdělávací kurzy pro veřejnost. 3

4 Nově pravidelně organizujeme aktivity, do kterých jsou zapojeni žáci spolupracujících základních škol. Ve výroční zprávě lze vysledovat i oblasti, na které se musíme v dalším hodnotícím období více zaměřit. Nadále je třeba se věnovat cíleně propagaci školy. Počet uchazečů o obor Sociální činnost je dlouhodobě mírně podprůměrný, je třeba cíleně pracovat s uchazeči o tento obor a s jejich rodiči. Ve školním roce 2013/14 se podařilo i tento obor naplnit. Tím jsme si ověřili, že aktivní práce s uchazeči ještě před podáním přihlášky má smysl. Výroční zpráva se také věnuje úspěšnosti našich žáků u maturitní zkoušky. Úspěšnost maturantů má v podstatě stagnující tendenci. Poměr úspěšných a neúspěšných v prvním termínu maturit se v zásadě nemění. Škola také vykazuje při srovnání s jinými školami mírně nadprůměrné výsledky. Z vývoje číselných ukazatelů je však zřejmé, že škola musí hledat další cesty, jak motivovat žáky k lepší přípravě a jak zvýšit celkovou úspěšnost u maturitní zkoušky. V letošním roce se projevila nová skutečnost: Neúspěšní maturanti mají tendenci svůj neúspěch opakovat. Nejsou schopní v opravném termínu zlepšit svou připravenost a podat lepší výkon. Škola bude hledat prostředky, jak těmto žákům pomoci. Podařilo se nám zahájit vzdělávání učitelů v práci s problémovými žáky a současně jsme získali finanční podporu z prostředků MŠMT, abychom mohli ocenit náročnost práce učitelů se žáky zdravotně znevýhodněnými. Přestože se velmi intenzivně věnujeme žákům zdravotně nebo sociálně znevýhodněným a žákům s poruchami chování, nesmíme tuto oblast pustit ze zřetele. Výroční zpráva společně s autoevaluační zprávou a Rámcovým plánem na školní rok jsou pro nás východiskem při plánování dalšího školního roku i zdrojem podnětů k tvorbě dlouhodobé koncepce školy. Její zpracování přináší ucelený přehled o činnosti školy. Z výroční zprávy za školní rok 2013/2014 je patrné, že škola má tendenci prohlubovat své silné stránky a rozvíjet své příležitosti, ví o svých slabých stránkách, analyzuje hrozby. Škola v zásadě naplňuje stanovené plány a svou pozici na trhu středního školství upevňuje. 4

5 2. Základní údaje o škole Název Vznik školy Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 k Sídlo V Lipkách 692, Hradec Králové Odloučené pracoviště Lipová 56, Stěžery IČ RED IZO Charakteristika školy právnická osoba, příspěvková organizace zřízená Radou Královéhradeckého kraje, vykonává činnost: - střední školy (IZO , kapacita 818 žáků) - jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (IZO , kapacita žáků), - školní jídelny (IZO , kapacita 220 jídel). Hlavním účelem příspěvkové organizace je výchova a vzdělávání žáků. Zřizovatel školy Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Právní forma: kraj Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Ředitelka školy Adresa pro dálkový přístup Mgr. Jana Vitvarová Školská rada Předseda: Členové: Mgr. Jana Novotná - za pedagogické pracovníky Mgr. Lubomíra Moravcová - za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Jeřábková - jmenována Radou KHK Milan Školník - jmenován Radou KHK Nelly Bucháčková - za zákonné zástupce nezletilých žáků Andrea Holubová - za zletilé žáky 5

6 3. Obory vzdělání 3.1. Přehled oborů vzdělání na jednotlivých pracovištích M/02 Ekonomické lyceum (s rozšířenou výukou anglického jazyka), ročník M/02 Ekonomické lyceum 4. ročník M/02 Obchodní akademie ročník M/01 Sociální činnost, zaměření: Výchovná a humanitární činnost ročník M/01 Veřejnosprávní činnost ročník 3.2. Přehled učebních plánů a školních vzdělávacích programů Název oboru vzdělání Učební plán/švp čj. platnost od M/02 Obchodní akademie ŠVP (1. ročník) 725/ M/02 Obchodní akademie ŠVP ( ročník) 1056/ M/02 Obchodní akademie ŠVP (4. ročník) 1056/ M/02 Ekonomické lyceum ŠVP (4. ročník) 1057/ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ ŠVP (1. ročník) 724/ ŠVP ( ročník) 1058/ ŠVP (4. ročník) 1058/ M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP SPOLU SOŠ/870/ M/01 Sociální činnost zaměření: Výchovná a humanitární činnost ŠVP OCHOTA SOŠ/891/

7 Školní vzdělávací program: Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie, ve školním roce 2013/2014 platí pro 1. ročník Název vyučovacího předmětu Celkem A. Vyučovací předměty 33/8 33/8 33/15 33/21 132/52 *) a/ Povinné 33/8 33/8 31/13 27/15 120/44 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Přírodní vědy Matematika Statistika 1/1 1/1 Ekonomika Účetnictví 3 4/4 5/5 12/9 Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace 3 2/2 2/2 7 Právo Tělesná výchova Management a podnikání Praxe fiktivní firma 3/3 3/3 Odborná praxe na pracovišti 2 týdny 2 týdny b/ Volitelné Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Základy společenských věd 2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2 Společenskovědní seminář 2 Historický seminář 2 Seminář z psychologie 2 Seminář společenské kultury 2 Cvičení z českého jazyka 2 Geografie cestovního ruchu 2 Finanční investování 2 Ekonomická cvičení 2 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2 Matematická cvičení 2 2 *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínkách školy mohou být další předměty v půlených třídách. Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden, Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz 1. ročník, Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 7

8 63-41-M/02 Obchodní akademie, ve školním roce 2013/2014 platí pro 2. a 3. ročník Název vyučovacího předmět Celkem A. Vyučovací předměty 33/8 33/8 33/15 33/21 132/52 *) a/ Povinné 33/8 33/8 31/13 27/15 120/44 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Přírodní vědy Matematika Statistika 1/1 1/1 Ekonomika Účetnictví 3 4/4 5/5 12/9 Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace 3 2/2 2/2 7 Právo Tělesná výchova Management a podnikání Praxe fiktivní firma 3/3 3/3 Odborná praxe na pracovišti 2 týdny 2 týdny b/ Volitelné Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Základy společenských věd 2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2 Společenskovědní seminář 2 Historický seminář 2 8

9 Seminář z psychologie 2 Seminář společenské kultury 2 Cvičení z českého jazyka 2 Geografie cestovního ruchu 2 Finanční investování 2 Ekonomická cvičení 2 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2 Matematická cvičení 2 2 *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínkách školy mohou být další předměty vyučovány v půlených třídách. Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce M/02 Obchodní akademie, ve školním roce 2013/2014 platí pro 4. ročník Název vyučovacího předmět Celkem A. Vyučovací předměty 33/13 33/12 33/21 33/26 132/72 a/ Povinné 33/13 33/12 29/17 25/18 120/60 Český jazyk a literatura 4/ /1 14/2 Anglický jazyk (první cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Přírodní vědy Matematika Statistika 1/1 1/1 Ekonomika

10 Účetnictví 3 4/4 5/5 12/9 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 6/6 Písemná a elektronická komunikace 3 2/2 2/2 7/4 Právo Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Praxe fiktivní firma 3/3 3/3 Odborná praxe na pracovišti 2 týdny 2 týdny b/ Volitelné 4/4 8/8 12/12 Management a podnikání 2/2 Konverzace v anglickém jazyce 2/2 2/2 Základy společenských věd 2/2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2/2 2/2 Společenskovědní seminář 2/2 Historický seminář 2/2 Dějiny státu a práva 2/2 Seminář z psychologie 2/2 Seminář společenské kultury 2/2 Cvičení z českého jazyka 2/2 2/2 Geografie cestovního ruchu 2/2 Finanční investování 2/2 Ekonomická cvičení 2/2 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2/2 Matematická cvičení 2/2 2/2 Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden; Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku; Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 10

11 Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ ve školním roce 2013/2014 platí pro 1. ročník Názvy vyučovacích předmětů Celkem Vyučovací předměty 33/11 33/8 34/16 33/12 133/47 *) a) Povinné 33/11 33/8 34/16 27/12 127/47 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 7/7 4/4 4/4 4/4 19/19 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie 2/ z toho v ANJ 1/ /2 Zeměpis Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace 2 1 1/1 - z toho v ANJ - - 1/1-4/1 Ekonomika - 2 4/2 4/1 z toho v ANJ - - 2/2 1/1 10/3 Účetnictví - - 3/3 4/4 7/7 Právo Studentská společnost - - 2/2-2/2 b) Volitelné Seminář v anglickém jazyce Seminář z IKT Dějiny kultury Konverzace v druhém cizím jazyce 2) Společenskovědní seminář Společenskovědní seminář v ANJ Historický seminář Seminář z psychologie Cvičení z českého jazyka Geografie cestovního ruchu Finanční investování Účetnictví na počítači Seminář společenské kultury Matematická cvičení *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínek školy mohou být další předměty v půlených třídách. Poznámka: Adaptační kurz 1. ročník, Lyžařský výcvikový kurz 1. ročník 1 týden, Přírodovědný kurz - 3. ročníku 2-3 dny Sportovně turistický kurz 2. ročník 1 týden, Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (1. 3. ročník) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 11

12 63-41-M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ,ve školním roce 2013/2014 platí pro 2. a 3. ročník Názvy vyučovacích předmětů Celkem Vyučovací předměty 33/11 33/8 34/16 33/12 133/47 *) a) Povinné 33/11 33/8 34/16 27/12 127/47 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 7/7 4/4 4/4 4/4 19/19 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie - 2/1 2/1-4/2 z toho v ANJ - 1/1 1/1 - - Zeměpis Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektr. komunikace 2 1 1/1-4/1 z toho v ANJ - - 1/1 - - Ekonomika - 2 4/2 4/1 10/3 z toho v ANJ - - 2/2 1/1 - Účetnictví - - 3/3 4/4 7/7 Právo Studentská společnost - - 2/2-2/2 b) Volitelné Seminář v anglickém jazyce Seminář z IKT Dějiny kultury

13 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) Společenskovědní seminář Společenskovědní seminář v ANJ Historický seminář Seminář z psychologie Cvičení z českého jazyka Geografie cestovního ruchu Finanční investování Účetnictví na počítači Seminář společenské kultury Matematická cvičení *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínkách školy mohou být další předměty vyučovány v půlených třídách. Poznámka: Adaptační kurz v 1. ročníku Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku - 1 týden Přírodovědný kurz v 3. ročníku dny Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (1. 3. ročník) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 13

14 78-42-M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ, ve školním roce 2013/2014 platí pro 4. ročník Názvy vyučovacích předmětů Celkem Vyučovací předměty 33/15 34/13 33/19 33/23 133/70 a) Povinné 33/15 34/13 31/17 25/15 123/60 Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 7/7 4/4 4/4 4/4 19/19 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2-6/6 Písemná a elektr. komunikace 2 1/1+1/1 A - - 4/2 Ekonomika - 2 1/1+2/2 A 3/3+1/1 A 6/4+3/3A Účetnictví - - 3/3 4/4 7/7 Právo Praxe odborná na pracovišti týdny - 2 týdny b) Volitelné - - 2/2 8/8 10/10 Seminář v anglickém jazyce - - 2/2 8/8 - Dějiny kultury - - 2/2 2/2 - Seminář z IKT - - 2/2 - Management a podnikání - - 2/2 - Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2/2 2/2 14

15 Společenskovědní seminář 2/2 Společenskovědní seminář v ANJ 2/2 2/2 Historický seminář 2/2 Dějiny státu a práva 2/2 Seminář z psychologie 2/2 Cvičení z českého jazyka 2/2 Geografie cestovního ruchu 2/2 Finanční investování 2/2 Studentská společnost 2/2 nebo 2/2 Bio-chemický seminář 2/2 Účetnictví na počítači 2/2 Seminář společenské kultury 2/2 nebo 2/2 Matematická cvičení 2/2 2/2 Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 15

16 Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum M/02 Ekonomické lyceum, ve školním roce 2013/2014 platí pro 4. ročník Název vyučovacího předmětu Celkem Vyučovací předměty 33/13 33/11 33/20 33/24 132/68 a) Povinné 33/13 33/11 31/18 25/16 122/58 Český jazyk a literatura 4/ /1 13/2 Anglický jazyk (první cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 6/6 Písemná a elektronická komunikace 2 1/1 1/1 4/2 Ekonomika 2 4/4 3/2 9/6 Účetnictví 3/3 4/4 7/7 Právo Praxe odborná na pracovišti 2 týdny 2 týdny b) Volitelné 2/2 8/8 10/10 Konverzace v anglickém jazyce 2/2 2/2 Dějiny kultury 2/2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2/2 Management a podnikání 2/2 nebo 2/2 16

17 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2/2 Společenskovědní seminář 2/2 Historický seminář 2/2 Dějiny státu a práva 2/2 Seminář z psychologie 2/2 Cvičení z českého jazyka 2/2 Geografie cestovního ruchu 2/2 Finanční investování 2/2 Studentská společnost 2/2 nebo 2/2 Biologicko-chemický seminář 2/2 Účetnictví na PC 2/2 Seminář společenské kultury 2/2 nebo 2/2 Matematická cvičení 2/2 2/2 Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 17

18 Školní vzdělávací program: SPOLU M/01 Veřejnosprávní činnost, ve školním roce 2013/2013 platí pro ročník Název vyučovacího předmětu Celkem týdně Český jazyk * Anglický jazyk (1. cizí jazyk)* 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk (2. cizí jazyk) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 8 Dějiny literatury a umění * Občanská nauka * Dějepis Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematika * Tělesná výchova ** 2 (2) 2 2 (2) 2 8 Právo * Veřejná správa* Ekonomika Účetnictví * (2) 2 6 Daňový systém Veřejné finance Geografie Psychologie a management Společenská kultura Technika administrativy 2 (2) 2 (2) Písemná a elektronická komunikace * (2) 2 (2) 4 Informatika * 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 CELKEM 33 (10) 33 (8) 33 (12) 33 (8) 132 * označení maturitních předmětů ** pro žáky se zdravotním znevýhodněním a omezením se předmět vyučuje pod názvem Zvláštní tělesná výchova 18

19 Školní vzdělávací program: OCHOTA M/01 Sociální činnost, ve školním roce 2013/2014 platí pro 1 4. ročník Název vyučovacího předmětu Celkem týdně Český jazyk * (1) 2 (1) 8 Anglický jazyk (1. cizí jazyk) * 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk (2. cizí jazyk) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 8 Dějiny literatury a umění * Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematika * Tělesná výchova ** Ekonomika Pedagogika a psychologie * Speciální pedagogika a humanitární výchova * Výtvarné aktivizační činnosti * 2 2 (2) 1 1 (1) 6 Hudební aktivizační činnosti * 2 2 (2) 1 1 (1) 6 Profesní kultura Zdravotní a sociální péče * (1) 0 6 Základy rehabilitace * (2) 2 Sociální služby Sociální politika Technika administrativy 2 (2) Informatika 0 2 (2) 2 (2) 0 4 Odborná praxe (6) 7 CELKEM 33 (6) 33 (10) 33 (8) 32 (15) 131 * označení maturitních předmětů ** pro žáky se zdravotním znevýhodněním a omezením se předmět vyučuje pod názvem Zvláštní tělesná výchova 19

20 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Souhrnné údaje za školu o počtu pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.) k Pedagogičtí pracovníci Poř. číslo Pracovní zařazení 1 ředitelka školy 2 zástupkyně ředitelky 3 zástupkyně ředitelky 4 zástupce ředitelky Kvalifikace Odborná praxe k Odborná Pedagogická Roky VŠ - VŠP HK spec. MAT, PED, VT FS I, FS II UHK VŠ - VŠP HK spec. PED, RJ, Spec. přípr. dívek; FS I, FS II PdF UK VŠ VŠE Praha, obor Ekonomika vnitřního obchodu VŠ - ČZU Praha - obor Provoz a ekonomika, FS I UHK 5 učitelka VŠ - VŠ báňská Ostrava, obor EKO a řízení hutnictví VŠ ČZU Praha, obor Veřejná správa a regionální rozvoj 6 učitelka VŠ VŠP HK spec. RJ, PED, Spec. přípr. dívek 7 učitelka Bc. Univ. Pce bakalář. studium obor Soc. antropologie VŠ Masarykova univerzita, obor sociální pedagogika 06/ učitel VŠ Univ. T. Bati Zlín, obor Sociální pedagogika; rozš. odb. kval. - ANJ PdF 25 PdF 27 DPS 26 DPS 14 DPS 19 PdF 27 DPS 3 DPS 12 9 učitelka VŠ VŠP HK spec. ČJ, ON PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. MAT, FYZ PdF učitelka VŠ - VŠP HK spec. ČJ, DĚJ, PED PdF učitelka VŠ - VŠP HK spec. RJ, PED, FRJ UK Praha spec. studium VP 13 učitel VŠ UHK spec. DĚJ, ZSV rozš. odb. kval. - ANJ PdF 28 PdF 6 14 učitelka VŠ VŠP HK spec. DĚJ, NJ PdF učitelka VŠ - VŠP HK spec. BIO, TV PdF *1 učitel VŠ UHK spec. DEJ, HV PdF 3 17 učitelka VŠ - VŠE Praha - Ekonomika průmyslu DPS učitelka VŠ VŠP HKspec. ČJ, DĚJ PdF učitelka VŠ VŠP Ústí nad Labem spec. ČJ, NJ PdF *2 učitelka VŠ VŠE Praha obor Finance, bankovnictví DPS učitel VŠ UHK spec. ČJ, DĚJ PdF 3 20

21 22 učitel SŠ Paraparaumu College, Nový Zéland studuje 8 23 *3 učitel VŠ UPA spec. AJ pro ZŠ, AJ a lit. pro SŠ DPS učitelka VŠ Univ. Ostrava, obor ZEM, TEV, OBN PdF učitelka VŠ ČZU Praha, obor Provoz a ekonomika zemědělství FS I Českomoravská vzdělávací s. r. o. 26 učitelka VŠ VŠE Praha obor Národní hospodářství DPS 21 DPS učitelka VŠ VŠP HK spec. RJ, DĚJ PdF učitelka VŠ Jihočeská univerzita, spec. MAT, ICT PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. AJ, RJ PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. MAT, PED PdF *4 učitelka VŠ Univ. Palackého Olomouc spec. BIO, ZEM, ochrana životního prostředí PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. RJ, TEV PdF učitelka VŠ VŠE Praha obor Mezinárodní obchod DPS 3 34 *5 učitelka VŠ UK Praha spec. ŠPJ, POJ DPS učitelka VŠ VŠE Praha Učitelství odborných předmětů ekonomických PdF *6 učitel VŠ Univ. Masar. Brno spec. TEV, NEJ PdF 6 37 učitelka VŠ UK Praha spec. FRJ, OBN FS I Českomoravská vzdělávací s. r. o. PdF 8 38 učitelka VŠ UHK spec. TEV, VV PdF 4 39 učitel VŠ VŠP HK spec. CHE, FYZ PdF učitelka VŠ VŠE Praha Ekonomika a řízení vnitřního obchodu 41 učitelka VŠ Minský státní pedagogický institut spec. AJ, NJ 42 učitelka VŠ ČVUT Praha Ekonomika a řízení strojní výroby DPS 37 PdF 39 DPS učitelka VŠ UHK spec. AJ, DĚJ PdF *7 učitelka VŠ UHK spec. CHE, MAT PdF učitelka VŠ VŠE Praha Učitelství ekonomických předmětů PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. ČJ, OBN PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. MAT, FYZ PdF učitelka VS UHK, Sociální pedagogika DPS učitelka VŠ UHK spec. MAT, HV PdF 11 50* 8 učitelka VŠ - UHK spec. NJ pro 1. st. ZŠ PdF učitelka VŠ UHK spec. BIO, ZSV PdF 8 52* 9 učitelka VŠ - UHK spec. ČJ, HV PdF 10 21

22 53* 10 učitelka VŠ UHK spec. RJ, DĚJ, ANJ PdF 6 54* 11 učitelka VŠ UHK spec. RJ, DĚJ, ANJ PdF 13 55* 7 učitelka VŠ - VŠP HK spec. RJ, VV pro 2. st. ZŠ Masarykova univ. Brno VV pro SŠ PdF 11 56* 12 učitelka VŠ Univ. Pcespec. EKO, Informatika DPS učitelka VŠ UHK spec. ANJ, DĚJ PdF učitel VŠ UHK Informatika, základy techniky PdF 2 59 *13 učitelka VŠ UHK obor Informační management DPS *14 učitelka VŠ UK Praha spec. BIO, CHE PdF *15 učitelka VŠ zemědělská Praha Provoz a ekonomika DPS *16 učitelka VŠ UHK spec. DEJ, ZSV PdF 10 *1 pracovní poměr od do *2 pracovní poměr ukončen *3 pracovní poměr ukončen *4 výpověď daná zaměstnavatelem *5 pracovní poměr ukončen *6 výpověď daná zaměstnavatelem *7 mateřská a rodičovská dovolená *8 neplacené volno do 4 let věku dítěte *9 rodičovská dovolená *10 pracovní poměr ukončen *11 nástup po MD, RD *12 uvolněna k výkonu funkce starosty *13 pracovní poměr od do *14 pracovní poměr od do *15 pracovní poměr od do *16 pracovní poměr od do Nepedagogičtí pracovníci Poř. číslo Pracovní zařazení Vzdělání Poř. číslo Pracovní zařazení 1 Hlavní ekonomka VŠE Praha 9 *2 kuchařka USV 2 Správce ICT, vedoucí provozního úseku UK Praha 10 školník SOU 3 Účetní USO 11 údržbář SOU 4 Mzdová účetní, personalistka VŠ obchodu a sportu NR 5 Administrativní pracovnice Univerzita Pardubice 6 *1 Referentka pro styk s veřejností - sekretářka 7 Provozář vedoucí školní jídelny USV rekvalifikace vedení ŠJ 12 uklízečka SOU 13 uklízečka ZAK OA Hořice 14 uklízečka SOU 15 uklízečka SOU 8 kuchařka SOU 16 uklízečka SOU * 1 rodičovská dovolená * 2 pracovní poměr od do Vzdělání 22

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více