VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka školy V Hradci Králové dne 14. října 2014

2 OBSAH 1. Úvod Základní údaje o škole Obory vzdělání Přehled oborů vzdělání na jednotlivých pracovištích Přehled učebních plánů a školních vzdělávacích programů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Počet přijatých žáků v přijímacím řízení k Počet přijatých žáků v rámci přijímacího řízení k Přijímací řízení do vyššího ročníku k Výsledky vzdělávání žáků Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů M Prospěch žáků za 2. pololetí (k ) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek v termínu jaro Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek v termínu podzim Prevence rizikového chování a výchovné poradenství Výchovné poradenství Údaje o prevenci rizikového chování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Odborná praxe Soutěže, přehlídky, projekty Exkurze Dny s integrovanou tematickou výukou, projekty, besedy, workshopy Charitativní činnost Aktivity pro veřejnost Návštěvy divadel a kin Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přehled o počtu tříd a počtu žáků dle statistického výkazu Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované školou Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr

3 1. Úvod Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové zabezpečuje vzdělávání žáků střední školy v oborech: Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost. Vedle toho pořádá škola kurzy jazykového vzdělávání v součásti Jazyková škola a provozuje školní jídelnu ve Stěžerách. V rámci vedlejší hospodářské činnosti pořádá vzdělávací kurzy pro své žáky, pro žáky ZŠ a pro veřejnost a pronajímá prostory školy jiným uživatelům. Škola působí ve dvou budovách, z nichž jedna je mimo sídlo školy ve Stěžerách. Aby tato situace nebránila vytvořit z žáků i z učitelů jeden kompaktní celek, snažíme se pravidelně organizovat aktivity, které budují nový kolektiv a nové tradice. Výrazné konsolidaci klimatu školy vedle pravidelné výchovné práce a pořádání společných kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí napomohla obměna několika členů pedagogického sboru a nově i započetí druhé etapy rekonstrukce budovy Hlucháku, do které bychom měli v dalším školním roce celou školu přestěhovat. Celkově lze klima školy ve vztahu k situaci po sloučení v roce 2012 označit slovy stabilní a převážně pozitivní. Výroční zpráva vychází z celoročního hodnotícího procesu. Ten je konkretizován především autoevaluační zprávou školy Vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014. Zprávu sestavily Mgr. et Bc. Klára Loudová a Ing. Jitka Jirmanová na základě podnětů předmětových komisí, vedoucích úseků, garantů akcí školy nebo třídních učitelů. V letošním roce jsme v podstatě ověřili nastavená kritéria hodnocení a doplnili je novými, aktuálními. Druhým významným zdrojem výroční zprávy jsou střednědobé plány školy (Rámcový plán pro školní rok 2014/2015, Plán EVVO, Plán výchovného poradenství a Plán prevence rizikového chování a Minimální preventivní program). Tyto dokumenty jsou průběžně sledovány, aktualizovány a v závěru školního roku vyhodnoceny garanty oblastí. Třetím zdrojem jsou příspěvky jednotlivých učitelů garantů akcí a projektů. Ti popsali významné akce školy a vybrali obrazovou dokumentaci v příloze výroční zprávy. Ve výroční právě se promítají i další spíš vnější hodnotící východiska. Realizovali jsme dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli školy v rámci udržitelnosti projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje. Ve škole proběhla hloubková inspekce ČŠI a další kontroly ze strany zřizovatele, Ministerstva financí a Ministerstva školství. K činnosti školy se vyjadřovali i naši sociální partneři. Z obsahu výroční zprávy je patrné, že jsme školou, která má dostatek žáků i uchazečů. Je atraktivní pro uchazeče o vzdělávání. Dobře plánuje a organizuje vzdělávání. Pro své žáky i sociální partnery nabízíme mnoho vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí. Spolupracujeme s dalšími vzdělávacími institucemi, se statutárním městem Hradec Králové i s obcí Stěžery, s podniky a institucemi, které by mohly být budoucími zaměstnavateli našich žáků. Hledáme možnosti, jak žákům umožnit vzdělávání mimo školu, navštívit jiná místa i země, poznat svou budoucí praxi. Vedle zdrojů plynoucích z rozpočtu zřizovatele se nám podařilo financovat některé činnosti z prostředků EU, vybavení školy postupně renovujeme z prostředků vedlejší hospodářské činnosti. Daří se dále rozšířit jazykové vzdělávací kurzy pro veřejnost. 3

4 Nově pravidelně organizujeme aktivity, do kterých jsou zapojeni žáci spolupracujících základních škol. Ve výroční zprávě lze vysledovat i oblasti, na které se musíme v dalším hodnotícím období více zaměřit. Nadále je třeba se věnovat cíleně propagaci školy. Počet uchazečů o obor Sociální činnost je dlouhodobě mírně podprůměrný, je třeba cíleně pracovat s uchazeči o tento obor a s jejich rodiči. Ve školním roce 2013/14 se podařilo i tento obor naplnit. Tím jsme si ověřili, že aktivní práce s uchazeči ještě před podáním přihlášky má smysl. Výroční zpráva se také věnuje úspěšnosti našich žáků u maturitní zkoušky. Úspěšnost maturantů má v podstatě stagnující tendenci. Poměr úspěšných a neúspěšných v prvním termínu maturit se v zásadě nemění. Škola také vykazuje při srovnání s jinými školami mírně nadprůměrné výsledky. Z vývoje číselných ukazatelů je však zřejmé, že škola musí hledat další cesty, jak motivovat žáky k lepší přípravě a jak zvýšit celkovou úspěšnost u maturitní zkoušky. V letošním roce se projevila nová skutečnost: Neúspěšní maturanti mají tendenci svůj neúspěch opakovat. Nejsou schopní v opravném termínu zlepšit svou připravenost a podat lepší výkon. Škola bude hledat prostředky, jak těmto žákům pomoci. Podařilo se nám zahájit vzdělávání učitelů v práci s problémovými žáky a současně jsme získali finanční podporu z prostředků MŠMT, abychom mohli ocenit náročnost práce učitelů se žáky zdravotně znevýhodněnými. Přestože se velmi intenzivně věnujeme žákům zdravotně nebo sociálně znevýhodněným a žákům s poruchami chování, nesmíme tuto oblast pustit ze zřetele. Výroční zpráva společně s autoevaluační zprávou a Rámcovým plánem na školní rok jsou pro nás východiskem při plánování dalšího školního roku i zdrojem podnětů k tvorbě dlouhodobé koncepce školy. Její zpracování přináší ucelený přehled o činnosti školy. Z výroční zprávy za školní rok 2013/2014 je patrné, že škola má tendenci prohlubovat své silné stránky a rozvíjet své příležitosti, ví o svých slabých stránkách, analyzuje hrozby. Škola v zásadě naplňuje stanovené plány a svou pozici na trhu středního školství upevňuje. 4

5 2. Základní údaje o škole Název Vznik školy Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 k Sídlo V Lipkách 692, Hradec Králové Odloučené pracoviště Lipová 56, Stěžery IČ RED IZO Charakteristika školy právnická osoba, příspěvková organizace zřízená Radou Královéhradeckého kraje, vykonává činnost: - střední školy (IZO , kapacita 818 žáků) - jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (IZO , kapacita žáků), - školní jídelny (IZO , kapacita 220 jídel). Hlavním účelem příspěvkové organizace je výchova a vzdělávání žáků. Zřizovatel školy Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Právní forma: kraj Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Ředitelka školy Adresa pro dálkový přístup Mgr. Jana Vitvarová Školská rada Předseda: Členové: Mgr. Jana Novotná - za pedagogické pracovníky Mgr. Lubomíra Moravcová - za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Jeřábková - jmenována Radou KHK Milan Školník - jmenován Radou KHK Nelly Bucháčková - za zákonné zástupce nezletilých žáků Andrea Holubová - za zletilé žáky 5

6 3. Obory vzdělání 3.1. Přehled oborů vzdělání na jednotlivých pracovištích M/02 Ekonomické lyceum (s rozšířenou výukou anglického jazyka), ročník M/02 Ekonomické lyceum 4. ročník M/02 Obchodní akademie ročník M/01 Sociální činnost, zaměření: Výchovná a humanitární činnost ročník M/01 Veřejnosprávní činnost ročník 3.2. Přehled učebních plánů a školních vzdělávacích programů Název oboru vzdělání Učební plán/švp čj. platnost od M/02 Obchodní akademie ŠVP (1. ročník) 725/ M/02 Obchodní akademie ŠVP ( ročník) 1056/ M/02 Obchodní akademie ŠVP (4. ročník) 1056/ M/02 Ekonomické lyceum ŠVP (4. ročník) 1057/ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ ŠVP (1. ročník) 724/ ŠVP ( ročník) 1058/ ŠVP (4. ročník) 1058/ M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP SPOLU SOŠ/870/ M/01 Sociální činnost zaměření: Výchovná a humanitární činnost ŠVP OCHOTA SOŠ/891/

7 Školní vzdělávací program: Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie, ve školním roce 2013/2014 platí pro 1. ročník Název vyučovacího předmětu Celkem A. Vyučovací předměty 33/8 33/8 33/15 33/21 132/52 *) a/ Povinné 33/8 33/8 31/13 27/15 120/44 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Přírodní vědy Matematika Statistika 1/1 1/1 Ekonomika Účetnictví 3 4/4 5/5 12/9 Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace 3 2/2 2/2 7 Právo Tělesná výchova Management a podnikání Praxe fiktivní firma 3/3 3/3 Odborná praxe na pracovišti 2 týdny 2 týdny b/ Volitelné Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Základy společenských věd 2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2 Společenskovědní seminář 2 Historický seminář 2 Seminář z psychologie 2 Seminář společenské kultury 2 Cvičení z českého jazyka 2 Geografie cestovního ruchu 2 Finanční investování 2 Ekonomická cvičení 2 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2 Matematická cvičení 2 2 *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínkách školy mohou být další předměty v půlených třídách. Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden, Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz 1. ročník, Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 7

8 63-41-M/02 Obchodní akademie, ve školním roce 2013/2014 platí pro 2. a 3. ročník Název vyučovacího předmět Celkem A. Vyučovací předměty 33/8 33/8 33/15 33/21 132/52 *) a/ Povinné 33/8 33/8 31/13 27/15 120/44 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Přírodní vědy Matematika Statistika 1/1 1/1 Ekonomika Účetnictví 3 4/4 5/5 12/9 Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace 3 2/2 2/2 7 Právo Tělesná výchova Management a podnikání Praxe fiktivní firma 3/3 3/3 Odborná praxe na pracovišti 2 týdny 2 týdny b/ Volitelné Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Základy společenských věd 2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2 Společenskovědní seminář 2 Historický seminář 2 8

9 Seminář z psychologie 2 Seminář společenské kultury 2 Cvičení z českého jazyka 2 Geografie cestovního ruchu 2 Finanční investování 2 Ekonomická cvičení 2 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2 Matematická cvičení 2 2 *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínkách školy mohou být další předměty vyučovány v půlených třídách. Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce M/02 Obchodní akademie, ve školním roce 2013/2014 platí pro 4. ročník Název vyučovacího předmět Celkem A. Vyučovací předměty 33/13 33/12 33/21 33/26 132/72 a/ Povinné 33/13 33/12 29/17 25/18 120/60 Český jazyk a literatura 4/ /1 14/2 Anglický jazyk (první cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Přírodní vědy Matematika Statistika 1/1 1/1 Ekonomika

10 Účetnictví 3 4/4 5/5 12/9 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 6/6 Písemná a elektronická komunikace 3 2/2 2/2 7/4 Právo Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Praxe fiktivní firma 3/3 3/3 Odborná praxe na pracovišti 2 týdny 2 týdny b/ Volitelné 4/4 8/8 12/12 Management a podnikání 2/2 Konverzace v anglickém jazyce 2/2 2/2 Základy společenských věd 2/2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2/2 2/2 Společenskovědní seminář 2/2 Historický seminář 2/2 Dějiny státu a práva 2/2 Seminář z psychologie 2/2 Seminář společenské kultury 2/2 Cvičení z českého jazyka 2/2 2/2 Geografie cestovního ruchu 2/2 Finanční investování 2/2 Ekonomická cvičení 2/2 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2/2 Matematická cvičení 2/2 2/2 Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden; Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku; Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 10

11 Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ ve školním roce 2013/2014 platí pro 1. ročník Názvy vyučovacích předmětů Celkem Vyučovací předměty 33/11 33/8 34/16 33/12 133/47 *) a) Povinné 33/11 33/8 34/16 27/12 127/47 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 7/7 4/4 4/4 4/4 19/19 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie 2/ z toho v ANJ 1/ /2 Zeměpis Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace 2 1 1/1 - z toho v ANJ - - 1/1-4/1 Ekonomika - 2 4/2 4/1 z toho v ANJ - - 2/2 1/1 10/3 Účetnictví - - 3/3 4/4 7/7 Právo Studentská společnost - - 2/2-2/2 b) Volitelné Seminář v anglickém jazyce Seminář z IKT Dějiny kultury Konverzace v druhém cizím jazyce 2) Společenskovědní seminář Společenskovědní seminář v ANJ Historický seminář Seminář z psychologie Cvičení z českého jazyka Geografie cestovního ruchu Finanční investování Účetnictví na počítači Seminář společenské kultury Matematická cvičení *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínek školy mohou být další předměty v půlených třídách. Poznámka: Adaptační kurz 1. ročník, Lyžařský výcvikový kurz 1. ročník 1 týden, Přírodovědný kurz - 3. ročníku 2-3 dny Sportovně turistický kurz 2. ročník 1 týden, Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (1. 3. ročník) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 11

12 63-41-M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ,ve školním roce 2013/2014 platí pro 2. a 3. ročník Názvy vyučovacích předmětů Celkem Vyučovací předměty 33/11 33/8 34/16 33/12 133/47 *) a) Povinné 33/11 33/8 34/16 27/12 127/47 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 7/7 4/4 4/4 4/4 19/19 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie - 2/1 2/1-4/2 z toho v ANJ - 1/1 1/1 - - Zeměpis Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektr. komunikace 2 1 1/1-4/1 z toho v ANJ - - 1/1 - - Ekonomika - 2 4/2 4/1 10/3 z toho v ANJ - - 2/2 1/1 - Účetnictví - - 3/3 4/4 7/7 Právo Studentská společnost - - 2/2-2/2 b) Volitelné Seminář v anglickém jazyce Seminář z IKT Dějiny kultury

13 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) Společenskovědní seminář Společenskovědní seminář v ANJ Historický seminář Seminář z psychologie Cvičení z českého jazyka Geografie cestovního ruchu Finanční investování Účetnictví na počítači Seminář společenské kultury Matematická cvičení *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínkách školy mohou být další předměty vyučovány v půlených třídách. Poznámka: Adaptační kurz v 1. ročníku Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku - 1 týden Přírodovědný kurz v 3. ročníku dny Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (1. 3. ročník) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 13

14 78-42-M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ, ve školním roce 2013/2014 platí pro 4. ročník Názvy vyučovacích předmětů Celkem Vyučovací předměty 33/15 34/13 33/19 33/23 133/70 a) Povinné 33/15 34/13 31/17 25/15 123/60 Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 7/7 4/4 4/4 4/4 19/19 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2-6/6 Písemná a elektr. komunikace 2 1/1+1/1 A - - 4/2 Ekonomika - 2 1/1+2/2 A 3/3+1/1 A 6/4+3/3A Účetnictví - - 3/3 4/4 7/7 Právo Praxe odborná na pracovišti týdny - 2 týdny b) Volitelné - - 2/2 8/8 10/10 Seminář v anglickém jazyce - - 2/2 8/8 - Dějiny kultury - - 2/2 2/2 - Seminář z IKT - - 2/2 - Management a podnikání - - 2/2 - Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2/2 2/2 14

15 Společenskovědní seminář 2/2 Společenskovědní seminář v ANJ 2/2 2/2 Historický seminář 2/2 Dějiny státu a práva 2/2 Seminář z psychologie 2/2 Cvičení z českého jazyka 2/2 Geografie cestovního ruchu 2/2 Finanční investování 2/2 Studentská společnost 2/2 nebo 2/2 Bio-chemický seminář 2/2 Účetnictví na počítači 2/2 Seminář společenské kultury 2/2 nebo 2/2 Matematická cvičení 2/2 2/2 Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 15

16 Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum M/02 Ekonomické lyceum, ve školním roce 2013/2014 platí pro 4. ročník Název vyučovacího předmětu Celkem Vyučovací předměty 33/13 33/11 33/20 33/24 132/68 a) Povinné 33/13 33/11 31/18 25/16 122/58 Český jazyk a literatura 4/ /1 13/2 Anglický jazyk (první cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 6/6 Písemná a elektronická komunikace 2 1/1 1/1 4/2 Ekonomika 2 4/4 3/2 9/6 Účetnictví 3/3 4/4 7/7 Právo Praxe odborná na pracovišti 2 týdny 2 týdny b) Volitelné 2/2 8/8 10/10 Konverzace v anglickém jazyce 2/2 2/2 Dějiny kultury 2/2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2/2 Management a podnikání 2/2 nebo 2/2 16

17 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2/2 Společenskovědní seminář 2/2 Historický seminář 2/2 Dějiny státu a práva 2/2 Seminář z psychologie 2/2 Cvičení z českého jazyka 2/2 Geografie cestovního ruchu 2/2 Finanční investování 2/2 Studentská společnost 2/2 nebo 2/2 Biologicko-chemický seminář 2/2 Účetnictví na PC 2/2 Seminář společenské kultury 2/2 nebo 2/2 Matematická cvičení 2/2 2/2 Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 17

18 Školní vzdělávací program: SPOLU M/01 Veřejnosprávní činnost, ve školním roce 2013/2013 platí pro ročník Název vyučovacího předmětu Celkem týdně Český jazyk * Anglický jazyk (1. cizí jazyk)* 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk (2. cizí jazyk) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 8 Dějiny literatury a umění * Občanská nauka * Dějepis Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematika * Tělesná výchova ** 2 (2) 2 2 (2) 2 8 Právo * Veřejná správa* Ekonomika Účetnictví * (2) 2 6 Daňový systém Veřejné finance Geografie Psychologie a management Společenská kultura Technika administrativy 2 (2) 2 (2) Písemná a elektronická komunikace * (2) 2 (2) 4 Informatika * 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 CELKEM 33 (10) 33 (8) 33 (12) 33 (8) 132 * označení maturitních předmětů ** pro žáky se zdravotním znevýhodněním a omezením se předmět vyučuje pod názvem Zvláštní tělesná výchova 18

19 Školní vzdělávací program: OCHOTA M/01 Sociální činnost, ve školním roce 2013/2014 platí pro 1 4. ročník Název vyučovacího předmětu Celkem týdně Český jazyk * (1) 2 (1) 8 Anglický jazyk (1. cizí jazyk) * 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk (2. cizí jazyk) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 8 Dějiny literatury a umění * Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematika * Tělesná výchova ** Ekonomika Pedagogika a psychologie * Speciální pedagogika a humanitární výchova * Výtvarné aktivizační činnosti * 2 2 (2) 1 1 (1) 6 Hudební aktivizační činnosti * 2 2 (2) 1 1 (1) 6 Profesní kultura Zdravotní a sociální péče * (1) 0 6 Základy rehabilitace * (2) 2 Sociální služby Sociální politika Technika administrativy 2 (2) Informatika 0 2 (2) 2 (2) 0 4 Odborná praxe (6) 7 CELKEM 33 (6) 33 (10) 33 (8) 32 (15) 131 * označení maturitních předmětů ** pro žáky se zdravotním znevýhodněním a omezením se předmět vyučuje pod názvem Zvláštní tělesná výchova 19

20 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Souhrnné údaje za školu o počtu pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.) k Pedagogičtí pracovníci Poř. číslo Pracovní zařazení 1 ředitelka školy 2 zástupkyně ředitelky 3 zástupkyně ředitelky 4 zástupce ředitelky Kvalifikace Odborná praxe k Odborná Pedagogická Roky VŠ - VŠP HK spec. MAT, PED, VT FS I, FS II UHK VŠ - VŠP HK spec. PED, RJ, Spec. přípr. dívek; FS I, FS II PdF UK VŠ VŠE Praha, obor Ekonomika vnitřního obchodu VŠ - ČZU Praha - obor Provoz a ekonomika, FS I UHK 5 učitelka VŠ - VŠ báňská Ostrava, obor EKO a řízení hutnictví VŠ ČZU Praha, obor Veřejná správa a regionální rozvoj 6 učitelka VŠ VŠP HK spec. RJ, PED, Spec. přípr. dívek 7 učitelka Bc. Univ. Pce bakalář. studium obor Soc. antropologie VŠ Masarykova univerzita, obor sociální pedagogika 06/ učitel VŠ Univ. T. Bati Zlín, obor Sociální pedagogika; rozš. odb. kval. - ANJ PdF 25 PdF 27 DPS 26 DPS 14 DPS 19 PdF 27 DPS 3 DPS 12 9 učitelka VŠ VŠP HK spec. ČJ, ON PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. MAT, FYZ PdF učitelka VŠ - VŠP HK spec. ČJ, DĚJ, PED PdF učitelka VŠ - VŠP HK spec. RJ, PED, FRJ UK Praha spec. studium VP 13 učitel VŠ UHK spec. DĚJ, ZSV rozš. odb. kval. - ANJ PdF 28 PdF 6 14 učitelka VŠ VŠP HK spec. DĚJ, NJ PdF učitelka VŠ - VŠP HK spec. BIO, TV PdF *1 učitel VŠ UHK spec. DEJ, HV PdF 3 17 učitelka VŠ - VŠE Praha - Ekonomika průmyslu DPS učitelka VŠ VŠP HKspec. ČJ, DĚJ PdF učitelka VŠ VŠP Ústí nad Labem spec. ČJ, NJ PdF *2 učitelka VŠ VŠE Praha obor Finance, bankovnictví DPS učitel VŠ UHK spec. ČJ, DĚJ PdF 3 20

21 22 učitel SŠ Paraparaumu College, Nový Zéland studuje 8 23 *3 učitel VŠ UPA spec. AJ pro ZŠ, AJ a lit. pro SŠ DPS učitelka VŠ Univ. Ostrava, obor ZEM, TEV, OBN PdF učitelka VŠ ČZU Praha, obor Provoz a ekonomika zemědělství FS I Českomoravská vzdělávací s. r. o. 26 učitelka VŠ VŠE Praha obor Národní hospodářství DPS 21 DPS učitelka VŠ VŠP HK spec. RJ, DĚJ PdF učitelka VŠ Jihočeská univerzita, spec. MAT, ICT PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. AJ, RJ PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. MAT, PED PdF *4 učitelka VŠ Univ. Palackého Olomouc spec. BIO, ZEM, ochrana životního prostředí PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. RJ, TEV PdF učitelka VŠ VŠE Praha obor Mezinárodní obchod DPS 3 34 *5 učitelka VŠ UK Praha spec. ŠPJ, POJ DPS učitelka VŠ VŠE Praha Učitelství odborných předmětů ekonomických PdF *6 učitel VŠ Univ. Masar. Brno spec. TEV, NEJ PdF 6 37 učitelka VŠ UK Praha spec. FRJ, OBN FS I Českomoravská vzdělávací s. r. o. PdF 8 38 učitelka VŠ UHK spec. TEV, VV PdF 4 39 učitel VŠ VŠP HK spec. CHE, FYZ PdF učitelka VŠ VŠE Praha Ekonomika a řízení vnitřního obchodu 41 učitelka VŠ Minský státní pedagogický institut spec. AJ, NJ 42 učitelka VŠ ČVUT Praha Ekonomika a řízení strojní výroby DPS 37 PdF 39 DPS učitelka VŠ UHK spec. AJ, DĚJ PdF *7 učitelka VŠ UHK spec. CHE, MAT PdF učitelka VŠ VŠE Praha Učitelství ekonomických předmětů PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. ČJ, OBN PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. MAT, FYZ PdF učitelka VS UHK, Sociální pedagogika DPS učitelka VŠ UHK spec. MAT, HV PdF 11 50* 8 učitelka VŠ - UHK spec. NJ pro 1. st. ZŠ PdF učitelka VŠ UHK spec. BIO, ZSV PdF 8 52* 9 učitelka VŠ - UHK spec. ČJ, HV PdF 10 21

22 53* 10 učitelka VŠ UHK spec. RJ, DĚJ, ANJ PdF 6 54* 11 učitelka VŠ UHK spec. RJ, DĚJ, ANJ PdF 13 55* 7 učitelka VŠ - VŠP HK spec. RJ, VV pro 2. st. ZŠ Masarykova univ. Brno VV pro SŠ PdF 11 56* 12 učitelka VŠ Univ. Pcespec. EKO, Informatika DPS učitelka VŠ UHK spec. ANJ, DĚJ PdF učitel VŠ UHK Informatika, základy techniky PdF 2 59 *13 učitelka VŠ UHK obor Informační management DPS *14 učitelka VŠ UK Praha spec. BIO, CHE PdF *15 učitelka VŠ zemědělská Praha Provoz a ekonomika DPS *16 učitelka VŠ UHK spec. DEJ, ZSV PdF 10 *1 pracovní poměr od do *2 pracovní poměr ukončen *3 pracovní poměr ukončen *4 výpověď daná zaměstnavatelem *5 pracovní poměr ukončen *6 výpověď daná zaměstnavatelem *7 mateřská a rodičovská dovolená *8 neplacené volno do 4 let věku dítěte *9 rodičovská dovolená *10 pracovní poměr ukončen *11 nástup po MD, RD *12 uvolněna k výkonu funkce starosty *13 pracovní poměr od do *14 pracovní poměr od do *15 pracovní poměr od do *16 pracovní poměr od do Nepedagogičtí pracovníci Poř. číslo Pracovní zařazení Vzdělání Poř. číslo Pracovní zařazení 1 Hlavní ekonomka VŠE Praha 9 *2 kuchařka USV 2 Správce ICT, vedoucí provozního úseku UK Praha 10 školník SOU 3 Účetní USO 11 údržbář SOU 4 Mzdová účetní, personalistka VŠ obchodu a sportu NR 5 Administrativní pracovnice Univerzita Pardubice 6 *1 Referentka pro styk s veřejností - sekretářka 7 Provozář vedoucí školní jídelny USV rekvalifikace vedení ŠJ 12 uklízečka SOU 13 uklízečka ZAK OA Hořice 14 uklízečka SOU 15 uklízečka SOU 8 kuchařka SOU 16 uklízečka SOU * 1 rodičovská dovolená * 2 pracovní poměr od do Vzdělání 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové V Lipkách 692, 500 02 Hradec Králové Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb Navýšení dotací v rámci dotačního programu na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více