VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka školy V Hradci Králové dne 14. října 2014

2 OBSAH 1. Úvod Základní údaje o škole Obory vzdělání Přehled oborů vzdělání na jednotlivých pracovištích Přehled učebních plánů a školních vzdělávacích programů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Počet přijatých žáků v přijímacím řízení k Počet přijatých žáků v rámci přijímacího řízení k Přijímací řízení do vyššího ročníku k Výsledky vzdělávání žáků Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů M Prospěch žáků za 2. pololetí (k ) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek v termínu jaro Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek v termínu podzim Prevence rizikového chování a výchovné poradenství Výchovné poradenství Údaje o prevenci rizikového chování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Odborná praxe Soutěže, přehlídky, projekty Exkurze Dny s integrovanou tematickou výukou, projekty, besedy, workshopy Charitativní činnost Aktivity pro veřejnost Návštěvy divadel a kin Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přehled o počtu tříd a počtu žáků dle statistického výkazu Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované školou Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr

3 1. Úvod Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové zabezpečuje vzdělávání žáků střední školy v oborech: Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost. Vedle toho pořádá škola kurzy jazykového vzdělávání v součásti Jazyková škola a provozuje školní jídelnu ve Stěžerách. V rámci vedlejší hospodářské činnosti pořádá vzdělávací kurzy pro své žáky, pro žáky ZŠ a pro veřejnost a pronajímá prostory školy jiným uživatelům. Škola působí ve dvou budovách, z nichž jedna je mimo sídlo školy ve Stěžerách. Aby tato situace nebránila vytvořit z žáků i z učitelů jeden kompaktní celek, snažíme se pravidelně organizovat aktivity, které budují nový kolektiv a nové tradice. Výrazné konsolidaci klimatu školy vedle pravidelné výchovné práce a pořádání společných kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí napomohla obměna několika členů pedagogického sboru a nově i započetí druhé etapy rekonstrukce budovy Hlucháku, do které bychom měli v dalším školním roce celou školu přestěhovat. Celkově lze klima školy ve vztahu k situaci po sloučení v roce 2012 označit slovy stabilní a převážně pozitivní. Výroční zpráva vychází z celoročního hodnotícího procesu. Ten je konkretizován především autoevaluační zprávou školy Vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014. Zprávu sestavily Mgr. et Bc. Klára Loudová a Ing. Jitka Jirmanová na základě podnětů předmětových komisí, vedoucích úseků, garantů akcí školy nebo třídních učitelů. V letošním roce jsme v podstatě ověřili nastavená kritéria hodnocení a doplnili je novými, aktuálními. Druhým významným zdrojem výroční zprávy jsou střednědobé plány školy (Rámcový plán pro školní rok 2014/2015, Plán EVVO, Plán výchovného poradenství a Plán prevence rizikového chování a Minimální preventivní program). Tyto dokumenty jsou průběžně sledovány, aktualizovány a v závěru školního roku vyhodnoceny garanty oblastí. Třetím zdrojem jsou příspěvky jednotlivých učitelů garantů akcí a projektů. Ti popsali významné akce školy a vybrali obrazovou dokumentaci v příloze výroční zprávy. Ve výroční právě se promítají i další spíš vnější hodnotící východiska. Realizovali jsme dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli školy v rámci udržitelnosti projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje. Ve škole proběhla hloubková inspekce ČŠI a další kontroly ze strany zřizovatele, Ministerstva financí a Ministerstva školství. K činnosti školy se vyjadřovali i naši sociální partneři. Z obsahu výroční zprávy je patrné, že jsme školou, která má dostatek žáků i uchazečů. Je atraktivní pro uchazeče o vzdělávání. Dobře plánuje a organizuje vzdělávání. Pro své žáky i sociální partnery nabízíme mnoho vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí. Spolupracujeme s dalšími vzdělávacími institucemi, se statutárním městem Hradec Králové i s obcí Stěžery, s podniky a institucemi, které by mohly být budoucími zaměstnavateli našich žáků. Hledáme možnosti, jak žákům umožnit vzdělávání mimo školu, navštívit jiná místa i země, poznat svou budoucí praxi. Vedle zdrojů plynoucích z rozpočtu zřizovatele se nám podařilo financovat některé činnosti z prostředků EU, vybavení školy postupně renovujeme z prostředků vedlejší hospodářské činnosti. Daří se dále rozšířit jazykové vzdělávací kurzy pro veřejnost. 3

4 Nově pravidelně organizujeme aktivity, do kterých jsou zapojeni žáci spolupracujících základních škol. Ve výroční zprávě lze vysledovat i oblasti, na které se musíme v dalším hodnotícím období více zaměřit. Nadále je třeba se věnovat cíleně propagaci školy. Počet uchazečů o obor Sociální činnost je dlouhodobě mírně podprůměrný, je třeba cíleně pracovat s uchazeči o tento obor a s jejich rodiči. Ve školním roce 2013/14 se podařilo i tento obor naplnit. Tím jsme si ověřili, že aktivní práce s uchazeči ještě před podáním přihlášky má smysl. Výroční zpráva se také věnuje úspěšnosti našich žáků u maturitní zkoušky. Úspěšnost maturantů má v podstatě stagnující tendenci. Poměr úspěšných a neúspěšných v prvním termínu maturit se v zásadě nemění. Škola také vykazuje při srovnání s jinými školami mírně nadprůměrné výsledky. Z vývoje číselných ukazatelů je však zřejmé, že škola musí hledat další cesty, jak motivovat žáky k lepší přípravě a jak zvýšit celkovou úspěšnost u maturitní zkoušky. V letošním roce se projevila nová skutečnost: Neúspěšní maturanti mají tendenci svůj neúspěch opakovat. Nejsou schopní v opravném termínu zlepšit svou připravenost a podat lepší výkon. Škola bude hledat prostředky, jak těmto žákům pomoci. Podařilo se nám zahájit vzdělávání učitelů v práci s problémovými žáky a současně jsme získali finanční podporu z prostředků MŠMT, abychom mohli ocenit náročnost práce učitelů se žáky zdravotně znevýhodněnými. Přestože se velmi intenzivně věnujeme žákům zdravotně nebo sociálně znevýhodněným a žákům s poruchami chování, nesmíme tuto oblast pustit ze zřetele. Výroční zpráva společně s autoevaluační zprávou a Rámcovým plánem na školní rok jsou pro nás východiskem při plánování dalšího školního roku i zdrojem podnětů k tvorbě dlouhodobé koncepce školy. Její zpracování přináší ucelený přehled o činnosti školy. Z výroční zprávy za školní rok 2013/2014 je patrné, že škola má tendenci prohlubovat své silné stránky a rozvíjet své příležitosti, ví o svých slabých stránkách, analyzuje hrozby. Škola v zásadě naplňuje stanovené plány a svou pozici na trhu středního školství upevňuje. 4

5 2. Základní údaje o škole Název Vznik školy Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 k Sídlo V Lipkách 692, Hradec Králové Odloučené pracoviště Lipová 56, Stěžery IČ RED IZO Charakteristika školy právnická osoba, příspěvková organizace zřízená Radou Královéhradeckého kraje, vykonává činnost: - střední školy (IZO , kapacita 818 žáků) - jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (IZO , kapacita žáků), - školní jídelny (IZO , kapacita 220 jídel). Hlavním účelem příspěvkové organizace je výchova a vzdělávání žáků. Zřizovatel školy Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Právní forma: kraj Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Ředitelka školy Adresa pro dálkový přístup Mgr. Jana Vitvarová Školská rada Předseda: Členové: Mgr. Jana Novotná - za pedagogické pracovníky Mgr. Lubomíra Moravcová - za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Jeřábková - jmenována Radou KHK Milan Školník - jmenován Radou KHK Nelly Bucháčková - za zákonné zástupce nezletilých žáků Andrea Holubová - za zletilé žáky 5

6 3. Obory vzdělání 3.1. Přehled oborů vzdělání na jednotlivých pracovištích M/02 Ekonomické lyceum (s rozšířenou výukou anglického jazyka), ročník M/02 Ekonomické lyceum 4. ročník M/02 Obchodní akademie ročník M/01 Sociální činnost, zaměření: Výchovná a humanitární činnost ročník M/01 Veřejnosprávní činnost ročník 3.2. Přehled učebních plánů a školních vzdělávacích programů Název oboru vzdělání Učební plán/švp čj. platnost od M/02 Obchodní akademie ŠVP (1. ročník) 725/ M/02 Obchodní akademie ŠVP ( ročník) 1056/ M/02 Obchodní akademie ŠVP (4. ročník) 1056/ M/02 Ekonomické lyceum ŠVP (4. ročník) 1057/ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ ŠVP (1. ročník) 724/ ŠVP ( ročník) 1058/ ŠVP (4. ročník) 1058/ M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP SPOLU SOŠ/870/ M/01 Sociální činnost zaměření: Výchovná a humanitární činnost ŠVP OCHOTA SOŠ/891/

7 Školní vzdělávací program: Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie, ve školním roce 2013/2014 platí pro 1. ročník Název vyučovacího předmětu Celkem A. Vyučovací předměty 33/8 33/8 33/15 33/21 132/52 *) a/ Povinné 33/8 33/8 31/13 27/15 120/44 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Přírodní vědy Matematika Statistika 1/1 1/1 Ekonomika Účetnictví 3 4/4 5/5 12/9 Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace 3 2/2 2/2 7 Právo Tělesná výchova Management a podnikání Praxe fiktivní firma 3/3 3/3 Odborná praxe na pracovišti 2 týdny 2 týdny b/ Volitelné Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Základy společenských věd 2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2 Společenskovědní seminář 2 Historický seminář 2 Seminář z psychologie 2 Seminář společenské kultury 2 Cvičení z českého jazyka 2 Geografie cestovního ruchu 2 Finanční investování 2 Ekonomická cvičení 2 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2 Matematická cvičení 2 2 *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínkách školy mohou být další předměty v půlených třídách. Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden, Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz 1. ročník, Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 7

8 63-41-M/02 Obchodní akademie, ve školním roce 2013/2014 platí pro 2. a 3. ročník Název vyučovacího předmět Celkem A. Vyučovací předměty 33/8 33/8 33/15 33/21 132/52 *) a/ Povinné 33/8 33/8 31/13 27/15 120/44 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Přírodní vědy Matematika Statistika 1/1 1/1 Ekonomika Účetnictví 3 4/4 5/5 12/9 Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace 3 2/2 2/2 7 Právo Tělesná výchova Management a podnikání Praxe fiktivní firma 3/3 3/3 Odborná praxe na pracovišti 2 týdny 2 týdny b/ Volitelné Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Základy společenských věd 2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2 Společenskovědní seminář 2 Historický seminář 2 8

9 Seminář z psychologie 2 Seminář společenské kultury 2 Cvičení z českého jazyka 2 Geografie cestovního ruchu 2 Finanční investování 2 Ekonomická cvičení 2 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2 Matematická cvičení 2 2 *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínkách školy mohou být další předměty vyučovány v půlených třídách. Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce M/02 Obchodní akademie, ve školním roce 2013/2014 platí pro 4. ročník Název vyučovacího předmět Celkem A. Vyučovací předměty 33/13 33/12 33/21 33/26 132/72 a/ Povinné 33/13 33/12 29/17 25/18 120/60 Český jazyk a literatura 4/ /1 14/2 Anglický jazyk (první cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Přírodní vědy Matematika Statistika 1/1 1/1 Ekonomika

10 Účetnictví 3 4/4 5/5 12/9 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 6/6 Písemná a elektronická komunikace 3 2/2 2/2 7/4 Právo Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Praxe fiktivní firma 3/3 3/3 Odborná praxe na pracovišti 2 týdny 2 týdny b/ Volitelné 4/4 8/8 12/12 Management a podnikání 2/2 Konverzace v anglickém jazyce 2/2 2/2 Základy společenských věd 2/2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2/2 2/2 Společenskovědní seminář 2/2 Historický seminář 2/2 Dějiny státu a práva 2/2 Seminář z psychologie 2/2 Seminář společenské kultury 2/2 Cvičení z českého jazyka 2/2 2/2 Geografie cestovního ruchu 2/2 Finanční investování 2/2 Ekonomická cvičení 2/2 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2/2 Matematická cvičení 2/2 2/2 Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden; Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku; Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 10

11 Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ ve školním roce 2013/2014 platí pro 1. ročník Názvy vyučovacích předmětů Celkem Vyučovací předměty 33/11 33/8 34/16 33/12 133/47 *) a) Povinné 33/11 33/8 34/16 27/12 127/47 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 7/7 4/4 4/4 4/4 19/19 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie 2/ z toho v ANJ 1/ /2 Zeměpis Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace 2 1 1/1 - z toho v ANJ - - 1/1-4/1 Ekonomika - 2 4/2 4/1 z toho v ANJ - - 2/2 1/1 10/3 Účetnictví - - 3/3 4/4 7/7 Právo Studentská společnost - - 2/2-2/2 b) Volitelné Seminář v anglickém jazyce Seminář z IKT Dějiny kultury Konverzace v druhém cizím jazyce 2) Společenskovědní seminář Společenskovědní seminář v ANJ Historický seminář Seminář z psychologie Cvičení z českého jazyka Geografie cestovního ruchu Finanční investování Účetnictví na počítači Seminář společenské kultury Matematická cvičení *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínek školy mohou být další předměty v půlených třídách. Poznámka: Adaptační kurz 1. ročník, Lyžařský výcvikový kurz 1. ročník 1 týden, Přírodovědný kurz - 3. ročníku 2-3 dny Sportovně turistický kurz 2. ročník 1 týden, Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (1. 3. ročník) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 11

12 63-41-M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ,ve školním roce 2013/2014 platí pro 2. a 3. ročník Názvy vyučovacích předmětů Celkem Vyučovací předměty 33/11 33/8 34/16 33/12 133/47 *) a) Povinné 33/11 33/8 34/16 27/12 127/47 *) Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 7/7 4/4 4/4 4/4 19/19 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie - 2/1 2/1-4/2 z toho v ANJ - 1/1 1/1 - - Zeměpis Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektr. komunikace 2 1 1/1-4/1 z toho v ANJ - - 1/1 - - Ekonomika - 2 4/2 4/1 10/3 z toho v ANJ - - 2/2 1/1 - Účetnictví - - 3/3 4/4 7/7 Právo Studentská společnost - - 2/2-2/2 b) Volitelné Seminář v anglickém jazyce Seminář z IKT Dějiny kultury

13 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) Společenskovědní seminář Společenskovědní seminář v ANJ Historický seminář Seminář z psychologie Cvičení z českého jazyka Geografie cestovního ruchu Finanční investování Účetnictví na počítači Seminář společenské kultury Matematická cvičení *) V závislosti na počtu žáků ve třídě a provozních podmínkách školy mohou být další předměty vyučovány v půlených třídách. Poznámka: Adaptační kurz v 1. ročníku Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku - 1 týden Přírodovědný kurz v 3. ročníku dny Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (1. 3. ročník) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 13

14 78-42-M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ, ve školním roce 2013/2014 platí pro 4. ročník Názvy vyučovacích předmětů Celkem Vyučovací předměty 33/15 34/13 33/19 33/23 133/70 a) Povinné 33/15 34/13 31/17 25/15 123/60 Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) 7/7 4/4 4/4 4/4 19/19 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2-6/6 Písemná a elektr. komunikace 2 1/1+1/1 A - - 4/2 Ekonomika - 2 1/1+2/2 A 3/3+1/1 A 6/4+3/3A Účetnictví - - 3/3 4/4 7/7 Právo Praxe odborná na pracovišti týdny - 2 týdny b) Volitelné - - 2/2 8/8 10/10 Seminář v anglickém jazyce - - 2/2 8/8 - Dějiny kultury - - 2/2 2/2 - Seminář z IKT - - 2/2 - Management a podnikání - - 2/2 - Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2/2 2/2 14

15 Společenskovědní seminář 2/2 Společenskovědní seminář v ANJ 2/2 2/2 Historický seminář 2/2 Dějiny státu a práva 2/2 Seminář z psychologie 2/2 Cvičení z českého jazyka 2/2 Geografie cestovního ruchu 2/2 Finanční investování 2/2 Studentská společnost 2/2 nebo 2/2 Bio-chemický seminář 2/2 Účetnictví na počítači 2/2 Seminář společenské kultury 2/2 nebo 2/2 Matematická cvičení 2/2 2/2 Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v 2. cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 15

16 Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum M/02 Ekonomické lyceum, ve školním roce 2013/2014 platí pro 4. ročník Název vyučovacího předmětu Celkem Vyučovací předměty 33/13 33/11 33/20 33/24 132/68 a) Povinné 33/13 33/11 31/18 25/16 122/58 Český jazyk a literatura 4/ /1 13/2 Anglický jazyk (první cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 1) 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 6/6 Písemná a elektronická komunikace 2 1/1 1/1 4/2 Ekonomika 2 4/4 3/2 9/6 Účetnictví 3/3 4/4 7/7 Právo Praxe odborná na pracovišti 2 týdny 2 týdny b) Volitelné 2/2 8/8 10/10 Konverzace v anglickém jazyce 2/2 2/2 Dějiny kultury 2/2 Seminář z informačních a komunikačních technologií 2/2 Management a podnikání 2/2 nebo 2/2 16

17 Konverzace v druhém cizím jazyce 2) 2/2 Společenskovědní seminář 2/2 Historický seminář 2/2 Dějiny státu a práva 2/2 Seminář z psychologie 2/2 Cvičení z českého jazyka 2/2 Geografie cestovního ruchu 2/2 Finanční investování 2/2 Studentská společnost 2/2 nebo 2/2 Biologicko-chemický seminář 2/2 Účetnictví na PC 2/2 Seminář společenské kultury 2/2 nebo 2/2 Matematická cvičení 2/2 2/2 Poznámka: Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku 1 týden Sportovně turistický kurz v 2. ročníku 1 týden Adaptační kurz v 1. ročníku Člověk za mimořádných situací 18 hodin celkem (v ročníku) 1) Druhý cizí jazyk se vyučuje: německý, francouzský, španělský, ruský, italský. 2) Konverzace v cizím jazyce se vyučuje: v německém, francouzském, španělském, ruském a italském jazyce. 17

18 Školní vzdělávací program: SPOLU M/01 Veřejnosprávní činnost, ve školním roce 2013/2013 platí pro ročník Název vyučovacího předmětu Celkem týdně Český jazyk * Anglický jazyk (1. cizí jazyk)* 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk (2. cizí jazyk) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 8 Dějiny literatury a umění * Občanská nauka * Dějepis Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematika * Tělesná výchova ** 2 (2) 2 2 (2) 2 8 Právo * Veřejná správa* Ekonomika Účetnictví * (2) 2 6 Daňový systém Veřejné finance Geografie Psychologie a management Společenská kultura Technika administrativy 2 (2) 2 (2) Písemná a elektronická komunikace * (2) 2 (2) 4 Informatika * 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 CELKEM 33 (10) 33 (8) 33 (12) 33 (8) 132 * označení maturitních předmětů ** pro žáky se zdravotním znevýhodněním a omezením se předmět vyučuje pod názvem Zvláštní tělesná výchova 18

19 Školní vzdělávací program: OCHOTA M/01 Sociální činnost, ve školním roce 2013/2014 platí pro 1 4. ročník Název vyučovacího předmětu Celkem týdně Český jazyk * (1) 2 (1) 8 Anglický jazyk (1. cizí jazyk) * 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk (2. cizí jazyk) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 8 Dějiny literatury a umění * Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematika * Tělesná výchova ** Ekonomika Pedagogika a psychologie * Speciální pedagogika a humanitární výchova * Výtvarné aktivizační činnosti * 2 2 (2) 1 1 (1) 6 Hudební aktivizační činnosti * 2 2 (2) 1 1 (1) 6 Profesní kultura Zdravotní a sociální péče * (1) 0 6 Základy rehabilitace * (2) 2 Sociální služby Sociální politika Technika administrativy 2 (2) Informatika 0 2 (2) 2 (2) 0 4 Odborná praxe (6) 7 CELKEM 33 (6) 33 (10) 33 (8) 32 (15) 131 * označení maturitních předmětů ** pro žáky se zdravotním znevýhodněním a omezením se předmět vyučuje pod názvem Zvláštní tělesná výchova 19

20 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Souhrnné údaje za školu o počtu pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.) k Pedagogičtí pracovníci Poř. číslo Pracovní zařazení 1 ředitelka školy 2 zástupkyně ředitelky 3 zástupkyně ředitelky 4 zástupce ředitelky Kvalifikace Odborná praxe k Odborná Pedagogická Roky VŠ - VŠP HK spec. MAT, PED, VT FS I, FS II UHK VŠ - VŠP HK spec. PED, RJ, Spec. přípr. dívek; FS I, FS II PdF UK VŠ VŠE Praha, obor Ekonomika vnitřního obchodu VŠ - ČZU Praha - obor Provoz a ekonomika, FS I UHK 5 učitelka VŠ - VŠ báňská Ostrava, obor EKO a řízení hutnictví VŠ ČZU Praha, obor Veřejná správa a regionální rozvoj 6 učitelka VŠ VŠP HK spec. RJ, PED, Spec. přípr. dívek 7 učitelka Bc. Univ. Pce bakalář. studium obor Soc. antropologie VŠ Masarykova univerzita, obor sociální pedagogika 06/ učitel VŠ Univ. T. Bati Zlín, obor Sociální pedagogika; rozš. odb. kval. - ANJ PdF 25 PdF 27 DPS 26 DPS 14 DPS 19 PdF 27 DPS 3 DPS 12 9 učitelka VŠ VŠP HK spec. ČJ, ON PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. MAT, FYZ PdF učitelka VŠ - VŠP HK spec. ČJ, DĚJ, PED PdF učitelka VŠ - VŠP HK spec. RJ, PED, FRJ UK Praha spec. studium VP 13 učitel VŠ UHK spec. DĚJ, ZSV rozš. odb. kval. - ANJ PdF 28 PdF 6 14 učitelka VŠ VŠP HK spec. DĚJ, NJ PdF učitelka VŠ - VŠP HK spec. BIO, TV PdF *1 učitel VŠ UHK spec. DEJ, HV PdF 3 17 učitelka VŠ - VŠE Praha - Ekonomika průmyslu DPS učitelka VŠ VŠP HKspec. ČJ, DĚJ PdF učitelka VŠ VŠP Ústí nad Labem spec. ČJ, NJ PdF *2 učitelka VŠ VŠE Praha obor Finance, bankovnictví DPS učitel VŠ UHK spec. ČJ, DĚJ PdF 3 20

21 22 učitel SŠ Paraparaumu College, Nový Zéland studuje 8 23 *3 učitel VŠ UPA spec. AJ pro ZŠ, AJ a lit. pro SŠ DPS učitelka VŠ Univ. Ostrava, obor ZEM, TEV, OBN PdF učitelka VŠ ČZU Praha, obor Provoz a ekonomika zemědělství FS I Českomoravská vzdělávací s. r. o. 26 učitelka VŠ VŠE Praha obor Národní hospodářství DPS 21 DPS učitelka VŠ VŠP HK spec. RJ, DĚJ PdF učitelka VŠ Jihočeská univerzita, spec. MAT, ICT PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. AJ, RJ PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. MAT, PED PdF *4 učitelka VŠ Univ. Palackého Olomouc spec. BIO, ZEM, ochrana životního prostředí PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. RJ, TEV PdF učitelka VŠ VŠE Praha obor Mezinárodní obchod DPS 3 34 *5 učitelka VŠ UK Praha spec. ŠPJ, POJ DPS učitelka VŠ VŠE Praha Učitelství odborných předmětů ekonomických PdF *6 učitel VŠ Univ. Masar. Brno spec. TEV, NEJ PdF 6 37 učitelka VŠ UK Praha spec. FRJ, OBN FS I Českomoravská vzdělávací s. r. o. PdF 8 38 učitelka VŠ UHK spec. TEV, VV PdF 4 39 učitel VŠ VŠP HK spec. CHE, FYZ PdF učitelka VŠ VŠE Praha Ekonomika a řízení vnitřního obchodu 41 učitelka VŠ Minský státní pedagogický institut spec. AJ, NJ 42 učitelka VŠ ČVUT Praha Ekonomika a řízení strojní výroby DPS 37 PdF 39 DPS učitelka VŠ UHK spec. AJ, DĚJ PdF *7 učitelka VŠ UHK spec. CHE, MAT PdF učitelka VŠ VŠE Praha Učitelství ekonomických předmětů PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. ČJ, OBN PdF učitelka VŠ VŠP HK spec. MAT, FYZ PdF učitelka VS UHK, Sociální pedagogika DPS učitelka VŠ UHK spec. MAT, HV PdF 11 50* 8 učitelka VŠ - UHK spec. NJ pro 1. st. ZŠ PdF učitelka VŠ UHK spec. BIO, ZSV PdF 8 52* 9 učitelka VŠ - UHK spec. ČJ, HV PdF 10 21

22 53* 10 učitelka VŠ UHK spec. RJ, DĚJ, ANJ PdF 6 54* 11 učitelka VŠ UHK spec. RJ, DĚJ, ANJ PdF 13 55* 7 učitelka VŠ - VŠP HK spec. RJ, VV pro 2. st. ZŠ Masarykova univ. Brno VV pro SŠ PdF 11 56* 12 učitelka VŠ Univ. Pcespec. EKO, Informatika DPS učitelka VŠ UHK spec. ANJ, DĚJ PdF učitel VŠ UHK Informatika, základy techniky PdF 2 59 *13 učitelka VŠ UHK obor Informační management DPS *14 učitelka VŠ UK Praha spec. BIO, CHE PdF *15 učitelka VŠ zemědělská Praha Provoz a ekonomika DPS *16 učitelka VŠ UHK spec. DEJ, ZSV PdF 10 *1 pracovní poměr od do *2 pracovní poměr ukončen *3 pracovní poměr ukončen *4 výpověď daná zaměstnavatelem *5 pracovní poměr ukončen *6 výpověď daná zaměstnavatelem *7 mateřská a rodičovská dovolená *8 neplacené volno do 4 let věku dítěte *9 rodičovská dovolená *10 pracovní poměr ukončen *11 nástup po MD, RD *12 uvolněna k výkonu funkce starosty *13 pracovní poměr od do *14 pracovní poměr od do *15 pracovní poměr od do *16 pracovní poměr od do Nepedagogičtí pracovníci Poř. číslo Pracovní zařazení Vzdělání Poř. číslo Pracovní zařazení 1 Hlavní ekonomka VŠE Praha 9 *2 kuchařka USV 2 Správce ICT, vedoucí provozního úseku UK Praha 10 školník SOU 3 Účetní USO 11 údržbář SOU 4 Mzdová účetní, personalistka VŠ obchodu a sportu NR 5 Administrativní pracovnice Univerzita Pardubice 6 *1 Referentka pro styk s veřejností - sekretářka 7 Provozář vedoucí školní jídelny USV rekvalifikace vedení ŠJ 12 uklízečka SOU 13 uklízečka ZAK OA Hořice 14 uklízečka SOU 15 uklízečka SOU 8 kuchařka SOU 16 uklízečka SOU * 1 rodičovská dovolená * 2 pracovní poměr od do Vzdělání 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové V Lipkách 692, 500 02 Hradec Králové Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více