STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Profil města prosinec 2003

2

3 Obsah OBSAH: 1. ÚVOD SOUHRNNÉ ÚDAJE VÝVOJ MĚSTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA OBYVATELSTVO A BYDLENÍ DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA DOPRAVA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ENERGETIKA SPOJE A ZAŘÍZENÍ SPOJŮ ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ ZÁVĚR EKONOMIKA STRUKTURA EKONOMIKY NEJVĚTŠÍ ZAMĚSTNAVATELÉ PRŮMYSL A STAVEBNICTVÍ MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FINANCOVÁNÍ MĚSTSKÝCH AKTIVIT - ROZPOČET MĚSTA ZÁVĚRY K EKO NOMICE MĚSTA TRH PRÁCE MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ÚP CHRUDIM ZÁVĚRY K TRHU PRÁCE SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA ŠKOLSTVÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE KULTURA SPORT, MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ ZÁVĚRY K SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTUŘE CESTOVNÍ RUCH VYMEZENÍ PŘEDPOKLADŮ PRO CESTOVNÍ RUCH TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA ATRAKTIVITY CESTOVNÍHO RUCHU LIMITY REKREAČNÍHO VYUŽITÍ ZÁVĚRY K CEST OVNÍMU RUCHU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY OVZDUŠÍ Strategický plán rozvoje města Chrudimě 3

4 Obsah 9. 3 VODA ODPADY PŮDY PŘÍRODA TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN HLUK ZÁVĚRY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ VAZBY NA ROZVOJOVÉ DOKUMENTY REGIONU Strategický plán rozvoje města Chrudimě 4

5 Seznam tabulek Seznam tabulek, grafů a obrázků tab. 3.1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatelstva tab. 3.2 Bilance obyvatelstva tab. 3.3 Celkový počet obyvatel a počet narozených tab. 3.4 Věková struktura obyvatelstva absolutní údaje tab. 3.5 Věková struktura obyvatelstva relativní údaje graf 3.6 Index stáří (k ) viz tab tab. 3.7 Vzdělanostní struktura obyvatelstva absolutní hodnoty (2001) tab. 3.8 Vzdělanostní struktura obyvatelstva relativní hodnoty (2001) graf 3.9 Index vzdělanosti obyvatel (k ) viz tab tab Domácnosti podle typu tab Domovní fond základní údaje tab Stáří domovního fondu tab Domovní fond technické vybavení tab Bytový fond základní údaje tab Bytový fond právní důvod užívání obr. 4.1 Základní komunikační skelet města Chrudimě - stav v roce obr. 4.2 Dispozice přeložky I/37 a I/ tab. 4.3 Technický stav a délka místních komunikací tab hodinové dopravní intenzity automobilové dopravy - stav a výhled tab. 4.5 Investiční a provozní náklady na komunikace ve správě Města Chrudimě obr Vnější vztahy železničních tratí s vazbou na město Chrudim tab. 4.7 Seznam linek MHD v Chrudimi tab Počet spojů vybraných místních meziměstských linek v Chrudimi obr. 4.9 Orientační přehled tras meziměstských a dálkových autobusových linek graf 4.10 Výdaje města Chrudimě na dopravní obslužnost - autobusovou dopravu obr Cyklistické trasy obr Orientační umístění letiště v Chrudimi a Pardubicích tab Procentní zastoupení jednotlivých způsobů parkování v Chrudimi tab Kapacita zdrojů pitné vody pro město Chrudim tab Akumulace vody v Chrudimi tab Bilance potřeby vody v Chrudimi tab Předpokládaný nárůst nesoudobých příkonů elektrické energie tab Přehled transformačních stanic v síti 35/0,4 kv tab Instalovaný výkon významných regulačních stanic zemního plynu v Chrudimi tab Předpokládané navýšení odběru zemního plynu v letech 2005 a graf 4.21 Rozdělení roční spotřeby zemního plynu dle REZZO obr Orientační schéma soustavy CZT zásobované z Elektrárny Opatovice obr Rozdělení spotřeby tepla dle kategorií Rezzo a zastoupených druhů paliv a energie Strategický plán rozvoje města Chrudimě 5

6 Seznam tabulek tab Přehled základních údajů soustavy CZT v Chrudimi v letech 2000 a graf 4.25 Vývoj ceny tepla zelektrárny Opatovice v letech 1997 až tab Seznam územně plánovací dokumentace tab. 5.1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví NH v % tab. 5.2 Počty a podíly zaměstnavatelů a pracovníků v odvětvích ekonomické činnosti na území města Chrudimě (podle stavu k ) tab. 5.3 Počet podnikatelských subjektů (25 a více zaměstnanců) tab. 5.4 Počet podnikatelských subjektů (do 24 zaměstnanců) tab. 5.5 Struktura podnikatelských subjektů dle právní formy tab. 5.6 Vyjížďka za prací tab. 5.7 Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů tab. 5.8 Zpracovatelský průmysl (stav k ) tab. 5.9 Podíl ekonomických subjektů města na subjektech okresu tab Podíl malých podniků (do 10 zaměstnanců) na počtu pracovníků tab Počet existujících živnostenských oprávnění (v širším okolí) tab Daňové příjmy města a daňová výtěžnost na obyvatele (v Kč) tab Příjmy rozpočtu města graf 5.14 Složení příjmové části rozpočtu (po úpravě k ) graf tab Výdaje rozpočtu města v tis. Kč graf 5.16 Složení výdajové části rozpočtu (po úpravě k ) graf tab Přehled organizací řízených a financovaných městem graf 5.18 Struktura výdajů odboru investic v roce 2003 ( 108,9 mil. Kč) graf 5.19 Struktura výdajů odboru investic v roce 2002 (79,7 mil. Kč) graf 5.20 Struktura výdajů odboru investic v roce 2001 (125,9 mil. Kč) tab. 6.1 Vývoj míry nezaměstnanosti graf 6.2 Vývoj míry nezaměstnanosti tab. 6.3 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo tab. 6.4 Chrudim vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst tab. 6.5 Věková struktura uchazečů o zaměstnání tab. 6.6 Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání k tab. 6.7 Uchazeči o zaměstnání podle délky evidence k tab. 6.8 Výdaje na politiku zaměstnanosti (v tis. Kč) tab. 6.9 Struktura výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti tab. 7.1 Vývoj počtu narozených dětí tab. 7.2 Přehled předškolních zařízení (školní rok 2002/2003) tab. 7.3 Přehled základních škol (školní rok 2002/2003) tab. 7.4 Přehled středních škol a odborných učilišť (škol. rok 2002/2003) tab. 7.5 Žáci ZUŠ Chrudim ve škol. roce 2002/ tab. 7.6 Zájmové útvary DDM Chrudim ve škol. roce 2002/ tab. 7.7 Přehled lůžkového fondu Nemocnice v Chrudimi Strategický plán rozvoje města Chrudimě 6

7 Seznam tabulek tab. 7.8 Přehled soukromé lékařské praxe v Chrudimi tab. 7.9 Vývoj pečovatelské služby tab Ubytovací kapacita domů s pečovatelskou službou tab Kapacita Azylového domu tab Počet klientů Azylového domu tab Počet ubytovaných matek s dětmi tab Náklady a výnosy CSSP (v tis. Kč) tab Přehled o financování kultury z rozpočtu města v roce 2003 (v Kč) tab Přehled o financování sportu z rozpočtu města v roce 2003 (v Kč) tab Bezpečnostní situace ve městě tab. 8.1 Přehled ubytovacích zařízení tab. 9.1 Průměrné teploty a srážky tab. 9.2 Převládající směry větru v % tab. 9.3 Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek (stanice Požárníků a Palackého v ug/m3) graf 9.4 Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek (v ug/m3) tab. 9.5 Znečišťující látky dle zdrojů REZZO 1, 2 a 3 (v t/rok (2001)) tab. 9.6 Přehled emisí ze zdrojů zařazených do REZZO 4 na území Pardubického kraje tab. 9.7 Produkce komunálních odpadů (pouze město Chrudim) tab. 9.8 Struktura půdního fondu (v ha) Strategický plán rozvoje města Chrudimě 7

8 Úvod 1. Úvod Profil města Chrudimě je souhrnným analytickým dokumentem charakterizujícím sociálně ekonomickou situaci města v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž by mohla vycházet strategie dalšího rozvoje města. Profil města shrnuje základní údaje o vývoji a současnosti města a faktografii o všech rozhodujících sférách jeho života. Charakterizuje obyvatelstvo, bydlení, infrastrukturu, ekonomiku, trh práce, sociální sféru, cestovní ruch a životní prostředí. Vzhledem k tomu, že Profil města je účelovým dokumentem - východiskem pro strategické úvahy o dalším vývoji města a jeho zabezpečení, je na závěr Profilu zařazena kapitola charakterizující hlavní systémové a věcné vazby, které Strategie musí respektovat, což umožní orientovat rozvojové priority města v souladu s rozvojovými záměry kraje a regionální politikou ČR a vytvoří také jeden z nezbytných předpokladů pro zabezpečení vícezdrojového financování rozvojových aktivit, pomocí nichž bude Strategický plán rozvoje města realizován. Součástí analýzy sociálně ekonomické situace města byly také průzkumy názorů obyvatelstva a podnikatelů, které jsou přílohou tohoto Profilu. Obyvatelé města své názory projevili v počtu 755 respondentů, názory podnikatelů se podařilo získat od 80 respondentů. Lze tedy konstatovat, že pro práce na Strategii byl k dispozici vcelku reprezentativní soubor názorů obyvatel města, neboť jsou v něm proporcionálně zastoupeny všechny věkové a vzdělanostní skupiny. Za podnikatele je k dispozici soubor jejich názorů a postojů, který poskytuje pro ekonomický rozvoj města řadu podnětných impulsů. V návaznosti na Profil města a provedené průzkumy názorů obyvatelstva a podnikatelů byla vypracována SWOT analýza, která shrnuje získané analytické poznatky a pro potřeby Strategického plánu je člení na vnitřní faktory silné a slabé stránky města a vnější faktory příležitosti a možná ohrožení dalšího rozvoje města. SWOT analýza je prezentována v souhrnném dokumentu Strategického plánu rozvoje města Chrudimě. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 8

9 2. Souhrnné údaje 2. Souhrnné údaje 2.1 Vývoj města Osídlení Chrudimě je potvrzeno již od dávných dob, kdy na jejím území žily keltské a germánské kmeny, vystřídané později slovanským kmenem Charvátů, kteří na konci 9 stol. obývají Chrudimův hrad. První historicky podloženou zmínku o Chrudimi lze nalézt v Kosmově kronice z roku 1055, kde je referováno o smrti knížete Břetislava I. V období panování Přemysla Otakara II. se Chrudim mění na pevně hrazené město, v jehož centru stojí hrad a kostel. Na rozvoji města se rozhodující měrou podílí německé obyvatelstvo, které sem bylo pozváno králem. Ve 14. stol. se Chrudim stává jedním z věnných měst českých královen, město vzkvétá a prosperuje a stává se vrchností některých okolních vesnic. Dominikánský klášter v severní části města a dokončení hlavního kostela Nanebevzetí Panny Marie je zázemím pro náboženský život obce. V sociální oblasti je třeba zmínit existenci špitálů, lázní a škol, stejně jako rozvoj cechů v ekonomické oblasti. Toto vše potvrzuje význam města Chrudimě v tehdejší době. Gotická koncepce výstavby je dovršena za vlády Karla IV. Bouřlivé časy prožívá Chrudim během husitských válek. Občané města přistoupili k novému učení, a ti, kteří nesouhlasili (z velké části němečtí obyvatelé), museli město opustit. Město se též účastní v r protihabsburského odboje proti Ferdinandovi I. Revoluce končí nezdarem a město je za to potrestáno konfiskací statků a ztrátou nabytých privilegií. Třicetiletá válka se do dějin města zapsala trpce, neboť přes město několikrát táhly armády, které po sobě zanechaly rozvaliny a vydrancované domy. Rekatolizované město se však dokázalo vzchopit a dalo vzniknout mnoha nádherným barokním památkám, na prvním místě morovému sousoší na náměstí, dále je třeba zmínit sochařskou výzdobu parapetu hlavního kostela a kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa. Národní obrození je v Chrudimi doprovázeno mohutným rozvojem spolkové činnosti (spolky Beseda, Česká Lípa, pěvecký spolek Slavoj), obyvatelé města sportují v Sokole a vzdělávají se. Pro mohutný rozvoj školství je Chrudim nazvána Františkem Palackým východočeskými Strategický plán rozvoje města Chrudimě 9

10 2. Souhrnné údaje Aténami. Pro kulturní vyžití slouží obyvatelům nově postavené muzeum, v jehož representativním sále se konají společenské akce a oblíbené Chrudimské hudební pátky. Ze zrušeného kostela sv. Jana se stává v roce 1801 divadlo, činné až do výstavby nové divadelní budovy v roce Druhá polovina 19. století je ve znamení průmyslového podnikání. Obec dostala železniční spojení. Ve městě vyrostl cukrovar, pivovar, lihovar, sladovny, plynárny, továrna na obuv, strojírny, mlýny, tkalcovny, výrobny likérů a závod na výrobu hudebních nástrojů. Město se tak profiluje jako regionální průmyslové centrum. Město dalo světu mnohé význačné osobnosti. Narodil se zde velký humanista a právník Viktorin Kornel ze Všehrd, vynálezce lodního šroubu Josef Ressel, zakladatel českého dramatického umění Jan Nepomuk Štěpánek a další. 2.2 Základní charakteristika města Chrudim je město střední velikosti, ležící ve východních Čechách v Pardubickém kraji. Bohatá historie a průmyslové zázemí jsou hlavními atributy tohoto příjemného města, které leží jen 10 km jižně od krajského města Pardubic a 33 km od Hradce Králové. Geomorfologicky leží město ve Svitavské tabuli, která je součástí rovinaté České tabule. Jižně od Chrudimě se zvedají Železné hory s nadmořskou výškou téměř 700 m. Podnebí v Chrudimi lze v rámci Česka charakterizovat jako nadprůměrně teplé s průměrnými srážkovými úhrny. Díky poloze na jižním okraji České tabule patří město k oblastem s vydatnými zásobami podzemních vod. Město leží ve výšce m.n.m., přičemž historické jádro je situováno na návrší nad řekou Chrudimkou. Řeka pramení v Žďárských vrších jihovýchodně od města a po 108 km toku se vlévá do Labe v Pardubicích. Polohu města Chrudimě v rámci Pardubického kraje lze hodnotit jako velmi exponovanou, což je dáno blízkostí a dostupností krajského města, které je populačním i ekonomickým centrem kraje (v rámci kraje klesá polohová exponovanost zhruba od SZ k JV). Význam polohy jako rozvojového faktoru umocňuje fakt, že se Chrudim nachází v těsném zázemí metropolitního areálu hradecko-pardubické aglomerace, který je podle počtu obyvatel (necelých 300 tis.) pátým nejlidnatějším urbanizovaným prostorem v ČR (po Praze, Brnu, Ostravě a severočeské konurbaci). Výhodná je poloha také z hlediska dopravních sítí, zejména železniční. Přestože město přímo neleží na žádném dopravním koridoru nadregionálního významu, prochází významné dopravní komunikace východních Čech v jeho blízkém zázemí (železniční koridor Děčín- Praha-Břeclav; silnice č. 11 a 35). V důsledku zpoždění ve výstavbě dálnice D11 a jejího protažení do Hradce Králové a dále do Polska zůstává zatím poměrně problémové silniční napojení města na hlavní město Prahu. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 10

11 2. Souhrnné údaje Samotným městem prochází dvě silnice I. třídy. Silnice I/37 spojuje Hradec Králové a Žďár nad Sázavou, silnice se pak napojuje na dálnici D1 u Velké Bíteše. Silnice I/17 vede od Čáslavi do Vysokého Mýta. Po silnici I/17 lze dojet do Prahy, vzdálenost Chrudim - Praha je 115 km. Do města lze přijet i železnicí po trati Pardubice Havlíčkův Brod. Do konce roku 2002 byla Chrudim sídlem okresního úřadu, po zrušení okresních úřadů a reformě veřejné správy je od roku 2003 Chrudim obcí s rozšířenou působností 3. stupně, její správní obvod zahrnuje 86 obcí. Chrudim je jedním ze zakládajících členů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Chrudimsko, který vznikl v roce 2001 a v současnosti sdružuje 33 obcí. Mikroregion Chrudimsko se rozkládá na ploše 241 km 2 a žije v něm více než 44 tisíc obyvatel. Základním cílem tohoto svazku je další rozvoj členských měst a obcí a jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21.století ve všech oblastech lidského života. K stěžejním problémům, které bude svazek řešit, patří zejména snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu, a dalších oblastí, jež korespondují s cíli a posláním svazku. Město Chrudim je administrativně členěno na 8 částí (Chrudim I-IV, Topol, Medlešice, Vestec, Vlčnov), a dělí se na 5 katastrálních území (Chrudim I - IV tvoří jedno katastrální území). Chrudim se rozkládá na ha plochy. Území má v převážné míře charakter půdy pro zemědělské využití (75% celkové rozlohy). Zastavěná plocha území zabírá 175 ha, tj. asi 5%. Rodinné domy pokrývají plochu 7,47 ha, ale včetně zahrad a přilehlých pozemků pokrývají území o rozloze 86,11 ha. Bytové domy vedle toho zabírají plochu o velikosti 5,76 ha. Průmyslové objekty a plochy jsou situovány v okrajových částech města, s rozlohou cca 62 ha. Plochy s hospodářským využitím pokrývají 83 ha. Jedná se především o areál bývalého strojírenského podniku Transporta a území nově budovaných průmyslových zón Chrudim západ a Chrudim sever, stejně jako o lokalitu Májov, kde sídlí menší podniky, které se věnují obchodu, logistice, spedici a dalším oborům. V 60. letech 20. stol. měla Chrudim přes 15 tisíc obyvatel. V 70. a 80. letech docházelo ke stálému nárůstu počtu obyvatel Chrudimě, především v části Chrudim III a IV, kde je koncentrována panelová výstavba a bytové domy. Od 80. let minulého století se počet obyvatel stabilizuje, což souvisí se zastavením výstavby sídliště a celkovou stagnací růstu populace v Československé, resp. České republice. V roce 2001 tedy žije naprostá většina obyvatel (96,1%) na území Chrudimě. V samotném centru města a historickém jádru trvale žije pouze 377 obyvatel. Nejlidnatější je naopak část Chrudim IV s obyvateli, dále Chrudim III (7 688 obyvatel) a Chrudim II (5 460 obyvatel). Vestec, Vlčnov a Topol jsou nejmenší části města (do 300 obyvatel) s venkovským charakterem osídlení, obyvatelé se z nich postupně odstěhovávají do centra města, za bydlením a lepším dopravním spojením. Medlešice naopak jako největší z přilehlých částí obyvatelstvo neztrácejí, trvale v nich přebývá okolo 500 lidí. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 11

12 3. Obyvatelstvo a bydlení 3. Obyvatelstvo a bydlení Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel chrudimského regionu je charakteristický populačním růstem centra města Chrudim a naopak postupným vylidňováním jeho širšího zázemí. K výraznějším změnám v počtu obyvatel města Chrudim docházelo před r. 1990, v poslední dekádě minulého století se vývoj počtu obyvatel v nových sociálně-ekonomických podmínkách stabilizoval. Počet obyvatel města se v období prakticky nezměnil. Město Chrudim má v současné době cca 24 tisíc obyvatel. Ve srovnání s referenčními územními jednotkami (býv. okresní města na území Pardubického kraje) byl populační vývoj Chrudimě před r velmi příznivý. Relativní růst počtu obyvatel Chrudimě vyjádřený indexem růstu byl v období téměř srovnatelný s Pardubicemi. K dynamickému růstu počtu obyvatel přispívaly jak přírůstky přirozenou měnou, tak i migrační atraktivita města. V období počet obyvatel města víceméně stagnoval, což byl důsledek obecných trendů v demografickém vývoji obyvatelstva ČR, které se promítly také na regionální úrovni. V důsledku transformace české společnosti došlo k prudkému poklesu porodnosti (v r byl poprvé zaznamenám úbytek přirozenou měnou na úrovni ČR) a snížení celkové migrační mobility obyvatel. Přestože nedošlo po r ve vývoji počtu obyvatel města k výrazným změnám, byl jeho populační vývoj ve srovnání s bývalými okresními městy Pardubického kraje příznivější a jako jediné z nich zaznamenala Chrudim v tomto období celkový růst počtu obyvatel. Populační vývoj města zachycují následující tabulky: tab. 3.1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatelstva Územní jednotka Počet obyvatel Index růstu (%) /61 01/91 01/61 Chrudim ,6 101,1 145,2 Pardubice ,3 96,0 139,6 Ústí nad Orlicí ,5 99,3 130,6 Svitavy ,7 101,1 127,0 SO ORP Chrudim ,1 99,8 99,8 Pardubický kraj ,3 99,9 105,2 ČR ,6 99,3 106,9 Zdroj: ČSÚ Legenda: 1 správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim Strategický plán rozvoje města Chrudimě 12

13 3. Obyvatelstvo a bydlení tab. 3.2 Bilance obyvatelstva Územní jednotka Stav k 1.1. Přirozená měna Migrační saldo Přírůstek celkem Stav k Přirozená měna Migrační saldo Přírůstek celkem absolutně na 1000 obyv. prům. ročně Chrudim ,21 0,18 2,39 Pardubice ,36-1,16-2,52 Ústí nad Orlicí ,33 0,07-1,26 Svitavy ,76-1,77-1,01 SO ORP Chrudim ,26 1,02-0,24 Pardubický kraj ,52 0,51 0,01 Zdroj: ČSÚ Legenda: 1 - správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim tab. 3.3 Celkový počet obyvatel a počet narozených Rok Počet narozených Počet obyvatel Zdroj: ČSÚ Město Chrudim je charakteristické relativně mladou věkovou strukturou. Podobně jako na úrovni ČR ovšem dochází od začátku 90. let minulého století k rychlému stárnutí populace v důsledku snížení porodnosti a zvyšování podílu obyvatel v poproduktivním věku. Ve srovnání s republikovým průměrem, příp. bývalými okresními městy Pardubického kraje vykazovala Chrudim mladší věkovou strukturu (s výjimkou Svitav), na straně druhé ale rychlejší stárnutí populace po r viz porovnání indexu stáří v období 1991 a Podstatně starší věkovou strukturu má obyvatelstvo ve venkovském prostoru v širším zázemí města. tab. 3.4 Věková struktura obyvatelstva absolutní údaje Věkové skupiny obyvatel Územní jednotka celkem celkem k k Chrudim Pardubice Ústí nad Orlicí Svitavy SO ORP Chrudim Pardubický kraj ČR Zdroj: SLDB 2001 Legenda: 1 - správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim Strategický plán rozvoje města Chrudimě 13

14 3. Obyvatelstvo a bydlení tab. 3.5 Věková struktura obyvatelstva relativní údaje Územní jednotka Věkové skupiny obyvatel (%) Index stáří Index stáří 2 k k Index stáří 2001/1991 Chrudim 22,49 62,28 15,23 0,68 17,46 64,94 17,60 1,01 1,49 Pardubice 20,07 63,18 16,74 0,83 14,58 65,04 20,39 1,40 1,69 Ústí nad Orlicí 20,77 62,39 16,84 0,81 16,26 64,78 18,96 1,17 1,44 Svitavy 21,83 62,50 15,67 0,72 16,21 67,92 15,87 0,98 1,36 SO ORP Chrudim 1 21,84 59,63 18,53 0,85 17,08 64,08 18,84 1,10 1,29 Pardubický kraj 21,54 60,66 17,81 0,83 16,83 64,63 18,54 1,10 1,33 ČR 21,01 61,15 17,84 0,85 16,18 65,38 18,45 1,14 1,34 Zdroj: SLDB 2001 Legenda: 1 - správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim 2 - index stáří: podíl počtu osob ve věku 60+ a počtu osob ve věku 0-14 graf 3.6 Index stáří (k ) viz tab ,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Svitavy Chrudim Správní území Chrudimě Pardubický kraj ČR Ústí nad Orlicí Pardubice Zdroj: SLDB 2001 Úroveň vzdělanosti obyvatelstva se v současné etapě hospodářského rozvoje, charakterizované přesunem těžiště ekonomických aktivit do terciéru a kvartéru, stává jedním z rozhodujících předpokladů rozvoje území. Současná úroveň vzdělanosti obyvatel Chrudimě je relativně vysoká, což ilustruje srovnání s ČR, příp. dalšími centry Pardubického kraje podle tzv. indexu vzdělanosti nebo podílu vysokoškolsky vzdělaných na celkovém počtu obyvatel starších 15 let. Ve struktuře obyvatel podle vzdělání dominují v Chrudimi skupiny obyvatel s neúplným středoškolským vzděláním (tj. vyučení a bez maturity) a s úplným středoškolským vzděláním (tj. s maturitou, příp. vyšší odbornou školou). Každá z těchto skupin tvoří asi třetinu obyvatel starších 15 let. Podíl vysokoškoláků je v této skupině obyvatel cca 10%, podíl obyvatel se základním vzděláním cca 18% (údaje z Censu 2001). Úrovní vzdělanosti obyvatel se Chrudim blíží Pardubicím, což vytváří nesporně pozitivní předpoklady pro budoucí sociálněekonomický rozvoj města. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 14

15 3. Obyvatelstvo a bydlení tab. 3.7 Vzdělanostní struktura obyvatelstva absolutní hodnoty (2001) Územní jednotka Obyv. v tom podle vzdělání Chrudim Pardubice Ústí nad Orlicí Svitavy SO ORP Chrudim * Pardubický kraj ČR Zdroj: SLDB 2001 Legenda: * správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim 1- bez vzdělání 2- základní vč. neukončeného 3- vyučení a střední odborné bez maturity 4- úplné střední s maturitou vč. vyšší odborné a nástavbové 5- vysokoškolské vč. bakalářského 6- nezjištěno tab. 3.8 Vzdělanostní struktura obyvatelstva relativní hodnoty (2001) Územní jednotka Obyv. v tom podle vzdělání (%) Index vzdělanosti** Chrudim ,16 18,42 35,97 33,40 10,74 1,31 54,88 Pardubice ,18 16,69 35,06 34,58 12,17 1,33 58,92 Ústí nad Orlicí ,34 20,44 35,38 33,39 9,53 0,92 52,45 Svitavy ,74 22,15 37,82 30,25 7,60 1,42 45,45 SO ORP Chrudim * ,69 12,44 42,01 26,28 6,25 1,31 38,78 Pardubický kraj ,40 22,74 40,77 28,06 7,02 1,00 42,10 ČR ,44 23,03 37,96 28,35 8,89 1,32 46,13 Zdroj: SLDB 2001 Legenda: * správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim ** index vzdělanosti - podíl obyvatelstva se středoškolským vzděláním + dvojnásobek podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 1- bez vzdělání 2- základní vč. neukončeného 3- vyučení a střední odborné bez maturity 4- úplné střední s maturitou vč. vyšší odborné a nástavbové 5- vysokoškolské vč. bakalářského 6- nezjištěno graf 3.9 Index vzdělanosti obyvatel (k ) viz tab Správní území Chrudimě* Pardubický kraj Svitavy ČR Ústí nad Orlicí Chrudim Pardubice Zdroj: SLDB 2001 Strategický plán rozvoje města Chrudimě 15

16 3. Obyvatelstvo a bydlení 3.2 Domácnosti a bydlení Obyvatelstvo města Chrudimě je soustředěno do necelých 10 tisíc domácností. Přes polovinu těchto domácností tvoří úplné rodiny (tedy sociálně nejstabilnější typ domácnosti), téměř třetina připadá na domácnosti jednotlivců, neúplné rodiny se podílejí asi 13 procenty. Ve srovnání s bývalými okresními městy Pardubického kraje je rozdělení domácností podle typů v Chrudimi poměrně příznivé (nadprůměrně vysoký podíl úplných rodin, nižší podíl neúplných rodin a nerodinných domácností). Pro Chrudim je tedy charakteristický nižší výskyt negativních rysů spojených s městským stylem života. tab Domácnosti podle typu Územní jednotka Cenzové domácnosti úplné rodiny z toho se závis.dětmi neúplné rodiny v tom(%) z toho se závis.dětmi nerodinné domácn. domácn. jednotlivců Chrudim ,78 49,23 13,14 64,51 0,99 29,09 Pardubice ,86 43,57 14,12 60,91 2,12 30,90 Ústí nad Orlicí ,80 45,34 12,83 61,41 1,11 30,26 Svitavy ,82 47,63 13,24 65,21 1,31 28,63 SO ORP Chrudim ,23 47,92 11,53 58,02 1,04 27,20 Pardubický kraj ,98 47,45 11,95 59,24 1,34 27,73 ČR ,64 46,74 13,50 59,58 1,98 29,88 Zdroj dat: SLDB 2001 Legenda: 1 - správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim 2 - souhrn za všechna města s počtem obyvatel tisíc (k ) v Česku (celkem 27 měst vč. Chrudimě) Z téměř 3 tisíc domů v Chrudimi je obydlených přes 91 %. Tím se Chrudim řadí k průměru za velikostně srovnatelná města. Ve srovnání s regionálními jednotkami SO ORP Chrudim, Pardubický kraj a ČR je podíl obydlených domů v Chrudimi samozřejmě vyšší, a to z důvodu obecně lepšího stavu domovního fondu ve městech a z důvodu nižšího podílu domů využívaných pro rekreační účely. Chrudim má poměrně vysoký podíl nových bytových domů (postavených po r. 1981), kdy ve výstavbě dominovaly domy panelového typu, jejichž kvalita je v řadě případů dosti problematická. Intenzivnější výstavba bytových jednotek, zejména v 70. a 80. letech souvisela s populačním růstem města v tomto období. Po r dochází po přechodném útlumu k nové vlně bytové výstavby charakteristické posunem k výstavbě zejména rodinných domů. Zájem o bydlení ve městě se odráží v dlouhodobém převisu poptávky nad nabídkou bytů, což mj. souvisí s nadprůměrným podílem mladých lidí ve městě, jejich touhou po komfortnějším bydlení a blízkostí Pardubic. Ve vztahu ke krajskému městu je Chrudim de facto součástí suburbánní zóny. Technické vybavení domovního fondu v Chrudimi je relativně dobré, což pochopitelně souvisí s výše uvedeným stářím bytového fondu. Platí to zejména o dostupnosti zemního plynu, kterým disponuje 81,4% domů. Většina velikostně srovnatelných i větších měst má podstatně nižší podíl domů napojených za zemní plyn, což potenciálně vytváří velké investiční nároky do budoucna. Podíl domů napojených na vodovod a kanalizaci v Chrudimi nevybočuje z průměru. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 16

17 3. Obyvatelstvo a bydlení tab Domovní fond základní údaje Územní jednotka Domy úhrnem Z toho domy obydlené Z úhrnu obydlených domů Rodinné domy Bytové domy abs. % abs. % abs. % Chrudim , , ,39 Pardubice , , ,36 Ústí nad Orlicí , , ,90 Svitavy , , ,87 SO ORP Chrudim , , ,96 Pardubický kraj , , ,39 ČR , , ,97 Zdroj dat: SLDB 2001 Legenda: 1 - správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim. Dopočet do 100 % podílu rodinných a bytových domů tvoří domy nezjištěného typu. tab Stáří domovního fondu Územní jednotka Domy postavené (z úhrnu obydlených domů) Do r abs. % abs. % abs. % abs. % Chrudim , , , ,89 Pardubice 825 9, , , ,49 Ústí nad Orlicí , , , ,17 Svitavy , , , ,83 SO ORP Chrudim , , , ,59 Pardubický kraj , , , ,42 ČR , , , ,82 Zdroj dat: SLDB 2001 Legenda: 1 - správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim. Dopočet do 100 % podílu rodinných a bytových domů tvoří domy nezjištěného typu. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 17

18 3. Obyvatelstvo a bydlení tab Domovní fond technické vybavení Územní jednotka Počet domů vybavených (z úhrnu obydlených domů) kanalizační přípoj. vodovodem plynem ústředním topením abs. % abs. % abs. % abs. % Chrudim , , , ,28 Pardubice , , , ,01 Ústí nad Orlicí , , , ,30 Svitavy , , , ,70 SO ORP Chrudim , , , ,48 Pardubický kraj , , , ,68 ČR , , , ,11 Zdroj dat: SLDB 2001 Legenda: 1 - správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim. Dopočet do 100 % podílu rodinných a bytových domů tvoří domy nezjištěného typu. Téměř 3/4 bytů v Chrudimi se nacházejí v bytových domech zejména panelového typu. Ve srovnání s referenčními městy je podíl bytů v rodinných domech podprůměrný. Z hlediska právního důvodu užívání bytu představuje Chrudim jisté specifikum díky velmi nadprůměrnému podílu bytů v osobním vlastnictví a naopak nízkým zastoupením bytových jednotek, které jsou užívány v nájmu. Rozsáhlá privatizace bytového fondu, která převedla odpovědnost za správu a údržbu bytu na jednotlivé majitele, však vytváří určité riziko nekvalifikovaného řízení správy a údržby domů s byty v osobním vlastnictví, které může v budoucnosti vést k jejich zanedbávání a postupnému chátrání. tab Bytový fond základní údaje Územní jednotka Byty úhrnem z toho byty obydlené v rodinných domech v tom v bytových domech abs. % abs. % abs. % Chrudim , , ,29 Pardubice , , ,75 Ústí nad Orlicí , , ,95 Svitavy , , ,57 SO ORP Chrudim , , ,45 Pardubický kraj , , ,24 ČR , , ,85 Zdroj dat: SLDB 2001 Legenda: 1 - správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim. Dopočet do 100 % podílu rodinných a bytových domů tvoří domy nezjištěného typu. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 18

19 3. Obyvatelstvo a bydlení tab Bytový fond právní důvod užívání Územní jednotka ve vlastním domě Právní důvod užívání (z úhrnu obydlených bytů) v osobním vlastnictví nájemní člen bytového družstva abs. % abs. % abs. % abs. % Chrudim , , , ,12 Pardubice , , , ,56 Ústí nad Orlicí , , , ,67 Svitavy , , , ,66 SO ORP Chrudim , , , ,62 Pardubický kraj , , , ,80 ČR , , , ,34 Zdroj dat: SLDB 2001 Legenda: 1 - správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy Chrudim. Dopočet do 100 % podílu rodinných a bytových domů tvoří domy nezjištěného typu. 3.3 Závěry Obyvatelstvo Město Chrudim patřilo v druhé polovině minulého století k regionálním centrům s výrazným růstem počtu obyvatel. V období transformace se populační vývoj města stabilizoval a příznivým faktem je skutečnost, že až do konce 90. let nedocházelo k úbytkům přirozenou cestou či migrací. Výsledkem příznivého populačního vývoje je poměrně mladá věková struktura obyvatel, i když v posledních 10 letech vykazuje demografické stárnutí poměrně vysokou dynamiku. Významným rozvojovým faktorem města je poměrně vysoká úroveň vzdělanosti obyvatel, což je patrné zejména ze srovnání s republikovým průměrem nebo populačně srovnatelnými regionálními centry. Bydlení Populační růst města před rokem 1989 se také odrazil v intenzitě bytové výstavby. Město má vysoký podíl nově postavených bytů, zejména v 70. a 80. letech, které mají nadstandardní technické vybavení. Problémem je nicméně fakt, že se jedná především o byty v panelové zástavbě s nižším komfortem bydlení a potenciálně značnými problémy s jejich údržbou v budoucnosti. Specifickým znakem města byla rozsáhlá privatizace bytového fondu. Ve srovnání s republikovým průměrem je v Chrudimi podíl bytů v osobním vlastnictví téměř třikrát vyšší. Tento stav může představovat poměrně velké riziko zanedbávání bytového fondu v důsledku jeho neefektivní správy a nedostatku finančních prostředků problematický systém rozhodování společenství vlastníků, nízké zdroje na financování oprav apod. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 19

20 4. Technická infrastruktura 4. Technická infrastruktura 4.1 Doprava Silniční doprava Základní komunikační skelet města Chrudimě a jeho spádového území je tvořen : městským komunikačním okruhem, který ohraničuje centrální zónu města a v současnosti plní funkci tranzitní a sběrné komunikace, systémem hlavních radiál (ve směru sever-jih, ulice Pardubická a Obce Ležáků stávající trasa silnice I/37 a ve směru západ-východ, ulice Dr. Milady Horákové, SNP a Čáslavská stávající trasa silnice I/17) plnících funkci tranzitních a sběrných komunikací, systémem vedlejších radiál (ulice Dašická, Topolská, Václavská a Škroupova) plnících funkci sběrných komunikací, napojením na vnější komunikační systém - ve směrech na Pardubice a Žďár nad Sázavou komunikací I/37 a ve směrech na Čáslav a Vysoké Mýto silnicí I/17, v současnosti plnící mimo funkci tranzitní i funkci obslužnou, navazující sítí místních komunikací s funkcí obslužnou (silnice III. třídy a místní silnice), s funkcí zklidněné pěší a obytné zóny a s funkcí nemotoristickou pěší a cyklistické stezky, realizací přeložky I/37 bude na komunikaci Pardubická nahlíženo jako na vedlejší radiálu, naopak na komunikaci Dašická jako na hlavní radiálu, rovněž městský komunikační okruh bude plnit převážně funkci sběrné komunikace [9]. Současná a budoucí struktura hlavních komunikací je znázorněna na obrázcích 4.1 a 4.2. Je patrné, že dominantními prvky komunikační sítě, které se významně podílí na současné i budoucí kvalitě a funkčnosti silniční dopravy uvnitř i vně města, jsou již zmíněné komunikace I/37 a I/17. obr. 4.1 Základní komunikační skelet města Chrudimě - stav v roce 2003 Zdroj: SHOCart spol s.r.o. Zlín, T-Mapy spol.s.r.o. Hradec Králové Strategický plán rozvoje města Chrudimě 20

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod 15.11.2010

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy 1. Zvyšování počtu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 2. Dostatečná síť mateřských a základních škol, včetně základní a střední

Více